Debat in de Digitale Hofstad

Stemmen uit de Haagse Wijken

Meer geld vanwege gedonder in de Zorg door bezuinigingen – deel 18 – commissie Bos

Nou Wouter dat ziet er voortvarend uit !!!

De Toekomst van de zorg voor thuiswonende ouderen

De ouderenzorg moet op de schop, nu Nederland in snel tempo vergrijst. Een commissie onder leiding van oud-minister Wouter Bos kwam met ingrijpende voorstellen.

Op verzoek van het kabinet heeft de commissie op een rij gezet voor welke uitdagingen Nederland staat door de vergrijzing. Over tien jaar zijn er ruim twee miljoen 75-plussers, zo’n 600.000 meer dan nu. “Thuis (blijven) wonen is geen onbeperkt recht om de daarmee gepaard gaande kosten op de samenleving af te wentelen”, aldus de commissie.

Kortom, dat is de indringende boodschap van een commissie onder leiding van oud-minister Wouter Bos, over de toekomst van de zorg voor thuiswonende ouderen.

Om de zorg voor thuiswonende ouderen in de toekomst op peil te houden is het nodig nú te investeren in geschikte woningen, in digitalisering van dagelijks leven en zorg en in lokale en regionale samenwerking in zorg en ondersteuning. Dat schrijft de Commissie Toekomst zorg thuiswonende ouderen in een advies dat commissievoorzitter Wouter Bos vanmiddag aanbiedt aan minister Hugo de Jonge van VWS.

De commissie formuleert in haar advies 35 aanbevelingen die zij toetst aan de vier principes van de REIS:

 • Regie: vergroot de aanbeveling de mogelijkheden voor ouderen om zelf regie te voeren?
 • Eenvoud: vereenvoudigt de aanbeveling de ondersteuning en zorg voor ouderen, zowel voor de ouderen zelf als voor de professionals?
 • Integrale benadering: verwijdert de aanbeveling schotten en bevordert ze een integrale kijk op de behoefte aan ondersteuning en zorg?
 • Samenwerking: bevordert de aanbeveling de samenwerking tussen de verschillende bij de zorg voor thuiswonende ouderen betrokken partijen en professionals?

Veel van de aanbevelingen zijn terug te voeren tot drie centrale adviezen;

Het eerste is: ga (ver)bouwen! De fysieke woonomgeving is voor ouderen cruciaal om zelfstandig te kunnen (blijven) wonen en zo min mogelijk afhankelijk te worden van zorg. Nieuwe woonvormen, tussen het aloude eigen huis en het verpleeghuis in, kunnen een oplossing bieden. Op dit moment wordt er echter voor ouderen veel te weinig gebouwd en verbouwd. Met als gevolg niet alleen een ontoereikend woningaanbod voor ouderen, maar ook een belemmering van de doorstroming op de woningmarkt.

Het tweede advies is: ga digitaal! Dit advies is niet alleen gericht aan aanbieders van professionele zorg en ondersteuning, voor wie ‘digitaal het nieuwe normaal’ moet worden. Ook ouderen zelf zullen veel meer gebruik moeten maken van digitale technologieën, om hun dagelijks leven makkelijker en aangenamer te maken. Grootschalig gebruik kan leiden tot meer eigen regie, een hogere kwaliteit van leven en een doelmatiger inzet van schaarse zorgverleners.

Het derde is: werk samen! We zullen de komende decennia in de zorg voor ouderen moeten woekeren met schaarse middelen en mensen. Om de beschikbare middelen doelmatig te kunnen inzetten is lokale en regionale samenwerking de komende jaren belangrijker dan keuzevrijheid en concurrentie.

Omdat de commissie het belangrijk vindt dat haar advies kan rekenen op draagvlak bij alle partijen die bij zorg en ondersteuning voor thuiswonende ouderen betrokken zijn, nodigt zij belangstellenden uit om uiterlijk 1 april 2020 op het advies te reageren. Voor de zomer van 2020 zal zij de binnengekomen reacties en commentaren verwerken in versie 2.0 van haar advies.

AD 17.01.2020

Thuis blijven wonen ????

We moeten af van het motto dat ouderen vooral zolang mogelijk thuis moeten blijven wonen, staat in het advies. “Veel 75-plussers denken dan begrijpelijkerwijs aan het huis waar zij nú wonen,” Maar die woning is vaak helemaal niet geschikt om betaalbare en veilige zorg te leveren, schrijft Bos. In veel gevallen is het veel beter als ouderen verhuizen naar een aangepaste woning.

In 2015 woonde slechts 20 procent van de 65-plussers in een huis dat min of meer aangepast was. Met het oog op de vergrijzing is de belangrijkste aanbeveling van Bos dan ook: begin met (ver)bouwen! Nieuwe woonvormen zouden het gat moeten vullen tussen de oude woning en het verpleeghuis.

Wachtlijsten

Vandaag 15.01.2020 bleek dat er de laatste jaren ook veel te weinig nieuwe verpleeghuizen zijn gebouwd. Mede daardoor zijn de wachtlijsten voor een plek in zo’n instelling fors gestegen.

Telegraaf 16.01.2020

Zorgkosten en vergrijzing

Ouderen zullen meer moeten betalen voor hun zorg en ondersteuning, nu Nederland door de vergrijzing steeds meer chronisch zieke ouderen telt. De politiek moet daarbij het ‘dogma’ loslaten dat zo lang mogelijk thuis wonen een recht is, en moet ouderen gaan voorbereiden op de boodschap dat de kosten van de oude dag veel vaker voor rekening van de oudere zelf gaan komen.

Eigen huis opeten

Het eigen huis ‘opeten’ om zelf de kosten te betalen van woningaanpassing, of om te kunnen verhuizen naar een aangepaste woning, noemt de commissie als voorbeelden. Een andere optie is dat ouderen de kosten van een verpleeghuis voortaan voor een deel zelf betalen, vergelijkbaar met het bedrag dat ze anders kwijt geweest zouden zijn aan woonlasten en huishouden. Het kabinet zou dit moeten onderzoeken, is een van de adviezen.

Dan moeten er wel veel meer geschikte woningen en alternatieve woonvormen voor ouderen komen. Gemeenten moeten plannen gaan opstellen hoe die woningen er gaan komen, samen met woningcorporaties en projectontwikkelaars. Er gebeurt nu veel te weinig, de vrijblijvendheid moet eraf, waarschuwt de commissie het kabinet. Ook moeten er meer plekken komen in verpleeghuizen.

Vertrouwde omgeving

Het kabinet-Rutte moet snel stoppen met sluiten van zorglocaties en een noodplan lanceren om ‘zorgbuurthuizen’ te bouwen, stellen Lilian Marijnissen, fractievoorzitter van de SP in de Tweede Kamer en Maarten Hijink, Tweede Kamerlid voor de SP. Er is te veel ouderenzorg afgebroken.

VK 18.01.2020

Na drie kabinetten-Rutte staat de ouderenzorg er slecht voor. Ouderenzorg is afgebroken, verzorgingshuizen zijn gesloten en 77.000 medewerkers verloren door bezuinigingen hun baan, waardoor er nu een schreeuwend tekort aan personeel is. Ruim 16.700 ouderen staan op een wachtlijst voor een zorginstelling. Ze blijven langer in het ziekenhuis omdat ze nergens terechtkunnen. En de eerste hulp loopt vol door ongelukken omdat ze gedwongen thuis wonen, terwijl dat eigenlijk niet meer gaat.

De SP pleit voor radicale verandering: herwaardering van ouderenzorg. Geef medewerkers de waardering die ze verdienen en neem als overheid het voortouw bij de bouw van zorgbuurthuizen, kleinschalige, gezellige zorglocaties waar je in je vertrouwde omgeving oud kunt worden.

Kangoeroewoningen

Voorbeelden van zulke woonvormen zijn woongroepen waar ouderen bij elkaar wonen en kangoeroewoningen, waarbij twee woningen via een tussendeur met elkaar verbonden zijn. Vaak wonen opa en oma dan in het ene huis, en woont het gezin van een van de kinderen in het andere.

“Op dit moment wordt er voor ouderen echter veel te weinig gebouwd en verbouwd”, concludeert de commissie. “Met als gevolg niet alleen een ontoereikend woningaanbod voor ouderen, maar ook een belemmering van de doorstroming op de woningmarkt.”

Kosten

De commissie heeft vooral gekeken hoe de zorg anders en beter georganiseerd kan worden zonder dat de kosten verder oplopen. Een probleem is dat er in 2030 minder mensen zijn om thuiswonende ouderen te helpen.

“Er dreigen tekorten aan mantelzorgers, vrijwilligers en professionals in zorg en welzijn”. Meer mensen aan het werk krijgen in de zorg is ook geen oplossing, want dan komt direct de betaalbaarheid verder in het gedrang, aldus de commissie.

Telegraaf 16.01.2020

Een eenvoudiger zorgstelsel

Tegelijkertijd moet de zorg wel beter worden, want die is nu verre van optimaal. Kwetsbare ouderen die nog thuis wonen krijgen soms tien verschillende zorgverleners over de vloer.

Zelf de zorg regelen, en daarbij makkelijk de weg vinden “is helaas nog geen realiteit”, aldus de commissie, die waarschuwt dat er in 2030 meer ouderen zullen zijn die geen kinderen hebben om op terug te vallen, en dat arme ouderen drie keer zo vaak in een ‘kwetsbare’ situatie verkeren als rijke ouderen.

Politiek gevoelig is vooral het advies dat het huidige zorgstelsel niet geschikt is om goede zorg te garanderen voor ouderen die thuiswonen. De commissie wil een ‘eenvoudiger’ stelsel en werpt zelfs de gedachte op om een ‘forse ingreep’ te doen in het stelsel, door de huidige rolverdeling tussen verzekeraars, gemeenten en overheid helemaal los te laten.

Er zou idealiter één pot geld moeten komen voor alle ouderenzorg. Maar daarvoor is nu nog geen politiek en maatschappelijk draagvlak, terwijl zo’n stelselwijziging zelf ook duur is.

Een tussenoplossing is dat er op lokaal niveau wel één pot geld komt, waar verzekeraars en gemeenten samen de zorg voor thuiswonende ouderen uit financieren. Sowieso vindt de commissie dat verzekeraars moeten ophouden met het laten concurreren van thuiszorgaanbieders.

Twee à drie verschillende aanbieders per wijk is het maximum, en organisaties moeten meer gaan samenwerken. “De grondgedachte van onderlinge concurrentie maakt samenwerking in de praktijk nu vaak moeilijk”, schrijft de commissie. Daarmee is ook de politieke discussie over de marktwerking verder geopend.

Europese aanbesteding Zorg

Daarom wil Minister De Jonge van Volksgezondheid snel af van de Europese regel die gemeenten verplicht om zorgtaken Europees aan te besteden. Hij heeft daar donderdag 16.01.2020 in Straatsburg met Europarlementariërs uit verschillende landen over gepraat. De Jonge wijst erop dat de zorg geen markt is, “laat staan een Europese markt”.

De Jonge vindt de gedachte achter de Europese aanbestedingsregel begrijpelijk voor marktactiviteiten: bedrijven moeten dezelfde kansen krijgen om een opdracht binnen te halen. Maar volgens hem botst het “met zaken die in de jeugdzorg en de thuiszorg gewoon belangrijker zijn: samenwerking en partnerschap in de wijk bijvoorbeeld”.

Hij vindt het niet logisch om te denken dat mensen vanuit Portugal of Litouwen in de Nederlandse jeugdzorg aan de slag gaan. “Dat gebeurt niet.”

De Jonge wil “hoe sneller, hoe beter” af van de Europese regelgeving voor de zorg, “want het zorgt voor procedures die veel tijd en geld kosten, en dat komt de zorg niet ten goede”.

Minder administratieve lasten, minder markt- en meer samenwerking in de zorg. Daarom moeten we af van de verplichting om gemeentelijke zorgtaken openbaar en Europees aan te besteden !!!!

Lees ook:

Net als de minister zien verpleeghuizen dat het beter gaat. ‘Maar niet goed genoeg’

De verpleeghuizen die zo zuchten onder het tekort aan personeel krijgen iets meer ademruimte. De investeringen om de personeelstekorten terug te dringen en de kwaliteit van de zorg te verhogen werkt. Althans, dat zei minister Hugo de Jonge van volksgezondheid in december. Merken de verpleeghuizen dat ook?

Zorgverzekering is onrechtvaardig voor ouderen

Zorgverzekeraars snijden dekking en risico toe op gezonde, werkende mensen. 70-plussers die juist meer zorg nodig hebben, vallen buiten de boot, merkt Kees de Vries, lezer te Maasdam. De overheid moet volgens hem de zorgverzekeringen weer in handen nemen.

Kortom;

En wéér rapporteerde een commissie over het gebrek aan woningen voor zelfstandige ouderen. Terwijl de oplossing van het probleem er eigenlijk al is: het Thuishuis, een soort studentenhuis (zonder lawaai) voor senioren.

Dit rapport van de “Commissie Bos” had vijf jaar geleden ook al in de krant kunnen staan. Of anders wel tien of vijftien jaar geleden. Want het gaat over het gebrek aan geschikte huisvesting voor ouderen. En dat is, zegt Liane den Haan, directeur-bestuurder van ouderen-belangenorganisatie Anbo, een thema dat stelselmatig wordt genegeerd.

Volgende week zal de zogenoemde commissie-Adriani naar verwachting een soortgelijk pleidooi afsteken als dat van Wouter Bos. Daarnaast zijn allerhande aanjaagteams en taskforces actief op het terrein van de ouderenhuisvesting.

Demografie

Anbo zelf voorspelde al in 2005 dat met de verdwijning van de aloude ‘bejaardenhuizen’ een grote behoefte zou ontstaan aan woningen voor ouderen die niet meer zelfstandig kunnen (of willen) wonen, en die ook niet in aanmerking komen voor opname in een verpleeghuis. Dat rapport was niet eens visionair, zegt Den Haan. Het was slechts een vertaling van welbekende demografische ontwikkelingen.

Toch is met al die inzichten vrijwel niets gedaan. Althans: niet door overheden en woningcorporaties. Zo stelde Anbo onlangs vast dat bijna 60 procent van de Nederlandse gemeenten überhaupt niet heeft nagedacht over de gevolgen van de vergrijzing voor de woningbouw. Hoe dat komt? ‘Ach’, zegt Den Haan – geïrriteerd. ‘Gemeenten pronken liever met fraaie kantoren of eengezinswoningen. Woningen voor ouderen zijn gewoon niet sexy.’

En als het gebrek aan engagement bij overheden al geen probleem is, is het de regelgeving wel. Zo sprak Den Haan deze week een wethouder die de aanvraag voor een zogenoemde kangoeroewoning – de aanbouw bij een bestaande woning ten behoeve van ouderen – had afgewezen vanwege de richtlijnen voor ‘woondichtheid’ in het betreffende gebied.

Alleen bestuurders met lef en woningbouwcorporaties die bereid zijn tot een enigszins rekkelijke interpretatie van de regels willen de bouw van kleinschalige voorzieningen voor ouderen nog weleens mogelijk maken, zegt Den Haan.

Op pantoffelafstand

Dat is ook de ervaring van ‘maatschappelijk ondernemer’ Jan Ruyten, bedenker en uitvoerder van het concept ‘Thuishuis’: een soort studentenhuis voor ouderen ‘op pantoffelafstand van winkels en andere publieke voorzieningen’. De bewoners – idealiter niet meer dan vijf of zes – hebben elk een eigen kamer, en maken gezamenlijk gebruik van een keuken, een hobbykamer, een tuin, een washok en andere faciliteiten. In collectieve zelfstandigheid. ‘Als ik er naar binnen wil, bel ik netjes aan, want ik heb geen sleutel’, zegt Ruyten.

Sinds 2006 heeft Ruyten vijf van dit soort huizen kunnen stichten. Met alle‘evidencebased voordelen van dien voor het welzijn en de gezondheid van de bewoners. ‘Een kind had het kunnen bedenken.’ Toch kost het Ruyten veel moeite om ‘het bastion van de overheid’ te slechten. ‘Als ik een wethouder of een corporatie om medewerking vraag bij de vestiging van een Thuishuis, word ik vaak doorverwezen naar Jumbo, Albert Heijn of een ander bedrijf. Terwijl het mij helemaal niet om geld of sponsoring te doen is, maar om organisatorische ondersteuning.’

Alleen thuis wonende oudere in een groot huis. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Robotisering

‘We lopen in Nederland voorop met robotisering van de zorg, maar we zijn bijzonder slecht in sociale innovatie’, heeft Ruyten moeten vaststellen. ‘De gezondheidszorg krijgt beduidend meer aandacht dan de preventie van zorgafhankelijkheid. Zorg is business. Daar liggen verdienmodellen onder. Het Thuishuis, een instelling zonder winstoogmerk, ligt niet binnen het blikveld van ondernemers en bestuurders.’

De belangstelling voor de ouderen spitst zich toe op degenen die in een verpleegtehuis zijn opgenomen, zo’n 12 procent van de 65-plussers. ‘Want die zijn zielig’, zegt Liane den Haan van Anbo. ‘Wat in Thuishuizen en andere kleinschalige voorzieningen gebeurt, spreekt minder tot de verbeelding. De aandacht voor het waardig sterven gaat ten koste van de aandacht voor het waardig ouder worden.’

Gesticht voor ouden van dagen

Waardig ouder worden was de betrokkenen in het verleden overigens ook niet vergund. In de 19de eeuw woonde ruim 20 procent van de ‘ouden van dagen’ in een gesticht of instelling. Het ‘driegeneratiegezin’ was ook toen niet de norm. Wel kwam het vaak voor dat ongetrouwde kinderen bij hun ouders bleven wonen, en voor hen zorgden.

Bijna de helft van de ouderen woonde samen met hun volwassen kinderen. ‘Ware armen’, behoeftige ouderen die niet meer konden werken, kwamen in aanmerking voor plaatsing in een hofje of een ‘oudeliedenhuis’ waar doorgaans een streng regime heerste.

Om ouderen zoveel mogelijk voor dat lot te behoeden, werd burgers in 1912 een onderhoudsplicht voor ‘behoeftigen en ouderen’ in hun omgeving opgelegd. Deze knellende vorm van mantelzorg werd in 1961 afgezwakt en in 1965 helemaal afgeschaft.

Spookbeeld doorstroming

In de jaren vijftig werden ouderen aangemoedigd om, ter leniging van de woningnood, naar bejaardenhuizen te verkassen. Deze woonvorm is echter nooit geliefd geweest. ‘Bij de meesten waart, als een spookbeeld, het woord ‘tehuis’ door de gedachten’, schreef de Nationale Raad voor Maatschappelijk werk in 1958.

In 1975 was de hoogtij van de bejaardentehuizen alweer ten einde: de regering bepaalde dat maximaal 7 procent van de ouderen in een verzorgingshuis mocht wonen. Ouderen werden aangemoedigd om zolang mogelijk voor zichzelf te blijven zorgen.

Van 50plus woningen en Scheefwonen

Op dit moment ondervindt de woningmarkt daarvan de nadelige gevolgen: bij gebrek aan alternatieven blijven veel ouderen te lang in hun (vaak te grote) huizen wonen. De introductie van o.a. de zgn. 50plus woningen meer zou deze doorstroming echter reeds in gang moeten hebben gezet.

Het aanpakken van het Scheefwonen (meer) is mede hierdoor een geliefd dwangmiddel geworden om de doorstroming op de woningmarkt te stimuleren.

Aanleunwoning

De aanleunwoning werd aangekondigd in 1975 in de Tweede Nota Bejaardenbeleid van het kabinet-Den Uyl. Doel was vooral om de ouderen uit het bejaardenhuis te houden zolang dat kon. Slechts 7 procent van de ouderen zou in de toekomst in een instelling mogen wonen.

De aanleunwoningen zijn woningen die gebouwd zijn tegen of in de nabijheid van een verzorgingshuis en bedoeld zijn voor oudere mensen, die nog redelijk mobiel zijn en geen grote gezondheidsproblemen hebben.

Zij profiteren op deze manier wel van de diensten van het verzorgingscentrum (verpleging dichtbij en bereikbaar via een eenvoudige alarmknop, mogelijk verzorging van maaltijden), terwijl ze verder redelijk zelfstandig kunnen blijven wonen met veel meer privacy dan in het verzorgingscentrum mogelijk zou zijn.

Voor mensen in de aanleunwoningen geldt soms een voorkeursregeling wanneer de gezondheid zodanig achteruit gaat dat intensievere verzorging nodig is; er wordt zo versneld een plekje in het verzorgingshuis gevonden.

Bezuiniging ouderenzorg

De ingrijpende bezuinigingsoperatie van Rutte II in de ouderenzorg van bijna 2 miljard euro levert geen cent op. Kwetsbare senioren zitten intussen thuis en krijgen vaak niet de zorg die ze nodig hebben.

Het kabinet Rutte II dacht bij de start een monsterbedrag van 1,88 miljard te besparen door ouderen minder snel naar het verpleeghuis te laten gaan en tegelijkertijd te beknibbelen op thuiszorg. Maar uiteindelijk bleef er van de hele bezuiniging niks over.

Onder druk van de Tweede Kamer draaide het kabinet al een half miljard aan besparingen terug in de afgelopen jaren. Zowel de verpleeghuizen als de wijkverpleging en huishoudelijke hulp kregen er honderden miljoenen bij, omdat de fikse snijoperatie de kwaliteit van de zorg in het geding bracht.

Maar er moet nog veel meer geld bij. Alleen al om de zorg in verpleeghuizen op orde te krijgen, zal het kabinet de komende jaren 2,1 miljard extra investeren. Daarnaast geven zorgverzekeraars meer uit aan ouderenzorg dan je op grond van de toename van het aantal senioren mag verwachten.

Tussen 2015 en 2017 ging al bijna een miljard extra naar ouderenzorg. In 2018 kan dat oplopen naar 2,5 miljard euro is de verwachting, aldus de doorrekening van Investico.

‘Terug bij af’

We zijn volgend jaar terug bij af. We hebben de ouderen­zorg groten­deels afgebroken, aldus Zorgeconoom Guus Schrijvers .

Die extra uitgaven van zorgverzekeraars worden deels verklaard doordat veel meer 65-plussers het thuis niet redden. Ze melden zich na een val of in verwarde toestand op de eerste hulp van het ziekenhuis. Alleen al in 2015 groeide dat aantal met 20 procent, blijkt uit eerder onderzoek van bureau Fluent. En de kortdurende opvang voor ouderen die om medische redenen niet thuis kunnen wonen – bijvoorbeeld na een ziekenhuisopname – nam in datzelfde jaar maar met 87 procent toe.

Ouderenzorg afgebroken

,,We zijn volgend jaar terug bij af”, concludeert zorgeconoom Guus Schrijvers. De fikse bezuiniging die het kabinet in 2012 aankondigde, is volgens Schrijvers een ‘noodingreep, ingegeven door de economische crisis’. ,,Toen bleek dat de crisis meeviel, kwamen er weer allerlei bedragen bij om de bezuiniging te verzachten. Maar we hebben de ouderenzorg grotendeels afgebroken.”

Een woordvoerder van staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid) erkent dat er minder is bezuinigd dan in het regeerakkoord is afgesproken en dat de kosten aan ouderenzorg stijgen. Hij noemt die laatste ontwikkeling vanwege de vergrijzing ‘logisch’. De aanname dat het temperen van de zorgkosten mislukt zou zijn, verwijst de zegsman echter ‘naar het land der fabelen’. ,,Zonder het beleid van het huidige kabinet zouden de zorgkosten nu miljarden hoger liggen.”

Noodkreet

Ook ziekenhuizen, verpleegkundigen en huisartsen luiden in 2017 de noodklok over een nieuwe grootscheepse zorgbezuiniging van het kabinet Rutte III. Ze vrezen dat de zorg voor kwetsbare mensen straks door de bodem zakt, door financiële problemen en een personeelsgebrek.

De afgelopen jaren beknotte zorgminister Schippers via afspraken met de medische wereld de groei van het aantal behandelingen door ziekenhuizen, de geestelijke gezondheidszorg en de wijkverpleging. Nu doet de coalitie daar een flinke schep bovenop en boekt een megabedrag, bijna 2 miljard in 2021, in als beoogde besparing.

Dat is ruim 800 miljoen meer dan VVD, CDA, D66 en ChristenUnie in hun verkiezingsprogramma hadden staan. Het Centraal Planbureau acht zo’n grote bezuiniging onhaalbaar en waarschuwde voor slechtere zorg.

Manifest Lijm de Zorg: 'Stille ramp gaande in de ggz en jeugdzorg'

Manifest geestelijke gezondheidszorg (ggz)

Het manifest Lijm de Zorg dat maandag 20.01.2020 geïntroduceerd werd door hulpverleners en patiënten heeft in ruim vijf dagen tijd meer dan 50.000 handtekeningen opgeleverd. Coördinator Louis de Mast vertelt in gesprek met NU.nl dat het manifest binnenkort naar de Tweede Kamer gaat, maar dat het voorlopig nog openblijft om nog meer steun te werven.

Lijm de Zorg had 40.000 handtekeningen nodig om het manifest aan de Kamer te mogen overhandigen. Dat gaat na het debat in de Tweede Kamer over wachtlijsten in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) gebeuren, verzekert De Mast.

Hulpverleners en patiënten hebben maandag het manifest Lijm de Zorg gelanceerd. Met het manifest willen de initiatiefnemers aandacht vragen voor misstanden in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) en Jeugdzorg en de politiek aanzetten tot actie. “Er is een stille ramp gaande in de ggz en jeugdzorg”, zegt coördinator Louis De Mast.

Het manifest is onder anderen geschreven door De Mast, die zelf werkzaam is in de zorg, en ervaringsdeskundigen Charlotte Bouwman en Nine van den Berg.

Hulpverleners en patiënten slaan de handen ineen om jeugdzorg en ggz te verbeteren. Met de actiegroep ‘Lijm de zorg’ hebben ze maandag een manifest voor een betere geestelijke gezondheidszorg aangeboden aan staatssecretaris Paul Blokhuis. De 26-jarige Charlotte Bouwman is de initiatiefnemer van de groepering.

AD 21.01.2020

‘Ik heb 21 zelfmoordpogingen gedaan. En iedere keer moet ik wachten tot er plek is voor de hulp die ik nodig heb.’

De 26-jarige Charlotte Bouwman, die vanmorgen een zit-actie begon op het ministerie van Volksgezondheid, zet haar actie voorlopig door. Ze had vanmiddag een gesprek met staatssecretaris Blokhuis, waarin ze een klemmend beroep op het kabinet deed voor goede hulp voor mensen met complexe psychiatrische aandoeningen.

Bouwman noemde het gesprek na afloop positief, maar beëindigt haar actie voorlopig niet. “Geen woorden, maar daden. Ik blijf hier tot er de toezegging komt dat er landelijke specialistische centra komen.”

De vrouw nam vanochtend met twee protestborden plaats voor het Haagse ministerie. Ze heeft een ‘Manifest voor een Betere Jeugdzorg en ggz’ opgesteld en een website Lijm de Zorg geopend. Naar eigen zeggen is ze al acht jaar suïcidaal en staat ze al 804 dagen op een wachtlijst voor de juiste hulp.

Bekijk ook;

lees: kamerbrief over conceptadvies commissie toekomst zorg thuiswonende ouderen 15.01.2020

lees: Infographic Oud en zelfstandig 2030 Een reisadvies

lees: Samenvatting Oud en zelfstandig in 2030 Een reisadvies

lees: Advies Oud en zelfstandig in 2030 Een reisadvies 15.01.2020

lees: kamerbrief over investeringsmogelijkheden kwaliteit en bedrijfsvoering van zorgaanbieders 09.07.2019

lees: uitkering van dividend door zorgaanbieders 17.06.2019

lees: advies over het reguleren van winstuitkering door zorgaanbieders 17.12.2018

lees: hoofdlijnen van de juridische analyse bijlage B

lees: hoofdlijnen van de praktijk en effectanalyse Bijlage A

Zie ook: Zorgcowboys

Bekijk ook;

zie ook: Zorgen over Marktwerking versus verzelfstandiging en privatisering

Zie ook: Weer gedonder bij de Haagse Wijk- en Woonzorg HWW

Zie ook: Meer geld vanwege gedonder in de Zorg door bezuinigingen – deel 17

Zie ook: Meer geld vanwege gedonder in de Zorg door bezuinigingen – deel 16

Zie ook: Meer geld vanwege gedonder in de Zorg door bezuinigingen – deel 15

zie ook: Meer geld vanwege gedonder in de Zorg door bezuinigingen – deel 14

zie ook: Meer geld vanwege gedonder in de Zorg door bezuinigingen – deel 13

zie ook: Meer geld vanwege gedonder in de Zorg door bezuinigingen – deel 12

zie ook: Meer geld vanwege gedonder in de Zorg door bezuinigingen – deel 11

zie ook: Meer geld vanwege gedonder in de Zorg door bezuinigingen – deel 10

zie ook: Meer geld vanwege gedonder in de Zorg door bezuinigingen – deel 9

zie ook: Manifest gedonder in de Zorg door bezuinigingen – deel 8

zie ook: Gedonder in de Zorg door bezuinigingen – deel 7

zie ook: Gedonder in de Zorg door bezuinigingen – deel 6

zie ook: Gedonder in de Zorg door bezuinigingen – deel 5

zie ook: TSN / Vérian – Gedonder in de Zorg door bezuinigingen – deel 4

zie ook: Gedonder in de Zorg door bezuinigingen – deel 4

zie ook: Gedonder in de Zorg door bezuinigingen – deel 3

zie ook: Gedonder in de Zorg door bezuinigingen – deel 2 

zie ook: Gedonder in de Zorg door bezuinigingen – deel 1

Zie ook; Gerommel in de (semi)publieke sector – deel 3

zie ook: Gaat het gedonder in de Haagse zorg gewoon verder ???

zie ook: Manifest gedonder ook in de Haagse Zorg door bezuinigingen

zie ook: Gedonder in de Haagse Zorg door bezuinigingen – deel 6

zie ook: Gedonder in de Haagse Zorg door bezuinigingen – deel 5

zie ook: Gedonder in de Haagse Zorg door bezuinigingen – deel 4

zie ook: Gedonder in de Haagse Zorg door bezuinigingen – deel 3

zie ook: Gedonder in de Haagse Zorg door bezuinigingen – deel 2

zie ook: Gedonder in de Haagse Zorg door bezuinigingen – deel 1

Zie ook: De affaire Loek Winter versus Gerommel in de zorg

en zie verder ook: De affaire Meavita versus Loek Hermans VVD – Gerommel in de zorg – deel 5

zie verder dan ook: De affaire Meavita versus Loek Hermans VVD – Gerommel in de zorg deel 4

en zie dan ook: De affaire Meavita versus Loek Hermans VVD – Gerommel in de zorg deel 3

zie dan verder ook nog: De affaire Meavita versus Loek Hermans VVD – Gerommel in de zorg deel 2

en zie dan ook nog: De affaire Meavita versus Loek Hermans VVD – Gerommel in de zorg deel 1

Crimineel netwerk rond thuiszorgfraude opgerold

NOS 14.07.2021 Het Openbaar Ministerie vermoedt met de aanhouding van zes mensen een crimineel netwerk rond zorgfraude te hebben opgerold. De zes werden vorige maand aangehouden bij een grootschalige actie van de Inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, samen met onder meer de FIOD, de politie en de marechaussee.

Het gaat onder anderen om de directeur van een zorgbedrijf en drie vermoedelijke medewerkers. Zij zitten nog vast. De twee andere arrestanten zijn inmiddels weer op vrije voeten, maar worden nog wel als verdachten beschouwd.

Failliet

De zes werden aangehouden op 22 en 29 juni. Toen werden tien woningen en bedrijfspanden in Utrecht, Amsterdam, Almere, Oss en Rotterdam doorzocht. Daarbij zijn auto’s, geld en een wapen in beslag genomen. Ook zijn computers en administratie meegenomen.

Het onderzoek richt zich op ten minste zeker twee zorgbedrijven die worden verdacht van grootschalige fraude met zorgbudgetten in de thuiszorg. Een van de twee bedrijven, dat in Utrecht was gevestigd, ging op een gegeven moment failliet maar ging onder een andere naam in Amsterdam door. Daarbij was het de bedoeling opnieuw zorgfraude te plegen.

Witwassen

Volgens het OM is dit soort fraude lastig te ontwarren omdat die op vele niveaus speelt. De zorgbedrijven declareren valse facturen bij de zorgverzekeraars voor thuiszorg die nooit geleverd is. Daarnaast worden er onterechte indicaties voor zorg ingediend en ook de cliënten van de zorgbedrijven profiteren soms van de onterecht opgestreken zorggelden.

In totaal is in dit geval voor 13 miljoen euro aan zorggelden witgewassen, denkt justitie. De zaak kwam aan het licht na de aangifte van twee zorgverzekeraars. Zij hebben aangifte gedaan van een fraudebedrag van meer dan 10 miljoen euro.

In 2018 speelde een soortgelijke fraudezaak in Utrecht. Ook toen werd er voor miljoenen gefraudeerd met zorgbudgetten in de thuiszorg. Volgens het OM lijkt het erop dat de zes die nu zijn aangehouden voortborduren op die fraudemethode.

BEKIJK OOK;

Oppositie roept Blokhuis op tot ingrijpen bij ggz

NOS 04.03.2020 Oppositiepartijen GroenLinks, PvdA en SP willen dat staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid zo snel mogelijk ingrijpt in de geestelijke gezondheidszorg, ggz.

Eind januari zei Blokhuis dat hij dat zou doen als er niet binnen een maand een plan zou liggen om patiënten met complexe psychische problemen te helpen en snel van de wachtlijst te halen. Aanleiding voor deze belofte was een gesprek dat Blokhuis voerde met een aantal mensen die al lang wachten op zorg, zoals Charlotte Bouwman, die in januari een actie begon in de hal van het ministerie.

‘Regiotafels’

GGZ Nederland en de zorgverzekeraars hebben een plan ingediend bij het ministerie van Volksgezondheid. Volgende week dinsdag spreekt Blokhuis hier met hen over achter gesloten deuren.

Een deel van het plan lekte uit via een interne nieuwsbrief van GGZ Nederland. Hierin staat dat er ‘regiotafels’ komen waaraan zorgaanbieders met elkaar overleggen over moeilijk plaatsbare patiënten. Ook staat er dat de wachttijden buiten het plan zijn gehouden.

Verder schrijft GGZ Nederland aan de leden dat er geen doorzettingsmacht komt. Actiegroep Lijm de Zorg wil dat graag om te voorkomen dat patiënten met complexe psychiatrische problemen, die een langdurige en kostbare behandeling moeten ondergaan, steeds worden doorgestuurd.

PvdA-Kamerlid Kuiken vindt dat Blokhuis grote woorden heeft gesproken. “Maar er ligt nog steeds geen plan. Wat wordt zijn actie, zodat hij zijn belofte waar kan maken?”. GroenLinks-Kamerlid Renkema vindt dat het nu geen tijd is voor overleggen en actieprogramma’s.

  Wim-Jan Renkema @wimjanrenkema

Mijn appèl aan @PaulBlokhuis is: grijp nu in! Het is geen tijd voor overleggen en actieprogramma’s, maar voor #doorzettingsmacht richting verzekeraars en GGZ-instellingen. De wachtlijsten moeten weg en mensen in nood móeten acuut worden geholpen. https://t.co/jnVFItQYHo

10 uur geleden

Lijm de Zorg noemt het een “flutplan” zonder concrete maatregel die garandeert dat er meer behandelplekken komen. Ook Charlotte Bouwman, die nu zes weken actievoert in de hal van het ministerie van VWS, is teleurgesteld. Ze schrijft in een brief aan Blokhuis: “Ik wil geen regiotafels en mensen die alleen met het proces bezig zijn. Ik wil het begin van een echte oplossing. Staatssecretaris, grijp in.”

Charlotte Bouwman @charlotbouwman

Afgelopen week stuurde @GGZNEDERLAND in deze nieuwsbrief een update over het plan dat ze vandaag (nog moeten) inleveren voor de aanpak van tekort in hoogspecialistische GGZ bestaat uit regiotafels in pilotregio’s, en dat wachttijden buiten beschouwing worden gelaten.

GGZ Nederland zegt dat het plan nog is aangepast nadat het naar de leden is gestuurd. Wat de veranderingen zijn, wil de woordvoerder pas vertellen na het gesprek met de staatssecretaris.

Zorgverzekeraars Nederland wil niet op de uitgelekte nieuwsbrief reageren. Een woordvoerder bevestigt dat het plan van aanpak naar Blokhuis is gestuurd. De staatssecretaris praat volgende week vrijdag met Lijm de Zorg en Charlotte Bouwman. Pas daarna zal hij het plan openbaar maken.

Bekijk ook;

GGZ-activiste Charlotte Bouwman: plan voor geestelijke zorg lost niets op

AD 04.03.2020 Het plan van zorgverzekeraars en GGZ Nederland om de problemen in de geestelijke gezondheidszorg aan te pakken ‘lost nauwelijks wat op’, Dat zegt Charlotte Bouwman, die al wekenlang demonstreert in de hal van het ministerie van Volksgezondheid.

Ze heeft het plan, dat er op haar initiatief is gekomen, al kunnen inzien. Volgens Bouwman is er niet eens gekeken naar de extreem lange wachttijden.

Bouwman is zelf al acht jaar suïcidaal en wacht al meer dan twee jaar op de juiste hulp. Ze begon eind januari uit onvrede over de GGZ met een protest in de hal van het ministerie, samen met haar hond Bobbie. Na gesprekken met haar beloofde staatssecretaris Paul Blokhuis de problemen aan te pakken.

Wachttijden

Er wordt letterlijk gezegd door GGZ Nederland: we laten de wachttij­den buiten beschou­wing, aldus Charlotte Bouwman.

Binnen een maand moesten zorgverzekeraars en GGZ-instellingen met een plan komen, anders zou hij zelf ingrijpen. Op dat laatste hoopt Bouwman. Het voorstel dat er nu ligt ‘is precies wat er tot nu toe is gedaan’, zegt ze vandaag, de dag dat Blokhuis’ eigen deadline verloopt.

,,Het is een plan waarbij er weer wordt gesproken over regiotafels, pilot-regio’s. Er wordt letterlijk gezegd door GGZ Nederland: we laten de wachttijden buiten beschouwing”, aldus Bouwman. De aanpak van de wachttijden en het vinden van een landelijke oplossing voor specialistische zorg waren juist de belangrijkste punten.

Wat dit betekent voor haar protestactie vindt Bouwman ‘lastig te zeggen’. Als Blokhuis niet ingrijpt, houdt hij zich niet aan zijn belofte, zegt de activiste. ,,Dat zou ik wel heel erg vinden maar ik schat hem in als iemand die zijn belofte nakomt. Ik hoop ook niet dat het ministerie het goed gaat praten terwijl het geen goed plan is.”

Aanstaande dinsdag spreekt Blokhuis met de opstellers van het plan, volgende week vrijdag hoopt zijn ministerie het plan naar de Tweede Kamer te sturen. Dan zal de staatssecretaris ook aangeven of hij het plan inderdaad goed genoeg vindt, of dat hij ervoor kiest zelf in te grijpen.

Charlotte Bouwman en Bobbie. © ANP

Minister: inderdaad fors meer geld naar verpleeghuiszorg

MSN 12.02.2020 Het kabinet moet inderdaad “fors” meer geld uittrekken voor de verpleeghuiszorg, zegt verantwoordelijk minister Hugo de Jonge. “Dat kan niet anders” nu uit een prognose blijkt dat deze zorg dit jaar 342 tot 475 miljoen euro tekort dreigt te komen.

De bewindsman baseert zich op een advies van de toezichthouder op de gezondheidszorg, de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Die kwam na onderzoek in opdracht van De Jonge tot de conclusie dat het aantal patiënten dat langdurige zorg nodig heeft zo hard groeit dat er een gat dreigt van honderden miljoenen euro’s.

Het is nog maar een eerste prognose, aldus De Jonge. Maar “mijn voorzichtige interpretatie is sowieso inderdaad dat er fors geld bij moet”. Hoeveel het kabinet uiteindelijk precies zal moeten bijpassen, moet volgens de vicepremier nog blijken. “Maar we weten dat die opdracht aanzienlijk is.”

Vorig jaar moest het kabinet ook al 950 miljoen euro bijpassen voor de langdurige zorg.

NZa voorspelt groot financieel tekort in zorg tot 475 miljoen euro

Telegraaf 11.02.2020 Opnieuw dreigt een groot financieel gat voor de langdurige zorg. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) schat het tekort op minstens 342 miljoen euro, mogelijk zelfs op 475 miljoen. Het ziet ernaar uit dat minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) dus opnieuw op zoek moet naar geld.

De extra NZa-prognose die nu naar buiten komt was juist door de CDA-bewindsman besteld. Vorig jaar werd hij overvallen door tekorten in de langdurige zorg. Herhaling wilde hij voorkomen door om een februari-raming te vragen.

Doordat nu inzichtelijk is gemaakt dat er nieuwe financiële ellende op de langdurige zorg afstevent, kan het kabinet daarmee rekening houden bij de jaarlijkse onderhandelingen over de voorjaarsnota, waarin de lopende begroting kan worden bijgesteld. Bekend was al dat er bij die besprekingen wordt gekeken naar extra geld voor het bestrijden van de criminele onderwereld (ondermijning) en de stikstofcrisis. Daar komt nu de langdurige zorg, met daarin de verpleeghuiszorg, bovenop.

Volgens de NZa zat het kabinet ernaast met zijn berekeningen over hoeveel mensen er dit jaar gebruik zouden gaan maken van de langdurige zorg. Dat is, zoals het er nu naar uitziet, meer dan gedacht. Daarbij gaat het hoofdzakelijk om de verpleeghuiszorg. Het aantal mensen dat verpleging en verzorging nodig heeft stijgt met zo’n vijf procent.

Bekijk meer van; misdaad gezondheidszorgbeleid overheid overheidsbeleid Den Haag Nederlandse Zorgautoriteit

Versobering ouderenzorg onvermijdelijk, groter beroep op mantelzorgers ook

NOS 29.01.2020 De branchevereniging voor instellingen in de ouderenzorg, Actiz, zegt dat de kwaliteit van die zorg binnen afzienbare tijd onder druk komt en dat we nu moeten nadenken over de vraag hoe we de ouderenzorg in de toekomst gaan organiseren. Daarbij zal een groter beroep op mantelzorgers worden gedaan.

“We moeten ons realiseren dat we aan het begin staan van iets wat echt een grote omvang gaat hebben”, zei bestuurslid Ronald Schmidt in het NOS Radio 1 Journaal na berichtgeving in de Volkskrant. Hij doelt op de toename van het aantal ouderen en het aantal mensen met dementie, terwijl het aanbod van werkenden juist afneemt. In de ouderenzorg dreigt daardoor een chronisch personeelstekort.

Eerder deze maand bleek dat de wachtlijsten voor verpleeghuizen nu al toenemen. “Wij zien daarin de eerste signalen van iets wat de komende jaren onze nieuwe realiteit gaat worden.”

De 3 miljard euro extra per jaar die dit kabinet voor verpleeghuizen uittrekt, bieden volgens Schmidt alleen een oplossing voor de korte termijn. “Het wordt steeds moeilijker om personeel te vinden. Dat betekent dat we steeds meer ouderen krijgen die wachten op een plek. Dus het probleem is breder dan alleen de vraag of er genoeg plek is in verzorgingshuizen.”

Vingerwijzen kan niet meer

Schmidt vindt dat er een maatschappelijke discussie nodig is. “Vingerwijzen naar de politiek of verzekeraars is echt onvoldoende. Dit is een maatschappelijk vraagstuk waar we met elkaar over moeten nadenken hoe we dat gaan oplossen in de komende jaren.”

Het belangrijkste is dat we een realistisch verwachtingspatroon creëren, zei Schmidt. “Als we verwachten dat het blijft zoals het nu is en dat het alleen maar een beetje beter moet de komende twintig jaar, gaan we elkaar teleurstellen. Er moet een realistisch debat komen over wat we verwachten van de zorg, maar ook van elkaar.”

Goede zorg, maar anders

Belangrijk is allereerst dat de toestroom naar de verzorgingshuizen wordt ingedamd, door langer thuiswonen te stimuleren. Daarnaast moeten verpleeghuizen mantelzorgers meer ruimte geven om iets voor hun naasten te doen. “Het moet echt weer normaal worden dat je voor je vader of moeder in het verpleeghuis iets kunt, mag of misschien ook moet doen.”

Het is onzin om nu al het beeld van een crisis op te roepen, zei Schmidt. “Dat is niet zo, maar we moeten ons wel realiseren dat we nu al de eerste signalen zien van de uitdaging die de komende jaren op ons afkomt. Als we daar nu mee aan de slag gaan, kunnen we hartstikke goede zorg blijven bieden op het niveau dat we gewend zijn, maar wel anders.”

Reactie senioren

Ouderenorganisatie KBO-PCOB zegt dat mantelzorgers al heel veel doen. “Nu stellen dat senioren meer moeten oppakken, is wel erg kort door de bocht. Ook het nog meer belasten van de mantelzorger in het verpleeghuis is wel heel makkelijk en doet geen recht aan de realiteit”, zegt directeur Manon Vanderkaa.

Ze erkent dat er een probleem is op de arbeidsmarkt in de zorg en dat daar wat aan moet gebeuren. “Maar dan verwachten we van de zorgaanbieders meer creativiteit dan de opgeheven armen in de lucht en de roep om soberheid.”

Bekijk ook;

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, bezoekt een bejaarde voorafgaand aan de lancering van het programma Langer Thuis. © ANP

‘Kwaliteit van zorg voor ouderen niet te handhaven’

AD 29.01.2020 Er zijn pijnlijke maatregelen nodig om de ouderenzorg in Nederland uitvoerbaar te houden. Door de vergrijzing zijn de huidige kwaliteitsnormen in verpleeghuizen binnen afzienbare termijn niet te handhaven. Daar is geld noch personeel voor.

Dat zegt Ronald Schmidt van branchevereniging Actiz tegen de Volkskrant, namens de vierhonderd aangesloten ouderenzorginstellingen.

Verpleeghuizen hebben er de afgelopen jaren juist miljarden euro’s bij gekregen om de kwaliteit van de zorg te verhogen, na schrijnende verhalen in de media over ouderen die aan hun lot werden overgelaten. In het daarop gesloten ‘kwaliteitskader’ staat de eis dat er op drukke momenten altijd twee gespecialiseerde zorgmedewerkers aanwezig moeten zijn.

Volgens Schmidt is er een brede maatschappelijke discussie nodig over welke pijnlijke maatregelen acceptabel zijn om de ouderenzorg uitvoerbaar te houden. Zo moet dus wellicht de kwaliteit van zorg in de verpleeghuizen naar beneden en zullen mantelzorgers nog meer moeten gaan doen, ook als familieleden eenmaal zijn opgenomen.

Rechter: Staat geeft behandelaars van gevaarlijke cliënten te weinig geld

NU 28.01.2020 De Nederlandse Staat geeft te weinig geld aan forensische instellingen die verdachten en veroordeelden met een psychiatrische stoornis behandelen. In een kort geding over de zorgtarieven zeiden de behandelaars te vrezen dat er gevaarlijke cliënten op straat zouden komen als de prijzen zo laag blijven. Dinsdag gaf de rechter ze gelijk.

Volgens de rechtbank in Den Haag heeft de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) de klinieken geen enkele mogelijkheid geboden om tot andere prijsafspraken te komen.

De klinieken hebben gesteld dat de sector “klem” zit. Al jaren zijn de tarieven in de zorg, die worden vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) dalende. De DJI is vervolgens daarbovenop dus nog met een ‘korting’ gekomen. En dat terwijl veel van de klinieken kunnen aantonen dat ze verlies lijden en hier zelf voor opdraaien.

De rechtbank zegt de “bezwaren van de zorgaanbieders te delen” als het gaat om het volgens hen te lage tarief. De rechter wijst er ook op dat de DJI niet heeft kunnen onderbouwen dat momenteel nog “reële zorgtarieven worden geboden”.

‘Tarieven kunnen niet in stand blijven’

De acht klinieken die de procedure hebben aangespannen, behandelen veelal cliënten met zeer complexe problematiek. Hierdoor duurt de behandeling logischerwijs langer dan bij andere klinieken.

Tijdens de zitting bleek al dat er een regeling bestaat waarmee zulke klinieken aanspraak kunnen maken op meer geld. De rechter wil dan ook dat de partijen nader met elkaar in overleg gaan over deze regeling.

“De tarieven die de Staat hanteert voor de betaling van forensische zorg kunnen niet ongewijzigd in stand blijven”, volgens het vonnis.

Gegniffel in de zaal na opperen aanpassing klinieken

De rechtszaal zat tijdens de behandeling van het kort geding tot aan de nok vol met onder meer de behandelaars en de directeuren van de klinieken. Het zorgde ervoor dat er soms gegnuifd werd als de advocaat die er namens de Staat was betoogde dat de DJI “aansluiting heeft gezocht” bij de tarieven van de NZa. De klinieken zouden volgens haar bijvoorbeeld “aan de knoppen kunnen draaien” en logischer moeten omgaan met hun budgetten.

De voorzieningenrechter zegt hier in de uitspraak ook over dat het “niet realistisch en evenmin redelijk is om van zorgaanbieders te verlangen dat zij van de ene op de andere dag hun signatuur op die wijze veranderen”.

Lees meer over: Zorg Binnenland

Een van de klinieken die een kort geding aanspanden is Woenselse Poort ANP

Klinieken winnen: Rijk moet meer betalen voor zorg gevaarlijke patiënten

NOS 28.01.2020 De overheid moet meer gaan betalen aan psychiatrische klinieken voor de zorg voor gevaarlijke patiënten. De rechter heeft dat bepaald in een kort geding dat was aangespannen door acht instellingen voor forensische zorg. Minister Dekker voor Rechtsbescherming betaalt hun minder dan de vastgestelde maximumtarieven, maar dat draait de rechter terug.

De klinieken vinden dat de kwaliteit van de zorg in gevaar is. Ze maken zich grote zorgen over de veiligheid van de maatschappij, de medewerkers en de patiënten, omdat ze met te weinig geld hun werk niet goed kunnen doen.

De rechter zegt dat de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), die de zorg namens de minister inkoopt, onvoldoende duidelijk heeft gemaakt waarom de maximumtarieven niet worden gehanteerd. De DJI moet van de rechter met de klinieken om tafel om over de tarieven te praten. Dat weigerde de dienst tot nu toe.

Nog deze week een gesprek

Een van de klinieken die de procedure aanspanden, wil nog deze week met het ministerie in gesprek. “We willen praten over de bekostiging op maat. Zodat wij goede en veilige zorg voor deze zeer zieke en gevaarlijke groep patiënten kunnen blijven leveren”, zegt een woordvoerder van Arkin.

Een woordvoerder van minister Dekker bevestigt dat er deze week een overleg plaatsvindt. “Historisch gezien hebben we altijd een goede verstandhouding gehad met de zorgaanbieders. We willen deze draad snel weer oppakken”, zegt ze.

Gevaar voor de samenleving

Het gaat om de behandeling van jaarlijks zo’n 25.000 mensen. De rechter heeft hun die opgelegd nadat ze een straf hebben uitgezeten voor een gewelds- of zedendelict. Het zijn mensen die een gevaar vormen voor de samenleving als ze niet worden behandeld. Onder hen zijn ook tbs’ers.

Gisteren zeiden Kamerleden van regeringspartijen VVD en CDA tegen Nieuwsuur al dat er meer geld moet naar deze psychiatrische zorg. Morgen debatteert de Kamer over de ggz, waar de forensische zorg onder valt.

Bekijk ook;

Klinieken krijgen gelijk: overheid moet meer betalen voor zorg gevaarlijke patiënten

AD 28.01.2020 Het Rijk moet meer gaan betalen aan psychiatrische klinieken voor de zorg voor gevaarlijke patiënten. Acht grote instellingen voor forensische zorg, die onder meer tbs’ers begeleiden, zijn door de rechter in het gelijk gesteld. Zij hadden een kort geding aangespannen tegen tariefverlagingen, omdat de veiligheid van de maatschappij, medewerkers en patiënten in gevaar zou komen.

De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), die de inkoop van de zogeheten forensische zorg regelt, had onder meer een maximumdagtarief ingevoerd en heeft volgens de rechter onvoldoende gemotiveerd waarom de tarieven voor ambulante zorg zijn verlaagd. De ggz-instellingen zeggen dat ze daardoor verlies zullen draaien en moeten bezuinigen op de zorg voor patiënten. De dienst moet nu van de rechter met de klinieken om tafel om over de tarieven te praten.

Lees ook;

Lees meer

Lees meer

In de rechtszaal hadden de ggz-organisaties, waaronder Fivoor, Reinier van Arkel en Trajectum, aangevoerd dat de maximale dagprijzen er uiteindelijk toe zullen leiden dat ernstig gestoorde daders tot veertig procent minder behandeling krijgen. De advocaten verwezen naar mensen als Bart van U., die oud-minister Els Borst om het leven bracht in 2014.

,,Iemand die de kliniek verlaat heeft dan dus minder behandelingen gehad. Exacte gevolgen daarvan zijn lastig in te schatten. Dat onze behandeling om iemand terug te kunnen laten keren in de maatschappij dan niet maximaal is, is duidelijk”, zei Nienke Timmer, manager van kliniek De Boog in Warnsveld, eerder deze week tegen deze site. ,,Wat onze patiënten gemeen hebben is dat een delict is begaan door een psychiatrische achtergrond. Wij proberen patiënten hier in te laten zien hoe ze tot een delict zijn gekomen. We helpen om controle te krijgen over deze stoornis. Ik begrijp het niet dat je daarop bezuinigt.”

Strengere eisen

Volgens de advocaten stelt de samenleving juist steeds strengere eisen aan de behandeling en bewaking van mensen met een psychische stoornis die een misdaad hebben gepleegd. Zo is het doorvoeren van beveiligingsmaatregelen kostbaar. Ook personeelskosten en de lasten voor gebouwen zijn de afgelopen jaren gestegen. Wanneer tarieven ook nog worden verlaagd, ontstaat volgens de instellingen een onhoudbare situatie.

In een eerste reactie laat Fivoor, de kliniek waar moordenaar Michael P. enige tijd is behandeld, weten de uitspraak ‘gunstig’ te vinden. De kliniek kan nu buurtcoaches behouden in in Den Dolder om te voorkomen dat cliënten overlast veroorzaken. Bij een negatieve uitspraak zou de inzet van de buurtcoaches ‘zeker’ onder druk zijn komen te staan.

Bezuiniging op zorg zwaarste psychiatrische patiënten voorlopig van tafel

OmroepWest 28.01.2020 Het ministerie van Justitie en Veiligheid moet opnieuw om de tafel met zorginstellingen die zorg verlenen aan onder meer ex-tbs’ers. Tot die tijd is de korting op de zorg voor de zwaarste groep psychiatrische patiënten van tafel. Dat heeft de voorzieningenrechter in Den Haag bepaald. Zorginstellingen uit onder meer Den Haag en Leiden waren naar de rechter gestapt voor een hogere vergoeding.

Vanaf dit jaar zou de overheid minder gaan betalen voor behandelingen in de forensische zorg. Instellingen als polikliniek De Waag stapten naar de rechter omdat zij vreesden dat de behandeling voor mensen die uit een gevangenis of een tbs-instelling zijn vrijgelaten, in het geding komt. Samen met de instelling uit Den Haag en Leiden, hadden in totaal acht forensische zorginstellingen het ministerie voor de rechter gedaagd.

De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), die namens het minsterie heeft onderhandeld met de zorginstellingen, heeft volgens de rechter ‘gehandeld in strijd met meerdere aanbestedingsrechtelijke beginselen en beginselen van behoorlijk bestuur’. Zo zou de dienst onvoldoende rekening hebben gehouden met het feit dat de forensische zorg voor de financiering voor een groot deel afhankelijk is van de overheid en er geen alternatieven zijn.

Niet geluisterd naar bezwaren

Verder heeft de DJI de tarieven verlaagd, zonder eerst de bezwaren van de instellingen goed te beoordelen. Hierdoor waren de forensische specialisten verplicht om onder protest in te stemmen met minder geld, omdat ze anders helemaal niets zouden ontvangen. En dus oordeelt de rechter dat ‘het geïntegreerde maximum dagtarief vooralsnog niet door DJI mag worden gehanteerd’.

Via een woordvoerder laat De Waag in een eerste reactie weten ‘verheugd’ te zijn ‘dat de rechter begrip heeft getoond voor ons standpunt en gaan met het ministerie van Justitie en Veiligheid graag in gesprek over de tarieven. Wij hebben er vertrouwen in dat deze gesprekken een goede uitkomst zullen opleveren.’

Meer over dit onderwerp: PSYCHIATRIE GGZ ZORG

Blokhuis wil ggz verplichten om mensen met complexe problemen te helpen

NOS 28.01.2020 Ggz-instellingen moeten straks verplicht op korte termijn gespecialiseerde hulp bieden aan psychiatrische patiënten met complexe problemen. Dat zei staatssecretaris Blokhuis na een gesprek met mensen die al lang wachten op hulp.

Nu vallen de zwaarste patiënten vaak buiten de boot, omdat ggz-instellingen niet de specifieke hulp kunnen bieden die nodig is als iemand bijvoorbeeld een eetstoornis én een trauma heeft.

In het plan van Blokhuis moeten de instellingen en de verzekeraars ervoor zorgen dat er binnen een paar weken hulp georganiseerd wordt. Als zij dat niet doen, grijpt de overheid in.

800 dagen wachten

De staatssecretaris beloofde dit na een gesprek met onder anderen de suïcidale Charlotte Bouwman (26), die actie voerde in het ministerie van Volksgezondheid. Zij staat nu ruim 800 dagen op een wachtlijst voor de juiste hulp.

Bouwman is betrokken bij het manifest ‘Lijm de Zorg’ op, waarin wordt gevraagd iets te doen aan de wachtlijsten, het personeelstekort, de regeldruk en de onnodige bureaucratie in de jeugdzorg en de ggz.

Blokhuis spreekt morgen met de Tweede Kamer over de ggz en de jeugdzorg. Hij zei vanmorgen dat er veel wordt gezegd, “maar neem van mij aan: we laten het niet bij woorden, er komen ook daden.”

Bekijk ook;

Staatssecretaris belooft Charlotte Bouwman ‘daden’ voor problemen in GGZ

OmroepWest 28.01.2020 Staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid wil concreet actie ondernemen om de problemen met de lange wachtlijsten in de geestelijke gezondheidszorg aan te pakken. Dat zei hij voorafgaand aan een gesprek met Charlotte Bouwman, die sinds vorige week actie voert in het ministerie van Volksgezondheid.

Charlotte kreeg dinsdag in de hal van het ministerie gezelschap van tientallen lotgenoten en medestanders. Dit was de tweede keer in een week dat ze in gesprek ging met Blokhuis over de problemen in de GGZ. Blokhuis liet Charlotte en haar medestanders weten dat ze ‘niet tegen dovemansoren praten’.

‘Jullie willen hulp en dat is niet teveel gevraagd. We gaan kijken wat er nodig is, naast wat er al gebeurt. Om daar wat – misschien wel veel – bovenop te doen om er zo voor te zorgen dat de GGZ in Nederland beter georganiseerd wordt zodat we van die ellenlange wachtlijsten afkomen.’ Woensdag vindt er een debat over dit onderwerp plaats. ‘Dan zullen er veel woorden gesproken worden’, vertelde Blokhuis. ‘Maar neem van mij aan: we laten het niet bij woorden, er komen ook daden.’

Drie jaar op wachtlijst

Charlotte heeft een ernstige psychische ziekte en is suïcidaal. Ze deed 21 zelfmoordpogingen en staat al twee jaar op de wachtlijst voor een behandelplek. Hulpverleners én ervaringsdeskundigen lanceerden vorige week het manifest Lijm de Zorg om aandacht van de politiek te vragen voor de misstanden in de GGZ en de Jeugdzorg. Dit manifest is al tienduizenden keren ondertekend. Charlotte hoopte met haar sit-in ook aandacht te vragen voor de lange wachtlijsten.

Om de gezondheidszorg te verbeteren, heeft Charlotte een wensenlijstje opgesteld: een helpdesk voor mensen met complexe psychische problemen, landelijke behandelcentra voor deze groep en actie op het gebied van acute hulp. Ze kijkt ‘heel positief’ terug op het gesprek dat ze dinsdag had met de staatssecretaris. ‘Maar eerst zien, dan geloven.’ Ze beëindigt haar actie dan ook nog niet. Vanaf komende week gaat ze iedere maandag een sit-in houden.

‘Charlotte is zo dapper’

Kim, een van de medestanders van Charlotte in het gebouw van het ministerie, noemt de uitkomst van het gesprek Charlotte met de staatssecretaris in ieder geval ‘hoopvol’. ‘Met name dat de wachtlijsten aangepakt worden en dat we bij de crisisopvang terechtkunnen voordat we iets gedaan hebben, ons beschadigd hebben bijvoorbeeld. Dat vind ik namelijk een heel groot probleem, dat we ons iets aangedaan moeten hebben voordat we daar welkom zijn.’

Lou, die naast haar zit, knikt. Ze spreekt van een historisch moment en prijst Charlotte als ‘gezicht’ van de actie. ‘Zij is zo dapper’, benadrukt ze. ‘Mensen realiseren zich dit niet, maar wat zij heel open en eerlijk vertelt, is iets waar de meeste mensen zich ontzettend voor schamen.

Die kruipen weg in een hoekje. Veel mensen die ik ken bevinden zich in een gesloten afdeling of verblijfsafdeling en komen daar niet meer uit. Charlotte heeft het tegenovergestelde gedaan. Zij heeft besloten met haar verhaal naar buiten te treden. Daar ben ik heel erg trots op.’

LEES OOK: Charlotte deed 21 zelfmoordpogingen: ‘Ik wacht al twee jaar op behandelplek’

Sit-in van medestanders van Charlotte Bouwman I Foto: Omroep West

Meer over dit onderwerp: DEN HAAG PSYCHIATRISCHE HULP GGZ ZORG MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEID

Blokhuis belooft ‘daden’ voor problemen in GGZ

AD 28.01.2020 Staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid) wil concreet actie ondernemen om de problemen met de lange wachtlijsten in de geestelijke gezondheidszorg aan te pakken. Dat zei hij voorafgaand aan een gesprek met Charlotte Bouwman, die sinds vorige week actie voert in het ministerie van Volksgezondheid.

Neem van mij aan, we laten het niet bij woorden, er komen ook daden, aldus Staatssecretaris Blokhuis .

Bouwman kreeg vanmorgen in de hal van het ministerie gezelschap van tientallen lotgenoten en medestanders. Voor de tweede keer in een week is ze in gesprek met Blokhuis over de problemen in de GGZ. ,,Morgen is er een debat, en dan zullen er veel woorden gesproken worden’’, aldus Blokhuis. ,,Maar neem van mij aan, we laten het niet bij woorden, er komen ook daden.’’

Om de gezondheidszorg te verbeteren heeft Bouwman drie eisen opgesteld: een helpdesk voor mensen met complexe psychische problemen, landelijke behandelcentra voor deze groep en actie op het gebied van acute hulp.

Lees ook;

Lees meer

Lees meer

Wachtlijst

Bouwman (26) probeerde de afgelopen acht jaar 21 keer een einde aan haar leven te maken. De Amsterdamse heeft wel geprobeerd om hulp te krijgen, maar staat al twee jaar op een wachtlijst. Onlangs hoorde ze dat ze nog een jaar moest wachten voordat ze aan de beurt is. Wanhopig voert ze daarom actie voor het ministerie van Volksgezondheid (VWS). ,,De maat is nu echt vol.’’

,,Ik kom gewoon nergens meer op de wachtlijst’’, aldus Bouwman eerder in gesprek met deze redactie. De basiszorg is in Nederland wel goed geregeld, maar zodra je complexe psychische problemen hebt, wordt het lastig. ,,Hoe complexer, hoe langer je moet wachten’’, is haar ervaring.

Manifest

Bouwman wil met haar protest afdwingen dat er betere zorg in de GGZ komt © videostill

De actie van Bouwman krijgt steun van Lijm de Zorg, hét collectief van hulpverleners en mensen die zorg nodig hebben in de Jeugdzorg en GGZ. ,,Er vindt een stille ramp plaats in de GGZ’’, aldus Louis de Mast van Lijm de Zorg. ,,Er zijn veel mensen die hulp zoeken, maar die niet kunnen vinden.’’ Zorgverzekeraars, zorgaanbieders en overheid wijzen allemaal naar elkaar, vertelt hij. ,,Uiteindelijk pakt niemand de regie.”

Het collectief heeft daarom een manifest opgesteld voor een betere Jeugdzorg en GGZ, waarin het kabinet wordt opgeroepen om de zorg voor kwetsbare mensen goed te organiseren, en dus ook voor de meest complexe problemen.

Politiek krijgt weer laatste woord over geld verpleeghuizen

NOS 21.01.2020 De politiek krijgt weer meer te zeggen over de besteding van geld in de zorg. De Tweede Kamer heeft een wetsvoorstel van minister De Jonge aangenomen, waarmee de macht van Zorginstituut Nederland kan worden beperkt. Het Zorginstituut is een instelling die toeziet op de zorgverzekeringen.

De nieuwe wet moet iets uit de vorige kabinetsperiode terugdraaien. Staatssecretaris Van Rijn vroeg het Zorginstituut destijds kwaliteitseisen op te stellen voor goede verpleeghuiszorg. Nadat dat was gebeurd, bleek dat het kabinet verplicht was ruim twee miljard euro per jaar extra uit te trekken om aan die eisen te voldoen. Het geld moest onder meer worden ingezet om meer personeel aan te trekken.

