Debat in de Digitale Hofstad

Stemmen uit de Haagse Wijken

Van Scheefhuurders en Knelhuurders – deel 9

Het rijtjeshuis staat in de populaire buurt Amsterdam-Zuid.

Nieuwe maatregelen moeten de crisis op de woningmarkt verlichten

Het kabinet kwam dinsdag 17.09.2019 , op Prinsjesdag, met een maatregel die de stijging van de huren moet beperken. Het aandeel van de WOZ-waarde bij de bepaling van de huur wordt beperkt tot 33 procent.

Scheefwonen wordt aangepakt, en de positie van kopers wordt versterkt. Dat bevestigen bronnen rond het kabinet aan de politieke redactie van RTL Nieuws.

De aanpak komt bovenop het geld dat het kabinet uittrekt voor de poging om de woningmarkt vlot te trekken. Eerder lekte uit dat er een miljard euro wordt gestopt in een nieuwbouwfonds voor gemeenten.

Ook krijgen de woningcorporaties een korting op de verhuurdersheffing, om hen aan te zetten tot nieuwbouw. In Nederland worden nu nog veel te weinig nieuwe woningen gebouwd. De Woonbond reageerde net als de koepel van woningcorporaties Aedes al kritisch op die maatregelen. Het liefst zien ze de belastingen op sociale woningbouw verdwijnen.

 

 

 

 

 

 

 

Noodkreet Aedes Nieuwbouw

Het extra geld dat het kabinet op Prinsjesdag uittrekt voor de woningmarkt, zet woningcorporaties niet aan tot nieuwbouw en verduurzaming. De corporaties betalen de komende jaren juist honderden miljoenen euro méér belasting, zegt koepel Aedes.

We halen de klimaat­doel­stel­lin­gen niet, waardoor mensen langer in een slecht huis met een hoge gasreke­ning zitten, aldus Marnix Norder, Aedes-voorzitter.

Uit nieuwe cijfers blijkt dat woningcorporaties de komende jaren veel meer kwijt zijn aan belastingen dan eerder was geraamd door het ministerie van Financiën. De extra meevaller voor corporaties die het kabinet op Prinsjesdag aankondigt – een korting van 1 miljard euro op de verhuurdersheffing, uitgesmeerd over tien jaar – valt daarbij in het niet, zegt Aedes-voorzitter Marnix Norder.

WOZ

Bij het berekenen van de maximale huurprijs gaat de WOZ-waarde nog maar voor 33 procent meetellen. Nu is de WOZ-waarde, die vooral in de grote steden snel is gestegen, vaak de aanjager van forse huurstijgingen.

Meer huur

Scheefwoners gaan daarom meer huur  betalen. Die maatregelen neemt het kabinet om de vastgelopen woningmarkt vlot te trekken, bevestigen Haagse bronnen na berichtgeving van RTL Nieuws.

De aanpak van scheefwoners is niet onomstreden. Vorig jaar bleek al dat de coalitie iets wil doen aan scheefwoners, maar dat leidde tot veel woedende reacties. Zo stelt een deel van de scheefwoners dat zij geen mogelijkheden hebben om te verhuizen naar een koopwoning of duurder huurhuis.

Eerder kondigde Ollongren al aan dat starters mogelijk worden vrijgesteld van overdrachtsbelasting. Woningcorporaties hoeven ook niet langer belasting te betalen over de bouw van tijdelijke huurhuizen.

Telegraaf 03.12.2020

Huren 2019

Het gemiddelde aan huurstijgingen bij woningcorporaties mag volgend jaar niet hoger zijn dan maximaal 2,6 procent (1,6% inflatie + 1 procentpunt). Het optrekken van de huur na een verhuizing (huurharmonisatie) telt daarin mee.

Op huishoudniveau mogen in het zogeheten gereguleerde segment de huren met maximaal 4,1 procent stijgen. Voor scheefwoners is dat maximaal 5,6 procent. Het kabinet wil zo de doorstroming van hogere inkomens blijven stimuleren.

De beperkte huursomstijging van 2,6 procent zorgt gemiddeld gezien voor een demping van de huurverhogingen. Huurverhogingen boven dit percentage moeten dan worden gecompenseerd met lagere of geen huurverhogingen.

De maximale huursomstijging geldt niet voor particuliere verhuurders.

De cijfers zijn vandaag door minister Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) in de Staatscourant gepubliceerd. De maximale huurverhoging is gebaseerd op het vastgestelde inflatiecijfer van 1,6 procent en een opslag van 2,5 procentpunt. Voor scheefwoners is de opslag 4 procentpunt.

Sociaal Huurakkoord 2018

Als de leden van Aedes en de Woonbond het concept Sociaal Huurakkoord 2018 bekrachtigen, dan stellen deze partijen voor om de maximale huursomstijging voor corporaties gelijk te stellen aan inflatie, maar dan exclusief huurharmonisatie, liberalisatie en huurverhogingen wegens verduurzaming.

Voor wijziging van wat in de berekening van de maximale huursomstijging per corporatie per kalenderjaar meetelt en wat niet, moet eerst de wet worden aangepast en dat lukt niet vóór 1 januari 2019.

Daarom kan die afspraak uit het concept Sociaal Huurakkoord nog niet voor 2019 in de wetgeving geregeld worden. Maar corporaties mogen uiteraard in de lijn van het Sociaal Huurakkoord hun huursomstijging in 2019 zoals die nu geldt (inclusief huurharmonisatie) op vrijwillige basis beperken tot minder dan 2,6 procent.

Maximale huurverhoging per woning:

  • 4,1 procent voor huishoudens met een inkomen tot en met 42.436 euro;
  • 5,6 procent voor huishoudens met een inkomen boven 42.436 euro.

Huishoudens van 4 of meer personen en huishoudens waarbij iemand de AOW-leeftijd heeft bereikt, zijn uitgezonderd van de hogere huurverhoging. Dat geldt ook voor bepaalde groepen chronisch zieken en gehandicapten. Voor al deze categorieën geldt een maximale huurverhoging van 4,1 procent.
Voor onzelfstandige woningen (kamers), woonwagens en standplaatsen mag de huur vanaf 1 juli 2019 met maximaal 3,1 procent worden verhoogd.

Woningvoorraad

Bij ruim de helft van alle sociale huisvesters is de voorraad betaalbare woningen in 2017 gekrompen. Dat blijkt uit de Aedes Benchmark 2018.

Bij 149 corporaties is het bezit aan betaalbare woningen gekrompen. Groei was er bij 122 corporaties. Per saldo zijn 17.000 betaalbare woningen verdwenen, een daling van 0,9 procent.

Ook deden corporaties massaal afstand van duurdere sociale huurwoningen (tussen hoge aftoppingsgrens van 635 euro en liberalisatiegrens van 711 euro): 206 corporaties zagen dit deel van het woningbezit afnemen. Slechts 61 corporaties hadden eind 2017 meer van woningen met een huur tussen 635 en 711 euro in bezit in vergelijking met begin 2017. Per saldo tellen de sociale huisvesters 55.000 minder van deze woningen, een daling van 2,6 procent.

Woningstichting Den Helder zag de betaalbare woningvoorraad het snelst krimpen: -18 procent. De corporatie Wierden en Borgen uit Groningen breidde van alle corporaties het snelst uit: +34 procent. Een deel van de nieuwbouw komt daar voor rekening van de versterkingsoperatie in verband met de aardbevingen.

Op lange termijn verdwijnen de corporatiewoningen

Aedes verklaart de daling van de beschikbaarheid deels door de eenmalige overheveling van woningen naar de commerciële tak van corporaties. Een gevolg van de nieuwe Woningwet. In totaal zijn er 51.000 woningen tot de liberalisatiegrens uit de zogeheten DAEB-tak (sociale huurwoningen) ondergebracht in de niet-DAEB-tak (commerciële tak).

Na deze administratieve verhuizing zijn de woningen nog steeds in bezit van de corporatie en dus niet direct onttrokken aan de sociale woningvoorraad, benadrukt Aedes. Echter, op lange termijn verdwijnen de meeste woningen wel.

“Als deze overheveling naar niet-DAEB buiten beschouwing wordt gelaten, zou de voorraad tot de hoge aftoppingsgrens met 0,7 procent zijn gegroeid. Bij de totale voorraad tot de liberalisatiegrens zou dat een afname van 0,2 procent zijn geweest”, verantwoordt Aedes de verandering van de sociale huurvoorraad.

De 291 geënquêteerde corporaties (90 procent van alle corporaties) bouwden in 2017 11.900 sociale huurwoningen. Ze kochten 5.000 woningen aan en sloopten er 8.100. Daarnaast werden 8.400 woningen verkocht. Per saldo werden 500 sociale huurwoningen door de corporaties toegevoegd.

Bedrijfslasten per woning 35 euro gestegen

De corporaties moeten zich sinds de in 2015 herziene Woningwet richten op betaalbare woningen. Door oplopende lasten , zoals de verhuurderheffing, is de druk om efficiënter te werken gegroeid. De afgelopen vijf jaar zijn de beïnvloedbare bedrijfslasten totaal met 25 procent gedaald. De niet-beïnvloedbare bedrijfslasten (onder andere verhuurdersheffing) zijn in dezelfde periode met ruim 75 procent gestegen.

De totale bedrijfslasten per verhuureenheid (meestal woning) zijn in 2017 met 35 euro gestegen. De daling van de beïnvloedbare bedrijfslasten komt vrijwel volledig voor rekening van de daling van de personeelskosten met 24 euro.

Onderhoudskosten 16 procent gestegen

In 2017 zijn de kosten voor onderhoud en woningverbetering met 16 procent gestegen (349 euro) naar 2.495 euro per woning. Deze stijging is inclusief prijsindexatie. Oorzaak is een toename van de investeringen in woningverbetering van 210 euro woning (516 miljoen euro) en planmatig onderhoud van 127 euro per woning (312 miljoen euro).

Van de investeringen in woningverbetering wordt een groter aandeel in energetische maatregelen geïnvesteerd. Zo’n 40 procent van de investeringen in woningverbetering (zo’n 268 miljoen euro) is gericht op energetische maatregelen.

Duurzaamheid versus Klimaatakkoord

In 2015 volgde uit de internationale klimaattop in Parijs het ‘Akkoord van Parijs’ dat door 195 landen is ondertekend. Ook Nederland ondertekende dat akkoord en stemde daarmee in de opwarming van de aarde beperken tot ruim onder 2 graden Celsius, met een duidelijk zicht op 1,5 graden Celsius.

Als we de gebouwde omgeving niet sneller duurzamer maken halen we de doelen van het klimaatakkoord niet. Ook de Nederlandse energie zal met het huidige tempo in 2050 niet voor 80 tot 95 procent duurzaam kunnen zijn. De gebouwde omgeving zorgt voor maar liefst 40 procent van de CO2-uitstoot.

Voor kantoren en sociale huurwoningen zijn daarover afspraken gemaakt. Voor koopwoningen gelden die echter nog niet. In de huursector is bovendien een forse inhaalslag nodig, omdat jaarlijks het energielabel van slechts 60.000 huurwoningen – nog geen 3 procent van de woningvoorraad –  verbeterd wordt. Dat concludeert ABN AMRO in ‘Op duurzaamheid kun je bouwen‘.

lees: kamerbrief over maatregelen woningmarkt voor betaalbaarheid huurders en investeren in leefbaarheid 06.11.2020

lees: kamerbrief over voortgang-versnelling-woningbouw 06.11.2020

lees: contouren doorbouwgarantie

zie ook: Krapte op de woningmarkt in Nederland

zie ook: Met ook het Haags betaalbare wonen op weg naar 21.03.2018

zie ook: Scheefhuurders en Knelhuurders – de Nasleep

zie ook: De nieuwe Woningwet treedt per 1 juli 2015 in werking

zie ook: Huurdersheffing versus De Nacht van Adri Duivesteijn ??