Hoewel veel Kamerleden om extra geld voor de verpleeghuizen hadden gevraagd, zat de gekozen constructie een groot deel van de Kamer uiteindelijk toch niet lekker: in feite had de Kamer weinig meer over het budget te zeggen, maar was die bevoegdheid overgedragen aan een bureaucratisch instituut.

Volgens de nieuwe wet komt er toch weer een toetsing door de minister, waarop de Kamer invloed kan uitoefenen en krijgt de politiek dus weer het laatste woord.

Na de Tweede moet ook de Eerste Kamer nog met de nieuwe wet akkoord gaan.

Bekijk ook;

Bouwen voor ouderen is niet sexy genoeg: ‘Gemeenten pronken liever met fraaie kantoren’

VK 17.01.2020 En wéér rapporteerde een commissie over het gebrek aan woningen voor zelfstandige ouderen. Terwijl de oplossing van het probleem er eigenlijk al is: het Thuishuis, een soort studentenhuis (zonder lawaai) voor senioren.

Dit stuk had vijf jaar geleden ook in de krant kunnen staan. Of anders wel tien of vijftien jaar geleden. Want het gaat over het gebrek aan geschikte huisvesting voor ouderen. En dat is, zegt Liane den Haan, directeur-bestuurder van ouderen-belangenorganisatie Anbo, een thema dat stelselmatig wordt genegeerd.

Zeker: deze week drong een commissie onder leiding van Wouter Bos aan op de bouw van woningen, heel veel woningen, voor zelfstandig levende ouderen. Volgende week zal de zogenoemde commissie-Adriani naar verwachting een soortgelijk pleidooi afsteken. Daarnaast zijn allerhande aanjaagteams en taskforces actief op het terrein van de ouderenhuisvesting.

Demografie

Anbo zelf voorspelde al in 2005 dat met de verdwijning van de aloude ‘bejaardenhuizen’ een grote behoefte zou ontstaan aan woningen voor ouderen die niet meer zelfstandig kunnen (of willen) wonen, en die ook niet in aanmerking komen voor opname in een verpleeghuis. Dat rapport was niet eens visionair, zegt Den Haan. Het was slechts een vertaling van welbekende demografische ontwikkelingen.

Toch is met al die inzichten vrijwel niets gedaan. Althans: niet door overheden en woningcorporaties. Zo stelde Anbo onlangs vast dat bijna 60 procent van de Nederlandse gemeenten überhaupt niet heeft nagedacht over de gevolgen van de vergrijzing voor de woningbouw. Hoe dat komt? ‘Ach’, zegt Den Haan – geïrriteerd. ‘Gemeenten pronken liever met fraaie kantoren of eengezinswoningen. Woningen voor ouderen zijn gewoon niet sexy.’

En als het gebrek aan engagement bij overheden al geen probleem is, is het de regelgeving wel. Zo sprak Den Haan deze week een wethouder die de aanvraag voor een zogenoemde kangoeroewoning – de aanbouw bij een bestaande woning ten behoeve van ouderen – had afgewezen vanwege de richtlijnen voor ‘woondichtheid’ in het betreffende gebied. Alleen bestuurders met lef en woningbouwcorporaties die bereid zijn tot een enigszins rekkelijke interpretatie van de regels willen de bouw van kleinschalige voorzieningen voor ouderen nog weleens mogelijk maken, zegt Den Haan.

Op pantoffelafstand

Dat is ook de ervaring van ‘maatschappelijk ondernemer’ Jan Ruyten, bedenker en uitvoerder van het concept ‘Thuishuis’: een soort studentenhuis voor ouderen ‘op pantoffelafstand van winkels en andere publieke voorzieningen’. De bewoners – idealiter niet meer dan vijf of zes – hebben elk een eigen kamer, en maken gezamenlijk gebruik van een keuken, een hobbykamer, een tuin, een washok en andere faciliteiten. In collectieve zelfstandigheid. ‘Als ik er naar binnen wil, bel ik netjes aan, want ik heb geen sleutel’, zegt Ruyten.

Sinds 2006 heeft Ruyten vijf van dit soort huizen kunnen stichten. Met alle‘evidencebased voordelen van dien voor het welzijn en de gezondheid van de bewoners. ‘Een kind had het kunnen bedenken.’ Toch kost het Ruyten veel moeite om ‘het bastion van de overheid’ te slechten. ‘Als ik een wethouder of een corporatie om medewerking vraag bij de vestiging van een Thuishuis, word ik vaak doorverwezen naar Jumbo, Albert Heijn of een ander bedrijf. Terwijl het mij helemaal niet om geld of sponsoring te doen is, maar om organisatorische ondersteuning.’

Alleen thuis wonende oudere in een groot huis. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Robotisering

‘We lopen in Nederland voorop met robotisering van de zorg, maar we zijn bijzonder slecht in sociale innovatie’, heeft Ruyten moeten vaststellen. ‘De gezondheidszorg krijgt beduidend meer aandacht dan de preventie van zorgafhankelijkheid. Zorg is business. Daar liggen verdienmodellen onder. Het Thuishuis, een instelling zonder winstoogmerk, ligt niet binnen het blikveld van ondernemers en bestuurders.’

De belangstelling voor de ouderen spitst zich toe op degenen die in een verpleegtehuis zijn opgenomen, zo’n 12 procent van de 65-plussers. ‘Want die zijn zielig’, zegt Liane den Haan van Anbo. ‘Wat in Thuishuizen en andere kleinschalige voorzieningen gebeurt, spreekt minder tot de verbeelding. De aandacht voor het waardig sterven gaat ten koste van de aandacht voor het waardig ouder worden.’

Gesticht voor ouden van dagen

Waardig ouder worden was de betrokkenen in het verleden overigens ook niet vergund. In de 19de eeuw woonde ruim 20 procent van de ‘ouden van dagen’ in een gesticht of instelling. Het ‘driegeneratiegezin’ was ook toen niet de norm. Wel kwam het vaak voor dat ongetrouwde kinderen bij hun ouders bleven wonen, en voor hen zorgden.

Bijna de helft van de ouderen woonde samen met hun volwassen kinderen. ‘Ware armen’, behoeftige ouderen die niet meer konden werken, kwamen in aanmerking voor plaatsing in een hofje of een ‘oudeliedenhuis’ waar doorgaans een streng regime heerste.

Om ouderen zoveel mogelijk voor dat lot te behoeden, werd burgers in 1912 een onderhoudsplicht voor ‘behoeftigen en ouderen’ in hun omgeving opgelegd. Deze knellende vorm van mantelzorg werd in 1961 afgezwakt en in 1965 helemaal afgeschaft.

Spookbeeld

In de jaren vijftig werden ouderen aangemoedigd om, ter leniging van de woningnood, naar bejaardenhuizen te verkassen. Deze woonvorm is echter nooit geliefd geweest. ‘Bij de meesten waart, als een spookbeeld, het woord ‘tehuis’ door de gedachten’, schreef de Nationale Raad voor Maatschappelijk werk in 1958. In 1975 was de hoogtij van de bejaardentehuizen alweer ten einde: de regering bepaalde dat maximaal 7 procent van de ouderen in een verzorgingshuis mocht wonen.

Ouderen werden aangemoedigd om zolang mogelijk voor zichzelf te blijven zorgen. Op dit moment ondervindt de woningmarkt daarvan de nadelige gevolgen: bij gebrek aan alternatieven blijven veel ouderen te lang in hun (vaak te grote) huizen wonen.

Meer over; Anbo Jan Ruyten samenleving Liane den Haan ouderen mensen politiek Sander van Walsum

Prettig oud worden in je vertrouwde omgeving

AD 17.01.2020 Het kabinet-Rutte moet snel stoppen met sluiten van zorglocaties en een noodplan lanceren om ‘zorgbuurthuizen’ te bouwen, stellen Lilian Marijnissen, fractievoorzitter van de SP in de Tweede Kamer en Maarten Hijink, Tweede Kamerlid voor de SP. Er is te veel ouderenzorg afgebroken.

Na drie kabinetten-Rutte staat de ouderenzorg er slecht voor. Ouderenzorg is afgebroken, verzorgingshuizen zijn gesloten en 77.000 medewerkers verloren door bezuinigingen hun baan, waardoor er nu een schreeuwend tekort aan personeel is. Ruim 16.700 ouderen staan op een wachtlijst voor een zorginstelling. Ze blijven langer in het ziekenhuis omdat ze nergens terechtkunnen. En de eerste hulp loopt vol door ongelukken omdat ze gedwongen thuis wonen, terwijl dat eigenlijk niet meer gaat.

De SP pleit voor radicale verandering: herwaardering van ouderenzorg. Geef medewerkers de waardering die ze verdienen en neem als overheid het voortouw bij de bouw van zorgbuurthuizen, kleinschalige, gezellige zorglocaties waar je in je eigen omgeving oud kunt worden.

Op dit moment ontbreekt het totaal aan landelijk beleid om tot oplossingen te komen. Na de desastreuze fout om de verzorgingshuizen te sluiten, waar nu de ene na de andere medeplichtige partij op terugkomt, kijkt dit kabinet vooral toe. Voor de kerst bezochten wij de Bloesemhof, een zorglocatie in Montfoort waar ouderen prettig wonen. Helaas moet dit verpleeghuis dicht. Grote paniek. De ouderen moeten in de laatste fase van hun leven verhuizen en komen op de wachtlijst voor zorglocaties kilometers verderop. De hele gemeenschap wordt geraakt, maar dit kabinet grijpt niet in.

Na de desastreu­ze fout om de verzor­gings­hui­zen te sluiten, waar nu de ene na de andere medeplich­ti­ge partij op terugkomt, kijkt dit kabinet vooral toe

Uit het hele land stromen berichten binnen van hoogbejaarde ouderen die moeten verhuizen maar nergens terechtkunnen. En dan te bedenken dat de behoefte aan verpleeghuisplekken de komende twintig jaar volgens schattingen verdubbelt. Net als in de jeugdzorg en de medische zorg is ook in de ouderenzorg door meer concurrentie samenwerking tussen zorgaanbieders veel moeilijker geworden. Zorginstellingen moeten hun eigen vastgoed financieren, geld lenen en altijd alert zijn op mogelijke verliezen. Daarom zijn veel zorgaanbieders voorzichtig met het bijbouwen van nieuwe verpleeghuisplaatsen. Geen risico’s, want voor je het weet beland je in de rode cijfers.

Ouderen verdienen beter. Het is hoog tijd voor een radicale verandering: niet de markt, maar een actieve overheid moet het voortouw nemen: kleinschalige verpleeg- en verzorgingshuizen. Steun zorgaanbieders met garantstellingen voor de bouw. Maak harde afspraken over nieuwe soorten ouderenzorg, zodat alle ouderen die zich thuis niet meer veilig of prettig voelen, kunnen verhuizen naar een plek waar de zorg altijd dichtbij is. Het is onverantwoord dat het kabinet niet ingrijpt.

Wij doen de oproep per direct het sluiten van zorglocaties te stoppen zolang er nog wachtlijsten zijn. En met een noodplan te komen om snel zorgbuurthuizen te bouwen voor duizenden extra plaatsen in de verpleeghuiszorg. Onze ouderen verdienen het.

Lilian Marijnissen is SP-fractievoorzitter in de Tweede Kamer, Maarten Hijink is Tweede Kamerlid voor de SP en woordvoerder zorg.

Minister De Jonge lobbyt tegen verplichte Europese aanbestedingen in de zorg

NOS 16.01.2020 Minister De Jonge van Volksgezondheid wil snel af van de Europese regel die gemeenten verplicht om zorgtaken Europees aan te besteden. Hij heeft daar vandaag in Straatsburg met Europarlementariërs uit verschillende landen over gepraat. De Jonge wijst erop dat de zorg geen markt is, “laat staan een Europese markt”.

De Jonge vindt de gedachte achter de Europese aanbestedingsregel begrijpelijk voor marktactiviteiten: bedrijven moeten dezelfde kansen krijgen om een opdracht binnen te halen. Maar volgens hem botst het “met zaken die in de jeugdzorg en de thuiszorg gewoon belangrijker zijn: samenwerking en partnerschap in de wijk bijvoorbeeld”.

Hij vindt het niet logisch om te denken dat mensen vanuit Portugal of Litouwen in de Nederlandse jeugdzorg aan de slag gaan. “Dat gebeurt niet.”

De Jonge wil “hoe sneller, hoe beter” af van de Europese regelgeving voor de zorg, “want het zorgt voor procedures die veel tijd en geld kosten, en dat komt de zorg niet ten goede”.

  Hugo de Jonge @hugodejonge

Minder administratieve lasten, minder markt- en meer samenwerking in de zorg. Daarom moeten we af van de verplichting om gemeentelijke zorgtaken openbaar en Europees aan te besteden. Vandaag in Straatsburg daarom met verschillende Europarlementariërs hierover in gesprek gegaan.

Commissie Toekomst Zorg Thuiswonende Ouderen: ‘Bouwen, digitaliseren, samenwerken!’

RO 15.01.2020 Om de zorg voor thuiswonende ouderen in de toekomst op peil te houden is het nodig nú te investeren in geschikte woningen, in digitalisering van dagelijks leven en zorg en in lokale en regionale samenwerking in zorg en ondersteuning. Dat schrijft de commissie Toekomst zorg thuiswonende ouderen in een advies dat commissievoorzitter Wouter Bos vanmiddag aanbiedt aan minister Hugo de Jonge van VWS.

De commissie formuleert in haar advies 35 aanbevelingen die zij toetst aan de vier principes van de REIS:

 • Regie: vergroot de aanbeveling de mogelijkheden voor ouderen om zelf regie te voeren?
 • Eenvoud: vereenvoudigt de aanbeveling de ondersteuning en zorg voor ouderen, zowel voor de ouderen zelf als voor de professionals?
 • Integrale benadering: verwijdert de aanbeveling schotten en bevordert ze een integrale kijk op de behoefte aan ondersteuning en zorg?
 • Samenwerking: bevordert de aanbeveling de samenwerking tussen de verschillende bij de zorg voor thuiswonende ouderen betrokken partijen en professionals?

Veel van de aanbevelingen zijn terug te voeren tot drie centrale adviezen.

Het eerste is: ga (ver)bouwen! De fysieke woonomgeving is voor ouderen cruciaal om zelfstandig te kunnen (blijven) wonen en zo min mogelijk afhankelijk te worden van zorg. Nieuwe woonvormen, tussen het aloude eigen huis en het verpleeghuis in, kunnen een oplossing bieden. Op dit moment wordt er echter voor ouderen veel te weinig gebouwd en verbouwd. Met als gevolg niet alleen een ontoereikend woningaanbod voor ouderen, maar ook een belemmering van de doorstroming op de woningmarkt.

Het tweede advies is: ga digitaal! Dit advies is niet alleen gericht aan aanbieders van professionele zorg en ondersteuning, voor wie ‘digitaal het nieuwe normaal’ moet worden. Ook ouderen zelf zullen veel meer gebruik moeten maken van digitale technologieën, om hun dagelijks leven makkelijker en aangenamer te maken. Grootschalig gebruik kan leiden tot meer eigen regie, een hogere kwaliteit van leven en een doelmatiger inzet van schaarse zorgverleners.

Het derde is: werk samen! We zullen de komende decennia in de zorg voor ouderen moeten woekeren met schaarse middelen en mensen. Om de beschikbare middelen doelmatig te kunnen inzetten is lokale en regionale samenwerking de komende jaren belangrijker dan keuzevrijheid en concurrentie.

Omdat de commissie het belangrijk vindt dat haar advies kan rekenen op draagvlak bij alle partijen die bij zorg en ondersteuning voor thuiswonende ouderen betrokken zijn, nodigt zij belangstellenden uit om uiterlijk 1 april 2020 op het advies te reageren. Voor de zomer van 2020 zal zij de binnengekomen reacties en commentaren verwerken in versie 2.0 van haar advies.

Lees hier het adviesrapport;

Oud en zelfstandig in 2030. Een reisadvies

Rapport | 15-01-2020

Zie ook;

Lees ook;

Wouter Bos nieuwe voorzitter commissie Toekomst zorg thuiswonende ouderen

Commissie Toekomst zorg thuiswonende ouderen

Kamer ontstemd: wachtlijsten verpleeghuizen flink langer dan verwacht

NOS 15.01.2020 De wachtlijsten voor verpleeghuizen zijn opnieuw langer geworden. Het is niet gelukt ze terug te dringen, heeft minister De Jonge (CDA) gezegd in de Tweede Kamer. 18.600 mensen wachten op zorg, toen dit kabinet van start ging waren dat er rond de 10.000.

Een groot deel van de Tweede Kamer wil dat De Jonge meer doet om de wachtlijsten terug te dringen en is kritisch op hem. Alleen meer geld, zoals het kabinet al wel investeerde, is niet de enige oplossing, zeggen Kamerleden. Het kabinet moet het creëren van meer plekken tot de hoogste prioriteit maken. Er moeten maatregelen genomen worden om versneld te bouwen, aldus de Kamer.

GroenLinks-Kamerlid Ellemeet zegt dat al een jaar geleden duidelijk was dat er dringend iets moest gebeuren. Ze vindt het onbegrijpelijk dat niet duidelijk is welke regio welke capaciteit aan verpleeghuisbedden heeft.

PvdA-Kamerlid Kerstens vraagt zich af wat De Jonge “de afgelopen twee jaar heeft gedaan”. D66-Kamerlid Bergkamp vraagt of de minister dit niet zag aankomen. De Jonge zei eerder al dat het aantal wachtenden harder stijgt dan verwacht.

Schrijnende situatie

Volgens het ministerie van Volksgezondheid zijn niet alle 18.600 mensen op de wachtlijsten ‘actief wachtend’. Dat betekent dat ze volgens het ministerie niet allemaal acuut een bed nodig hebben, bijvoorbeeld omdat ze liever wachten op een plek dichterbij.

De lijst van wachtenden kan in werkelijkheid nog groter zijn: sommige mensen melden zich niet aan omdat ze dan een eigen bijdrage moeten betalen. Dat kan oplopen tot enkele honderden euro’s per maand, terwijl de kosten thuis voor gas, licht en andere zorg gewoon doorlopen.

Kamerleden van onder meer PVV en D66 willen af van die scheiding tussen “actief” en “niet actief”. Iemand kan pas op de wachtlijst worden geplaatst als hij of zij voldoet aan strenge toelatingseisen. “De situatie is dan al schrijnend”, zegt PVV-Kamerlid Agema. Alle wachtenden zijn mensen die dringend zorg nodig hebben, betoogt ze.

“Wat we moeten doen, is de versnelling zoeken. Er moeten meer plekken komen”, aldus Hugo de Jonge, CDA

Minister De Jonge erkent dat er nu snel geïnventariseerd moet worden. “Wat we moeten doen, is nu de versnelling zoeken. We moeten op korte termijn per regio tussen zorgkantoren en aanbieders opties inventariseren.” De Jonge wil voor de zomer weten wat de situatie is. PvdA-Kamerlid Kerstens vraagt zich daarop hardop af waarom dat “niet al duidelijk is”.

De Jonge erkent ook dat de regie op het gebied van extra bouwen te wensen over laat. PVV-Kamerlid Agema denkt dat er een aanwijzing nodig is om het bouwen te versnellen. De VVD wil dat er nog dit voorjaar een concreet noodplan ligt om het aantal plekken te vergroten.

Wirwar

Kamerleden hekelen ook de wirwar aan kosten voor wachtenden voor een verpleeghuis. SP-Kamerlid Hijink benadrukt dat de zorg die de wachtenden nog thuis nodig hebben uit een andere pot wordt betaald dan de zorg in het verpleeghuis. Voor het op een wachtlijst staan, moeten ouderen soms al een bijdrage betalen.

Uit een TNO-rapport bleek eerder dat de behoefte aan verpleeghuiszorg de komende twintig jaar zal verdubbelen, van 128.000 bedden in 2017 tot 261.000 in 2040.

De Jonge: “Uiteindelijk denk ik niet dat we al die 260.000 plekken gaan realiseren. Al zou je het kunnen bouwen, zou je het vervolgens niet kunnen bemannen. Zo veel mensen zijn er niet, dus we zullen ook toe moeten naar andere vormen van verpleegzorg.”

Later vandaag komt een speciale commissie onder leiding van Wouter Bos met aanbevelingen voor de toekomst van de ouderenzorg,

Bekijk ook;

Advies: veel meer bouwen voor ouderen

NOS 15.01.2020 Er moeten veel meer woningen gebouwd worden waar ouderen zelfstandig kunnen wonen. En bestaande woningen moeten worden aangepast aan de behoeften van deze groep. Dat zijn de belangrijkste aanbevelingen van een commissie onder leiding van oud-minister Wouter Bos. Het rapport is aangeboden aan minister De Jonge van Volksgezondheid.

We moeten af van het motto dat ouderen vooral zolang mogelijk thuis moeten blijven wonen, staat in het advies. “Veel 75-plussers denken dan begrijpelijkerwijs aan het huis waar zij nú wonen,” Maar die woning is vaak helemaal niet geschikt om betaalbare en veilige zorg te leveren, schrijft Bos. In veel gevallen is het veel beter als ouderen verhuizen naar een aangepaste woning.

In 2015 woonde slechts 20 procent van de 65-plussers in een huis dat min of meer aangepast was. Met het oog op de vergrijzing is de belangrijkste aanbeveling van Bos dan ook: begin met (ver)bouwen! Nieuwe woonvormen zouden het gat moeten vullen tussen de oude woning en het verpleeghuis.

Kangoeroewoningen

Voorbeelden van zulke woonvormen zijn woongroepen waar ouderen bij elkaar wonen en kangoeroewoningen, waarbij twee woningen via een tussendeur met elkaar verbonden zijn. Vaak wonen opa en oma dan in het ene huis, en woont het gezin van een van de kinderen in het andere.

“Op dit moment wordt er voor ouderen echter veel te weinig gebouwd en verbouwd”, concludeert de commissie. “Met als gevolg niet alleen een ontoereikend woningaanbod voor ouderen, maar ook een belemmering van de doorstroming op de woningmarkt.”

Vandaag bleek dat er de laatste jaren ook veel te weinig nieuwe verpleeghuizen zijn gebouwd. Mede daardoor zijn de wachtlijsten voor een plek in zo’n instelling fors gestegen.

Digitaal wordt de norm

De commissie denkt dat er in de toekomst ook veel meer gebruik moet worden gemaakt van digitale technieken om het leven van ouderen gemakkelijker te maken. Niet alleen voor zorgaanbieders, maar ook voor ouderen zelf moet digitaal “het nieuwe normaal” worden.

“Inzetten op digitaal als norm leidt tot meer doelmatigheid en meer regie bij de ouderen die ermee om kunnen gaan.” Er hoeft dan niet altijd iemand te komen en die capaciteit kan weer ingezet worden bij kwetsbare ouderen, denkt de commissie.

Bekijk ook;

‘Meer woningen en minder concurrentie voor thuiszorg ouderen’

AD 15.01.2020 De zorg voor thuiswonende ouderen staat onder druk en er moeten flinke stappen worden genomen om deze zorg op peil te houden. Door meer woningen te bouwen en verbouwen, maar ook door ouderen bijvoorbeeld meer gebruik te laten maken van digitale technieken.

Dat zijn de belangrijkste adviezen van een commissie onder leiding van oud-minister Wouter Bos, die sinds eind 2018 de zorg voor thuiswonende ouderen onder de loep nam. Gezien de beperkte financiële middelen en de krappe arbeidsmarkt moet in de thuiszorg samenwerking de prioriteit krijgen boven keuzevrijheid en concurrentie, vindt Bos.

Lees ook;

Lees meer

Lees meer

Het aantal ouderen dat zelfstandig woont, is sinds de jaren 80 flink gestegen. In 1980 woonde 37 procent van de 80-plussers op zichzelf, inmiddels is dat 89 procent. Aangezien de bevolking de komende tien jaar verder veroudert, zal de druk op de zorg alleen maar toenemen, aldus de commissie.

Het is tijd voor actie, en wel direct, aldus Liane den Haan, ouderenbond ANBO.

Het rapport valt in ieder geval in goede aarde bij ouderenbond ANBO. ,,We zijn blij dat de commissie precies heeft opgeschreven wat wij al jaren roepen”, zegt directeur Liane den Haan. ,,Namelijk dat goed ouder worden niet begint bij zorg, maar bij goed wonen. Het begint bij voldoende, geschikte woonvormen voor senioren.

Zij willen wel verhuizen, maar kunnen nergens naartoe. Het rapport geeft de goede aanbevelingen, maar wat ons betreft moet de vrijblijvendheid eraf. Gemeenten moeten per direct aan de slag. Er is nu al een tekort van 80.000 geschikte woningen voor ouderen. Gemeenten en woningcorporaties, het is tijd voor actie. En wel direct.”

Verzorgingshuizen

De onderzoekers onder leiding van Bos zien een aantal knelpunten voor de toekomst. Zo is er het tekort aan zorgpersoneel, neemt de druk op mantelzorgers toe en is er een gat tussen ‘thuis’ en het ‘verpleeghuis’, dat is ontstaan door het verdwijnen van verzorgingshuizen.

Gemeenten en corporaties moeten meer doen om voldoende geschikte woningen te realiseren voor ouderen. ,,Op dit moment ontbreekt het daaraan”, schrijft de commissie.

De commissie hamert ook op het belang van het gebruik van digitale technologieën door ouderen, die digitaal steeds vaardiger worden. Daarmee kan niet alleen het zelfstandig wonen makkelijker worden, maar ook professionele zorg worden ondersteund. Daarbij moet bijvoorbeeld worden gedacht aan online boodschappen doen, maar ook het zelf uitvoeren van bepaalde medische metingen.

Betrokken partijen werken niet altijd optimaal samen, concluderen de onderzoekers, “omdat de verhoudingen tussen partijen gebaseerd zijn op grondgedachte van onderlinge concurrentie”. Dat moet anders, vindt de commissie “gegeven de dreigende en reeds manifeste schaarste van middelen”, waaronder mantelzorgers, vrijwilligers, zorgprofessionals en geld.

Om het draagvlak zo groot mogelijk te maken, kunnen mensen tot 1 april reageren op het advies van de commissie. Die reacties zullen vervolgens worden meegenomen en verwerkt in een definitieve versie van het rapport. Dat moet voor de zomer klaar zijn.

Wouter Bos tijdens een symposium over de komst van het Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA) naar Amsterdam, vorig jaar. Beeld ANP

De ouderenzorg moet ingrijpend veranderd

Trouw 15.01.2020 De ouderenzorg moet op de schop, nu Nederland in snel tempo vergrijst. Een commissie onder leiding van oud-minister Wouter Bos komt met ingrijpende voorstellen.

Ouderen zullen meer moeten betalen voor hun zorg en ondersteuning, nu Nederland door de vergrijzing steeds meer chronisch zieke ouderen telt. De politiek moet daarbij het ‘dogma’ loslaten dat zo lang mogelijk thuis wonen een recht is, en moet ouderen gaan voorbereiden op de boodschap dat de kosten van de oude dag veel vaker voor rekening van de oudere zelf gaan komen.

Dat is de indringende boodschap van een commissie onder leiding van oud-minister Wouter Bos, over de toekomst van de zorg voor thuiswonende ouderen. Ook het zorgstelsel moet anders.

Op verzoek van het kabinet heeft de commissie op een rij gezet voor welke uitdagingen Nederland staat door de vergrijzing. Over tien jaar zijn er ruim twee miljoen 75-plussers, zo’n 600.000 meer dan nu. “Thuis (blijven) wonen is geen onbeperkt recht om de daarmee gepaard gaande kosten op de samenleving af te wentelen”, aldus de commissie.

Eigen huis opeten

Het eigen huis ‘opeten’ om zelf de kosten te betalen van woningaanpassing, of om te kunnen verhuizen naar een aangepaste woning, noemt de commissie als voorbeelden. Een andere optie is dat ouderen de kosten van een verpleeghuis voortaan voor een deel zelf betalen, vergelijkbaar met het bedrag dat ze anders kwijt geweest zouden zijn aan woonlasten en huishouden. Het kabinet zou dit moeten onderzoeken, is een van de adviezen.

Dan moeten er wel veel meer geschikte woningen voor ouderen komen. Gemeenten moeten plannen gaan opstellen hoe die woningen er gaan komen, samen met woningcorporaties en projectontwikkelaars. Er gebeurt nu veel te weinig, de vrijblijvendheid moet eraf, waarschuwt de commissie het kabinet. Ook moeten er meer plekken komen in verpleeghuizen.

De commissie heeft vooral gekeken hoe de zorg anders en beter georganiseerd kan worden zonder dat de kosten verder oplopen. Een probleem is dat er in 2030 minder mensen zijn om thuiswonende ouderen te helpen.

“Er dreigen tekorten aan mantelzorgers, vrijwilligers en professionals in zorg en welzijn”. Meer mensen aan het werk krijgen in de zorg is ook geen oplossing, want dan komt direct de betaalbaarheid verder in het gedrang, aldus de commissie.

Een eenvoudiger zorgstelsel

Tegelijkertijd moet de zorg wel beter worden, want die is nu verre van optimaal. Kwetsbare ouderen die nog thuis wonen krijgen soms tien verschillende zorgverleners over de vloer.

Zelf de zorg regelen, en daarbij makkelijk de weg vinden “is helaas nog geen realiteit”, aldus de commissie, die waarschuwt dat er in 2030 meer ouderen zullen zijn die geen kinderen hebben om op terug te vallen, en dat arme ouderen drie keer zo vaak in een ‘kwetsbare’ situatie verkeren als rijke ouderen.

Politiek gevoelig is vooral het advies dat het huidige zorgstelsel niet geschikt is om goede zorg te garanderen voor ouderen die thuiswonen. De commissie wil een ‘eenvoudiger’ stelsel en werpt zelfs de gedachte op om een ‘forse ingreep’ te doen in het stelsel, door de huidige rolverdeling tussen verzekeraars, gemeenten en overheid helemaal los te laten.

Er zou idealiter één pot geld moeten komen voor alle ouderenzorg. Maar daarvoor is nu nog geen politiek en maatschappelijk draagvlak, terwijl zo’n stelselwijziging zelf ook duur is.

Een tussenoplossing is dat er op lokaal niveau wel één pot geld komt, waar verzekeraars en gemeenten samen de zorg voor thuiswonende ouderen uit financieren. Sowieso vindt de commissie dat verzekeraars moeten ophouden met het laten concurreren van thuiszorgaanbieders.

Twee à drie verschillende aanbieders per wijk is het maximum, en organisaties moeten meer gaan samenwerken. “De grondgedachte van onderlinge concurrentie maakt samenwerking in de praktijk nu vaak moeilijk”, schrijft de commissie. Daarmee is ook de politieke discussie over de marktwerking verder geopend.

Lees ook:

Net als de minister zien verpleeghuizen dat het beter gaat. ‘Maar niet goed genoeg’

De verpleeghuizen die zo zuchten onder het tekort aan personeel krijgen iets meer ademruimte. De investeringen om de personeelstekorten terug te dringen en de kwaliteit van de zorg te verhogen werkt. Althans, dat zei minister Hugo de Jonge van volksgezondheid in december. Merken de verpleeghuizen dat ook?

Zorgverzekering is onrechtvaardig voor ouderen

Zorgverzekeraars snijden dekking en risico toe op gezonde, werkende mensen. 70-plussers die juist meer zorg nodig hebben, vallen buiten de boot, merkt Kees de Vries, lezer te Maasdam. De overheid moet volgens hem de zorgverzekeringen weer in handen nemen.

MEER OVER; NEDERLAND POLITIEK SAMENLEVING OUDEREN MENSEN WOUTER BOS GEZONDHEID WILMA KIESKAMP

januari 15, 2020 Posted by | bezuinigingen, Commissie BOS, commissie Toekomst zorg thuiswonende ouderen, fraude, marktwerking, ouderenzorg, politiek, privatisering, Verpleeghuis, verzekeringsfraude, Wouter Bos, ziekenhuis, Zorg, zorgfraude, zorginstellingen | , , , , , , , , , , | Reacties uitgeschakeld voor Meer geld vanwege gedonder in de Zorg door bezuinigingen – deel 18 – commissie Bos

Parlementair onderzoek woningbouwcorporaties van start

Parlementair onderzoek

Parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties

Hoorzitting / rondetafelgesprek

Rapport ‘Toezicht op presteren van woningcorporaties’

2e kamer 03-06-2014 -De afgelopen jaren is een aantal woningcorporaties in opspraak geraakt in verband met financieel wanbeheer. Bekende voorbeelden zijn Rochdale, Vestia en Woonbron. Hoewel de meeste woningcorporaties in Nederland voor zover bekend hun wettelijke taken naar behoren vervullen, trokken de opeenvolgende incidenten de aandacht – niet alleen van de pers, maar ook van de Tweede Kamer. Deze laatste besloot in 2012 een parlementaire enquête uit te voeren. De Tijdelijke Commissie Woningcorporaties stelde een onderzoeksplan op dat in april 2013 door de Tweede Kamer werd goedgekeurd.

Download bijgevoegd document(PDF)

Voorheen overheidstaken lopen tegen problemen !!!!! 

Kortom, groot Gerommel in de (semi)publieke sector !!!!  Kabinet Rutte II wil daarom een ‘ gedragscode voor behoorlijk bestuur’ om misstanden in de semipublieke sector te voorkomen. Dit naar aanleiding van wanbestuur en zelfverrijking bij de grootste woningbouwvereniging van Nederland, VESTIA, en bij de destijds grootste scholenkoepel, Amarantis. ‘In een aantal gevallen lijkt het bestuurders en toezichthouders te hebben ontbroken aan een moreel kompas’, schrijft minister van Economische Zaken, Henk Kamp (VVD) onlangs in een brief aan de Tweede Kamer.

zie ook: Gedonder in de top ook bij de woningcorporaties

‘Voorkomen moet worden dat bestuurders elkaars salaris bepalen’

‘Topinkomens publieke sector ver boven norm’

Trouw 19.07.2014 Veel topbestuurders in de zorg, het onderwijs en bij woningcorporaties en toezichthouders verdienen nog altijd fors meer dan de huidige balkenendenorm van 230.000 euro. Er zal dus fors ingeleverd moeten worden als de normering van topinkomens volgend jaar verder wordt aangescherpt. Dit blijkt uit een vandaag gepubliceerd onderzoek vande Volkskrant.

Klaas Knot, president van De Nederlandsche Bank (DNB), was in 2013 goed voor een brutoloon van 422.573 euro (inclusief pensioen en onkosten). Ook andere DNB-bestuurders prijken hoog op de lijst van topinkomens die krant heeft samengesteld. Paul Riemens van de Luchtverkeersleiding verdiende 363.109 euro, Theodor Kockelkoren van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) 335.116 euro, en Willem Geerlings van het Medisch Centrum Haaglanden 309.696 euro.

Top van publieke sector moet fors salaris inleveren

VK 19.07.2014 De top van de (semi)publieke sector moet de komende jaren zwaar inleveren. Terwijl het kabinet het salarisplafond per 1 januari verder wil verlagen naar een ministerssalaris van 169 duizend euro, verdienen veel bestuurders in de zorg, het onderwijs en bij corporaties en toezichthouders nu nog meer dan de huidige ‘balkenendenorm’ van 230 duizend euro.

Dit blijkt uit onderzoek van de Volkskrant naar de beloning in de jaarverslagen van 119 (semi)publieke bedrijven en instellingen. Vooral bij de financiële toezichthouders DNB en AFM liggen de beloningen nog ver boven de norm. Acht van de tien bestuurders in de toptien van het Volkskrant-onderzoek werken bij De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten. DNB-president Klaas Knot is met een brutosalaris van 422.573 euro (inclusief pensioen en onkosten) de best verdienende bestuurder in de semipublieke sector.

MEER OVER;

o   Topsalarissen

o   Economie

o   Politiek

o   Topsalarissen

o   Kabinet-Rutte II

Top moet inleveren

Telegraaf 19.07.2014 Klaas Knot, president van De Nederlandsche Bank (DNB), was in 2013 goed voor een brutoloon van 422.573 euro (inclusief pensioen en onkosten). Ook andere DNB-bestuurders prijken hoog op de lijst van topinkomens die krant heeft samengesteld. Paul Riemens van de Luchtverkeersleiding verdiende 363.109 euro, Theodor Kockelkoren van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) 335.116 euro, en Willem Geerlings van het Medisch Centrum Haaglanden 309.696 euro.

Het kabinet wil het salarisplafond in de (semi)publieke sector per 1 januari volgend jaar juist verder verlagen naar een ministerssalaris van circa 169.000 euro. Het nieuwe maximum geldt voor nieuwe bestuurders. Voor huidige bestuurders die boven de norm zitten, gaat een overgangsperiode gelden. Zij moeten hun salaris komende jaren stapsgewijs minderen tot de norm.

Bestuurders publieke sector verdienen nog altijd flink boven norm

NRC 19.07.2014  Veel topbestuurders in de zorg, het onderwijs en bij de woningcorporaties verdienen nog altijd fors meer dan de huidige ‘balkenendenorm’ van 230 duizend euro. Dat meldt de Volkskrant vandaag op basis van een onderzoek naar de beloning in de jaarverslagen van 119 (semi)publieke bedrijven en instellingen. Bekijk een langere lijst op de site van De Volkskrant.  LEES VERDER

TOPSALARIS

Top publieke sector moet toezien hoe salaris wordt gekort

Elsevier 19.07.2014 DNB-directeur Klaas Knot zit het verst boven de balkenendenorm. Bestuurders in het onderwijs, de zorg en bij woningcorporaties verdienen vaak meer dan de balkenendenorm van 230.000 euro. Met de kabinetsplannen om de norm verder te verlagen zal de top van de publieke sector flink moeten gaan inleveren.

Uit onderzoek van de Volkskrant naar de topbeloningen bij 119 bedrijven in de (semi) publieke sector blijkt dat veel salarissen een stuk hoger liggen dan de huidige norm van 230.000 euro.

Toezichthouders

De Volkskrant heeft een lijst gepubliceerd met de topinkomens van toezichthouders en bestuurders bij woningcorporaties, in het onderwijs en in de zorg op een rij.

Vooral de bazen bij financiële toezichthouders De Nederlandsche Bank(DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) zullen vanaf januari flink wat salaris moeten inleveren.  In de toptien van de lijst komen acht inkomens voor van bestuurders werkzaam bij DNB of AFM.

Afbouwen

De president van DNB Klaas Knot zal er het meest op achteruit gaan: hij verdient momenteel 422.573 euro. Daarnaast belonen vooral zorginstellingen te veel; twintig van de 25 instellingen keerden salarissen uit boven de norm.

Vestia

Opvallend is dat de bestuursvoorzitter van woningcorporatie Vestia Arjan Schakenbos in het onderzoek als meest bescheiden topbestuurder uit de bus komt. Hij verdiende vorig jaar 123.886 euro en zit dus ruim onder de toekomstige norm.

Zijn voorganger Erik Staal haalde meer dan een half miljoen euro binnen en kreeg bij zijn vertrek een premie van 3,5 miljoen. Hij kwam later ten val en moest voor de Parlementaire Enquêtecommissie verschijnen om zich te verantwoorden over onder meer het speculeren met derivaten.

zie ook

Kabinet verlaagt balkenendenorm voor publieke sector

VK 01.07.2014 Managers in de publieke sector (onder meer onderwijs, zorg, woningcorporaties) mogen in de toekomst niet meer verdienen dan een minister. Het kabinet verlaagt deze zogeheten balkenendenorm van 130 procent van een ministersalaris naar 100 procent. Het wetsvoorstel moet nog worden goedgekeurd door Tweede en Eerste Kamer.

Topinkomens publieke sector verder verlaagd

RO 01.07.2014 De regering heeft het wetsvoorstel voor verlaging van de norm voor topinkomens in de publieke en semipublieke sector naar 100% van het ministerssalaris ingediend bij de Tweede Kamer. Nu mogen de topfunctionarissen nog 130% van een ministerssalaris verdienen. De wet moet op 1 januari 2015 ingevoerd worden. De ministerraad stemde hiermee in op voorstel van minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Documenten en publicaties;

Wetsvoorstel verlaging bezoldigingsmaximum WNT  Kamerstuk | 01-07-2014

Nader rapport voorstel van wet verlaging bezoldigingsmaximum WNT  Kamerstuk | 01-07-2014

Memorie van Toelichting Wet verlaging bezoldigingsmaximum WNT  Kamerstuk | 01-07-2014

Advies Raad van State inzake voorstel van wet verlaging bezoldigingsmaximum WNT Kamerstuk | 01-07-2014

Verder: 

Vestia

Het meest in opspraak kwam Vestia, een van de grootste corporaties, met veel huizen in Den Haag o.a. Spoorwijk. Het bedrijf stond voor twee miljard in het rood na risicovolle beleggingen. Topman Erik Staal trad af, maar kreeg wel miljoenen euro’s mee. Het is niet bekend of Staal ook wordt gehoord door de enquêtecommissie. De verwachting is dat de commissie het onderzoek in oktober 2014 afrondt. » Lees alle berichtgeving over de misstanden bij Vestia in ons dossier

Zes weken lang zullen getuigen en deskundigen onder ede worden gehoord: corporatiedirecteuren, leidinggevenden uit de corporatiesector, commissarissen, toezichthouders, ambtenaren en politici. Het onderzoek beslaat de laatste 20 jaar.

Zware incidenten

Aanleiding zijn de Zeven zonden van woningcorporaties van de laatste jaren, zoals bij VestiaWoonbron en Rochdale. De commissie gaat met een aantal corporaties speciaal aan de slag. Behalve met de hiervoor genoemde zijn dat RentreeWoningstichting Geertruidenberg (WSG),  Servatius  en Laurentius.

Een (kort) overzicht

Het cruiseschip SS Rotterdam, het fiasco van de Rotterdamse woningcorporatie Woonbron, zal weer langskomen. En de zonnekoningen zullen opnieuw in de schijnwerpers staan. Zoals oud-topman Möllenkamp van Rochdale, die op kosten van de baas een Maserati reed en zich op een personeelsfeest uit een helikopter liet zakken. En natuurlijk voormalig Vestia-topman Erik Staal, die met zijn derivatenavontuur bijna de hele corporatiesector mee de afgrond in sleurde. om deze zeven schandalen gaat het

Toezicht

Ook het toezicht op de sector zal beter moeten worden geregeld. Volgens de rekenkamer is dit nu onvolledig’ waardoor o.a. het ministerie en de gemeenten te weinig mogelijkheden hebben om wantoestanden aan te pakken.

De commissie staat onder voorzitterschap van oud-PVV’er Roland van Vliet, die nu een eenmansfractie belichaamt.

Werken bij een woningbouwcorporatie is weleens leuker geweest. Dankzij schandalen als de verspilde miljoenen bij de renovatie van een oud stoomschip (de SS Rotterdam), de bouw van een mislukte campus bij de Universiteit Maastricht en fraude is hun imago beroerd.

En dankzij heffingen als de verhuurderheffing – een door het rijk opgelegde bijdrage aan de bezuinigingen – en reddingsacties voor noodlijdende collega-corporaties gaat het ook financieel niet al te best.

En dan beginnen vanaf volgende week dinsdag ook nog eens de ongetwijfeld pijnlijke openbare verhoren in de parlementaire enquête naar misstanden in de sector.

Zes weken lang

Commissievoorzitter Roland van Vliet (ex-PVV) wil de verantwoordelijken “publiekelijk verantwoording laten afleggen over hun handelen”, zei hij deze week tijdens een persconferentie.

Onderzoek

De Tweede Kamer heeft op 16 april 2013 de onderzoeksopdracht voor een parlementaire enquête woningcorporaties vastgesteld. De commissie, onder voorzitterschap van PVV-Kamerlid Roland van Vliet, brengt naar verwachting in oktober 2014 haar eindrapport uit.

Plan van aanpak Tijdelijke commissie Woningcorporaties (11 april 2013) Download pdf

zie ook: Rapport De balans verstoord

Zie ook: Parlementaire onderzoek – enquête naar misstanden bij woningcorporaties – deel 2

Zie ook: Parlementaire onderzoek – enquête naar misstanden bij woningcorporaties – deel 1

zie ook: Parlementaire onderzoek – enquête naar misstanden bij woningcorporaties – deel 2

Plan van aanpak Tijdelijke commissie Woningcorporaties (11 april 2013) Download pdf

zie ook: Parlementaire onderzoek – enquête naar misstanden bij woningcorporaties – deel 1

Zie ook: Het gedonder met Vestia gaat gewoon verder !!!! deel 2

ook: Het gedonder met Vestia gaat gewoon verder !!!! deel 1

Zie ook; Het Toezicht op Vestia en andere woningcorporaties wordt aangepakt

en ook:Niet alleen Vestia en HaagWonen maken er een zootje van

en: Vestia-gate ???

zie: Parlementaire onderzoek – enquête naar misstanden bij woningcorporaties

En verder: Onderzoekscommissie verzelfstandiging (Privatisering) van overheidsdiensten – eindrapport

Zie: Onderzoekscommissie verzelfstandiging (Privatisering) van overheidsdiensten

Zie ook: Privatisering – het eerste parlementair onderzoek in de Senaat.

ERIK STAAL – Elsevier

VESTIA – Elsevier 

Rekenkamer over corporaties Open pdf (5,5 MB)

WOUTER BOS – Elsevier

PIET HEIN DONNER – Elsevier 

ROCHDALE – Elsevier

Toezicht gebrekkig.

„Vanuit de organisaties kwam geen afdoende correctie en de toezichthouders bogen in de meeste gevallen mee. Gemeentepolitici traden niet op vanwege hun belangen bij de omvangrijke investeringen van de corporaties”, aldus de onderzoekers. Daarmee doelen zij overigens niet op persoonlijk gewin, maar om het belang van de investeringen voor de ontwikkeling van de gemeenten.

Aan het falend leiderschap van bestuurders ging vaak een lange periode vooraf. „De bestuurders verkregen langzaam maar zeker een autonome positie, waarbij gedurfde prestaties tot veel steun binnen en buiten de corporatie leidden en tegelijkertijd het gevoel versterkten „onaantastbaar” te zijn. Deze overmoed werd niet getemperd en het falen werd niet opgemerkt. Zo konden de bestuurders een traject van lef en lof naar schade en schande doormaken.”

De uitkomsten van het onderzoek van de bestuurskundigen lopen vooruit op de conclusies van de parlementaire enquêtecommissie die onderzoek deed naar woningcorporaties. Deze commissie presenteert op 30 oktober 2014 haar eindrapport.

Voormalig Vestia-baas Erik Staal zette Haagse gemeenteraad buitenspel

RTVWEST 07.09.2014 DEN HAAG – De oud-topman Erik Staal van Vestia was ook al als directeur-bestuurder van het Haagse gemeentelijk Woningbedrijf megalomaan en gek op geld. Hij duldde geen tegenspraak en passeerde soms zelfs de gemeenteraad.

Raad buitenspel bij grondaankoop

Staal zocht telkens de grenzen van het toelaatbare op. In 1992 kocht hij grond op de nieuwbouwlocatie Ypenburg.
Daarvoor was toestemming nodig van de gemeenteraad, maar die werd niet eens ingelicht.

Staal verblijft meestal in zijn villa van 2 miljoen euro op Bonaire, maar was voor de zomer in Den Haag voor de parlementaire enquetecommissie Woningcorporaties. Die doet onderzoek naar het debacle van Vestia en komt in oktober met het eindrapport.  Lees verder

gerelateerde artikelen;

Erik Staal van Vestia had lak aan de gemeenteraad

Den HaagFM 07.09.2014 Oud-topman Erik Staal van woningcorporatie Vestia was ook al als directeur van het Haagse Gemeentelijk Woningbedrijf “megalomaan en gek op geld”. Dat staat in het boek ‘De vrije val van Vestia’, dat net is verschenen. Staal duldde geen tegenspraak en passeerde soms zelfs de gemeenteraad.

De schrijvers van het boek reconstrueren het financiële debacle van de grootste woningcorporatie van Nederland. Vestia ging bijna failliet door de aankoop van riskante beleggingsverzekeringen. Honderden mensen moesten worden ontslagen en onder meer in Den Haag kwamen tientallen bouwprojecten stil te liggen. Staal zocht telkens de grenzen van het toelaatbare op, staat in het boek. In 1992 kocht hij bijvoorbeeld grond op de nieuwbouwlocatie Ypenburg. Daarvoor was toestemming nodig van de gemeenteraad, maar die werd niet eens ingelicht. …lees meer

‘Vestia-bestuurder Staal wilde Bouwfonds kopen’

RTVWEST 06.09.2014 Voormalig bestuursvoorzitter Erik Staal van woningcorporatie Vestia heeft naar eigen zeggen in 2006 Bouwfonds willen overnemen, de grootste commerciële projectontwikkelaar van Nederland. Staal wilde de overname doen samen met Bank Nederlandse Gemeenten (BNG), zo meldt Het Financieele Dagblad.

‘Interesse Tweede Kamer’

Staal bestrijdt dat hij werd gedreven door megalomanie.  ‘Groter worden zonder meer is nooit mijn bedoeling geweest. In dit geval wilde ik alleen de Bouwfonds-activiteiten weer terugbrengen in de semipublieke sector.’ Staal had daarover naar eigen zeggen ook enkele Tweede Kamerfracties gepolst. ‘Die toonden zich geïnteresseerd.’

In 2012 bracht Staal woningcorporatie Vestia aan de rand van de afgrond door risicovolle beleggingen. Het bedrijf stond voor 2 miljard euro in het rood. Topman Staal trad daarna af, maar kreeg wel een zeer riante vertrekregeling van 3,5 miljoen euro. Hier was veel verzet tegen, maar de rechtbank heeft besloten dat Staal het geld mag houden.  … Lees verder

Gerelateerde artikelen:

“Vestia-baasErikStaalwildeBouwfondskopen”

Den HaagFM 06.09.2014 Voormalig Vestia-baas Erik Staal heeft naar eigen zeggen in 2006 Bouwfonds willen overnemen, de grootste commerciële projectontwikkelaar van Nederland.

Staal wilde de overname doen samen met Bank Nederlandse Gemeenten (BNG), zo meldt Het Financieele Dagblad. Voormalig BNG-bestuursvoorzitter Pim Vermeulen en zijn rechterhand Carel van Eykelenburg bevestigen Staals plannen. Maar het voorstel strandde vrijwel direct. Vermeulen noemde wat Staal voorstelde “buiten alle proporties”. …lees meer

‘Rentederivaten tikken als tijdbommen onder publieke instellingen’

VK 18.08.2014 Zorginstellingen, gemeenten en corporaties laten zich nog steeds riskante derivaten aansmeren, schrijft Patrick van Gerwen.

 •  Het risico is dat de instelling na afloop van de eerste periode ineens wordt geconfronteerd met rentelasten die fors omhoog gaan

De openbare verhoren in de parlementaire enqûete woningcorporaties hebben weer wat meer inzicht gegeven in het gebruik van rentederivaten bij (semi-)publieke instellingen.

Zowel bij woningcorporaties, zorginstellingen als gemeenten wordt gebruik gemaakt van zeer riskante renteproducten. Deze constructies met rentederivaten maken eerst lage rentelasten mogelijk. Daarvoor moet mogelijk in de toekomst een hoge prijs worden betaald en dat kan een significante impact hebben op de exploitatie van deze instellingen.

Deze constructies staan bekend als ‘extendible leningen’ of leningen met ‘embedded swaps’ en passen niet bij verantwoord renterisico-management. Ze vormen een tijdbom voor de toekomstige rentelasten die een instelling moet betalen.

‘FALENDE BESTUURDER KRIJGT ALLE RUIMTE’

BB 11.08.2014 Bestuurders van woningcorporaties hebben jarenlang te veel ruimte gekregen van de politiek en toezichthouders. Dat bevorderde de grootheidswaanzin van bestuurders, met allerlei incidenten als gevolg.

Omgeving keek toe
Dat blijkt uit onderzoek van bestuurskundigen van de TU Delft, GenP Governance en Vrije Universiteit Amsterdam. Zij analyseerden zes gevallen van falend leiderschap bij woningcorporaties. Volgens hen is het falen niet alleen te verklaren vanuit de persoonlijke autoritaire leiderschapsstijl van de bestuurders. Personen in de omgeving van de bestuurders keken toe en lieten het gebeuren.

GERELATEERDE ARTIKELEN;

“Toezichthouders en politiek faalden bij Vestia”

Den HaagFM 11.08.2014 De problemen bij woningcorporaties zoals Vestia zijn niet alleen te wijten aan falende bestuurders, maar ook aan het lakse gedrag van onder meer toezichthouders en de politiek. Dat schrijven onderzoekers van de TU Delft, de Vrije Universiteit Amsterdam en onderzoeksbureau GenP Governance in een rapport dat maandag is verschenen.

Door het gebrekkige optreden van de toezichthouders en de politiek duurde het vaak te lang voordat het bestuur van corporaties op de vingers werd getikt. Bestuurders zoals Erik Staal van Vestia hadden het gevoel “onaantastbaar” te zijn, zegt onderzoeker Rik Koolma. “Deze overmoed werd niet getemperd en het falen werd niet opgemerkt”, zo stelt hij. “Zonnekoningengedrag van bestuurders alleen is een te simpele verklaring. Bestuurders hebben jarenlang te veel ruimte gekregen.”

Vestia kwam in 2012 zwaar in de problemen. Risicovolle beleggingen zadelden de corporatie op met een schuld van twee miljard euro. Honderden mensen verloren hun baan en onder meer in Den Haag kwam tientallen bouwprojecten stil te liggen. Vestia stond op omvallen, maar kon gered worden met hulp van de overheid, banken en andere woningcorporaties. …lees meer

‘Alle ruimte falende bestuurder’

Telegraaf 11.08.2014 Bestuurders van woningcorporaties hebben jarenlang te veel ruimte gekregen van de politiek en toezichthouders. Dat bevorderde de grootheidswaanzin van bestuurders, met allerlei incidenten als gevolg.

Dat blijkt uit onderzoek van bestuurskundigen van de TU Delft, GenP Governance en Vrije Universiteit Amsterdam. Zij analyseerden zes gevallen van falend leiderschap bij woningcorporaties.

Volgens hen is het falen niet alleen te verklaren vanuit de persoonlijke autoritaire leiderschapsstijl van de bestuurders. Personen in de omgeving van de bestuurders keken toe en lieten het gebeuren.

‘Woningcorporaties schuldig? Nee, het was een systeemfout’

VK 31.07.2014 De uitkomst van de parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties stond al vast, schrijft Marcel van Dam. Namelijk: Het falen van een aantal corporaties is te wijten aan systeemfouten. Iedereen is dus schuldig.

Ik was stomverbaasd over de getuigenis van Arnoud Boot, hoogleraar financiële markten.

In de jaren tachtig begon de overheid zich terug te trekken als financier van de sociale woningbouw. Om die reden richtte de corporatiesector een waarborgfonds op, het WSW, dat woningcorporaties in de gelegenheid stelde op de kapitaalmarkt geld te lenen tegen een lagere rente door voor elkaar borg te staan. Dat bleek een goede zet toen op de golven van de neoliberale revolutie werd besloten de hele corporatiesector te verzelfstandigen en de financiering en subsidiering in één klap te beëindigen. Het WSW begon aan een bloeiperiode, temeer omdat de overheid als achtervang voor de borging ging fungeren.

‘Vaste prik: oud-politicus wordt toezichthouder, maar houdt geen toezicht’

18.07.2014 Na een periode van te veel geld, te weinig concurrentie en geen toezicht valt nu te vrezen dat de oplossing wordt gezocht in minder geld en meer toezicht, schrijft Meindert Fennema. ‘Vergeet niet dat concurrentie de motor van de vooruitgang is.’

‘Na ons verhoor door de parlementaire enquêtecommissie woningcorporaties is de knokpartij tussen Wouter Bos en mij, begonnen in het kabinet-Balkenende IV, weer breed uitgemeten.’ Zo begon Ella Vogelaar haar opiniestuk in de Volkskrant, waarin zij pleitte voor meer samenwerking tussen PvdA, SP en GroenLinks. De voorzitter van de Jonge Socialisten in de PvdA sluit zich daar bij aan.

De PvdA verkeert electoraal in een diepe crisis, schrijft Vogelaar, maar ‘de vraag of er misschien iets mis is met het beleid, waardoor veel kiezers en leden zich niet meer herkennen in hun partij lijkt niet te worden gesteld’.

Al die instellingen werden vroeger gecontroleerd door ambtenaren die toezicht hielden namens de minister, een gedeputeerde of een wethouder. Na de verzelfstandiging werd dat ambtelijke toezicht vervangen door een ‘Raad van Toezicht’. Zo zou de overheid ‘op afstand’ blijven, hoewel de minister, vaak in opdracht van de Tweede Kamer, wel allerlei eisen oplegde: streefcijfers moesten gehaald worden en er werden ‘convenanten’ gesloten die vaak neerkwamen op een dictaat van de overheid. Die eisen kwamen niet voort uit enig inzicht in het functioneren van de gezondheidszorg, het onderwijs, het openbaar vervoer of de woningmarkt, maar werden bepaald door de politieke waan van de dag. Over de sociale woningbouw schrijft Xander van Uffelen terecht: ‘De overheid kiest voor liberalisering van de huurmarkt, maar zegt tegelijk dat grote commerciële projecten verboden zijn. De overheid wil de risico’s en kosten beperken, maar ook nog even 1,8 miljard euro verdienen met een megabelasting voor corporaties.’


‘Medeverdachte ex-topman Rochdale wordt afgeperst’›

NRC 12.07.2014 Henk Oudt, een medeverdachte van ex-topman van Rochdale Hubert Möllenkamp wordt gechanteerd. Dat meldtDe Telegraaf vandaag op grond van vertrouwelijke correspondentie tussen advocaten van alle betrokkenen.

Oudt wordt volgens de krant afgeperst met heimelijk opgenomen gesprekken die hij heeft gevoerd met Möllenkamp. De krant haalt een afpersingsbrief aan waarin zou staan:

“Indien jij de gelden die je mij zou betalen niet binnen vijf dagen overmaakt, zal ik stappen ondernemen. En die stappen zullen zeer nadelig voor jou uitpakken. De opgenomen gesprekken worden naar het OM gestuurd.”

MÖLLENKAMP WORDT ONDERZOCHT DOOR JUSTITIE

Möllenkamp als topman van Rochdale rondreed in een Maserati werd in 2010 op staande voet ontslagen wegens zelfverrijking. Rochdale beschuldigde de directeur van verduistering en valsheid in geschrifte. Justitie onderzoekt of Möllenkamp zich als bestuursvoorzitter van Rochdale door zeker drie zakenrelaties heeft laten omkopen. Möllenkamp, zijn vrouw en drie zakenpartners zijn verdachte in het onderzoek.

Oudt wordt ervan verdacht als directeur-eigenaar van het Amsterdamse sloopbedrijf Steenkorrel een half miljoen euro smeergeld te hebben betaald aan Möllenkamp. Ook zou hij hem enkele dure Mercedessen cadeau hebben gedaan. Möllenkamp kocht in 2005 de helft van jachthaven aan de Nieuwe Meer van Oudt. Hij wilde op het perceel aan het Nieuwe Meer een hotel en woningen bouwen. De andere helft werd gekocht door vastgoedhandelaar Evert Kroon, die in 2012 werd veroordeeld tot 1,5 jaar cel wegens belastingfraude. Na het ontslag van Möllenkamp trok Rochdale de stekker uit het project.

Lees meer;

7 JUN Verhoor // Tja, de corporatiedirecteur wilde gewoon in een mooie Maserati rijden

4 JUN Sorry, sorry, sorry, voor deze zeven schandalen

7 JUN Maserati was ‘de verkeerde keuze’

3 JUN De zeven grootste zondaars

2011 Rochdale eist 6 miljoen terug van directeur

Eindrapport enquêtecommissie Vestia op 30 oktober

Den HaagFM 11.07.2014 De Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties biedt op 30 oktober haar eindrapport aan aan de Tweede Kamer.

De enquêtecommissie, onder voorzitterschap van oud-PVV’er Roland van Vliet, onderzoekt het corporatiestelsel en de incidenten die daar plaatshadden.

De afgelopen weken hield ze openbare verhoren. Daarbij werden hoofdrolspelers uit de volkshuisvestingswereld, maar ook onder anderen (oud-)bewindslieden gehoord. Ook oud-wethouder Marnix Norder moest voor de commissie verschijnen. Hij vertelde dat de ellende met Vestia onze stad honderden miljoenen heeft gekost. …lees meer

‘Woningbouwsector is speelbal geworden van geldbeluste managers’

VK 11.07.2014 Geldverkwistende managers aangestuurd door een zwabberende overheid, daar kwam weinig goeds uit, schrijft Xander van Uffelen in het commentaar van de Volkskrant.

Het rammelende en versnipperde toezicht is een tweede belangrijke oorzaak van de wantoestanden in de corporatiesector.

De parlementaire enquête naar de woningbouwcorporaties heeft intrigerende verhoren opgeleverd met de hoofdrolspelers van alle corporatiemissers, maar nog geen duidelijke richting uitgestippeld naar een eenduidige oplossing. Met spanning worden daarom de politieke conclusies en aanbevelingen afgewacht die de commissie onder leiding van ex-PVV’er Roland van Vliet over enkele maanden zal trekken. Kiest de commissie voor strakke aansturing door de overheid, of voor een combinatie van liberalisering en strakker toezicht?

Eindrapport enquêtecommissie Woningcorporaties op 30 oktober

RTVWEST 10.07.2014 De Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties biedt op 30 oktober haar eindrapport aan aan de Tweede Kamer. Ze heeft dat donderdag laten weten.

De enquêtecommissie, onder voorzitterschap van onafhankelijk Kamerlid Roland van Vliet, onderzoekt het corporatiestelsel en de incidenten die daar plaatshadden. De afgelopen weken hield ze openbare verhoren. Daarbij werden hoofdrolspelers uit de volkshuisvestingswereld, maar ook onder anderen (oud-)bewindslieden gehoord.

LEES OOK: Opvallende uitspraken tijdens Parlementaire Enquête Woningcorporaties  Lees verder

 gerelateerde artikelen;

Vier lessen uit de parlementaire enquête woningcorporaties

Trouw 10.07.2014 Met 58 openbare verhoren lichtte de parlementaire enquêtecommissie woningcorporaties al een flinke tip van de sluier van haar bevindingen op. De lessen: de cultuur moet anders, het toezicht scherper, het ministerschap bestendiger. Maar vooral: schoenmaker, blijf bij je leest.

Verwant nieuws;

Privatiseringsverdriet

Trouw 08.07.2014 Met nog twee dagen parlementaire enquête te gaan, ligt de wereld van de woningbouwcorporaties uitgekleed op straat. Senator Roel Kuiper onderzocht en beschreef hoe het algemeen belang uit beeld verdween met de privatisering van allerlei overheidsorganisaties.

 •  Er was nauwelijks discussie over het waarom van het privatiseren. Geen bevlogen ideologisch debat zoals bij de buren onder Thatcher.

   

Wilden we echt dat driekwart van onze elektriciteitsbedrijven verkocht werd aan het buitenland? Wilden we echt dat een solide postbezorging afzakte naar een matige kwaliteit? Willen we echt dat bestuurders van verzelfstandigde overheidsdiensten en woningbouwcorporaties zich ‘marktconform’ laten uitbetalen in astronomische bedragen, terwijl ze nog altijd een publiek belang dienen?’

Roel Kuiper gaat nog een tijdje door met het opwerpen van retorische vragen in zijn boek ‘De terugkeer van het algemeen belang’ dat dit jaar uitkwam. Privatiseringsverdriet, noemt hij het beeld dat uit die vragen opdoemt.

Verwant nieuws;

Groep de Mos eist spoeddebat over uitspraken Marnix Norder

Den HaagFM 09.07.2014 Groep de Mos in de Haagse gemeenteraad wil dat er een spoeddebat komt over de uitspraken van oud-wethouder Marnix Norder voor de de Parlementaire Enquête Woningcoöperaties.

Norder zei daar woensdag de Haagse gemeenteraad bewust niet te hebben geïnformeerd over de problemen van woningcoöperatie Vestia, omdat de minister om geheimhouding had gevraagd. Fractievoorzitter Richard de Mos vindt dat niet kunnen. “Het bewust niet informeren van de Haagse gemeenteraad is onaanvaardbaar en belet de democratische mogelijkheden van partijen om in te spelen op actuele situaties in de stad. Ik wil hierover in een spoeddebat de onderste steen boven krijgen, want de prietpraat die Norder tijdens zijn verhoor bij de parlementaire enquête heeft uitgeslagen is echt schokkend.” …lees meer

Opvallende uitspraken tijdens Parlementaire Enquête Woningcorporaties

RTVWEST 09.07.2014 In 19 dagen heeft de Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties bijna 60 getuigen in het openbaar gehoord over het corporatiestelsel en de incidenten die er plaatshadden. Woensdag was de laatste dag. Onder meer oud-wethouder in Den Haag Marnix Norder en Vestiabestuurders Erik Staal en Jeroen Lugte kwamen aan het woord. Hieronder een aantal opmerkelijke uitspraken van de getuigen.Lees verder

Gerelateerde artikelen

Oud-wethouder Den Haag Marnix Norder: Ellende Vestia kostte gemeente 100 tot 200 miljoen euro

RTVWEST 09.07.2014 ‘De ellende die Vestia heeft veroorzaakt, heeft Den Haag 100 tot 200 miljoen euro gekost’, zegt de Haagse oud-wethouder Marnix Norder woensdag tegen de Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties. Dat komt neer op 200 tot 400 euro per Hagenaar. De oud-wethouder was verbaasd toen hij hoorde over de problemen bij Vestia door – in zijn woorden – ‘casinobeleid’. Hij kende Vestia als een sterke corporatie waar goed afspraken mee te maken waren en waar goede mensen werkten.

Bijna 60 getuigen

Na verhoren van bijna 60 getuigen in 19 dagen, is het openbare deel van de parlementaire enquête naar misstanden bij woningcorporaties woensdagmiddag waarschijnlijk afgerond. Lees verder

Gerelateerde artikelen;

MarnixNorder: “Ellende Vestia kostte gemeente honderden miljoenen euro’s”

Den HaagFM 09.07.2014  “De ellende die Vestia heeft veroorzaakt, heeft Den Haag honderd tot 200 miljoen euro gekost”, zei oud-wethouder Marnix Norder woensdag tegen de Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties. De kostenpost is inclusief de miljoenen die de gemeente de komende jaren moet uitgeven om woningen van Vestia op te knappen. …lees meer

Parlementaire Enquête Woningcorporaties loopt ten einde

Den HaagFM 09.07.2014 Na verhoren van bijna zestig getuigen in negentien dagen, is het openbare deel van de parlementaire enquête naar misstanden bij woningcorporaties woensdagmiddag waarschijnlijk afgerond.

Het verlies van zeker twee miljard euro door Vestia was de grootste financiële ramp in de sector. Hierover verhoort de enquêtecommissie woensdag nog de Haagse oud-wethouder van Stadsontwikkeling Marnix Norder. …lees meer

Haagse oud-wethouder Norder: Vestia was sterke corporatie

RTVWEST 09.07.2014 ‘Ondanks schandalige zaken rond derivaten, was Vestia een sterke corporatie met goede mensen’, zegt de Haagse oud-wethouder Marnix Norder woensdag tegen de Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties. Woensdagmiddag verwacht de commissie het openbare deel van de enquête af te ronden.

Norder stelt in zijn verhoor ook dat corporaties zich te veel zijn gaan profileren als marktpartij. Het bouwen van sociale huurwoningen stond hierdoor niet meer op eerste plaats.

De parlementaire enquête vindt plaats naar aanleiding van het Vestia-drama, waarbij de corporatie voor 2 miljard het schip inging door de handel in risicovolle renteverzekeringen, zogenoemde derivaten. Vestia kwam hierdoor aan de rand van de afgrond te staan. Lees verder

Gerelateerde artikelen;

Den Haag in 60 seconden: Kwetsbare wijken grootste verliezers in Vestia-drama

Den HaagFM 09.07.2014 In het korte nieuwsprogramma Den Haag in 60 seconden van Den Haag FM zie je dagelijks het belangrijkste nieuws uit de stad. In de uitzending van dinsdag 8 juli is dat: – In het Vestia-drama zijn kwetsbare wijken in Den Haag en Rotterdam de grootste verliezers. …lees meer

‘Vestia-drama kostte Den Haag zeker 100 miljoen’

AD 09.07.2014 Het ‘idiote management’ van corporatie Vestia heeft de stad Den Haag zeker meer dan 100 miljoen euro gekost. Dat zei de Haagse oud-wethouder Marnix Norder, toen hij werd gehoord door de Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties. Die onderzoekt het corporatiestelsel en de incidenten die daar plaatsvonden, zoals het verspelen van 2 miljard euro door Vestia.

Lees ook

‘Vestia-drama kostte Den Haag zeker 100 miljoen’

Trouw 09.07.2014 Omdat Vestia zich in de financiële nesten had gewerkt, dreigde de kolossale wijk Zuidwest ‘in de prut’ te raken, aldus Norder. De corporatie kon er niet meer in investeren en het is een wijk die groter is dan de gemiddelde Nederlandse stad. De gemeente zocht een oplossing om de wijk toch goed te houden, maar die kost 80 miljoen over de komende 10 jaar. ‘Een klotebeslissing, maar we moesten het doen.’

Verwant nieuws

Flink de pineut door Vestia-drama

Telegraaf 09.07.2014 Het „idiote management” van corporatie Vestia heeft de stad Den Haag zeker meer dan 100 miljoen euro gekost. Dat bleek woensdag uit de woorden van de Haagse oud-wethouder Marnix Norder, toen hij werd gehoord door de Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties. Die onderzoekt het corporatiestelsel en de incidenten die daar plaatshadden, zoals het verspelen van 2 miljard euro door Vestia.

Gerelateerde artikelen;

08-07: Vestia-drama in kwetsbare wijk

08-07: Spies hoorde te laat van Vestia-debacle

07-07: ‘Vrees grote schade Vestia’

Enquête naar woningcorporaties loopt ten einde

RTVWEST 09.07.2014 Na verhoren van bijna 60 getuigen in 19 dagen, is het openbare deel van de parlementaire enquête naar misstanden bij woningcorporaties woensdagmiddag waarschijnlijk afgerond. Het verlies van zeker 2 miljard door Vestia was wel de grootste ramp. Hierover verhoort de enquêtecommissie woensdag nog de Haagse oud-wethouder van Stadsontwikkeling, Volkshuisvesting en Integratie Marnix Norder.

Als de Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties toch nog extra getuigen wil oproepen, dan maakt ze dat donderdag bekend. De enquêtecommissie rondt haar onderzoek naar verwachting in het najaar af.

Bonte stoet getuigen

Er is een bonte stoet getuigen voorbij gekomen: eigenzinnige en te groots denkende corporatiebazen, tekortschietende of weinig doortastende toezichthouders, dito accountants, bankiers, Kamerleden en oud-ministers. De één wees naar de ander, die ander weer naar een derde. Slechts een enkele keer klonk er een royaal excuus.

Kennis schoot tekort, regels en taken bleken onduidelijk, de controle tandeloos. In enkele gevallen was het moreel kompas lelijk uit het lood en soms lijkt er zelfs stevig te zijn gesjoemeld.

Rand van de afgrond

En zo kon het dat Vestia aan de rand van de afgrond kwam door de handel in derivaten, een riskant middel om renterisico’s af te dekken. … Lees verder

Gerelateerde artikelen

‘Mister Maserati’ spreekt

Telegraaf 09.07.2014  In 19 dagen heeft de Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties bijna 60 getuigen in het openbaar gehoord over het corporatiestelsel en de incidenten die er plaatshadden. Woensdag was de laatste dag. Hieronder een aantal quotes.

Gerelateerde artikelen;

09-07: Miljoenen vertrekpremies

27-06: Oud-Kamerleden gehoord

25-06: Maserati was al vroeg in beeld

Quotes van minister tot ‘Mister Maserati’

Telegraaf 09.07.2014 „Ik vond het een mooie auto. (…) Ik weet niet waar de vestigingsdirecteuren in reden, maar ik denk dat dat ook in de prijsklasse van 60-, 70-, 80.000 euro was.” Hubert Möllenkamp van Rochdale over zijn Maserati van de zaak.

Gerelateerde artikelen

09-07: Miljoenen vertrekpremies

27-06: Oud-Kamerleden gehoord

25-06: Maserati was al vroeg in beeld

Miljoenen vertrekpremies

Telegraaf 09.07.2014 De Amsterdamse woningcorporatie Rochdale, bekend van de Maserati-rijdende oud-bestuurder Hubert Möllenkamp, heeft het afgelopen jaar 1,5 miljoen euro aan gouden handdrukken betaald aan vijf medewerkers. Dat meldt de Volkskrant.

ROCHDALE

Rochdale deelt weer miljoenen aan oprotgeld uit

GS 09.07.2014  Woningcorporaties zijn gewetenloze zelfverrijkingsmachines voor de top. Want instellingen die vanuit een overheidsmonopolie terecht zijn gekomen op het exacte punte waar publiek en privaat elkaar overlappen blijken gulzige geldhoeren van Babylonische proporties.

Zo blijkt dat woningcorporatie Rochdale het afgelopen jaar voor 4,5 miljoen aan ontslagpremies heeft uitgereikt, waaronder vijf personeelsleden die samen goed zijn voor 1,5 miljoen. En dus moeten ze expliciet in het jaarverslag genoemd worden, omdat ze allerlei ethische nomeringen overschrijden. Kijk, dit zijn de belachelijke bedragen.

‘Rochdale betaalde vorig jaar miljoenen aan vertrekpremies’

Elsevier  09.07.2014 De Amsterdamse woningcorporatie Rochdale, bekend van de Maserati-rijdende oud-bestuurder Hubert Möllenkamp, heeft het afgelopen jaar 1,5 miljoen euro aan gouden handdrukken uitgekeerd aan vijf medewerkers. Dat schrijft de Volkskrant woensdag.

Naar huis

Vijf medewerkers kregen meer mee dan het maximum volgens de Wet normering topinkomens. Het gaat om een directeur, een manager uitvoering, een administratief medewerker contractbeheer, een onderhoudsadviseur en een participatiemedewerker. Zij gingen naar huis met bedragen van bijna 248.000 tot 329.000 euro.

Maserati

Oud-bestuursvoorzitter Hubert Möllenkamp werd begin juni verhoord door de parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties. Daarin zei hij dat het rondrijden in een Maserati met chauffeur voor een verkeerde beeldvorming heeft gezorgd. Möllenkamp reed rond in een Maserati waarvoor Rochdale 8.500 euro per maand aan leasekosten betaalde. Voor dat geld werd er wel een chauffeur bij geleverd.

De oud-topbestuurder werd in 2009 op staande voet ontslagen door Rochdale omdat hij zichzelf door gesjoemel zou hebben verrijkt. Rochdale eist miljoenen euro’s terug. Ook moet hij voor de rechter verschijnen vanwege verdenking van fraude.

‘Hoge vertrekpremies bij Rochdale’›

NRC 09.07.2014 Rochdale heeft bij de reorganisatie van het afgelopen jaar vijf medewerkers gouden handdrukken meegegeven van in totaal ruim anderhalf miljoen euro. Dat staat in het jaarverslag van de Amsterdamse woningcorporatie.

In totaal moesten 65 personeelsleden gedwongen vertrekken. Vijf van hen kregen een bedrag mee dat boven de wettelijke normen ligt. Het gaat om een directeur, een manager uitvoering, een administratief medewerker contractbeheer, een onderhoudsadviseur en een participatiemedewerker. Ze kregen bedragen variërend tussen de 329.000 en 248.000 euro. In totaal werd er zo’n 4,5 miljoen euro aan vertrekpremies betaald.

Lees meer

11 JUN Amsterdams probleemgezin vrijwillig vertrokken uit containerwoning›

11 JUN Einde containerwoning: de verhuizing van de familie Dimitrov›

24 JUN Ook aan deze woningcorporatie directeur heeft het niet gelegen

4 JUN Sorry, sorry, sorry, voor deze zeven schandalen

2011 Woningcorporatie eist zes miljoen terug van directeur›

Vooral kwetsbare wijken in Den Haag en Rotterdam de dupe van Vestia

RTVWEST 08.07.2014 Kwetsbare wijken in Den Haag en Rotterdam zijn de grootste verliezers in het Vestia-drama. De woningcorporatie kan door alle financiële ellende echter geen investeringen doen in deze wijken, maar alleen nog maar haar huizen onderhouden. Dat bleek dinsdag uit het verhoor van Daphne Braal, directeur van het Centraal Fonds Volkshuisvesting, door de Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties.

Het is ook niet uitgesloten dat Vestia nog een tweede saneringsoperatie moet ondergaan om weer helemaal financieel op orde te komen. Braal onderzoekt het stelsel van corporaties en de incidenten die daar hebben plaatsgehad. Het verlies van zeker 2 miljard door de financiële capriolen van Vestia was de aanleiding tot die enquête.

Sanering en steun

Vestia wordt echter financieel gesteund door de andere corporaties. Ook verkoopt Vestia een aantal huizen en neemt ze nog andere saneringsmaatregelen, zoals het sluiten van vestigingen.

De werkelijke kosten van de hele transactie om van de derivaten af te komen, de financiële producten waarmee Vestia zo gruwelijk de mist inging, zouden volgens deskundigen overigens nog wel eens meer dan 2,6 miljard kunnen bedragen.

Norder

De Haagse oud-wethouder van Stadsontwikkeling, Volkshuisvesting en Integratie Marnix Norder wordt woensdag verhoord door de parlementaire enquêtecommissie over Vestia.

Eerder werden ook de toenmalige topman van Vestia, Erik Staal, de oud-kasbeheerder Marcel de Vries en de Haagse oud-wethouder Peter Noordanus verhoord door de enquêtecommissie. Noordanus was voorzitter van de Raad van Commissarissen bij Vestia. … Lees verder

gerelateerde artikelen;

Vooral kwetsbare wijken dupe van financiële ellende Vestia

Den HaagFM 08.07.2014 Kwetsbare wijken in Den Haag en Rotterdam zijn de grootste verliezers in het Vestia-drama. De woningcorporatie kan door alle financiële ellende echter geen investeringen doen in deze wijken, maar alleen nog maar haar huizen onderhouden. Dat bleek dinsdag uit het verhoor van Daphne Braal, directeur van het Centraal Fonds Volkshuisvesting, door de Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties.

Het is niet uitgesloten dat Vestia nog een tweede saneringsoperatie moet ondergaan om weer helemaal financieel op orde te komen. Braal onderzoekt het stelsel van corporaties en de incidenten die daar hebben plaatsgehad. Het verlies van zeker twee miljard door de financiële capriolen was de aanleiding tot die enquête. …lees meer

Huurders betalen de rekening voor Vestia-debacle

GS 08.07.2014 Dat was een fijn optreden in de #WoCo vandaag van Daphne Braal, directeur van het toezichthoudende Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV). Ze gaf duidelijke antwoorden en had in tegenstelling tot andere getuigen weinig last van acuut geheugenverlies.

Ze heeft zich dan ook al eerder kritisch uitgelaten over het gebrek aan bevoegdheden van het CFV (‘Mijn mond viel letterlijk open toen ik hier begon. Dat had ik nog nooit meegemaakt. Ik ken geen andere toezichthouder in Nederland die nul bevoegdheden heeft. Een volstrekt bezopen situatie.’) Op een gegeven moment ging het over de gevolgen van de bijna 700 miljoen eurosaneringssteun die het CFV aan Vestia moest geven.

KWETSBARE WIJKEN LIJDEN HET MEEST ONDER VESTIA-DRAMA

BB 08.07.2014 Door alle financiële ellende die ze over zich heeft afgeroepen, kan Vestia alleen nog maar haar huizen onderhouden. De woningcorporatie kan geen echte investeringen meer doen in bijvoorbeeld de kwetsbare wijken van Rotterdam en Den Haag.

Tweede saneringsoperatie

En dan is het nog niet eens uitgesloten dat Vestia nog een tweede saneringsoperatie moet ondergaan om weer helemaal financieel op orde te komen. Dat bleek dinsdag uit het verhoor van Daphne Braal, directeur van het Centraal Fonds Volkshuisvesting, door de Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties. Die onderzoekt het stelsel van corporaties en de incidenten die daar hebben plaatsgehad. Het verlies van zeker 2 miljard door de financiële capriolen van Vestia was de aanleiding tot die enquête.

GERELATEERDE ARTIKELEN;

‘Vestia-drama vooral klap in kwetsbare wijken’

Trouw 08.07.2014 Door alle financiële ellende kan Vestia alleen nog maar huizen onderhouden. De woningcorporatie kan geen echte investeringen meer doen in bijvoorbeeld de kwetsbare wijken van Rotterdam en Den Haag. En dan is het nog niet eens uitgesloten dat Vestia nog een tweede saneringsoperatie moet ondergaan om weer helemaal financieel op orde te komen.

Dat bleek dinsdag uit het verhoor van Daphne Braal, directeur van het Centraal Fonds Volkshuisvesting, door de Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties. Die onderzoekt het stelsel van corporaties en de incidenten die daar hebben plaatsgehad. Het verlies van zeker 2 miljard euro door de financiële capriolen van Vestia was de aanleiding tot die enquête.

Meer over

Vestia-drama in kwetsbare wijk

Telegraaf 08.07.2014  Door alle financiële ellende die ze over zich heeft afgeroepen, kan Vestia alleen nog maar haar huizen onderhouden. De woningcorporatie kan geen echte investeringen meer doen in bijvoorbeeld de kwetsbare wijken van Rotterdam en Den Haag. En dan is het nog niet eens uitgesloten dat Vestia nog een tweede saneringsoperatie moet ondergaan om weer helemaal financieel op orde te komen.

Zalm dreigde Spies in Vestia-zaak

Trouw 07.07.2014 Topman Gerrit Zalm van ABN-AMRO heeft in 2012 de toenmalige minister van Binnenlandse Zaken Liesbeth Spies ‘not amused’ opgebeld toen ze bezig was de problemen van corporatie Vestia op te lossen. Hij zou daarbij er zelfs over hebben gesproken dat banken geen kredieten meer zouden verstrekken aan andere corporaties. Dat bleek vandaag uit haar verhoor door de Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties. Die onderzoekt het corporatiestelsel in het algemeen en de incidenten die daar plaats hadden in het bijzonder.

Spies staat nog steeds achter deal Vestia

NU 07.07.2014 Voormalig minister van Binnenlandse Zaken Liesbeth Spies (CDA) staat nog steeds achter de deal die is gesloten over de afwikkeling van de derivatenportefeuille bij Vestia. Het was de minst slechte oplossing, zei Spies maandagmiddag tijdens haar verhoor voor de parlementaire enquêtecommissie.

De afkoop van de portefeuille kostte twee miljard euro. Vorige maand hield Marcel de V., de voormalige kasbeheerder van Vestia, Spies nog verantwoordelijk voor het miljardenverlies.

Donner

Spies lichtte verder haar besluit toe om de Kamer vrij snel na haar aantreden vertrouwelijk te informeren over de problemen bij Vestia, waar haar voorganger Piet Hein Donner (CDA) dat niet deed.

Zij onderschreef de lezing van Donner dat hij van plan was om het parlement te informeren, maar dat dit er uiteindelijk niet van is gekomen door zijn vertrek naar de Raad van State. “In mijn beleving was er geen verschil van opvatting”, zei Spies over het beleid van haar voorganger. Dat de Kamer uiteindelijk werd geïnformeerd was niettemin “de enig denkbare” keuze, aldus Spies.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over Vestia

Vestia: Minister Donner wist te weinig en had geen idee van aanpak

RTVWEST 07.07.2014 Piet Hein Donner heeft als minister van Binnenlandse Zaken gewacht met het informeren van de Tweede Kamer over de financiële problemen bij corporatie Vestia, omdat hij er nog te weinig van wist en ook nog niet kon zeggen wat eraan moest gebeuren. Ook zijn collega’s van het kabinet werden pas later ingelicht en alleen mondeling.

Dat bleek maandag uit zijn verhoor door de Parlementaire Equêtecommissie Woningcorporaties. Die onderzoekt het corporatiestelsel in het algemeen en de incidenten die daar plaatshadden in het bijzonder. … Lees verder

Gerelateerde artikelen;

‘Vrees grote schade Vestia’

Telegraaf 07.07.2014  Piet Hein Donner heeft als minister van Binnenlandse Zaken gewacht met het informeren van de Tweede Kamer over de financiële problemen bij corporatie Vestia, omdat hij er nog te weinig van wist en ook nog niet kon zeggen wat eraan moest gebeuren. Ook zijn collega’s van het kabinet werden pas later ingelicht en alleen mondeling. Dat bleek maandag uit zijn verhoor door de Parlementaire Equêtecommissie Woningcorporaties. Die onderzoekt het corporatiestelsel in het algemeen en de incidenten die daar plaatshadden in het bijzonder.

Donner informeerde Kamer pas laat over problemen Vestia

Den HaagFM  07.07.2014 Piet Hein Donner heeft als minister van Binnenlandse Zaken gewacht met het informeren van de Tweede Kamer over de financiële problemen bij corporatie Vestia, omdat hij er nog te weinig van wist en ook nog niet kon zeggen wat eraan moest gebeuren. Ook zijn collega’s van het kabinet werden pas later ingelicht en alleen mondeling.

Dat bleek maandag uit zijn verhoor door de Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties. Die onderzoekt het corporatiestelsel in het algemeen en de incidenten die daar plaatshadden in het bijzonder. Vestia was financieel aan de rand van de afgrond gekomen en Donner, die er in september 2011 van hoorde, vreesde een grotere schade als dat voortijdig publiekelijk werd. “Het feit dat er een probleem is, is geen reden om de Kamer in te lichten”, aldus Donner. …lees meer

Donner informeerde Kamer niet omdat hij vreesde voor schade Vestia

Trouw 07.07.2014 Piet Hein Donner heeft als minister van Binnenlandse Zaken gewacht met het informeren van de Tweede Kamer over de financiële problemen bij corporatie Vestia, omdat hij er nog te weinig van wist en ook nog niet kon zeggen wat eraan moest gebeuren.

Ook zijn collega’s van het kabinet werden pas later ingelicht en alleen mondeling. Dat bleek vandaag uit zijn verhoor door de Parlementaire Equêtecommissie Woningcorporaties. Die onderzoekt het corporatiestelsel in het algemeen en de incidenten die daar plaatshadden in het bijzonder.

Meer over;

Donner informeerde Kamer bewust niet over Vestia 

NU 07.07.2014 Voormalig minister van Binnenlandse Zaken Piet Hein Donner (CDA) heeft de Tweede Kamer bewust lange tijd niet geïnformeerd over de problemen bij woningcorporatie Vestia. Hiermee wilde hij de aansprakelijkheid voor de staat verkleinen. Ook was er lange tijd geen noodzaak om de Kamer te informeren, zei Donner maandag tijdens zijn verhoor bij de parlementaire enquêtecommissie.

Begin september 2011 werd duidelijk dat de ‘derivatenvulkaan’ bij Vestia op uitbarsten stond en kreeg Donner te horen dat er een ‘substantieel probleem’ was. In december werd pas duidelijk wat de volle omvang van dat probleem was.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over Vestia Piet Hein Donner

PIET HEIN DONNER Elsevier 

Donner verzweeg Vestia-affaire voor Tweede Kamer

Elsevier 07.07.2014 Oud-minister van Binnenlandse Zaken Piet Hein Donner vindt dat hij juist heeft gehandeld. Piet Hein Donner (CDA) heeft toen hij minister van Binnenlandse Zaken was de Tweede Kamer bewust niet ingelicht over de financiële problemen bij woningcorporatie Vestia. Dat blijkt maandag tijdens zijn verhoor door de  Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties. Door gesjoemel met derivaten belandde Vestia op de rand van een faillissement.

Vertrouwelijk

Het financiële gat bij Vestia werd tijdelijk gedicht doordat het Waarborgfonds Sociale Woningbouw garant stond voor een miljard euro. Ook daar werd de Tweede Kamer niet over geïnformeerd. Volgens Donner is het normaal dat het parlement niet geïnformeerd wordt over elke waarborgsom die het WSW beschikbaar stelt. Voordat de oud-minister de Kamer kon inlichten werd hij opgevolgd doorLiesbeth Spies. Zij informeerde de Kamer vertrouwelijk over de problemen bij Vestia. Donner herhaalde in de hoorzitting dat hij vindt dat hij juist heeft gehandeld.

Donner voor enquêtecommissie

Telegraaf 07.07.2014 De Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties begint maandag aan de laatste zeven verhoren die meer informatie moeten opleveren over het corporatiestelsel in het algemeen en de incidenten die daar plaatshadden in het bijzonder.

Adri Duijvestein: “Parlementaire enquêtecommissie is te braaf”

Den HaagFM 06.07.2014  Het Haagse Eerste Kamerlid Adri Duijvestein vindt de parlementaire enquêtecommissie die de misstanden bij de woningcorporaties onderzoekt te braaf.

De Haagse oud-wethouder zei zaterdag in het radioprogramma Tros Kamerbreed dat de commissieleden goed werk verrichten, maar hij mist soms dat ze doorpakken. Duijvestein heeft veel ervaring op het terrein van volkshuisvesting. Hij was van 1980 tot 1989 wethouder Ruimtelijke ordening en Stadsvernieuwing in Den Haag. Hij was onder andere verantwoordelijk voor de stadsvernieuwing in de Haagse Schilderswijk en de bouw van het Haagse stadhuis. …lees meer

Dat natrappen van Bos raakt kant noch wal

Trouw 05.07.2014 Oud-minister Wouter Bos geeft een wel heel eigen uitleg aan een gesprek met de top van de corporaties, stelt Henk van Heuven, destijds gespreksdeelnemer namens Aedes.

Tot twee keer toe meende Bos zijn partij- en ambtgenoot te moeten kapittelen in het bijzijn van vreemden.

Het is meer touwtrekken en bakkeleien geweest, dan van laten we oplossingen zoeken in het belang van de samenleving”, beschreef oud-minister Ella Vogelaar voor de enquêtecommissie woningcorporaties haar relatie met toenmalig minister van financiën en partijgenoot Wouter Bos (Trouw, 3 juli). Het gesprek met Aedes waarover werd gesproken en in het kader waarvan Bos nogal laatdunkend spreekt over zijn partij- en ambtgenoot, daar was ik bij.

Verwant nieuws

Adri Duijvestein vindt enquêtecommissie te braaf

RTVWEST 05.07.2014 DEN HAAG – Eerste Kamerlid Adri Duijvestein vindt de enquêtecommissie die de misstanden bij de woningcorporaties onderzoekt soms te braaf. De Haagse oud-wethouder zei zaterdag in Tros Kamerbreed dat de commissieleden goed werk verrichten, maar hij mist soms dat ze doorpakken. De commissie is al weken bezig met de openbare verhoren en rondt die komende week af. Zo werd ook deHaagse oud-wethouder Marnix Norder gehoord door de commissie. … Lees verder

Gerelateerde artikelen;

Commissie te braaf

Telegraaf 05.07.2014 PvdA-senator Adri Duijvestein vindt de enquêtecommissie die de misstanden bij de woningcorporaties onderzoekt soms te braaf. Hij zei zaterdag in Tros Kamerbreed dat de commissieleden goed werk verrichten, maar hij mist soms dat ze doorpakken.

Duijvestein vindt enquêtecommissie woningcorporaties te braaf

NU 05.07.2014 PvdA-senator Adri Duijvestein vindt de enquêtecommissie die de misstanden bij de woningcorporaties onderzoekt soms te braaf.

Hij zei zaterdag in Tros Kamerbreed dat de commissieleden goed werk verrichten, maar hij mist soms dat ze doorpakken.

Duijvestein heeft veel ervaring op het terrein van volkshuisvesting waarvoor hij lokaal bestuurder was in Den Haag en Almere. Hij is zelf achter de schermen gehoord door de commissie. Volgens hem ontleedt de commissie vooral dingen die al bekend zijn. ”Het zijn vooral gesprekken wat iemand ergens van vindt. Ik heb nog geen nieuws gehoord.”

Vestia en de bestuurders.

R.B. 03.07.2014 Wat me vooral opviel was de ontwijkende manier van antwoord geven bij de verhoren van de bestuurders van Vestia, het geen verschil kunnen aanbrengen tussen dat wat kan en dat wat rechtvaardig is, en het ie-de-reen de schuld geven. De Minister, de toezichthouders voorop. oen deden ze alsof ze de zaak onder controle hadden en precies wisten waar ze mee bezig waren.De bestuurders doen nu alsof ze antwoord geven, en toen alsof ze bestuurden. Toen konden ze ermee weg komen; als ze dat nu weer doen, zal de argeloze toeschouwer nog meer vertrouwen verliezen in nog meer instituties: ook de Kamer verliest dan aan gezag. Lees verder.

Norder goochelt met cijfers en feiten bij enquête commissie

Den Haag Te Kijk 03.07.2014 Die hele commissie is een wassen neus, waar Norder  zonder kleerscheuren doorheen rolde.

Maar landelijk is het veel ernstiger en heeft die affaire veel meer raakvlakken dan u ooit voor mogelijk heeft gehouden. We zetten de gedane zaken en de sombere toekomstperspectieven even op een rijtje.

Haagse oud-wethouder Norder voor parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties

RTVWEST 02.07.2014 DEN HAAG – Voormalig wethouder Marnix Norder van Stadsontwikkeling, Volkshuisvesting en Integratie in Den Haag moet verschijnen voor de parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties. Op woensdag 9 juli zal hij worden over woningcorporatie Vestia, die in 2012 bijna failliet ging.

Vestia stond voor twee miljard euro in het rood en moest daardoor ook in Den Haag honderden huizen verkopen. De financiële problemen ontstonden door forse tegenvallers bij de aanschaf van risicovolle beleggingsproducten. De corporatie, de grootste van het land, balanceerde daarvoor enige tijd op de rand van de afgrond. De financiële problemen vormden de belangrijkste aanleiding voor de parlementaire enquête.

Eerder werden ook de toenmalige topman van Vestia, Erik Staal, de oud-kasbeheerder Marcel de Vries en de Haagse oud-wethouder Peter Noordanus verhoord door de enquetecommissie. Noordanus was voorzitter van de Raad van Commissarissen bij Vestia.  …Lees verder

Gerelateerde artikelen;

Marnix Norder voor parlementaire enquetecommissie

Den HaagFM 02.07.2014 Oud-wethouder Marnix Norder moet woensdag 9 juli verschijnen voor de parlementaire enquetecommissie woningcorporaties. Hij zal worden verhoord over woningcorporatie Vestia dat in 2012 bijna failliet ging.

De corporatie stond voor twee miljard euro in het rood en moest ook in Den Haag honderden huizen verkopen. De financiële problemen ontstonden door kolossale tegenvallers bij de aanschaf van risicovolle beleggingsproducten. De corporatie, de grootste van het land, balanceerde daarvoor enige tijd op de rand van de afgrond. De financiële problemen vormden de belangrijkste aanleiding voor de parlementaire enquête. …lees meer

PvdA’ers gooien met modder naar elkaar tijdens verhoor

Elsevier 02.07.2014 PvdA’er WOUTER BOS, ex-minister van Financiën, heeft harde kritiek geuit op zijn partijgenoot, de voormalige minister van Wonen Ella Vogelaar. Dat deed hij tijdens een verhoor voor de Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties. Vogelaar reageerde even scherp: wat zeiden zij zoal?

Woensdag ondervraagt de commissie Bos, Vogelaar en de latere opvolger van Vogelaar, Eberhard van der Laan (PvdA), over hun rol in de volkshuisvesting en hun samenwerking met woningcorporaties.

Probleemwijken

In het kabinet Balkenende IV (2007-2010) probeerde hij samen met zijn toenmalige collega extra te investeren in probleemwijken.

De 750 miljoen euro die daarvoor nodig was moest via onderhandeling bijwoningcorporaties worden losgepeuterd; een rekenfout van het kabinet leidde ertoe dat de regering met een begrotingsgat van 1 miljard euro zat opgescheept. Als minister van Wonen voerde Vogelaar het overleg met de corporaties.

‘Helaas,’ stelde zij zich op als ‘belangenbehartiger’ voor de sector, aldus Bos. Vogelaar zou zich tijdens een overleg met toenmalig voorzitter Willem van Leeuwen van corporatiekoepel Aedes zelfs tegen Bos hebben gekeerd. ‘Zo hoort het niet te gaan,’ zegt de ex-minister van Financiën.

Vertrouwen

Voor Bos was de maat vol toen Vogelaar Kamerleden in een debat ‘schoffeerde’. Samen met onhandige mediaoptredens zorgde dit ervoor dat de PvdA het vertrouwen in de partijgenoot in november 2008 opzegde en dat Vogelaar moest aftreden als minister.

Vogelaar ontkende vervolgens dat Bos ooit haar onderhandelingen metcorporaties heeft bijgewoond. Ze benadrukte dat Bos daarom geen mening kan hebben over haar opstelling in zulke gesprekken. ‘Heeft hij soms zendertjes opgehangen?’ vraagt ze zich hardop af.

zie ook;

Vogelaar: steeds gebakkelei

Telegraaf 02.07.2014  Voormalig minister Ella Vogelaar (Wonen, Wijken en Integratie) was bij het aantreden van het kabinet-Balkenende IV begin 2007 onaangenaam verrast toen ze merkte dat haar in het regeerakkoord geen eigen budget was toebedeeld voor wijkenaanpak. „Ergens een speerpunt van maken met een lege portemonnee is lastig”, zei ze woensdag voor de Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties. Die onderzoekt het corporatiestelsel op zich en wat er afgelopen jaren misging in de corporatiewereld.

Gerelateerde artikelen

02-07: Bos kritiseert Vogelaar

Vogelaar: het was steeds bakkeleien met Bos

VK 02.07.2014 Voormalig minister Ella Vogelaar (Wonen, Wijken en Integratie) was bij het aantreden van het kabinet-Balkenende IV begin 2007 onaangenaam verrast toen ze merkte dat haar in het regeerakkoord geen eigen budget was toebedeeld voor wijkenaanpak.

‘Ergens een speerpunt van maken met een lege portemonnee is lastig’, zei Vogelaar vandaag voor de Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties. Die onderzoekt het corporatiestelsel op zich en wat er afgelopen jaren misging in de corporatiewereld.

MEER OVER

Bos en Vogelaar hangen de vuile was buiten

Trouw 02.07.2014 Ella Vogelaar koos partij voor de woningcorporaties, volgens Wouter Bos. Met Wouter Bos viel niet constructief samen te werken, volgens Ella Vogelaar. Bij de Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties zetten de twee ex-ministers van de PvdA hun vete in de openbaarheid voort.

 • © ANP.
  Ella Vogelaar.

Bos kwam vandaag als eerste aan het woord. Hij klaagde dat hij als minister van financiën in het kabinet Balkenende-IV regelmatig zijn collega van wijkenbeleid Vogelaar bij moest springen in de onderhandelingen van de corporaties.

Meer over

Bos kritiseert Vogelaar: ze gedroeg zich als belangenbehartiger

VK 02.07.2014 Ex-minister Wouter Bos (Financiën) had geen hoge pet op van zijn collega Ella Vogelaar (Wonen, Wijken en Integratie). Dat liet hij vandaag blijken tijdens zijn verhoor voor de Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties. Bij de onderhandelingen met de corporaties moest Bos haar geregeld bijspringen, vertelde hij.

MEER OVER;

Bos en Vogelaar vochten elkaar de tent uit tijdens Balkenende IV

VK 02.07.2014 Het was al bepaald geen gezelligheidskabinet met elkaar liefdevol in de ogen kijkende PvdA, CDA en ChristenUnie-ministers. Maar in Balkenende IV knokten ook nog eens partijgenoten elkaar vanaf 2007 de tent uit. Toenmalig vicepremier en PvdA-leider Wouter Bos en zijn ooit als ‘powerhouse’ opgevoerde PvdA-minister voor Wijken, Ella Vogelaar, lagen vanaf de dag voordat het kabinet werd geïnstalleerd, al onherstelbaar met elkaar in de clinch.

MEER OVER;

Stevige botsing oud-ministers Vogelaar en Bos bij enquête

NU 02.07.2014 Oud-ministers en partijgenoten Ella Vogelaar (Wonen, Wijken en Integratie) en Wouter Bos (Financiën) spraken elkaar fors tegen bij hun verhoor woensdag voor de Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties.

Toenmalig PvdA-leider Bos liet tijdens zijn verhoor blijken dat hij geen hoge pet op had van Vogelaar. Bij de onderhandelingen met de corporaties moest Bos haar geregeld bijspringen, vertelde hij.

Volgens Bos overschreed Vogelaar haar mandaat in haar poging geld los te peuteren voor wijkenaanpak, en koos ze steeds partij voor de woningcorporaties.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over Wouter Bos Ella Vogelaar Woningcorporaties

Bos erkent rekenfout bij formatie Balkenende IV

Nu 02.07.2014 Bij de formatie van het kabinet-Balkenende IV in 2006 is een rekenfout gemaakt waardoor Wouter Bos (PvdA) zich als kersvers minister van Financiën geconfronteerd zag met een gat van 1 miljard euro. Dat gaf Bos woensdag voor de parlementaire enquêtecommissie die de woningcorporaties onderzoekt toe.

“Het coalitieprogramma was doorgerekend zonder het met het ministerie van Financiën af te stemmen”, zei Bos over de gemaakte fout. “Dat was volgens mijn ambtenaren niet eerder gebeurd.” Over de rol die Vogelaar speelde in onderhandelingen met de woningcorporaties was Bos kritisch. Tijdens een overleg met toenmalig voorzitter Willem van Leeuwen van corporatiekoepel Aedes stelde zijn partijgenote Vogelaar zich volgens Bos duidelijk tegenover hem op en trok ze één lijn met Van Leeuwen.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over Woningcorporaties

zie ook: ‘Beleid oud-minister Vogelaar was geleund op rekenfout’

Bos kritiseert Vogelaar

Telegraaf 02.07.2014 Ex-minister Wouter Bos (Financiën) had geen hoge pet op van zijn collega Ella Vogelaar (Wonen, Wijken en Integratie). Dat liet hij woensdag blijken tijdens zijn verhoor voor de Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties. Bij de onderhandelingen met de corporaties moest Bos haar geregeld bijspringen, vertelde hij.

Tijdens een overleg met toenmalig voorzitter Willem van Leeuwen van corporatiekoepel Aedes stelde zijn partijgenote Vogelaar zich volgens Bos duidelijk tegenover hem op en trok ze één lijn met Van Leeuwen. „Dat vind ik niet sterk overkomen. Zo hoort het niet te gaan.” Volgens Bos gedroeg Vogelaar zich „helaas” als belangenbehartiger van de sector.

Gerelateerde artikelen

02-07: Vogelaar: steeds gebakkelei

Bos: Vogelaar was te veel op hand van woningcorporaties›

NRC 02.07.2014  Voormalig minister Ella Vogelaar (PvdA) wierp zich in haar periode als bewindspersoon voor Wonen en Wijken (2007-2008) meer op als belangenbehartiger van woningcorporaties dan van haar eigen kabinet. Dat zei oud-PvdA-leider Wouter Bos, destijds minister van Financiën, vanochtend tijdens zijn verhoor voor de parlementaire enquêtecommissie naar corporaties.

“Tijdens een onderhandeling met de sector zat zij naast de voorzitter van (corporatiekoepel) Aedes aan de andere kant van de tafel tegenover de minister van Financiën”, vertelde Bos.

Lees meer

3 JUL Bos: Vogelaar was op hand van corporaties

3 JUL Bos en Vogelaar bleven bakkeleien

2 JUL Parlementaire enquête Wouter Bos: Vogelaar te veel op hand van corporaties

2013 Miljoeneninvesteringen in Vogelaarwijken leverden niets op›

20 JUN Blok: woningcorporaties moeten terug naar kerntaken›

PvdA-ministers gehoord in slot corporatie-enquête

PvdA-ministers gehoord in slot corporatie-enquête

NU 02.07.2014 De laatste openbare verhoren van de parlementaire enquêtecommissie naar de woningcorporaties worden woensdag afgenomen in de Tweede Kamer.

De voormalige PvdA-ministers Wouter Bos, Ella Vogelaar en Eberhard van der Laan gaan in op de rol die zij tussen 2007 en 2010 hebben gespeeld in de volkshuisvesting.

Als minister van Financiën in het kabinet-Balkenende IV maakte Wouter Bos zich hard voor extra investeringen in probleemwijken. De 750 miljoen euro die hij daarvoor op het oog had moesten worden opgehoest door de woningcorporaties.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over Tweede Kamer Woningcorporaties

PvdA’ers voor Enquêtecommissie

Telegraaf 02.07.2014 Drie voormalig PvdA-bewindslieden worden woensdag ondervraagd over hun betrokkenheid bij de misstanden in corporatieland. Ze staan in Den Haag voor de Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties.

Het gaat om Wouter Bos, oud-minister van Financiën, en Ella Vogelaar en Eberhard van der Laan, voormalige ministers voor Wonen.

De commissie doet onderzoek naar het corporatiestelsel, naar aanleiding van diverse incidenten. Onze parlementair verslaggever Inge Lengton is aanwezig bij de verhoren en doet live verslag op Twitter.

 

PvdA’ers gooien met modder naar elkaar tijdens verhoor

Elsevier 02.07.2014 PvdA’er Wouter Bos, ex-minister van Financiën, heeft harde kritiek geuit op zijn partijgenoot, de voormalige minister van Wonen Ella Vogelaar. Dat deed hij tijdens een verhoor voor de Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties. Vogelaar reageerde even scherp: wat zeiden zij zoal?

Woensdag ondervraagt de commissie Bos, Vogelaar en de latere opvolger van Vogelaar, Eberhard van der Laan (PvdA), over hun rol in de volkshuisvesting en hun samenwerking met woningcorporaties.

Probleemwijken

In het kabinet Balkenende IV (2007-2010) probeerde hij samen met zijn toenmalige collega extra te investeren in probleemwijken.

De 750 miljoen euro die daarvoor nodig was moest via onderhandeling bijwoningcorporaties worden losgepeuterd; een rekenfout van het kabinet leidde ertoe dat de regering met een begrotingsgat van 1 miljard euro zat opgescheept. Als minister van Wonen voerde Vogelaar het overleg met de corporaties.

‘Helaas,’ stelde zij zich op als ‘belangenbehartiger’ voor de sector, aldus Bos. Vogelaar zou zich tijdens een overleg met toenmalig voorzitter Willem van Leeuwen van corporatiekoepel Aedes zelfs tegen Bos hebben gekeerd. ‘Zo hoort het niet te gaan,’ zegt de ex-minister van Financiën.

Vertrouwen

Voor Bos was de maat vol toen Vogelaar Kamerleden in een debat ‘schoffeerde’. Samen met onhandige mediaoptredens zorgde dit ervoor dat de PvdA het vertrouwen in de partijgenoot in november 2008 opzegde en dat Vogelaar moest aftreden als minister.

Vogelaar ontkende vervolgens dat Bos ooit haar onderhandelingen metcorporaties heeft bijgewoond. Ze benadrukte dat Bos daarom geen mening kan hebben over haar opstelling in zulke gesprekken. ‘Heeft hij soms zendertjes opgehangen?’ vraagt ze zich hardop af.

zie ook;

Bos kritiseert Vogelaar: ze gedroeg zich als belangenbehartiger

VK 02.07.2014 Ex-minister Wouter Bos (Financiën) had geen hoge pet op van zijn collega Ella Vogelaar (Wonen, Wijken en Integratie). Dat liet hij vandaag blijken tijdens zijn verhoor voor de Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties. Bij de onderhandelingen met de corporaties moest Bos haar geregeld bijspringen, vertelde hij.

Tijdens een overleg met toenmalig voorzitter Willem van Leeuwen van corporatiekoepel Aedes stelde zijn partijgenote Vogelaar zich volgens Bos duidelijk tegenover hem op en trok ze één lijn met Van Leeuwen. ‘Dat vind ik niet sterk overkomen. Zo hoort het niet te gaan.’ Volgens Bos gedroeg Vogelaar zich ‘helaas’ als belangenbehartiger van de sector.

‘Beleid oud-minister Vogelaar was geleund op rekenfout’

NU 01.07.2014 Een simpele rekenfout is de reden dat het ministerschap van Ella Vogelaar uitdraaide op een ramp. Dat zei haar voorganger Pieter Winsemius maandag voor de parlementaire enquêtecommissie die de woningcorporaties onderzoekt.

Volgens Winsemius had Vogelaar door de rekenfout een “groot gat in haar beurs”. De VVD’er zegt dat er daardoor niets terecht kwam van de plannen van de minister om samen met de woningcorporaties de leefbaarheid in de wijken te verbeteren.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over: Pieter Winsemius

‘Incidenten echt incidenten’

Telegraaf 30.06.2014  „Meer en vaker” informatie vergaren. Dat had zijn ministerie volgens de vroegere minister van Volkshuisvesting Pieter Winsemius „zou je kunnen zeggen” moeten doen over de plannen de afgelopen jaren in corporatieland. Hij werd maandagmiddag gehoord door de Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties over onder meer de aankoop en verbouwing van het stoomschip Rotterdam door de corporatie Woonbron.

Gerelateerde artikelen;

30-06: Dekker door het stof

27-06: Bewindslieden voor commissie

Oud-minister: ‘We hadden er beter bovenop moeten zitten’

Trouw 30.06.2014 ‘Ja, we hadden er beter bovenop moeten zitten’, erkende oud-minister van Volkshuisvesting Sybilla Dekker vandaag voor de Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties over alles wat er misliep in corporatieland.

De commissie hield de vroegere bewindsvrouw voor dat het leek of ze in haar periode (2003-2006) ondanks allerlei plannen en adviezen eigenlijk amper iets had bereikt, behalve twee circulaires. ‘Dan doet u mijn geen recht’, aldus Dekker, die vindt dat ze wel degelijk belangrijke lijnen heeft uitgezet. Ze had niet de tijd om een en ander ook zelf te verwezenlijken.

Dekker door het stof

Telegraaf 30.06.2014 „Ja, we hadden er beter bovenop moeten zitten”, erkende oud-minister van Volkshuisvesting Sybilla Dekker maandag voor de Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties over alles wat er misliep in corporatieland.

Ze had in haar tijd (2003-2006) ook wel wat te stellen met de corporatiesector. Zo trommelde ze ooit de raad van commissarissen van Vestia op, om te praten over het hoge salaris van directeur Erik Staal. Ze had met de regels van toen niet de middelen om zomaar in te grijpen. Ze had „geen gesprek met koffie en gebak”, vertelde ze. Na afloop beloofden de commissarissen alleen dat ze bij een nieuwe aanstelling zouden kijken of ze de zogenoemde Izeboud-code, een toenmalige code van de sector zelf, als uitgangspunt zouden nemen. Het gevoel voor de maatschappelijke „verankering” van de sector is „niet altijd even hoog ontwikkeld geweest”, aldus Dekker.

Remkes: deur op een kier

Telegraaf 30.06.2014 Johan Remkes heeft naar eigen zeggen als staatssecretaris van Volkshuisvesting (1998-2002) niet de deur geopend voor de latere incidenten bij woningcorporaties. Maar hij erkende maandag voor de Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties uiteindelijk wel dat hij de deur daartoe op een kiertje heeft gezet.

‘Remkes gaf weinig ruimte voor corporatieavonturen’

NU 30.06.2014 Johan Remkes heeft naar eigen zeggen als staatssecretaris van Volkshuisvesting (1998-2002) niet de deur geopend voor de latere incidenten bij woningcorporaties. Maar hij erkende maandag voor de Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties uiteindelijk wel dat hij de deur daartoe op een kiertje heeft gezet.

Remkes stond nevenactiviteiten van de corporaties toe, maar die moesten ”strak gerelateerd’ zijn aan de hoofdtaken van de corporaties, in de visie van Remkes toen.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over: Johan Remkes Woningcorporaties

‘Kamer moet bij enquête woningcorporaties in de spiegel kijken’

VK 29.06.2014 De enquêtecommissie gaat voortvarend te werk in het vragen naar de idiote salarissen van corporatiedirecteuren. Dat enthousiasme beneemt het zicht op het feit dat deze schurken een paar jaar geleden nog helden waren, schrijft Martin Sommer.

De onderzoekscommissie noteerde de verwijten met een zekere gretigheid

Een maand zijn de openbare verhoren van de parlementaire enquête woningcorporaties nu onderweg. Tijd voor een tussenstand. In het strakke zaaltje aan het Plein zijn de mannen die komen getuigen in twee soorten te verdelen. Degenen die met spijt terugkijken – Marc Calon van de koepel Aedes spande de kroon met zijn rijtje ‘fraude, zelfverrijking, geknoei, megalomaan gedrag.’ En degenen – de meerderheid – die nog steeds menen dat zij niet in het beklaagdenbankje horen.  Je  moet de dingen in hun tijd zien, was het veelgehoorde excuus.

Bewindslieden voor commissie

Telegraaf 27.06.2014 Diverse vroegere bewindslieden verschijnen komende week voor de Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties. Het zijn maandag Johan Remkes, oud-staatssecretaris van Volkshuisvesting, en Sybilla Dekker en Pieter Winsemius, oud-ministers van Volkshuisvesting.

Oud-Kamerleden gehoord

Telegraaf 27.06.2014 Drie oud-Kamerleden, Pieter Hofstra (VVD), Staf Depla (PvdA) en Bas Jan van Bochove (CDA), worden vandaag gehoord door de Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties.

Gerelateerde artikelen;

25-06: Maserati was al vroeg in beeld

23-06: Voorzitter Aedes schaamt zich

23-06: ‘Campus stond als een huis’

23-06: ‘Kabinet wijkt af van EU-regels’

Paars was even vergeten dat de markt niet superieur is

Trouw 25.06.2014  Hoe zou het geweest zijn om katholiek te wonen? Om een gereformeerde keuken te hebben, dan wel een sociaal-democratische slaapkamer? Nee, een liberale gang was niet echt mogelijk. Een woningbouwvereniging, die zich niet tot ofwel een geloofsrichting, dan wel de sociaal-democratie bekende, heette een neutrale woningbouwvereniging te zijn.

Nog voor de enquêtecommissie iets heeft kunnen zeggen over het toezicht, heeft minister Stef Blok zijn conclusie al getrokken

Het klinkt voor de lezer in de 21ste eeuw onwerkelijk. Dat er een fundamenteel verschil zou kunnen zijn tussen sociaal-democratich en gereformeerd wonen. Sociale volkshuisvesting en daarmee woningbouwverenigingen waren aan het begin van de vorige eeuw echter producten van particulier initiatief.

Lees ook: Zelfs Marcel van Dam ging door de bocht – 21/06/14

Woningcorporatie wilde olifantenparade sponsoren

NU 26.06.2014 Een toetsgroep van het betrokken ministerie heeft de meest wonderlijke plannen van woningcorporaties moeten afwijzen, zoals de sponsoring van een olifantenparade en de adoptie van een aap. Dat blijkt uit de verhoren van de parlementaire enquêtecommissie naar het corporatiestelsel.

Donderdag werd nog maar eens duidelijk dat woningcorporaties lang niet altijd helder voor ogen hadden wat precies hun taken waren. Zo overwoog een corporatie om festivals te ondersteunen en droeg een andere een voetbalstadion aan.

Gerelateerde artikelen

Lees meer over: Woningcorporaties

Maserati was al vroeg in beeld

Telegraaf 25.06.2014 „Wij weten allang dat die gladjakker in een Maserati rondrijdt.” Dat mailde een rijksambtenaar al in 2005 aan een collega over de baas van woningcorporatie Rochdale, die later pas breed in opspraak kwam. Maar ze vonden het beter om de toenmalige minister van Volkshuisvesting niet op de hoogte te brengen. Dan zou ze weleens „over de tafel kunnen klimmen.”

Gerelateerde artikelen;

08-06: Het Maserati-effect

Voorzitter Aedes schaamt zich voor corporatiesector

NU 23.06.2014 Marc Calon, voorzitter van de branchevereniging voor woningcorporaties Aedes, schaamt zich voor alles wat er in zijn sector is misgelopen. Dat zegt hij maandag voor de Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties.

Bij aanvang van zijn verhoor noemde hij zelf de dingen maar meteen bij de naam: ”Fraude, zelfverrijking, geknoei, megalomaan gedrag. Daardoor is veel geld voor de volkshuisvesting door het putje gegaan. Verschrikkelijk.”

‘Vestia-directeur werd nooit tegengesproken’ | Alles over Vestia

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over Vestia Woningcorporaties

Voorzitter Aedes schaamt zich

Telegraaf 23.06.2014 Marc Calon, voorzitter van branchevereniging voor woningcorporaties Aedes, schaamt zich voor alles wat misliep in zijn sector. Dat zei hij maandag voor de Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties.

Bij aanvang van zijn verhoor noemde hij zelf de dingen maar meteen bij de naam: „Fraude, zelfverrijking, geknoei, megalomaan gedrag. Daardoor is veel geld voor de volkshuisvesting door het putje gegaan. Verschrikkelijk.”

Gerelateerde artikelen;

25-04: De Alliantie schrapt banen

11-04: ‘Plannen Blok tasten rechten aan’

18-12: Woonbond teleurgesteld

18-12: Aedes: eerder evalueren is winst

30-08: Heffing voor verhuurders

25-07: Ton voor imago corporaties

01-06: Aedes zegt sorry voor fraude

‘Kabinet wijkt af van EU-regels voor woningcorporaties’

NU 23.06.2014 Het kabinet moet beter motiveren waarom het bij zijn hervorming van het stelsel van woningcorporaties afwijkt van EU-afspraken. De Raad van State schrijft dat in een advies over een wetsvoorstel van minister Stef Blok (Wonen) over de taken van corporaties.

Het kabinet hanteert voor steun aan sociale huurwoningen een inkomensgrens van 38.000 euro per jaar, terwijl dat volgens Brussel 34.000 euro moet zijn.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over Woningcorporaties

‘Kabinet wijkt af van EU-regels’

Telegraaf 23.06.2014  Het kabinet moet beter motiveren waarom het bij zijn hervorming van het stelsel van woningcorporaties afwijkt van EU-afspraken. Het kabinet hanteert voor steun aan sociale huurwoningen een inkomensgrens van 38.000 euro per jaar, terwijl dat volgens Brussel 34.000 euro moet zijn. De Raad van State schrijft dat in een advies over een wetsvoorstel van minister Stef Blok (Wonen) over de taken van woningcorporaties.

Zelfs Marcel van Dam ging door de bocht

Trouw 21.06.2014 Zelfs een doorgewinterde politicus als Marcel van Dam slaagt er niet altijd in om zijn poot stijf te houden, bleek gisteren tijdens zijn verhoor bij de enquêtecommissie. Zo moest hij concessies doen bij “het meest trieste geval van ontsporing”: de koop van het passagiersschip SS Rotterdam.

Als u verantwoordelijken zoekt, dan is dat Vestia zelf, de banken en ten derde de toezichthouder die dit soort brieven schrijft terwijl hij weet dat Vestia in 2008 762 miljoen negatief stond.

De Raad van Commissarissen bij het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW), waarvan hij voorzitter was, voelde er niets voor om de Rotterdamse corporatie Woonbron te hulp te schieten bij dit fiasco. “We vonden de boot een groot risico, hij had nooit gekocht mogen worden.”

Verwant nieuws;

Topman Havensteder kreeg ton

Telegraaf 21.06.2014  De kasbeheerder van de Rotterdamse woningcorporatie Havensteder heeft 100.000 euro smeergeld aangenomen van een tussenpersoon die bemiddelde in leningen voor sociale woningbouw. Dat heeft hij gisteren opgebiecht. De man werd direct ontslagen.

Gerelateerde artikelen;

20-06: Adviseur Havensteder ontslagen

18-06: ‘Schade was nu 6 miljard geweest’

17-06: Financieel adviseur op non-actief

Prutswerk Vestia accounts

Telegraaf 21.06.2014 De accountants van Vestia hebben in het derivatendebacle bij de Rotterdamse corporatie verzaakt. Vooral KPMG leverde beroerd werk af. Dat verklaarde de Autoriteit Financiële Markten (AFM) gisteren bij de parlementaire enquête over woningcorporaties.

Blok: woningcorporaties moeten terug naar kerntaken

NRC 20.06.2014 Woningcorporaties moeten zich weer richten op het bouwen, verhuren en beheren van huurwoningen voor mensen met een lager inkomen. Minister voor Wonen Stef Blok (VVD) schrijft in een wetsvoorstel dat vanmiddag naar de Tweede Kamer is gestuurddat de corporaties teruggaan naar hun “kerntaak’.

De minister wil voorkomen dat corporaties in commerciële projecten stappen waarvan de verliezen ten koste gaan van de huurders. Corporaties moeten commerciële projecten zoals duurdere huurwoningen scheiden van hun kerntaak, waarvoor ze staatssteun krijgen. LEES VERDER

Lees meer;

2012 Corporaties door kabinet in geldnood›

2013 Blok heeft twee opties over voor belasten van wooncorporaties›

5 JUN Twintig jaar lang “afwachtend en onvolledig” toezicht

11 APR Woonbond niet blij met voorstel Blok voor tijdelijke huurcontracten›

2013 Baas Ymere: kabinetsplannen dodelijk voor huursector›

Blok pakt corporatiewereld aan

Telegraaf 20.06.2014  Het stelsel van woningcorporaties gaat op de schop. De corporaties moeten weer terug naar hun oorspronkelijke werk: het huisvesten van mensen met lagere inkomens en het beheren van vastgoed dat daar direct mee samenhangt. Dit moet voorkomen dat corporaties in commerciële projecten stappen waarvan de verliezen ten koste gaan van de huurders. En het toezicht moet steviger worden.

Voormalig toezichthouders onder loep

Telegraaf 20.06.2014 Woningstichting Geertruidenberg (WSG) heeft de pijlen na het vermeende wanbeleid en de grote financiële problemen gericht op de voormalige raad van toezicht. De woningcorporatie heeft van de rechtbank in Breda toestemming gekregen om vijf oud-toezichthouders onder ede te horen.

Gerelateerde artikelen;

19-06: WSG-baas: niet mijn schuld

Adviseur Havensteder ontslagen

Telegraaf 20.06.2014  De Rotterdamse woningcorporatie Havensteder heeft een financieel adviseur op staande voet ontslagen. Uit verklaringen van de man is gebleken dat hij in het verleden geld van derden heeft aangenomen voor het aankopen van derivaten, risicovolle financiële producten. De corporatie doet aangifte tegen de medewerker.

Gerelateerde artikelen

17-06: Financieel adviseur op non-actief

‘Waarborgfonds treft geen blaam in Vestia-debacle’

NU 20.06.2014 Het miljardenfiasco met giftige derivaten dat woningcorporatie Vestia bijna de das omdeed, is niet de schuld van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW).  De verantwoordelijken zitten bij Vestia, de banken en de overheid als toezichthouder.

‘Vestia-directeur werd nooit tegengesproken’ | Alles over Vestia

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over: Vestia

Maak corporatie van dienst’

Telegraaf 20.06.2014 De Rijksgebouwendienst moest maar een corporatie worden. Dat mailde Marcel van Dam, voormalig politicus en destijds voorzitter van de raad van commissarissen bij het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW), enkele jaren geleden aan de toenmalige minister van Financiën Wouter Bos. Het viel niet in goede aarde.

Voormalig Vestia-directeur wil ABN Amro en Rabobank dagvaarden

Trouw 20.06.2014 De banken van wooncorporatie Vestia, waaronder ABN Amro en de Rabobank, moeten zich mogelijk toch voor de rechter verantwoorden voor de risicovolle financiële producten die zij aan de woningcorporatie hebben verkocht. Voormalig directeur-bestuurder van Vestia Erik Staal wil de banken dagvaarden om zichzelf te kunnen verweren tegen een aanklacht van het nieuwe bestuur van Vestia. Dit meldt NRC Handelsblad.

‘Vestia-banken’ moeten mogelijk toch voor de rechter verschijnen

NRC 20.06.2014 De Vestia-banken, waaronder ABN Amro en de Rabobank, moeten zich mogelijk toch voor de rechter verantwoorden voor de risicovolle financiële producten die zij aan de woningcorporatie hebben verkocht. Oud-bestuurder Erik Staal wil de banken dagvaarden om zichzelf te kunnen verweren tegen een aanklacht van het nieuwe bestuur van Vestia. De corporatie heeft hier geen bezwaar tegen gemaakt, blijkt uit een gerechtelijk stuk van vorige week.

Vestia ging in 2012 bijna failliet door speculatie met exotische renteverzekeringen (derivaten). De grootste corporatie van Nederland schikte met de banken voor 2,1 miljard euro om de contracten te ontbinden. Vestia heeft zowel Staal als oud-kasbeheerder Marcel de V., die de contracten afsloten, aansprakelijk gesteld voor deze schade van 2,1 miljard euro. Maar Vestia voert tegen banken vooralsnog geen procedures, omdat deze zeer complex zijn en de banken dan meer geld kunnen eisen van Vestia. MEER OP NRC Q

‘Incidenten niet te voorkomen’

Telegraaf 19.06.2014 Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW), dat zich garant moet stellen voor transacties van corporaties, heeft altijd geprobeerd risico’s in kaart te brengen en te beheersen. Er is echter nooit gezegd dat het zo is ingericht, dat er geen incidenten kunnen zijn. Maar er is een vangnet gecreëerd dat tegenvallers kan opvangen.

Gerelateerde artikelen;

19-06: WSG-baas: niet mijn schuld

16-06: ‘Ik heb niet omgekocht’

12-06: ‘Salaris zien in tijdsgewricht’

12-06: ‘Arrogantie oorzaak echec corporaties’

04-06: Reputatieschade nieuwe bestuurlijke trend

WSG-baas: niet mijn schuld

Telegraaf 19.06.2014  Voormalig directeur-bestuurder van Woningstichting Geertruidenberg (WSG) Peter Span rekent het zichzelf niet aan dat deze corporatie onder zijn leiding zo in de financiële problemen kwam, dat er uiteindelijk bijna 118 miljoen euro steun naartoe moest van het Centraal Fonds voor de Huisvesting. Dat bleek donderdag voor de Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties.

Gerelateerde artikelen;

31-05: Misstanden onder de loep

07-01: WSG zet miljoenenclaim door

“Verlies Vestia had kunnen oplopen tot zes miljard”

Den HaagFM 18.06.2014 Als oud-minister Liesbeth Spies niet had ingegrepen, was het verlies van woningcorporatie Vestia opgelopen tot zes miljard euro. Dat zeiden financieel deskundigen woensdag tijdens een zitting van de Parlementaire Enquêtecommissie Woningcoöperaties.

De enquête is door de Tweede Kamer ingesteld naar aanleiding van het Vestia-drama, waarbij de corporatie voor twee miljard het schip inging door de handel in risicovolle renteverzekeringen, zogenoemde derivaten. Topman Marcel de Vries (kleine foto) van Vestia gaf maandag minister Spies de schuld voor dit drama. Zij had de handel in de derivaten nog een tijd moeten laten doorgaan. De schade voor de woningcorporatie was dan beperkt gebleven. Verder zouden de huurders profiteren van de handel doordat de huren laag konden blijven. …lees meer

‘Bij Vestia zaten ze zwaar te speculeren’

RTVWEST 18.06.2014 ‘Bij Vestia zaten ze zeer zwaar te speculeren.’ Dit vertelde risicomanager van ABN-AMRO Paul van der Zouw woensdag aan de Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties. Die enquête wordt gehouden omdat Vestia aan de rand van de afgrond kwam door de handel in derivaten, een riskant middel om renterisico’s af te dekken. Maar Vestia was op zeker moment zo wild bezig, dat het gewoon speculatie was, zo viel op te maken uit de woorden van Van der Zouw.Lees verder

Gerelateerde artikelen;

Derivatenhandel Vestia had 6 miljard kunnen kosten

Trouw 18.06.2014 Als er niet was ingegrepen, had woningcorporatie Vestia nu voor 6 miljard euro in de problemen gezeten. Dat bleek vandaag tijdens een zitting van de Parlementaire Enquêtecommissie Woningcoporaties. Die enquête wordt gehouden omdat Vestia aan de rand van de afgrond kwam door de handel in derivaten, een riskant middel om renterisico’s af te dekken. ‘Bij Vestia zaten ze zeer zwaar te speculeren’, vertelde risicomanager van ABN-AMRO Paul van der Zouw tegen de commissie.

Verwant nieuws;

Avontuur van 6 miljard

Telegraaf 18.06.2014  Als er niet was ingegrepen, had woningcorporatie Vestia nu voor 6 miljard euro in de problemen gezeten. Dat bleek woensdag tijdens een zitting van de Parlementaire Enquêtecommissie Woningcoporaties. Die wordt gehouden naar aanleiding van het Vestia-drama, waarbij de corporatie voor 2 miljard het schip inging door de handel in derivaten, risicovolle financiële producten.

‘Vestia speculeerde’

Telegraaf 18.06.2014 „Bij Vestia zaten ze zeer zwaar te speculeren”, vertelde risicomanager van ABN-AMRO Paul van der Zouw woensdag aan de Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties. Die enquête wordt gehouden omdat Vestia aan de rand van de afgrond kwam door de handel in derivaten, een riskant middel om renterisico’s af te dekken. Maar Vestia was op zeker moment zo wild bezig, dat het gewoon speculatie was, zo viel op te maken uit de woorden van Van der Zouw.

‘Kritische toezichthouder vogelvrij bij corporaties’

VK 18.06.2014 Hoewel het volkshuisvestelijk belang in het geding was, bleef het muisstil vanuit het ministerie, schrijft Bart Lankester, oud-toezichthouder woningbouwvereniging Beter Wonen Wieringen.

Vanaf het moment dat wij een vinger achter deze en andere zaken probeerden te krijgen, werden wij als toezichthouders tegengewerkt door het bestuur.

In de Parlementaire Enquête Woningcorporaties staan de grote dossiers en boosdoeners centraal. Begrijpelijk, want hoe monsterlijker de financiële schandalen, des te sappiger ze zijn voor het publiek. Ik ben bang dat het enquêtecircus weinig zal bijdragen aan de broodnodige renovatie van het corporatiestelsel. Die vrees wordt gevoed door mijn ervaringen als oud-toezichthouder bij woningbouwvereniging Beter Wonen op Wieringen (1.100 woningen).

Financieel deskundigen: ‘Verlies Vestia had kunnen oplopen tot 6 miljard euro’

RTVWEST 18.06.2014 Als minister Spies niet had ingegrepen, was het verlies van woningcorporatie Vestia opgelopen tot 6 miljard euro. Dat zeggen financieel deskundigen woensdag tijdens een zitting van de Parlementaire Enquêtecommissie Woningcoporaties.

Die enquête wordt gehouden naar aanleiding van het Vestia-drama, waarbij de corporatie voor 2 miljard het schip inging door de handel in risicovolle renteverzekeringen, zogenoemde derivaten. … Lees verder

Gerelateerde artikelen;

Financieel deskundigen: “Verlies Vestia had kunnen oplopen tot zes miljard”

Den HaagFM 18.06.2014 Als minister Spies niet had ingegrepen, was het verlies van woningcorporatie Vestia opgelopen tot zes miljard euro. Dat zeggen financieel deskundigen woensdag tijdens een zitting van de Parlementaire Enquêtecommissie Woningcoöperaties.