Zie ook: Van Scheefhuurders en Knelhuurders – deel 8

Zie ook: Van Scheefhuurders en Knelhuurders – deel 7

zie ook: Van Scheefhuurders en Knelhuurders – deel 6

zie ook: Van Scheefhuurders en Knelhuurders deel 5 – Huurder weer in de knel

zie ook: Van Scheefhuurders en Knelhuurders deel 4 – advies commissie Rob van Gijzel

zie ook: Van Scheefhuurders en Knelhuurders deel 3

zie ook: Van Scheefhuurders en Knelhuurders deel 2

zie ook: Van Scheefhuurders en Knelhuurders deel 1

Het rapport;  Op duurzaamheid kun je bouwen juni 2017 ABN-AMRO

Meer; duurzaamheid woningcorporaties

Meer; plan van aanpak duurzaamheid woningcorporaties

Meer; verduurzaming woningcorporaties

Zie ook; Huurverhoging

Een huur die past bij je inkomen: mogelijk huurverlaging in 2021 als je duur huurt

RO 13.11.2020 Veel mensen in een sociale huurwoning betalen een huurprijs die past bij hun inkomen. De Woningcorporatie wijst je een woning toe die betaalbaar is. Maar soms verandert er iets in je situatie: je inkomen daalt bijvoorbeeld. De woning kan dan ineens toch te duur voor je worden. Het kabinet wil deze huurders helpen met een eenmalige huurverlaging in 2021.

Woningcorporaties nemen contact op

Woningcorporaties gaan actief huurders opzoeken van wie ze vermoeden dat de huur niet meer past bij de hoogte van het inkomen. Of huurders de huurverlaging krijgen, hangt af de hoogte van hun huur en van hun inkomen en medebewoners. Belangrijk hierbij is dat woningcorporaties het inkomen van 2019 gebruiken; dit is vastgesteld door de Belastingdienst.

Je kunt ook zelf om huurverlaging vragen

Huurders die recent  te maken hebben gehad met een inkomensdaling, kunnen zelf de huurverlaging aanvragen in 2021. Dit doen ze bij hun woningcorporatie. De inkomensdaling moet tenminste zes maanden duren op het moment van het verzoek tot huurverlaging. Het kabinet wil hiermee huurders tegemoet komen die in moeilijkheden zijn geraakt sinds het begin van de coronacrisis.

Betaalbaar wonen

Deze aanpak vormt onderdeel van de maatregelen die het kabinet neemt om de betaalbaarheid van wonen te vergroten, zeker voor kwetsbare groepen. De Tweede Kamer heeft op 12 november ingestemd met het wetsvoorstel wat de eenmalige huurverlaging mogelijk maakt. De Eerste Kamer behandelt het voorstel in december.

Zie ook

Woningcorporaties in actie tegen belasting: ‘Alsjeblieft minister, 12,4 miljoen euro’

AD 27.09.2019 Al enkele jaren strijden woningcorporaties tegen de ‘crisisbelastingen’ die ze moeten afdragen. Nu zetten ze een nieuw middel in: via social media delen ze het bedrag dat ze moeten ‘overmaken’ aan de overheid. ‘Daarmee hadden we ook tweehonderd mensen aan een nieuwe betaalbare huurwoning kunnen helpen.’

Het vuurtje is opgestookt door de woningcorporaties Wooncompagnie uit Hoorn en Rochdale in Amsterdam. Ze namen contact op met de Woonbond en bedachten samen de hashtag #ikwileenhuis.

Lees ook;

Lees meer

Lees meer

De corporaties moeten jaarlijks vóór 1 oktober de ingevoerde verhuurdersheffing overmaken aan het rijk. Die is ingevoerd in crisistijd (2013), bedoeld om de staatsfinanciën gezond te maken. Nu het kabinet miljarden overhoudt, snappen de corporaties niet dat ze nog steeds zoveel bij moeten dragen. ,,De crisismaatregel is verworden tot een manier om corporaties en dus huurders af te romen’’, zegt Stefan van Schaik, directeur van Wooncompagnie. ,,Het is tijd dat we de wooncrisis een gezicht geven. Wij maken inzichtelijk wat we over moeten maken. Mensen die een woning zoeken, kunnen via de hashtag laten weten hoe hen dit raakt.’’

Verantwoordelijk minister Kajsa Ollongren heeft ook al gereageerd op de actie via Twitter. ‘Het kabinet stelt 1 miljard euro extra beschikbaar voor woningbouwcorporaties. Er kan dus flink gebouwd worden de komende jaren.’ Die reactie kan op veel hoon rekenen van de corporaties. ,,Dat is een frame. Per saldo gaan we elk jaar juist meer betalen’’, aldus Van Schaik.

Meevaller

Marnix Norder van koepelorganisatie Aedes legde onlangs op deze nieuwssite uit dat woningcorporaties de komende jaren veel meer kwijt zijn aan belastingen dan eerder was geraamd door het ministerie van Financiën. De extra meevaller voor corporaties die het kabinet op Prinsjesdag aankondigde – een korting van 1 miljard euro op de verhuurdersheffing, uitgesmeerd over tien jaar – valt daarbij in het niet.

Dat heeft verregaande consequenties, waarschuwde Norder. ,,We halen de klimaatdoelstellingen niet, waardoor mensen langer in een slecht huis met een hoge gasrekening zitten, zonder dat ze daar iets aan kunnen doen. En we kunnen elk jaar minder woningen bouwen. Als corporaties zouden we graag elk jaar 30.000 nieuwe woningen bouwen om de crisis op de Nederlandse woningmarkt op te lossen. Maar in 2018 kwamen we niet verder dan 13.000. En dat zal alleen maar minder worden.’’

De pijn zit in de invoering van ATAD, een Europese belastingrichtlijn. Die zorgt ervoor dat woningcorporaties vanaf dit jaar veel minder rente mogen aftrekken en daardoor meer vennootschapsbelasting betalen. Dat komt dus bovenop de verhuurdersheffing, die in de loop der jaren is opgelopen tot zo’n 1,7 miljard euro voor alle corporaties bij elkaar. De heffing is gekoppeld aan de WOZ-waarde. Omdat koophuizen duurder zijn geworden, is de heffing ook omhoog gegaan.

Vele woningcorporaties doen mee met de actie om inzicht te geven in de hoogte van de heffing. Eigen Haard in Amsterdam maakte er zelfs een filmpje over, waarin een moedeloze bestuurder met veel tegenzin ‘afrekent’.

ANP REMKO DE WAAL

Kabinet grijpt in op huurmarkt: WOZ-waarde telt minder zwaar mee, scheefwoners gaan meer betalen

MSN 17.09.2019 De huurprijzen worden minder afhankelijk van de op veel plaatsen rap opgelopen WOZ-waarde, en scheefwoners gaan meer huur betalen. Die maatregelen neemt het kabinet om de vastgelopen woningmarkt vlot te trekken, bevestigen Haagse bronnen na berichtgeving van RTL Nieuws.

De regeringspartijen zijn de maatregelen op de valreep van Prinsjesdag overeengekomen. De problemen op de woningmarkt lijken uit te groeien tot een van de belangrijkste vraagstukken van deze opening van het politieke jaar.

Bij het berekenen van de maximale huurprijs gaat de WOZ-waarde nog maar voor 33 procent meetellen. Nu is de WOZ-waarde, die vooral in de grote steden snel is gestegen, vaak de aanjager van forse huurstijgingen.

Scheefwoners, mensen die een duurder huis zouden kunnen betalen maar toch in een sociale huurwoning blijven, gaan in een paar jaar tijd flink meer huur neertellen. Jaarlijks gaat hun maandhuur met 50 tot 100 euro omhoog tot het maximum van 720 euro is bereikt. Die huurverhoging moet de doorstroming bevorderen en woningcorporaties de ruimte geven om de huur voor mensen met een kleine beurs juist te verlagen.

Minister Kajsa Ollongren (Wonen) zou verder gaan onderzoeken of gemeenten kopers moeten kunnen verplichten om het gekochte huis ook te betrekken. Dat zou particulieren, die het nu vaak afleggen tegen verhuurders die huis na huis opkopen, meer kans geven.

Eerder kondigde Ollongren al aan dat starters mogelijk worden vrijgesteld van overdrachtsbelasting. Woningcorporaties hoeven ook niet langer belasting te betalen over de bouw van tijdelijke huurhuizen.

Kabinet pakt huurstijging en scheefwonen aan

MSN 17.09.2019 De huurprijzen worden minder afhankelijk van de op veel plaatsen rap opgelopen WOZ-waarde. Scheefwoners gaan meer huur betalen. Die maatregelen neemt het kabinet om de vastgelopen woningmarkt vlot te trekken, bevestigen Haagse bronnen na berichtgeving van RTL Nieuws.

De regeringspartijen zijn de maatregelen op de valreep van Prinsjesdag overeengekomen. De problemen op de woningmarkt lijken uit te groeien tot een van de belangrijkste vraagstukken van deze opening van het politieke jaar.

Bij het berekenen van de maximale huurprijs telt de WOZ-waarde nog maar voor 33 procent mee. Nu is de WOZ-waarde, die vooral in de grote steden snel is gestegen, vaak de aanjager van forse huurstijgingen.

Kabinet komt met aanpak huurstijging en scheefwonen

RTL 17.09.2019 Het kabinet komt vandaag, op Prinsjesdag, met een maatregel die de stijging van de huren moet beperken. Het aandeel van de WOZ-waarde bij de bepaling van de huur wordt beperkt tot 33 procent. Scheefwonen wordt aangepakt, en de positie van kopers wordt versterkt. Dat bevestigen bronnen rond het kabinet aan de politieke redactie van RTL Nieuws.

De coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie hebben, na twee weken praten, gisteren een doorbraak bereikt over het huurbeleid. Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken komt vandaag met een pakket aan maatregelen om problemen op de woningmarkt op te lossen.

Lees ook:

Koophuis voor modale inkomens haast onbetaalbaar

Rap tempo

Beperking van de huurstijgingen is er een van. De huren stijgen nu snel omdat de waarde van woningen in Nederland in rap tempo omhoog gaat. Dat geldt zeker voor woningen in de grote steden. Het kabinet wil die stijging afremmen door slechts een derde deel van de WOZ-waarde te laten meetellen bij het vaststellen van de huurprijs.

Minister Ollongren gaat op verzoek van de coalitiepartijen nu ook het scheefwonen aanpakken. Mensen met een relatief hoog inkomen, die in een sociale huurwoning wonen, gaan in een paar jaar tijd fors meer betalen. Hun maandhuur gaat jaarlijks met 50 tot 100 euro omhoog tot de maximale huur van 720 euro is bereikt.

Twee keer modaal

Mensen die twee keer modaal of meer verdienen gaan zelfs meer betalen dan die maximale huurprijs. Woningcorporaties krijgen daardoor extra middelen die ze kunnen besteden aan de huisvesting van de armsten. Zo kunnen ze straks mensen met een laag inkomen, die te duur wonen, huurverlaging geven.

Lees ook:

Huren in grote steden onbetaalbaar, corporaties willen verandering

Beleggers aanpakken

De coalitie heeft ook afspraken gemaakt die de positie van kopers op de woningmarkt moeten versterken. In steden als Amsterdam en Utrecht komen die nu vaak niet aan bod omdat beleggers bestaande huizen opkopen om ze voor veel geld te verhuren.

Het kabinet gaat onderzoeken of hier een einde aan kan worden gemaakt, door gemeenten de mogelijkheid te geven kopers te verplichten zelf in de woning te gaan wonen. Onderzocht wordt wat juridisch mogelijk is op dit gebied. ”Maar met de bedoeling dit in te voeren”, zegt een ingewijde.

Flexwoningen

Minister Ollongren kondigt vandaag ook aan dat ze werk gaat maken van de bouw van grote aantallen tijdelijke huurhuizen. Woningcorporaties die deze woningen laten bouwen hoeven hierover geen belasting (verhuurderheffing) te betalen. Jaarlijks moeten er zo’n 15.000 zogenoemde flexwoningen verrijzen. Het kabinet hoopt zo gemakkelijker het bouwtempo van 75.000 huizen per jaar te kunnen halen.

Lees ook:

Huis kopen? Kabinet wil starters vrijstellen van overdrachtsbelasting

Vrijstellen van overdrachtsbelasting

Eerder meldden wij al dat het kabinet onderzoekt of het starters op de koopwoningmarkt kan vrijstellen van overdrachtsbelasting. Beleggers zouden dan juist een hogere belasting van 6 procent moeten gaan betalen.

Ook die maatregel is bedoeld om te voorkomen dat beleggers in steden waar de woningmarkt is verhit, alle woningen wegkapen voor de neuzen van starters. Voorwaarde is wel dat de belastingdienst de maatregel kan uitvoeren.