Die enquête wordt gehouden naar aanleiding van het Vestia-drama, waarbij de corporatie voor twee miljard het schip inging door de handel in risicovolle renteverzekeringen, zogenoemde derivaten. Topman Marcel de Vries (kleine foto) van Vestia gaf maandag minister Spies de schuld voor dit drama. Zij had de handel in de derivaten nog een tijd moeten laten doorgaan. De schade voor de woningcorporatie was dan beperkt gebleven. Verder zouden de huurders profiteren van de handel doordat de huren laag konden blijven. …lees meer

‘Schade Vestia was nu zes miljard geweest’

NU 18.06.2014 Als er niet was ingegrepen, had woningcorporatie Vestia nu voor 6 miljard euro in de problemen gezeten. Dat bleek woensdag tijdens een zitting van de Parlementaire Enquêtecommissie Woningcoporaties.

Die wordt gehouden naar aanleiding van het Vestia-drama, waarbij de corporatie voor 2 miljard het schip inging door de handel in derivaten, risicovolle financiële producten.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over: Vestia

Geen fouten, geen spijt

Trouw 17.06.2014 “Ontluisterend.” De parlementaire enquêtecommissie kon gisteren na urenlange verhoren geen andere conclusie trekken. Derivatenman bij Vestia, Marcel de Vries, hield vol dat hij niets fout heeft gedaan. Hij was gewoon bezig de corporatie aan goedkoop kapitaal te helpen om zo te kunnen investeren in projecten, te lenen aan anderen en om huren laag te houden. Dat Nederlands grootste corporatie bijna de afgrond in tuimelde, is niet zijn schuld. “Ik heb geen spijt en voel me niet verantwoordelijk dat 2 miljard euro is verdampt. Daarvoor moet u bij de minister zijn.”

o   Lees ook: Grote fraude en misstanden onder de loep van de Kamer – 02/06/14

o   Lees ook: ‘Alleen banken wisten genoeg van derivaten’ – 16/06/14

o   Lees ook: Moreel wangedrag en zelfbedrog van managers – 08/08/13

o   Lees ook: ‘Wat verklaart de woede over ‘graaiers’?’ – 25/02/13

Aangifte Vestia tegen bankier Fortis

Den HaagFM 17.06.2014 Woningcorporatie Vestia heeft aangifte gedaan tegen financieel adviseur Jako Groeneveld, voormalig bankier bij Fortis. Volgens de Telegraaf wist Groeneveld jarenlang risicovolle derivaten te slijten aan de woningcorporatie en verdiende hij daar zelf 1,5 miljoen euro mee.

De aangifte van de corporatie bleek dinsdag tijdens de Parlementaire Enquête Woningcorporaties. Tijdens de verhoren werd duidelijk dat de bankier voormalig Vestia-kasbeheerder Marcel de Vries zo’n 40.000 euro in contanten betaalde en dat hij zelf als bankier een contant bedrag van 15.000 euro aannam van Arjan Greeven, de andere verdachte in de miljoenenfraude. De Vries blijkt in totaal zo’n tien miljoen euro aan smeergeld te hebben gekregen, maar blijft van mening dat daar niets mis mee was. “Ik heb er geen spijt van en zou het zo weer doen.” ..lees meer

Financieel adviseur op non-actief

Telegraaf 17.06.2014 De Rotterdamse woningcorporatie Havensteder heeft een financieel adviseur op non-actief gezet. Aanleiding zijn uitspraken van kasbeheerder van Vestia Marcel de V. tijdens de verhoren maandag door de Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties. De medewerker van Havensteder zou als adviseur bij de voormalige woningcorporatie PWS Rotterdam geld van banken hebben aangenomen voor het afnemen van derivaten, risicovolle financiële producten.

Aangifte Vestia tegen bankier

Telegraaf 17.06.2014  Woningcorporatie Vestia heeft aangifte gedaan tegen financieel adviseur Jako Groeneveld, voormalig bankier bij Fortis. Groeneveld hielp de Rotterdamse corporatie jarenlang aan giftige derivaten en verdiende daar zelf 1,5 miljoen euro mee.

De aangifte van de corporatie bleek gisteren tijdens de parlementaire enquête woningcorporaties. „Het is aan justitie om daar nu vervolg aan te geven”, reageerde Vestia-bestuurder Arjan Schakenbos even later in de wandelgangen.

ZIE OOK:

‘Weinig banken gehoord’

‘Ik heb niet omgekocht’

Beslag op Vestia-miljoenen

Vriendjes weg bij corporaties

Wat deed Vestia (fout) met derivaten?

NRC 16.06.2014 De twee hoofdrolspelers in de Vestia-affaire, Arjan G. en Marcel de V., verschenen vandaag voor de parlementaire enquêtecommissie woningcorporaties. Arjan was de tussenhandelaar die voor miljarden derivaten van banken verkocht aan Vestia-kasbeheerder Marcel. Maar Marcel eiste tevens een deel van de miljoenen die Arjen als commissie van banken kreeg.

Lees in dit stuk uit 2012 waarom Vestia al de derivaten kocht waarvan eigenlijk niemand begreep hoe ze werkten, en waarom de toezichthouder niet ingreep. MEER OP NRC Q

‘Weinig banken gehoord’

Telegraaf 16.06.2014  Jako Groeneveld, ooit bankier bij Fortis, is verbaasd dat er zo weinig banken zijn uitgenodigd door de Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties. Er hebben volgens hem 13 banken meegedaan aan het verhandelen van derivaten, risicovolle financiële producten, met corporaties. Vestia, de grootste, kwam ermee aan de rand van de afgrond.

Gerelateerde artikelen

16-06: ‘Ik heb niet omgekocht’

16-06: Beslag op Vestia-miljoenen

‘Corporatiedirecteuren Vestia en Rochdale waren alleenheerser’

VK 16.06.2014 De parlementaire enquête laat nu al zien dat het toezicht op corporatiedirecteuren beter moet, schrijft Xander van Uffelen vandaag in het commentaar van de Volkskrant.

De gevallen corporatiedirecteuren Erik Staal en Hubert Möllenkamp kregen de afgelopen week de termen sorry en spijt niet of nauwelijks over hun lippen. Staal, onder wiens leiding corporatie Vestia door een derivatenschandaal een miljardenschuld opliep, voelde zich geremd open te spreken, aangezien hij nog verwikkeld is in een juridisch gevecht met zijn oude werkgever.

VERWANT NIEUWS;

KasbeheerderontkentschuldcrisisbijVestia

Den HaagFM 16.06.2014 Oud-kasbeheerder Marcel de Vries van Vestia vindt dat hij niet verantwoordelijk is voor de crisis bij woningcorporatie Vestia. Door risicovolle handel in derivaten kreeg Vestia ruim twee miljard euro schuld en ging daardoor bijna ten onder. Honderden mensen moesten worden ontslagen en duizenden woningen – ook in Den Haag – verkocht.

Tijdens zijn verhoor door de Parlementaire Enquêtecommissie zei de De Vries dat het eigenlijk allemaal de schuld is van de overheid. Die wilde volgens hem van de rentederivaten af, waardoor ze noodgedwongen met verlies zijn verkocht. …lees meer

‘Schade in Vestia-zaak komt door de minister’

NRC 16.06.2014 De schade van ruim 2 miljard euro in de Vestia-zaak is veroorzaakt door “de minister” van Binnenlandse Zaken. Dat zei hoofdverdachte Marcel de V., de oud-kasbeheerder van de woningcorporatie, zojuist tegen de Parlementaire Enquêtecommissie die de affaire onderzoekt. LEES VERDER

Lees meer;

7:50 ‘Justitie legt beslag op miljoenen euro’s in fraudezaak Vestia’›

8 JAN Hoofdverdachte in Vestia-zaak mag oud-bestuurder Erik Staal oproepen›

12 JUN Derivatenproblemen Vestia raadsel voor Staal›

2013 Hoofdverdachte De V. kreeg miljoenen, ‘maar niet van Vestia’›

2013 Beide toezichthouders faalden in miljardendebacle rond Vestia›

18:18 Rente-balletje-balletje

‘Ik heb niet omgekocht’

Telegraaf 16.06.2014 „Ik vind niet dat ik heb omgekocht, omdat hij om het geld vroeg.” Arjan G., tussenpersoon tussen banken en woningcorporaties, verscheen maandag voor de Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties. Hij werkte samen met kasbeheerder van Vestia Marcel de V. Die kreeg 10 miljoen euro van de 20 miljoen die G. kreeg van de banken als beloning omdat hij Vestia onder meer derivaten liet kopen, risicovolle financiële producten.

Gerelateerde artikelen;

16-06: Beslag op Vestia-miljoenen

14-06: Vriendjes weg bij corporaties

13-06: Kasbeheerder Vestia voor commissie

13-06: Vestia-directeur blijft schimmig

Tussenpersoon woningcorporaties: ‘Alleen banken wisten genoeg van derivaten’

RTVWEST 16.06.2014  ‘Ik vind niet dat ik heb omgekocht, omdat hij om het geld vroeg.’ Arjan Greeven, tussenpersoon tussen banken en woningcorporaties, verscheen maandag voor de Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties. Hij werkte samen met kasbeheerder van Vestia Marcel de Vries. Die kreeg 10 miljoen euro van de 20 miljoen die Greeven kreeg van de banken als beloning omdat hij Vestia onder meer derivaten liet kopen, dit zijn risicovolle financiële producten. Lees verder

Gerelateerde artikelen;

‘Alleen banken wisten genoeg van derivaten’

Trouw 16.06.2014 Arjan Greeven, tussenpersoon tussen banken en woningcorporaties, vindt niet dat hij Vestia-kasbeheerder Marcel de Vries heeft omgekocht. Dat zei Greeven vandaag voor de parlementaire enquêtecommissie woningcorporaties.

Greeven werkte nauw samen met De Vries, die volgens Greeven ‘om het geld vroeg’. Dat is de reden waarom hij vindt dat hij hem niet heeft omgekocht. De Vries kreeg 10 miljoen euro van de 20 miljoen die Greeven kreeg van de banken als beloning omdat hij Vestia onder meer derivaten liet kopen, risicovolle financiële producten.

Miljoenen van Vestia-verdachte bevroren

Den HaagFM 16.06.2014 Justitie heeft beslag gelegd op enkele miljoenen euro’s van Vestia-verdachte Arjan Greeven. Het geld staat op een Zwitserse bankrekening.

Greeven was adviseur en financieel tussenpersoon van de voormalige kasbeheerder van Vestia, Marcel de Vries. De Vries is hoofdverdachte in het strafrechtelijk onderzoek dat loopt rond fraude bij Vestia. Woningcorporatie Vestia verloor door de handel in zogenoemde derivaten twee miljard euro.

Die handel werd met name uitgevoerd door de voormalig kasbeheerder. Hij wordt ook verdacht van zelfverrijking. De Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties hoort maandag zowel Greeven als De Vries.  …lees meer

Beslag op Vestia-miljoenen

Telegraaf 16.06.2014   Justitie heeft in Zwitserland beslag gelegd op enkele miljoenen euro’s, die de van fraude verdachte financieel adviseur Arjan G. uit Laren afgelopen jaren verdiende met de verkoop van speculatieve bankproducten aan woningcorporatie Vestia.

Arjan G. (44) gebruikte de helft van twintig miljoen euro provisiegeld die hij van banken kreeg om voormalig topmanager Marcel de V. van de woningcorporatie om te kopen. De rest blijkt hij te hebben verborgen op een Zwitserse bankrekening.

ZIE OOK:

Vriendjes weg bij corporaties

Blok volgt enquête

Vestia-directeur blijft schimmig

OM legt beslag op miljoenen euro’s in fraudezaak Vestia

Elsevier 16.06.2014 Het Openbaar Ministerie (OM) heeft in Zwitserland beslag gelegd op enkele miljoenen euro’s van de van fraude verdachte financieel adviseur Arjan G. Hij verdiende het geld met de verkoop van speculatieve bankproducten aan Vestia.

De 44-jarige G. zou de helft van 20 miljoen euro aan provisiegelden die hij van banken kreeg, hebben gebruikt om voormalig Vestia-topmanager Marcel de V. om te kopen, meldt De Telegraaf maandag. Het geld is al een tijd bevroren, bevestigt het OM.

G. zette de rest van het geld op een bankrekening in Zwitserland, bevestigen diverse bronnen dicht bij het strafrechtelijk onderzoek naar miljoenenfraude bij Vestia aan de krant. Het OM probeert het geld via een rechtshulpverzoek terug naar Nederland te krijgen.

Vestia kwam in 2012 in de problemen door gerommel met ingewikkelde financiële producten. Oud-bestuurder bij Vestia Erik Staal werd vorige week verhoord door de commissie, maar leek zich weinig te herinneren van de situatie bij de woningcorporatie.

zie ook;

‘Justitie legt beslag op miljoenen euro’s in fraudezaak Vestia’›

NRC 16.06.2014 Justitie heeft in Zwitserland beslag gelegd op enkele miljoenen euro’s van Arjan G., een van de verdachten in de fraudezaak bij Vestia. Het gaat om geld dat hij verdiende bij de verkoop van ingewikkelde financiële producten aan de woningcorporatie. Dat schrijft De Telegraaf vandaag op basis van diverse bronnen.

G. kreeg in totaal twintig miljoen euro aan provisiegelden van banken bij de verkoop van die producten. Ongeveer de helft daarvan gebruikte hij om voormalig topmanager Marcel de V. van Vestia om te kopen. Het andere deel blijkt hij te hebben verborgen op een Zwitserse bankrekening, zo meldt de ochtendkrant.

Lees meer;

15:11 ‘Schade in Vestia-zaak komt door de minister’›

18:18 Rente-balletje-balletje

8 JAN Hoofdverdachte in Vestia-zaak mag oud-bestuurder Erik Staal oproepen›

12 JUN Derivatenproblemen Vestia raadsel voor Staal›

2013 Hoofdverdachte De V. kreeg miljoenen, ‘maar niet van Vestia’›

Enquetecommissie Kamer hoort financieel brein Vestia

RTVWEST 16.06.2014  Opnieuw verschijnt maandag een topman van woningcorporatie Vestia voor de enquetecommissie van de Tweede Kamer. Oud-kasbeheerder Marcel de Vries zal opheldering moeten geven over de derivatenhandel die Vestia naar de rand van de afgrond bracht. Lees verder

gerelateerde artikelen;

Enquêtecommissie hoort topman Vestia over financiële contracten

Den HaagFM 16.06.2014 Opnieuw verschijnt maandag een topman van woningcorporatie Vestia voor de Parlementaire Enquetecommissie van de Tweede Kamer.

Oud-kasbeheerder Marcel de Vries zal opheldering moeten geven over de financiële contracten het bedrijf naar de rand van de afgrond brachten. De Vries, tegen wie ook een rechtszaak loopt, schafte voor 24 miljard euro aan renteverzekeringen aan. Die moesten de risico’s dekken van een rentestijging, maar de rente daalde. De woningcorporatie moest opeens twee miljard euro betalen.

Ook een tussenpersoon met wie de kasbeheerder werkte wordt verhoord. Hij sluisde voor miljoenen euro’s aan provisies door naar De Vries. Het is tot dusver nog onduidelijk waarom Vestia zo’n hoge risico’s nam bij het lenen van geld. …lees meer

Vriendjes weg bij corporaties

Telegraaf 14.06.2014 Bestuurders van woningcorporaties, zoals Erik Staal van Vestia, mogen in de toekomst niet meer zelf hun eigen toezichthouders uitkiezen. Situaties waarin de directeur zijn vriendjes in de raad van commissarissen zet, mogen niet meer voorkomen.

Gerelateerde artikelen;

13-06: Blok volgt enquête

13-06: ‘Commissie te licht’

13-06: Staal zocht zelf commissaris

12-06: ‘Salaris zien in tijdsgewricht’

12-06: Staal ‘geschokt’ door arrestatie

‘Geen vriendjes meer in toezicht woningcorporaties’

NU 14.06.2014 Bestuurders van woningcorporaties mogen straks niet meer zelf hun toezichthouders kiezen. Een nieuwe woningwet moet voorkomen dat een directeur zijn vrienden in de raad van commissarissen zet. Dat schrijft De Telegraaf  zaterdag. De wet van minister voor Wonen Stef Blok (VVD) moet deze zomer naar de Kamer worden gestuurd. De wet is een reactie op de parlementaire enquête naar de misstanden bij woningcorporaties.

Geen ‘vriendjes’ meer als toezichthouder bij woningcorporatie

Elsevier 14.06.2014 Bestuurders van woningcorporaties mogen in de toekomst niet meer hun eigen toezichthouders uitkiezen. Situaties waarin bestuurders een raad van commissarissen samenstellen met eigen vrienden, mogen niet meer voorkomen.Minister Stef Blok (VVD, Wonen) reageert met deze maatregel op verhoren van voormalig Vestia-topman Erik Staal, meldt De Telegraaf  zaterdag.

Repararen

Tijdens verhoren van de parlementaire enquêtecommissie werd duidelijk dat Staal zelf de voorzitter van de raad van commissarissen had voorgedragen. Eerder had hij al een oude studievriend gevraagd om in de raad te komen.

Vragen

Blok is af en toe verbaasd over wat hij hoort tijdens de openbare verhoren. Deze week was te zien hoe Staal, die bestuursvoorzitter was bij Vestia toen de corporatie in de problemen kwam, nauwelijks schuld wilde bekennen en vragen ontweek.

‘Het is niet vrolijk makend wat we zien,’ zegt Blok. Over Staal zegt de minister: ‘Kennelijk heeft die wat moeite met zijn geheugen.’

‘Strengere selectie toezichthouders woningcorporaties’›

NRC 14.06.2014 Bestuurders van woningcorporaties mogen in de toekomst niet meer zelf hun interne toezichthouders kiezen. Dat wil minister Blok mogelijk maken met een nieuwe Woningwet, zo schrijft de Telegraaf vandaag.

De wet wordt deze zomer naar de Kamer gestuurd, en is een reactie op de parlementaire enquête die gaande is over misstanden bij woningcorporaties. Deze week bleek dat onder meer oud-topman van Vestia Erik Staal bekenden in de raad van commissarissen plaatste. Vestia viel in 2011-2012 bijna om door ongekende speculatie met derivaten (renteverzekeringen).

De commissie had de grootste moeite om bondige en heldere antwoorden uit hem te krijgen, schreef onze redacteur Eppo König gisteren in NRC Handelsblad. Een houding van Staal die het beeld van de trotse, eigenwijze en taaie bestuurder bevestigt.

Lees meer;

12 JUN Derivatenproblemen Vestia raadsel voor Staal›

13 JUN Staal had al vier miljoen pensioen opgebouwd voor hij vertrok bij Vestia›

8 JAN Hoofdverdachte in Vestia-zaak mag oud-bestuurder Erik Staal oproepen›

2013 Oud-topman Vestia liet pensioengat repareren›

2013 Vestia stelt oud-topman Erik Staal aansprakelijk voor 1,9 miljard euro›

‘Het morele kompas van de woningcorporaties is helaas gesneuveld’

VK 13.06.2014  Bestuurders van woningcorporaties begingen zeven hoofdzonden. Is het nu niet de hoogste tijd voor de zeven deugden? Een twistgesprek tussen Roel van Gurp, sinds 2011 directeur van woningcorporatie Casade en Henk Müller, opinieredacteur van de Volkskrant.

U bent directeur van een middelgrote woningcorporatie. Vast leuk om op feestjes en partijen te kunnen vertellen. ‘De eerste reactie die ik krijg is: welke auto staat er voor de deur?’

Vestia: Oud-wethouder Noordanus steekt hand in eigen boezem

Den HaagFM 13.06.2014 Oud-wethouder Peter Noordanus vindt achteraf gezien dat de Raad van Commissarissen van woningcorporatie Vestia nooit had mogen accepteren dat het bedrijf een eenkoppige leiding had in de persoon van Erik Staal.

Dat zei de voormalige Haagse wethouder, die nu burgemeester van Tilburg is, vrijdag tegen de Parlementaire Enquête Woningcorporaties. Noordanus was van 2001 tot 2003 voorzitter van de Raad van Commissarissen. Noordanus zei dat “sterke woningcorporaties met sterke bestuurders” wel nodig waren om de woningbouwproblemen in met name Den Haag en Rotterdam aan te kunnen pakken. Volgens hem waren de hoge salarissen voor die tijd niet gek, want “we zagen waardevolle bestuurders naar de marktpartijen vertrekken”. “In de huidige tijd zouden dergelijke salarissen niet meer worden aangeboden”, zei Noordanus. “Het was buitenproportioneel.” Maar verder zei de commissaris van destijds bij het bepalen van het salaris en andere afspraken slechts te hebben “gehandeld volgens de procedures”. …lees meer

Vestia-topman Erik Staal heeft geen spijt

Den HaagFM 13.06.2014 Voormalig topman Erik Staal van Vestia zegt geen spijt te hebben van de teloorgang van de woningcorporatie. “Spijt, ik vind dat een heel moeilijk begrip”, zei hij donderdag voor de Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties.

Staal trad af na kolossale tegenvallers bij de aanschaf van risicovolle beleggingsproducten. Vestia heeft Staal aansprakelijk gesteld voor 1,9 miljard euro verlies. De woningstichting sloot in 2012 een akkoord met banken over het aflossen van haar schuldenlast in tien jaar tijd. De corporatie, de grootste van het land, balanceerde daarvoor enige tijd op de rand van de afgrond. Honderden mensen werden ontslagen en duizenden woningen verkocht. De financiële problemen vormden de belangrijkste aanleiding voor de enquête. …lees meer

Staal had al vier miljoen pensioen opgebouwd voor hij vertrok bij Vestia›

NRC 13.06.2014 Erik Staal, oud-bestuurder van woningcorporatie Vestia, had al bruto vier miljoen euro aan pensioen opgebouwd, los van de omstreden bruto 3,5 miljoen euro aan pensioen en loon die hij bij zijn vertrek begin 2012 meekreeg. Dat blijkt uit een gerechtelijk stuk dat in het bezit is van NRC.

Tijdens een verhoor onder ede door de parlementaire enquêtecommissie woningcorporaties antwoordde Staal gisteren ontwijkend op de vraag of hij naast de 3,5 miljoen nog meer pensioen had. Pas na doorvragen antwoordde Staal dat hij “een paar miljoen” had opgebouwd, hoeveel precies wist hij niet.

Erents zei gisteren tijdens zijn verhoor voor de commissie dat hij het geld niet zomaar zou hebben overgemaakt. “Ik ben een beetje een straatvechter”, zei hij. “Ik zou gezegd hebben: ga er maar voor procederen.”

De verhoren van de commissie richten zich deze week op de handelwijze van Vestia. Eergisteren werd Jeroen Lugte, oud-voorzitter van de raad van commissarissen bij Vestia, gehoord. Vandaag verschijnen andere oud-topmannen voor de commissie zoals Siwart Kolthek, Peter Noordanus en Kees Wevers.

Lees het uitgebreide verhaal ‘Spijt betuigen? Hoezo, Erik Staal heeft niets gezien’ in nrc.next vandaag.

Lees meer;

VANDAAG Ze waren zonnekoningen met een vorstelijk salaris

VANDAAG Ze waren zonnekoningen en ze werden ook vorstelijk beloond

13 JUN Vestia Erik Staal had al 4 mln pensioen

12 JUN Derivatenproblemen Vestia raadsel voor Staal›

2013 Vestia stelt oud-topman Erik Staal aansprakelijk voor 1,9 miljard euro›

Kasbeheerder Vestia voor commissie

Telegraaf 13.06.2014 De Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties hoort maandag Marcel de Vries, één van de belangrijkste hoofdrolspelers uit het Vestia-drama. De corporatie verloor door de handel in zogenoemde derivaten 2 miljard euro. Die handel werd met name uitgevoerd door voormalig kasbeheerder De Vries, tegen wie ook strafrechtelijk onderzoek wegens fraude en zelfverrijking loopt.

Blok volgt enquête

Telegraaf 13.06.2014 Minister Stef Blok (Wonen) volgt de verhoren van de parlementaire enquêtecommissie naar de woningcorporaties op de voet. „Het lukt me niet naar alle verhoren te luisteren, want dat zou de hele dag vullen.” Een ploeg ambtenaren volgt alle hoorzittingen wel en zorgt voor samenvattingen en toelichtingen, zei Blok vrijdag na de ministerraad.

Staal zocht zelf commissaris

Telegraaf 13.06.2014 Voormalig directeur-bestuurder van Vestia Erik Staal, die zijn corporatie op de rand van de afgrond bracht, droeg zelf ook voorzitter van de raad van commissarissen Siwart Kolthek aan. Dat meldde deze oud-voorzitter vrijdag voor de Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties.

Gerelateerde artikelen;

12-06: ‘Salaris zien in tijdsgewricht’

12-06: Staal ‘geschokt’ door arrestatie

12-06: Verhoor Staal begonnen

Voormalig directeur Vestia zocht zelf nog een commissaris uit

Trouw 13.06.2014 Voormalig directeur-bestuurder van Vestia Erik Staal, die zijn corporatie op de rand van de afgrond bracht, droeg zelf ook voorzitter van de raad van commissarissen Siwart Kolthek aan. Dat meldde deze oud-voorzitter vandaag voor de Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties.

Ook vroeg Staal Peter Noordanus, nu burgemeester van Tilburg. Noordanus was eveneens een tijd voorzitter van de raad. ‘Staal belde me op en zei: wil je dat doen?’, vertelde Noordanus de commissie. De twee mannen hadden al contact gehad in de tijd dat Noordanus wethouder in Den Haag was en Staal huisvester.

Verwant nieuws;

Vestia-directeur blijft schimmig

Telegraaf 13.06.2014  De vroegere financieel directeur van Vestia, Kees Wevers, slaagde er vrijdag niet in de Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties uit te leggen waarom hij niet ingreep toen het bedrijf in gevaarlijk vaarwater kwam door de handel in derivaten. Vestia ging in 2012 voor 2 miljard het schip in, maar al veel eerder dreigde een kolossaal verlies.

Derivatenproblemen Vestia raadsel voor Staal

NRC 12.06.2014 Voormalig topman van woningcorporatie Vestia Erik Staal heeft geen idee hoe het kwam dat de derivatenportefeuille van de corporatie in 2011 fors toenam, tot zo’n 21 miljard euro. Dat verklaarde Staal vanmiddag voor de parlementaire enquêtecommissie die de misstanden bij woningcorporaties onderzoekt, schrijft persbureau Novum.

Staal zei zich “tot op de dag van vandaag” af te vragen hoe het Vestia-debacle heeft kunnen gebeuren.

Oud-topman van Rochdale Hübert Möllenkamp zei afgelopen vrijdag dat de Maserati die hij op kosten van de zaak reed, ook in de toenmalige tijd moest worden gezien. Achteraf vond hij het toch niet legitiem dat geld van huurders op die manier werd besteed.

De verhoren van de commissie richten zich deze week allemaal op de handelwijze van Vestia. Gisteren werd Jeroen Lugte, oud-voorzitter van de raad van commissarissen bij Vestia, gehoord, die ook al verklaarde weinig te hebben geweten van de derivatenhandel. Morgen verschijnen andere oud-topmannen voor de commissie zoals Siwart Kolthek, Peter Noordanus en Kees Wevers. LEES VERDER

Lees meer;

VANDAAG Vestia-dossier in versnipperaar was ‘gewoon opruimen’

4 JUN Sorry, sorry, sorry, voor deze zeven schandalen

8 JAN Hoofdverdachte in Vestia-zaak mag oud-bestuurder Erik Staal oproepen›

3 JUN De zeven grootste zondaars

Staal ‘geschokt’ door arrestatie

Telegraaf 12.06.2014 Oud-topman Erik Staal van woningstichting Vestia was geschokt toen zijn financiële man Marcel de Vries begin 2012 werd aangehouden op verdenking van fraude. Het was of zijn wereld instortte, zei Staal donderdag voor de Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties. De mannen hadden altijd samenwerkt op een manier die „gebaseerd was op vertrouwen en loyaliteit”, aldus Staal.

Erik Staal zette nooit vraagtekens bij derivatencontracten

Elsevier 12.06.2014 Oud-topman van woningcorporatie Vestia Erik Staal wordt donderdag gehoord door de Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties. Hij zette nooit vraagtekens bij de derivatencontracten, omdat het volgens hem standaardcontracten betrof.

‘U vraagt mij heel specifiek naar de handel en wandel van de derivatenpakketten, maar dat maakte natuurlijk maar een klein deel uit van mijn werk als directeur van Vestia,’ zegt Staal in het verhoor.

Standaard

Eerder zei Staal zich niet altijd bijzonder te hebben verdiept in de derivatencontracten, omdat het volgens hem standaardcontracten betrof die ook gangbaar waren bij andere corporaties en instellingen als scholen en zorginstellingen.

Op de vraag van de commissie of Staal geen vraagtekens zette bij de contracten antwoordde hij: ‘Nee ik heb uiteindelijk alle contracten getekend.’

Tijdens het verhoor verloor een van de toeschouwers het geduld met de voormalig Vestia-topman. ‘Wees nou eens eerlijk man! Vijf ton per jaar en hij wist nergens van, kom op zeg!’ Nadat de toeschouwer de zaal verliet ging het verhoor in alle rust verder.

De voormalig Vestia-topman verdiende ruim een half miljoen per jaar bij de woningcorporatie en kreeg toen hij opstapte in 2012 3,5 miljoen euro mee. Hij is door Vestia persoonlijk aansprakelijk gesteld voor de schade.

Ook startte het Openbaar Ministerie een strafrechtelijk onderzoek naar fraude bij Vestia, in het bijzonder naar de rol van de treasury & controlmanager Marcel de Vries. Zijn arrestatie in 2012 was een emotionele schok voor Staal, ‘het was alsof mijn wereld instortte.’

Commentaar;

Arthur van Leeuwen in 2012: ‘Wat heeft een parlementaire enquête voor zin, als de problemen ruimschoots bekend zijn – en de schuldigen ook?’ Lees verder

zie ook;

‘Salaris zien in tijdsgewricht’

Telegraaf 12.06.2014 Voormalig Vestia-topman Erik Staal begrijpt de latere commotie over zijn salaris, in 2010 een half miljoen inclusief pensioenbijdrage, maar die beloning is volgens hem ontstaan in een ander tijdsgewricht. Hij kon daarom donderdag voor de Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties niet toegeven dat het geen passend salaris was voor de baas van een stel sociale huurhuizen.

Vestia-topman Staal: salaris zien in tijdsgewricht

VK 12.06.2014 Voormalig Vestia-topman Erik Staal begrijpt de latere commotie over zijn salaris, in 2010 een half miljoen inclusief pensioenbijdrage, maar die beloning is volgens hem ontstaan in een ander tijdsgewricht. Hij kon daarom donderdag voor de Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties niet toegeven dat het geen passend salaris was voor de baas van een stel sociale huurhuizen.

Vestia-enquete: Rumoer op tribune bij Staal

RTVWEST 12.06.2014 Tijdens het verhoor van voormalig Vestia-topman Erik Staal ontstond donderdagmiddag al snel enig rumoer op de publieke tribune.

Een toeschouwer kon zich niet meer inhouden bij het beluisteren van de man die de corporatie in groot gevaar heeft gebracht. ‘Wees eerlijk! Hij strooit zand in de ogen! 5 ton per jaar en hij wist nergens van!’  Lees verder

Gerelateerde artikelen;

Rumoer op tribune bij verhoor Vestia-topman Staal

Den HaagFM 12.06.2014 Tijdens het verhoor van voormalig Vestia-topman Erik Staal voor de Parlementaire Enquetecommissie Woningcorporaties ontstond donderdagmiddag al snel rumoer op de publieke tribune.

Een toeschouwer kon zich niet meer inhouden bij het beluisteren van de man die de corporatie in groot gevaar heeft gebracht. “Wees eerlijk! Hij strooit zand in de ogen! Vijf ton per jaar en hij wist nergens van!” …lees meer

Vestia had het zwaar: ‘Er was zelfs bijna geen printpapier meer’

RTVWEST 12.06.2014 Directeur-bestuurder van Vestia Erik Staal, die deze woningcorporatie aan de rand van de afgrond bracht door te riskante financiële avonturen, kreeg nooit tegenspraak. ‘Als hij zei dat het rood was, was het rood’, schetste Gerard Erents, voormalig interim-bestuurder bij de corporatie, de sfeer in het bedrijf. Hij verscheen donderdag als getuige voor de Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties.

Staal, die in het bedrijf toch populair was, trad af wegens kolossale tegenvallers na de aanschaf van risicovolle beleggingsproducten (derivaten). Lees verder

Gerelateerde artikelen;

“Vestia had zelfs geen geld meer voor printpapier”

Den HaagFM 12.06.2014 Directeur-bestuurder van Vestia Erik Staal (foto), die deze woningcorporatie aan de rand van de afgrond bracht door te riskante financiële avonturen, kreeg nooit tegenspraak. “Als hij zei dat het rood was, was het rood”, schetste Gerard Erents, voormalig interim-bestuurder bij de corporatie, de sfeer in het bedrijf. Hij verscheen donderdag als getuige voor de Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties.

Staal trad af wegens kolossale tegenvallers na de aanschaf van risicovolle beleggingsproducten (derivaten). De situatie was in 2012 uiteindelijk zo beroerd, dat het salaris van de medewerkers maar met moeite kon worden opgebracht en er zelfs bijna geen papier meer was voor de printers, vertelde Erents. Een leverancier eiste contante betaling omdat hij het allemaal niet meer vertrouwde. …lees meer

Papier Vestia was bijna op

Telegraaf 12.06.2014  Directeur-bestuurder van Vestia Erik Staal, die deze woningcorporatie aan de rand van de afgrond bracht door te riskante financiële avonturen, kreeg nooit tegenspraak. „Als hij zei dat het rood was, was het rood”, schetste Gerard Erents, voormalig interim-bestuurder bij de corporatie, donderdag de sfeer in het bedrijf. Hij verscheen donderdag als getuige voor de Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties.

Gerelateerde artikelen;

12-06: Staal voor Enquêtecommissie

Verhoor oud-Vestia-topman Staal begonnen

Trouw 12.06.2014 Onder grote belangstelling van de media is de meest besproken man van corporatieland, voormalig directeur-bestuurder van Vestia Erik Staal, vanmiddag verschenen voor de Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties.

Vestia, de grootste corporatie van het land, balanceerde enige tijd op de rand van de afgrond als gevolg van risicovolle financiële avonturen met zogenoemde derivaten. Die hadden plaats onder leiding van Staal. Het Vestia-drama was de aanleiding tot de parlementaire enquête.

Verwant nieuws;

DenHaag in 60 seconden: Vestia-baas voor enquêtecommissie Video

 

Den HaagFM 12.06.2014 In het korte nieuwsprogramma ‘Den Haag In 60 Seconden’ van Den Haag FM wordt elke werkdag het belangrijkste nieuws uit Den Haag doorgenomen. In de uitzending van donderdag 12 juni wordt aandacht besteed aan: – Enquêtecommissie hoort voormalig Vestia-bestuurder Erik Staal. …lees meer

Verhoor Staal begonnen

Telegraaf 12.06.2014  Tijdens het verhoor van voormalig Vestia-topman Erik Staal ontstond donderdagmiddag al snel enig rumoer op de publieke tribune. Een toeschouwer kon zich niet meer inhouden bij het beluisteren van de man die de corporatie in groot gevaar heeft gebracht.

Enquêtecommissie hoort voormalig Vestia-bestuurder Erik Staal

RTVWEST 12.06.2014 Voormalig directeur-bestuurder van Vestia Erik Staal wordt donderdagmiddag gehoord door de Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties. Staal trad af na kolossale tegenvallers bij de aanschaf van risicovolle beleggingsproducten.

Staal stapte op met een zeer riante vertrekregeling die breed werd veroordeeld. De stemming jegens Staal werd er niet beter op toen bleek dat hij een fraaie villa voor zichzelf aan het bouwen was op Bonaire.

Strafrechtelijk onderzoek

Vestia heeft Staal aansprakelijk gesteld voor 1,9 miljard euro. De woningstichting sloot in 2012 een akkoord met banken over het aflossen van haar schuldenlast in 10 jaar tijd.

De corporatie, de grootste van het land, balanceerde daarvoor enige tijd op de rand van de afgrond. Dezefinanciële problemen vormden de belangrijkste aanleiding voor de enquête. Het Openbaar Ministerie begon ook nog een strafrechtelijk onderzoek naar fraude bij het bedrijf.

‘Emotioneel falen’

Woensdag vertelde oud-voorzitter Jeroen Lugte van de raad van commissarissen van Vestia aan de enquêtecommissie dat Staal zelf mensen voordroeg als commissaris. ‘Die mensen moesten toezicht houden en faalden daarbij emotioneel’. … Lees verder

Gerelateerde artikelen;

VoormaligVestia-bestuurderErikStaalgehoord

Den HaagFM 12.06.2014 Voormalig Vestia-topman Erik Staal wordt donderdagmiddag gehoord door de Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties. Staal trad af na kolossale tegenvallers bij de aanschaf van risicovolle beleggingsproducten.

De Hagenaar vertrok met een zeer riante vertrekregeling die breed werd veroordeeld. De stemming jegens Staal werd er niet beter op toen bleek dat hij een fraaie villa voor zichzelf aan het bouwen was op Bonaire. Vestia heeft Staal aansprakelijk gesteld voor 1,9 miljard euro verlies. De woningstichting sloot in 2012 een akkoord met banken over het aflossen van haar schuldenlast in tien jaar tijd.…lees meer

Staal voor Enquêtecommissie

Telegraaf 12.06.2014 De meest besproken man van corporatieland, voormalig directeur-bestuurder van Vestia Erik Staal, wordt donderdagmiddag gehoord door de Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties.

Gerelateerde artikelen;

11-06: Staal gaf baan studievriend

Vestia-topman Staal benoemde eigen controleurs

Den HaagFM 11.06.2014 Erik Staal (kleine foto), de voormalig topman van woningcorporatie Vestia, droeg zelf mensen voor als lid van de Raad van Commissarissen. Hij benoemde onder meer een studievriend in de commissie die toezicht moest houden op het bedrijf.

De oud-studievriend, Jeroen Lugte, moets woensdag getuigen voor de Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties. Hij zei te vermoeden dat ook de andere commissarissen uit Staals ‘netwerk’ kwamen. Lugte denkt dat hij ondanks de vriendschap voldoende kritisch kon zijn. …lees meer

Staal gaf baan studievriend

Telegraaf 11.06.2014  Voormalig directeur-bestuurder van Vestia Erik Staal, die zijn corporatie op de rand van de afgrond bracht, droeg zelf mensen voor als lid van de raad van commissarissen. Die ploeg moest op zijn woningbedrijf toezicht houden. Dat vertelde oud-voorzitter van die raad Jeroen Lugte woensdag voor de Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties.

Zelf was hij een studievriendje van Staal en hij vermoedt dat de anderen uit Staals ‘netwerk’ kwamen, maar ook de juiste kennis hadden. Lugte denkt verder dat hij ondanks de vriendschap voldoende kritisch kon zijn. Dat blijkt volgens hem ook wel uit het feit dat de raad de autovergoeding van Staal eens heeft beperkt en ook uit het gegeven dat Staal op een bepaald moment geen salarisverhoging meer kreeg. Toch „mocht hij er niet op achteruit gaan.

Gerelateerde artikelen;

10-06: Schaf woningcorporaties af

06-06: Staal donderdag voor commissie

06-06: Möllenkamp gehoord

04-06: Geldwolven in schaapskleren

‘Geen geld verdampt’

Telegraaf 11.06.2014 „Er is geen geld verdampt. Laten we daar helder over zijn.” Voormalig directeur-bestuurder van de Deventer woningcorporatie Rentree Rinie Teuben bestreed woensdag voor de Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties dat het een verkeerde beslissing was om voor meer dan 13 miljoen euro een stuk land te kopen dat later maar zo’n 2 miljoen waard bleek te zijn. Het was niet te bebouwen.

 Gerelateerde artikelen;

04-06: Wooncorporaties met billen bloot

31-05: Misstanden onder de loep

Den Haag in 60 seconden: Vestia – Video

Den HaagFM 09.06.2014 In het korte nieuwsprogramma ‘Den Haag in 60 seconden’ van Den Haag FM wordt elke werkdag het belangrijkste nieuws uit den Haag doorgenomen. In de uitzending van maandag 9 juni wordt aandacht besteed aan: Huurders Vestia willen duidelijke afspraken.

Huurders Vestia willen geen schandpaal voor Erik Staal

RTVWEST 08.06.2014 Huurders van Vestia willen duidelijke afspraken over wat de taken zijn van de woningcorporatie. De parlementaire enquête mag geen schandpaal worden met ‘naming en shaming’ voor de fouten die in het verleden gemaakt zijn.

Dat zegt voorzitter Jelle de Waard van de Huurdersraad Vestia aan de vooravond van de verhoren van de vroegere top van Vestia. Oud-directeur Eric Staal moet donderdag voor de parlementaire commissie verschijnen. Lees verder

Erik Staal en Peter Noordanus voor parlementaire enquetecommissie

Den HaagFM 07.06.2014 Voormalig directeur Erik Staal (kleine foto) van Vestia moet donderdag verschijnen voor de parlementaire enquetecommissie woningcorporaties. Hij zal moeten verklaren waarom Vestia zoveel risico’s nam om geld binnen te halen, dat het bedrijf bijna failliet ging.

De corporatie stond voor twee miljard euro in het rood en moest ook in Den Haag honderden huizen verkopen. Erik Staal verdiende vijf ton per jaar en kreeg een gouden handdruk mee na zijn ontslag.

Op vrijdag is de Haagse oud-wethouder Peter Noordanus opgeroepen door de parlementaire enquetecommissie. Hij was voorzitter van de Raad van Commissarissen bij Vestia.…lees meer

‘Zonnekoning’ Erik Staal van Vestia verschijnt voor enquetecommissie

RTVWEST 06.06.2014 De corporatie stond voor 2 miljard euro in het rood en moet veel huizen verkopen. Erik Staal is het symbool geworden van misstanden in sector. Hij verdiende vijf ton per jaar en vestigde zich later in een villa op Bonaire. Volgens ingewijden wordt het verhoor van Staal spannend, omdat hij tot dusver weinig commentaar gaf over het debacle van Vestia.Lees verder

Gerelateerde artikelen;

Erik Staal donderdag voor enquêtecommissie

Trouw 06.06.2014 De meest besproken man van corporatieland, voormalig directeur-bestuurder van Vestia Erik Staal, wordt donderdagmiddag gehoord door de Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties. Dat heeft de commissie vrijdagavond bekendgemaakt.

Staal trad af wegens kolossale tegenvallers na de aanschaf van risicovolle beleggingsproducten (derivaten). Hij stapte op met een zeer riante vertrekregeling die breed werd veroordeeld. De stemming jegens Staal werd er niet beter op toen bleek dat hij een fraaie villa voor zichzelf aan het bouwen was op Bonaire. Vestia heeft Staal aansprakelijk gesteld voor 1,9 miljard euro. De woningstichting heeft in 2012 een akkoord gesloten met banken over het aflossen over 10 jaar van haar schuldenlast ter hoogte van dit bedrag.

Staal donderdag voor commissie

Telegraaf 06.06.2014 De meest besproken man van corporatieland, voormalig directeur-bestuurder van Vestia Erik Staal, wordt donderdagmiddag gehoord door de Parlemenatire Enquêtecommissie Woningcorporaties. Dat heeft de commissie vrijdagavond bekendgemaakt.

Gerelateerde artikelen;

02-11: Vestia claimt bij oud-bestuurders

Oud-bestuursvoorzitter Rochdale: ‘Maserati was verkeerde keuze’

Trouw 06.06.2014 Oud-bestuursvoorzitter van woningcorporporatie Rochdale Hubert Möllenkamp moest er destijds door personeel op worden gewezen: het rijden in een Maserati levert een verkeerde beeldvorming op, als baas van een stel sociale huurhuizen.

Dat ziet Möllenkamp nu zelf ook in, zei hij vandaag voor de Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties. ‘Ik maakte een verkeerde keus’, aldus de oud-bestuursvoorzitter. Verder gebuikte hij het woord ‘dom’ en onderstreepte zijn betoog met: ‘Het is toch geld van de huurders.

Auto van de zaak

In 2007 werd bepaald dat de wagen weg moest. De wagen heeft volgens de voormalige topman ongeveer anderhalf jaar stilgestaan. Toch is hij er daarna privé in gaan rijden. Achteraf was ook dit verkeerd, aldus Möllenkamp. “Maar wij mochten privé jaarlijks zo’n tienduizend kilometer rijden met de auto van de zaak. Die regeling blijf ik verdedigen.”

Rochdale beschuldigt Möllenkamp van zelfverrijking. Hij werd in 2009 op staande voet ontslagen

Oud-bestuurder Rochdale vindt bezit Maserati nu ongepast 

NU 06.06.2014 Oud-bestuursvoorzitter van woningcorporatie Rochdale Hubert Möllenkamp erkent dat het ongepast was om een Maserati als dienstauto te hebben.

De wagen met chauffeur kostte bijna 8.500 euro per maand. Dat bleek vrijdagochtend tijdens zijn verhoor door de parlementaire enquêtecommissie woningcorporaties.

“Ik vond het een mooie auto”, aldus Möllenkamp. “Mijn medewerkers hadden bezwaar gemaakt, ze hadden gelijk. Ik heb een verkeerde keuze gemaakt. Het was verkeerde beeldvorming, vooral naar de verhuurder.”

Hubert Möllenkamp maakte ‘verkeerde keus’ met Maserati

Elsevier 06.06.2014 Oud-bestuursvoorzitter Hubert Möllenkamp van woningcorporatie Rochdale ziet in dat rondrijden in een Maserati met chauffeur voor de verkeerde beeldvorming zorgde. Vrijdag werd hij gehoord door de parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties.

De oud-topbestuurder werd in 2009 op staande voet ontslagen door Rochdale omdat hij zichzelf door gesjoemel zou hebben verrijkt. Rochdale eist miljoenen euro’s terug. Ook moet hij voor de rechter verschijnen vanwege verdenking van fraude.

zie ook;

Möllenkamp gehoord

Telegraaf 06.06.2014 De Parlementaire Enquêtecommisie Woningcorporaties hoort vrijdag drie mensen van de corporatie Rochdale. Om half tien wordt Hubert Möllenkamp verwacht. Oud-bestuursvoorzitter Möllenkamp werd ontslagen wegens allerlei gesjoemel, waarop zelfs vervolging werd ingesteld.

Gerelateerde artikelen

05-06: ‘Een baaierd aan schuldigen’

05-06: ’Woningstelsel is juist doeltreffend’

04-06: Uitkijken naar pijnbank

04-06: Geldwolven in schaapskleren

04-06: Uitkijken naar pijnbank

Priemus: enquête moet geen rechtbank worden

RTVWEST 05.06.2014 De parlementaire enquête naar woningcorporaties mag niet een soort rechtbank worden. Dat zegt oud-hoogleraar volkshuisvesting aan de TU Delft Hugo Priemus in het blad van de Woonbond.

Hij wijst daarin op het gevaar dat de commissie zich te veel laten leiden door incidenten. ‘De commissie zal ook dingen moeten bedenken die verder gaan’, zegt Priemus. Hij hoopt dat er voorstellen zullen komen om de invloed van huurders te vergroten, bijvoorbeeld door te experimenteren met het beheer van woningen door coöperaties. De Haagse oud-wethouder Adri Duivestein pleitte zondag in het tv-programma Buitenhof ook voor dit plan. Lees verder

Gerelateerde artikelen;

‘Een baaierd aan schuldigen’

Telegraaf 05.06.2014 Er is ‘een hele baaierd aan schuldigen’ aan het financiële debacle dat de woningcorporatie Woonbron te verwerken kreeg met de aankoop en renovatie van het stoomschip Rotterdam. Dat zei oud-lid van de raad van commissarissen André Thomsen donderdag bij de Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties. Maar als hij het pistool op de borst zou krijgen, zou hij oud-bestuursvoorzitter Martien Kromwijk als hoofdverantwoordelijke moeten aanwijzen.

Gerelateerde artikelen;

05-06: Topman betuigt spijt

04-06: Enquête corporaties gestart

04-06: Uitkijken naar pijnbank

Topman Woonbron: spijt van aankoop ss Rotterdam

Trouw 05.06.2014 Oud-bestuursvoorzitter Martien Kromwijk van corporatie Woonbron heeft ‘spijt’ van de aankoop van de ss Rotterdam, waardoor zijn organisatie voor bijna 230 miljoen euro de mist inging. Hij bood er vandaag voor de Parlementaire Enquêtecommissie Woningincorporaties zijn excuses voor aan.

Het schip werd gekocht voor 1,8 miljoen euro om het uit te baten als hotel, restaurant, conferentiezaal en werkplek. Het schip moest uiteindelijk voor 257 miljoen worden gerenoveerd, mede omdat er asbest moest worden verwijderd, en werd voor 30 miljoen weer verkocht aan WestCord Hotels. Kromwijk zei nooit gedacht te hebben dat het avontuur met de Rotterdam risicoloos zou zijn.

Meer over;

Topman betuigt spijt

Telegraaf 05.06.2014 Oud-bestuursvoorzitter Martien Kromwijk van corporatie Woonbron heeft „spijt” van de aankoop van de ss Rotterdam, waardoor zijn organisatie voor bijna 230 miljoen euro de mist inging. Hij bood er donderdag voor de Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties zijn excuses voor aan.

Onze parlementaire redactie zit ook donderdag bij de Enquêtecommissie Woningincorporaties. Verslaggeefster Inge Lengton doet op Twitter live verslag vanuit Den Haag.

Ex-topman Woonbron heeft spijt van miljoenenblunder SS Rotterdam

Elsevier 05.06.2014 Oud-bestuursvoorzitter van woningcorporatie Woonbron, Martien Kromwijk, heeft spijt van de aankoop van het voormalige cruiseschip SS Rotterdam. Met de aankoop van het schip ging zijn corporatie voor 230 miljoen euro de boot in. Voor de Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties bood Kromwijk donderdag zijn excuses aan.

De Rotterdam BV

In 2005 kocht de woningcorporatie samen met investeringsmaatschappijEurobalance het schip in een gezamenlijke BV De Rotterdam voor 1,8 miljoen euro.

Toen Eurobalance zich terugtrok, stond Woonbron er alleen voor. De renovatie van het schip liep vervolgens volledig uit de hand. Het kostte de corporatie uiteindelijk 257 miljoen euro. Vanwege miljoenenverliezen bij de exploitatie verkocht Woonbron het schip vervolgens voor 30 miljoen euro.

Sorry

Kromwijk zei vooraf te hebben geweten dat de aankoop en renovatie ‘niet zonder risico’ zouden zijn. Toen de situatie ‘alarmerend’ bleek te zijn, zette de bestuursvoorzitter toch door.

Enquêtecommisie kijkt naar Woonbron

NU 05.06.2014 De Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties zal donderdag de hele dag mensen horen van woningcorporatie Woonbron.  Woonbron ging met name de mist in door de aankoop van de ‘ss Rotterdam’ om het schip uit te baten als hotel, restaurant, conferentiezaal en werkplek.

Het schip werd gekocht voor nog geen 2 miljoen euro, maar de opknapbeurt liep nogal uit de hand en kwam dik boven de 200 miljoen uit. Dat kwam onder meer doordat er asbest moest worden verwijderd.

Enquête naar misstanden woningcorporaties van start

RTVWEST 04.06.2014 In de Tweede Kamer is woensdag de parlementaire enquête naar de misstanden bij woningcorporaties begonnen. De sector verspeelde veel geld door financiële avonturen. Aanleiding voor de enquête zijn misstanden bij woningcorporatie Vestia, met veel woningen in de Haagse regio.

De Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties zal 6 weken lang getuigen en deskundigen onder ede horen: corporatiedirecteuren, leidinggevenden uit de corporatiesector, commissarissen, toezichthouders, ambtenaren en politici. De Haagse oud-wethouder Adri Duivesteijn verwacht een opstand onder huurders door alles wat uit de verhoren gaat komen. » Lees alle berichtgeving over de misstanden bij Vestia in ons dossier  … Lees verder

Gerelateerde artikelen;

Parlementaire enquête woningcorporaties van start

Den HaagFM 04.06.2014 In de Tweede Kamer is woensdag de parlementaire enquête naar de misstanden bij woningcorporaties begonnen. De sector verspeelde veel geld door financiële avonturen. Aanleiding voor de enquête zijn misstanden bij woningcorporatie Vestia, met veel woningen in Den Haag.

De Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties zal zes weken lang getuigen en deskundigen onder ede horen: corporatiedirecteuren, leidinggevenden uit de corporatiesector, commissarissen, toezichthouders, ambtenaren en politici. Het onderzoek gaat over de laatste twintig jaar. Als beginpunt wordt de verdere verzelfstandiging van de woningcorporaties begin. …lees meer

Zeven zonden van woningcorporaties: van cruiseschip tot Maserati

VK 04.06.2014 Voormalige bestuurders van woningcorporaties worden de komende weken publiekelijk aan de tand gevoeld in de Tweede Kamer over gesjoemel, fraude, corruptie en geldverspilling in de sociale woningbouw. De reden waartoe woningcorporaties op aarde zijn – betaalbare huurwoningen voor minderbedeelde Nederlanders – lijkt weleens te zijn vergeten. De corporatiebazen werden geregeld afgeleid door prestigeprojecten en grote geldbedragen. Zeven casussen komen in de parlementaire enquête aan bond.

Verhoren woningcorporaties beginnen: om deze zeven schandalen gaat het

NRC 04.06.2014 Sorry voor de fraude en de zelfverrijking. Sorry voor de speculatie met grond, vastgoed en derivaten. Sorry voor de megalomane commerciële projecten.

De sociale huisvestingssector heeft een jaar geleden al nederig excuses aangeboden. Branchevereniging Aedes liet het onafhankelijke rapport ‘De balans verstoord’ over de geschiedenis en schandalen van woningcorporaties maken.

zie ook:  Rapport De balans verstoord

‘Moreel kompas kwijt’

Telegraaf 04.06.2014  „Waarom ga je in godsnaam in een Maserati rijden als je een bedrijf leidt met een sociale doelstelling?” Oud-topman van het vroegere ministerie van VROM Arnold Moerkamp had woensdag voor de Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties maar één mogelijk antwoord op zijn eigen vraag: het ‘morele kompas’ van dergelijke mensen is zoek.

Gerelateerde artikelen;

04-06: Enquête corporaties gestart

‘Miljarden verspild bij woningcorporaties’

NU 04.06.2014 De afgelopen twintig jaar zijn er miljarden euro’s verspild bij woningcorporaties. Dat zeggen deskundigen in verhoren door de parlementaire enquêtecomissie Woningcorporaties, meldt NOS woensdag.

“In het begin, vanaf eind jaren 90, werkten de corporaties voorzichtig en efficiënt. Toen ze steeds groter werden en meer geld kregen, gingen ze steeds riskanter investeren en breidden ze hun taakgebied uit”, zegt Jan van der Schaar, onderzoeker en adviseur op het gebied van bouwen en wonen.

De enquêtecommissie rondt het onderzoek naar verwachting in het najaar van 2014 af.

‘Parlementaire enquête moet positie huurders verbeteren’

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over: Woningcorporaties

‘Parlementaire enquête moet positie huurders verbeteren’

NU 04.06.2014 De parlementaire enquête naar het stelsel van de woningcorporaties moet vooral kijken naar hoe de positie van de huurder bij woningcorporaties kan worden verbeterd. Dat stelt de Woonbond woensdag.

”Huurders draaien nu op voor de verliezen door onverantwoorde projecten en commercieel hobbyisme van de corporaties en hebben niks in te brengen tegen het wanbeleid dat door sommige corporaties wordt gevoerd”, aldus Ronald Paping, directeur van de Woonbond.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over: Woningcorporaties

Enquête corporaties gestart

Telegraaf 04.06.2014 In de Tweede Kamer is woensdag de parlementaire enquête naar het stelsel van de woningcorporaties begonnen. De sector verspeelde veel geld door financiële avonturen.

Parlementaire enquête over woningcorporaties begonnen

VK 04.06.2014 In de Tweede Kamer is vandaag de parlementaire enquête naar het stelsel van de woningcorporaties begonnen. De sector verspeelde veel geld door financiële avonturen.

De Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties hoort 6 weken lang getuigen en deskundigen onder ede. ‘Een spannend en grootschalig gebeuren’, aldus commissievoorzitter Roland van Vliet (ex-PVV, nu eenmansfractie) bij de aftrap. De eerste die wordt gehoord is Jan van der Schaar, onderzoeker en adviseur op het gebied van bouwen en wonen.

MEER OVER;

Parlementaire enquête over woningcorporaties van start

Trouw 04.06.2014 In de Tweede Kamer begint vandaag de parlementaire enquête naar het stelsel van de woningcorporaties. De sector verspeelde veel geld door financiële avonturen.

De Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties zal 6 weken lang getuigen en deskundigen onder ede horen: corporatiedirecteuren, leidinggevenden uit de corporatiesector, commissarissen, toezichthouders, ambtenaren en politici. Het onderzoek beslaat de laatste 20 jaar. Als beginpunt wordt de verdere verzelfstandiging van de woningcorporaties begin jaren ’90 genomen.

GEEN VERDERE LIBERALISERING TIJDENS PARLEMENTAIRE ENQUÊTE WONINGCORPORATIES

SP 03.06.2014  –  SP-Kamerlid Sadet Karabulut roept het kabinet en de Tweede Kamer op om tijdens de parlementaire enquête woningcorporaties geen nieuwe maatregelen te nemen die tot verdere afbraak van de sociale woningbouw leiden. Karabulut wil eerst de uitkomsten van het onderzoek afwachten, voordat het debat over een wijziging van de wet op corporaties kan beginnen. Karabulut: ‘De enquêtecommissie doet waardevol werk en de resultaten moeten we serieus nemen. Het stomste wat je kunt doen is nu doordenderen en nog meer maatregelen nemen die de positie van huurders en corporaties verder verslechtert.’

Rekenkamer: ‘Toezicht op woningcorporaties onvolledig’

Trouw 03.06.2014 Het toezicht van de overheid op woningcorporaties is de afgelopen 20 jaar ‘afwachtend en onvolledig’ geweest. De Algemene Rekenkamer concludeert dat dinsdag in een rapport.

Volgens de Rekenkamer vertrouwden de verantwoordelijken in het kabinet te veel op zelfregulering en op het interne toezicht door de raden van commissarissen van de corporaties. De bewindspersonen hadden geen goed zicht op de (commerciële) nevenactiviteiten van corporaties, die hun plicht om nevenactiviteiten vooraf aan de minister te melden, slecht naleefden.

‘Te weinig toezicht corporaties’

Telegraaf 03.06.2014 Het toezicht van de overheid op woningcorporaties is de afgelopen 20 jaar „afwachtend en onvolledig” geweest. De Algemene Rekenkamer concludeert dat dinsdag in een rapport.

Volgens de Rekenkamer vertrouwden de verantwoordelijken in het kabinet te veel op zelfregulering en op het interne toezicht door de raden van commissarissen van de corporaties. De bewindspersonen hadden geen goed zicht op de (commerciële) nevenactiviteiten van corporaties, die hun plicht om nevenactiviteiten vooraf aan de minister te melden, slecht naleefden.

‘Toezicht op woningcorporaties was onvolledig’

NU 03.06.2014 Het toezicht van de overheid op woningcorporaties is de afgelopen twintig jaar ”afwachtend en onvolledig” geweest. De Algemene Rekenkamer concludeert dat dinsdag in een rapport.

Volgens de Rekenkamer vertrouwden de verantwoordelijken in het kabinet te veel op zelfregulering en op het interne toezicht door de raden van commissarissen van de corporaties.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over: Woningcorporaties

Grote fraude en misstanden onder de loep van de Kamer

Trouw 02.06.2014 De openbare verhoren van de parlementaire enquête woningcorporaties beginnen deze week. Het parlement onderzoekt waarom het bij zoveel volkshuisvesters misging, en hoe het corporatiestelsel kan worden verbeterd. Wie komen, in het volle licht van de camera’s, onder het vergrootglas te liggen? En wat hopen de verschillende partijen dat de uitkomst is?

Verwant nieuws;

Duivesteijn: ‘Opstand huurders door parlementaire enquête’

RTVWEST 01.06.2014  Eerste Kamerlid en Haagse oud-wethouder Adri Duivesteijn (PvdA) denkt dat huurders in opstand komen door de parlementaire enquête naar woningcorporaties. In het tv-programma Buitenhof zei hij dat er veel agressie zal loskomen door ‘de shit die in de verhoren naar buiten komt’. Lees verder

Gerelateerde artikelen;

Haags Eerste Kamerlid Adri Duivesteijn verwacht huurdersopstand

Den HaagFM 01.06.2014 Het Haagse Eerste Kamerlid en oud-wethouder Adri Duivesteijn denkt dat huurders in opstand komen door de parlementaire enquête naar woningcorporaties. In het televisieprogramma ‘Buitenhof’ zei de PvdA’er dat er veel agressie zal loskomen door “de shit die in de verhoren naar buiten komt”.

De enquêtecommissie begint dinsdag met een wekenlang onderzoek naar misstanden bij corporaties. Volgens Duivesteijn is er nooit eerder een enquête geweest die zo dichtbij mensen staat. Ook het financiële drama van Vestia komt aan de orde. Duivesteijn noemde de woningcorporatie een casino. Hij verwijt de politiek dat die te goed van vertrouwen is geweest, waardoor de bedrijven veel vrijheid kregen. …lees meer

Spoorwijk wil ook onderzoek naar service corporaties

RTVWEST 01.06.2014 Bewoners in de Haagse Spoorwijk vragen de enquêtecommissie Woningcorporaties of ze ook naar de service willen kijken. Ze hebben de commissie een brief geschreven.

De commissie doet sinds december onderzoek naar de opzet en het functioneren van het stelsel van woningcorporaties. De resultaten worden dit najaar verwacht. Lees verder

Gerelateerde artikelen;

Tweede Kamer start onderzoek naar wanbeleid Vestia en andere corporaties

Den HaagFM 31.05.2014 De Tweede Kamer doet de komende zes weken uitgebreid onderzoek naar de misstanden bij woningcorporaties als Vestia. Een parlementaire enquêtecommissie onder leiding van oud-PVV’er Ronald van Vliet gaat tientallen getuigen en deskundigen onder ede horen. Ze wil zo een reconstructie maken van wat er de laatste twintig jaar is fout gegaan. Ook het voormalige Haagse gemeenteraadslid Anne Mulder maakt deel uit van de onderzoekscommissie. …lees meer

‘Ontslagen in woningbouw’

Telegraaf 30.05.2014 Bij veel woningbouwcorporaties verdwijnen de komende jaren duizenden banen. Veel medewerkers worden gedwongen ontslagen. Dat zeggen directeuren van de 65 grootste corporaties in een enquête waarover de NRC vrijdag schrijft. De krant liet een onderzoek doen aan de vooravond van de parlementaire enquête over misstanden bij de woningbouwcorporaties.

De woningcorporaties doorgelicht: minder banen, minder salaris

NRC 30.05.2014 Duizenden werknemers van woningcorporaties worden ontslagen. Dat blijkt uit onderzoek van NRC en onderzoeksbureau OverheidinNederland.nl onder corporatiedirecteuren. Bijna de helft van hen is bereid salaris in te leveren. MEER OP NRC Q

Lees meer over: 

onderzoek

ontslagen

salarissen

sociale huurwoningen

verkopen

woningbouwcorporaties

Volg nrcq.nl op twitter en lees onze nieuwsbrief

CORPORATIEWERELD ZES WEKEN LANG ONDER DE LOEP

BB 27.05.2014 De Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties begint volgende week woensdag met haar onderzoek naar het corporatiestelsel van ons land. Zes weken lang zullen getuigen en deskundigen onder ede worden gehoord: corporatiedirecteuren, leidinggevenden uit de corporatiesector, commissarissen, toezichthouders, ambtenaren en politici. Het onderzoek beslaat de laatste 20 jaar.

GERELATEERDE ARTIKELEN;

juni 5, 2014 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 6 reacties

Wouter Bos PvdA – Eventjes weer terug in de spotlights

Ik naar Afganistan ??? Dacht het niet !!!!

Gast zijn in Zomergasten stond al een tijdje op zijn bucket list, grapte Wouter Bos !!!

Tijdens de uitgebreide terugblik op Zomergasten bleek, althans volgens recensent Hans Beerekamp, dat de keuze van een politicus om juist niet dat inzicht in zijn persoonlijke leven te bieden, voor kijkers meestal de verkeerde: “die hebben daar weinig trek in”. Toch werd de aflevering met Wouter Bos het beste bekeken tot nu toe. Met 820.000 kijkers trok de oud-politicus meer mensen dan cabaretier Hans Teeuwen (812.000) aan het begin van dit seizoen.

Gisteravond opende Wouter Bos, oud-partijleider van PvdA en sinds een week bestuursvoorzitter van VuMC, het VPRO-interviewprogramma Zomergasten met een UBS-reclame waarin de Engelse acteur Alan Bates (1934) een gedicht declameert van de Amerikaanse dichter Robert Frost (1874-1963). The Road not Taken heet dat gedicht, het verscheen oorspronkelijk in 1916 en geldt als een van de meest gelezen moderne Amerikaanse gedichten van een van de meest populaire twintigste-eeuwse Amerikaanse dichters.

SUCCESVOLLE OPPOSITIELEIDER, MATIGE CAMPAIGNER

Bos werd na de Kamerverkiezingen van 2002, die door zijn partij onder leiding van Ad Melkert dramatisch werden verloren, de nieuwe leider van de PvdA. Als jong en eloquent partijleider deed Bos de partij uit haar as herrijzen: bij de verkiezingen van 2003 won hij bijna alle zetels terug die de PvdA tijdens de Fortuyn-revolte had verloren. Toch wist Bos zijn grootste ambitie, het premierschap, nooit te verwezenlijken. Bij de verkiezingen van 2006 verloor hij opnieuw van collega-VU-alumnus Jan Peter Balkenende (CDA).

Ondanks zijn verkiezingsnederlaag werd Bos vicepremier en minister van Financiën in het vierde kabinet-Balkenende. De hectische maanden in 2008 waren Bos’ hoogtijdagen in de politiek. Hij pendelde tussen parlement, ministerie en Brussel, was leidend bij alle grote beslissingen en domineerde het nieuws. Ieder woord deed ertoe, en Bos genoot er zichtbaar van. Als vicepremier overvleugelde hij zijn baas, premier Balkenende.

Balkenende IV was vanaf het begin een stroef huwelijk. Bos en Balkenende onderhielden een moeizame relatie. Ook waren er grote onderlinge meningsverschillen: achter de schermen verzette Bos zich tegen de plannen voor verdere marktwerking in de zorg van CDA-minister Ab Klink. Uiteindelijk strandde het kabinet door onenigheid over de Nederlandse bijdrage aan de militaire missie in Afghanistan.

BOS VERLIET POLITIEK OM MEER TIJD TE BESTEDEN AAN GEZIN

In maart 2010 maakte Bos bekend zich terug te trekken uit de politiek. Als reden gaf hij dat hij meer tijd aan zijn vrouw en kinderen wilde gaan besteden. “Als ik door zou gaan en premier zou worden na 9 juni 2010, zie ik mijn eigen kinderen niet opgroeien”, aldus Bos.

Over zijn tijd in de politiek zei hij: “Ik heb de verantwoordelijkheden die dat met zich meebracht elke minuut gevoeld, er met ziel en zaligheid invulling aan gegeven en het bovenal als heel eervol ervaren.” Een paar maanden na zijn vertrek uit de politiek ging Bos voor vier dagen per week aan de slag als partner bij KPMG. Hij bleef een tijdje uit de publiciteit, maar kwam vorig jaar weer in de schijnwerpers te staan toen hij politiek columnist van de Volkskrant werd en samen met VVD’er Henk Kamp informateur werd van het tweede kabinet-Rutte.

Onlangs kondigde TNS-Nipo aan dat uit onderzoek is gebleken dat burgerparticipatie niet in iedere wijk zijn vruchten afwerpt. Wat denkt u: wordt Nederland er beter van als burgers meer eigen verantwoordelijkheid nemen, zoals Willem-Alexander in zijn Troonrede bepleitte?

Burgerparticipatie is een echte CDA-term. Ik hoor het eerder Jan Peter Balkenende zeggen dan iemand uit de Pvda/VVD-coalitie. Laat staan Wouter Bos. Maar goed. Ik ben daar wel een voorstander van, ja. Het lijkt me uiteindelijk in alle opzichten het meest bevredigend als mensen hun eigen verantwoordelijkheid nemen. Maar dat moeten ze dan wel kúnnen nemen, het vangnet moet blijven bestaan. Het lijkt me een vreemde gedachte dat de staat verantwoordelijk is voor onze welvaart en geluk.’

zie ook:

Wouter Bos PvdA laat nog even van zich horen !

Riant Wachtgeld voor Wouter Bos en Camiel Eurlings

Taliban-effect – Tij gekeerd voor de PvdA ?

Wouter Bos PvdA gaat er van tussen

Bijgewerkt op: 05-12 Dossier: Participatie

Wouter Bos: zorgstelsel is eerder stalinisme dan marktwerking

Elsevier 18.06.2014 Het is grappig dat de liberale minister van VolksgezondheidEdith Schippers (VVD) het ene kartelakkoord na het andere sluit. ‘Dit is eerder stalinisme dan marktwerking.’ Dat zegt voormalig minister van Financiën en huidig VUmc-bestuursvoorzitter Wouter Bos (PvdA) deze week in Elsevier.

Uitstekend duo

Bos is erg te spreken over minister Schippers en staatssecretaris Martin van Rijn (PvdA). ‘Een van de sterkste koppels sinds jaren. Een uitstekend duo.’ In het gesprek bevestigt Bos dat hij nee heeft gezegd tegen een baan als eurocommissaris in Brussel. ‘Men weet in Den Haag dat ik daarvoor niet in aanmerking kom. Ik ben hier heel gelukkig en ik heb drie schoolgaande kinderen’.

GEMEENTEN MOETEN ZICH NIET MET VRIJWILLIGERS BEMOEIEN

BB 26.03.2014 Wil de participatiesamenleving kans van slagen hebben, dan kunnen de gemeenten zich beter zo min mogelijk met vrijwilligers bemoeien.

Geen inmenging
Vrijwilligerswerk gedijt het beste zonder sturing of inmenging van de lokale overheid. Zelfstandigheid en kleinschaligheid zijn over het algemeen de succesfactoren achter de inzet van inwoners voor de goede zaak of het algemeen belang. Die waarschuwing staat in een verkenning naar de betrokkenheid van vrijwilligers in vijf Nederlandse gemeenten, uitgevoerd door het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), die woensdag verschijnt.

GERELATEERDE ARTIKELEN;

Hoofdpunten bijstand en participatiewet

Trouw 03.02.2014 Kabinet, coalitiepartijen en ‘bevriende’ oppositiefracties D66, ChristenUnie en SGP zijn het vandaag eens geworden over aanpassingen van de bijstandsplannen en de participatiewet voor arbeidsgehandicapten van staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken. Hier de belangrijkste punten.

‘VOORDEEL PARTICIPATIEWET LANGER BIJ GEMEENTEN LATEN’

BB 03.02.2014 Laat gemeenten langer het geld vasthouden dat ze besparen op uitkeringen en zorg dat de winst die gemaakt wordt via premies en loonbelasting niet naar het rijk gaat maar in de doelgroep wordt gestoken. Dat is de oproep van Cedris-voorman Job Cohen in de aanloop naar het Kamerdebat over de Participatiewet.

Geen bredere doelgroep

Cohen is er geen voorstander van om de 125 duizend banen die er de komende jaren moeten komen voor mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt open te stellen voor een bredere doelgroep. Zijn partijgenoot Henk Kool, wethouder van Den Haag, pleitte daar onlangs voor. ‘Die banen zijn bedoeld voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.  Dat is de afspraak en ik denk dat je daar gewoon van uit moet gaan’, aldus Cohen.

GERELATEERDE ARTIKELEN;

‘Participatiewet mist essentiële afspraken uit sociaal akkoord’

NU 29.01.2014 De FNV ziet “essentiële afspraken” uit het sociaal akkoord nog niet terug in de uitwerking van de Participatiewet zoals die nu door staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken) naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Actief burgerschap stimuleren… maar hoe?

BB 24.01.2014 Eigen kracht en zelfregie van inwoners en hun netwerken staan centraal in de decentralisaties. De inzet van burgers om het verenigingsleven, de buurt- en dorpsvoorzieningen en de zorg in stand en betaalbaar te houden, wordt – voor zover daar nog geen sprake van was – onmisbaar. Door kennis uit onderzoek én de praktijk kent Movisie de wegen die naar actief burgerschap leiden. Of het nu via tegenprestatie naar vermogen, buurtcommunities of vrijwilligersorganisaties gaat, Movisie ondersteunt en adviseert u bij het stimuleren van actief burgerschap.

SELECTIE ADVIESAANBOD;

RAADSLEDEN WORSTELEN MET NIEUWE ROL

BB 20.01.2014 In de participatiesamenleving zijn burgers aan zet. Van hen wordt niet alleen meer zelfredzaamheid verwacht, maar ook meer initiatief en actie. Da’s wel even slikken. Want als burgers meer zeggenschap krijgen, wat blijft er dan voor raadsleden over? De zoektocht naar een nieuwe rol is overal in gemeenteraadsland gaande.

Een van de gemeenteraden die zich het hoofd breekt over hoe de lokale politiek de omslag naar de participatiesamenleving kan en moet maken, is Veenendaal. Het is een worsteling voor de 33 raadsleden, zo blijkt uit interviews met vier van de elf fractievoorzitters en een van de raadsadviseurs.

Participatieve democratie

De zoektocht van de Veenendaalse raad staat niet op zichzelf, weet Annemiek Lucas van Platform31 en projectcoördinator van de Gemeenteraad van de Toekomst. Deze ‘raad’− een initiatief van de Vereniging van Griffiers die bestaat uit een mix van burgers, raadsleden, wethouders, burgemeesters, adviseurs en griffiers − heeft zich de afgelopen maanden gebogen over de vraag hoe gemeenteraden met de nieuwe verhoudingen in de maatschappij moeten omgaan. Oftewel: wat betekent het voor de rol van de raad als je toe wilt naar een participatieve democratie. ‘Duidelijk is geworden dat de raad toe moet naar een meer faciliterende rol en dat er meer op proces dan op inhoud moet worden gestuurd. De inhoud moet in participatie tot stand komen.’

 Lees het hele artikel deze week in Binnenlands Bestuur nr. 1 (17/1)

 GERELATEERDE ARTIKELEN;

 ‘civil society’

De ‘civil society’ moet volgens de overheid een alternatief worden voor de huidige verzorgingsstaat. Alleen wil de overheid een strakke regie houden bij die zelforganisatie en dat is volgens Uitermark jammer. Overheden hebben volgens hem vaak verkeerde verwachtingen doordat nu vooral gekeken wordt waar zelforganisatie goed gaat. ‘Zelforganisatie werkt soms wel en soms niet. Waarom moet het ene buurthuis sluiten en maakt het andere met behulp van bewoners een doorstart? Burgers kun je niet standaardiseren, initiatieven ontstaan soms wel, soms niet.’

Kracht sociale verbanden
De jonge hoogleraar bekleedt de bijzondere leerstoel op de Erasmusuniversiteit Rotterdam en schreef hiervoor de oratie ‘Verlangen naar Wikitopia’. Ideeën over een zelforganiserende stad die met behulp van eigen netwerken, zoals ‘Wikipedia’, haar samenleving vormgeeft. ‘De kracht van onze sociale verbanden zal bepalen of onze kinderen worden opgevangen, of onze buurten veilig en leefbaar zijn en of onze ouderen kunnen rekenen op steunkousen. Zelforganisatie wordt van levensbelang en daarom kunnen we het maar beter nieuwsgierig zijn naar hoe het precies werkt,’ concludeert hij in zijn oratie.

BURGERPARTICIPATIE IS LOS DURVEN LATEN

BB 17.01.2014 Gemeenten die burgerkracht aanmoedigen, kunnen niet verwachten dat burgers vervolgens precies doen wat er in de beleidsnota staat. Volgens bijzonder hoogleraar Samenlevingsopbouw, Justus Uitermark (35)moet zelforganisatie een zekere autonomie hebben en niet het  verlengstuk zijn van de overheid.

GERELATEERDE ARTIKELEN;

‘Participatie is mooi streven, maar verwacht niet te veel van burgers’

Trouw 13.01.2014 De overheid verwacht steeds meer dat burgers dingen zelf organiseren. Ze is zelfs geïnspireerd geraakt door participerende burgers die zelf energie opwekken, festivals organiseren of kennis delen via encyclopediesite Wikipedia. Maar het is niet zo dat als de overheid zich terugtrekt, mensen automatisch het vuile werk zullen opknappen, zegt hoogleraar samenlevingsopbouw Justus Uitermark (35). Vrijdag aanvaardde hij die leerstoel aan de Erasmus Universiteit met zijn oratie ‘Verlangen naar Wikitopia’.

Participatiewet loost Wajongers in de bijstand

Trouw 12.01.2014 De Participatiewet die als doel heeft zoveel mogelijk mensen aan het werk te helpen bevat een weeffout. Tienduizenden Wajongers dreigen daardoor onnodig in de bijstand te belanden. Maandag is er een hoorzitting in de Tweede Kamer over de wet. Een mooie kans om deze fout te repareren.

Trouw 11.01.2014 Krijgt staatssecretaris Klijnsma haar plan door de Kamer om vrijwilligerswerk voor mensen met bijstand verplicht te stellen? Rotterdam is in elk geval blij werklozen zo uit hun isolement te halen.

Toen André van der Louw als minister  (cultuur, recreatie en maatschappelijk werk) overwoog werklozen een arbeidsplicht op te leggen, kwamen boze jongeren zijn tuin omspitten. Dat was in 1982. Het plan belandde in de la, maar de roep om bijstandsgerechtigden aan de slag te krijgen, keert steeds terug: voor wat hoort wat.

‘De participatiesamenleving moet wel vrijwillig blijven’

 VK 10.01.2014 De participatiesamenleving bestaat al, schrijven Boris van de Woestijne en Bas van der Velde. ‘Maar de overheid moet de vrijwillige initiatieven die nu bestaan niet verstikken met verantwoordingseisen.’

Het leek een vondst van Mark Rutte, die participatiesamenleving, maar hij bestaat al. Er zijn talloze mensen die door toeval, een onvoorziene ontwikkeling in hun privéleven, de behoefte krijgen om belangeloos de samenleving te verbeteren en andere mensen te helpen. En ook bedrijven, groot, klein, familie-eigendom of beursgenoteerd, dragen vanuit oprechte betrokkenheid bij aan de samenleving. De oproep van het kabinet om meer verantwoordelijkheid bij burgers te leggen sluit hier op aan.

NOORDWIJKSE BURGERS KRIJGEN HET VOOR HET ZEGGEN

BB 07.01.2014 Het lokale politieke systeem moet op de schop. De huidige cyclus van commissie- en raadsvergaderingen met voorspelbare politieke uitkomsten, ongeacht eventuele insprekers, is niet meer van deze tijd. Vindt de Noordwijkse burgemeester Lokker. Hij wil nog dit jaar een representatief burgerpanel in het leven roepen en op die manier burgers laten meebeslissen.

Dringend advies

Besluiten die door het burgerpanel – een digitaal platform –  met meerderheid van stemmen worden genomen, moeten vervolgens door de gemeenteraad worden bekrachtigd. ‘Besluiten van het burgerpanel zijn een dringend advies aan de raad. Als de raad ze niet wil overnemen, moet hij met hele goede argumenten komen om een besluit terzijde te schuiven’, stelt Lokker. Het panel gaat wat Lokker betreft over ‘in principe alle onderwerpen waar de gemeenteraad over gaat’.

Participatiedemocratie

Zijn plan om te komen tot een participatiedemocratie is een logische in het licht van de participatiesamenleving, vindt de waarnemend burgemeester. ‘Alle oproepen om mee te praten en mee te doen, krijgen pas echt betekenis als inwoners ook mogen meebeslissen. Bovendien kunnen de 21 raadsleden die Noordwijk telt, niet alles weten. Met het burgerpanel wil ik de kennis, kunde en ervaring van onze inwoners benutten.’

Vertrouwen in burgers

Lokker refereert aan recent onderzoek van het SCP, waaruit blijkt dat minder dan 40% van de inwoners ervan overtuigd is dat bestuurders in staat zijn de huidige problemen op een adequate manier op te lossen.

GERELATEERDE ARTIKELEN;

‘Het socialistische idee van een grote ruif met subsidies werkt corrumperend’

VK 07.01.2014 Als ethica Heleen Dupuis één idee mag opperen waarvan Nederland beter wordt, dan is dat: laat mensen meer voor zichzelf zorgen.

Het gangbare beeld is dat de verzorgingsstaat de afgelopen jaren almaar verder is uitgekleed. Ging het maar zo, verzucht emeritus hoogleraar medische ethiek en Eerste Kamerlid (VVD) Heleen Dupuis in haar bijdrage aan de bundel ‘Nederland in ideeën’. Die bevat een verzameling ‘inzichten en innovaties die ons land verander(d)en’. Dupuis behandelt het idee van de verzorgingsstaat. Of liever: de karikatuur die hij van zichzelf geworden is. “Er is iets fundamenteel fout met de verhouding tussen burgers en de overheid”, legt ze uit in een gesprek. “We zijn in een absurde situatie beland.”

PARTICIPATIE MOET GEEN PARTICIPATHIE WORDEN

BB 02.01.2014 Het woord ´participatiesamenleving´ heeft in 2013 voor ophef gezorgd, terwijl participatie door burgers in overheidsbeleid onder verschillende noemers al sinds de jaren ‘70 in opkomst is. Van inspraak in besluitvormingsprocedures, naar coproducties met de overheid tot informele vormen van burgerinitiatief; participatie vindt op verschillende manieren al decennia plaats in Nederland.

Tegenwoordig wordt de morele bal echter steeds vaker bij de burger gelegd. De overheid en de markt doen er zeker nog toe, maar aan burgers wordt regelmatig met klem gevraagd een actieve rol te spelen in het publieke domein. Argumenten hierbij zijn soms van ideële en ideologische aard, maar vaak spelen bezuinigingen een rol.

En voor diegenen die het bovenstaande niet in hun werkwijze opnemen en slechts omwille van bezuinigingen inzetten op burgerparticipatie, introduceren wij voor 2014 een nieuw woord. Een dergelijke drang noemen wij vanaf nu: ‘participathie’. Laten we ervoor waken dat het zover komt!

Menno Spaan, Jannet Wiersma
Haagse Beek organisatieadvies

‘Participatiewet is niet zo stupide als hij wordt voorgesteld’

VK 31.12.2013 Het is kortzichtig om de tegenprestatie van bijstandsgerechtigden af te doen als vernedering, betogen Thomas Kampen en Evelien Tonkens.

Vernederend en zinloos: dat is het beeld dat oprijst uit de reportage over Werkbedrijf Herstelling, het reïntegratiebedrijf van de Dienst Werk en Inkomen (DWI) van Amsterdam (Voorpagina 24 december).

Verklaring van hopman Asscher staat bol van het wensdenken

Trouw 27.12.2013  In een kennelijke poging Nederland een kerstgedachte mee te geven, presenteerde minister Asscher van sociale zaken zijn participatieverklaring. Politici willen nieuwkomers dwingen te worden zoals wij dat graag zien’. De verklaring die immigranten volgend jaar in zestien gemeenten krijgen voorgelegd, doet denken aan de horderoep van de padvinderij uit mijn jeugd:

‘Asscher wij doen ons best.
Djib djib djip djib,
Wij dob dob dob dob
Woef!’

‘Ze verkwanselen Nederland, en nu blijft er niets voor ons over’

Trouw 26.12.2013 Politiek, de crisis en de staat van ons land. Onderwerpen die tijdens familiebijeenkomsten, zoals op deze Kerstdagen, kunnen leiden tot verhitte discussies. In sommige families daarom taboe, in anderen juist onvermijdelijk.

De tante die geëmotioneerd met haar hand op tafel slaat: “ik heb mijn hele leven hard gewerkt en nu mijn pensioenleeftijd nadert blijft er van de AOW niets over. Ze verkwanselen Nederland”. Oma doet er een schepje bovenop: “wij hebben dit land na de oorlog weer opgebouwd, maar nu mag ik nog maar één keer per week douchen. De thuiszorg wordt ook helemaal uitgekleed. Wat nou participatiesamenleving?“.

Trouw deed er in samenwerking met de VU afgelopen zomer onderzoek naar: De emotionele begroting van Nederland.

De uitkomst was verrassend, maar het leverde misschien wel het meest ondergewaardeerde artikel van het jaar op. De kiezer is niet zozeer bang, hij is vooral boos. Nederland, zo vindt de Nederlandse kiezer, heeft behoefte aan een sterke leider. Iemand die zonder al te veel democratisch geneuzel besluiten neemt. Vooral de vrouwen van boven de vijftig, zoals de tante tijdens het kerstdiner. Driekwart van hen hoopt op een krachtige aanvoerder die de zaken eens even snel op orde komt stellen. De ondervraagden omschreven hun gevoel als ‘walging’.

Toch werd het artikel ‘Boos volk wil nu een sterke leider‘ sinds het begin september op de website werd gepubliceerd maar 11.867 keer gelezen. De bezoekers mochten zelf ook testen hoe bang of boos ze waren. Slechts 11.780 bezoekers namen de moeite de Bang-o-meter in te vullen. Daarmee wisten beide artikelen een week de top tien te halen.

Ruttes participatiesamenleving doet kiezer denken aan CDA

VK 24.12.2013 Premier Mark Rutte werd al gewaarschuwd, meteen nadat hij in september in de Troonrede de participatiesamenleving had geïntroduceerd: dat rook wel erg naar Jan Peter Bal- kenende. Drie maanden later blijkt die associatie inderdaad onvermijdelijk.

Ruttes poging om de sociaal-economische hervormingen van zijn VVD/PvdA-coalitie van een gedeeld ideologisch fundament te voorzien, past in de ogen van de meeste kiezers vooral bij het CDA. De partij die het minst met ‘participatiesamenleving’ wordt geassocieerd, is de PVV van Geert Wilders.

‘Tijdens Serious Request is de gewone burger voor even idealist’

VK 24.12.2013  Tijdens Serious Request geen lastige vragen over waar het geld precies terecht komt, schrijft Bart Smout. ‘Voor even is de gewone burger idealist. Er wordt gefeest, gedanst, gedoneerd en vooral: geloofd dat er een kleine bijdrage wordt geleverd aan een betere wereld.’

Ontwikkelingshulp, liefdadigheid: de woorden klinken bijna antiek, zijn net zo bejaard als Jan Pronk

Liefdadigheid is uit de mode. De 0,7 procent-norm voor ontwikkelingshulp wordt volgend jaar losgelaten en niemand maalt erom. Doneren aan goede doelen is uit de gratie, je weet toch niet of het geld goed terecht komt. De beelden van hongerige en zieke Afrikanen op televisie laten niemand meer naar de portemonnee graaien. En de verkoop van daklozenkranten daalt al jaren.

‘Serious Request toont dat participatiesamenleving werkt als een tierelier’

VK 23.12.2013 Serious Request – 2013 is natuurlijk ook opnieuw het jaar van Serious Request. Men kan in het Glazen Huis in Leeuwarden plaatjes aanvragen voor Afrikaanse baby’s die aan diarree sterven. Niet voor de doodgeschoten en gemartelde kinderen in de burgeroorlog in Syrië. Dat is blijkbaar all too serious.

Het blijft bijzonder dat Serious Request elk jaar zo’n enorm succes is, terwijl het draagvlak voor gewone ontwikkelingssamenwerking vrijwel geheel ten prooi is gevallen aan cynisme en ongeloof. Serious Request laat zien dat de participatiesamenleving voor het goede doel werkt als een tierelier. In elk geval in gewijde kerstsfeer en in een Glazen Huis zonder strijkstokken. Daarom proost! Op een gelukzalig 2014!

De sekte van de burgerkracht

Trouw 14.12.2013 Het was vorige week. Ik wist niet hoe snel ik weg moest wezen. Toen de spreekstalmeester van buurtcentrum De Meevaart in de Indische Buurt van Amsterdam mij naar voren riep om te worden toegeklapt, schoot ik in mijn jas en rende de Balistraat uit. In wat voor wereld ben ik beland?

Hobbyboertjes vinden het heerlijk
Natuurlijk, jonge creatieve types benutten de ruimte die ze krijgen. Ze hobbyen erop los met op zich sympathieke initiatieven rond cultuur, natuur en economie. Ik kan ze geen ongelijk geven. Allemaal in plaats van dat aanbodgerichte welzijnswerk dat hoorde bij die ouderwetse verzorgingsstaat. Maar wat heeft de burger-die-het-zelf-niet-redt hieraan? Niks. Dat geeft op zich ook niet. Maar wees dan creatief op eigen kosten, zou ik zeggen. Daar denkt de overheid echter anders over.

Zet die participerende burger niet bot opzij

Trouw 14.12.2013 Bevlogenheid, passie en naastenliefde moeten de participatiesamenleving schragen, vinden Arie Slob en Wouter Beekers, prominenten van de ChristenUnie. Als de participatiesamenleving alleen maar gaat over de plicht te werken en belasting op te brengen, dan kan die ons gestolen worden

De ‘participatiesamenleving’ is uitgeroepen tot het woord van het jaar en het wordt hoog tijd de woordenboekenschrijvers te helpen aan een definitie. De herdenking van tweehonderd jaar Koninkrijk biedt aanknopingspunten.

‘Neem bij politieke vragen ook onderbuik serieus’

VK 14.12.2013 Het is onverstandig bij het nemen van politieke besluiten geen rekening te houden met onze driften, betoogt Henk Verhoeven, docent toegepaste psychologie aan de Fontys Hogescholen.

Kritiek van Bram van Ojik op bezuinigingen op ontwikkelingshulp, mensenrechten voor chimpansees, beperking van arbeidsmigranten uit Oost-Europa, misbruik van bijstandsuitkeringen, weerstand onder de bevolking tegen verdere uitbreiding van de EU.

‘De onderbuik wordt in de politiek vaak verward met een open samenleving’

VK 13.12.2013 In deze tijd spelen andere vrijheidskwesties dan de vraag of martelen en censuur zijn toegestaan, betoogt Louis Middelkoop, werkzaam voor de commissie-Meijers die adviseert over fundamentele rechten in de EU.

Voorafgaand aan de globaliseringslezing van Marie Bénédicte Dembour schrijft Bastiaan Rijpkema dat mensenrechtenactivisten te ver doorschieten in hun eisen en daarmee het ‘verheven’ karakter van mensenrechten verkwanselen. Hij pleit voor een terugkeer naar klassieke vrijheidsrechten, de rest, zoals satellietschotels, is een ‘randzaak’.

Lees ook ‘Alsjeblieft niet nóg meer mensenrechten’ – 11/12/13

CDA neemt middenveld op de korrel

Trouw  05.12.2013 Het CDA en het maatschappelijk middenveld, dat was altijd twee handen op één buik. Nu neemt de partij voorzichtig enige afstand van de woningbouwcorporaties, scholen, zorginstellingen waarmee het zulke hechte banden heeft. Waarom doet het CDA dit?

Gisteren kreeg CDA-leider Sybrand Buma het eerste exemplaar van ‘Het CDA en de maatschappelijke onderneming, het nieuwste rapport van het wetenschappelijk instituut van het CDA. De fractie komt begin volgend jaar met concrete voorstellen, zei Buma, gebaseerd op deze studie.

‘Meer rechten voor actieve burgers’

Trouw 04.12.2013 Het Wetenschappelijk Instituut van het CDA wil lokale gemeenschappen via een wet zeggenschap geven over maatschappelijke keuzes die woningbouwcorporaties, scholen en zorginstellingen maken. Door mee te praten, kunnen mensen weer het gevoel krijgen dat die instituten, die hun voorouders honderd jaar geleden hebben opgericht, ‘van hen’ zijn. De denktank van het CDA vindt ook dat actieve burgers die zelf initiatieven nemen, veel meer ruimte en rechten moeten krijgen.

‘U zou onze samenleving ook de Hubo- of Gammamaatschappij kunnen noemen’

VK 25.11.2013 Wie wil weten hoe iets in elkaar zit en welk loket het juiste is, moet een hoop werk verzetten, schrijft Reinout van der Heijden. Participatiesamenleving is het woord van 2013. U zou het ook de Hubo- of Gammamaatschappij kunnen noemen. U wordt niet opgevangen als het mis gaat, maar moet het zelf regelen. Dat is een hele klus. Probeer maar wegwijs te worden uit de sociale zekerheid. Wie wil weten hoe iets in elkaar zit en welk loket het juiste is, moet een hoop werk verzetten.

‘Participatiesamenleving’ wint het van ‘Pietitie’ en ‘sletvrees’

Trouw 18.11.2013 ‘Participatiesamenleving’ is gekozen tot het woord van 2013. Leden van het genootschap Onze Taal gaven de voorkeur aan dat woord, boven ‘socialbesitas’ en ‘Pietitie’. Hoe kwamen de tien genomineerde woorden tot leven?

Telegraaf 16.11.2013 Een samenleving waarin burgers meer verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen leven en omgeving. Kortweg ‘participatiesamenleving’. Dat is het woord van het jaar 2013. Zaterdagmiddag verkozen deelnemers aan het Onze Taal-congres in Breda het woord boven concurrenten als 3D-printer, afluisterschandaal, selfie en sletvrees.

Participatiesamenleving uitgeroepen tot woord van het jaar 2013

NRC 16.11.2013 Participatiesamenleving is vanmiddag door de leden van het Genootschap Onze Taal uitgeroepen tot woord van het jaar. Met 25 procent van de bijna duizend stemmen liet het woord pietitie en socialbesitas achter, die beide achttien procent van de stemmen kregen.

Het woord participatiesamenleving dook in september op toen koning Willem-Alexander het gebruikte in zijn troonrede. Hij zei dat de klassieke verzorgingsstaat verandert in een participatiesamenleving. Volgens Onze Taal betekent het een samenleving waarin burgers meer verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen leven en omgeving.  Lees verder

‘Participatiesamenleving’ verkozen tot Woord van het jaar 2013

VK 16.11.2013 Een samenleving waarin burgers meer verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen leven en omgeving. Kortweg ‘participatiesamenleving’. Dat is het woord van het jaar 2013. Zaterdagmiddag verkozen deelnemers aan het Onze Taal-congres in Breda het woord boven concurrenten als 3D-printer, selfie en sletvrees.

VVD en PvdA blijven het oneens over ‘participatiesamenleving’

Elsevier 12.11.2013 De vraag wat de participatiesamenleving nu precies inhoudt, zorgt nog altijd voor discussie tussen regeringspartijen VVD en PvdA. Na kritiek van PvdA’ers als Wouter Bos en fractievoorzitter in de Eerste Kamer Marleen Barth, doet nu ook partijvoorzitter Hans Spekman een duit in het zakje. In het televisieprogramma Altijd Wat zegt hij dinsdagavond dat minister-president Mark Rutte tot nu toe een ‘onzinnige invulling’ heeft gegeven aan het begrip. Tijdens de jaarlijkse Willem Dreeslezing in oktober sprak Rutte uitgebreider over de participatiesamenleving, en wat dit begrip precies betekent.

Betrokken Hagenaar Leo Olffers: ‘Kamer moet armoede aanpakken’

RTVWEST 04.11.2013 DEN HAAG – De Tweede Kamer moet een commissie instellen om een einde te maken aan alle sociale problemen in Nederland. Dat vraagt de Hagenaar Leo Olffers in een open brief aan de Kamer. Lees verder

gerelateerde artikelen

‘Wie controleert wie, na het decentraliseren?’

VK 01.11.2013 Nederland staat voor een ongekend grote ingreep in de samenleving – met onvoorziene gevolgen, schrijft Menno Hurenkamp.

De verzorgingsstaat wordt aan de mensen teruggegeven, heet het opgewekt de laatste tijd. Wat ooit de staat deed, gaan nu de steden doen. Nee nog beter, dat gaan nu de mensen zelf doen. Hulp, verzorging, bijstand, beschermd werk, het wordt in ‘de participatiemaatschappij’ allemaal weer eigen initiatief.

‘Mensen als Marcel van Dam kunnen steenrijk worden in deze prestatiemaatschappij’

VK 01.11.2013  Marcel van Dam had een punt toen hij stelde dat de standenmaatschappij ten opzichte van de prestatiemaatschappij voordelen had. Maar zijn kritiek op de meritocratie is ook wat gratuit, schrijft columnist Meindert Fennema.

Marcel van Dam schreef een scherpe cultuurkritiek naar aanleiding van de explosieve groei van de esthetische chirurgie.

Lees ook Marcel van Dam: ‘De schijn ophouden is een deugd geworden’ – 24/10/13

Het voortijdig failliet van de participatiemaatschappij

BB 31.10.2013 “Nee, meneer, ik heb de bekeuring nou al ingevoerd. En wij moeten ook onze targets halen.” Daar stond ik dan, tegenover twee mannen in imitatie-politie uniform. Eén van hen hield in zijn hand een of andere baksteenvormige smartphone waarin hij net mijn kenteken had ingevoerd. Ik stond fout geparkeerd maar gelukkig waren deze Buitengewoon Opsporingsambtenaren of BOA’s er om, in het publieke belang, te handhaven.

Krachtige burgers gehinderd door gemeenten

BB 26.10.2013 Gemeenten moedigen weliswaar bewoners aan om zelf initiatieven te nemen, maar dwarsbomen al te veel ‘burgerkracht’. Ambtenaren laten zich influisteren door welzijnsorganisaties die louter eigenbelang nastreven, zo luidt de klacht.

Wijkcentrum dicht
Hagenaar Leo Olffers was jarenlang een gevierd man, ook onder bestuurders, vanwege zijn tomeloze inzet voor de wijk Laakkwartier. Totdat hij van vakantie terugkwam en hoorde dat zijn wijkcentrum moest sluiten. ‘Welzijnswerk had een succesvolle lobby gevoerd zichzelf en dat kostte ons de kop.’ Olffers liet het er niet bij zitten. In april vorig jaar begon hij vanuit zijn eigen woonkamer ouderenvereniging ‘De Laakse Lente’. Ouderen kunnen er elke ochtend binnenlopen voor een kop koffie en een praatje. Hij krijgt nu stiekem waardering, ook van gemeenteambtenaren. ‘Maar niemand durft mij openlijk te steunen. Dat vind ik triest.’

Gerelateerde artikelen;

Henk Bleker: Participatiesamenleving? Kijk eens naar Italië

Elsevier  26.10.2013 Nederlanders zijn te ver doorgeschoten in hun afhankelijkheid van de overheid. We kunnen klagen over Zuid-Europa, maar in onze zoektocht naar een ‘participatiesamenleving’ zou een voorzichtige blik op Italië geen kwaad kunnen. In zijn boek ‘Het andere Italië’ doet de voormalige politicus een poging om Nederlanders op een bredere manier naar Italië te laten kijken. We zijn te ver doorgeschoten in die afhankelijkheid van de overheid,’ zegt Bleker.

De familiesamenleving, de karakteristieke familiebedrijven, de politiek en de rol van Italië in Europa. Nu Italië steevast in het rijtje van probleemlanden wordt genoemd, laat Bleker een tegengeluid horen. Lees meer…

Zoektocht naar burgerkracht is geen makkelijke

BB 25.10.2013 De zoektocht naar het aanboren naar burgerkracht is in gemeenteland in volle gang. Ideeën zijn er wel, maar hét antwoord niet. Valkuilen zijn er genoeg, evenals twijfels.

Op de rem

‘Zeggen dat mensen hun eigen verantwoordelijkheid moeten nemen werkt contraproductief. Mensen trappen daar niet in, ze gaan dan juist in de rem hangen’, betoogde Evelien Tonkens, bijzonder hoogleraar actief burgerschap aan de Universiteit van Amsterdam, donderdag op het BB debat over burgerkracht. De lokale overheid verwacht veel van burgers, maar de burgers ook van de overheid, zo hield zij een bomvolle zaal met onder meer veel beleidsambtenaren voor.

Gerelateerde artikelen

‘Er wordt nu gedaan alsof ouderen in het krijt staan bij de overheid’

VK 17.10.2013 Ouderen moeten een grotere rol spelen in de samenleving. Vrijwilligerswerk is daarvoor de aangewezen weg. Of niet? Een twistgesprek tussen Marja Pijl en Henk Müller. Mijn generatie streed ervoor dat ouderen rechten kregen. Nu word je weer afhankelijk van een gesprekje bij een kopje koffie. En je moet ‘vrijwilliger’ worden als je zorg nodig hebt

Premier Rutte heeft deze week in de Drees-lezing gezegd dat mensen meer willen en kunnen doen voor de samenleving. Gemeenten gaan daarom de ouderenzorg organiseren, waardoor ‘de kracht van de mensen maximaal wordt losgeklopt’. Logisch dat gemeenten een beroep doen op de capaciteiten van ouderen in ruil voor zorg. Voor wat, hoort wat.
‘Is het moment waarop mensen zelf hulpbehoevend worden het juiste moment om ze aan te sporen tot nieuwe activiteiten? Dat doe je meestal als je niet zo fit bent. Waarom komen gemeenten niet met het aanbod vrijwilligerswerk te gaan doen als inwoners de pensioenleeftijd bereiken? Dan hebben ze meer tijd en zullen velen daarvoor openstaan.’

Mark Rutte: ‘De politiek loopt achter de ontwikkelingen aan’

Trouw 15.10.2013 De staat weet niet precies wat goed is voor de burger. Die neemt steeds meer de zaken in eigen hand. De politiek loopt achter die ontwikkeling aan, stelt premier Mark Rutte.

Willem Drees, minister-president van 1948 tot 1958, was zeer realistisch over de rolverdeling tussen staat en samenleving. Een realisme dat doorklinkt in zijn voorkeur voor de term ‘waarborgstaat’ boven het begrip ‘verzorgingsstaat’.

Rutte: participatiesamenleving is geen bezuiniging

BB 14.10.2013 De participatiesamenleving heeft een negatief imago, maar dat is niet terecht. Het gaat niet om een verkapte bezuinigingsagenda van het kabinet. ,,De ontwikkeling naar een participatiesamenleving is geen doel van beleid, maar een ontwikkeling die gaande is. En de Staat moet er op een verstandige manier mee omgaan.”

Omdat we het willen
Premier Mark Rutte zei dat maandag tijdens de jaarlijkse Willem Drees-lezing in Den Haag.

Volgens Rutte bestaat ,,de samenleving van vroeger, waarin anderen wisten wat goed was voor jou” niet meer. Mensen nemen zaken in hun omgeving steeds meer in eigen hand. ,,Niet omdat het moet, maar omdat het kan en omdat ze het willen.”

Meer weten over wat gemeenten kunnen doen om de burgerkracht in de lokale samenleving te stimuleren? Kom naar het debat Burgerkracht, 24 oktober in Driebergen.

Gerelateerde artikelen;

Rutte: participatiesamenleving geen beleid, maar ontwikkeling

Trouw 14.10.2013 De participatiesamenleving heeft een negatief imago, maar dat is niet terecht. Het gaat niet om een verkapte bezuinigingsagenda van het kabinet. ‘De ontwikkeling naar een participatiesamenleving is geen doel van beleid, maar een ontwikkeling die gaande is. En de Staat moet er op een verstandige manier mee omgaan.’ Premier Mark Rutte zei dat maandag tijdens de jaarlijkse Willem Drees-lezing in Den Haag.

Rutte vindt participatie- samenleving niet negatief

‘De Staat is en blijft een schild voor de zwakken’

NU 14.10.2013 Premier Mark Rutte heeft maandag gezegd dat het niet terecht is dat de participatiesamenleving een negatief imago heeft.  Het gaat volgens hem niet om een verkapte bezuinigingsagenda van het kabinet.

”De ontwikkeling naar een participatiesamenleving is geen doel van beleid, maar een ontwikkeling die gaande is. En de Staat moet er op een verstandige manier mee omgaan.” Premier Mark Rutte zei dat maandag tijdens de jaarlijkse Willem Drees-lezing in Den Haag.

Rutte in bres voor participatie

Telegraaf 14.10.2013 De participatiesamenleving heeft een negatief imago, maar dat is niet terecht”, vindt premier Mark Rutte.  ,,Het gaat niet om een verkapte bezuinigingsagenda van het kabinet. De ontwikkeling naar een participatiesamenleving is geen doel van beleid, maar een ontwikkeling die gaande is. En de Staat moet er op een verstandige manier mee omgaan.” Dat zei Rutte maandag tijdens de jaarlijkse Willem Drees-lezing in Den Haag.

Mark Rutte: participatiesamenleving is geen bezuiniging

Elsevier 14.10.2013 Minister-president Mark Rutte houdt de jaarlijkse Willem Drees-lezing in Den Haag.  De oproep die het kabinet uit monde van koning Willem-Alexander deed om als samenleving meer te ‘participeren’ was niet bedoeld als verkapte bezuinigingsmaatregel. De participerende burger is geen product van overheidsbeleid maar juist een ontwikkeling die uit de samenleving zelf komt.Dat heeft premier Rutte maandagavond gezegd in de jaarlijkse Dreeslezing.

Elsevier 10.10.2013 Premier Mark Rutte houdt aanstaande maandag de jaarlijkse Willem Dreeslezing over de verzorgingsstaat. De titel van Ruttes lezing is ‘Sterke mensen, sterk land. Over het bezielend verband in de samenleving’. De Willem Dreeslezing wordt sinds 1990 georganiseerd door de Stichting Willem Drees lezing, die de herinnering aan oud-premier Willem Drees en zijn betekenis voor de verzorgingsstaat levendig wil houden. De lezing wordt gehouden in het gebouw van de Tweede Kamer in Den Haag.

De afgelopen twee jaar gingen oud-premiers Wim Kok (PvdA) en Ruud Lubbers (CDA) Rutte voor. Het onderwerp van Koks lezing was de toekomst van de verzorgingsstaat, die onder druk staat. Daarin betoogde hij dat Nederland moet veranderen en meegaan in de technologische en geopolitieke veranderingen die de samenleving de komende jaren zullen treffen.

Commentaar Gertjan van Schoonhoven: Rutte heeft domweg gelijk: burger moet het heft in eigen hand nemen.

In 1990 noemde premier Lubbers Nederland ziek omdat de miljoenste WAO’er dreigde. Gerritse werkte toen net bij de SER waar hij over dat toegangspoortje sprong. Daar ‘pionier-de’ hij over de betaalbaarheid van de verzorgingsstaat en de activering van mensen met een uitkering. Wim Kok sprak twee jaar later al van de participatiesamenleving en betaalde daarvoor bij de verkiezingen van 1994 de tol. Maar de hervorming van de WAO ging door, zoals later de bijstand werd beperkt en het huidige kabinet werkt aan een ‘participatiewet’ voor de zogeheten onderkant van de arbeidsmarkt. Nog altijd langs dezelf-de, begin jaren negentig uitgedachte lijnen van activering. ‘De incubatietijd tussen agendering van een maatschappelijk probleem en de bestuurlijke oplossing is ongeveer vijftien à twintig jaar’, schat oud-topambtenaar Roel Bekker.

Martin Sommer: ‘Tijd was altijd een ambtelijke troefkaart, maar die raakt op’

Lees ook Ronald Gerritse: ambtenaar die geen taboe schuwde – 27/09/13

Lees ook AFM-voorzitter Ronald Gerritse overleden – 27/09/13

Sociaal doe-het-zelven, daar help je mensen mee

Trouw 03.10.2013 De participatiesamenleving mag geen excuus zijn om weg te kijken van mensen die hulp nodig hebben, stellen Pieter Hilhorst en Jos van der Lans.

Het kabinet-Rutte houdt ons voor dat de participatiesamenleving in de plaats komt van de verzorgingsstaat. Het is minder overheid en meer eigen verantwoordelijkheid van burgers. Het is minder professionele zorg en meer zorg door de buren/familie/netwerk. Premier Rutte reduceert het probleem tot een zwart-witkeuze vóór of tegen de verzorgingsstaat, een of/of-formule. Dat is nu precies waar het niet om gaat. Actieve betrokkenheid van burgers leidt tot een andere verzorgingsstaat, maar mag onder geen beding een alibi zijn voor een afbraak daarvan.

Rutte wil participatie niet opleggen

NU 03.10.2013  Premier Mark Rutte wil niet dat de overheid de participatiesamenleving afdwingt met beleidsmaatregelen.

Dat zegt hij in een vraaggesprek met NU.nl na afloop van een werkbezoek aan twee particuliere wijkinitiatieven in Amsterdam.

“Het laatste wat ik wil is zeggen: ik heb nu iets gezien en dat wil ik over heel Nederland uitrollen”, aldus de premier.

an Rijn: geen vrijwilligerswerk in ruil voor zorg

Elsevier 03.10.2013 Ouderen en andere zorgbehoevenden hoeven geen vrijwilligerswerk te doen ‘in ruil voor zorg’. Een ‘voor-wat-hoort-wat-maatschappij’ zou een ‘belachelijk idee’ zijn.

Dat heeft staatssecretaris Martin van Rijn donderdag gezegd op Radio 1 in reactie op berichtgeving over de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015.

Niet werken in ruil voor zorg

Telegraaf 03.10.2013  Gemeenten zullen vanaf 2015 ouderen, zieken en gehandicapten niet dwingen tot vrijwilligerswerk in ruil voor zorg. Dat zei staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) donderdag. Hij meent dat er een „karikatuur” van zijn wetsvoorstel wordt gemaakt.

‘Geen vrijwilligerswerk in ruil voor zorg’

NU 03.10.2013 Gemeenten zullen vanaf 2015 ouderen, zieken en gehandicapten niet dwingen tot vrijwilligerswerk in ruil voor zorg. Dat zei staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) donderdag.

Hij meent dat er een ”karikatuur” van zijn wetsvoorstel wordt gemaakt.

Wel kunnen gemeenten volgens het conceptwetsvoorstel ”verkennen” of er ”maatschappelijk nuttig werk” kan worden verricht. Maar mensen verplichten tot vrijwilligerswerk in ruil voor zorg is volgens Van Rijn tegenover het Radio 1 Journaal een ”belachelijk idee”. Hij zal mensen ”hier nooit toe verplichten, zeker niet bij zorg”.

Nieuwe wet: zorgbehoevende oudere doet vrijwilligerswerk

Elsevier 03.10.2013 Ouderen, zieken en gehandicapten gaan als het aan staatssecretaris Martin van Rijn(Volkgezondheid, PvdA) ligt, zelf vrijwilligerswerk doen in ruil voor de zorg die zij krijgen. Ouderen kunnen bijvoorbeeld kinderen voorlezen.

Dat staat in een concept voor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015, dat het kabinet naar de Raad van State heeft gestuurd, schrijft De Volkskrant.

‘Hulpbehoevende ouderen mogen best iets terug doen’

NU 03.10.2013 Hulpbehoevende ouderen kunnen vanaf 2015 een dringend verzoek verwachten van hun gemeente om in ruil voor zorg vrijwilligerswerk te verrichten.

Dat staat in een concept voor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015, zo schrijft de Volkskrant donderdag.

‘Kabinet wil vrijwilligerswerk in ruil voor zorg’›

NRC 03.10.2013 Gemeenten gaan inwoners die zorg nodig hebben dringend verzoeken of ze in ruil daarvoor vrijwilligerswerk kunnen doen. Dat staat in een concept van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015, dat het kabinet voor advies naar de Raad van State heeft gestuurd, schrijft de Volkskrant.

Een voorbeeld dat in het concept wordt gegeven is dat ouderen kunnen voorlezen op de voorschoolse opvang voor kinderen met een taalachterstand. Zo wordt gelijk de eenzaamheid bestreden. Een gepensioneerde boekhouder in een rolstoel zou kunnen helpen bij de gemeentelijke schuldhulpverlening.

Vrijwilligerswerk doen in ruil voor zorg’

NU 03.10.2013 Ouderen, zieken en gehandicapten die zorg krijgen van de gemeente, kunnen vanaf 2015 het dringende verzoek krijgen om vrijwilligerswerk te verrichten.

Dat meldt de Volkskrant donderdag.

De krant kreeg een concept voor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning in handen na een beroep op de Wet Openbaarheid Bestuur.

Nederland bij de tijd: verandering voor zekerheid

Elsevier 30.09.2013 Premier Mark Rutte (VVD) greep op 2 september de H.J. Schoo-lezing van Elsevier aan om zelfredzaamheid in tijden van crisis te benadrukken. Zijn tekst wordt nu in boekvorm uitgebracht.

Het boekje Nederland bij de tijd: verandering voor zekerheid bevat niet alleen de enigszins bijgewerkte versie van de H.J. Schoo-lezing, maar ook de tekst van de Popperlezing die Rutte op 27 september 2011 in Antwerpen hield.

Samenleving

Met de Schoo-lezing van Rutte in een uitverkochte De Rode Hoed begon het nieuwe politieke jaar. Hij wees in zijn toespraak op de technologische verandering waar onze samenleving mee te maken krijgt.

‘Kwart Nederlanders weinig zin in participatie’

Trouw 27.09.2013 Die vindt de animo voor zo’n participatiesamenleving absoluut niet tegenvallen: ‘Er zijn altijd mensen die niet kunnen helpen omdat ze zelf patiënt zijn, of bijvoorbeeld 60 uur per week werken’, stelt een woordvoerder. Pakweg de helft van de ondervraagden gaf juist aan ‘waarschijnlijk wel’ anderen te willen helpen, 14 procent acht dat zelfs ‘zeer waarschijnlijk’. Dat levert een potentieel op van 5 miljoen nieuwe zorgverleners, schat de denktank.

Kwart Nederlanders weinig zin in participatie

NU 27.09.2013 Bijna een kwart van de Nederlanders die nog niet vrijwillig voor een ander zorgen, heeft weinig zin om dat in de toekomst wel te gaan doen. 6 procent is daar ‘zeker niet ‘ toe bereid en 17 procent ‘waarschijnlijk niet’, blijkt uit een vrijdag gepubliceerd onderzoek van de Nationale Denktank.

Kwart Nederlanders weinig zin in participatie

Telegraaf 27.09.2013 Bijna een kwart van de Nederlanders die nog niet vrijwillig voor een ander zorgen, heeft weinig zin om dat in de toekomst wel te gaan doen. 6 procent is daar ‘zeker niet ‘ toe bereid en 17 procent ‘waarschijnlijk niet’, blijkt uit een vrijdag gepubliceerd onderzoek van de Nationale DenkTank.

Participatiesamenleving? Samsom hoor je er niet over

Trouw 26.09.2013 Participatiesamenleving: het is misschien geen mooi woord, maar sinds de koning er in de Troonrede over begon, is er volop discussie over een maatschappij waarin de overheid minder, en de burger meer gaat doen.

‘Ik voorspel een hete herfst’

Telegraaf 25.09.2013  SP-leider Emile Roemer heeft kritiek op de participatiesamenleving, die het kabinet vorige week in de troonrede bepleitte. „We weten allemaal dat de participatiesamenleving, zoals het kabinet het presenteert, een eufemisme is voor ‘zoek het lekker zelf maar uit”, zei Roemer tijdens de Algemene Beschouwingen, het jaarlijkse debat over de begroting van het kabinet voor het volgend jaar.

Gerelateerde artikelen;

25-09: ‘Excuus voor kil bezuinigen’

25-09: Omslag naar participatiesamenleving is goede ontwikkeling

25-09: Debat over bezuiniging

22-09: Partijbureau PvdA beklad

22-09: Pvda zakt nog verder weg

19-09: Bos tegen participatie

17-09: Tekst troonrede

PvdA en VVD aan de haal met een CDA-filosofie

Trouw 25.09.2013  De participatiesamenleving is een ideologische keuze. Maar PvdA en VVD struikelen over loze kretologie, schrijft CDA-leider Sybrand Buma.

Opvallend moment in de Troonrede was de verwijzing van onze Koning naar de participatiesamenleving. Iedereen met enig historisch besef, herkende dit als CDA-thematiek die eerder onder andere door premier Balkenende naar voren is gebracht.

Buma: ‘Participatie is excuus voor kil bezuinigen’

Trouw 25.09.2013 De participatiesamenleving waarvan vorige week sprake was in de troonrede, is voor de VVD ‘weinig meer dan een excuus-terminologie voor kille bezuinigingen’. CDA-leider Sybrand Buma schrijft dat woensdag in een opinie-artikel in Trouw.

‘Excuus voor kil bezuinigen’

Telegraaf 25.09.2013 De participatiesamenleving waarvan vorige week sprake was in de troonrede, is voor de VVD „weinig meer dan een excuus-terminologie voor kille bezuinigingen”. CDA-leider Sybrand Buma schrijft dat woensdag in een opinie-artikel in Trouw.

Buma vindt participatie ‘excuus voor kil bezuinigen’

NU 25.09.2013 De participatiesamenleving waarvan vorige week sprake was in de troonrede, is voor de VVD ”weinig meer dan een excuus-terminologie voor kille bezuinigingen”.

CDA-leider Sybrand Buma schrijft dat woensdag in een opinie-artikel in Trouw.

Tegelijk verwijt hij de PvdA dat door het ‘staatsdenken’ van die partij een overheid is ontstaan ”die de rol van de samenleving, van maatschappelijke organisaties, sportverenigingen tot families, steeds meer verdringt.”

‘Een participatiesamenleving dus, maar intussen viert het escapisme hoogtij’

VK 24.09.2013 Als het aan de politiek ligt, wordt ‘samenkracht’ het belangrijkste woord van 2014, schrijft Govert Derix. Maar hij ziet juist dat we steeds meer vluchten in met name virtuele werelden. Er is een middenweg.

De moderne mens beleeft spannende tijden. Na de dood van God eind negentiende eeuw, de dood van het subject in de jaren zeventig en de dood van ‘multiculti’ in 2010 (bij monde van Angela Merkel), doet ook Koning Willem-Alexander een duit in het zakje. De verzorgingsstaat is dood. Leve de samenleving waarin iedereen weer meedoet. Maar is dat gewoon een kwestie van een knop omzetten? Of zijn we hopeloos verdwaald in de krochten van een ‘escapatiesamenleving’?

Als het kabinet meer participatie wil, valt er veel te winnen bij vrijwilligers

Trouw  23.09.2013 Als het kabinet participatie echt zo belangrijk vindt, is er nog veel te winnen. Zet werklozen en jongeren als vrijwilliger in, betoogt hoogleraar Evelien Tonkens. Onder de vlag van de participatiesamenleving neemt de regering vooral participatie-ontmoedigende maatregelen

Al vanaf de jaren tachtig heerst het idee dat de verzorgingsstaat een meer activerend karakter moet krijgen. De koning zei dus niets nieuws toen hij in de Troonrede betoogde dat ‘de klassieke verzorgingsstaat langzaam maar zeker verandert in een participatiesamenleving’. Toch kreeg de term ‘participatiesamenleving’ de volle aandacht van de media. Het klinkt gezamenlijker en positiever dan ‘eigen verantwoordelijkheid’. De term participatiesamenleving lijkt te voorzien in een behoefte aan een positief, motiverend en samenbindend ideaal, getuige de weerklank die deze term vindt.

Martin Sommer: ‘Het gaat er kennelijk om dat de overheid jouw sores betaalt’

VK 22.09.2013 Volgens columnist Martin Sommer is de participatiesamenleving die premier Rutte voor ogen heeft nog heel ver weg. Niet een helpende hand, maar het eigen belang lijkt de boventoon te voeren. Waarom? ‘Het gelijkheidsideaal baart automatisch meer vraag naar gelijkheid. Er is per definitie altijd een achtergestelde groep, en daarna is er altijd wel weer een politicus die zich daarover ontfermt.’

Participatiesamenleving vraagt om bescheiden bestuur

Trouw 21.09.2013 De tendens naar meer lokale samenwerking is wellicht een beweging naar een ‘participatiesamenleving’. Maar dan niet zoals het kabinet deze voor ogen heeft: van bovenaf opgelegd, met het doel te bezuinigen. Wel als het gaat ‘sociale ambachtelijkheid’ en bescheiden bestuur.

Bereidheid burgerparticipatie stopt bij troep opruimen

BB 20.09.2013 Als het moet, zijn Nederlanders zonder morren bereid te zorgen voor familieleden die ziek of hulpbehoevend zijn. Maar het opruimen van hondenpoep in de eigen buurt gaat de meesten te ver. Ook het legen van afvalbakken, het schoonmaken van bekladde muren en het corrigeren van hangjongeren zijn volgens de gemiddelde Nederlander bij uitstek taken voor de overheid. Dat blijkt uit een peiling van onderzoeksbureau TNS NIPO naar burgerparticipatie.

Gerelateerde artikelen;

‘We begeleiden een hoop overbelaste mantelzorgers’

RTVWEST 20.09.2013 Participeren moeten we. Tenminste als het aan het kabinet ligt. De koning zei in de troonrede dat de verzorgingsstaat langzamerhand plaats moet maken voor een participerende samenleving waarin mensen waar mogelijk zelf verantwoording moeten nemen voor hun eigen leven. Bijvoorbeeld in de zorg. Daar zal vaker een beroep worden gedaan op naaste familieleden. Maar is dat ook reëel?… Lees verder

’Hervormingen te lang taboe binnen PvdA’

VK 20.09.2013 De participatiesamenleving die het kabinet voorstaat is niet de nachtwakersstaat die voormalig PvdA-leider Wouter Bos ervan maakt. Dat zegt PvdA-minister Jeroen Dijsselbloem in een gesprek met de Volkskrant, zaterdag. ‘Ik vind de reactie van Bos zwart-wit. Alsof het een staat is die alleen daar opvangt waar mensen door het ijs zakken.’

‘Participatiesamenleving’ is voor het VVD-PvdA-kabinet en Dijsselbloem het kernwoord om de volgens hen noodzakelijke maatschappelijke omslag te duiden. Bos, met VVD-minister Henk Kamp informateur van Rutte II, leverde er felle kritiek op. Zo’n minimale samenleving, ‘zeg me dat het niet zo is’, daagde hij zijn partijgenoten uit in zijn Volkskrant-column afgelopen donderdag.

Lees ook Wouter Bos: ‘PvdA steunt participatie-samenleving? Zeg me dat het niet zo is!’ – 19/09/13

‘Plasterk is als een tuinman die denkt dat de bloemen vanzelf gaan bloeien’

VK  20.09.2013 De PvdA kiest opnieuw voor een politiek van meer markt en eigen verantwoordelijkheid, schrijft Ronald van Raak (SP) in reactie opRonald Plasterk. ‘Dat was niet de belofte die Samsom voor de verkiezingen deed.’

De verzorgingsstaat is geen probleem, maar een oplossing voor problemen. Als mensen ouder, ziek of werkloos worden en hulp nodig hebben om hun leven in eigen hand te houden. De PvdA neemt afstand van de verzorgingsstaat en kiest voor een ‘participatiesamenleving’. Daarmee neemt de PvdA ook afstand van de sociaaldemocratie.

Minister Plasterk verdedigt vandaag in de Volkskrant de nieuwe koers van het kabinet. Mensen zijn hoger opgeleid dan voorheen en zouden daarom minder behoefte hebben aan gemeenschappelijke regelingen voor sociale zekerheid. Maar de huidige crisis laat nu juist zien dat iedereen in de problemen kan komen en sociale zekerheid nodig heeft.

Lees ook ‘De overheid kan niet elke grasspriet bijknippen’ – 20/09/13

Rutte: ‘Ook in participatie-maatschappij bestaat WW’

Trouw  20.09.2013 Een participatiemaatschappij heeft niks met inkomen te maken. ‘Ook in een participatiesamenleving bestaan WW en pensioenen.’ Premier Mark Rutte zei dat vrijdag na de ministerraad. Hij reageerde op de ophef die ontstond door een zin in de troonrede dat de klassieke verzorgingsstaat plaats maakt voor een participatiesamenleving.

‘Gettovorming dreigt door participatiesamenleving’

VK  20.09.2013 Bij 80 procent van de bevolking zal de omschakeling naar de participatiesamenleving die het kabinet-Rutte voorstaat, waarschijnlijk weinig problemen geven. Maar arme wijken waar de bewoners weinig onderling contact hebben, dreigen de dupe te worden.

De bewoners zijn er het minst van alle Nederlanders bereid zich in te zetten voor hun buren en hun leefomgeving als de overheid zich er de komende jaren terugtrekt. Dit blijkt uit een onderzoek onder duizend burgers door TNS Nipo. ‘Als de overheid van alle mensen verwacht dat bewoners taken van de overheid gaan overnemen, zal dat in sommige wijken goed gaan’, zegt Peter Kanne van TNS Nipo. ‘Maar andere buurten kunnen afglijden en getto’s worden zonder extra inzet van de overheid.’

VERWANT NIEUWS;

‘De overheid kan niet elke grasspriet bijknippen’

VK 20.09.2013  De ontwikkeling naar meer participatie is niet links of rechts, niet van arm of rijk, niet van stad of platteland, schrijft minister van Binnenlandse Zaken Ronald Plasterk. Wanneer verschillende maatschappelijke bewegingen dezelfde kant op gaan werken, kan er echt iets gebeuren. Hier zijn drie bewegingen van de laatste decennia.

Wouter Bos tegen participatiesamenleving

BB 19.09.2013 Oud-PvdA-leider en oud-informateur van het huidige VVD-PvdA-kabinet Wouter Bos is geschrokken van de term ‘participatiesamenleving’ in de troonrede van dinsdag. Dat blijkt uit zijn column in de Volkskrant van donderdag.

Gerelateerde artikelen;

17-09-2013 Troonrede: Omslag naar participatiesamenleving 

VK 19.09.2013  Als de participatiesamenleving zoals verwoord in de troonrede niet slechts de mening van de VVD-leider is, maar ook van de coalitie, is er bij de PvdA sprake van een kleine ideologische revolutie, schrijft Wouter Bos in zijn tweewekelijkse column.

participatiesamenleving
Maar het grootste nieuws vond ik toch de terugkeer van de participatiesamenleving. De koning mocht zelfs aankondigen dat de klassieke verzorgingsstaat plaats ging maken voor de participatiesamenleving. Pauw & Witteman verbasterden het overigens onmiddellijk tot participatiemaatschappij, volgens woordenboeken is dat vooral een ‘onderneming ter financiering van vennootschappen die zelf door hun betrekkelijk geringe omvang geen toegang hebben tot de kapitaalmarkt’. Die verwarring was voor mij één van de redenen om het woord zelf nooit te gebruiken.

Wouter Bos tegen ‘participatie-samenleving’

Trouw  19.09.2013 Oud-PvdA-leider en oud-informateur van het huidige VVD-PvdA-kabinet Wouter Bos is geschrokken van de term ‘participatiesamenleving’ in de troonrede van dinsdag. Dat blijkt uit zijn column in de Volkskrant van donderdag.

Bos tegen participatie

Telegraaf 19.09.2013 Oud-PvdA-leider en oud-informateur van het huidige VVD-PvdA-kabinet Wouter Bos is geschrokken van de term ‘participatiesamenleving’ in de troonrede van dinsdag. Dat blijkt uit zijn column in de Volkskrant van donderdag.

‘Wat Wouter Bos ook beweert, het gaat de kiezer wel degelijk om de inhoud’

Trouw 30.08.2013 De Ombudsvrouw van de Volkskrant schrijft in de krant van afgelopen zaterdag dat frivool nieuws de krant vaak haalt via een omweg. Zij doelde op de wat slinkse wijze waarop de echtscheiding van Diederik Samsom in de krant ‘werd gefietst’. De Volkskrant schreef namelijk niet over de scheiding, maar over de manier waarop andere kranten die scheiding in het nieuws hadden gebracht en over de vraag of de scheiding van Samsom niet, wel of geen ‘nieuws’ was of zou moeten zijn.

‘Wouter Bos straks als PvdA-lijsttrekker: ik sluit het niet uit’

Elsevier 29.08.2013 Na de dood van Pim Fortuyn was Wouter Bos een van de weinigen die bij de rouwstoet door Rotterdam begreep dat langs de weg allemaal PvdA’ers stonden. Bos heeft het rode schip helaas te vroeg verlaten – maar een terugkeer valt niet uit te sluiten. Wouter Bos komt terug. Die conclusie trok ik uit de uitzending van Zomergasten van afgelopen zondag. Bos mist de spanning, de reuring, de kiezer. En elke keer als het beeld wegdreef, zagen we de glunderende tronie van de man die ooit van Jan Peter Balkenende verloor. Obama, Clinton, Mandela, Fortuyn. In dat rijtje wil hij staan.

Fascist

De PvdA van Ad Melkert was vooral gevuld met zuur-links. Wij weten wat goed voor u is. Dat was het adagium. Alle geluiden uit de samenleving kwamen in de trechter met gezeur en gezever. Wie de multiculturele samenleving niet als een verrijking omarmde, was een fascist.

In De Wouter Tapes – een documentaire over diens campagne – liet hij zijn medewerkers de stoet zien: dit zijn onze mensen, zegt hij er geëmotioneerd bij. Voor hen wil ik het doen. ‘Maar wel enge mensen,’ zegt een medewerker daarop.

In Zomergasten vergeleek hij Fortuyn dan ook met Bill Clinton, die beroemd is geworden met de zin: ‘I feel your pain.’ Daarmee zei Clinton: ik kan jullie problemen niet oplossen, maar ik begrijp ze wel.

Rijper

Bos duwde zijn partij een richting op die toekomst had. Maar helaas heeft hij het rode schip te vroeg verlaten. Zijn opvolger, Job Cohen, liet het interne debat over de koers van de PvdA lopen en Samsom heeft er simpelweg de tijd niet voor om zijn partij te herprofileren.

zie ook;

Trouw 27.08.2013 Tenminste één keer zei Wouter Bos iets dat hij als politicus nooit had durven zeggen: hij zei dat mensen zelf ook een verantwoordelijkheid hadden in het ontstaan van de crisis, schrijft columnist Johan Fretz. ‘Dat was blijkbaar even schrikken voor sommigen.’ Graaiers, geen woord dat we collectief zo hartstochtelijk gebruiken. Iedereen weet meteen wat je bedoelt: mensen, veelal mannen van middelbare leeftijd met topfuncties in de financiële sector, die bakken geld verdienden, terwijl onze economie instortte. Gisteren probeerde oud-minister van Financiën/bankenredder (streep door wat niet van toepassing is) Bos in Zomergasten uit te leggen dat niet alleen de graaiers de boosdoeners zijn.

Wouter Bos geeft mooie interpretatie gedicht Robert Frost. Klopt die ook?

NRC 26.08.2013 Voor Wouter Bos is Robert Frosts’ gedicht The Road not Taken al jaren een steun in de rug bij keuzemomenten, zei hij gisteravond in Zomergasten. Maar het is goed mogelijk dat Bos, en velen met hem, het gedicht verkeerd interpreteert. Gisteravond opende Wouter Bos, oud-partijleider van PvdA en sinds een week bestuursvoorzitter van VuMC, het VPRO-interviewprogramma Zomergasten met een UBS-reclame waarin de Engelse acteur Alan Bates (1934) een gedicht declameert van de Amerikaanse dichter Robert Frost (1874-1963). The Road not Taken heet dat gedicht, het verscheen oorspronkelijk in 1916 en geldt als een van de meest gelezen moderne Amerikaanse gedichten van een van de meest populaire twintigste-eeuwse Amerikaanse dichters. Lees verder

‘Deze Zomergastenavond was Wouter Bos zijn eigen spindoctor’

VK 26.08.2013 Het is waarschijnlijk goed dat Wouter Bos de politieke en financiële wereld vaarwel heeft gezegd en zich nu kan bezighouden met dilemma’s van leven en dood, schrijft columnist Martine de Jong over de vijfde aflevering van Zomergasten met oud-politicus en bestuursvoorzitter van het VUmc Wouter Bos. Gast zijn in Zomergasten stond al een tijdje op zijn bucket list, grapte Bos, maar desalniettemin nam hij de avond erg serieus.