Lees meer

Kwart van huurders zit financieel klem: te weinig geld om normaal van te leven

RTL Nieuws; Kajsa Ollongren   Huurwoning   Woningmarkt  Woningcorporaties  Wonen   Scheefwonen

Kabinet: huurprijzen minder hard omhoog, scheefwoners wél de pineut

AD 17.09.2019 Het kabinet maakt vandaag, op Prinsjesdag, bekend dat het hoge huurstijgingen aan banden wil leggen. Ook worden scheefwoners hard aangepakt en komt er in de grote steden mogelijk een woonplicht voor huizenkopers.

Op het nippertje heeft de coalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie gisteren een deal bereikt over extra maatregelen op de woningmarkt, zo bevestigen Haagse bronnen aan deze krant. De woningmarkt wordt geteisterd door hoge huurstijgingen. Ook is het voor veel Nederlanders, vooral in de grote steden, extreem lastig om aan een betaalbaar koophuis te komen.

Lees ook;

Kabinet gaat 'stille ramp op de woningmarkt’ aanpakken

Lees meer

Scheefhuurders: 'We worden weggezet als een stel misdadigers'

Scheefhuurders: ‘We worden weggezet als een stel misdadigers’

Lees meer

De huren stijgen nu hard omdat de waarde van woningen ook fors stijgt. De huurstijging is namelijk gekoppeld aan de WOZ-waarde. Het kabinet heeft besloten dat de WOZ-waarde voor een kleiner deel gaat meetellen bij de berekening van de huurprijs: voor maximaal een derde. Dat moet de stijging van de huurprijzen afremmen.

Scheefwonen

Ook komen er maatregelen tegen scheefwoners. Dat zijn mensen die eigenlijk te veel verdienen voor hun sociale huurwoning. De maandhuur van scheefwoners gaat jaarlijks met 50 tot 100 euro omhoog tot de maximale huur van 720 euro is bereikt. Wie twee keer modaal of meer verdient, gaat ook meer dan 720 euro betalen. De opbrengsten moeten corporaties uitgeven aan een huurverlaging voor mensen die juist weinig verdienen.

De aanpak van scheefwoners is niet onomstreden. Vorig jaar bleek al dat de coalitie iets wil doen aan scheefwoners, maar dat leidde tot veel woedende reacties. Zo stelt een deel van de scheefwoners dat zij geen mogelijkheden hebben om te verhuizen naar een koopwoning of duurder huurhuis.

Het kabinet had voor 25 procent moeten kiezen, dan was op meer plekken de huurverho­ging afgevlakt, aldus Paulus Jansen, Directeur Woonbond

Ook de Woonbond reageert kritisch op beide voorstellen, al spreekt directeur Paulus Jansen van ‘stappen in de goede richting’. ,,Dat de WOZ-waarde in het puntensysteem nog maar voor een derde gaat meetellen, heeft vooral effect in bepaalde gewilde wijken in Amsterdam en Utrecht. In andere steden zoals Nijmegen of Groningen telt de WOZ nu al voor minder dan 33 procent mee – dat heeft met het puntensysteem te maken. Het kabinet had voor 25 procent moeten kiezen, dan was op meer plekken de huurverhoging afgevlakt.”

Met behulp van het puntensysteem wordt bepaald of een woning sociale huurbescherming krijgt (maximale huur van 720 euro per maand) of niet (prijs mag dan door verhuurder worden bepaald, zonder maximum). Jansen kan er mee leven dat scheefhuurders die twee keer modaal verdienen (72.000 euro bruto per jaar) meer moet betalen. ,,We zijn alleen bang voor mensen die op bijvoorbeeld 55.000 euro zitten en drie kinderen hebben. Dan is de huurverhoging met stapjes van 50 euro per jaar fors. Er zijn mensen die dan pijn gaan lijden.”

Woonplicht

Op de koopmarkt wil het kabinet ook ingrijpen: gemeenten krijgen misschien de mogelijkheid om kopers te verplichten zelf in de woning te gaan wonen. Daarmee kunnen beleggers worden buitengesloten. Die kopen vaak bestaande huizen op om ze vervolgens voor veel geld te verhuren. Eerst wordt onderzocht of deze maatregel wel kan worden ingevoerd. Paulus Jansen, oud-wethouder in Utrecht, vraagt zich dat ook af. ,,Het is ook heel moeilijk te handhaven. Daar heeft een stad als Utrecht wel tien nieuwe ambtenaren voor nodig, want ik kan je voorspellen dat dan veel huizen illegaal worden verhuurd.”

De aanpak komt bovenop het geld dat het kabinet uittrekt voor de poging om de woningmarkt vlot te trekken. Eerder lekte uit dat er een miljard euro wordt gestopt in een nieuwbouwfonds voor gemeenten. Ook krijgen de woningcorporaties een korting op de verhuurdersheffing, om hen aan te zetten tot nieuwbouw. In Nederland worden nu nog veel te weinig nieuwe woningen gebouwd. De Woonbond reageerde net als de koepel van woningcorporaties Aedes al kritisch op die maatregelen. Het liefst zien ze de belastingen op sociale woningbouw verdwijnen.

Huurverlaging voor scheefwoners in de knel

Telegraaf 15.09.2020  Het kabinet doet opnieuw een poging om de vastgelopen woningmarkt uit het slop te trekken. Sommige huurders bij wie het water aan de lippen staat krijgen een huurverlaging en er wordt sneller geld ingezet om te kunnen bouwen.

Huren van zogenoemde ’scheefwoners’ die in de knel zitten worden verlaagd. Het gaat dan om huurders van een sociale huurwoning waarbij de huur te hoog is in verhouding tot het inkomen. Scheefgroei komt voor als het inkomen terugvalt of omdat huurders in het verleden een huis toegewezen hebben gekregen dat niet bij hun inkomen past. Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken gaat het naar schatting om 260.000 huurders die in aanmerking komen voor eenmalige huurverlaging. „Gemiddeld komt de huurverlaging neer op 40 euro per maand per huishouden.”

Verduursheffing

Voor woningcorporaties wordt de verhuurdersheffing blijvend met 200 miljoen euro verlaagd. Het geld wordt deels ingezet om de scheefhuurders te compenseren. De rest is bedoeld om de bouw te stimuleren. Voor starters op de woningmarkt geldt dat zij bij het kopen van hun eerste huis geen overdrachtsbelasting te betalen. Dat lag op twee procent. Voor beleggers gaat die overdrachtsbelasting juist omhoog naar acht procent.

Maar niet alleen voor huurders is het steeds moeilijker om een woning te krijgen. Het kabinet heeft grote moeite om aan de eigen bouwdoelstelling te voldoen. Het streven is namelijk om jaarlijks 75.000 nieuwe woningen te bouwen. Er komt 20 miljoen extra euro beschikbaar voor de transformatie van winkels en kantoren tot woningen. Voorgenomen investeringen komen eerder. In 2021 is 450 miljoen euro voor de woningbouw beschikbaar. Vorig jaar werd er door het kabinet al twee miljard euro uitgetrokken, tot op heden is de woningnood daar zeker niet mee opgelost.

BEKIJK MEER VAN; huisvesting en stedenbouw vastgoed Den Haag Binnenlandse Zaken

Paar tientjes huurverlaging voor 260.000 huurders met dure woning

NOS 15.09.2020 Mensen die in een verhoudingsgewijs te dure sociale huurwoning zitten, kunnen toch een huurverlaging verwachten van het kabinet. Vorig jaar was daar al op aangedrongen door belangenorganisaties, maar toen wilde het kabinet daar nog niet van weten. Nu zal het kabinet huurders die hun inkomen deels hebben zien wegvallen éénmalig tegemoet komen.

Zo’n 260.000 huurders gaan daardoor gemiddeld 40 euro huur per maand minder betalen. Het gaat om huurders van een sociale huurwoning van woningcorporaties waarbij de huur te hoog is in verhouding tot het inkomen. De huurverlaging geldt niet voor mensen die in de vrije sector huren.

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken: “Deze huurverlaging is echt gericht op die mensen die te hoge woonlasten hebben en daardoor kwetsbaar zijn voor betaalrisico’s en schulden. Die mensen wil ik hiermee meer financiële ruimte geven, zodat er aan het einde van de maand ook geld overblijft voor andere dingen.”

De maatregel kost zo’n 160 miljoen euro. De verhuurdersheffing die woningcorporaties moeten betalen wordt verlaagd, zodat zij de huurverlaging kunnen doorvoeren. Per saldo blijft de investeringscapaciteit van de sector volgens Ollongren op peil zodat corporaties kunnen blijven doen wat ze moeten doen, zoals het bouwen van nieuwe sociale huurwoningen en het verduurzamen van huizen.

Vrije sector

De Woonbond reageert positief op de huurverlaging voor mensen in de sociale woningbouw. De belangenorganisatie heeft wel kritiek op het onderscheid dat wordt gemaakt tussen huren in de sociale huursector en in de duurdere vrije sector. Die huurders komen niet in aanmerking voor huurverlaging, terwijl zij juist vaak in veel te dure huizen zitten. “Het zou goed zijn geweest als was besloten om de huurtoeslag ook te verruimen naar mensen in de vrije sector”, zegt Trip.

Hij wijst erop dat door het kabinetsbeleid de particuliere verhuur een opmars heeft gemaakt. Bovendien zijn veel huurders noodgedwongen aangewezen op de vrije sector omdat er te weinig sociale huurwoningen beschikbaar zijn.

BEKIJK OOK;

Vestia wentelt schulden af op huurders

BNN-VARA 12.09.2020 De financiële problemen van woningcorporatie Vestia zijn zo groot dat huurders niet de huurverlaging krijgen waarop ze recht hebben. De corporatie is niet in staat in om de afspraken hierover uit het Sociaal Huurakkoord na te leven. Vestia stelt dat ze de huren niet kan verlagen, omdat die nodig zijn om financieel weer gezond te worden. Dit blijkt uit onderzoek van Kassa dat hier vanavond aandacht aan besteedt.

Het Sociaal Huurakkoord werd vorig jaar gesloten door de Woonbond en Aedes, de vereniging van woningcorporaties, waarvan Vestia lid is. Vestia heeft naar eigen zeggen nog altijd te lijden onder de gevolgen van het derivatenschandaal – een beleggingsaffaire die de corporatie aan de rand van de financiële afgrond bracht – waardoor het de afspraken over het verlagen en bevriezen van de huur niet kan nakomen. Daardoor hebben veel huurders die hierop aanspraak maakten deze zomer in plaats van bevriezing of verlaging juist een huurverhoging gekregen.

Waarborgfonds

Deze situatie is extra saillant omdat Vestia in 2012 nog beloofde dat de financiële problemen op geen enkele manier gevolgen voor de huurders zouden hebben.

De corporatie stelt nu op haar website dat zij zich moet houden aan de strenge regels van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) en noemt het een taak van de overheid om lagere inkomens te ondersteunen. Volgens het WSW maakt Vestia echter zelf keuzes in de maatregelen om de financiële problemen op te lossen. Lees de volledige reactie van WSW hier.

De Woonbond die opkomt voor de belangen van huurders vindt het onverteerbaar dat de malaise bij Vestia wordt afgewenteld op de huurder. “Een woningcorporatie hoort zorg te hebben voor haar huurders. Als je een branche brede afspraak maakt om huurders te helpen, moet je die ook nakomen. Er wordt kil gesaneerd over de rug van huurders die hulp nodig hebben”, aldus directeur Zeno Winkels.

Uitzonderlijke situatie

Volgens Aedes is de situatie van Vestia uitzonderlijk. “We vinden het pijnlijk dat de huurders van Vestia nog steeds worden geconfronteerd met het verleden van hun corporatie. Tegelijkertijd hebben we er begrip voor dat het financieel herstel veel voeten in de aarde heeft. Wij raden Vestia aan om in goed overleg met haar huurdersraad te kijken naar de mogelijkheden voor maatwerk.” De volledige reactie van Aedes lees je hier.

De Woonbond daarentegen begrijpt niet waarom Vestia nog lid is van Aedes. Winkels: “Wat doet Vestia nog bij Aedes als ze de gemaakte afspraken niet wil nakomen?” Aedes zet hier tegenover dat het overgrote merendeel van de corporaties de afspraken uit het Sociaal Huurakkoord wel nakomt. 85 procent van de corporaties helpt huurders door de huren te verlagen of bevriezen.