MEER OVER: Zomergasten 2013 Wouter Bos

Terugkijken: Zomergast Wouter Bos privé gesloten, openhartig over politiek

NRC 26.08.2013 Een (ex-)politicus heeft volgens onze tv-recensent Hans Beerekamp eigenlijk maar twee opties in Zomergasten. Waar menig kijker wellicht hoopte op een persoonlijk kijkje in het leven van oud-PvdA-leider en huidig VUmc-bestuursvoorzitter Wouter Bos, bleef dat uit. Bos deed ‘een Alexander Pechtold in 2009’: een beschouwing over de politiek. Over zijn politieke carrière toonde hij zich dan wel weer openhartig.

Volgens Beerekamp is de keuze van een politicus om juist niet dat inzicht in zijn persoonlijke leven te bieden, voor kijkers meestal de verkeerde: “die hebben daar weinig trek in”. Toch werd de aflevering met Bos het beste bekeken tot nu toe. Met 820.000 kijkers trok de oud-politicus meer mensen dan cabaretier Hans Teeuwen (812.000) aan het begin van dit seizoen.  Lees verder

Kies uw favoriete fragment van Zomergast Wouter Bos

NRC 26.08.2013 In de vijfde aflevering van Zomergasten is vanavond voormalig PvdA-leider en huidig VUmc-bestuursvoorzitter Wouter Bos te gast. In de aanloop naar zijn keuze zet nrc.nl zelf alvast drie fragmenten op een rij die de Zomergast typeren, maar we willen graag ook uw favoriet weten én welke vraag u Bos zou stellen.

‘Hállo zeg: er zaten welgeteld 0,21 vrouwen in de Zomergastenaflevering met Wouter Bos’

VK 26.08.2013 Het kan gewoon niet waar zijn dat er geen mooie, leerzame of lachwekkende fragmenten met vrouwen erin te vinden zijn, schrijft journaliste Jacq. Veldman. ‘Die zijn er namelijk heus wel. Te over.’ Het is altijd een beetje lastig om het als vrouw over vrouwenquota te hebben, want voor je het weet word je weggezet als vrouw die het over vrouwenquota heeft.

‘Niet slim van Wouter Bos om de senaat te bruuskeren’

VK 26.08.2013  Regeren tegen een groot deel van de volksvertegenwoordiging en de samenleving in gaat nu eenmaal niet. Dat is maar goed ook, schrijven Emile Roemer en Tiny Kox. Volgens Wouter Bos zal het allemaal wel loslopen als de regering de Eerste Kamer confronteert met voorstellen die in de Tweede Kamer alleen door VVD en PvdA gesteund zijn, zo schreef hij op 22 augustus in zijn column in de Volkskrant. De machtspositie van de Eerste Kamer is immers beperkt, zegt hij geruststellend. De senaat kan voorstellen alleen goedkeuren of afstemmen, niet aanpassen.

augustus 26, 2013 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 11 reacties

De Tijdgeest van de 21e eeuw genaamd het Populisme

Populisme.

Hoe verhouden de ideaaltypes van Pedagoog en demagoog zich tot de wens van de burger dat er naar hem geluisterd wordt? Is in een moderne democratie met zelfbewuste burgers nog wel plaats voor pedagogie?

Of is daar juist grote behoefte aan (zie bijvoorbeeld de verschillende oproepen om leiding) maar weet niemand meer de juiste toon te vinden? Lees een kort stukje geschreven in de Huffington Post. Mogelijk allemaal wat kort door de bocht, maar het roept wel vragen op die ook voor de Nederlandse politiek interessant zijn. « Europa sterft een langzame dood

Wouter Bos (PvdA).

Wouter Bos is in zijn column (21 maart) van mening dat niet alleen SP, PVV en 50Plus populistische partijen zijn, maar dat ook het CDA dat dreigt te worden.

Op basis van nauwkeurig onderzoek komt Rooduijn tot de conclusie dat dat niet het geval is. Rooduijn gebruikt, terecht, een minimalistische definitie van populisme. Partijen zijn populistische naarmate zijn in hun ideologie het volk en centrale plaats toekennen (1) en zij ervan uit gaan dat het volk homogeen is (2). Populistische partijen stellen het volk dat goed is tegenover een politieke elite die slecht is en corrupt (3) en zij constateren dat de uitbuiting van het volk door de politieke elite het land in een ernstige politieke, economische en culturele crisis heeft gestort (4).

Dat het volk homogeen is lijkt mij onzin, dat het volk goed is lijkt me nog grotere onzin, maar dat de bestuurlijke elite de afgelopen 20 jaar vooral aan zijn eigen portemonnee gedacht heeft is een realistische gedachte. Ook in die zin vormen de populistische partijen een correctie  op het gedrag van de elite. Geen wonder dat in Nederland, waar populistische partijen electoraal heel sterk zijn, toch niet meer dan 22 procent van de bevolking ontevreden is met het functioneren van de democratie.

Verdediging proefschrift ‘A Populist Zeitgeist?’

http://matthijsrooduijn.nl/

Video –  Buitenhof 19 september 2010: Herman Wijffels & transatlantsich populisme

zie: Schnabel: Meer populisme

zie: Kabinet Grillo in Nederland in 2013 ?

zie ook: Niet alleen België verwilderd door het Populisme

en: CDA versus het Populisme

en ook: Bas van der Vlies SGP – Populisme in Nederland een bedreiging

verder: Is de ‘elitaire’ samenstelling van de 2e kamer een afspiegeling van de Samenleving ??

’Kloof’ zorgt voor populisme en polarisatie

Telegraaf 05.09.2016 Het populisme en de polarisatie in Nederland nemen toe, doordat de ongelijkheid in Nederland groeit.

Dat stelt minister Dijsselbloem (Financiën) maandag tijdens zijn speech bij de opening van het academisch jaar aan de Universiteit van Tilburg.

De PvdA-bewindsman constateert dat de ‘kloof’ toeneemt tussen hoogopgeleid en laagopgeleid, en tussen jong en oud, hoewel de welvaart nog wel groeit. Dijsselbloem: „We zijn een van de meest gelijke landen ter wereld. En toch dreigen de ‘winnaars’ en ‘verliezers’ in Nederland uit elkaar te drijven.”

Volgens hem vormen meer banen, onderwijs en innovatie de oplossingen voor wat hij de ‘kansenkloof’ noemt.

TEGEN DE VERHARDING

‘We willen een positieve deken over het land trekken’

VN 13.07.2016 Het is een nieuwe maatschappelijke beweging die nog in de kinderschoenen staat, maar Ieder1 heeft de potentie om uit te groeien tot iets groots. Met acteur Nasrdin Dchar als voortrekker die iets wil dóén aan de verharding in Nederland.

Soms trekt acteur Nasrdin Dchar het gewoon niet meer, die verharding in Nederland. ‘De flanken hebben de overhand, man.’ Het is tijd de boel ‘effe te resetten’. Dat doet hij met zijn beweging www.Ieder1.nl . ‘Want wat de fok willen we nou eigenlijk? We zijn toch een samenleving?’

Eigenlijk hoef je niet eens met hem te praten om te weten dat er binnen in Nasrdin Dchar een vulkaan rommelt. Alleen kijken naar zijn gezicht en zijn lichaamstaal volstaat. De permanent intense blik, de diepe zuchten als hij naar woorden zoekt, het hevige gesticuleren wanneer hij zijn punt wil maken. De acteur oogt breekbaar op deze broeierige middag op het terras van het Rotterdamse theatercafé Floor. Daar zijn redenen voor: slaapgebrek omdat hij zes weken geleden voor de tweede keer vader werd, honger en dorst vanwege de ramadan.

Maar dat is niet de verklaring waarom zijn emoties zo hoog oplopen. Die…

Wat verklaart Brexit, Trump en de opkomst van de extreem rechtse beweging?

VN 11.07.2016 Voor velen kwamen de opkomst van Donald Trump en de Brexit als een schok. Men is bang dat deze rechtse beweging ook op zal komen in Europa. Waarom verandert het gezicht van de wereldwijde politiek zo snel en hadden we deze verschuiving naar rechts kunnen voorspellen?

Voorman Marine Le Pen van het extreem rechtse Front National tijdens haar presidentiële campagne in 2012. Bron: Wikipedia commons, JÄNNICK Jérémy.

Sommige onderzoeken suggereren van wel. Gedurende een periode van bijna 150 jaar hebben we gezien dat elke financiële crisis werd gevolgd door een tien jaar lange golf van steun voor extreemrechtse populistische partijen. Dit blijkt uit een recente analyse van meer dan 800 verkiezingen door Duitse economen.

Interessant genoeg zagen ze niet eenzelfde verschuiving naar rechts als reactie op recessies of macro-economische schokken die een deel vormen van de normale economische toe- en afname en niet expliciet in gang werden gezet door een financiële crash. Het is nu acht jaar sinds de laatste financiële crisis in het Verenigd Koninkrijk. De mate van steun voor extreem rechtse partijen zou ongeveer nu terug moeten veranderen naar de situatie van voor 2008.

Verkeerde beslissingen

Christopher Simms, onderzoeker op het gebied van volksgezondheid aan de Dalhousie universiteit in Halifax, Canada, zei afgelopen maand dat wanneer mensen bezorgd zijn, ze niet alleen nalaten de juiste beslissingen te nemen, maar dat de beslissingen die ze nemen ook nog eens uitzonderlijk slecht zijn. Hij citeerde een recent onderzoek dat aantoonde dat bezorgdheid neuronen in de prefrontale cortex onderdrukt. Dat is een gebied in het brein dat betrokken is bij besluitvorming.

Dit zou een hoop van wat er momenteel gebeurt, kunnen verklaren. Het Global Risks Report 2016 – een jaarlijks onderzoek naar wereldwijde risico’s – beschreef een wereldwijde toename in catastrofale evenementen, variërend van gedwongen migratie tot natuurrampen. Bij een dusdanige crisis zoeken mensen een zondebok. Vaak zijn immigratie en minderheden de makkelijkste doelwitten voor problemen met een minder duidelijke oorzaak, zoals het geval is bij financiële crises.

Van immigratie is aangetoond dat het een effect heeft op rechtse standpunten, maar niet op de manier die je misschien zou verwachten. Er blijkt een negatieve correlatie: daar waar immigratie het hoogst is, is de steun voor rechtse partijen het laagst. Zo is gebleken dat niet de daadwerkelijke hoeveelheid immigranten, maar de perceptie van de aantallen gelinkt is aan stemmen voor het UKIP.

Dit effect kan verklaard worden met behulp van de zogeheten contact hypothese: de theorie dat, in de woorden van psycholoog Thomas Pettigrew van de universiteit van Californië, ‘het enige dat nodig is voor meer begrip tussen groepen, contact is’. Pettigrew schreef een meta-analyse van meer dan 500 onderzoeken over dit onderwerp.

Emotie en autonomie

‘Nooit eerder is er zo snel en met zo weinig schaamte zoveel misleiding blootgelegd’, zegt Stephan Lewandowsky, onderzoeker op het gebied van desinformatie aan de universiteit van Bristol, met betrekking op het Britse referendum.

Campagnes om de Europese Unie te verlaten leunden uiteindelijk op het aanwakkeren van angst voor immigranten, net als Donald Trump deed in zijn campagne in de VS. Wat maakte deze ‘angstcampagnes’ zo effectief?

Donald Trump tijdens zijn campagne in 2016.Bron: Wikipedia commons, Gage Skidmore.

Volgens invloedrijk gedragseconoom Daniel Kahneman van de Princeton universiteit gebruikten de ‘vertrekcampagnes’ argumenten gebaseerd op emotie in plaats van rationele analyse. Dit is, zoals hij in zijn boek ‘Thinking, Fast and Slow’ beschrijft, een overwinning van Systeem 1-denken – de snelle manier op basis van intuïtie en emotie – op Systeem 2-denken – de langzamere, rationelere manier van beslissingen nemen.

Een andere psychologische verklaring is dat de ‘vertrekcampagnes’ profiteren van de fundamentele menselijke behoefte aan autonomie, zegt psycholoog Paul Redford van de West of England universiteit in Bristol. Vertrekstemmers zijn doorgaans minder welvarend en hebben minder macht. Hun stem voor het vertrek uit de EU zou daarmee een poging geweest kunnen zijn hun ruimte voor zelfbeschikking te vergroten.

Steun tonen

Sinds de uitkomst van het referendum is volgens de NPCC – de Britse raad van politie – de hoeveelheid meldingen van haatdelicten in het land toegenomen. In de week na de stemming ontving een van dergelijke websites 331 meldingen van haatdelicten. Dat is het vijfvoudige van het wekelijkse gemiddelde van 63.

Leestip: Rumoer . Jean Tillie&Henk van der Kolk, € 19,95  Bestel in onze webshop

Een overvloed aan psychologisch onderzoek naar conformiteit heeft aangetoond dat dit een gevaarlijke situatie zou kunnen zijn. Uit een vaak herhaald onderzoek door Solomon Asch uit 1955 bleek dat wanneer mensen gevraagd werd te oordelen of lijnen van dezelfde lengte daadwerkelijk dezelfde lengte hadden, de meeste mensen aangaven dat de lengte verschilde. Er was enkel een groep acteurs voor nodig die zeiden dat de lijnen niet even lang waren. Het onderzoek toont aan hoe makkelijk mensen aangezet kunnen worden hun kijk dusdanig te veranderen dat die overeenkomt met die van de mensen om hen heen.

In de nasleep van de toename van het aantal haatdelicten kwam een campagne op om bezwaar te uiten tegen racisme. Door een speldje op hun kraag te dragen, hopen sommige mensen hun steun te betuigen voor de mensen uit het Verenigd Koninkrijk die zich nu benadeeld of bedreigd voelen. Klinisch psycholoog Miriam Silver meent dat het op deze manier tonen van solidariteit en het verbinden met degenen die vijandigheid ervaren, kleine stappen zijn die mensen kunnen maken om hen te steunen.

Wat betreft het door de media genoemde ‘Bregret’ – vertrekstemmers die nu spijt hebben van hun beslissing – stelt Kahneman dat de meesten geen spijt zullen hebben. Spijt is namelijk zeldzaam, zegt hij. In plaats daarvan vinden mensen manieren om wat er om hen heen gebeurt te verklaren door de schuld bij anderen te leggen.

Lees verder:

Populisme wordt gevoed door sociale uitsluiting

VK 26.03.2016 Donald Trump voedt zich met hetzelfde volkssentiment als Geert Wilders. De basis daarvoor is gelegd door neoliberale hervormingen.

Trump is de exponent van een populistische wind die sinds de val van de Muur door het Westen waait

We vermaken ons in Europa graag met Amerikaanse toestanden en Donald Trump bedient ons op onze wenken: als een olifant beweegt hij door de politieke porseleinkast. Maar hoe Amerikaans is het politieke schouwspel waaraan wij ons vergapen?

We doen er goed aan eens in de spiegel te kijken: de Amerikanen hebben Trump, maar wij hebben Wilders, de Fransen Front National, de Noren hun Fremskrittspartiet, de Denen de Folkeparti, de Zwitsers de Schweizerische Volkspartei, de Duitsers sinds kort het Alternative für Deutschland en de lijst loopt nog lang door. 

Zo bezien is het fenomeen Trump niet uniek, noch Amerikaans: Trump is de exponent van een populistische wind die sinds de val van de Muur door het Westen waait. Hij geeft uiting aan een algemeen ressentiment en wantrouwen in de democratische vertegenwoordiging waaraan, na de marginalisering van de fascistische en communistische bewegingen, het populisme het beste gehoor geeft.

In een recent onderzoek leggen mijn coauteurs en ik een link tussen de opkomst van het populisme en het neoliberaal gedachtegoed dat zich in de laatste drie decennia van het Westen heeft meester gemaakt. De vermarkting van het onderwijs, de gezondheidszorg en andere diensten laat weinig heel van traditionele verwachtingen, gemeenschapszin en solidariteit. Marktwerking legt de verantwoordelijk voor winst en verlies bij het individu en in de wereldwijde concurrentie om kapitaal en arbeid is geen plaats voor sympathie.

Zondebokken

Oost-Europese armen krijgen in toenemende mate de schuld van hun eigen misère

Onder de druk van deze ontwikkelingen en een algeheel gevoel van machteloosheid worden zondebokken aangewezen: met name nieuwkomers en reeds gemarginaliseerde groepen moeten het ontgelden. Populistische partijen voeden zich met deze sentimenten en geven er hun eigen draai aan: politici wakkeren de vrees voor vreemdelingen aan en/of stellen de belangen van gemarginaliseerde autochtonen boven alles.

Ons onderzoek laat zien dat neoliberale hervormingen samengaan met toenemende sociale uitsluiting. Zo scheppen dergelijke hervormingen een klimaat waarin het populisme gedijd. Wie daarvan de dupe is, hangt af van de politiek-historische identiteit van een land en regio.

Gemiddeld genomen zien we dat de mate van neoliberalisering in Oost-Europa, sinds de val van de Muur tot nu, samengaat met een toenemende uitsluiting van arme burgers. Oost-Europese armen krijgen in toenemende mate de schuld van hun eigen misère.

In West-Europa zijn moslims de zondebok: de vrees voor en uitsluiting van moslims is het sterkst in landen waar de afgelopen decennia met de grootste vaart neoliberale hervormingen zijn uitgerold. In die landen horen arme autochtonen er juist wél bij.

Welbeschouwd vergapen we ons op televisie dus aan Europese toestanden die het tot Amerika hebben geschopt. Door Trump te scharen onder Wilders en de zijnen krijgen we een betere kijk op het volkssentiment waarmee beiden zich voeden en het overheidsbeleid dat daarvoor de bodem heeft gelegd.

Jonathan Mijs is promovendus op de afdeling sociologie van Harvard University.

GERELATEERDE ARTIKELEN;

Bernie Sanders is een linkse populist

Kijk verdomme eerst eens allemaal naar Duitsland

Social impact bonds zijn breekijzer voor bureaucratie

Podemos-leider Pablo Iglesias tijdens de demonstratie van de partij in Madrid, 31 januari

Aristocratisch en antipopulistisch

Echt geruststellend is dat natuurlijk niet. In Europa wordt de volksmacht gevreesd, en niet zonder reden. Nationalisme, communisme, fascisme en zelfs democratie; ons continent heeft er slechte ervaringen mee, waarbij aan de democratie wel lippendienst wordt bewezen, maar dan in de nette parlementaire variant. Wat Europa niet verdraagt, is de macht van de straat; daar komt onheil van.

Zonder elite kunnen de populisten niet leveren

VK 06.02.2015 De Europese Unie wekt populisme op, maar overal in Europa zijn de nette burgers in de meerderheid.

Vijf jaar nadat de eurocrisis in Griekenland is begonnen, en tweeënhalf jaar nadat de geldmarkten die – na een toverspreuk van ECB-president Mario Draghi – voor beëindigd hebben verklaard, vinden nu overal in Europa volksopstanden tegen de EU plaats. Rijkelijk laat dus. In het verleden kon je binnen zo’n tijdsduur wereldoorlogen voeren, maar anno 2015 grijpt in Athene de eerste marxist na vrije verkiezingen de macht en roept in Madrid een links-radicale universiteitsdocent de geest van Don Quichotte aan. In zijn gevecht tegen windmolens telt de Podemos-leider – tik tak! – alvast de seconden af voor de conservatieve regering van Mariano Rajoy. Maar in werkelijkheid kraaide het oproer vroeger sneller.

Ook hier bestaat een groeiende afkeer van een bestuurlijke elite die zowel links als rechts steeds opnieuw teleurstelt. Voor populistisch rechts levert deze elite nationale soevereiniteit en culturele eigenheid onbekommerd uit aan supranationale, ondemocratische krachten. Voor vooral minderheden maakt de elite zijn verheven verlichtingstaal van gelijkheid en gelijke kansen niet waar. Ondanks alle beleidsnota’s, emancipatie-awards en bevoogdende aanmoediging blijft Nederland gesegregeerd; pluriform is de samenleving alleen op papier. Maatschappelijk schiet het maar niet op.

Heeft Fukuyama dan toch geen gelijk en is de geschiedenis niet afgelopen? Is het populistisch-conservatisme de nieuwe uitdager? Is het internationaal recht failliet? Of, zoals Derk Jan Eppink opperde (O&D, 30 april), wordt de basisstructuur van de internationale politiek omgegooid?

Democratie

Hoe de democratische rechtsstaat ons uit de vingers glipt

Elsevier 06.01.2015 De huidige samenleving wordt gedomineerd door zwalkende politici, ongeïnformeerd getwitter en gewetenloos populisme. De traditionele democratische rechtsstaat glipt ons uit de vingers.

De democratische rechtsstaat – we zijn er zo aan gewend dat we ons nauwelijks realiseren hoe belangrijk die is. Maar waar hebben we die democratische rechtsstaat eigenlijk aan te danken?

Eenzijdig

Dit liberale verhaal is op zijn minst eenzijdig. Wie grondleggende politieke teksten uit het verleden bestudeert, ziet dat daarin al belangrijke noties over de relatie tussen overheid en onderdanen voorkomen die wij nu associëren met de rechtsstaat. Het Plakkaat van Verlating – onze ‘onafhankelijkheidsverklaring’ uit 1581 – bepleit met een beroep op de Bijbel een vorst die als een herder voor zijn schapen zorgt. De macht dient dus ten gunste van het volk te worden uitgeoefend. Dat impliceert vrijheid van godsdienst, en een vergadering van Staten die het volk representeert en een vorst kan afzetten wanneer die zich als wolf ontpopt. Deze wijsheden gaan terug op een middeleeuwse tekst, de zogeheten Blijde Inkomste of Joyeuse Entrée (1356), die vorsten bij hun aantreden met hun hand op het Evangelie moesten zweren te zullen eerbiedigen.

Vorig jaar verscheen een belangrijk boek van de liberale filosoof Larry Siedentop: Inventing the Individual. Met klem van redenen wordt hierin uitgelegd dat door christelijke waarden – zoals de natuurlijke gelijkheid tussen mensen, de positie van het individu en het belang van het persoonlijk geweten – ideeën zijn uitgekristalliseerd die onze rechtsstaat mogelijk hebben gemaakt. Het individu moet worden beschermd tegen de macht van sociale en politieke structuren. Zonder deze christelijke waarden geen rechtsstaat, betoogt Siedentop.

Een democratie berust op het principe van de gelijkheid van omstandigheden, en dat leidt uiteindelijk tot een verzorgingsstaat waarin de staat uitgroeit tot een almachtige herder die zich gretig ontfermt over ongeïnspireerde, verdoolde en onmondige schaapjes. Alexis de Tocqueville (1805-1859) voorzag dat, en Abraham Kuyper (1837-1920) zei het hem na, in een betoog dat in onze ‘participatiesamenleving’ relevanter is dan ooit.

Normloosheid

Een volgend bezwaar betreft de normloosheid van democratie. Kunnen alle vragen over goed en kwaad bij meerderheid van stemmen worden afgedaan? Is democratie niet meer dan een procedure die kan leiden tot de eigen afschaffing? Of belichaamt democratie ook onopgeefbare waarden? In het onlangs doorElsevier Boeken heruitgegeven pleidooi van George van den Bergh uit 1936 wordt terecht de wacht betrokken tegen partijen die binnen de kaders van de wet strijden voor het einde van de democratie.

Moreel fundament

Maar hét bezwaar dat in de klassieke (pre-christelijke) én christelijke traditie tegen democratie is ingebracht, bestaat in het inzicht dat een democratie een cultureel (moreel) fundament veronderstelt dat een democratie zelf niet in stand kan houden. Als dat fundament ontbreekt, ontaardt democratie in een ochlocratie, in een regering door de massa.

Lees ook…

Boris van der Ham: Democratie moet onschrapbare waarde in Grondwet zijn’

Kwetsbaar

Frits Bolkestein is de laatste politicus die op deze kwetsbaarheid van de democratie heeft gewezen: het liberalisme is slecht in het onderhouden van het culturele fundament ervan. De Tocqueville schreef bijna twee eeuwen geleden dat een samenleving alleen dan gezond is wanneer de vrijheid de religie van zijn theocratische pretenties afhelpt en wanneer het geloof de vrijheid beteugelt.

zie ook

11 dec 2014 ‘Democratie moet onschrapbare waarde in Grondwet zijn’

Waarom populisten juist nu winst boeken

Trouw 15.05.2014 Veel Europeanen kleuren volgende week het vakje van een populistische, veelal eurosceptische partij rood. Wie zijn die kiezers? Waarom stemmen ze op die partijen?

De mensen in Europa zijn gewoon teleurgesteld en heel erg boos. De economische crisis en de werkeloosheid, daar gaat het om. De ogen van de veertigjarige Italiaanse Massimo lichten op als de naam van de Italiaanse politicus en komiek Beppe Grillo valt. “Grillo is fantastisch”, zegt hij dromerig, terwijl het Romeinse verkeersgeweld aan hem voorbijtrekt. Trots pakt hij zijn sleutelbos. De gele sterren van Grillo’s Vijfsterrenbeweging prijken op het crème-kleurige leer van de sleutelhanger.

‘Geschiedenis is wel degelijk ten einde’

VK 09.05.2014  Populistisch-conservatieve landen vormen geen bedreiging voor de westerse liberale democratie, betoogt internationaal jurist, schrijver en voormalig diplomaat Serv Wiemers.

Vrijwel dagelijks wordt in Syrië een ‘rode lijn’ overschreden. In Oekraïne lapt Poetin het internationaal recht aan zijn laars. De Koude Oorlog lijkt terug van weggeweest. Rechts-populisten gaan een grote overwinning behalen bij de Europese verkiezingen. Wat is er aan de hand? Staat de wereld op de drempel van een nieuw tijdperk?

Links Nederland mag kennelijk onbeperkt populistisch zijn

Elsevier 14.04.2014 Het populisme van links Nederland wordt voortdurend goedgepraat. Want links is heilig en linkse mensen bedoelen het altijd goed. Het resultaat is dat vooral de middenklasse heeft geleden onder de economische crisis.

Er rust een taboe op links populisme. Linkse onderbuikgevoelens zijn heilig en onaantastbaar. Sinds de jaren zestig van de vorige eeuw voldoet slechts één groep aan dezestrenge toets der innerlijke goedheid: links. De foute mens geeft geen gehoor aan de oproep van de goede mens. Links is goed. Links is heilig en veilig. Alle negatieve politieke aanduidingen zijn bedoeld voor hen die niet tot de anatomie van links willen behoren.

Links en rechts zijn noodzakelijk voor de democratische politiek. Beide groepen kennen hun extreme uiterste. Het kapitaal van de burger is een favoriet onderwerp voor links. En ze kunnen weer aan de slag: de Volkskrant meldde dat in Nederland de rijkste 1 procent bijna een kwart van alle vermogen bezit. Daaruit leidde het linkse populisme af dat de ongelijkheid in de crisis is toegenomen.

Verdampt

Het gaat weer beter met de doorsneeburger omdat de huizenprijzen beginnen te stijgen. Is het nog te volgen? U en ik hebben, als doorsneeburgers, hetzelfde huis als in 2008 en onze vermogens zijn fors gedaald.

Weblogs Afshin Ellian;

Het linkse populisme van de fantasten van de SP

Buma en Roemer kopiëren Wilders’ ‘populisme’

In Duitsland krijgen populisten geen kans

Trouw 09.02.2014 Tot nu toe was mij ontgaan dat 9 mei de jaarlijkse Europadag is. Nu weet ik het dankzij de Italiaanse journalist Beppe Severgnini die heeft voorgesteld ook een geen-Europadag in te stellen, een dag waarop alles wordt teruggedraaid wat is gebeurd sinds op 9 mei 1950 de Franse minister Schuman met een publieke verklaring de aanzet gaf tot Europese samenwerking. Vermoedelijk blijft bij deze nuttige denkoefening het schrikbeeld niet beperkt tot het aangezicht van de slagboom aan de grens.

Hoge pief op anti-Wilderscongres

Telegraaf 23.01.2014  Een Amsterdamse topambtenaar spreekt op 6 februari in Londen tijdens een conferentie met als thema ’strijd tegen populisme’, een politieke opvatting die niets te maken heeft met lokaal beleid.

Haat

NRC 11.01.2014 Dansende ananassen die op de wijs van een kinderliedje de Holocaustdebunken – op het eerste gezicht is de affaire rond komiek Dieudonné, die het zingende fruit in zijn omstreden nummer Shoananas opvoert, onnavolgbaar Frans.

Vorige week kwam er een foto in omloop waarop Le Pen de quenelle maakte

Haathumor is zelden grappig, maar zo infantiel had ik het nog niet gezien. Er is meer dat Frans overkomt. De komiek als volksmenner – in Nederland is voor een cabaretier nog nooit iemand de straat opgegaan. Frankrijk had eerder al Coluche. .LEES VERDER

De Speld: ‘Het jaar waarin Buma de nachtmerrie werd van het kabinet’

VK 26.12.2013 Het Nederlandse politieke landschap werd in 2013 flink opgeschud door de entree van een nieuwe radicale middenpartij. Het ‘Christen-Democratisch Appèl’ (CDA) kwam in 2012 uit het niets met dertien zetels in de Kamer en liet in 2013 meteen luidkeels van zich horen. Een analyse van het succes en de potentie van de nieuwe anti-establishmentpartij. Deel 4 van de terugblik 2013 van satirisch weblog De Speld.

Wie CDA zegt, zegt Sybrand van Haersma Buma. De 48-jarige burgemeesterszoon groeide op in de getto’s van Workum en ontpopte zich in Den Haag dan ook als een straatvechter. ‘Buma’, zoals hij door zijn achterban liefkozend wordt genoemd, werd de nachtmerrie van het kabinet. Vele ministers werden in de Kamer ter verantwoording geroepen door het politieke wonderkind. Velen van hen gingen ten onder.

zie ook: Ruttes participatiesamenleving doet kiezer denken aan CDA

‘We klagen al 100 jaar, maar de politiek functioneert beter dan we denken’

VK 20.12.2013 De politieke discussie wordt gegijzeld door een politieke elite die meent dat populisten een gevaar voor de democratie vormen en populisten die vinden dat juist die politieke elite zelf het gevaar is, schrijft Meindert Fennema. Sla de opiniepagina van een willekeurige krant op en u leest een zorgelijke beschouwing over de teloorgang van het vertrouwen in ons politieke systeem. De reacties op mijn columns spreken voor zich. ‘Salamop’ is één van de velen.

Hij schrijft: ‘Het cliëntelisme is de meest verbreide vorm van corruptie in de Nederlandse politiek. Alle partijen bedienen zich hier van. Het hele systeem binnen de partijen is er op gebaseerd en uitgegroeid tot een systeem van instandhouding van de machtsverhoudingen in ons land. Er moet ook een einde komen aan de partijenstructuur om Nederland verder de 21ste eeuw in te krijgen. Tijd voor vrije politiek en rechtstreekse democratie en weg met de democratuur.’

Populisme
Maar de politieke elite noemt dat populisme en acht het niet reëel dat Nederland zich uit de eurozone terugtrekt. Ook Van Reybrouck vindt dat niet wenselijk. Zijn voorstel om vertegenwoordigers van het volk door loting aan te wijzen, steunt op de gedachte dat in een dergelijke vorm van directe democratie de kwaliteit van de politieke discussie verhoogt en het populisme vermindert. Maar wie zijn voorstel goed bekijkt zal zien dat hij uitsluitend de volksvertegenwoordiging en niet de regering door het lot wil laten aanwijzen. Die blijft, als ik Van Reybrouck goed begrijp, gewoon in handen van mensen ‘die er verstand van hebben.’ Ik vrees dat hij Geert Wilders niet tot die categorie rekent. In feite wordt in het voorstel van Van Reybrouck de volksvertegenwoordiging een adviserend lichaam.

Zo wordt de politieke discussie gegijzeld door een politieke elite die van mening is dat populisten een gevaar voor de democratie vormen en de populisten die vinden dat juist die politieke elite zelf een gevaar voor de democratie is.

Beide groepen vormen een luidruchtige minderheid die samen het politieke debat beheersen, maar de kiezers blijven ondanks alles vertrouwen op de democratische instellingen. David Runciman schreef daarover een boeiend essay in De Groene Amsterdammer van 12 december met als titel ‘Veel ruis, toch resultaat’. We klagen al honderd jaar, maar het systeem functioneert beter dan we denken, beweert Runciman. Het lijkt erop dat de kiezer het met Runciman eens is.

Niet alleen zette hij de koning op afstand van de coalitievorming, ook verdedigt hij voorstellen om de burgers de beschikking te geven over het referendum, in zowel een adviserende als bindende variant. Verder heeft hij een voorstel door de Tweede Kamer geloodst om uit de Grondwet te schrappen dat de burgemeester door de Kroon wordt benoemd. De gekozen burgemeester komt dus andermaal in zicht, nu zelfs met de zegen van het CDA.

Het adagium ‘Ik zeg wat ik denk’ van Pim Fortuyn gaf de stoot aan een volgende fase van democratisering. Die fase is sinds 2001 heftig en ruig verlopen, maar krijgt geleidelijk een politieke uitwerking in voorstellen zoals die van de vrijzinnig-democraat Schouw. Het democratisch ideaal valt in letterlijke zin, als heerschappij van het volk, nooit concreet te verwezenlijken, maar de sleutel om dit probleem tussen regeermacht en de betrokkenheid van de burgers op te lossen is, naast meer directe invloed, bij uitstek het publieke debat.

Dat debat is, ook door de opkomst van de sociale media, niet eerder zo breed en luidruchtig gevoerd. De heftigheid ervan drukt de revolutionaire onderstroom uit die zoekt naar nieuwe politieke uitdrukkingen, maar is ook een logisch gevolg van de individualisering. Na de emancipatie van bevolkingsgroepen, gedragen door de volkspartijen, beleven we nu voluit de democratische emancipatie van het individu, gedragen vooralsnog door populisten en radicale democraten. In de kakofonie en politieke chaos beginnen zich, kijkend naar Schouws stille revolutie, langzaam nieuwe lijnen af te tekenen.

Revolutie van D66 voltrekt zich stil

Trouw 01.12.2013 De afschaffing van het strafrechtelijk verbod op smalende godslastering past in de stille revolutie die gaande is om onze democratie meer in handen van de burgers te leggen. De leider van deze revolutie is het D66-Kamerlid Gerard Schouw. Hou die man in de gaten! Wat Hans van Mierlo niet lukte, speelt Schouw vijftig jaar later op kousenvoeten klaar.

‘Gebrek aan openheid over de EU roept populisme op’

Trouw 29.11.2013 Door niet open te zijn over hun ideeën over het karakter en de omvang van de Europese Unie, roepen partijen als VVD, PvdA en CDA het populisme op dat ze beweren te bestrijden. Dat zegt Paul Scheffer, schrijver en hoogleraar Europese Studies, in een interview met deze krant. “De nationalisten stappen in dit vacuüm.”

Verwant nieuws

Zelfs CDA en GroenLinks vallen voor populisme

Trouw 13.10.2013 Rutte regeer, riep GroenLinks-aanvoerder Bram van Ojik tijdens de algemene beschouwingen. Maar zonder ons, voegde hij daar deze week aan toe. Dat was niet verrassend: op beslissende momenten is zijn partij altijd teruggedeinsd voor het maken van vuile handen. Een van de gevolgen: net als GroenLinks zelf zijn groene oplossingen hier, anders dan in Duitsland, in de sfeer van luchtfietserij blijven steken.

PvdA en VVD hebben de verkiezingen gewonnen door de ideologische tegenstellingen van protestpartijen PVV en SP te imiteren.

Dijsselbloem houdt zich niet bezig met het bestrijden van de economische crisis. Wat hij probeert te bezweren is een politieke crisis.

Geen wonder dat er nauwelijks meer vertrouwen is. De hernieuwde toestroom van kiezers naar het agressieve simplisme van Wilders wordt her en der uitgelegd als het resultaat van populistische stemmingmakerij tegen de politiek als bedrijf. Dat is een even geriefelijke als gemakzuchtige misvatting.

Bas Heijne: Eigen Schuld

NRC 13.10.2013 Pijnlijk doorzichtig, die overvloed van Europees begrip voor Jeroen Dijsselbloem. Deze week zegde de minister van Financiën en Eurogroepvoorzitter de jaarvergadering van het IMF af – en meteen ook maar het G-7 overleg in Washington. Volgens Europees commissaris Olli Rehn nam Dijsselbloem „zijn verantwoordelijkheid” door in Nederland te blijven onderhandelen over de begroting met D66, de ChristenUnie en de SGP. De wereld moest maar even wachten, de polder ging voor. Anderen in Brussel vonden het „jammer, maar begrijpelijk”. Echt, het gebeurt vaker. De voorganger van Dijsselbloem had ook wel eens een vergadering gemist. Lees verder

Uw kritiek op de representatieve democratie via verkiezingen lijkt op de verwijten van populistische partijen: politici zijn baantjesjagers die met lijm aan hun zetel vastzitten.

“Ik ben de auteur van het boek ‘Pleidooi voor populisme’. In het populistisch stemgedrag van burgers gebeurt iets zeer belangrijks: het wijst op het verlangen naar betrokkenheid van de laagopgeleide klasse bij de samenleving. Ik ben het met veel voorstellen van populistische partijen grondig oneens, maar ik vind het te gemakkelijk om hun kiezers bij het grofvuil te zetten. Ook zij hebben recht op zeggenschap.”

‘Loten is democratischer dan stemmen’

VK 06.10.2013 Overal in Europa zit de democratie ernstig in het slop. Politici zijn deel van het probleem, denkt de Vlaamse publicist David Van Reybrouck. Bestuurders aanwijzen door loting is democratischer.

Een uitspraak van een Belgische politicus gaf David Van Reybrouck de beslissende zet om een essay te schrijven over het failliet van verkiezingen. Bruno Tobback, tegenwoordig voorzitter van de Vlaamse socialisten, gaf eens in een openhartige bui toe voortdurend bang te zijn voor de toorn van de kiezer: “Ik weet perfect wat ik moet doen aan het klimaatvraagstuk, maar als ik dat doe, word ik nooit meer verkozen.”

Het vernietigende werk van de salonpopulist

NRC 11.09.2013 Van wie heeft de politiek het meeste te vrezen? Van de populist op de flanken van het politieke spectrum? Eerder van de elite, die even hard is mee gaan schelden op het politieke bestel, meent Pieter van Os. Lees verder

Lees meer

2 SEP Linkse Kamerleden minder aanwezig dan rechtse ›

19 AUG Dijsselbloem: kabinet wil best met oppositie blijven praten ›

16 JAN Gouden mensen ›

2012 Insiderspanel: Pechtold en Wilders voor het eerst in rechtstreeks debat,verstandig? ›

2011 Bas Jacobs: Noord en Zuid moeten gelijk oversteken, de banken moeten nog steeds worden getrimd ›

Balkenende gaf het populisme te veel ruimte

Trouw 26.05.2013 Het eerste decennium van de 21ste eeuw zal de geschiedenisboeken ingaan als een turbulente tijd, gekenmerkt door heftige polarisatie en ongekende politieke instabiliteit. Niet zo waarschijnlijk is dat historici zullen vaststellen dat Nederland in deze periode de kernwaarden van de democratische rechtsorde opnieuw krachtig bevestigde. Toch is dat een van de belangrijkste conclusies uit het proefschrift van de onderzoeker Hans Crebas, dat onlangs als boek is verschenen onder de titel ‘Peacekeeping in Holland’.

Verwant nieuws:

Lees ook: ‘Balkenende en Rutte hadden islam-polarisatie kunnen voorkomen’ – 07/11/12

Lees ook: Blijven kijken naar vliegende olifanten

De Hond: ‘Het electorale bestel dreigt onderuit te gaan’

VK 23.04.2013 Maak kiezers medeverantwoordelijk voor alle politieke beslissingen. Geef ze de ‘controleknop’ in handen, betoogt opiniepeiler Maurice de Hond.

In 1848 begon in Parijs een revolutie die voortkwam uit ellendige economische omstandigheden en onvrede over het politiek leiderschap. Koning Willem II stelde onder druk van die dreiging een staatscommissie in onder leiding van Thorbecke. Kort erna lag er een voorstel voor een nieuwe Grondwet. De Eerste Kamer zou worden afgeschaft en de Tweede Kamer zou direct gekozen worden op grond van het censuskiesrecht: wie genoeg belasting betaalde, kreeg stemrecht. Onder druk van conservatieve krachten bleef de Eerste Kamer echter bestaan. Het stemrecht werd voorbehouden aan 10 procent van de manlijke bevolking op basis van inkomen. Rond 1920 kregen pas alle volwassen mannen en vrouwen kiesrecht, maar het in 1848 ingevoerde bestel is verder niet gewijzigd.

Beatrix vroeg al voor opkomst Fortuyn raad over populisme

NRC 20.04.2013 Koningin Beatrix onderkende de opkomst van het populisme nog voor de oprichting van Leefbaar Nederland en voordat Pim Fortuyn de politiek in ging. Ze concludeerde in 2000 dat de groeiende ontevredenheid van de burgers consequenties zou hebben voor haar eigen positie en nam in overleg met toenmalig premier Wim Kok en vicevoorzitter van de Raad van State Herman Tjeenk Willink maatregelen: ze nodigde zeven ‘onafhankelijke geesten’ uit om te bespreken wat zij kon doen om het populisme het hoofd te bieden.

‘Populistische partijen vormen een correctie op het gedrag van de elite’

VK 22.03.2013 Dat het volk homogeen is lijkt mij onzin, dat het volk goed is lijkt me nog grotere onzin, maar dat de bestuurlijke elite de afgelopen twintig jaar vooral aan zijn eigen portemonnee gedacht heeft is een realistische gedachte, schrijft columnist Meindert Fennema.

Verder:

Wouter Bos: ‘Strategie CDA heeft hoog populistisch gehalte’

VK 21.03.2013 Het gaat niet goed bij het CDA, schrijft Wouter Bos in zijn column. ‘Je zou denken dat er in het CDA nagedacht wordt over de vraag of de gekozen oppositiestrategie de juiste is. Deze strategie kenmerkt zich door een hoog populistisch gehalte.’

Wouter Bos: CDA vaart populistische koers

Trouw 21.03.2013  Oud-PvdA-leider en -informateur Wouter Bos vindt dat het CDA een populistische koers vaart. De oppositiestrategie van de christendemocraten ‘kenmerkt zich door een hoog populistisch gehalte’, schrijft hij donderdag in zijn column in de Volkskrant.

Bos: CDA populistisch

Telegraaf 21.03.2013 Oud-PvdA-leider en -informateur Wouter Bos vindt dat het CDA een populistische koers vaart. De oppositiestrategie van de christendemocraten „kenmerkt zich door een hoog populistisch gehalte”, schrijft hij donderdag in zijn column in de Volkskrant.

‘CDA vaart populistische koers’

NU 21.03.2013 Oud-PvdA-leider en -informateur Wouter Bos vindt dat het CDA een populistische koers vaart. De oppositiestrategie van de christendemocraten ”kenmerkt zich door een hoog populistisch gehalte’’, schrijft hij donderdag in zijn column in de Volkskrant. Het CDA stelt zich volgens Bos ”nadrukkelijk oppositioneel en niet-bestuurlijk’’ op. Ook wijst de partij vrijwel alle grote hervormingen, zoals van de woningmarkt, af.

Wouter Bos baalt van populistische koers bij CDA

Elsevier 21.03.2013 Wouter Bos, oud-PvdA-leider en informateur van dit kabinet, vindt dat het gemarginaliseerde CDA een ‘ongepaste populistische koers’ is gaan varen. Met die ‘niet-bestuurlijke’ houding is het CDA niet bepaald een interessante steunpartij voor dit kabinet. Dat schrijft Bos donderdag in zijn column in de Volkskrant.

‘Anti-Europese stroming alleen gevaarlijk met populist aan het roer’

Trouw 11.03.2013 In navolging van het Nederlandse Burgerforum EU heeft ook in Duitsland een groep geleerden en economen zich verenigd in hun afkeer van de euro. Het ‘alternatief voor Duitsland’ is een nieuwe politieke partij van academici die uiterlijk in 2014 wil meedoen aan de Europese parlementsverkiezingen. Hun voornaamste standpunt: weg met de eurozone. De euro is heilig, en iedereen met een afwijkende mening wordt ten schande gemaakt”, zegt Adam op Deutsche Welle.  Hickel zei dit voordat onderzoeksbureau TNS-Emnid bekend maakte dat een op de vier Duitsers op een anti-europartij zou stemmen, mocht deze meedoen aan de komende verkiezingen in september. Volgens Emnid-directeur Klaus-Peter Schoeppner is de peiling een belangrijk signaal voor bondskanselier Angela Merkel, die vooral moet opkomen voor de Duitse belangen.

maart 23, 2013 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , , , , , , , , | 3 reacties

Kredietcrisis – De nasleep met SNS Reaal en verder

Minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem (PvdA) De nasleep.

Minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem (PvdA) liet recentelijk weten dat de staat vorig jaar grote verliezen heeft geleden op de steun die de bankensector in de kredietcrisis kreeg. Toenmalig minister van Financiën Wouter Bos (PvdA) leende het geld voor de reddingen op de financiële markten waarover de staat rente betaalt. Dijsselbloem wijt de verliezen aan de ‘verslechterde economische omstandigheden’, waardoor financiële instellingen niet genoeg dividend kunnen betalen om te compenseren voor de rente. Een opmerkelijke conclusie.

De commissie-De Wit die de rol van de overheid in de kredietcrisis onderzocht, concludeerde in april 2012 juist dat hoofdverantwoordelijke Wouter Bos veel te gul miljarden had uitgedeeld aan ING en vooral ABN AMRO. Dat de inkomsten uit die nationalisatie nu tegenvallen, is daarom niet meer dan logisch. verder

Dossier: Ondergang SNS Reaal Telegraaf  Nationalisering SNS Elsevier  SNS REAAL NRC  —>>En meer:

Zie ook: Kredietcrisis – Kritiek aanpak onderzoek Enquêtecommissie De Wit

Zie ook: Commissie de Wit – De onderste steen boven

Zie ook: Commissie de Wit – vervolg onderzoek financiële crisis – deel 2

Verder: Commissie de Wit – vervolg onderzoek financiële crisis deel 1

Zie ook: Wouter Bos PvdA – Dossier de Wit

En  ook: Commissie de Wit – Wim Kok PvdA

Lees alles over SNS Reaal in het speciale DFT Dossier over de nationalisatie van de bankverzekeraar.

Klik hier voor het DFT-dossier met alle verhalen over het Libor-schandaal bij Rabobank Klik hier voor alle berichten over het Libor-schandaal.

Documenten en publicaties: Brief Minister van Financiën met aanbod schadeloosstelling SNS REAAL  Brief | 04-03-2013 | Financiën.

Als het aan de commissie-Wijffels ligt gaat de EU al veel sneller dan gepland verscherpte eisen aan banken stellen – vanaf volgend jaar en niet pas in 2019, zo schreef NRC Handelsblad gisteren al.

Nederlandse banken moeten ingewikkelde financiële producten inzichtelijker maken voor consumenten en handelsactiviteiten scheiden om meer stabiliteit te creëren. Dat schrijft de Commissie Structuur Nederlandse Banken onder leiding van oud-Rabobanktopman Herman Wijffels vandaag in een adviesrapport aan minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem.

Lees meer: ‘Herman Wijffels heeft altijd een hekel aan geld gehad’

27 jun Commissie-Wijffels: alleen veilige banken nog in Europese bankenunie › 

EBA versoepelt bonusbeleid voor bankiers

Telegraaf 14.12.2013 Bankiers in de Europese Unie die meer dan 500.000 euro per jaar verdienen kunnen een uitzondering krijgen op een limiet aan hun bonussen als blijkt dat zij geen grote risico’s nemen. Dat heeft de Europese Bankenautoriteit (EBA) vrijdag gemeld.

LEES OOK;

Visie ABN Amro op 2014: Meer groei, ook veel risico’s’

Telegraaf 13.12.2013 De economen van ABN Amro hebben hun economische visie voor 2014 op papier gezet en blikken ook al voorzichtig vooruit naar 2015. Lees hier waar de bank kansen en bedreigingen ziet.

Kamer wil zwarte lijst frauderende bankiers

Trouw 12.12.2013 De Tweede Kamer wil dat frauderende bankiers op een internationale zwarte lijst komen te staan. Dat moet voorkomen dat ze na fraude of wangedrag en een sanctie daarop elders bij een andere bank ongehinderd weer aan de slag gaan.

Kamer wil zwarte lijst frauderende bankiers

NU 12.12.2013 De Tweede Kamer wil dat frauderende bankiers op een internationale zwarte lijst komen te staan. Dat moet voorkomen dat ze na fraude of wangedrag en een sanctie daarop elders bij een andere bank ongehinderd weer aan de slag gaan. Een meerderheid in de Kamer van in elk geval VVD, PvdA, CDA, SP en D66 zal een motie daarover steunen die donderdag werd ingediend door de Kamerleden Eddy van Hijum (CDA), en Henk Nijboer (PvdA).

Kamer wil zwarte lijst frauderende bankiers

Telegraaf 12.12.2013 De Tweede Kamer wil dat frauderende bankiers op een internationale zwarte lijst komen te staan. Dat moet voorkomen dat ze na fraude of wangedrag en een sanctie daarop elders…

Tweede Kamer: frauderende bankiers op zwarte lijst

Elsevier 12.12.2013 Bankiers die fraude hebben gepleegd, moeten op een internationale zwarte lijst komen te staan. Ze kunnen op die manier niet zomaar bij een andere bank aan de slag gaan. Dat staat in een motie van CDA-Kamerlid Eddy van Hijum en PvdA’er Henk Nijboer, die de steun krijgt van VVD, PvdA, CDA, SP en D66. De lijst zou bedoeld zijn voor bankiers die vanwege wangedrag zijn gestraft door de rechter of tuchtrechter. Eerder dit najaar kreeg de Rabobank nog een boete van 774 miljoen euro voor het manipuleren van de zogeheten Libor-rente tussen 2005 en 2011. Van dertig bankmedewerkers is vast komen te staan dat zij betrokken waren bij de affaire. Dijsselbloem gaf begin november aan dat hij het liefst ziet dat deze medewerkers strafrechtelijk worden vervolgd. zie ook;

SP eist alsnog vervolging voor Libor-fraude

Trouw 12.12.2013 De SP wil dat de Rabobank-medewerkers die gefraudeerd hebben met de Libor-rente, alsnog worden vervolgd. Het kabinet moet het Openbaar Ministerie opdracht geven de schikking die het OM eerder met de Rabobank trof, ongedaan te maken en alsnog tot vervolging over te gaan. SP-Kamerlid Arnold Merkies dient daarover een motie in.

SP wil alsnog vervolging voor Libor-fraude

NU 12.12.2013 De SP wil dat de Rabobank-medewerkers die gefraudeerd hebben met de Libor-rente, alsnog vervolgd worden. De SP wil dat de Rabobank-medewerkers die gefraudeerd hebben met de Libor-rente, alsnog vervolgd worden. Het kabinet moet het Openbaar Ministerie opdracht geven de schikking die het OM eerder met de Rabobank trof, ongedaan te maken en alsnog tot vervolging over te gaan.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over: Libor-schandaal Rabobank SP

SP: vervolging Libor-fraude

Telegraaf 12.12.2013 De SP wil dat de Rabobank-medewerkers die gefraudeerd hebben met de Libor-rente, alsnog vervolgd worden. Het kabinet moet het Openbaar Ministerie opdracht geven de schikking die het OM eerder met de Rabobank trof, ongedaan te maken en alsnog tot vervolging over te gaan. SP-Kamerlid Arnold Merkies dient daarover woensdag een motie in. Het OM trof eerder met de Rabobank een schikking waarbij de bank 70 miljoen euro betaalde en medewerkers binnen de bank verder niet vervolgd worden.

Onderzoek naar mogelijke manipulatie banken

Telegraaf 12.12.2013 De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) zijn een inventariserend onderzoek gestart naar mogelijke manipulatie van de valuta-, derivaten-, en grondstoffenmarkt bij banken in Nederland. DNB maakte dit donderdag bekend.

ZIE OOK:

‘Weerzinwekkend wangedrag banken’ Banken krijgen recordboete

DNB-actie Libor had eerder gekund’

Strenge bankentest is cruciaal Video

Telegraaf 12.12.2013 Columnist Martin Visser benadrukt het belang van een strenge stresstest voor banken. ‘De ECB mag niet te voorzichtig zijn.’ Visser legt in DFT TV uit waarom de Europese Centrale Bank klem zit. ‘Risico’s op de markt worden niet meer goed gewogen en daar is de ECB zelf deels de oorzaak van.

Gerrit Zalm hoopt tot 2018 bestuursvoorzitter ABN AMRO te blijven

RTVWEST 08.12.2013 VideoDEN HAAG – Gerrit Zalm hoopt tot 2018 bestuursvoorzitter van de ABN AMRO te blijven. Dit zegt de oud-politicus in WestBusiness presenteert FRITS! Lees verder

Banken in eurozone moeten elkaar redden met noodfonds

Elsevier 07.12.2013 Banken in de eurozone moeten zelf met een noodfonds komen. Met minstens 55 miljard euro moeten de banken ervoor zorgen dat zij, en niet langer de belastingbetaler, opdraaien als een branchegenoot in de problemen komt. Het is vrijwel zeker dat dit besluit wordt genomen op een topoverleg in Berlijn waar ook minister Jeroen Dijsselbloem (PvdA, Financiën) aanwezig is, schrijft de Süddeutsche Zeitung. De financiële instellingen zelf, en niet overheden, zijn dan de eerste die elkaar moeten redden in noodgevallen. De maatregel is onderdeel van Europees overleg over de vorming van een bankenunie.

Commentaar Carla Joosten: Duits bezwaar tegen bankenunie: nieuwe kink in de kabel bij Europees crisisbeleid zie ook

Gerrit Zalm en William Spaaij openhartig in WestBusiness presenteert: FRITS!

RTVWEST 07.12.2013 DEN HAAG – Aanstaande zondag ontvangt Frits Huffnagel oud-minister Gerrit Zalm in zijn talkshow WestBusiness presenteert: FRITS!. Zalm is tegenwoordig voorzitter van de Raad van Bestuur van ABN AMRO. Naast Zalm zijn ook acteur … Lees verder

‘Banken moeten 55 miljard opzij zetten’

Trouw 07.12.2013 Banken in de eurozone moeten zeker 55 miljard euro in een fonds pompen om in geval van nood de redding van bankinstellingen mee te financieren. Banken moeten zichzelf gaan redden en de 55 miljard moeten uiterlijk in 2028 klaar staan in een speciaal Europees reddingsfonds. Dit berichtte zaterdag het Duitse dagblad Süddeutsche Zeitung over het topoverleg in Berlijn over de Europese bankensector.

Spong begint zaak tegen bankiers Rabobank Trouw 06.12.2013 Advocaat Gerard Spong start een klachtenprocedure om het Openbaar Ministerie (OM) alsnog te dwingen om bankiers van de Rabobank te vervolgen. Het gaat om de bankiers die betrokken waren bij de fraude met libor en euribor rentetarieven. De raadsman doet dat namens de in oprichting zijnde Stichting Justitia Distributiva, zo heeft Spong aan Follow The Money en LegalDutch laten weten. ‘Wij gaan de Rabobank keihard aanpakken’, zei Spong.

Stichting eist vervolging fraudeurs Rabo

Telegraaf 06.12.2013 Advocaat Gerard Spong start een klachtenprocedure om het Openbaar Ministerie (OM) alsnog te dwingen de Rabobank en bankiers van deze bank te vervolgen. Het gaat om de bankiers die betrokken waren bij de fraude met de rentetarieven Libor en Euribor. De raadsman doet dat namens de in oprichting zijnde Stichting Justitia Distributiva, meldden Follow The Money en LegalDutch. Spong heeft dit vrijdagmiddag bevestigd.

ZIE OOK:

Rabo verkoopt Poolse dochter aan BNP Paribas

‘Rabobank ontloopt EU-boete voor rentefraude’

Dijsselbloem hekelt laks optreden Libor-fraude

Kritiek PvdA op DNB bij Libor-fraude

‘Wanbeleid Fortis bij overname ABN Amro’

Telegraaf 06.12.2013 Fortis heeft zich rondom de overname van ABN AMRO schuldig gemaakt aan wanbeleid. Dat oordeelde de ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam in 2012. Dit oordeel van de ondernemingskamer is nu definitief doordat de Hoge Raad het cassatieberoep van Fortis N.V. (tegenwoordig genaamd Ageas N.V.) vandaag heeft verworpen.

ZIE OOK: BNP Paribas neemt Fortis Bank volledig over Vechten boven het kadaver van Fortis

Hoge Raad bevestigt: wanbeleid Fortis bij overname ABN

NRC 06.12.2013 Fortis heeft zich rondom de overname van ABN AMRO schuldig gemaakt aan wanbeleid. Dat oordeelde de ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam in 2012. Dit oordeel is nu definitief doordat de Hoge Raad het cassatieberoep van Fortis vandaag heeft verworpenLEES VERDER

Lees meer;

1 MRT Meer winst ABN Amro – keert 250 miljoen euro uit aan staat ›

20 FEB Voormalige bestuurders Fortis riskeren vijf jaar cel ›

2012 ABN draait verhoging renteopslag terug na foutje ›

2012 ‘DNB hield gevoelige informatie achter voor commissie De Wit’ ›

2012 Moody’s verlaagt kredietstatus Nederlandse banken ›

VVD en Dijsselbloem blijven steggelen over bankenunie

Trouw 05.12.2013 Een meerderheid in de Tweede Kamer is het onder aanvoering van regeringspartij de VVD erg oneens met minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem over een wezenlijk onderdeel van de Europese bankenunie. De liberalen willen, gesteund door CDA, PVV en SP ‘nationaal afgebakende fondsen’ voor banken. Het kabinet houdt juist vast aan een Europees fonds met ‘nationale compartimenten’. Zeker in de eerste periode moet een uitwisseling van die compartimenten mogelijk zijn, vindt Dijsselbloem.

Kamer botst met Dijsselbloem over bankenunie

NU 05.12.2013 Een meerderheid in de Tweede Kamer is het onder aanvoering van regeringspartij de VVD erg oneens met minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem over een wezenlijk onderdeel van de Europese bankenunie. De liberalen willen, gesteund door CDA, PVV en SP ‘nationaal afgebakende fondsen’ voor banken. Gerelateerde artikelen;

Lees meer over: Bankenunie

Kamer botst met Dijsselbloem over bankenunie

Telegraaf 05.12.2013 Een meerderheid in de Tweede Kamer is het onder aanvoering van regeringspartij de VVD erg oneens met minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem over een wezenlijk onderdeel van de Europese bankenunie. De liberalen willen, gesteund door CDA, PVV en SP ‘nationaal afgebakende fondsen’ voor banken.

S&P verzet zich tegen claim

Telegraaf 05.12.2013 Standard & Poor’s (S&P) verzet zich ,,met kracht” tegen een rechtszaak die een groep van 16 investeerders in Nederland heeft aangespannen tegen de kredietbeoordelaar en Royal Bank of Scotland (RBS). Dat liet de firma donderdag weten. De groep stelt S&P en RBS aansprakelijk voor verliezen die zij tijdens de kredietcrisis hebben geleden op risicovolle en complexe beleggingsproducten. Wie de klagende investeerder precies zijn, vermeldde het bedrijf niet, wel dat het gaat om institutionele beleggers uit Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. Zij eisen voor de rechtbank in Amsterdam in totaal 250 miljoen euro schadevergoeding.

ZIE OOK: Rechtszaak tegen RBS en S&P in Nederland

ING start met nieuw beleggingsplatform

Telegraaf 05.12.2013 ING begint donderdag met een nieuw beleggingsplatform dat beleggen voor particuliere klanten makkelijker en inzichtelijker moet maken. Dat meldde de bank donderdag.

ZIE OOK:

ING gaat trackers gratis aanbieden ING blijft positief over aandelen

Vermogenstak ING adviseert goudpositie te beperken

04-12: Staat start verkoop hypotheekportefeuille ING

03-12: ING rondt verkoop China Merchants Fund af

02-12: S&P verlaagt rating ING

02-12: ING rondt verkoop vermogensbeheer Korea af

29-11: ING rondt verkoop Mexicaanse hypotheektak af

Wellink: rol toezichthouder overschat

Telegraaf 04.12.2013 De maatschappij overschat de rol van toezichthouders. Er is sprake van veel te hoge verwachtingen. Dat stelde voormalig president van De Nederlandsche Bank (DNB) Nout Wellink woensdag bij het discussieprogramma Room for Discussion (RfD) van studenten van de Universiteit van Amsterdam.

ZIE OOK: ‘Bitcoin erger dan Tulpenmanie’

Wellink houdt zich op de vlakte over Rabobank

Meer crises in aantocht

Wellink: belachelijke bonus

Banken krijgen recordboete

Telegraaf 04.12.2013 De Europese Commissie heeft een aantal grootbanken, waaronder Deutsche bank, Société Générale en RBS een recordboete opgelegd van in totaal €1,71 miljard voor het manipuleren van de rentes. Het gaat om de Euribor, het interbancaire tarief voor leningen in euro’s, en de yen/ Libor- renteverhouding.

ZIE OOK: ‘Brussel vervolgt UBS niet verder voor Libor’

Brussel geeft banken miljardenboete

‘Rabobank ontloopt EU-boete voor rentefraude’

Overzicht hoogste boetes Brussel

Brussel geeft banken miljardenboete voor rentemanipulatie

Elsevier 04.12.2013 De Europese Commissie heeft vijf banken en een vermogensbeheerder een boete opgelegd van totaal ruim 1,7 miljard euro vanwege het manipuleren van rentetarieven. De banken Barclays en UBS ontkwamen aan een boete omdat zij de zaak aan het licht brachten. Dat heeft eurocommissaris voor Mededinging Joaquin Almuniabekendgemaakt.

Europa geeft banken recordboete voor rentemanipulatie› NRC 04.12.2013 De Europese Commissie heeft een recordschikking van 1,7 miljard euro getroffen met vijf banken en een effectenmakelaar voor het gerommel met interbancaire rentetarieven, zoals de Libor en de Euribor. Dat heeft eurocommissaris Joaquín Almunia bekendgemaakt. Het is de hoogste schikking die Brussel ooit heeft getroffen. Eerder vandaag meldde Reuters dit nieuws al op basis van bronnen.

‘Weerzinwekkend wangedrag banken’

Telegraaf 04.12.2013 Joaquín Almunia, eurocommissaris voor Mededinging, geselde de bankensector woensdag na het uitdelen van €1,7 miljard aan boetes wegens het manipuleren van rentetarieven die banken hanteren voor leningen onderling.

S&P verlaagt rating ING

Telegraaf 03.12.2013  Standard & Poor’s (S&P) heeft de rating van ING verlaagd van A naar A- in navolging van de afwaardering van de Nederlandse staat vorige week. De vooruitzichten voor de bank en verzekeraar zijn opgewaardeerd van negatief naar stabiel. Dat maakte de kredietbeoordelaar maandag bekend. ZIE OOK: ING rondt verkoop vermogensbeheer Korea af ING rondt verkoop Mexicaanse hypotheektak af ING: Nederland gaat verder uit de pas lopen

Rabo brengt ledencertificaten naar beurs

Telegraaf 03.12.2013 De Rabobank brengt haar Ledencertificaten naar de beurs. De certificaten worden hierdoor beter verhandelbaar, zodat ook institutionele beleggers erin kunnen stappen. Hierdoor krijgt Rabobank meer manieren om geld via de markt op te halen. ZIE OOK: Raboleden doen veel certificaten van de hand ‘Doorstart’ Rabo Ledencertificaten

Rabobank naar de beurs met ledencertificaten

Trouw 03.12.2013 Rabobank gaat naar de beurs met de ledencertificaten. Dat maakte de bank dinsdag bekend. Door de certificaten open te stellen voor alle beleggers wordt de verhandelbaarheid vergroot en kunnen bijvoorbeeld ook institutionele beleggers ze kopen. De Rabobank heeft eerder dit jaar al aangegeven de verhandelbaarheid van haar ledencertificaten te willen verruimen naar niet-leden. Dat versterkt volgens de bank de kapitaalpositie. De minimumvergoeding voor bezitters van certificaten wordt overigens verhoogd van 5,2 procent naar 6,5 procent. De ledencertificaten veranderen ook van naam en gaan verder als Rabobank Certificaten, aldus een zegsman.

Rabobank brengt certificaten naar de beurs

NRC 03.12.2013  Rabobank krijgt vanaf begin volgend jaar een notering op de beurs met zijn ledencertificaten. De certificaten van de bank zijn dan ook vrij verhandelbaar voor externe beleggers, zoals pensioenfondsen, verzekeraars en particulieren, zo maakte de vandaag bekend. Op dit moment kunnen alleen leden van de bank de certificaten kopen. LEES VERDER

‘Rabobank handelt uit nood’Video

Telegraaf 03.12.2013 Rabobank brengt haar ledencertificaten naar de beurs. DFT-verslaggever Jan Braaksma legt uit waarom de boerenbank hiertoe besloten heeft en wat de gevolgen zijn. ZIE OOK: Rabo brengt ledencertificaten naar beurs

‘Half miljard aan bonussen bij RBS’

Trouw 01.12.2013 De Britse bank Royal Bank of Scotland (RBS) keert dit jaar naar verwachting een half miljard pond (ruim 600 miljoen euro) aan bonussen uit, ondanks miljardenverliezen die waarschijnlijk worden geleden. Dat meldde het zondagsblad The Sunday Times, zonder te vermelden waar het de informatie vandaan heeft. Meer over:
Half miljard aan bonussen

Telegraaf 01.12.2013 De Britse bank Royal Bank of Scotland (RBS) keert dit jaar naar verwachting een half miljard pond (ruim 600 miljoen euro) aan bonussen uit, ondanks miljardenverliezen die waarschijnlijk worden geleden. Dat meldde het zondagsblad The Sunday Times, zonder te vermelden waar het de informatie vandaan heeft.