Vestia stelt in haar jaarverslag over 2019 dat ze minimaal 180 miljoen euro nodig heeft om haar werk te kunnen doen. In 2012 werd de noodlijdende corporatie al voor 675 miljoen euro plus rente uit het slop getrokken door andere corporaties. Er zou nu wellicht opnieuw een beroep op de branchegenoten kunnen worden gedaan.

Zaterdagavond schuift de directeur wonen van Vestia, Robert Straver, aan bij Kassa om verder te praten over de problemen van de corporatie.

Kom jij ook in aanmerking voor een lagere huur?

Wil je ook weten of je voor huurverlaging of huurbevriezing in aanmerking komt, zoals afgesproken in het Sociaal Huurakkoord? Vul dan je gegevens in op de website van de Woonbond om daarachter te komen.

Coronacrisis

Vanwege de coronacrisis hebben verhuurders naast de verplichtingen die voortvloeien uit het Sociaal Huurakkoord opdracht gekregen om maatwerk te leveren aan huurders die financiële problemen hebben. Zij zouden bijvoorbeeld kunnen besluiten om tijdelijk de huur te verlagen.

Laat ons vooral weten hoe jouw woningcorporatie reageert op een verzoek om de huur te verlagen of bevriezen, of om maatwerk te leveren vanwege de coronacrisis. We houden graag vinger aan de pols!

Meer over: sociaal huurakkoordvestia

Corporaties: hoge belasting nekt nieuwbouw

AD 11.09.2019 Het extra geld dat het kabinet op Prinsjesdag uittrekt voor de woningmarkt, zet woningcorporaties niet aan tot nieuwbouw en verduurzaming. De corporaties betalen de komende jaren juist honderden miljoenen euro méér belasting, zegt koepel Aedes.

We halen de klimaat­doel­stel­lin­gen niet, waardoor mensen langer in een slecht huis met een hoge gasreke­ning zitten, aldus Marnix Norder, Aedes-voorzitter.

Uit nieuwe cijfers blijkt dat woningcorporaties de komende jaren veel meer kwijt zijn aan belastingen dan eerder was geraamd door het ministerie van Financiën. De extra meevaller voor corporaties die het kabinet op Prinsjesdag aankondigt – een korting van 1 miljard euro op de verhuurdersheffing, uitgesmeerd over tien jaar – valt daarbij in het niet, zegt Aedes-voorzitter Marnix Norder.

Dat heeft verregaande consequenties, waarschuwt Norder. ,,We halen de klimaatdoelstellingen niet, waardoor mensen langer in een slecht huis met een hoge gasrekening zitten, zonder dat ze daar iets aan kunnen doen. En we kunnen elk jaar minder woningen bouwen. Als corporaties zouden we graag elk jaar 30.000 nieuwe woningen bouwen om de crisis op de Nederlandse woningmarkt op te lossen. Maar in 2018 kwamen we niet verder dan 13.000. En dat zal alleen maar minder worden.’’

Lees ook;

Lees meer

Lees meer

Achterhaalde cijfers

De pijn zit in de invoering van ATAD, een Europese belastingrichtlijn. Die zorgt ervoor dat woningcorporaties vanaf dit jaar veel minder rente mogen aftrekken en daardoor meer vennootschapsbelasting betalen.

Het kabinet heeft de Tweede Kamer op basis van oude, achterhaalde cijfers geïnformeerd over de gevolgen die ATAD heeft voor de sociale huursector, zegt Norder. ,,Die cijfers zijn tot wel drie keer lager dan de werkelijkheid van nu. Dat scheelt honderden miljoenen.”

700 miljoen 

Het kabinet schatte in november 2018 dat corporaties dit jaar 244 miljoen euro kwijt zouden zijn aan de nieuwe belasting. Maar uit berekeningen van Aedes – getoetst door accountantsbureau PwC – blijkt dat de corporaties dit jaar een kleine 700 miljoen euro aan vennootschapsbelasting betalen. Dat bedrag loopt volgend jaar verder op door het besluit van het kabinet om de winstbelasting minder sterk te verlagen.

Aedes-voorzitter Norder wil dat er meer geld wordt uitgetrokken om de belastingverhoging te compenseren, zodat corporaties de komende jaren meer kunnen bouwen.

september 17, 2019 Posted by | derde dinsdag september, huur, Huurdersheffing, huurverhoging, miljoenennota 2019, miljoenennota 2020, politiek, prinsjesdag, scheefhuur, scheefhuurder, scheefhuurders, scheefwonen, verhuurdersheffing, woningwet | , , , , , , , , , , , | Reacties uitgeschakeld voor Van Scheefhuurders en Knelhuurders – deel 9

Gedonder met Johan Meijer ex-PvdA-raadslid in Oldenzaal

Diefstal.

We hadden het  al eerder over het gedonder bij de PvdA met o.a. die meneer Bert van der Roest !!  Dan is nu onze andere rooie rakker Johan Meijer aan de beurt’.

Hij wordt verdacht van verduistering van verenigingsgeld. De Oldenzaalse PvdA´er, die afgelopen maandag zijn ontslag nam als raadslid, is penningmeester van de Berg en Dalruiters in De Lutte. Dat meldt de Twentse krant Tubantia.

De politieke carrière van Meijer (63) begon ruim dertig jaar geleden. In 1990 maakte hij twee maanden deel uit van de raad. Vanaf het moment dat hij zelf gekozen werd in de raad (2004) functioneerde hij ook als fractievoorzitter.

Vermist

Meijer, die penningmeester is van de club, werd vorige week woensdag door zijn collega-bestuursleden ter verantwoording geroepen vanwege het ontbreken van een aanzienlijk bedrag in de kas. Meijer verscheen niet en was de komende nacht zelfs even ‘vermist’.

Volgens de politie is hij intussen weer terecht, maar is hij niet meer bereikbaar. Meijer nam afgelopen maandag schriftelijk ontslag als raadslid wegens ‘persoonlijke omstandigheden’.

Geschrokken

Een donderslag bij heldere hemel. Zo betitelt Meijers fractiegenoot Leon Lulofs het besluit van Meijer om zijn raadslidmaatschap neer te leggen. ,,Ik heb er nog niet met Johan zelf over kunnen spreken”, meldt Lulofs. Ook hij is schriftelijk op de hoogte gebracht van de ontslagaanvraag door zijn partijgenoot. Tijdens de eerstkomende raadsvergadering op 14 december zal Stephan Ankone, de nummer 3 op de kieslijst, worden benoemd als de opvolger van Johan Meijer.

Hoewel iemand onschuldig is tot dat het tegendeel is bewezen, zijn de aanwijzingen dusdanig sterk dat Meijer is ontmaskerd.

Het  lijkt op een ‘klassieke verduistering”: een penningmeester die een greep in de kas heeft gedaan en vervolgens met de noorderzon is vertrokken.

Meijer lijkt van de aardbodem verdwenen. Hij zou met deze affaire dermate in zijn maag zitten dat hij zich heeft laten opnemen in een psychiatrische instelling. Hij is niet aanwezig op zijn huisadres en degenen die de deur open doen hullen zich in stilzwijgen. Het is ook niet mogelijk om telefonisch in contact te komen met Meijer voor commentaar.

Uit de summiere informatie die naar buiten sijpelt is af te leiden dat de vereniging 40.000 euro mist. Nadat het bestuur argwaan kreeg is er een intern onderzoek ingesteld. Dat bracht aan het licht dat Meijer verantwoordelijk zou zijn dat er geld is verdwenen.

Nadat er bij Meijer aan de bel was getrokken, zou hij op de vlucht zijn geslagen en gedurende zeker één nacht vermist zijn geweest.

Nevenfuncties

Op zijn website noemt Meijer zich een ‘rechtgeaard sociaal democraat’ die al 34 jaar lid is van de PvdA. Hij was sinds 2004 actief als raadslid in Oldenzaal, onder meer in de functie van fractievoorzitter.

Zijn curriculum vitae vermeldt tal van nevenfuncties. Zo is hij lid van de Raad van Toezicht van de Zorgboerderij de Viermarken in Enschede en vervult hij meerder functies bij de Algemene Nederlandse Gehandicapten Organisatie. Daar is hij penningmeester, belastingadviseur en secretaris in het landelijke bestuur.

De hele affaire is niet alleen in De Lutte en bij Meijer zelf, maar ook in Oldenzaalse politie en in het bijzonder bij de PvdA ingeslagen als een bom. Meijer was een gerespecteerd raadslid die bekend stond als een politicus met veel kennis van zaken en ervaring. In al die jaren dat hij als volksvertegenwoordiger fungeerde, is nooit aan zijn integriteit getwijfeld. Meer   Vorige12345678910Volgende

zie ook: Gedonder met Bert van der Roest ex-PvdA-raadslid in Utrecht

zie ook: Ook gedonder bij de PvdA

zie ook: Gerommel in de Politiek versus Integriteit

Integriteit

In Wilp liet Jan Terlouw D66 notabene nog zijn grote  zorgen over integriteit horen.

‘Het omarmen van het neoliberalisme, snelle technologische ontwikkelingen en gebrek aan een kapstok om over goed en kwaad te spreken hebben politiek en samenleving minder integer gemaakt’. Oud-D66-politicus Jan Terlouw sprak zijn zorgen uit.

Volgens Terlouw (84) is in Nederland de politiek altijd een duidelijke afspiegeling geweest van de samenleving. ‘Het gevoel van de samenleving had altijd invloed op de politiek. Als de integriteit in de politiek afneemt, geldt dat ook voor de samenleving.’

De organisatoren van de Wilpse Lezingen in de dorpskerk te Wilp hebben het vermoeden dat de integriteit in Nederland afneemt en integer handelen in politiek en bestuur minder vanzelfsprekend is dan vroeger. Ze wijzen in dit verband op de discussie over de amorele houding van bestuurders in een aantal sectoren van samenleving en economie.

‘Met de Privatisering van o.a. nutsbedrijven is de publieke zaak naar de markt verschoven. Dat maakt de samenleving commercieel en dat is niet bevorderlijk voor de Integriteit.’ Terlouw noemt de schandalen bij De Munt,  de affaire Loek Hermans VVD met Meavita en de ellende met een aantal woningcorporaties. ‘Die versterken niet het vertrouwen. De nadruk ligt er op financiën. Dat is niet goed voor de bevordering van de financiële integriteit.’

zie ook: Marktwerking in de zorg is vooral een machtsstrijd tussen politici

zie ook: De affaire Loek Hermans VVD – Gerommel in de zorg

zie ook: Gerommel in de (semi)publieke sector – deel 2

zie ook: Gerommel in de (semi)publieke sector – deel 1

zie ook: Gedonder met topbestuurders in de zorg, het onderwijs, woningcorporaties en toezichthouders

zie ook: Parlementair onderzoek woningbouwcorporaties – Conclusie

zie ook: Privatisering van o.a. ProRail en de NS een groot succes !! of niet ??

zie:  Privatisering van o.a. de NS een groot succes !! of niet ??

zie ook: De parlementaire enquêtecommissie Fyra 28.10.2015 – Eindrapport

en zie ook: De parlementaire enquêtecommissie Fyra 18.05.2015 van start

zie verder ook: Onderzoekscommissie verzelfstandiging (Privatisering) van overheidsdiensten – eindrapport

en zie verder dan ook; Onderzoekscommissie verzelfstandiging (Privatisering) van overheidsdiensten

zie dan ook nog: Privatisering – het eerste parlementair onderzoek in de Senaat.

‘PvdA’er stal van gehandicapten’

Telegraaf 18.01.2016 Het voormalige PvdA-raadslid Johan Meijer uit Oldenzaal zou geld hebben gestolen uit de de kas van de Algemene Nederlandse Gehandicapten Organisatie (ANGO). De belangenorganisatie heeft aangifte gedaan tegen Meijer, die penningmeester was bij de ANGO.

Een woordvoerder van de ANGO zegt tegen Hart van Nederland: „Na uitgebreid onderzoek is gebleken dat ook bij ons geld uit de kas is verdwenen. We houden het hele oude bestuur verantwoordelijk voor de wanorde. Ze hebben ronduit slecht financieel beleid gevoerd, waardoor verschillende gehandicapte mensen het slachtoffer zijn geworden. Zo hebben wij nu geen geld meer om bijvoorbeeld mensen te voorzien in trapliften en andere hulpmiddelen. We zijn woedend.”