‘RBS keert half miljard pond aan bonussen uit’ NU 01.12.2013  De met staatssteun overeind gehouden Royal Bank of Scotland (RBS) zal dit jaar naar verwachting een half miljard pond (ruim 602 miljoen euro) aan bonussen uitdelen. Dat meldt de Britse krant The Sunday Times zondag. Hoewel RBS waarschijnlijk miljarden euro’s moet afschrijven, zullen veel van de 122.000 werknemers een bonus ontvangen. Zo werd een week geleden bekend dat RBS opzettelijk gezonde bedrijven failliet liet gaan, zodat de bank daarna hun bezittingen voor een lage prijs kon opkopen Gerelateerde artikelen;

Lees meer over; RBS Bonussen

Liborfraude gebeurde ook in Nederland Trouw 30.11.2013 De Libor-affaire, waarvoor Rabobank vorige maand voor 774 miljoen euro heeft geschikt, vond niet alleen plaats in Londen. Het manipuleren van de Libor-rente voor eigen gewin werd vanaf 2009 twee jaar lang voortgezet op het hoofdkantoor van de bank in Utrecht, zo blijkt uit een reconstructie van de gebeurtenissen door NRC Handelsblad. De Nederlandsche Bank (DNB) ‘op de hoogte’ van interne communicatie over de manipulatiepogingen van de Libor-rente, zo schrijft NRC. Liborfraude ook bij Rabo Utrecht Telegraaf 30.11.2013 De Libor-affaire, waarvoor Rabobank vorige maand voor 774 miljoen euro heeft geschikt, vond niet alleen plaats in Londen. Het manipuleren van de Libor-rente voor eigen gewin werd vanaf 2009 2 jaar lang ongebreideld voortgezet op het hoofdkantoor van de bank in Utrecht. Gerelateerde artikelen; 22-11: Banken gaven miljarden uit aan advocaten 21-11: Rabo biedt excuus aan 21-11: Justitie-inval bij leasedochter Rabobank 20-11: ‘Deutsche Bank is medeschuldig aan fraude’ 18-11: ‘Rabobank ontloopt EU-boete voor rentefraude’

Libor-fraude gebeurde ook bij Rabobank in Nederland›  NRC 30.11.2013 De Libor-affaire, waarvoor Rabobank vorige maand voor een recordbedrag van 774 miljoen euro heeft geschikt, vond niet alleen plaats in Londen. Het manipuleren van de Libor-rente voor eigen gewin werd vanaf 2009 twee jaar lang ongebreideld voortgezet op het hoofdkantoor van de bank in Utrecht, blijkt uit een reconstructie van de gebeurtenissen. Vlak onder de ogen van de raad van bestuur kregen de fraudeurs, die begonnen met hun praktijken in Londen en Tokio, alle ruimte. Hun leidinggevenden, allen Nederlanders, grepen pas eind 2010 in. De managers werken nog steeds bij de bank. De afgetreden topman Piet Moerland sprak op 29 oktober bij het bekend worden van de sancties tegen Rabobank van “ernstige misdragingen”, maar benadrukte dat die plaatshadden in het “buitenlands bedrijf” van de bank. Duizenden bankiers verdienen boven miljoen Telegraaf 29.11.2013 Duizenden bankiers in Europa hebben een inkomen van meer dan 1 miljoen euro. Met name in Groot-Brittannië zijn er in de financiële wereld veel grootverdieners. Dat blijkt uit de jongste cijfers van de Europese banktoezichthouder EBA. De toezichthouder constateert ook dat bonussen die bankiers ontvingen in veel gevallen ruim boven de nieuwe Europese norm zitten die de EU dit najaar heeft ingesteld ZIE OOK: Graaiende bankier aan banden gelegd ‘Barclays wil Europese bonusregels omzeilen’ Bankier eist bonus op

Zijlstra waarschuwt voor te veel regels bankensector Trouw 29.11.2013 VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra waarschuwt het kabinet over de groeiende hoeveelheid nieuwe regels, eisen en wetten voor de financiële sector. Die leidt er volgens Zijlstra toe dat de kredietverlening door banken onder druk komt te staan en bedreigt daarmee ook de economische groei in Nederland. Zijlstra geeft zijn waarschuwing vrijdag in een opinieartikel in NRC Handelsblad. Hij kiest daarmee grotendeels de kant van de Nederlandse banken, die eerder al hun ongenoegen uitten over de stroom aan regelgeving.  Regels komen er volop vanuit Brussel, maar het kabinet doet daar tot onvrede van Zijlstra vaak ‘nog een schepje bovenop’ en voert Europese regels eerder of strenger in. Dat is niet verstandig, aldus Zijlstra.

Zijlstra: regels banken bedreigen muntunie EU› NRC 29.11.2013 De toenemende regulering van de financiële sector bedreigt de economische groei van Nederland. Dat betoogt VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra vandaag in NRC Handelsblad.

Zalm: beursgang ABN zou 22 miljard kunnen opbrengen Trouw 28.11.2013 De beursgang van ABN Amro in 2015 zou 22 miljard euro kunnen opbrengen. Dat zei Gerrit Zalm, bestuursvoorzitter van de bank, vandaag bij BNR. De verwachting tot nu toe is dat een beursgang 15 miljard euro oplevert. Zalm noemt dit ‘een redelijke inschatting’.

Zalm: Beursgang ABN Amro na 2015 bij betere prijs Telegraaf 28.11.2013 ABN Amro kan later naar de beurs dan 2015, de datum die minister Dijsselbloem (Financiën) eerder noemde. Uitstel kan een betere prijs opleveren, aldus ABN Amro-topman Gerrit Zalm donderdag op BNR. Daarom had Dijsselbloem de datum van een notering open kunnen laten. ZIE OOK: Kamer aarzelt bij snelle beursgang ABN ‘Markt positief over strategie ABN Amro’ ‘Beursgang ABN kan 400 miljoen kosten’ ’Bonusplan banken gaat niet ver genoeg’ Telegraaf 27.11.2013 Een overgrote meerderheid van de bezoekers van DFT is blij met het plan van minister Jeroen Dijsselbloem om de bonussen van Nederlandse bankiers verder te beperken. Velen zouden wel graag zien dat bankiers ook in het buitenland worden aangepakt.

Beursgang ABN kost mogelijk 400 miljoen euro NU 27.11.2013 Als de overheid ABN Amro begin volgend jaar naar de beurs brengt, dan kunnen de kosten hiervoor oplopen tot 400 miljoen euro. Minister Jeroen Dijsselbloem van Financien meldt dat in antwoord op Kamervragen op basis van een berekening van de gemiddelde kosten voor een beursgang in de afgelopen vijf jaar. Die kosten bedragen zo’n 2,7 procent van het geplaatste kapitaal, ofwel de beurswaarde van de bank.

‘Kabinet heeft geen haast bij verkoop ABN Amro’

Trouw 27.11.2013 Het kabinet heeft geen haast bij de verkoop van staatsbank ABN Amro. Dat zei minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem vandaag in de Tweede Kamer. Het kabinet is voornemens de bank naar de beurs te brengen, maar pas over een jaar neemt de regering daarover een beslissing. Mogelijk besluit het kabinet dan om alsnog met de beursgang te wachten, zei de minister.

‘Kabinet heeft geen haast bij beursgang ABN’ Dijsselbloem probeert zorgen uit Kamer weg te nemen NU 27.11.2013 Het kabinet heeft geen haast om ABN Amro zo snel mogelijk naar de beurs te brengen. Dit heeft minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën) woensdag meerdere malen benadrukt in de Tweede Kamer.  Daar bleek tijdens een debat dat er onder verschillende Kamerleden zorgen heersen dat de bank te snel naar de beurs zal worden gebracht.

Kamer aarzelt bij snelle beursgang ABN Telegraaf 27.11.2013 De Tweede Kamer is er nog niet van overtuigd dat een snelle beursgang van ABN Amro verstandig is. Dat bleek woensdag in een Kamerdebat met minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën, die ABN wil voorbereiden op een mogelijke beursgang in 2015.

‘Beursgang ABN kan 400 miljoen kosten’ Trouw 27.11.2013 Als de Staat ABN Amro in 2015 naar de beurs brengt, kunnen de kosten daarvan 400 miljoen bedragen. Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën heeft dat aan de Tweede Kamer laten weten. Woensdagmiddag komen de toekomstplannen voor ABN Amro, SNS Reaal en ASR daar aan de orde.

Dijsselbloem: beursgang ABN AMRO kan 400 miljoen euro kosten Elsevier 27.11.2013 Als een beursgang van ABN AMRO lukt, kan dat 400 miljoen euro aan kosten voortbrengen. Minister Jeroen Dijsselbloem (PvdA, Financiën) hoopt de bank tegen een lager tarief te kunnen privatiseren. Uitgaande van een opbrengst van ongeveer 15 miljard euro voor ABN AMRO komen de kosten van een beursgang uit op zo’n 400 miljoen euro. De Tweede Kamer debatteert woensdag met Dijsselbloem. De PvdA wil dat de kosten van de beursgang binnen de perken blijven. Een mogelijkheid om de kosten omlaag te brengen, is zakenbanken niet te belonen met een percentage van de marktkapitalisatie van ABN AMRO, maar met een vast tarief, schrijft Het Financieele Dagblad.

SNS-filialen in grote financiële problemen

Elsevier 27.11.2013  Zelfstandige filiaalhouders van SNS Bank sturen een brandbrief. Verschillende franchisenemers zitten in grote financiële problemen. In de brief waarschuwt de Vereniging van Franchisenemers van de SNS Bank voor steeds groter wordende financiële problemen, meldt de NOS. Het geld van hun klanten staat gewoon bij de SNS Bank.

Philip Willems: In belang consument moet de staat SNS REAAL snel op orde krijgen en doorverkopen

ING: Nederland gaat verder uit de pas lopen Telegraaf 26.11.2013 Met het nieuwe bonusbeleid lijkt Nederland internationaal nog verder uit de pas te gaan lopen met wat in de financiële branche gebruikelijk is. Dat liet ING weten in een reactie op het wetsvoorstel over de beperking van bonussen dat minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën dinsdag presenteerde. lees: Frankrijk: tik, tik…

Bonusplafond voor banken vanaf 2015 NU 26.11.2013 Het bonusplafond dat minister Dijsselbloem van Financiën wil instellen in de hele bankensector zal gaan gelden vanaf januari 2015. Vanaf dan mogen alle Nederlandse banken en andere financiële ondernemingen geen hogere bonus dan 20 procent van het vaste loon uitkeren. Dit geldt ook voor vestigingen van buitenlandse banken in Nederland.

‘Als de bonussen omlaag gaan, gaan de salarissen gewoon omhoog’ Trouw 26.11.2013 Met een strenger bonusbeleid zijn geen spectaculaire dalingen te verwachten van de totale beloningen in de financiële sector. Want als de bonussen omlaag gaan, gaan de vaste salarissen gewoon omhoog. Dit voorziet de Tilburge hoogleraar financiële economie Sylvester Eijffinger. ‘Het zijn communicerende vaten’, aldus de hoogleraar.

Dijsselbloem grijpt in Graaiende bankier aan banden gelegd Telegraaf 26.11.2013 Het kabinet maakt een einde aan het royale beloningsbeleid in de financiële sector. Bonussen worden maximaal 20 procent van het vaste salaris en dit plafond gaat gelden voor alle werknemers in de financiële sector, ook mensen die voor een Nederlandse financiële instelling in het buitenland werken. ZIE OOK: Kabinet pakt bonus van álle bankiers aan Banken vinden strenge bonusregels overbodig ‘Bonusbeleid banken strengste van Europa’ ‘Hoge symbolische waarde’ Telegraaf 26.11.2013 VIDEO Columnist Martin Visser voorspelt dat de cowboys uit de financiele wereld naar het buitenland vertrekken nu minister Dijsselbloem de exorbitante bonussen aan banden legt. ZIE OOK: Steun Kamer bonusbeleid ING: Nederland gaat verder uit de pas lopen Banken vinden strenge bonusregels overbodig ‘Bonusbeleid banken strengste van Europa’ Graaiende bankier aan banden gelegd Steun Kamer bonusbeleid Telegraaf 26.11.2013 Video In de Tweede Kamer bestaat steun voor het strengere bonusbeleid dat minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën wil introduceren in de financiële sector. PvdA-Kamerlid Henk Nijboer noemt het wetsvoorstel „een goede zaak”. Hij stelt dat met het voorstel een belangrijk punt uit het PvdA-verkiezingsprogramma wordt gerealiseerd. „Met dit verregaande wetsvoorstel wordt de bonuscultuur bij de bron aangepakt: torenhoge bonussen worden domweg verboden.” Gerelateerde artikelen; 26-11: ‘Graaiende bankiers verkassen naar buitenland’ 26-11: ING: Nederland gaat verder uit de pas lopen 26-11: ‘Bank schuift verantwoordelijkheid af’ 26-11: Banken vinden strenge bonusregels overbodig 26-11: Graaiende bankier aan banden gelegd

Nederland krijgt strengste beloningsbeleid van Europa

VK 26.11.2013 Het kabinet wil een einde maken aan de ‘perverse prikkels’ in de financiële sector door vanaf 2015 bonussen aan banden te leggen. Variabele beloningen worden maximaal 20 procent van het vaste salaris en dit plafond gaat gelden voor alle werknemers in de financiële sector, ook mensen die voor een Nederlandse financiële instelling in het buitenland werken. Hiermee krijgt Nederland het strengste beloningsbeleid in Europa, zo liet minister Dijsselbloem (Financiën) weten.

Beloningsbeleid financiële sector aangescherpt RO 26.11.2013 Minister Dijsselbloem van Financiën gaat met een nieuwe wet het beloningsbeleid binnen de financiële sector aanscherpen. Belangrijk onderdeel van het wetsvoorstel is de introductie van een bonusplafond. Voor iedereen die werkzaam is in de Nederlandse financiële sector wordt een eventuele bonus per 2015 gemaximeerd op 20% van de vaste beloning. Dat schrijft minister Dijsselbloem van Financiën in een brief aan de Tweede Kamer behorend bij het wetsvoorstel Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen, dat vandaag ter consultatie aan de sector wordt aangeboden. Zie ook: Hervorming financiële sector Documenten en publicaties: Consultatie Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen Minister Dijsselbloem van Financiën gaat het beloningsbeleid binnen de financiële sector aanscherpen. Voor iedereen die … Kamerstuk | 26-11-2013 Wbfo wetsvoorstel Minister Dijsselbloem van Financiën gaat het beloningsbeleid binnen de financiële sector aanscherpen. Voor iedereen die … Kamerstuk | 26-11-2013 Wbfo memorie van toelichting Minister Dijsselbloem van Financiën gaat het beloningsbeleid binnen de financiële sector aanscherpen. Voor iedereen die … Kamerstuk | 26-11-2013

Daar moet ik eens even over nadenken !!

Daar moet ik eens even over nadenken !!

Dijsselbloem: bonussen bij banken vanaf 2015 max 20 procent NRC 26.11.2013 Bonussen in de financiële sector worden met ingang van 2015 beperkt, als het aan de minister van Financiën ligt, tot maximaal 20 procent van het vaste salaris. Jeroen Dijsselbloem schrijft dat vanmiddag in een brief aan de Tweede Kamer. LEES VERDER

Rabobank biedt Tweede Kamer opnieuw excuses voor Libor-fraude Trouw 21.11.2013 De Rabobank heeft donderdag in een hoorzitting over de Nederlandse bankensector in de Tweede Kamer opnieuw excuses aangeboden voor de jarenlange fraude met de Liborrente door een aantal medewerkers. Rabobank-bestuurder Rinus Minderhoud bood in de Kamer ‘welgemeende excuses’ aan voor de schade die door de fraude is aangericht.

Rabo biedt excuus aan Telegraaf 21.11.2013 Rabobank-topman Marinus Minderhoud biedt zijn ‘welgemeende excuses’ aan voor het schandaal met de Libor-rente. Hij zegt dat het vertrouwen in de bank daardoor is geschaad.  Lees verder Zie ook: Rabobank slaat bal jaartje over Sipko Schat weg bij Rabobank ‘Rabobank had interne toezicht niet op orde’ Banken wachten nieuwe miljardenboetesVideo Telegraaf 20.11.2013 VIDEO De banken liggen onder vuur. De recordboetes voor JP Morgan en Rabobank lijken de voorbode van een lange reeks. Ook de claims en rechtszaken tegen de banken stapelen zich op. Gerelateerde artikelen; 20-11: Boeteregen banken houdt aan ‘Rabo, half schoon schip maken gaat niet’Video Telegraaf 19.11.2013 ‘Rabobank-topman Sipko Schat had met opgeheven hoofd kunnen vertrekken, maar deed dat niet. Na interne druk moet Schat alsnog weg en dat is pijnlijk,’ Legt Martin Visser uit in DFT TV. Zie ook: 5 miljoen  niet redelijk

’Rabo-topman moet afzien van ontslagvergoeding’ Telegraaf 19.11.2013 Sipko Schat die bij de Rabobank verantwoordelijk was voor alles wat rond het Libor-proces gebeurde, moet net als de onlangs vertrokken bestuursvoorzitter Piet Moerland afstand doen van zijn ontslagregeling. Althans dat is de mening van vrijwel alle deelnemers aan de peiling van DFT.nl. Klik hier voor alle berichten over het Libor-schandaal. Zie ook: 5 miljoen  niet redelijk Opnieuw bestuurder weg bij Rabobank ’Oprotbonus’ kan een schatkist worden

Dijsselbloem: 5 miljoen voor Rabobestuurder ‘niet redelijk’ Trouw 19.11.2013 Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën zou het ‘niet redelijk’ vinden als vertrekkend Rabobank-bestuurslid Sipko Schat een ontslagvergoeding van 5,4 miljoen euro mee zou krijgen. Hij zei dat dinsdag in zijn wekelijkse gesprek met RTL Z. De zender heeft zelf berekend dat Schat in theorie zo’n bedrag zou kunnen krijgen als ontslagvergoeding.

’Oprotbonus’ kan een schatkist worden Telegraaf 19.11.2013 Scheidend Rabo-bestuurder Sipko Schat heeft sterke papieren als het gaat om het vaststellen van zijn ontslagvergoeding. Lees het in De Telegraaf van vandaag. Lees verder Zie ook: Minister: 5 miljoen voor Schat niet redelijk

Opnieuw bestuurder weg bij Rabobank NU 18.11.2013 Sipko Schat treedt per direct terug uit de raad van bestuur van de Rabobank, daarmee is hij in korte tijd het tweede bestuurslid dat opstapt. Schat was binnen de bank verantwoordelijk voor Libor.  Dat meldt de bank maandag. Eerder vertrok bestuursvoorzitter Piet Moerland vanwege de betrokkenheid bij de Libor-fraude van de bank.

Bestuurder Schat stapt op bij Rabobank na Libor-schandaal Elsevier 18.11.2013 Sipko Schat, verantwoordelijk voor de afdeling waar de Libor-fraude plaatshad, treedt per direct terug uit de raad van bestuur van de Rabobank. Voor zijn aanblijven bestaat onvoldoende draagvlak. Dat meldt de Rabobank maandag. Het was ‘een moeilijk besluit voor alle partijen’, zegt president-commissaris Wout Dekker Volgens topman Rinus Minderhoud, de opvolger van de opgestapte bestuursvoorzitter Piet Moerland, verliest de bank in Schat een internationaal topbankier ‘die veel voor de Rabobank heeft betekend’. De Rabobank trof eind oktober een schikking ter waarde van 774 miljoen euro vanwege het Liborschandaal.

Sipko Schat weg bij Rabobank Telegraaf 18.11.2013 Na het vertrek van topman Piet Moerland eind vorige maand, gaat ook bestuurder Sipko Schat weg bij de Rabobank. Bij de lokale Rabobanken bestaat ‘onvoldoende draagvlak’ voor het aanblijven van het bestuurslid, dat recent in opspraak kwam bij de Libor-affaire. De Rabobank schikte daarbij voor €774 miljoen met binnen- en buitenlandse toezichthouders. Klik hier voor alle berichten over het Libor-schandaal. Zie ook: Achterdeurtje Schatplichtig Rabobank schikt in Libor-affaire voor €774 miljoen

‘Rabobank ontloopt EU-boete voor rentefraude’ Trouw 18.11.2013 Rabobank ontsnapt vooralsnog aan een boete van de Europese Commissie wegens fraude met een rentetarief dat banken hanteren voor leningen onderling. Dat meldde persbureau Bloomberg maandag op gezag van ingewijden.

‘Rabo ontloopt EU-boete voor rentefraude’ NU 18.11.2013 Rabobank ontsnapt vooralsnog aan een boete van de Europese Commissie wegens fraude met een rentetarief dat banken hanteren voor leningen onderling. Dat meldde persbureau Bloombergmaandag op gezag van ingewijden. Eerder deze maand wist Reuters nog te melden dat Rabobank wel tot een groep internationale banken behoort die nog dit jaar een schikking treft met Brussel over het sjoemelen met de zogenoemde Libor-rente op leningen in Japanse yens. Dat persbureau beriep zich op bronnen in de financiële sector.

‘Rabobank ontloopt EU-boete voor rentefraude’ Telegraaf 18.11.2013 Rabobank ontsnapt vooralsnog aan een boete van de Europese Commissie wegens fraude met een rentetarief dat banken hanteren voor leningen onderling. Dat meldde persbureau Bloomberg maandag op gezag van ingewijden. Zie ook: Fiscus betaalt deel boetes Bedrijf wacht meer boetes Dijsselbloem hekelt laks optreden Libor-fraude

‘Rabobank ontloopt EU-boete voor fraude met Libor-rente yen’› NRC 18.11.2013 De Rabobank ontloopt vooralsnog een boete van de Europese Unie voor fraude met de Libor-rente op leningen voor de Japanse yen. Dat schrijft persbureau Bloomberg vandaag op gezag van twee ingewijde bronnen. Meer dan zes andere banken zouden wel een boete krijgen als onderdeel van een schikking met de EU. Zowel de Rabobank als de EU weigerde commentaar tegenover Bloomberg over de berichtgeving. De beslissing van de EU is nog niet openbaar. Begin deze maand meldde persbureau Reuters nog dat Rabobank juist wel tot een groep internationale banken behoorde die een schikking treft voor de fraude met de Libor-rente op leningen in yens.

‘Herman Wijffels heeft altijd een hekel aan geld gehad’ VK 17.11.2013 Leiders wijzen de weg, de manager doet het gepruts, schrijft Martin Sommer. ‘Bij de Rabo was een gebrek aan management – zij deden aan leiderschap.’ Herman Wijffels is een eerbiedwaardig man. Dinsdagavond zat hij op rij één in De Rode Hoed. Hoekig en met vastberaden kinlijn. Het ging daar over het sustainable finance lab, een door Wijffels bedacht programma over financiële duurzaamheid. Van Wijffels moet de wereld anders. Niet een beetje anders, maar radicaal anders. Wij verkrachten onze aarde, heeft hij wel eens gezegd. We moeten voorbij kapitalisme en socialisme. MEER OVER;

NRC wint De Loep voor reeks artikelen over SNS NRC 15.11.2013 BinnenlandJournalisten Tom Kreling en Esther Rosenberg van NRC Handelsblad hebben vanavond De Loep gewonnen, de prijs van de Vereniging van Onderzoeksjournalisten voor de beste onderzoeksjournalistiek. Ze kregen de prijs in de categorie schrijvende journalistiek met de serie Hoe SNS ten onder ging aan vastgoed. Zij kregen de prijs in de categorie schrijvende journalistiek met de serie Hoe SNS ten onder ging aan vastgoed. Ze onderzochten wat er allemaal vooraf is gegaan aan de ondergang van de bank, die begin februari moest worden genationaliseerd. Dat kostte de staat 3,7 miljard euro. Zonder ingrijpen was de SNS Reaal “onherroepelijk failliet” gegaan, schreef minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem destijds. Kreling en Rosenberg maakten de reconstructie al eind december 2012. Lees verder Lees meer; 10 SEP SNS Property Finance heeft koper voor ‘La Ciguena’ › 15 AUG Genationaliseerde SNS Reaal boekt weer winst › 6 JUN Miljardenverlies voor SNS Reaal – ‘angstaanjagend veel geld’ › 3 APR Inval op Curaçao in verband met fraude SNS › 26 MRT DNB zag probleem bij Property Finance al vóór SNS-overname ›

Wellink houdt zich op de vlakte over Rabobank Trouw 14.11.2013 Voormalig centralebankpresident Nout Wellink wil zich niet mengen in de discussie over het toezicht op Rabobank in de tijd dat handelaren daar sjoemelden met de vaststelling van de Liborrente. Dat liet hij donderdag weten tijdens een interview op BNR Nieuwsradio. ‘Ik wil mijn opvolger niet voor de voeten lopen. Hij gaat over de verantwoording voor het verleden’, liet Wellink weten.

Opstelten: Rabobank is door Libor-straf ‘ongekend hard geraakt’

VK 13.11.2013 De Rabobank had het interne toezicht niet op orde en had dat eerder moeten verbeteren om de Libor-fraude aan de kaak te stellen. ‘Eerder en met meer urgentie’, zei minister Dijsselbloem van Financiën woensdag in het Kamerdebat over de kwestie. De bewindsman verdedigde samen met minister van Veiligheid en Justitie Opstelten de eerdere schikking met de bank. ‘De Rabobank is ongekend hard geraakt.’

Lees ook Dijsselbloem: DNB moest eerder ingrijpen bij Libor-fraude – 12/11/13 Lees ook Rabo kan buitenlandse Liborboete aftrekken van belasting – 12/11/13

‘Rabobank had interne toezicht niet op orde’ Trouw 13.11.2013  De Rabobank had het interne toezicht niet op orde en had dat eerder moeten verbeteren. ‘Eerder en met meer urgentie’, zei minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën vandaag in het Kamerdebat over de Libor-fraude bij de Rabobank. Hij stelde dat de handelaren de hoofdschuldigen waren in de fraude, maar het interne toezicht binnen de Rabobank faalde op drie niveaus. Uiteindelijk was binnen de Raad van Bestuur iemand verantwoordelijk voor het interne toezicht. De Nederlandsche Bank heeft al langer aandacht voor dat tekortschietende toezicht en de kwetsbaarheid ervan onder ogen gezien, aldus de minister.

Dijsselbloem hekelt laks optreden Libor-fraude Telegraaf 13.11.2013 De Rabobank had het interne toezicht al jaren niet op orde en ook De Nederlandsche Bank (DNB) had onvoldoende allertheid voor die zwakte bij de bank. Het gebrek hieraan was een belangrijke reden dat de Liborfraude door Rabohandelaren jarenlang heeft kunnen voortwoekeren. ,,Zeker, bepaalde elementen hadden sneller gekund”, zei minister Dijsselbloem (Financiën) op kritische vragen van Kamerleden over de rol van de toezichthouder DNB.  Lees verder Zie ook: Opstelten: niet onderhandeld over boete Rabo LIVE: Debat Tweede Kamer over Libor ‘Rabobank had interne toezicht niet op orde’

Kamer wijst DNB terecht over Libor ‘Toezichthouder reageerde te laat, te afwachtend en te weinig serieus’ NU 13.11.2013 De verschillende politieke partijen in de Tweede Kamer hebben kritische vragen gesteld bij de rol van De Nederlandsche Bank (DNB) bij het Libor-schandaal van de Rabobank. Henk Nijboer van de PvdA oordeelt dat het optreden van DNB “te laat, te afwachtend en te weinig serieus” is geweest. Volgens Arnold Merkies van de SP heeft de toezichthouder bij de Libor-fraude binnen de Rabobank zitten slapen. Ook de VVD oordeelt zo. Gerelateerde artikelen:

Lees meer over  Libor Libor-schandaal

Tweede Kamer valt over schikking Libor – ‘grote schande’› NRC 13.11.2013 De schikking die Rabobank heeft getroffen in het Libor-schandaal is slecht gevallen in de Tweede Kamer, schrijft persbureau Novum. Verschillende partijen willen dat de fraudeurs alsnog worden vervolgd. Dat bleek vanochtend tijdens het debat over de schikking.

D66: druk Dijsselbloem op OM is ongepast Telegraaf 13.11.2013 D66 heeft kritiek op minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën die volgens Kamerlid Wouter Koolmees druk uitoefent op het Openbaar Ministerie om frauderende Rabobank-medewerkers alsnog te vervolgen.

Stichting wil verhoor SNS Telegraaf 12.11.2013 Stichting Beheer SNS Reaal heeft bij de rechtbank in Amsterdam een verzoekschrift ingediend voor het houden van een voorlopig getuigenverhoor over de gang van zaken die uiteindelijk heeft geleid tot nationalisatie van de bank-verzekeraar. Zie ook: Stichting SNS wijzigt statuten Obligatiehouders SNS slepen DNB voor rechter Ruim 1,5 miljard verlies voor SNS Reaal

Irritatie bij OM na Dijsselbloems oproep tot vervolging om Libor› NRC 12.11.2013 Het Openbaar Ministerie is geïrriteerd door de oproep van minister Dijsselbloem (Financiën, PvdA) om oud-medewerkers van de Rabobank strafrechtelijk te vervolgen voor de Libor-affaire. Vorige week zei Dijsselbloem dat het OM vervolging „buitengewoon serieus” moet overwegen. Vandaag zegt Marianne Bloos, hoofdofficier van het Functioneel Parket, in een interview in NRC Handelsblad: „Ik vind het vervelend dat iemand denkt dat ik de oproep nodig heb.” Het OM reageert nu voor het eerst in de media op de Libor-zaak. Gisteren werd bekend dat Dijsselbloem druk uitoefent op Rabobank-topman Minderhoud om aangifte tegen de oud-medewerkers te doen.

Dijsselbloem: DNB moest eerder ingrijpen bij Libor-fraude Trouw 12.11.2013 De Nederlandsche Bank had ‘een paar maanden’ eerder in actie kunnen komen in de Libor-fraude bij de Rabobank. Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën zei dat dinsdag bij RTL Z. Al in 2008 deed de Amerikaanse toezichthouder onderzoek naar mogelijke manipulatie met de Liborrente door banken. In 2010 werden daar andere toezichthouders bij betrokken en pas in 2011 kwam DNB erbij. ‘Je kunt zeggen dat dat een paar maanden eerder had gekund, maar het is niet zo dat het vanaf het begin had gemoeten’, aldus Dijsselbloem.

CDA: kabinet doet gek Telegraaf 11.11.2013 Het kabinet opereert „gek en merkwaardig” rond het al dan niet vervolgen van (oud-) Rabobankmedewerkers die betrokken waren bij de Libor-fraude. CDA-Kamerlid Eddy van Hijum stelt dat maandag.

CDA: kabinet handelt ‘gek’ rond vervolging medewerkers Rabobank Elsevier 11.11.2013 Het kabinet opereert ‘gek en merkwaardig’ rond het al dan niet vervolgen van (voormalige) Rabobankmedewerkers die betrokken waren bij het manipuleren van de Libor-rente. Dat zegt CDA-Kamerlid Eddy van Hijum maandag. Van Hijum verwijst naar een eerder kabinetsstandpunt dat grote fraudezaken voor de rechter worden gebracht en niet met schikkingen worden afgedaan. Minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem (PvdA) dringt er vandaag bij de Rabobank op aan om aangifte te doen tegen (voormalige) medewerkers van de Rabobank die betrokken waren bij de manipulatie van de Libor-rentetarieven.

Dijsselbloem wil dat Rabobank aangifte doet tegen Libor-fraudeurs NRC 11.11.2013 Minister Dijsselbloem (Financiën, PvdA) dringt er bij de Rabobank op aan aangifte te doen tegen de oud-medewerkers van de bank die betrokken zijn geweest bij de manipulatie van de Libor-rentetarieven. Dit bevestigen verschillende bronnen die op de hoogte zijn van de afwikkeling van het Libor-schandaal bij NRC Handelsblad. Lees verder

‘Dijsselbloem wil dat Rabobank aangifte doet tegen Liborfraudeurs’ Trouw 11.11.2013 De Rabobank zou aangifte moeten doen tegen de handelaren van de bank die betrokken waren bij het manipuleren van de Libor- en Euribor-rentetarieven. Minister Dijsselbloem van Financiën heeft daar bij de bank op aangedrongen, schrijft NRC-Handelsblad vandaag op basis van anonieme bronnen.

Rabobank vreest onrust door bankenunie Telegraaf 11.11.2013 De Rabobank vreest dat de oprichting van de Europese bankenunie op korte termijn voor marktonrust kan zorgen, omdat nog niet voldoende afspraken zijn gemaakt. Lees verder

DNB sliep bij Libor-schandaal Telegraaf 09.11.2013  De Nederlandsche Bank (DNB) heeft drie jaar lang gefaald bij de Libor-fraude van Rabobank. Ondanks herhaalde waarschuwingen werd niet ingegrepen om het gesjoemel met het rentetarief te stoppen.

ECB wil volgend jaar al fonds voor banken NU 08.11.2013 De Europese Centrale Bank (ECB) benadrukt opnieuw dat er snel een Europees fonds moet komen dat banken die in de problemen komen kan herstructureren. Daarmee gaat het in tegen de opstelling van Duitsland. Dit laat de ECB weten in een vrijdag gepubliceerde visie. Gerelateerde artikelen;

Lees meer over: ECB Bankenunie zie ook: Duitse partijen eens over bankenunie ‘Conflict ECB en Duitsland over bankentoezicht’

Dijsselbloem: wet aanpassen om Libor-fraude te voorkomen Trouw 08.11.2013 De wet moet worden aangepast om in de toekomst een Libor-fraude als die bij de Rabobank te voorkomen. Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën stelt dat in een brief aan de Tweede Kamer.

Wet aanpassen om Libor-fraude te voorkomen Telegraaf 08.11.2013 De wet moet worden aangepast om in de toekomst een Liborfraude als die bij de Rabobank te voorkomen. Volgens de minister volstaat het wettelijk kader van toezicht door De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten op dit moment niet. Manipulaties als die met de Liborrente vallen nu niet onder de regels tegen marktmisbruik. Het is volgens de minister essentieel dat de ,,lacune in de wet- en regelgeving zo snel mogelijk wordt gerepareerd”. Zie ook: Gesjoemel met valuta lijkt volgende beerput Rabobank heeft krediet verspeeld DOSSIER: Liborgate Rabobank

‘Rabobank krijgt toch geen Europese boete’ Trouw 07.11.2013 Rabobank krijgt geen boete van de Europese Commissie voor de manipulatie van de rentetarieven Libor en Euribor. Dat meldt Het Financieele Dagblad op basis van een bron bij de Europese Commissie. Volgens de bron wordt Rabobank niet onderzocht door de commissie. Gisteren meldde persbureau Reuters juist dat de Nederlandse bank nog een boete uit Brussel boven het hoofd zou hangen.

‘Rabo krijgt geen Europese boete’ Telegraaf 07.11.2013 Rabobank krijgt geen boete van de Europese Commissie voor de manipulatie van de rentetarieven Libor en Euribor. Dat meldde Het Financieele Dagblad donderdag op basis van een bron bij de Europese Commissie. Volgens de bron wordt Rabobank niet onderzocht door de commissie. Woensdag meldde persbureau Reuters juist dat de Nederlandse bank nog wel een Europese boete boven het hoofd zou hangen. De bank gaf daarop geen commentaar, maar liet weten mee te werken met onderzoeken die in Brussel lopen naar rentefraude.

‘Rabobank kan Libor-boete van EU verwachten’ Elsevier 06.11.2013 Na de schikking van 774 miljoen euro voor het manipuleren van de zogeheten Libor-rente, hangt de Rabobank een boete boven het hoofd van de Europese Commissie.  Het zou gaan om een boete wegens fraude met het Libor-rentetarief dat banken onderling hanteren voor leningen in Japanse yens, meldt persbureau Reuters woensdag op basis van bronnen in de bancaire sector.

‘Rabo wacht ook nog Libor-boete van EU’ Telegraaf 06.11.2013 Na de schikkingen van in totaal 774 miljoen euro met verscheidene andere toezichthouders, hangt Rabobank ook nog een boete boven het hoofd van de Europese Commissie. Ditmaal wegens fraude met het Libor-rentetarief dat banken onderling hanteren voor leningen in Japanse yens. Zie ook: ‘Europa beboet banken om Euribor en Libor’ S&P verlaagt verwachtingen Rabobank Rabobank schikt in Libor-affaire voor €774 miljoen

Rabo-top staat nog geen drie procent af Telegraaf 05.11.2013 De bestuurders van de Rabobank streken in de periode 2005 tot en met 2012 in totaal 77,9 miljoen euro op. De 2 miljoen die het bestuur afstaat in verband met de LIBOR-affaire, komt dus neer op nog geen drie procent van hun inkomsten. Zie ook: S&P ziet toekomst Rabobank somberder in ’Meer toezicht bankensector noodzakelijk’ S&P verlaagt verwachtingen Rabobank ‘Rabobank betrouwbaarste bank af’ Rabobank ziet niets in klacht Fannie Mae Rabo-top staat bijna niks af Telegraaf 05.11.2013 Dat blijkt uit een analyse van de jaarverslagen over 2005 tot en met 2012 door RTL Z. De Rabobank schikte vorige week naar aanleiding van de LIBOR-fraude voor een bedrag van in totaal 774 miljoen euro. Dertig medewerkers van de bank maakten zich schuldig aan ontoelaatbaar gedrag bij het vaststellen van internationale rentetarieven. Gerelateerde artikelen; 04-11: S&P ziet toekomst Rabobank somberder in 04-11: ’Meer toezicht bankensector noodzakelijk’ 04-11: S&P verlaagt verwachtingen Rabobank 02-11: ‘Rabobank betrouwbaarste bank af’ 01-11: Rabobank ziet niets in klacht Fannie Mae 01-11: Fannie Mae daagt Rabobank om Libor 31-10: Consultants in nood op zoek naar witte ridder

Minister hoopt op vervolging Rabo-medewerkers Telegraaf 05.11.2013 Als het maar even mogelijk is, moeten de Rabo-medewerkers die gefraudeerd hebben met de Libor-rente vervolgd worden. Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën zei dat dinsdag bij RTLZ. Zie ook: Rabo-top staat bijna niks af ’Meer toezicht bankensector noodzakelijk’ ‘Rabobank betrouwbaarste bank af’ Tijd om wakker te worden Rabobank ziet niets in klacht Fannie Mae

Dijsselbloem: serieus kijken naar vervolging Rabo-handelaren NRC 05.11.2013 De handelaren van de Rabobank die betrokken waren bij het Liborschandaal moeten, “als daar aanleiding voor is”, worden vervolgd. Dat zei minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem vanmiddag in zijn wekelijkse gesprek met RTL Z, schrijft persbureau Novum. Lees verder

Onderzoek: Zuid-Hollanders weinig vertrouwen in banken RTVWEST 04.11.2013 DEN HAAG – Ruim 70 procent van de inwoners van Zuid-Holland heeft weinig vertrouwen in banken. Ook hebben ze weinig geloof in de instanties die de banken moeten controleren. Zo’n 84 procent vertrouwt de toezichthouders niet. De cijfers zijn uitgesplitst naar het uitzendgebied van Omroep West. Ook meedoen aan het opiniepanel? Aanmelden kan hier.   Lees verder

’Meer toezicht bankensector noodzakelijk’ Telegraaf 04.11.2013 Vijf jaar na het uitbreken van de bankencrisis is er nog steeds onvoldoende controle op de financiële sector om een nieuwe financiële nachtmerrie bij de banken te voorkomen. Althans dat is de mening van een zeer grote meerderheid van deelnemers aan een peiling van DFT.nl. Zie ook: Politiek klem door banken Hebben bankiers lesje geleerd ?

S&P somber over toekomst Rabobank na Liborschandaal Elsevier 04.11.2013 Standard & Poor’s (S&P) heeft zijn oordeel over de vooruitzichten van Rabobank aangepast naar aanleiding van de Liborzaak. De kredietbeoordelaar verlaagt de rating van stabiel naar negatief. De zogenoemde rating van de bank blijft AA-, bericht S&P maandag. Rabobank trof vorige week een schikking ter waarde van 774 miljoen euro vanwege het Liborschandaal.

Beoordeling Rabobank van stabiel naar negatief na Liborschandaal Trouw 04.11.2013 Standard & Poor’s (S&P) heeft zijn oordeel over de vooruitzichten van Rabobank verlaagd van stabiel naar negatief. Dat besluit is genomen naar aanleiding van de Liborzaak, zo maakte de kredietbeoordelaar maandag bekend. De kredietbeoordeling van de bank blijft AA-.

S&P verlaagt verwachtingen Rabobank Telegraaf 04.11.2013  Opnieuw een deuk in het toch al gebarsten imago van Rabobank. Kredietbeoordelaar Standard & Poor’s (S&P) heeft de outlook van Rabobank verlaagd van ‘stabiel’ naar ‘negatief’. Dat is te wijten aan de boete van €774 miljoen en het opstappen van topman Piet Moerland vanwege het Libor-schandaal. Zie ook: Fannie Mae daagt Rabobank om Libor Rabobank heeft krediet verspeeld ‘Rabobank betrouwbaarste bank af’ ‘ING zal verder stijgen’Video Telegraaf 04.11.2013 In DFT TV blikken we vooruit op de komende kwartaalcijfers. Laurens Maartens van Saxo Bank verwacht positief nieuws van AEGON en is enthousiast over het aandeel ING. Verder… DOSSIER: Liborgate Rabobank Telegraaf 02.11.2013 Een boete van 774 miljoen een deuk in het vertrouwen en een topman die opstapt. Bekijk hier de spijtbetuiging van Piet Moerland van de Rabobank. Hier al het nieuws over Rabogate  Lees verder Wat u moet weten over het Libor-schandaal en de Rabobank Wat zijn rommelhypotheken?

‘Rabobank betrouwbaarste bank af’ Telegraaf 02.11.2013 De Rabobank wordt niet langer gezien als de meest betrouwbare bank van Nederland, meldt nieuwsrubriek EenVandaag zaterdag op basis van een onderzoek onder 22.000 mensen naar aanleiding van de Libor-fraude.

SNS Reaal: geen kwartaalcijfers meer Telegraaf 01.11.2013 Financieel concern SNS Reaal publiceert voortaan geen kwartaalcijfers meer. De reden is naar eigen zeggen dat het sinds de nationalisatie op 1 februari van dit jaar geen beursnotering meer heeft. Dat heeft SNS Reaal vrijdag bekendgemaakt. GERELATEERDE ARTIKELEN; 18-10: SNS Reaal schudt RvC op 10-10: Stichting SNS wijzigt statuten 12-09: Moody’s handhaaft ratings SNS 10-09: SNS Property Finance verkoopt Spaans resort 06-09: Bestuurder weg bij SNS http://bin.snmmd.nl/m/m1mx9w6ahoko_sqr256.jpg ‘Barclays schorst valutahandelaren’ NU 02.11.2013 De Britse bank Barclays schorst drie valutahandelaren gedurende het onderzoek naar mogelijke misstanden in de valutahandel.  Dat meldde persbureau Bloomberg vrijdag op basis van een ingewijde. Gerelateerde artikelen;

Lees meer over Barclays Valutafraude

Barclays schorst zes valutahandelaren Telegraaf 01.11.2013 Het zijn de eerste tekenen van wat een groot schandaal lijkt te zijn. De krant schrijft dat ook JP Morgan enkele weken geleden al een Londense valutahandelaar schorste, terwijl de Zwitserse bank UBS eerder deze week liet weten “maatregelen” te hebben getroffen tegen een nog onbekend aantal medewerkers.  Lees verder Zie ook: RBS schorst valutahandelaren vanwege manipulatie Gesjoemel met valuta lijkt volgende beerput Brussel doet onderzoek naar valutamanipulatie

RBS schorst valutahandelaren vanwege manipulatie Telegraaf 01.11.2013 De rookwolken van het Liborschandaal zijn nog maar nauwelijks opgetrokken of de volgende affaire dreigt al voor de grote internationale banken. De Royal Bank of Scotland (RBS) heeft twee valutahandelaren geschorst vanwege vermeende manipulatie van de wisselkoersen. Zie ook: RBS wil rommel in eigen huis opruimen Gesjoemel met valuta lijkt volgende beerput Rabobank schikt in Libor-affaire voor €774 miljoen Zo manipuleerden Rabo-handelaren Libor

‘Oud-Rabopersoneel mogelijk toch vervolgd om Libor-schandaal’ Trouw 01.11.2013 Zo’n 15 ex-werknemers van de Rabobank hangt mogelijk toch een rechtszaak boven het hoofd vanwege hun aandeel in het Libor-schandaal. Volgens Trouw beraadt de bank zich op juridische stappen.

Hoe kan Dijsselbloem winst maken op ‘rommel’ van ING?

VK 01.11.2013 In 2009 kocht de overheid voor miljarden euro’s Amerikaanse ‘rommelhypotheken’ van ING. Ruim vier jaar later kan minister Dijsselbloem van Financiën ze weer verkopen met 400 miljoen winst. Wat zijn Alt-A-hypotheken, waarom na

Staat rekent op 400 miljoen winst op rommelhypotheken ING VK 01.11.2013 Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën heeft een akkoord bereikt met ING over de verkoop van de rommelhypotheken van dit concern. Hij heeft dat vrijdag aan de Tweede Kamer geschreven. Dijsselbloem wil de portefeuille graag binnen een jaar verkopen. De geschatte marktwaarde bedraagt 6,4 miljard. Dat zou betekenen dat er voor de Staat een positief resultaat van 400 miljoen overschiet.

Achterdeurtje Telegraaf 31.10.2013 De dagen van Sipko Schat zijn geteld. De positie van de hoofdverantwoordelijke voor het Liborschandaal bij de Rabobank is onhoudbaar. Het is te hopen dat De Nederlandsche Bank er in slaagt om heel snel een nieuwe bestuursvoorzitter bij de bank te parachuteren, want dan kan Schat uit zijn lijden worden verlost.

Gesjoemel met valuta lijkt volgende beerput Telegraaf 31.10.2013 Nu de toezichthouders bloed hebben geroken wat betreft ’Liborgate’, kunnen de banken hun borst nat maken. Het volgende onderwerp van onderzoek wordt de handel in vreemde valuta (Forex), een markt waarin dagelijks $5300 miljard omgaat en met die omvang de grootste ter wereld is. Zie ook: Rabobank schikt in Libor-affaire voor €774 miljoen DOSSIER: Liborgate Rabobank Zo manipuleerden Rabo-handelaren Libor

Rabobank heeft krediet verspeeld Telegraaf 31.10.2013 In het glazen gebouw in Londen , met fenomenaal dakterras en uitzicht over de Theems, zetelen de afdelingen van de bank waar grotendeels met de Libor-rente werd gesjoemeld. De afdelingen die verantwoordelijk zijn voor een gigantische boete van 774 miljoen euro en het aftreden van topman Piet Moerland. Zie ook: DOSSIER: Liborgate Rabobank Libor kras op palmares Piet Moerland

‘Moerland gaat, baas van Liborgeteisem blijft. Het betere plucheplakken’

VK 30.10.2013 column Gelukje voor columnist Sheila Sitalsing: ze vond de complete concepttekst die Rabobank-voorzitter Piet Moerland eigenlijk had willen voorlezen. ‘Ik kan het dijengeklets horen, in de boardrooms van ABN Amro en ING.’

DOSSIER: Liborgate Rabobank Telegraaf 30.10.2013 DFT heeft een mooi overzicht gemaakt van ‘Liborgate’. Klik hier voor alle verhalen en achtergronden over de manipulatie van Libor en de recordboete voor Rabobank.  Lees verder

Kamer eist opheldering van Opstelten over schikking Rabobank› NRC 30.10.2013 De Tweede Kamer eist opheldering van minister Opstelten (Justitie, VVD) over de schikking die het Openbaar Ministerie met de Rabobank heeft getroffen. Zo’n grote schikking, 70 miljoen euro, komt altijd met medeweten van de minister van Justitie tot stand.

Zalm: 2015 goed moment voor beursgang ABN Telegraaf 30.10.2013 Begin 2015 zou wel eens een goed moment kunnen zijn voor een beursgang van staatsbank ABN Amro. ABN-topman Gerrit Zalm zei dat woensdag in een hoorzitting in de Tweede Kamer. ABN heeft wel last van de huidige recessie in Nederland, want de bank moet voorzieningen treffen op leningen aan het midden- en kleinbedrijf. Als de Nederlandse economie de komende tijd uit het dal komt, verandert de situatie. Zie ook: ‘Markt positief over strategie ABN Amro’ ABN Amro wil nullijn ‘Verkoop van ABN onrealistisch’ Kabinet wil geen rol in ABN Amro meer

‘Begin 2015 goed moment voor beursgang ABN Amro’ Trouw 30.10.2013 Begin 2015 zou wel eens een goed moment kunnen zijn voor een beursgang van staatsbank ABN Amro. ABN-topman Gerrit Zalm zei dat vandaag tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer. De bestuursvoorzitter gaf tegelijk toe dat ABN Amro nog veel last heeft van de huidige recessie in Nederland; zo staat de kredietverlening aan het het midden- en kleinbedrijf onder druk.

‘ABN Amro kan in 2015 naar beurs’ NU 30.10.2013 Begin 2015 is een goed moment voor een beursgang van ABN Amro. “Ik denk dat minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën) daar een verstandige koers vaart.” Dit heeft ABN Amro-topman Gerrit Zalm woensdag gezegd in de Tweede Kamer. Het kabinet besloot deze zomer dat een beursgang op termijn de ‘beste optie’ is voor ABN Amro. Volgend jaar wordt gekeken of aan de voorwaarden is voldaan.

Gerrit Zalm: 2015 kan goed moment zijn voor beursgang ABN AMRO Elsevier 30.10.2013 ABN AMRO is bijna klaar voor een beursgang, zegt Gerrit Zalm. Bestuursvoorzitter Gerrit Zalm van staatsbank ABN AMRO verwacht dat begin 2015 een goed moment zou kunnen zijn om de staatsbank opnieuw naar de beurs te brengen. Er moeten dan wel maatregelen komen om de bank te beschermen tegen een vijandige overname. Bestuursvoorzitter Gerrit Zalm van staatsbank ABN AMRO verwacht dat begin 2015 een goed moment zou kunnen zijn om de staatsbank opnieuw naar de beurs te brengen. Er moeten dan wel maatregelen komen om de bank te beschermen tegen een vijandige overname. ‘Mijn vermoeden is, dat als blijkt dat we dit jaar echt uit het dal komen, dat begin 2015 wel eens een goed moment zou kunnen zijn,’

ING betaalt ruim 1,1 miljard euro aan Staat Telegraaf 30.10.2013  Bank en verzekeraar ING betaalt op 6 november 1,125 miljard euro aan de Nederlandse staat. Dat bedrag bestaat voor 750 miljoen euro uit de aflossing van staatssteun en voor 375 miljoen euro uit rente. Dat maakte het financiële concern woensdag bekend. Zie ook: ING verkoopt weer deel Amerikaanse dochter ‘ING verkoopt belang in Indiase bank’ Verzekeringstak ING in 2014 naar de beurs ‘ING is sterker en efficiënter geworden’

ING betaalt volgende maand miljard euro terug aan Nederlandse staat› NRC 30.10.2013  ING maakt volgende maand 1,125 miljard euro over naar de Nederlandse staat. Dat heeft de bank vanochtend bekendgemaakt, meldt persbureau Novum. Hiermee betaalt ING opnieuw een deel van de staatssteun af die de bank tijdens de crisis van 2008 kreeg. Zo werd in mei 2011 twee miljard euro aan de Nederlandse Staat terugbetaald. Op dat moment had ING al zeven van de tien miljard euro aan steun afgelost. De bank zegt van plan te zijn in maart en mei van 2014 het laatste deel van de staatssteun af te betalen.

Libor kras op palmares Piet Moerland Telegraaf 30.10.2013 Piet Moerland was sinds 2009 bestuursvoorzitter van de Rabobank en zou eigenlijk in 2014 met pensioen gaan.  Lees verder Zie ook: Videoverklaring Piet Moerland Rabobank: Huizenprijzen nu te laag Moerland vertrekt bij Rabobank

Dijsselbloem: schaamteloze fraude bij Rabobank schaadt vertrouwen NRC 29.10.2013 Minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem noemt de manipulatie met rentetarieven bij de Rabobank “schaamteloze fraude” en zegt dat de boetes die aan de bank zijn opgelegd terecht zijn. Dat meldt persbureau Novum. Vanmiddag werd bekend dat de bank 774 miljoen euro moet betalendoor de fraude. Lees verder

Dijsselbloem: fraude Rabobank is schaamteloos Trouw 29.10.2013 Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën is snoeihard in zijn oordeel over de Rabobank. Volgens hem was er sprake van schaamteloze fraude en zijn de opgelegde boetes terecht. Hij liet dat dinsdag weten in een reactie.

Wat u moet weten over het Libor-schandaal en de Rabobank Elsevier 29.10.2013 De Rabobank heeft dinsdag een schikking van 774 miljoen euro met toezichthouders getroffen voor de manipulatie van de zogeheten Libor- en Euribor-rente. Ten gevolge van deze affaire stapt bestuursvoorzitter Piet Moerland op. De antwoorden op de belangrijkste vragen. De Libor wordt direct of indirect gebruikt om de rente bepalen op vrijwel alle spaarrekeningen, hypotheken en zakelijke leningen. Naar nu blijkt, had dat niet altijd plaats volgens de regels: de bank zou valse data hebben aangeleverd, waardoor de Libor-rente werd gemanipuleerd. Lees meer over de schikking: ‘Rabobank schikt voor 774 miljoen euro, Moerland stapt op

Rabo: Libor-schikking ten koste van winst 2013 Trouw 29.10.2013 De schikking die Rabobank heeft getroffen met Britse, Amerikaanse en Nederlandse autoriteiten gaat ten koste van de nettowinst over 2013. De bank houdt echter vast aan de verwachting dat de winst dit jaar op peil kan worden gehouden. Dat liet een woordvoerder van de bank dinsdag weten.

DNB: meer maatregelen tegen Rabo mogelijk Trouw 29.10.2013 De Nederlandsche Bank (DNB) houdt de mogelijkheid om meer maatregelen te nemen tegen Rabobank open. Dat stelt toezichtsdirecteur Jan Sijbrand dinsdag in een brief aan het bestuur van de bank.

Rabobank schikt voor 774 miljoen euro, Moerland stapt op Elsevier 29.10.2013 De Rabobank treft een schikking ter waarde van 774 miljoen euro vanwege het Liborschandaal. Bestuursvoorzitter Piet Moerland stapt per direct op vanwege het schandaal. Hij noemt dat ‘een kwestie van principe’ omdat hij de hoogste baas was ten tijde van de fraude.

Rabobank schikt in Libor-affaire voor €774 miljoen Telegraaf 29.10.2013  VIDEO Rabobank trekt zwaar het boetekleed aan vanwege zijn rol in het internationale Libor-schandaal. De bank moet met spijt bekennen dat de interne controles hebben gefaald. Tussen 2005 en 2011 zijn handelaren buiten hun boekje gegaan. Dat levert de bank een boete op van 774 miljoen euro. Zie ook: DNB: meer maatregelen tegen Rabo mogelijk 10 Vragen over het Libor-schandaal Videoverklaring Piet Moerland

Wie zijn de beulen van Rabobank? Telegraaf 29.10.2013 De Commodity Futures Trading Commission, opgericht in 1974, moet handelaren in futures in opties op financiële producten en grondstoffen tegen marktmanipulatie en fraude beschermen. Inclusief de boete aan Rabobank, heeft de CFTC in 2013 al voor $2,2 miljard aan boetes en schikkingen geïnd, waarvan $1,6 miljard voor Libor. Een recordopbrengst voor de Amerikaanse toezichthouder, die zelf van $200 miljoen per jaar rondkomt, en de rest in de schatkist van Obama deponeert.

Tijdlijn over de Libor-affaire Telegraaf 29.10.2013 Bekijk hier een tijdlijn met overzicht van de Libor-affaire.  Lees verder

Videoverklaring Piet Moerland Telegraaf 29.10.2013 Topman Piet Moerland van Rabobank vertrekt voortijdig vanwege de Libor-affaire. Moerland zou tijdelijk worden opgevolgd door commissaris Marinus Minderhoud. Zie ook: 10 Vragen over het Libor-schandaal Transparantie

DNB: meer maatregelen tegen Rabo mogelijk Telegraaf 29.10.2013 De Nederlandsche Bank (DNB) houdt de mogelijkheid om meer maatregelen te nemen tegen Rabobank open. Dat stelt toezichtsdirecteur Jan Sijbrand dinsdag in een brief aan het…

Zo manipuleerden Rabo-handelaren Libor Telegraaf 29.10.2013 Via email en het chatsysteem van Bloomberg vroegen handelaren van de Rabobank hun collega’s Libor op een bepaalde hoogte te zetten. Dat blijkt uit documenten die DNB en de Britse toezichthouder FSA vandaag publiceerden.

10 Vragen over het Libor-schandaal Telegraaf 29.10.2013 Het Libor-schandaal heeft de bancaire wereld na de kredietcrisis opnieuw op haar grondvesten doen schudden. Wat is ‘Liborgate’, waarom is het tarief zo belangrijk en wat voor effect heeft het op burgers en bedrijven ? Hieronder uitgelegd via de antwoorden op 10 vragen.

Rabo verliest 774 miljoen en Moerland door Liborschandaal Trouw 29.10.2013 Bestuursvoorzitter Piet Moerland vertrekt bij Rabobank als gevolg van hun aandeel in de fraude met rentetarieven, beter bekend als het Liborschandaal. Bovendien krijgt de bank een boete van in totaal 774 miljoen euro.

Rabobank krijgt 774 miljoen euro boete – ‘reputatieschade enorm’› NRC 29.10.2013 De betrokkenheid van Rabobank in het Liborschandaal gaat de bank 774 miljoen euro kosten. Dat heeft De Nederlandsche Bank (DNB) vanmiddag bekendgemaakt samen met de Britse en Amerikaanse toezichtcollega’s. Bestuursvoorzitter Piet Moerland vertrekt met onmiddellijke ingang bij de bank vanwege de affaire. Medewerkers van de Rabobank hebben volgens de toezichthouders de belangrijke rentegraadmeter Libor gemanipuleerd door valse data aan te leveren. Er waren dertig medewerkers van de Rabobank op enigerlei manier betrokken bij de fraude en Rabobank heeft de risico’s onvoldoende onderkend. De top van het management was, zo blijkt uit de onderzoeken, niet betrokken bij of op de hoogte van het ontoelaatbare gedrag. Rabobank betaalt het Nederlandse OM zeventig miljoen euro, de Britse toezichtautoriteitFCA 105 miljoen pond (bijna 123 miljoen euro), de Amerikaanse CFTC 475 miljoen dollar(345 miljoen euro) en de Amerikaanse justitie 325 miljoen dollar (236 miljoen euro). Lees verder›

Bestuursvoorzitter Piet Moerland vertrekt bij Rabobank vanwege Libor› NRC 29.10.2013 Bestuursvoorzitter Piet Moerland (64) vertrekt per direct bij de Rabobank vanwege de Libor-affaire. Moerland wordt tijdelijk opgevolgd door commissaris Rinus Minderhoud en ziet af van een vertrekregeling. Volgens het persbericht van de Rabobank wil Moerland hiermee een kristalhelder signaal afgeven. Zijn tijdelijke opvolger Rinus Minderhoud (67) is sinds 2002 commissaris van de Rabobank Groep. In een verklaring zegt Moerland.

Moerland vertrekt bij Rabobank vanwege Liborschandaal Trouw 29.10.2013 Bestuursvoorzitter Piet Moerland vertrekt vanwege het Liborschandaal bij Rabobank. Dat meldt Het Financieele Dagblad (FD) dinsdag op basis van ingewijden. Moerland, die eigenlijk volgend jaar met pensioen zou gaan, zou tijdelijk worden opgevolgd door commissaris Marinus Minderhoud. De bestuurder die verantwoordelijk is voor de Liborhandelaren, Sipko Schat, blijft volgens het FD wel in functie.

27 Rabobankiers onderzocht wegens Libor Trouw 29.10.2013 Toezichthouders hebben de computergegevens van 27 bankiers van Rabobank onderzocht naar aanleiding van het Liborschandaal. Dat blijkt uit documenten van de rechtbank in Utrecht.

Barstjes in de laatste veilige bank Trouw 27.10.2013 Een miljard dollar boete hangt de Rabobank boven het hoofd voor manipulatie van de Libor-rente.  De bank die soepel door de financiële crisis leek te komen, kampt met steeds meer problemen. Het beste wat ons kan overkomen is een financiële crisis”, zo laat financieel topman Bert Bruggink van de Rabobank zich sinds 2008 regelmatig ontvallen. lees: ‘Royal Bank of Scotland hoeft niet te worden opgesplitst’ lees: ‘Opsplitsen RBS niet nodig’ Vraagtekens bij Rabobeloning Telegraaf 26.10.2013 De toezichthouders van de Rabobank hebben besloten de bonussen voor de top af te schaffen. Men vindt dat ‘een variabele beloning van bestuurders niet meer goed verenigbaar is met de functie van een maatschappelijk verankerde bank zoals de Rabobank.’ Curatoren DSB claimen bij DNB Telegraaf 25.10.2013 De curatoren van de in 2009 failliet verklaarde DSB Bank dienen samen met gedupeerde partijen een claim in bij De Nederlandsche Bank (DNB). Zij achten de toezichthouder aansprakelijk voor de schade die schuldeisers lijden als gevolg van het faillissement. Dat maakten de partijen vrijdag bekend. Zie ook: Claim DSB bij DNB DSB: 180 miljoen compensatie aan gedupeerden

Curatoren DSB dienen claim in bij DNB: toezicht ernstig gefaald Elsevier 25.10.2013 Curatoren van de failliet verklaarde DSB Bank dienen samen met gedupeerde partijen een claim in bij De Nederlandsche Bank (DNB). De toezichthouder zou verantwoordelijk zijn voor de schade die schuldeisers leiden als gevolg van het faillissement.

Curatoren DSB claimen schadevergoeding van De Nederlandsche Bank› NRC 25.10.2013 De curatoren van de in 2009 failliet verklaarde DSB Bank dienen samen met drie gedupeerdenorganisaties een claim in tegen toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB). Dat hebben de partijen vandaag bekend gemaakt, zo schrijft NRC Handelsblad vanmiddag. Lees meer; 4 FEB ‘VEB vraagt Dijsselbloem hulp bij zaak tegen SNS’ – SP wil onderzoek › 1 FEB Staat nationaliseert SNS Reaal – kosten 3,7 miljard › 2011 DNB krijgt na Wellink twee gezichten – ‘president op afstand’ › 2010 ‘Geen parlementaire enquête naar val DSB’ › 2010 ‘Project Homerus’ geeft eenzijdige kijk op drama DSB

SNS Reaal schudt RvC op Telegraaf 19.10.2013 Vier van de acht commissarissen van SNS Reaal, onder wie president-commissaris Piero Overmars, treden per 1 november af. Op diezelfde datum treden drie nieuwe leden toe tot de raad van commissarissen, die voortaan uit zeven personen zal bestaan. Dat maakte de genationaliseerde bank en verzekeraar vrijdag bekend. GERELATEERDE ARTIKELEN; 10-10: Stichting SNS wijzigt statuten 12-09: Moody’s handhaaft ratings SNS 10-09: SNS Property Finance verkoopt Spaans resort 06-09: Bestuurder weg bij SNS 23-08: SNS Reaal wordt gesplitst voor verkoop

’Afschaffen bonussen topbankiers goede zet’ Telegraaf 19.10.2013 Het besluit van de Rabobank om bonussen voor haar topbestuurders af te schaffen vanwege de grote maatschappelijk kritiek in de samenleving, verdient navolging door andere grootbanken. Althans dat beeld komt naar voren in de uitslag van de peiling van DFT.nl.

Nederlanders positiefst over bankentoezicht van ECB NRC 19.10.2013 In geen Europees land is de steun voor Europees bankentoezicht zo hoog als in Nederland. Dat blijkt uit een Eurobarometer-opiniepeiling in opdracht van het Europarlement die gisteren werd gepubliceerd, precies in de week waarin ministers van Financiën de Europese Centrale Bank het groene licht gaven om mensen te rekruteren voor dit bankentoezicht. Lees verder

Rabobank schaft bonussen af voor alle medewerkers Elsevier 17.10.2013 De raad van bestuur en andere medewerkers van de Rabobank krijgen definitief geen bonussen meer. Het besluit van de bank is ingegeven door de opvattingen van klanten en leden en gevoelens in de samenleving met betrekking tot bankbonussen. Dat maakte president-commissaris Wout Dekker van Rabobank donderdag bekend.