PvdA’er Meijer kwam november vorig jaar in het nieuws, omdat hij als penningmeester van Ponyclub Berg en Dal uit De Lutte 40.000 euro zou hebben verduisterd. Naar aanleiding van deze affaire had Meijer – naar eigen zeggen een ’rechtgeaarde sociaaldemocraat’ – zijn raadlidmaatschap neergelegd.

lees: PvdA’er berooft gehandicapten en pony’s

lees: PvdA’er nam ook greep uit kas gehandicaptenorganisatie

lees: Meer nieuws over PvdA raadslid Johan Meijer Oldenzaal

Ex-PvdA-raadslid verdacht van stelen geld ponyclub  

NU 25.11.2015 Een voormalig PvdA-raadslid wordt ervan verdacht dat hij als penningmeester geld van de Twentse ponyclub Berg en Dalruiters achterover heeft gedrukt.  Een woordvoerder van de club heeft een bericht van de NOS woensdag tegenover NU.nl bevestigd.

De ponyclub doet verder geen mededelingen over de zaak tot na de ledenvergadering, die donderdagavond plaatsvindt.

De club uit het dorpje De Lutte, bij Oldenzaal, verdenkt de man ervan 40.000 euro achterover te hebben gedrukt. Vorige week woensdag werd de man ter verantwoording geroepen door de rest van het bestuur, maar hij kwam niet opdagen.

Het oud-PvdA-raadslid is sindsdien onbereikbaar. Berg en Dalruiters heeft inmiddels aangifte gedaan bij de politie.

Ontslag

De penningmeester heeft maandag schriftelijk zijn ontslag ingediend als fractieleider in de gemeenteraad van Oldenzaal. Hij schrijft dat hij hiertoe heeft besloten “om persoonlijke redenen”. De fractie zegt woensdag in een reactie “verbijsterd” te zijn, meldt RTV Oost.

Het is niet het eerste PvdA-raadslid dat dit jaar verdacht wordt van verduistering. Onlangs werd het Utrechtse ex-raadslid Bert van der Roest veroordeeld tot een werkstraf en een voorwaardelijke celstraf omdat hij minstens 26.000 euro had verduister uit de kas van de Stichting Straatnieuws waar hij penningmeester van was.

Lees meer over: Oldenzaal

‘Verduistering door PvdA’er’

Telegraaf 25.11.2015  Opnieuw is een PvdA’er ernstig in opspraak geraakt wegens vermeende verduistering. Het Oldenzaalse raadslid Johan Meijer wordt ervan verdacht verenigingsgeld van een pony- en paardenclub in De Lutte waarvan hij penningmeester is in eigen zak te hebben gestoken. Hij zou een greep van ruim 40.000 euro uit de clubkas hebben gedaan. Ponyclub Berg en Dal Ruiters ontdekte het ontbrekende geld vorige week, meldt Tubantia. Meijer werd op het matje geroepen, maar hij verdween als een dief in de nacht. De politie gaf hem zelfs korte tijd op als vermist. De dag erop was hij alweer terecht, maar sindsdien is hij onbereikbaar. Afgelopen maandag nam hij nog wel schriftelijk ontslag als gemeenteraadslid in Oldenzaal.

Berg en Dal Ruiters houdt donderdagavond een extra ledenvergadering waarin de leden worden geïnformeerd over de verduistering van het geld.

Op de website van de PvdA omschijft Meijer zichzelf als een ,,rechtgeaarde sociaal democraat.” Hij is al 34 jaar lid van de PvdA en bekleedt een hele trits nevenfuncties. Zo is hij behalve penningmeester bij de paardenclub, onder meer ook lid van de Raad van Toezicht van een zorgboerderij en penningmeester van gehandicaptenorganisatie Ango.

Eerder werd de PvdA in verlegenheid gebracht door de affaire rond Bert van der Roest. Het zogenaamde ‘roofraadslid stal tienduizenden euro’s van de Utrechtse daklozenkrant Straatnieuws. Hij werd daarvoor veroordeeld tot 240 uur werkstraf plus 3 maanden voorwaardelijk.

Gerelateerde artikelen;

17-03: Werkstraf voor ‘roofraadslid’ Bert van der Roest

04-03: Stelende PvdA’er belaagd

PvdA-raadslid verdacht van diefstal bij paardenclub

Elsevier 25.11.2015 PvdA-raadslid in Oldenzaal Johan Meijer wordt verdacht van het verduisteren van verenigingsgeld van de paardrijvereniging Berg en Dalruiters in De Lutte.

PvdA-raadslid in Oldenzaal Johan Meijer wordt verdacht van het verduisteren van verenigingsgeld van de paardrijvereniging Berg en Dalruiters in De Lutte. Het raadslid zou 40.000 euro uit de kas hebben ontvreemd. Dat meldt de Twentse krant Tubantia.

Vermist

Meijer, die penningmeester is van de club, werd vorige week woensdag door zijn collega-bestuursleden ter verantwoording geroepen vanwege het ontbreken van een aanzienlijk bedrag in de kas. Meijer verscheen niet en was de komende nacht zelfs vermist.

Volgens de politie is hij intussen weer terecht, maar is hij niet meer bereikbaar. Meijer nam afgelopen maandag schriftelijkontslag als raadslid wegens ‘persoonlijke omstandigheden’.

Nevenfuncties

Op zijn website noemt Meijer zich een ‘rechtgeaard sociaal democraat’ die al 34 jaar lid is van de PvdA. Hij was sinds 2004 actief als raadslid in Oldenzaal, onder meer in de functie van fractievoorzitter.

Zijn curriculum vitae vermeldt tal van nevenfuncties. Zo is hij lid van de Raad van Toezicht van de Zorgboerderij de Viermarken in Enschede en vervult hij meerder functies bij de Algemene Nederlandse Gehandicapten Organisatie. Daar is hij penningmeester, belastingadviseur en secretaris in het landelijke bestuur.

PvdA-raadslid verdacht van diefstal bij paardenclub

Servaas van der Laan

Servaas van der Laan (1984) werkt sinds mei 2012 als online redacteur bij Elsevier.

Tags; pvda berg en dalruiters oldenzaal johan meijer

november 26, 2015 Posted by | integriteit, Johan Meijer, Oldenzaal, parlementaire enquêtecommissie, politiek, privatisering, PvdA | , , , , , , , , , , , | 3 reacties

Gerommel in de (semi)publieke sector – deel 2

Rommel.

Na discussies over misstanden bij onderwijsgigant Amarantis en woningcorporatie Vestia die het vertrouwen in de sector en het aanzien van de overheid hebben aangetast, pleit Buijink voor effectievere sturing. Die moet zorgen voor sterke organisaties die hoge kwaliteit leveren en verspilling voorkomen. Ook dient de rol van het parlement bij privatisering duidelijker te worden.

zie ook:  Gerommel in de (semi)publieke sectordeel 1

zie ook: Gedonder met topbestuurders in de zorg, het onderwijs, woningcorporaties en toezichthouders

zie ook: Ellende in het Haagse HagaZiekenhuis – voortgang

Lees ook verder in het NZa-dossier.

Klik door naar ons NZa-dossier.

Lees ook: 10 apr ‘NZa wilde verhaal klokkenluider in doofpot’

zie ook: De Commissie-Borstlap oordeelt over de NZA

zie ook: Onderzoekscommissie: NZa moet op de schop– 01/09/14

Lees meer over: NZa

zie ook: Marktwerking in de zorg is vooral een machtsstrijd tussen politici

Juichen

Betrokkenen bij de semipublieke debacles wijzen erop dat politiek en samenleving destijds juist stonden te juichen bij de projecten. Semipublieke instellingen moesten groter en goedkoper worden, en innovatief gaan werken om maatschappelijke problemen op te lossen. Daarbij werd vergeten te regelen wie het publieke belang van deze organisaties in het schemergebied tussen staat en markt in de gaten moest houden. Inmiddels is er een kentering gaande en zijn, na de strategische managers, de inhoud en de interne organisatie weer belangrijker geworden in zorg en onderwijs.

Maar volgens interim-bestuurder Gerard Erents, puinruimer bij Rochdale en Vestia, is het gevaar niet geweken. Hij verwijst naar de vluchtelingencrisis, waarbij de overheid snel tijdelijke sociale huurwoningen wil. Financieel is dat eigenlijk onverstandig, zegt Erents, maar toch is straks dat de corporatiedirecteur die de meeste tijdelijke huurwoningen kan neerzetten de held van de politiek. ‘Het geheugen van de politiek is kort, dan is de oude dynamiek snel weer terug.’

‘Eén op twintig publieke bestuurders ontspoorde bij invoering marktwerking’

VK 07.11.2015 Bij het invoeren van meer marktwerking in de (semi)publieke sector heeft ongeveer een op vijf ‘ondernemende bestuurders’ de afgelopen jaren de grenzen opgezocht. Een op de twintig (5 procent) van die bestuurders ontspoorde, doordat het toezicht gebrekkig was.

De cowboy-bestuurders geofferd

De schandalen bij semipublieke organisaties als Rochdale, Meavita en NS zijn eenvoudig te doorgronden: er zaten megalomane managers achter en falende toezichthouders met te veel bijbanen. Of is er toch meer aan de hand? Lees hier het verhaal uit de zaterdagkrant. (+)

Dat schat hoogleraar Rienk Goodijk, die al jarenlang onderzoek doet naar het bestuur in de semipublieke sector, vandaag in de Volkskrant naar aanleiding van de schandalen bij onder meer zorgmoloch Meavita, woningcorporatie Rochdale en de NS, met de Fyra.
Goodijk denkt op basis van zijn praktijkervaringen dat grofweg een derde van de semipublieke topfunctionarissen niet geschikt bleek om ‘ondernemend bestuurder’ te worden: ze konden alle veranderingen en de toenemende complexiteit niet aan en ruimden het veld of lieten zich overnemen. Ongeveer de helft wist de slag wel te maken en de resterende 20 procent zocht juist de grenzen op. Zo’n 5 procent ontspoorde echt doordat ze te veel ruimte kregen van het falende toezicht, aldus Goodijk, die donderdag zijn oratie houdt als bijzonder hoogleraar aan de VU.
De semipublieke schandalen zijn weer actueel nu de Ondernemingskamer deze week wanbeleid vaststelde bij Meavita. Toenmalig president-commissaris Loek Hermans, bekritiseerd om zijn vele bijbanen, stapte na de uitspraak op als fractievoorzitter van de VVD in de Eerste Kamer. Verder stond oud-topman Hubert Möllenkamp van de Amsterdamse woningcorporatie Rochdale voor de rechter. De ‘Maserati-man’ wordt verdacht van corruptie, vervalsing, witwassen en belastingfraude. Daarnaast bleek deze week dat een commercieel avontuur in Chili voormalig staatbedrijf De Koninklijke Munt in grote problemen heeft gebracht. Ook hier moet de staat reddend optreden.

GERELATEERDE ARTIKELEN;

Hoe laten de schandalen in de semipublieke sector zich verklaren?

Onbeperkt stapelen bijbanen vloert Loek Hermans

Verder:

Archieffoto

Voorzitter Haagse zorginstelling HWW definitief ontslagen

RTVWEST 13.06.2016 Voorzitter Lettie van Atteveld van de raad van bestuur van de Haagse thuiszorgorganisatie HWW Zorg is definitief ontslagen. De kantonrechter heeft maandag bepaald dat de arbeidsovereenkomst wordt ontbonden. Volgens de rechter was er onder meer sprake van een verstoorde arbeidsverhouding.

Atteveld was ontslag aangezegd na meerdere aanvaringen met de Raad van  Bestuur van HVW zorg. De financiën van de organisatie zouden niet op orde zijn.

Ook zou Van Atteveld niet serieus hebben gereageerd op een kritisch rapport van de Inspectie van de Gezondheidszorg over HWW Zorg.

Ruwaard van Putten Ziekenhuis

In 2010 moest van Atteveld als bestuursvoorzitter stoppen bij het voormalige Ruwaard van Putten Ziekenhuis in Spijkenisse. Het slechte imago van het ziekenhuis en het ontbreken van steun van het ziekenhuispersoneel werden haar toen fataal.

Meer over dit onderwerp: HWW ZORG THUISZORG LETTIE VAN ATTEVELD

Voorzitter zorginstelling HWW definitief ontslagen

Den HaagFM  13.06.2016 Voorzitter Lettie van Atteveld van de Raad van Bestuur van de thuiszorgorganisatie Haagse Wijk en Woon Zorg (HWW) is definitief ontslagen. De kantonrechter heeft maandag bepaald dat de arbeidsovereenkomst wordt ontbonden. Volgens de rechter was er onder meer sprake van een verstoorde arbeidsverhouding.

Atteveld was ontslag aangezegd na meerdere aanvaringen met de Raad van Bestuur van HVW. De financiën van de organisatie zouden niet op orde zijn. Ook zou Van Atteveld niet serieus hebben gereageerd op een kritisch rapport van de Inspectie van de Gezondheidszorg over HWW.

De voorzitter was al eerder op non-actief gezet door een zorginstelling. In 2010 moest van Atteveld als bestuursvoorzitter stoppen bij het Ruwaard van Putten Ziekenhuis in Spijkenisse. Het slechte imago van het ziekenhuis en het ontbreken van steun van het ziekenhuispersoneel werden haar toen fataal. …lees meer

Amphia Ziekenhuis onder verscherpt toezicht gesteld VK 25.05.2016

Amphia Ziekenhuis zes maanden onder verscherpt toezicht NU 25.05.2016

Amphia onder verscherpt toezicht Telegraaf 25.05.2016

Amphia Ziekenhuis onder verscherpt toezicht gesteld AD 25.05.2016

Babywisselzaak Amphia ziekenhuis voor de rechter AD 25.05.2016

‘Angst en intimidatie bij zorggroep Charim’ Telegraaf 26.04.2016

UMC Utrecht: ‘Nu meer meldingen’

Telegraaf 15.04.2016  Het onder verscherpt toezicht geplaatste UMC Utrecht zegt sinds enige tijd dubbel zoveel geneeskundige incidenten en calamiteiten te melden bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) als twee jaar geleden.

Dat stelt een woordvoerder van het universiteitsziekenhuis. ,,Ons beleid is nu: bij twijfel melden!” Precieze cijfers over de omvang van het aantal medische onvolkomenheden wil het ziekenhuis echter niet kwijt, ook al zegt het ’transparant(er)’ te willen zijn. Maar het zou volgens zegsman Paul Geurts gaan om ,,tientallen” extra rapportages.

Het Utrechtse academisch ziekenhuis wordt nu juist aangepakt door de IGZ, ómdat het sinds eind 2013 de inspectie doelbewust onwetend hield over zeker twee zeer ernstige calamiteiten. In beide gevallen stierven de patiënten. Het ging respectievelijk om een per abuis doorgesneden halsslagader en een slagaderlijke bloeding bij een neusoperatie in maart 2015. De drama’s werden eerst afgedaan als onfortuinlijke complicaties dan wel een ’natuurlijk overlijden’. Dat bleek onwaar.

’Definitieprobleem’

Volgens het UMC Utrecht was er te lang sprake van een definitieprobleem over ’wáár het medische incident ophoudt en de geneeskundige calamiteit begint’. ,,Vanwege die bestaande vaagheid is besloten ook de ’twijfelgevallen’ te melden, naast natuurlijk de overduidelijke meldingsplichtige calamiteiten.”

In kringen van de inspectie wordt met enige verbazing gereageerd op de plotseling nauwgezettere melding van ook de twijfelkwesties. ,,Dat dient altijd te gebeuren, het behoort dagelijks beleid te zijn.” Het ziekenhuis is per 6 april 2016 voor een periode van maximaal zes maanden onder verscherpt toezicht gesteld. Het UMC Utrecht beweert dat de uitgebreidere melding reeds is ingezet voordat de tumultueuze media-aandacht de losbrak op de afdelingen Keel-, Neus- en Oorheelkunde (KNO) en Hoofd-Hals Chirurgische Oncologie.

Verscherpt toezicht UMC Utrecht: ‘Enorme knauw in vertrouwen’   VK 14.04.2016

UMC Utrecht onder verscherpt toezicht Trouw 14.04.2016

UMC Utrecht zes maanden onder verscherpt toezicht NU 14.04.2016

UMC Utrecht onder toezicht Telegraaf 14.04.2016

UMC Utrecht onder verscherpt toezicht AD 14.04.2016

Zorgwaakhonden starten onderzoek naar situatie Alliade  NU 14.05.2016

Meer onderzoek naar Alliade Telegraaf 14.04.2016

Van Rijn wil onderste steen boven bij frauduleus Alliade AD 14.04.2016

 

‘Directeuren thuiszorgstichting Alliade verrijkten zich voor miljoenen’

VK 11.04.2016 Twee directeuren van thuiszorgbedrijf Alliade zouden zichzelf voor miljoenen euro’s hebben verrijkt door namens Alliade bedrijven in te huren waarvan ze zelf eigenaar waren. Dat staat gelijk aan belangenverstrengeling, stelt RTL Nieuws op basis van eigen onderzoek.

Het in Heerenveen gevestigde Alliade is een landelijk actieve thuiszorgstichting die ongeveer zevenduizend cliënten bedient. Beide directeuren hielden er naast hun functie bij Alliade ook een serie zorgbedrijven op na, die opereerden onder een holding die ze ‘Freya Groep’ noemden. Bij Alliade waren zij in dienst, van de Freya Groep de eigenaren.

Opdrachten die Alliade kreeg van gemeenten voor bijvoorbeeld de verzorging van thuiszorgcliënten of verstandelijk beperkte jongeren, gaven de twee door aan hun eigen zorgbedrijven. Op die manier kwamen er jaarlijks tonnen aan extra omzet binnen bij de Freya Groep. In het topjaar 2014 ging het om in totaal 730 duizend euro, aldus RTL. Soms gebeurde het doorsluizen van opdrachten zonder dat de opdrachtgevers dit zelf wisten.

‘Geen belangenverstrengeling’

Volgens RTL zouden de directeuren bovendien namens Alliade loodgieters en schoonmakers hebben ingehuurd die vervolgens moesten werken voor hun eigen bedrijven. Ook zou Alliade jaarlijks bijna 200 duizend euro betalen aan de huur van kantoorruimte van de Freya Groep.

Alliade bevestigt tegenover RTL de constructies en de genoemde bedragen. Dat er sprake zou zijn van belangenverstrengeling weerspreekt het bedrijf. ‘In de berichtgeving van RTL Nieuws wordt een beeld geschetst van Alliade waarin we ons niet herkennen en dat in onze ogen geen recht doet aan de werkelijkheid’, aldus het thuiszorgbedrijf in een schriftelijke reactie. De daadwerkelijke reden van de constructies zou liggen in de noodzaak om de zorg ‘anders en veel efficiënter’ te organiseren.

Alliade heeft wel besloten een onafhankelijke partij onderzoek te laten doen naar de twee directeuren, van wie een inmiddels ex-directeur is, officieel om onrust bij cliënten en andere betrokkenen weg te nemen. VVD en PvdA willen dat ook het ministerie van VWS de zaak gaat onderzoeken.

artikelen ;

‘Directeuren thuiszorgstichting Alliade verrijkten zich voor miljoenen’

Verbod op zwijgcontract is pas het begin

Schippers wil zwijgcontract in zorg verbieden

Chirurg UMC Utrecht verdoezelde dodelijk ongeval

‘Wij hebben nooit iemand onder druk gezet’

Bekijk hele lijst

Volg en lees meer over: Mens & maatschappij Gezondheidszorg Nederland Criminaliteit Gezondheid Fraude

Zorggroep Alliade laat zichzelf onderzoeken Telegraaf 11.04.2016

‘Directeuren fraudeerden met miljoenen thuiszorginstelling’ AD 11.04.2016

Directeuren thuiszorg sjoemelen met… Telegraaf 11.04.2016

Chirurg UMC Utrecht verdoezelde dodelijk ongeval

VK 07.04.2016 Het UMC Utrecht is opnieuw in verlegenheid gebracht door een uitgelekte affaire op de kno-afdeling. Een al eerder in opspraak geraakte kno-arts heeft geprobeerd een dodelijke calamiteit op de operatietafel te verdoezelen. Een arts-assistent kreeg opdracht het overlijden van de patiënt te melden als een natuurlijke dood.

Dit stelt het tv-programma Zembla op basis van eigen onderzoek. De arts was vorige week weer aan het werk gegaan, maar het UMC heeft nu ijlings besloten dat de specialist alsnog geen operaties mag uitvoeren.

Het dodelijke incident ging om een ingreep bij een patiënt met een kleine tumor in de neus. Bij de kijkoperatie brak de kno-arts per ongeluk door de schedelbasis en raakte de hersenen, aldus Zembla. Door het hersenvocht dat daarbij vrijkwam, overleed de patiënt niet veel later.

Arts nog steeds aan het werk

Wij hebben het ziekenhuis laten weten dat we daarover graag waren ingelicht, aldus Woordvoerster Inspectie voor de Gezondheidszorg.

Volgens zijn collega’s heeft de kno-arts een verklaring van natuurlijk overlijden laten opstellen door een arts-assistent. Toen dat uitkwam werd de fout in het verslag rechtgezet. Maar het lichaam was al vrijgegeven aan de familie, waardoor er geen onderzoek meer kon plaatsvinden.

De jongste onthulling betreft een zaak uit 2010. Het gaat om dezelfde arts die afgelopen november al in opspraak raakte door een Zembla-uitzending over misstanden op de kno-afdeling van UMC Utrecht. Toen ging het om zijn betrokkenheid bij twee dodelijke calamiteiten die door het ziekenhuis niet werden gemeld bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Als gevolg van de publiciteit werden de arts en zijn afdelingshoofd door het ziekenhuis ‘vrijgesteld van patiëntenzorg’.

Opmerkelijk is dat de medisch specialist vorige week weer aan het werk mocht in het UMC, terwijl er nog een onderzoek loopt. Het ziekenhuis passeerde hierbij de Inspectie, die de zaak hoog opneemt. Een woordvoerster van de IGZ: ‘Wij hebben het ziekenhuis laten weten dat we daarover graag waren ingelicht.’

Wij hebben de inspectie hierover geïnformeerd. Dat wil niet zeggen dat het precies is gegaan zoals Zembla schetst, aldus Monique Matze, woordvoerster van het UMC Utrecht.

De IGZ heeft een externe commissie ingesteld die de patiëntveiligheid op de kno-afdeling in het UMC Utrecht onderzoekt. Het is uitzonderlijk dat de inspectie daarvoor experts van buiten inschakelt. Deze commissie is gevraagd voor 1 juli met een rapport te komen.

‘We kennen deze casuïstiek’, zegt Monique Matze, woordvoerster van het UMC Utrecht in een reactie op de nieuwe zaak. ‘Wij hebben de inspectie hierover geïnformeerd. Dat wil niet zeggen dat het precies is gegaan zoals Zembla schetst. Maar zolang er inspectieonderzoek loopt, kunnen wij niet op deze zaak ingaan.’

Oordeel inspectie

In de tussentijd is het kno-afdelingshoofd uit zijn functie ontheven. ‘Dat had inderdaad eerder moeten gebeuren’, aldus de woordvoerster van UMC Utrecht. Pas nadat er commotie ontstond in de pers over de terugkeer van de kno-arts, is deze week alsnog besloten dat hij voorlopig niet als hoofdbehandelaar fungeert en geen operaties zal uitvoeren. Wel ziet hij patiënten op de polikliniek. ‘We wachten het oordeel van de inspectie af.’

Op de vraag of het dan niet voorbarig is dat de kno-arts alweer aan de slag is, antwoordt ze: ‘Deze arts heeft zijn werk onderbroken door alle druk die er was ontstaan. Door de commotie vorige week over zijn terugkeer, kan hij niet de concentratie op brengen die nodig is voor operaties. Dat wil niet zeggen dat hij verder niet in staat is zijn werk te doen.’ De Inspectie zegt dat dit een besluit is van het ziekenhuisbestuur ‘dat wij voor kennisgeving hebben aangenomen’.