Rabobank schaft definitief bonussen af voor al het personeel NRC 17.10.2013 Met de benoeming van twee nieuwe bestuursleden heeft de Rabobank eveneens een maatschappelijk gevoelig besluit genomen. De twee zullen, net als de rest van de raad van bestuur en alle andere personeelsleden, geen bonussen meer ontvangen. Eerder besloot de bank al over de jaren 2012 en 2013 geen bonussen uit te keren. Voorzitter van de raad van commissarissen Wout Dekker zegt in een persbericht dat met het besluit om volledig af te zien van “de variabele beloning” tegemoet wordt gekomen aan de belangrijkste stakeholders van de Rabobank: “Onze klanten en leden.” Lees verder

Rabobank schaft bonussen voor topbestuurders af Telegraaf 17.10.2013 Rabobank schaft als eerste grote Europese bank de bonussen voor haar topbestuurders af, nadat deze de afgelopen jaren na het uitbreken van de kredietcrisis tot zware maatchappelijke kritiek hadden geleid. Zie ook: Rabobank benoemt nieuwe bestuursleden

Scheidend topman noemt splitsing ING juiste zet  Trouw 07.10.2013 De splitsing van ING in een bank- en een verzekeringstak is een commercieel verstandige beslissing. De combinatie van de twee activiteiten maakte de bank ‘te groot om te besturen’ en dus ook ‘too big to fail’. Dat zegt scheidend ING-topman Jan Hommen in een interview met de Financial Times.

Hommen vindt splitsing juiste zet

Telegraaf 07.10.2013 De splitsing van ING in een bank- en een verzekeringstak is een commercieel verstandige beslissing. De combinatie van de twee activiteiten maakte de bank ,,te groot om te besturen” en dus ook ‘too big to fail’. Dat zegt scheidend ING-topman Jan Hommen in een interview met de Financial Times. Zie ook: ING Investment Management onder paraplu van NN ING brengt verzekeringstak als ‘NN’ naar de beurs Lard Friese topman ING Verzekeringen Hommen leefde als een kluizenaar 03-10: UniCredit biedt op Poolse dochter Rabobank 02-10: Nationale Nederlanden benoemt ceo Leven 01-10: Stichting Misrekening vangt bot in zaak ING

Wellink: bonus van 10 miljoen is belachelijk VK 06.10.2013 Bonussen in de financiële sector zouden sterk aan banden moeten worden gelegd. Dat zegt Nout Wellink, voormalig president van De Nederlandsche Bank (DNB) in een interview zondag met Nu.nl. ‘Bonussen hebben nog wel een nuttige functie. Als het misgaat stijgen je loonkosten minder snel en binnen grenzen kunnen bonussen stimuleren. Maar die idiotie van een bonus van 10 miljoen, daar is geen relatie tussen’, zegt Wellink.

 Wellink: belachelijke bonus Telegraaf 06.10.2013 Bonussen in de financiële sector zouden sterk aan banden moeten worden gelegd. Dat zegt Nout Wellink, voormalig president van De Nederlandsche Bank (DNB) in een interview zondag met Nu.nl.

 
‘Privatisering Royal Bank of Scotland pas over 5 jaar’

Trouw 11.08.2013 De privatisering van Royal Bank of Scotland (RBS) zal waarschijnlijk pas over 5 jaar plaatsvinden. Dat zei de Britse staatssecretaris voor Economische Zaken Vince Cable in The Sunday Telegraph.

en ….

‘Rabobank schikt volgende maand in Liborschandaal’› NRC 27.09.2013 De Rabobank gaat naar verwachting volgende maand schikken voor zijn betrokkenheid in het Liborschandaal. De bank betaalt waarschijnlijk minder dan de 390 miljoen pond (460 miljoen euro) die Royal Bank of Scotland betaalde voor het frauderen met de interbancaire rentestand. Dat zeggen bronnen vanochtend in de Britse zakenkrant Financial Times. De bank zelf wil niet reageren tegenover persbureau Novum op de berichten over een schikking met toezichthouders in Nederland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. De Rabobank zette deze zomer al geld opzij om te vervolging af te kopen.

Rabobank aangeklaagd voor fraude met rente Libor Elsevier 25.09.2013 Rabobank is door een Amerikaanse toezichthouder aangeklaagd vanwege betrokkenheid bij de fraude met het interbancaire rentetarief Libor. De zaak is aangespannen door de National Credit Union Administration (NCUA) en betreft ook internationale banken als JPMorgan Chase, Credit Suisse en Barclays. De NCUA , het Amerikaanse overheidsorgaan dat kredietunies reguleert, claimt dat het gerommel met de Libor-rente leidde tot het verlies aan inkomsten en uiteindelijke faillissement van vijf coöperatieve banken. Roemer: ‘Beursgang ABN Amro is doldwaze actie’ SP 23.09.2013 SP-leider Emile Roemer noemt de door het kabinet voorgenomen beursgang van ABN Amro een doldwaze actie. ‘We hebben voor veel geld een bank gered en daarmee eindelijk de mogelijkheid om de financiële sector op orde te brengen. In plaats van dat te doen, gaat het kabinet de bank met een verlies van vele miljarden verkopen. Een doldwaze actie van politici die een ongeremde financiële markt belangrijker vinden dan betrouwbare banken voor burgers.’

VEB naar Europees Hof om nationalisatie SNS Telegraaf 20.09.2013 De Vereniging van Effectenbezitters (VEB) heeft een klacht ingediend bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens over de nationalisatie van SNS Reaal. Volgens de beleggersclub heeft minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem door de bank te onteigenen onrechtmatig gehandeld jegens houders van aandelen en achtergestelde obligaties van SNS. Dat meldde de VEB vrijdag. Bankenexperts: nieuwe crisis niet uitgesloten Trouw 14.09.2013 Vijf jaar na de val van Lehman Brothers is een nieuwe financiële crisis verre van uitgesloten. Amerikaanse zakenbanken lijken weinig van de crisis te hebben geleerd, terwijl in Europa de problemen van zwakke banken nog moeten worden aangepakt. Dat zeggen hoogleraren Harald Benink en Sylvester Eijffinger. Dijsselbloem verwacht geen problemen bij test banken Trouw 13.09.2013 De doorlichting van de Nederlandse banken ABN Amro, SNS Reaal, ING en Rabobank zal niet op problemen stuiten. Dat verwacht minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën, tevens voorzitter van de eurogroep, zo zei hij vrijdag voorafgaand aan overleg in de Litouwse hoofdstad Vilnius. ‘Ik verwacht geen moeilijkheden.’ ABN Amro wil komende jaren lonen bevriezen Trouw 13.09.2013 Staatsbank ABN Amro wil de lonen van bijna 23.000 medewerkers de komende jaren op de nullijn zetten. Dat heeft de bank aan de vakbonden laten weten, in aanloop naar de nieuwe cao-onderhandelingen. Een woordvoerder van ABN Amro bevestigde berichtgeving hierover in De Telegraaf. De reden voor het plan om de lonen te bevriezen, is volgens de bank dat de maatschappij de bankierssalarissen nog steeds als te hoog ziet. Ook heeft de minister van Financiën erop aangedrongen om de arbeidsvoorwaarden te versoberen. ABN Amro wil nullijn Telegraaf 13.09.2013 Staatsbank ABN Amro wil het loon van bijna 23.000 medewerkers de komende jaren bevriezen. Dat staat in de voorstellenbrief die de bank heeft gestuurd aan de vakbonden, voorafgaand aan de cao-onderhandelingen. Zie ook: ‘Verkoop van ABN onrealistisch’ ABN: Beperkte economische groei tot 2020 Zorgen over krediet drukken winst ABN Amro ABN AMRO wil bankmedewerkers voorlopig op nullijn zetten Elsevier 13.09.2013 ABN AMRO wil de komende jaren het loon van 23.000 medewerkers bevriezen. De staatsbank doet dit onder meer op verzoek van het ministerie van Financiën, dat heeft gevraagd arbeidsvoorwaarden bij de bank te versoberen. Dat staat in een brief met voorstellen die de bank heeft gestuurd aan de vakbonden, voorafgaand aan de cao-onderhandelingen, meldt De Telegraaf vrijdag. Opinie Bankbestuurder Carolien Princen schrijft in haar brief aan de bonden dat bankierssalarissen nog steeds als te hoog worden gezien. ‘Wij kunnen niet voorbij gaan aan de publieke opinie en de oproep van onze aandeelhouder, de staat.’ Het kabinet maakte vorige maand bekend dat een beursgang voor ABN AMRO uiteindelijk de beste optie is voor de staatsbank. zie: Duizenden ondernemers in de knel bij Deutsche Bank Moody’s handhaaft ratings SNS Telegraaf 12.09.2013 Moody’s handhaaft zijn oordeel over de kredietwaardigheid van SNS Reaal. Dat meldde de kredietbeoordelaar donderdag. Naar SNS Reaal detailpagina De langetermijnrating van SNS Bank blijft daarmee op Baa3 staan. De rating van de levens- en schadeverzekeringsonderdelen bleef ongewijzigd op Baa2.  Lees verder Zie ook: SNS Property Finance verkoopt Spaans resort Failliete vastgoedman Roger Lips gearresteerd ‘De ‘bankierseed’ is geen sanctie vanwege crisis, maar belofte aan maatschappij’ VK 12.09.2013 De ‘bankierseed’ krijgt pas betekenis als hij onderdeel wordt van opleidingen, van functioneringsgesprekken en beloningen, betoogt oud-bankier en auteur Hans Ludo van Mierlo. ‘Op die manier verbinden financiële dienstverleners zich op persoonlijke basis opnieuw aan hun professie.’ Columnist Peter de Waard staat sceptisch tegenover de bankierseed, die inmiddels verplicht is voor commissarissen en bestuursleden van alle financiële instellingen in ons land en vanaf 2015 voor iedereen in de financiële sector. Hij verwijst naar hoogleraar Jaap van Manen, die onlangs verklaarde weinig betekenis te hechten aan de bankierseed, omdat ‘ethiek een onderdeel van de opvoeding moet zijn’. ‘De bankierseed is symboolpolitiek, hierna een tandartseed?’ VK 12.09.2013 Met de bankierseed lijkt de regelgeving in de financiële wereld te zijn doorgeschoten, schrijft Peter de Waard. Het zou tegenwoordig heel wat riskanter moeten zijn om bij de tandarts of automonteur langs te gaan dan bij een bankier. Of de tandarts de boor in een goede kies zet en of de automonteur een perfecte accu vervangt, valt voor 99 procent van de klanten niet te controleren. Of de bankier een ondeugdelijk spaarplan of woekerpolis aansmeert, komt meestal na enige jaren uit. Europees Parlement akkoord met centraal toezicht op banken Elsevier 12.09.2013 Het Europees Parlement is akkoord gegaan met een voorstel voor centraal toezicht op banken in de eurozone door de Europese Centrale Bank (ECB). Al eerder bereikten de ministers van Financiën van de lidstaten van de Europese Unie een akkoord over Europees toezicht op de grootste banken. Europees Parlement stemt in met bankentoezicht› NRC 12.09.2012  Het Europees Parlement heeft vanmiddag ingestemd met de instelling van de Europese Centrale Bank (ECB) als toezichthouder op de bankensector, meldt persbureau AP. De Europese ministers van Financiën werden het vorig jaar december al eens over de supervisie door de ECB, maar het moest nog goedgekeurd worden door het Europees Parlement. Wel wordt eerst nog een stresstest uitgevoerd voor alle banken. De ECB gaat banken met meer dan dertig miljard op de balans monitoren. In Nederland zijn dat de ING, Rabobank, ABN AMRO en SNS Bank. Rabobank: stop niet al uw geld in Rabo-certificaten Elsevier 11.09.2013 De Rabobank is met een opvallende oproep aan haar leden gekomen. In een brief adviseert de bank certificaathouders niet meer dan 20 procent van hun vermogen in de Rabo-certificaten te stoppen. De coöperatieve bank deed de oproep in een brief die het dinsdag aan alle hondervijftigduizend certificaathouders stuurde, zo meldt het Financieele Dagblad. Er heerst al geruime tijd onrust op de certificatenmarkt na de nationalisatie van SNS REAAL en het omvallen van de Cypriotische Laiki-bank. ‘Verkoop van ABN Amro niet realistisch’ Telegraaf 10.09.2013 De verkoop van ABN Amro aan langetermijnbeleggers is volstrekt onrealistisch. Oud-bankier Cees Maas stelde maandag dat een dergelijke constructie door veranderende regelgeving onmogelijk is geworden. Zie ook: Strop voor belastingbetaler Kabinet wil ABN op termijn naar beurs brengen ‘Overheid moet klein belang in ABN behouden’ ’Staat wacht terecht met verkoop van ABN Amro’ Dijsselbloem pleit voor ‘fundamentele omslag’ in bankenwereld Trouw 09.09.2013 Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën wil af van de situatie waarin banken zo groot en cruciaal voor de economie zijn dat ze niet mogen omvallen vanwege de rampzalige gevolgen van een faillissement voor de rest van de economie. Deze situatie, die tijdens de afgelopen jaren van financiële crisis, ‘too big to fail’ werd genoemd, leidde er toe dat overheden wereldwijd banken moesten redden. Dijsselbloem: risico’s grote banken niet voor belastingbetaler Elsevier 09.09.2013 Banken mogen niet meer zo groot en cruciaal zijn dat ze bij een dreigend faillissement de economie in gevaar brengen. Er moet een ‘fundamentele omslag’ plaatshebben in deze situatie. De risico’s voor grote banken moeten voortaan voor rekening zijn van beleggers en investeerders, en niet voor de overheid en belastingbetaler, zegt minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem (PvdA) maandag in de Tweede Kamer. Dat leidde tijdens de financiële crisis tot overheidssteun aan Nederlandse banken. ABN Amro en de SNS Reaal werden gered van de ondergang. ING kreeg een kapitaalinjectie van de overheid.

 
Wie wil er aandelen in voorheen Dé Bank?

Trouw 26.08.2013 Dé Bank die in 2007 nog aan drie buitenlandse banken werd verkocht voor 71 miljard euro, moet nu van minister Dijsselbloem van financiën 15 miljard opbrengen op de beurs. De staat leidt dan ruim 6,5 miljard verlies op de nationalisatie van ABN Amro. Maar wil de belegger wel 15 miljard betalen voor hét bankje, dat zich Dé Bank waant? Jan Kalff: beteugel rauw kapitalisme bij bank Telegraaf 26.08.2013 Als ABN Amro weer naar de beurs gaat, moeten er voorzieningen worden getroffen om een herhaling van „wat er in 2007 zo verschrikkelijk mis is gegaan” te voorkomen. Dat zei Jan Kalff, voormalig topman van ABN Amro, maandag in een interview met RTL Z. ZIE OOK: Wouter Bos twijfelt over beursgang ABN Amro Kabinet wil geen rol in ABN Amro meer Dijsselbloem: Pas over jaar duidelijkheid over ABN Amro ’Staat wacht terecht met verkoop van ABN Amro’ Telegraaf 26.08.2013 De aankondiging van het ministerie van Financiën op vrijdag dat het besluit over de toekomst van ABN Amro pas over een jaar valt, is door bezoekers van DFT met instemming ontvangen. Uit een peiling waarop bijna 5800 keer gestemd werd, blijkt dat maar liefst 72% meent dat de opbrengst bij een spoedige beursgang te laag uitvalt. Stichting daagt DNB om SNS voor de rechter Telegraaf 26.08.2013 De Stichting Obligatiehouders SNS daagt De Nederlandsche Bank (DNB) voor de rechter wegens „gebrekkige besluitvorming die heeft geleid tot de nationalisatie van SNS Reaal”. Dat maakt voorzitter Frans Faas vandaag bekend. Zie ook: Ruim 1,5 miljard verlies voor SNS Reaal Staat naar Hoge Raad in zaak gedupeerden SNS ’Snel compensatie SNS’ SNS komt met schadevergoeding participatiehouders Wouter Bos twijfelt over beursgang ABN Amro Telegraaf 26.08.2013 Wouter Bos, de man die als minister van Financiën in oktober 2008 ABN Amro nationaliseerde, zet vraagtekens bij het besluit van het kabinet de staatsbank naar de beurs te brengen. Hij vindt dat een beursgang van ABN Amro geen automatisme zou moeten zijn. Zie ook: Kabinet wil geen rol in ABN Amro meer ‘Verstandig om besluit ABN uit te stellen’ Dijsselbloem: Pas over jaar duidelijkheid over ABN Amro ABN Amro wijt winstdaling aan recessie SNS Reaal wordt gesplitst voor verkoop Telegraaf 24.08.2013 Staatsbank SNS Reaal wordt gesplitst in een bank- en een verzekeringstak om vervolgens op termijn los van elkaar verkocht te kunnen worden. Dat staat in het plan dat het kabinet deze week heeft ingediend bij de Europese Commissie. Zie ook: Ruim 1,5 miljard verlies voor SNS Reaal Staat naar Hoge Raad in zaak gedupeerden SNS Private bankers SNS naar Bank ten Cate

Kabinet wil geen rol in ABN Amro meer

Telegraaf 24.08.2013 Het kabinet wil op termijn geen enkele invloed meer op de bedrijfsvoering van ABN Amro. Met het besluit om de staatsbank naar de beurs te brengen, wijst minister Dijsselbloem van Financiën alle alternatieven van PvdA en CDA af. Icoon van de crisis naar de beurs Trouw 24.08.2013 De ‘staatsbank’ ABN Amro gaat weer naar de beurs. Wanneer is nog niet duidelijk, maar minister van financiën Jeroen Dijsselbloem liet gisteren weten dat het gaat gebeuren. Daarmee keert de bank terug naar de oude, vertrouwde omgeving van het echte kapitalisme inclusief eisende aandeelhouders. Verwant nieuws;

De redactie van het programma spreekt van een “machtige positie” waarvan de banken “misbruik maken”. Bijna helft MKB’ers in financiële problemen

NRC 24.08.2013 Economie Ruim vier op de tien ondernemers in het midden- en kleinbedrijf geven aan dat hun bedrijf met financiële problemen kampt. Een kwart verwacht dat het de komende maanden nog slechter gaat, concludeert EenVandaag uit een onderzoek onder 1.800 ondernemers in het mkb. Ruim vier op de tien ondernemers in het midden- en kleinbedrijf geven aan dat hun bedrijf met financiële problemen kampt. Een kwart verwacht dat het de komende maanden nog slechter gaat, concludeert EenVandaag uit een onderzoek onder 1.800 ondernemers in het mkb. Lees verder
DOSSIER verkoop ABN Amro

Telegraaf 23.08.2013 Er wordt pas over een jaar een beslissing genomen over ABN Amro. Het bedrijf is klaar voor een beursgang en staat te popelen om dit waar te maken.  Lees verder Gerelateerde artikelen 23-08: Zalm: ,,Beursgang kan in 2015″ 23-08: Rutte: Kans op winst klein 23-08: ABN Amro is klaar voor beursgang 23-08: ABN Amro wijt winstdaling aan recessie 23-08: Moet de Staat ABN Amro snel verkopen ? 23-08: Zorgen over krediet drukken winst ABN Amro 23-08: Minder winst voor ABN Amro 22-08: Consument gaat voor annuïteitenhypotheek 22-08: SP wil debat ‘Dijsselbloem’ Tijdlijn ABN Amro Telegraaf 23.08.2013 Fusie, opsplitsing, nationalisatie, weer terug naar de beurs, hoe zat het ook allemaal al weer met ABN Amro? Sinds februari 2007 is het eigenlijk geen moment rustig geweest bij De Bank. Om uw geheugen op te frissen zet DFT de belangrijkste gebeurtenissen rondom ABN Amro van de afgelopen zes jaar op een rij. Besluit over beursgang ABN is ‘kleine maar logische stap’

VK 23.08.2013 Met de beslissing om ABN Amro binnen korte termijn – topman Gerrit Zalm had het over de eerste helft van 2015 – naar de beurs te brengen, heeft het kabinet een principebesluit genomen om niet langer op te treden als bankier. ‘Het is weer een stapje’, zegt Xander van Uffelen, chef van de economie-redactie van de Volkskrant.

Lees ook Beursgang ABN ‘beste optie’, maar kans op winst ‘klein’ – 23/08/13

Toekomstplannen ABN AMRO en ASR RO 23.08.2013 ABN AMRO kan op termijn terug naar de markt. Het kabinet heeft daarbij de ambitie om een zo hoog mogelijke opbrengst te realiseren. De ministerraad heeft op voorstel van minister Dijsselbloem van Financiën het principebesluit genomen dat onder voorwaarden een beursgang de beste optie is wanneer aan de volgende voorwaarden is voldaan: de financiële sector moet voldoende stabiel zijn, er moet voldoende interesse zijn in de markt en de onderneming moet er klaar voor zijn. Over een jaar zal het kabinet opnieuw beoordelen of aan genoemde voorwaarden wordt voldaan. Voor ASR kiest het kabinet voor een beursgang of onderhandse verkoop.

Download “Toekomstplannen ABN AMRO, ASR en SNS REAAL” PDF document | 22 pagina’s | 217 KB Kamerstuk: Kamerbrief | 23-08-2013 Bijlagen Advies NLFI inzake toekomst ABN AMRO en ASR Rapport | 23-08-2013

CDA wil hoorzitting over ABN Amro

Telegraaf 23.08.2013 CDA-Tweede Kamerlid Eddy van Hijum wil na het reces een hoorzitting over het kabinetsbesluit om staatsbank ABN Amro op termijn naar de beurs te brengen. Hij wil wetenschappers en deskundigen uit de financiële sector horen.

 
Beursgang ABN ‘beste optie’, maar kans op winst ‘klein’

Trouw 23.08.2013 Een beursgang voor staatsbank ABN Amro is op termijn de ‘beste optie’. Het kabinet heeft daarover op voorstel van minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën een principebesluit genomen. Topman Gerrit Zalm van de bank verwacht dat de bank in de eerste helft van 2015 naar de beurs kan gaan.

Rutte: Kans op winst klein Telegraaf 23.08.2013 De kans dat het kabinet winst maakt op de verkoop van ABN Amro is klein. Premier Mark Rutte gaf dat vrijdag toe in een toelichting op de plannen van het kabinet om ABN te verkopen.

Kabinet: beursgang ABN Amro beste optie, maar nu nog niet› NRC 23.08.2013 Op termijn kan staatsbank ABN Amro terug naar de markt, vindt het kabinet. Over een jaar wordt opnieuw bekeken of aan de voorwaarden voor een beursgang wordt voldaan. VVD en PvdA achter beursgang Telegraaf 23.08.2013 „Wij zijn positief”, zegt Aukje de Vries namens de VVD. De liberalen wilden altijd al dat de Staat zijn belang in de bank volledig van de hand zou doen. Belangrijk is voor de VVD de timing en de manier waarop ABN naar de beurs gaat: „Nu ABN de tijd geven om zich klaar te maken en dan volgend jaar een definitief besluit, dat is prima.” Zij is ook tevreden over de constructie die ABN moet beschermen tegen het uit elkaar trekken door een nieuwe eigenaar. VVD en PvdA steunen beursgang ABN Amro Trouw 23.08.2013 De regeringspartijen VVD en PvdA steunen het besluit van het kabinet om staatsbank ABN Amro op termijn onder voorwaarden naar de beurs te brengen. VVD en PvdA steunen beursgang ABN Amro CDA wil een hoorzitting over het besluit NU 23.08.2013 De regeringspartijen VVD en PvdA steunen het besluit van het kabinet om staatsbank ABN Amro op termijn onder voorwaarden naar de beurs te brengen. Gerelateerde artikelen;

Lees meer over ABN Amro Kabinet: ABN AMRO moet op termijn naar de beurs Elsevier 23.08.2013 Het kabinet vindt een beursgang van ABN AMRO uiteindelijk ‘de beste optie’ voor de staatsbank. De waarde van de bank kan volgens berekeningen bij een beursgang groeien naar 15 miljard euro. Jeroen Dijsselbloem, minister van Financiën (PvdA), houdt vrijdagmiddag een persconferentie over de toekomst van de genationaliseerde bank. Voorwaarden Minister-president Mark Rutte (VVD) legt uit dat het nog ten minste een jaar zal duren voor ABN AMRO klaar is voor een beursgang. Ook moet de financiële sector eerst stabieler worden en moet er interesse zijn in aandelen van de bank. Over een jaar bekijkt de regering of aan al deze voorwaarden is voldaan. Dan pas besluit zij, aldus Rutte, over een eventuele verkoop. Hij geeft echter toe dat de kans ‘dat we ABN met winst verkopen klein is’. Kabinet vindt beursgang beste optie voor ABN Amro NU 23.08.2013 Het kabinet vindt een beursgang op termijn de ‘beste optie’ voor ABN Amro. Volgend jaar wordt gekeken of aan de voorwaarden is voldaan. Het doel is uiteindelijk de hele bank te verkopen, maar een vijandige overname is uitgesloten. Lees het hele interview met Dijsselbloem Reacties ABN en ASR | Reacties politiek Chronologie ABN Amro | Achtergrond: nationalisatie ABN Amro Gerelateerde artikelen;

Lees meer over ABN Amro DFT TV: ABN Amro is klaar voor beursgang Video Telegraaf 23.08.2013 De halfjaarcijfers van ABN Amro laten dalende resultaten zien. De staatsbank heeft duidelijk last van de crisis. ABN Amro wil zelf graag naar de beurs, maar betekent dat ook dat de belastingbetaler al zijn geld terugkrijgt? Ronald veerman, chef van De Financiële Telegraaf, geeft antwoord.

Zalm: ,,Beursgang kan in 2015″

Telegraaf 23.08.2013 ABN Amro-topman Gerrit Zalm denkt dat ABN Amro begin 2015 naar de beurs kan.  Lees verder Zie ook:  Minder winst voor ABN Amro Dijsselbloem waakt voor vijandige overname ABN NU 23.08.2013 De Nederlandse overheid houdt met een stichting in de gaten dat ABN Amro niet ten prooi valt aan een vijandige overname als de beursgang in gang wordt gezet. Dat zegt minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem in een gesprek met NU.nl. Het kabinet maakte vrijdag bekend dat de bank op zijn vroegst volgend jaar naar de beurs kan. Gerelateerde artikelen;

Lees meer over Jeroen Dijsselbloem ABN Amro Dijsselbloem: Pas over jaar duidelijkheid over ABN Amro Telegraaf 23.08.2013 De toekomst van ABN Amro wordt pas op z’n vroegst over een jaar duidelijk. Dat blijkt uit de brief die minister Dijsselbloem (Financiën) vandaag naar de Kamer heeft gestuurd. Zie ook: CDA wil hoorzitting over ABN Amro ‘Nu geen kopers voor ABN Amro’ Moet de Staat ABN Amro snel verkopen ? Zalm: ,,Beursgang kan in 2015″ ABN Amro wijt winstdaling aan recessie ABN moet volledig naar beurs, maar staat houdt invloed via de achterdeur Trouw 23.08.2013 ABN Amro gaat op termijn in zijn geheel naar de beurs. Toch zal de overheid via de achterdeur invloed blijven uitoefenen om in de toekomst vijandige overnames te voorkomen. De beursgang zal op zijn vroegst plaatsvinden in 2015. Bankenvisie: solide, integere en concurrerende bankensector RO 23.08.2013 Nederland heeft een solide, integere en concurrerende bankensector nodig. Een sector die dienstbaar is aan de Nederlandse economie en waar de klant centraal staat. Dat is de kern van de visie op de Nederlandse banken sector waarmee de ministerraad op voorstel van minister Dijsselbloem heeft ingestemd. In de visie reageert het kabinet op recente aanbevelingen van de Commissie Wijffels en doet het een reeks beleidsvoorstellen. Download “Kabinetsvisie Nederlandse Bankensector” PDF document | 21 pagina’s | 297 KB Kamerstuk: Kamerbrief | 23-08-2013 Bijlagen Overzicht en reactie inzake de aanbevelingen van de Commissie Structuur Nederlandse banken Brief | 23-08-2013 Kabinet wil strengere eisen systeembanken NU 23.08.2013 De regering wil dat de belangrijkste Nederlandse banken grotere buffers aanhouden dan internationaal is vastgelegd. Gerelateerde artikelen

Lees meer over Systeembanken Bankensector Bankenvisie

Dijsselbloem: bankensector moet minder risico’s nemen

Elsevier 23.08.2013 Het kabinet streeft naar solide, integere en concurrerende bankensector voor Nederland. De bankensector moet goed functioneren en minder grote risico’s nemen dan in het verleden. Dat zei minister Jeroen Dijsselbloem (PvdA, Financiën) vrijdag tijdens een persconferentie. Hij presenteerde bankenvisie van het kabinet en reageerde hiermee op de aanbevelingen van de commissie-Wijffels

Kabinet beperkt bonussen banken

Telegraaf 23.08.2013 Minister Dijsselbloem van Financiën legt de bonussen die banken uitkeren verder aan banden. Hij schrijft dat in zijn toekomstvisie voor de bankensector aan de Tweede Kamer. Kabinet: strengere eisen dan internationaal geregeld voor systeembanken Trouw 23.08.2013 De regering wil dat de belangrijkste Nederlandse banken grotere buffers aanhouden dan internationaal is vastgelegd. Dat blijkt uit de visie op de bankensector die het kabinet vrijdag heeft gepresenteerd.

· Plannen aanpak banken Open pdf (754,5 kB)

Kabinet wil toezicht in bankensector aanscherpen NRC 23.08.2013 Het toezicht in de bancaire sector moet worden versterkt en uitgebreid. Dat schrijft Dijsselbloem (PvdA) vandaag in een toekomstvisie op de Nederlandse bankensector. Daarnaast wil het kabinet strengere kapitaaleisen aan banken stellen en het integer handelen van bankiers bevorderen. Lees verder Zorgen over krediet drukken winst ABN Amro Telegraaf 23.08.2013 ABN Amro voelt de crisis in Nederland. De bank heeft fors meer voorzieningen voor zowel bedrijfskredieten als hypotheken moeten nemen. De nettowinst van ABN Amro daalde in het eerste halfjaar van 2013 met 3% naar €817 miljoen. De resultaten werden opgepoetst doordat twee grote kredietvoorzieningen vrijvielen, zonder deze posten daalde de nettowinst in de eerste zes maanden van dit jaar met 36% ten opzichte van dezelfde periode in 2012. Zie ook: Consumptie huishoudens opnieuw lager Dijsselbloem: Snel besluit over ABN Amro ‘DNB beboet ABN Amro om Vestia-fout’

 
Dijsselbloem houdt persconferentie over ABN

NU 23.08.2013 Minister Jeroen Dijsselbloem van Financën zal vrijdag een persconferentie houden over ABN Amro. Dat zei topman Gerrit Zalm van de genationaliseerde bank tijdens de presentatie van de halfjaarcijfers. Haagse bronnen bevestigen tegen NU.nl dat Dijsselbloem zal spreken na de persconferentie die premier Mark Rutte geeft na afloop van de ministerraad. Gerelateerde artikelen;

Lees meer over ABN Amro Gerrit Zalm ‘Vandaag persconferentie Dijsselbloem over toekomst ABN’ – omzet daalt› NRC 23.08.2013  Minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem (PvdA) geeft vanmiddag een persconferentie over de toekomst van ABN Amro. Dat zei topman Gerrit Zalm vanochtend bij de toelichting van de halfjaarcijfers. ABN Amro boekte een lagere omzet dan vorig jaar in dezelfde periode. De bank verkocht 297 miljoen euro aan door de Griekse overheid gegarandeerde leningen. Ook kon ABN Amro ruim 250 miljoen euro terughalen uit het piramidespel van Bernie Madoff. Hiermee wist de bank de verliezen te beperken. Zonder het vrijkomen van deze kredietvoorzieningen daalde de winst van de bank met 36 procent naar 510 miljoen euro, meldt Novum. ZALM HERHAALT : IK WIL AANBLIJVEN Zalm zei vanochtend dat hij wil aanblijven als topman bij ABN, ook na een mogelijke beursgang van het bedrijf. Zijn huidige termijn loopt eind 2014 af, maar Zalm zegt ‘wel zin in’ een nieuwe termijn te hebben. In juni zei hij al tegen persbureau Bloomberg dat hij zich na 4,5 jaar “een echte bankier” voelde.

Moeilijk eerste halfjaar voor Rabobank: winst daalt met 14 procent›

NRC 22.08.2013 De Rabobank heeft er een moeilijk eerste halfjaar van 2013 op zitten. De nettowinst voor het bedrijf daalde ten opzichte van de eerste helft van 2012 met 14 procent tot 1,1 miljard euro. Dat maakte het bedrijf vanochtend bekend. De omzet van Rabobank daalde met zes procent naar 6,45 miljard euro. De lange duur van de economische teruggang eist volgens Rabobank zijn tol. Voorzitter van de raad van bestuur Piet Moerland zegt in een verklaring. Kabinet beslist snel over toekomst ABN Amro Trouw 21.08.2013 Het kabinet neemt op korte termijn een besluit over de toekomst van staatsbank ABN Amro. Minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën) vroeg woensdag na afloop van de ministerraad ‘nog even geduld’. Volgens hem wordt nu de laatste hand gelegd aan de plannen waarbij alle argumenten nog eens op een rijtje worden gezet. Dijsselbloem wil snel besluit over ABN Amro NU 21.08.2013 Het kabinet verwacht snel een besluit te nemen over de toekomst van ABN Amro. Dit heeft minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën) dinsdag gezegd na afloop van begrotingsonderhandelingen van het kabinet.  Bekijk video – “Dat gebeurt misschien zelfs al sneller dan over een paar weken”, zo stelde Dijsselbloem in antwoord op een vraag. “De beslissing valt op korte termijn.” Voorzitter Bernard Wientjes van werkgeversorganisatie VNO-NCW stuurde eind juni nog aan op de verkoop van ABN Amro, SNS Reaal, verzekeraar ASR en de hypotheekportefeuille van ING. “Daarmee haal je vele miljarden op. Het is tafelzilver dat de staat nooit heeft willen hebben”, aldus Wientjes. Dit pleidooi werd door het kabinet en de Nederlandsche Bank echterkritisch ontvangen. Zo stelde DNB-president Klaas Knot dat de verkoop hoogstens een incidenteel effect zou hebben en dat er alsnog bezuinigd moeten worden om de overheidsfinanciën op orde te kunnen brengen. Gerelateerde artikelen;

Lees meer over: ABN Amro Snel besluit kabinet over toekomst staatsbank Elsevier 21.06.2013 Het kabinet neemt snel een besluit over de toekomst van staatsbank ABN Amro. Op dit moment worden plannen over de toekomst van de bank afgerond. Uitgangspunt is dat ABN Amro op termijn geen staatsbank blijft. Dat zegt minister van Financiën, Jeroen Dijsselbloem (PvdA), na afloop van de ministerraad woensdag. Dijsselbloem zei verder te hopen dat oud-minister Gerrit Zalm nog een tijdje topman blijft bij ABN Amro. In maart zei Dijsselbloem nog dat door de voortdurende economische crisis de ‘marktomstandigheden’ ongunstig waren. De bewindsman bevestigde maandag dat hij de bank wil verkopen wanneer de markt is hersteld. Naast een privatisering van de gehele bank bestaat er ook nog een andere optie. Die houdt in dat een deel van de aandelen in handen van de staat kunnen blijven. Het gaat dan om een gedeeltelijke privatisering. Een van de twee regeringspartijen, Partij van de Arbeid, is voorstander van die optie. Lees het commentaar van Carla Joosten:‘Staatssteun onder de loep’ zie ook;

Mogelijk nog deze week besluit over de toekomst van ABN Amro› NRC 21.08.2013   De toekomst van ABN Amro wordt mogelijk deze week nog duidelijk. Minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem (PvdA) werkt momenteel aan een Kamerbrief waarin duidelijkheid moet komen over de verkoop van de bank. Dat zei Dijsselbloem vandaag na afloop van de begrotingsraad. Lees meer; 17 AUG Kamer: sterke twijfels bij volledige beursgang ABN Amro › 29 JUN Miljardenstrop voor staat bij snelle beursgang ABN Amro › 28 JUN ‘Werkgevers leggen bom onder energieakkoord’ › 27 JUN Asscher ziet niets in verkoop staatsbanken › 3 JUN Zalm wil ook na zijn termijn aanblijven als topman ABN AMRO › Vrees voor  bankiers Telegraaf 17.08.2013 Een beursgang van ABN Amro is politiek alleen haalbaar als de staat enige vorm van controle houdt over de bank. Dat blijkt uit een rondgang in de Tweede Kamer, meldt NRC Handelsblad. Kamer: sterke twijfels bij volledige beursgang ABN Amro NRC 17.08.2013 Economie Een beursgang van ABN Amro is politiek alleen haalbaar als de staat enige vorm van controle over de bank houdt. Dat blijkt uit een rondgang van NRC Handelsblad in de Tweede Kamer. PvdA en CDA hebben ernstige twijfels over een volledige terugkeer naar de markt. Lees verder Private bankers SNS naar Bank ten Cate Telegraaf 17.08.2013 Vermogende klanten van SNS Securities verhuizen per 2 september naar Bank ten Cate & Cie. Door de overname ziet Bank ten Cate zijn beheerd vermogen verdubbelen naar €2 miljard. Beide partijen doen geen uitspraken over de overnamesom. Zie ook: SNS praat over verkoop private bank Ruim 1,5 miljard verlies voor SNS Reaal Ruim 1,5 miljard verlies voor SNS Reaal Telegraaf 15.08.2013  De genationaliseerde bank en verzekeraar SNS Reaal heeft een nettoverlies geleden in de eerste helft van dit jaar van 1,59 miljard euro, veroorzaakt door forse afschrijvingen van het vastgoedonderdeel Property Finance in verband met de nationalisatie. Dat maakte de staatsbank donderdag bekend. Zie ook: Staat naar Hoge Raad in zaak gedupeerden SNS ’Snel compensatie SNS’ ‘Vergoeding van €0 voor SNS te weinig’ DFT TV: Miljoenenverlies SNS Reaal door Property Finance

Staatsbank SNS REAAL lijdt fors verlies

Elsevier 15.08.2013 De genationaliseerde bankverzekeraar SNS REAAL heeft in de eerste helft van dit jaar een nettoverlies geleden van 1,59 miljard euro. Dat verlies wordt veroorzaakt door grote afschrijvingen van het vastgoedonderdeel Property Finance. Dat maakte SNS REAAL donderdag bekend. Ingecalculeerd Het verlies was ingecalculeerd. In het eerste kwartaal was er al een fors verlies. SNS REAAL verwachtte het verlies niet meer goed te kunnen maken in de rest van dit jaar. De aanhoudende economische malaise en de vastzittende huizenmarkt spelen bij het verlies in de eerste helft van van dit jaar een grote rol. Genationaliseerde SNS Reaal boekt weer winst› NRC 15.08.2013 De begin dit jaar genationaliseerde bank en verzekeraar SNS Reaal heeft in het eerste halfjaar een nettowinst geboekt van 204 miljoen euro. Dat maakte SNS vanochtend bekend. Het resultaat is exclusief een eenmalige voorziening op de vastgoedtak Property Finance. De vastgoedtak bezorgde SNS al eerder grote verliezen en was de belangrijkste reden dat SNS in februari genationaliseerd moest worden. Banken Rabobank onder scherper toezicht Telegraaf  10.08.2013 De Rabobank verscherpt het toezicht op dertien lokale banken. Bijna tien procent van alle lokale filialen hebben de financiën of administratie niet op orde.  Lees verder Rabobank scherpt toezicht aan

Telegraaf 10.08.2013 De Rabobank verscherpt het toezicht op dertien lokale banken. Bijna tien procent van alle lokale filialen hebben de financiën of administratie niet op orde.

‘Vestigingen Rabobank onder toezicht hoofdkantoor’ NRC 10.08.2013 Dertien van de 136 lokale banken van de Rabobank komen onder streng toezicht van het hoofdkantoor in Utrecht te staan omdat ze de financiën of administratie niet op orde hebben. Nog eens dertig banken komen onder een lichtere vorm van toezicht te staan, meldt de NOS. Deze banken zouden zaken niet op orde hebben, zich niet aan de regels houden, geen winst maken of te hoge kosten hebben. Eerder dit jaar werd een hervormingsprogramma gestart waarbij de bank zo’n tweehonderd miljoen euro wil besparen. Van de 28 duizend banen verdwijnen er achtduizend. . Lees verder Winst ING daalt met bijna veertig procent›

NRC 07.08.2013 Bank en verzekeraar ING heeft in het tweede kwartaal van dit jaar bijna veertig procent minder winst gemaakt dan in dezelfde periode vorig jaar. De bank en verzekeraar hield netto 788 miljoen euro over, tegen 1,3 miljard in 2012. Dat meldde ING vandaag bij het bekendmaken van de tweedekwartaalcijfers. Na de beursgang van ING US in mei, worden de komende maanden de inspanningen voor de beursgang van de Europese verzekeringstak versneld. Volgend jaar wordt deze verzekeringstak, waartoe ook Nationale Nederlanden behoort, naar de beurs gebracht. Met een beursgang van de verzekeringstak zou de opsplitsing van ING in een bank en een verzekeraar vrijwel voltooid zijn. Die opsplitsing was een van de eisen van de Europese Commissie toen ING in 2008 staatssteun nodig had. Lees meer;

5 JUL Nederlandse topbestuurder verdient gemiddeld › 8 MEI Flink meer nettowinst ING, flink minder Aegon › 2 MEI Amerikaanse tak ING naar de beurs – moet 1,3 miljard dollar opbrengen › 17 APR Beursgang Amerikaanse tak ING moet miljard euro opleveren › 26 MRT ING klaagt over te lage beloning voor top › TOON ALLE GERELATEERDE ARTIKELEN Staat in cassatie in zaak gedupeerden SNS Trouw 05.08.2013 Minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem gaat in cassatie tegen een tussentijdse uitspraak van het gerechtshof in een zaak van beleggers die hun geld verloren door de nationalisatie van SNS Reaal. Dat blijkt uit een onlangs verstuurde brief van de Ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam.

Meer over : SNS Reaal Economie Bedrijven Politiek

Dijsselbloem in cassatie tegen schadevergoeding beleggers SNS

Elsevier 05.08.2013 Minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem (PvdA) gaat in cassatie tegen een tussentijdse uitspraak van het gerechtshof in een zaak van gedupeerde beleggers. Dijsselbloem wil niet dat zij een schadevergoeding krijgen van de staat. Het hof gaf de beleggers in juli hoop op een schadevergoeding, door te oordelen (PDF) dat een deskundigen-panel die mogelijkheid moet onderzoeken. Volgens Dijsselbloem hadden de beleggers als de staat de bank niet had genationaliseerd ook grote verliezen gereden. De Ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam vond dat de minister die conclusie te gemakkelijk trok. Nationalisatie SNS REAAL kwam in maart volledig in handen van de Nederlandse staat. De redding kostte de overheid 3,7 miljard euro, circa 290 euro per Nederlander. Lees ook De Wet Bijzondere maatregelen financiële ondernemingen geeft DNB vergaande bevoegdheden om in te grijpen als een bank het ravijn in dreigt te glijden. Remko Nods: ‘Hoe werkt de interventiewet’ Zie ook;

‘ABN Amro volgend jaar klaar voor privatisering’ Trouw 22.07.2013 ABN Amro is volgende zomer klaar om geprivatiseerd te worden. Dat zegt topman Gerrit Zalm in een gesprek met de Financial Times. Zalm wil ‘binnen ongeveer een jaar’ het concern in gereedheid hebben gebracht, zodat de overheid het belang van 100 procent van de hand kan doen. ‘We bereiden ons voor. Maar het is een kwestie van timing’, aldus Zalm, die daarbij aangeeft dat het niet duidelijk is hoe de financiële markten er op dat moment uitzien. Obligatiehouder “wil schikken” ’Snel compensatie SNS’ Telegraaf 15.07.2013 De Stichting Obligatiehouders SNS wil schikken met minister Dijsselbloem om een langdurig en kostbaar juridisch gevecht over compensatie te voorkomen. De stichting onder leiding van voorzitter Frans Faas zegt volmachten te hebben voor €120 miljoen aan nominale waarde van onteigende genoteerde obligaties….  Lees verder

Oude top SNS mag bonus houden› NRC 12.07.2013 De SNS-bestuurders die verantwoordelijk zijn voor de aankoop van de verliesgevende vastgoedportefeuille van de bank hoeven hun bonussen niet in te leveren. Juristen van SNS Reaal en minister Dijsselbloem van Financiën zijn tot de conclusie gekomen dat het terugvorderen juridisch niet haalbaar is. Dat meldt de NOS. In een brief aan de Tweede Kamer (pdf) schrijft Dijsselbloem dat de bonussen zijn uitgekeerd voor het behalen van “algemene en strategische doelstellingen” en dus niet specifiek voor de aankoop in 2006 van de vastgoedpoot van de bank. Oude SNS-top mag bonus houden Telegraaf 11.07.2013 Bonussen die bestuurders van SNS Reaal in 2006 en 2007 hebben ontvangen zijn niet terug te vorderen. Dat heeft minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën) laten weten aan de Tweede Kamer. Participatiehouders SNS REAAL krijgen royale schadevergoeding Elsevier 11.07.2013 De houders van SNS Participatie Certificaten hebben van de SNS Bank een compensatievoorstel gekregen. Vermoedelijk krijgen ze tot 90 procent van de waarde van hun aandeel terug. Minister Jeroen Dijsselbloem (PvdA) van Financiën zei eerder al dat hij vindt dat de particulieren niet goed zijn ingelicht over het product, en een compensatie van SNS verdienen. Oude bonussen SNS niet terug te vorderen Trouw 11.07.2013 Bonussen die bestuurders van SNS Reaal in 2006 en 2007 hebben ontvangen zijn niet terug te vorderen. Dat heeft minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën) woensdag laten weten aan de Tweede Kamer. Dijsselbloem heeft juristen laten onderzoeken of het mogelijk is de bonussen terug te laten vorderen. Uit dat onderzoek is volgens hem gebleken dat zo’n eis ‘zeer weinig kans’ maakt. Onderzoek naar recht op vergoeding aandeelhouders SNS NRC 11.07.2013 Experts moeten onderzoeken of beleggers en aandeelhouders die bij de nationalisatie van SNS Reaal hun aandelen kwijtraakten recht hebben op een vergoeding. Tot dat oordeel kwam de Ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam vandaag. De aandelen waren volgens het hof op het moment van nationalisatie van een ‘niet te nihileren waarde’. Toen SNS in februari werd genationaliseerd, kregen aandeelhouders geen cent.  Lees verder Lees meer; 4 jul Gerechtshof: geen onderzoek naar wanbeleid bij Slotervaartziekenhuis › 14 jun Beleggers woekerpolissen Aegon in het gelijk gesteld › 26 feb Flinke strop voor FNV, ze zijn de SNS-miljoenen kwijt › 22 feb Europese Commissie keurt nationalisatie SNS voorlopig goed › 8 feb VEB gaat drie procedures voeren tegen nationalisatie SNS › Participatiehouders SNS REAAL krijgen royale schadevergoeding Elsevier 11.07.2013 De houders van SNS Participatie Certificaten hebben van de SNS Bank een compensatievoorstel gekregen. Vermoedelijk krijgen ze tot 90 procent van de waarde van hun aandeel terug. Het gaat om de achtergestelde obligaties die bij de nationalisatie van SNS begin dit jaar hun waarde verloren. Minister Jeroen Dijsselbloem (PvdA) van Financiën zei eerder al dat hij vindt dat de particulieren niet goed zijn ingelicht over het product, en een compensatie van SNS verdienen. Voorzitter van de stichting Compensatie SNS Participatie Certificaten Jan Hendrix zegt over het aanbod tegen nu.nl: ‘Gezien de omstandigheden is dit een goede regeling’. zie ook;

Compensatievoorstel voor gedupeerden certificaten SNS› NRC 11.07.2013 Houders van zogeheten SNS Participatie Certificaten hebben een compensatievoorstel gekregen van SNS Bank. Die certificaten zijn achtergestelde obligaties, die bij de nationalisatie van SNS eerder dit jaar hun waarde verloren. Uit intern onderzoek is gebleken dat participatiehouders onvoldoende op de hoogte waren gesteld van de risico’s. Het gaat volgens de NOS om 2500 particulieren, die in 2003 voor 57 miljoen euro aan certificaten hebben gekocht. Volgens Jan Hendrix, voorzitter van een stichting voor gedupeerden, krijgen mensen ongeveer 90 procent van hun ingelegde bedrag terug. De stichting zegt het aanbod van SNS te steunen. Minister Dijsselbloem van Financiën en de Europese Commissie hebben hun fiat gegeven aan de deal, meldt De Volkskrant. Lees meer: 6 jun Miljardenverlies voor SNS Reaal – ‘angstaanjagend veel geld’ › 8 mrt Oud-bestuurslid: DNB handelde goed bij overname Property Finance › 8 mrt ‘SNS kocht Property Finance om zicht op buitenland’ › 25 feb Raad van State houdt nationalisatie SNS Reaal (grotendeels) in stand › 22 feb Europese Commissie keurt nationalisatie SNS voorlopig goed › DNB: banken moeten meer buffers aanhouden NRC 06.07.2013 De Nederlandsche Bank (DNB) heeft een aantal grote Nederlandse banken gedwongen extra kapitaalbuffers aan te leggen voor toekomstige verliezen op hun commercieel vastgoedleningen. Lees verder Lees meer; 26 jun Kabinet twijfelt over hypotheekplan commissie-Van Dijkhuizen › 20 apr Onderzoek bepleit naar rol KPMG bij achterhouden fraude SNS › 23 mrt Opeenstapeling risico’s bij vastgoedtak SNS Reaal › 21 feb ‘Banken onzeker, kan nog maanden duren voor startershypotheek er is’ › 18 feb ‘Drie managers SNS verdacht van georganiseerde fraude’ › Rabobank boog eigen regels voor bonus Robeco-top› NRC 05.07.2013  De Rabobank heeft bij het toekennen van de miljoenenbonus aan de top van Robeco “niet in lijn” met haar beloningsbeleid gehandeld. Dit bevestigt een woordvoerder van de coöperatieve bank uit Utrecht na vragen van NRC Handelsblad. Lees meer; 2 jul DNB tegen regels in akkoord met bonus van 33 miljoen voor top Robeco › 21 jun ‘Bedrijven moeten hoge salarissen van topbestuurders verantwoorden’ › 15 mei Werknemers van Nationale Nederlanden kunnen bonus houden › 26 mrt ING klaagt over te lage beloning voor top › 7 mrt Dijsselbloem: SNS Reaal en ABN Amro moeten lonen matigen › ING in ‘spagaat’ over bankgaranties NMBS Trouw 03.07.2013 De ING Bank zit in een ‘hoogst uitzonderlijke situatie’ als het gaat om het uitkeren van 37 miljoen euro aan bankgaranties aan de Belgische spoorwegmaatschappij NMBS. Een rechter in Nederland zegt dat de bank moet betalen, een rechter in Italië legde eerder een voorlopig verbod op. ING in ‘spagaat’ over bankgaranties Telegraaf 03.07.2013 De ING Bank zit in een „hoogst uitzonderlijke situatie“ als het gaat om het uitkeren van 37 miljoen euro aan bankgaranties aan de Belgische spoorwegmaatschappij NMBS. Een rechter in Nederland zegt dat de bank moet betalen, een rechter in Italië legde eerder een voorlopig verbod op. ING moet uitkeren aan NMBS Telegraaf 03.07.2013 De ING Bank moet 37 miljoen euro aan bankgaranties uitkeren aan de Belgische spoorwegmaatschappij NMBS. Dat heeft de rechter in Utrecht woensdag bepaald in een kort geding. ING had zich garant gesteld voor 12 voorschotten die de NMBS had betaald aan het Italiaanse AnsaldoBreda voor de koop en levering van de omstreden Fyra-treinen. Eind mei annuleerden de Belgen de bestelling omdat de treinen te veel mankementen zouden vertonen. ING moet 37 miljoen uitkeren aan NMBS Trouw 03.07.2013 De ING Bank moet 37 miljoen euro aan bankgaranties uitkeren aan de Belgische spoorwegmaatschappij NMBS. Dat heeft de rechter in Utrecht woensdag bepaald in een kort geding. ING had zich garant gesteld voor 12 voorschotten die de NMBS had betaald aan het Italiaanse AnsaldoBreda voor de koop en levering van de omstreden Fyra-treinen. Eind mei annuleerden de Belgen de bestelling omdat de treinen te veel mankementen zouden vertonen. DNB tegen regels in akkoord met bonus van 33 miljoen voor top Robeco NRC 02.07.2013 Vanwege de verkoop aan het Japanse conglomeraat Ornix heeft de top van vermogensbeheerder Robeco een bonus van 33 miljoen euro gekregen. De bonus is volgens De Nederlandsche Bank (DNB) tegen de beloningsregels, maar uit een brief (pdf) in bezit van RTL Nieuws blijkt dat DNB toch akkoord is gegaan. Lees verder Dijsselbloem: na reces plan voor ABN en SNS Trouw 28.06.2013 Minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem komt na het zomerreces met toekomstplannen voor de genationaliseerde financiële instellingen ABN Amro, ASR en SNS Reaal. Ook reageert het kabinet dan op het vrijdag gepubliceerde rapport van de commissie-Wijffels over de Nederlandse bankensector. ‘Na reces plan voor ABN en SNS’ NU 28.06.2013  Minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem komt na het zomerreces met toekomstplannen voor de genationaliseerde financiële instellingen ABN Amro, ASR en SNS Reaal. Ook reageert het kabinet dan op het vrijdag gepubliceerde rapport van de commissie-Wijffels over de Nederlandse bankensector. Gerelateerde artikelen;

Lees meer over Dijsselbloem Mai Spijkers: ‘Tafelzilver? Ik zie die banken eerder als wegwerpplastic’

VK 27.06.2013 Als ik hoofdredacteur was van jullie krant, dan had ik ook gekozen voor het nieuws over Wientjes. Hij noemt ABN Amro en SNS Reaal het tafelzilver dat de staat nooit heeft willen hebben. Tafelzilver? Ik zie het eerder als wegwerpplastic. Meer iets dat je voor een picknick gebruikt.’

Asscher: verkoop staatsbanken lost tekort niet op Trouw 27.06.2013 Een verkoop van de staatsbanken ABN Amro en SNS Reaal of verzekeraar ASR is ‘één keer leuk’ maar lost het structurele overheidstekort niet op. Dat zei minister van Sociale Zaken en vicepremier Lodewijk Asscher woensdag tegen BNR. Hij reageerde op een pleidooi van die strekking van werkgeversvoorman Bernard Wientjes. Asscher: in tijden van crisis geen staatsbanken verkopen Elsevier 27.06.2013 Dit is een bijzonder slecht moment om de verworven staatsbanken weer op de markt te gooien. De zwakke economie van nu is niet gebaat bij de verkoop van ‘tafelzilver’. Dat zegt minister van Sociale Zaken Lodewijk Asscher (PvdA) tegen BNR Radio. DNB tegen plan verkoop banken ‘Idee VNO-NCW verandert niets aan probleem’ NU 27.06.2013 De Nederlandsche Bank (DNB) is tegen het plan van werkgeversorganisatie VNO-NCW om genationaliseerde banken als ABN Amro en SNS Reaal te verkopen om bezuinigingen te voorkomen. Dit heeft DNB-president Klaas Knot donderdag gezegd na een zitting in de Tweede Kamer. “Dat verandert niets aan het probleem”, aldus Knot. Volgens hem zal de verkoop hoogstens een incidenteel effect hebben en zal er alsnog bezuinigd moeten worden om de overheidsfinanciën op orde te kunnen brengen. Rutte: oproep Wientjes minder te bezuinigen ‘hoogst onverstandig’

VK 27.06.2013 Het idee van werkgeversbaas Bernard Wientjes om het bedrag van 6 miljard aan geplande bezuinigingen los te laten, is volgens premier Rutte ‘hoogst onverstandig’. Dat zei Rutte bij aankomst in Brussel, waar donderdag de EU-top plaatsvindt.   De voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW Wientjes liet donderdag in de Volkskrant weten dat de werkgevers het kabinet niet langer steunen in het streven nog eens 6 miljard euro te bezuinigen in 2014, onder meer door lastenverzwaringen. Wientjes zei dat het verkopen van staatseigendommen zoals ABN Amro, SNS Reaal, verzekeraar ASR en de hypotheekportefeuille van ING een veel beter idee is. Dat is volgens de werkgeversbaas ‘tafelzilver dat de staat nooit heeft willen hebben’.

Wientjes: verkoop ‘tafelzilver’ als ABN Amro en SNS in plaats van te bezuinigen› NRC 27.06.2013  De werkgevers steunen het kabinet niet langer in het streven zes miljard extra te gaan bezuinigen, onder meer door lastenverzwaring. Een nieuw pakket schaadt de economie alleen maar verder en lokt nieuwe bezuinigingen uit. De werkgevers willen een ander plan, waarin onder andere wordt voorgesteld dat ABN Amro, SNS Reaal en verzekeraars ASR worden verkocht. Dat stelt voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW Bernard Wientjes vandaag in een interview in de Volkskrant. Wientjes wil verkoop ‘tafelzilver’ als SNS, ABN en deel Gasunie Elsevier 27.06.2013 Werkgeversorganisatie VNO-NCW is niet van plan het kabinet te steunen bij de bezuinigingsronde van 6 miljard euro. Het kabinet moet stoppen met lastenverzwaringen. Het is tijd voor een geheel ander plan.

Dat zegt werkgeversvoorman Bernard Wientjes donderdag in de Volkskrant. Hij vraagt het kabinet, net als de vakbonden, om op een andere manier aan het geld te komen. Als het aan Wientjes ligt, stopt het kabinet met het doorvoeren van lastenverzwaringen. ‘Als je geen 6 miljard kunt bezuinigen zonder de lasten te verzwaren, laat dan die 6 miljard los. We moeten uit die spiraal.’

Brussel

Premier Mark Rutte (VVD) moet in Brussel uitleggen dat een hervormingsprogramma op de rails staat. Voorzitter Ton Heerts van vakbond FNV zei vorige week dat het kabinet ‘met vuur speelt’ als het extra gaat bezuinigingen Minister Dijsselbloem denkt dat de vergadering woensdagavond in Brussel 'moeizaam' zal gaan ‘Financiële sector moet zelf redding van banken betalen’ Elsevier 27.06.2013 Werkgeversorganisatie VNO-NCW is niet van plan het kabinet te steunen bij de bezuinigingsronde van 6 miljard euro. Het kabinet moet stoppen met lastenverzwaringen. Het is tijd voor een geheel ander plan. Dat zegt werkgeversvoorman Bernard Wientjes donderdag in de Volkskrant. Hij vraagt het kabinet, net als de vakbonden, om op een andere manier aan het geld te komen. Bankenvereniging wil eed en tuchtrecht voor alle bankiers Elsevier 24.06.2013 De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) pleit voor een systeem van tuchtrecht voor bankiers. Ook zouden alle bankmedewerkers voortaan een eed moeten afleggen, waarmee ze onder meer verklaren integer en in het belang van de klant te handelen. De nieuwe NVB-voorzitter Chris Buijink lichtte het voorstel maandag toe op Radio 1. Hij hoopt op deze manier te zorgen voor een cultuurverandering in de bankensector. zie ook;

NVB pleit voor tuchtrecht en eed voor bankiers› NRC 24.06.2013  De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) wil dat er een systeem van tuchtrecht komt voor bankiers. Ook pleit de vereniging voor een bankierseed, waarin bankiers beloven altijd het belang van de klant en de maatschappij voorop te stellen. Vorig jaar ontstond grote onrust onder bankiers toen Jan Kees de Jager, destijds minister van Financiën, voorstelde om een tuchtcollege voor bankiers in te stellen. Sommigen vrezen dat ervaren bankiers opstappen wanneer er harde sancties komen te staan op overschrijding van de zogenoemde bankierseed. Nu is er ook een eed op basis van de gedragscode Code Banken, maar daar doen banken weinig mee. Lees meer; 15 mei Vandaag in het katern Carrière: wij blussen uw brandjes › 26 feb Topambtenaar Buijink verlaat EZ om bankenlobby te leiden › 2012 Raad van State: beperking hypotheek moet worden herzien › 2012 Bankiers, jullie verdienen echt te veel › 2012 Bankiers nerveus van plannen De Jager voor tuchtcollege › Directeur vastgoedtak SNS REAAL stapt op Elsevier 20.06.2013 Directeur Jaap van Dijk van de vastgoedtak van SNS REAAL stapt op. De bank is bezig met verzelfstandigen van zijn zwaar verlieslatende vastgoedorganisatie, die SNS REAAL in grote problemen bracht. Van Dijk blijft in dienst van de bank om een herstructureringsplan te schrijven. De plannen om de vastgoedportefeuille van SNS af te bouwen, zijn afhankelijk van goedkeuring van de Europese Commissie. Van Dijk is omstreden omdat onder zijn bewind bankier Buck G., die werd aangesteld om puin te ruimen bij de vastgoedtak, zijn gang zou hebben kunnen gaan met oplichting, verduistering, valsheid in geschrifte en vriendjespolitiek. SNS bank kwam in de problemen nadat de bank in 2006 in de vastgoedsector stapte. In februari maakte minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem (PvdA) bekend dat de staat SNS REAAL overnam voor 3,7 miljard euro. De Nederlandse banken betaalden gezamenlijk 1 miljard euro voor de redding van de bank. Banken mogen bijdrage redding SNS gespreid betalen NU 07.06.2013 De Nederlandse banken mogen hun bijdrage aan de kosten van de nationalisering van SNS Reaal gespreid betalen. Dat blijkt uit een wetsvoorstel van het ministerie van Financiën. Gerelateerde artikelen;

Lees meer over: SNS Reaal ING mag bijdrage redding SNS gespreid betalen Telegraaf 07.06.2013  De Nederlandse banken mogen hun bijdrage aan de kosten van de nationalisering van SNS Reaal gespreid betalen. Dat blijkt uit een wetsvoorstel van het ministerie van Financiën. Lees verder

 • Zie ook:

• Winstsprong voor ING • DFT TV: Miljoenenverlies voor SNS Reaal • DFT TV: Miljoenenverlies SNS Reaal door Property Finance

SNS Reaal lijdt verlies van 972 miljoen euro

Trouw 06.06.2013 Staatsbank SNS Reaal heeft in 2012 een verlies geleden van 972 miljoen euro. Vastgoedtak Property Finance nam daarvan met een tekort van 813 miljoen euro het leeuwendeel voor zijn rekening. Dat maakte SNS donderdag bekend.

SNS Reaal lijdt eerste kwartaal 1,6 miljard verlies
Elsevier 06.06.2013 Staatsbank SNS Reaal heeft in 2012 een verlies geleden van 972 miljoen euro. Vastgoedtak Property Finance nam daarvan met een tekort van 813 miljoen euro het grootste deel voor zijn rekening. Dat heeft SNS donderdag bekendgemaakt.
 
Miljardenverlies voor SNS Reaal – ‘angstaanjagend veel geld’›

NRC 06.06.2013  Bank en verzekeraar SNS Reaal heeft vorig jaar een verlies van bijna een miljard geleden. De verliezen op het vastgoedonderdeel Property Finance en andere eenmalige posten kostten SNS Reaal netto 972 miljoen euro, maakte de bank zojuist bekend bij de presentatie van de jaarcijfers. De presentatie van de jaarcijfers was uitgesteld vanwege de nationalisatie van de bank en verzekeraar. SNS Reaal werd 1 februari genationaliseerd door minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem. Daarbij werden alle houders van aandelen en achtergestelde obligaties en leningen onteigend. ‘Europese Commissie zal SNS zwaar straffen’ Trouw 06.06.2013 De Europese Commissie (EC) zal SNS Reaal waarschijnlijk zwaar straffen voor de nationalisatie. Dat zegt Gerard van Olphen, de nieuwe bestuursvoorzitter van de genationaliseerde bank, donderdag in een interview met de Volkskrant. ‘Europese Commissie zal SNS zwaar straffen’ VK 06.06.2013 De Europese Commissie zal SNS Reaal waarschijnlijk zwaar straffen voor de nationalisatie. Dat zegt Gerard van Olphen, de nieuwe bestuursvoorzitter van de genationaliseerde bank, in een interview met de Volkskrant. Vastgoedbaas moet open kaart spelen over vermogen Telegraaf 28.05.2013 De Udense vastgoedhandelaar Roger Lips (49) moet de curatoren in zijn persoonlijke faillissement ook duidelijkheid verschaffen over het vermogen van zijn concern, stichtingen en zijn partner. De rechter in Den Bosch heeft dat dinsdag bepaald in het beroep dat Lips had aangespannen tegen de beslissing dat hij vragen over zijn concern moet beantwoorden..  Lees verder Gerelateerde artikelen; 27-05:  SNS claimt 52 miljoen van Lips 08-04:  Bankroet Roger Lips aangevraagd

Dijsselbloem: lonen bij ING kunnen omlaag

VK 27.05.2013 De lonen van de medewerkers en de top van ING kunnen omlaag. Dat stelde minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën) maandag in antwoord op vragen van de Tweede Kamer. Dijsselbloem wil verlaging beloning top ING NU 27.05.2013 Minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem (PvdA) vindt dat beloning van de top van ING omlaag kan. Volgens de minister is het ‘niet meer dan logisch’ dat de salarissen aan de top worden versoberd, gezien de problemen in de financiële sector. Gerelateerde artikelen;

Lees meer over: ING Jeroen Dijsselbloem

 
Dijsselbloem: “Lonen ING omlaag”
 
Telegraaf 27.05.2013  Dat schrijft Dijsselbloem in een brief aan de Tweede Kamer. De lonen bij de met staatsgeld overeind gehouden bank-verzekeraar zijn weliswaar lager dan die bij vergelijkbare Europese banken, maar volgens de minister betaalt ING zijn topmensen nog steeds te veel.

SNS claimt 52 miljoen van Roger Lips VK 27.05.2013 SNS Bank claimt ruim 52 miljoen euro van vastgoedondernemer Roger Lips. Het gaat voor het grootste gedeelte (49,5 miljoen euro) om een restvordering uit het project The Wall, het winkelcentrum langs de A2 tussen Amsterdam en Utrecht. De curatoren Jan Stadig en Flip Schreurs schrijven dat in hun eerste verslag over het persoonlijke faillissement van de vastgoedhandelaar.

Meer over:

Oud-directielid vastgoedtak SNS vrijgelaten Derde verdachte in fraudezaak SNS aangehouden Dijsselbloem sluit meer fraude SNS niet uit