Volgens zijn collega’s heeft de kno-arts een verklaring van natuurlijk overlijden laten opstellen door een arts-assistent. Toen dat uitkwam werd de fout in het verslag rechtgezet. Maar het lichaam was al vrijgegeven aan de familie, waardoor geen onderzoek meer kon plaatsvinden. ‘Deze man zou nooit meer een scalpel mogen vasthouden’, heeft een collega van de chirurg volgens Zembla verklaard.

Over de incidenten en het beleid in het UMC Utrecht zijn al diverse Kamervragen gesteld aan minister Schippers.

ZORG;

Verbod op zwijgcontract is pas het begin

Schippers wil zwijgcontract in zorg verbieden

Chirurg UMC Utrecht verdoezelde dodelijk ongeval

‘Wij hebben nooit iemand onder druk gezet’

‘Moeder overleden hockeyer tekende zwijgcontract na mediadruk op ziekenhuis’

BEKIJK HELE LIJST

Volg en lees meer over: GEZONDHEIDSZORG GEZONDHEID NEDERLAND

Kno-arts UMC weer op non-actief wegens misstand

’Artsen erkennen fouten niet uit angst claims en ontslag’

AD 07.04.2016 De vorig jaar in opspraak geraakte kno-chirurg van het UMC Utrecht blijkt ook in 2010 een operatie met dodelijke afloop te hebben uitgevoerd. Na onthullingen van tv-programma Zembla over twee andere dodelijke incidenten in 2013 en 2014 is de arts nu geschorst.

Als het UMC schoon schip wil maken kan het ook een daad stellen en zelf aangifte doen, aldus Yme Drost, letselschadejurist.

De chirurg was juist vorige week weer begonnen met zijn werkzaamheden in afwachting van het onderzoek van de inspectie, maar stopt donderdag per direct weer met opereren na de nieuwe onthulling van Zembla. Volgens het ziekenhuis kan de man zijn werk niet doen door de golf van negatieve publiciteit.

Juist het feit dat hij weer aan de slag ging terwijl het onderzoek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg IGZ) naar misstanden op zijn afdeling nog niet was afgerond, leidde tot veel ophef. In de uitzending van Zembla was sprake van een angstcultuur op de afdeling en medische missers die niet gemeld waren bij de inspectie.

Onderzoek
Het UMC bevestigt de eerdere incidenten bij de hoofd-hals oncologisch chirurgie-afdeling, maar wil niet ingaan op de afhandeling daarvan omdat die onderwerp van onderzoek is bij de inspectie. Volgens een woordvoerder zijn de casussen daar al in de zomer vorig jaar aangeleverd en maken ze deel uit van het grote inspectie-onderzoek. Volgens de woordvoerder waren de aangeleverde gegevens voor de inspectie geen aanleiding maatregelen te nemen tegen de chirurg. Bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg loopt nog altijd het onderzoek naar de kno-afdeling. Dat is naar verwachting tegen de zomer klaar.

Maatregelen

Een woordvoerder van de IGZ bevestigt dat ook de oudere voorvallen al sinds vorig jaar deel uitmaken van het onderzoek en geen aanleiding geven vooruitlopend op de uitkomsten maatregelen te nemen tegen de chirurg.

Letselschadespecialist Yme Drost ziet in de aanvankelijke melding van een natuurlijke dood bij de operatie in 2010 mogelijk valsheid in geschrifte waarvan nabestaanden, maar ook het ziekenhuis zelf aangifte kunnen doen bij het openbaar ministerie. ,,Als het UMC schoon schip wil maken kan het ook een daad stellen en zelf aangifte doen.”

Schrikken

Drost zegt niet te schrikken van het beeld rond het UMC en de kno-afdeling in het bijzonder. ,,Ik heb helaas met regelmaat te maken met artsen die fouten maken en die zaken onder de tafel vegen. Dat blijft doorgaan als wij onze ogen blijven sluiten voor het feit dat artsen dit soort dingen doen. Dat is een cynische constatering, de goeden niet te na gesproken.”

Volgens Drost heerst onder veel artsen de gedachte dat het erkennen van een fout hen werkloos maakt of tot grote schadeclaims leidt. ,,Er wordt geknoeid, in operatieverslagen staat vaak niet hoe de operatie is verlopen, maar hoe het had moeten gaan. Ze kunnen beter eerlijk zijn en met de gedupeerden in gesprek gaan, vaak komt het dan wel tot een oplossing.”

Drie doden

De op non-actief gezette chirurg veroorzaakte in 2010 een hersenbloeding tijdens een neusoperatie die de patiënt het leven kostte. Twee andere dodelijke incidenten die eerder bekend werden, speelden zich af in 2013 en 2014. In die gevallen werd per ongeluk een slagader geraakt. Het ziekenhuisneemt afstand van de berichtgeving van Zembla omdat die is gebaseerd op anonieme uitspraken en daarom niet controleerbaar zijn.

Lees ook.

Omstreden KNO-arts UMC Utrecht legt werk weer neer

AD 07.04.2016 De KNO-arts die vorige week zijn operaties in het UMC Utrecht hervatte, heeft dat werk weer neergelegd. Volgens het ziekenhuis kan de man zijn werk niet doen door de golf van publiciteit hierover. Vooral het feit dat hij weer aan de slag ging terwijl het onderzoek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg IGZ) was afgerond leidde tot veel onbegrip.

De arts legde in november vorig jaar ook al zijn werk als chirurg neer nadat de KNO-afdeling in opspraak kwam na een uitzending van Zembla waarin sprake was van een angstcultuur op de afdeling en medische missers die niet gemeld waren bij de inspectie. Het televisieprogramma onthult donderdag dat dezelfde chirurg ook in 2010 al betrokken was bij een operatie met dodelijke afloop.

Ook die calamiteit werd aanvankelijk niet gemeld bij de inspectie en afgedaan als een natuurlijke dood. Het UMC bevestigt de eerdere incidenten bij de hoofd-hals oncologisch chirurgie-afdeling, maar wil niet ingaan op de afhandeling daarvan omdat die onderwerp van onderzoek is bij de inspectie.

Geen aanleiding voor maatregelen
Volgens een woordvoerder zijn de casussen daar al in de zomer vorig jaar aangeleverd en maken ze deel uit van het grote inspectie-onderzoek. Volgens de woordvoerder waren de aangeleverde gegevens voor de inspectie geen aanleiding maatregelen te nemen tegen de chirurg.

De Inspectie voor de Gezondheidszorg loopt nog altijd het onderzoek naar de KNO-afdeling. Dat is naar verwachting tegen de zomer klaar. Een woordvoerder van de IGZ bevestigt dat ook de oudere voorvallen al sinds vorig jaar deel uitmaken van het onderzoek en geen aanleiding geven vooruitlopend op de uitkomsten maatregelen te nemen tegen de chirurg.

GERELATEERD NIEUWS;

Omstreden kno-arts gaat toch niet opereren

Omstreden KNO-arts gaat weer aan het werk

KNO-arts UMC weer op non-actief wegens misstand

MEER OVER; UTRECHT UTRECHTPROVINCIE UTRECHT

Omstreden kno-arts gaat toch niet opereren

AD 07.04.2016 Een van de kno-artsen van het Universitair Medisch Centrum Utrecht die betrokken was bij twee dodelijke incidenten, zal voorlopig toch niet gaan opereren. Dat meldt het UMC op zijn website.

Vorige week werd bekend dat de arts zijn werk zou hervatten. Alle media-aandacht die daaop ontstond, leverde hem opnieuw veel druk op. Daarom besloot het ziekenhuis om hem voorlopig geen operaties te laten uitvoeren. Wel zal de arts patiënten poliklinisch behandelen.

Eind vorig jaar kwamen de problemen op de kno-afdeling in het nieuws na een uitzending van het televisieprogramma Zembla. Behalve dat het overlijden van twee patiënten op de operatietafel  niet was gemeld bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg, zou er ook sprake zijn van eenangstcultuur.

Lees ook

Zorgorganisatie verdacht van miljoenenfraude met PGB

AD 01.04.2016 De politie vermoedt dat de voormalige zorgorganisatie Fundament, Dragers in Zorg grootschalige fraude heeft gepleegd met pgb’s.

Omdat het Fundament ook hun bewindvoerder was, hebben de cliënten het geld nooit gezien en weten ze niet wat ermee gebeurd is, aldus Advocaat Arjan Boer.

Volgens advocaat Arjan Boer, die zo’n 70 voormalige cliënten van Fundament bijstaat, gaat het om een bedrag van 2 tot 2,5  miljoen euro.  De voormalige eigenaar ontkent fraude met klem en vindt dat zijn bedrijf om zeep is geholpen.

Afgelopen woensdag deed de politie invallen in een woning met kantoor in Amersfoort en een woning/kantoor aan de Battutalaan in Kanaleneiland. Er werden administratie, computers en gegevensdragers in beslag genomen.

Beheer
Fundament was gevestigd in ’t Goy in Houten en verleende zorg en begeleiding aan huis bij mensen met een verstandelijke beperking in de provincie Utrecht. Daarnaast bezat de organisatie zorgwoningen in Houten. Ook beheerde Fundament de pgb’s van cliënten.

Het zorgkantoor, dat de persoonsgebonden budgetten verstrekt, vermoedde enkele jaren geleden dat opgegeven zorg niet werd verleend. Ook zou de administratie niet kloppen. In 2014 nam het zorgkantoor een ingrijpende maatregel door de pgb’s van de kleine 100 cliënten van Fundament te stoppen.

De zorg  werd overgedragen aan Reinaerde. Fundament en enkele cliënten stapten naar de rechter om het stopzetten van de pgb’s terug te draaien, maar kregen ongelijk.

Het zorgkantoor  wilde daarna volgens wettelijke regels de pgb’s terugvorderen op de cliënten. Het gaat om duizenden tot tienduizenden euro’s per budgethouder, zegt advocaat Arjan Boer. ,,Dit zijn mensen met een IQ tussen de 40 en 70. Velen zijn analfabeet. Omdat het Fundament ook hun bewindvoerder was, hebben de cliënten het geld nooit gezien en weten ze niet wat ermee gebeurd is. Nadat duidelijk werd dat de budgetten niet goed besteed waren, werd het bij hen teruggevorderd.”

Vertrouwen 
Volgens Boer hebben de cliënten grote emotionele schade geleden. ,,Ze zijn vertrouwen kwijt in mensen die hen zouden moeten helpen.”

De voormalig mede-eigenaar van het Fundament ontkent fraude te hebben gepleegd en is boos op het zorgkantoor en de politie. ,,Er is tien jaar lang aantoonbaar goede zorg geleverd. Van fraude is geen sprake.” Hij wil niet met naam in de krant vanwege privacy van zijn familie.

De man zegt dat enkele ontevreden klanten het zorgkantoor hebben benaderd en dat hun verhaal ‘klakkeloos’ is aangenomen. ,,Ik heb aangeboden dat alles onderzocht mocht worden, maar daar is geen gebruik van gemaakt. Van het zorgkantoor kreeg ik geen antwoorden. Pas een paar weken geleden heb ik er voor het eerst een gesprek gehad.”

Volgens hem waren veel budgethouders jarenlang tevreden.  ,,Fraudeurs moeten worden aangepakt. Maar in dit geval heeft het zorgkantoor een professioneel zorgbedrijf ten onrechte om zeep geholpen en de budgethouders in de kou gezet.” Hij heeft staatssecretaris Van Rijn een brief gestuurd en gevraagd om een onafhankelijk onderzoek.

Bezorgd
Tweede Kamerleden uitten vorig  jaar grote bezorgdheid over het feit dat de bewindvoering over de pgb’s   en de zorg die daarvan betaald wordt, in één hand liggen. Inmiddels zijn er nieuwe, strengere regels die moeten voorkomen dat cliënten persoonlijk moeten opdraaien voor niet-geleverde zorg.

Woordvoerder Christine Rompa van Zorgkantoor Zilveren Kruis zegt dat de dossiers op dit moment opnieuw worden beoordeeld. Als blijkt dat de verstandelijk gehandicapten niets te verwijten is, hoeven ze er niet voor op te draaien.

Omstreden KNO-arts gaat weer aan het werk

AD 31.03.2016 Een van de kno-artsen van het Universitair Medisch Centrum Utrecht die betrokken was bij twee dodelijke incidenten gaat donderdag weer aan het werk in het ziekenhuis. Dat meldt het UMC Utrecht naar aanleiding van berichtgeving van het televisieprogramma Zembla.

Volgens het UMC is in overleg met de arts een reïntegratieplan opgesteld. ‘Het tijdelijk terugtreden van de arts was vooral omdat het hem aan rust en concentratie ontbrak, die nodig is voor het doen van complexe operaties. We zijn nu een aantal maanden verder en de betrokken arts is weer in staat om zijn werkzaamheden geleidelijk te hervatten. Het reïntegratieplan voorziet in die geleidelijkheid. De Inspectie voor de Gezondheidszorg is hierover geïnformeerd,’ schrijft het ziekenhuis in een verklaring.

Zembla besteedde eind vorig jaar ook aandacht aan de problemen bij de afdeling keel-, neus- en oorheelkunde van het UMC Utrecht. Behalve dat het overlijden van twee patiënten op de operatietafel  niet was gemeld bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg, zou er ook sprake zijn van eenangstcultuur.

VVD-Kamerlid Leendert de Lange zegt dat hij het onverstandig vindt dat de arts weer gaat opereren. Ook Henk van Gerven (SP) wil dat minister Schippers er een stokje voor steekt.

Lees ook;

Omstreden arts werkt weer

Telegraaf 31.03.2016 De kno-arts van het UMC Utrecht die betrokken was bij medische missers waarbij twee doden vielen, begint donderdag weer met opereren. Het UMC Utrecht heeft dit bevestigd tegen het VARA-programma ZEMBLA.

Het ziekenhuis had hem en het afdelingshoofd in november vorig jaar op non-actief gezet na een uitzending van het programma over misstanden op de afdeling. De Inspectie voor de Gezondheidszorg onderzoekt de verzwegen calamiteiten en de cultuur op de afdeling nog. Kamerleden en patiëntenorganisatie NPCF vinden het besluit van het ziekenhuis verkeerd.

Weggestuurde topvrouw HWW Zorg komt niet terug

AD 25.03.2016 De weggestuurde topvrouw Lettie van Atteveld van HWW Zorg heeft het kort geding tegen de Raad van Toezicht van de zorginstelling verloren. Ze eiste bij de rechter dat ze haar baan als bestuurder zou terugkrijgen.

De Raad van Toezicht stelde Van Atteveld in februari op non-actief en is ook al een ontslagprocedure tegen haar gestart. Vorige week stapte ze naar de rechter om die beslissingen ongedaan te maken.

Volgens haar advocaat was het totaal onduidelijk waarom Van Atteveld weg moest. HWW Zorg, dat is voortgekomen uit het failliet gegane Meavita, zou er financieel goed voor staan.

Kritisch rapport
De Raad van Toezicht bestreed dat tijdens het kort geding. Van Atteveld zou geld dat bestemd is voor huisvesting gebruiken voor de exploitatie van de zorginstelling. Dat zou op de langere termijn HWW Zorg in de problemen kunnen brengen. Verder zou Van Atteveld de Raad van Toezicht niet meteen op de hoogte gebracht hebben van een kritisch conceptrapport van de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Die had vorig jaar november onderzoek gedaan in het verpleeghuis Houtwijk van HWW Zorg.

De kortgedingrechter vindt dat een goede samenwerking tussen Van Atteveld en haar Raad van toezicht door de conflicten niet meer mogelijk lijkt.

GERELATEERD NIEUWS;

Failliete zorginstelling moet vertrekpremie betalen

‘Burger weet niet waar hij aan toe is bij eigen bijdrage Wmo’

Medewerkers TSN Thuiszorg leggen werk neer

MEER OVER;

GEZONDHEIDSZORG ZUID-HOLLAND GEZONDHEID RECHTSZAKEN ‘S-GRAVENHAGE DEN HAAG

Klachtencommissie Florence: personeel maakte fouten bij verzorging bewoonster Loosduinse Hof

RTVWEST 25.03.2016  De klachtencommissie van zorginstelling Florence velt een hard oordeel over de verzorging van een 83-jarige bewoonster, die vorig jaar overleed in zorgcentrum Loosduinse Hof in Den Haag. Volgens dochter Magda overleed haar moeder door een opeenstapeling van fouten.

Magda diende na de dood van haar moeder een uitgebreide klacht in bij de klachtencommissie van het zorgcentrum. Ze was ontevreden over de wondverzorging, de pijnbestrijding en de voeding die haar bejaarde moeder kreeg. Verder klaagde ze over de hoeveelheid douchebeurten en de gebrekkige communicatie over haar moeders toestand.

De klachtencommissie geeft dochter Magda op meerdere punten gelijk. De 83-jarige mevrouw Landveld wilde geen brood meer eten, maar kreeg van het verzorgde personeel geen bijvoeding. Dochter Magda kocht dat zelf voor haar moeder. Volgens de klachtencommissie had het personeel proactiever moeten reageren en zelf alternatieve voeding moeten aanbieden.

Gebrek aan daadkracht

De klachtencommissie stelt ook dat de doorligwonden van de bejaarde bewoonster beter hadden moeten worden verzorgd. In het eindrapport schrijft de commissie dat ‘er sprake is geweest van een gebrek aan daadkrachtig handelen, onvoldoende afstemming en coördinatie’. Dochter Magda denkt dat haar moeder uiteindelijk is overleden aan bloedvergiftiging, vanwege de doorligwonden die te laat werden ontdekt.

Uiteindelijk komt de klachtencommissie met drie aanbevelingen voor zorgcentrum Loosduinse Hof. Er moet in bepaalde gevallen sneller een specialist worden ingeschakeld, er moet duidelijker worden bepaald waar zorgmedewerkers voor verantwoordelijk zijn en familie van bewoners moet twee keer per jaar worden bijgepraat.

Geschillencommissie

Dochter Magda is ‘positief verrast’ door het oordeel van de klachtencommissie. Toch laat ze het hier niet bij: ‘Niet alle klachten zijn gegrond verklaard, dus we stappen alsnog naar de Geschillencommissie.’

Florence laat aan Omroep West weten dat ze de aanbevelingen van de commissie zeer serieus neemt om herhaling in de toekomst te voorkomen. ‘We zullen kritischer gaan kijken of de zorg in een woonzorgcentrum nog toereikend is voor de zorgbehoefte van de cliënt of dat wellicht een verhuizing naar één van onze expertisecentra noodzakelijk is.’

Meer over dit onderwerp: Florence Zorg Den Haag Klacht

Haagse thuiszorgorganisatie HWW zet voorzitter Lettie van Atteveld aan de kant

RTVWEST 17.03.2016 Lettie van Atteveld is ontslagen door de Haagse thuiszorgorganisatie HWW Zorg. Van Atteveld was sinds 2011 voorzitter van de Raad van Bestuur. Van Atteveld, die eerder het Ruwaard van Putten Ziekenhuis leidde, is naar de rechter gestapt om haar ontslag aan te vechten.

Volgens vakblad Zorgvisie stuurde de Raad van Toezicht Van Atteveld de laan uit na meerdere aanvaringen. De Raad vindt dat er sprake was van een onhoudbare situatie, zo zouden de financiën van de organisatie niet op orde zijn. Ook zou Van Atteveld niet serieus hebben gereageerd op een kritisch rapport van de Inspectie van de Gezondheidszorg over HWW Zorg.

LEES OOK: HWW Zorg laat 3 ton aan zorggeld liggen, bewoners de dupe

Van Atteveld snapt niet waarom ze aan de kant is gezet. ‘Het is totaal onduidelijk waarom ze weg moet’, aldus haar advocaat. Volgens hem staat HWW Zorg er met een winst van drie miljoen over het boekjaar 2015 juist goed voor.

Ruwaard van Putten Ziekenhuis

In 2010 moest van Atteveld als bestuursvoorzitter stoppen bij het voormalige Ruwaard van Putten Ziekenhuis in Spijkenisse. Het slechte imago van het ziekenhuis en het ontbreken van steun van het ziekenhuispersoneel werden haar toen fataal.

Meer over dit onderwerp: Thuiszorg HWW Zorg Lettie van Atteveld

Cardioloog na fouten geschorst

Telegraaf 15.03.2016 Een cardioloog van het IJsselland Ziekenhuis in Capelle aan den IJssel is voorwaardelijk geschorst voor de tijd van een jaar, met een proeftijd van twee jaar. Het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Den Haag legt de arts de maatregel op na twee fatale fouten bij een meisje van vijftien jaar en een jongen van negentien.

De jongen en het meisje hadden levensbedreigende hartritmestoornissen, maar deze werden niet door de arts als acuut geïnterpreteerd. Zij hadden direct opgenomen en moeten worden, maar dit gebeurde niet. De jonge mensen zijn daarna plotseling overleden.

Het college legde vorig jaar al tuchtrechtelijke maatregelen op aan drie collega’s van de arts, die in hetzelfde ziekenhuis bij de behandeling van het meisje waren betrokken en onvoldoende kritisch de bevindingen van de cardioloog hadden gevolgd.

Heroïnewinst ‘Slotervaart’ was niet openbaar

AD 15.03.2016 Minister Edith Schippers (Zorg) heeft tegenover de Tweede Kamer de suggestie gewekt dat miljoenenwinsten die het Amsterdamse Slotervaartziekenhuis maakte met de productie van heroïne openbaar beschikbare informatie was. Die informatie stond echter in een geheim jaarverslag, weet NRC Handelsblad na eigen onderzoek.

De geheime versie van het jaarverslag was alleen op het ministerie en binnen het ziekenhuis bekend. De minister antwoordde de Kamer echter tot tweemaal toe dat de omstreden winstuitkering gewoon in het jaarverslag staat. In de openbare gedeponeerde jaarrekening is een uitkering van winst die met de heroïne werd behaald niet gemeld. Volgens Slotervaart is het gangbaar om naast openbare verslagen te werken met geheime uitgebreidere jaarverslagen.

Lees ook;

Bestuursvoorzitter HWW sleept eigen zorginstelling voor de rechter

AD 12.03.2016 Bestuursvoorzitter Lettie van Atteveld van HWW Zorg daagt in een kort geding haar eigen zorginstelling voor de rechter. Ze is het er niet mee eens dat ze op non-actief is gesteld en eist onmiddellijk terugkeer tot haar werk.

Conclusie was dat het in het belang van HWW zorg het beste is om afscheid te nemen van de organisatie, aldus Woordvoerder HWW Zorg.

Van Atteveld zit sinds 22 februari thuis. Volgens een woordvoerder van HWW zorg is dat het gevolg van een besluit van de Raad van Toezicht na een ‘heel zorgvuldig proces’. Daarin zou ‘meermalen’ met de bestuursvoorzitter zijn gesproken. ,,Conclusie was dat het in het belang van HWW Zorg het beste is om afscheid te nemen van de organisatie.”

Meer wil de zegsman niet kwijt vanwege de privacy en omdat er een juridische procedure loopt. Ook de advocaat van Van Atteveld wil niets kwijt zolang de rechtszaak loopt.

Opvallend is dat zowel de cliëntenraad als de ondernemingsraad tegen het vertrek van de bestuursvoorzitter is. De Centrale Cliëntenraad laat weten ‘zeer tevreden’ te zijn over haar functioneren. ,,Ze heeft goede resultaten geboekt.”

Onder vuur
Nog maar vier jaar geleden, in 2012, lag Van Atteveld onder vuur van haar eigen personeelsleden. Ze stelden openlijk misstanden aan de kaak over een hoge werkdruk en als gevolg daarvan slechte zorg. ,,Ze reageert als een despoot, die alleenheerschappij wil,” tekende deze krant destijds op uit de mond van een oud-leidinggevende.

Twee leidinggevenden Middin mogen niet meer als zorgmanager werken bij Binnenklingen

RTVWEST 09.03.2016 Twee leidinggevenden van zorginstelling Middin in Den Haag mogen niet meer als zorgmanager werken. Dat staat in een brief die de organisatie woensdag intern verspreid heeft. Dat gebeurt naar aanleiding van misstanden die hebben plaatsgevonden in de vestiging Binnenklingen.

Eind vorig jaar werd al bekend dat twee medewerkers zich schuldig hebben gemaakt aan‘grensoverschrijdend gedrag’ en werden daarom geschorst. Een van die twee stopt per 1 mei, de ontslagprocedure van de ander loopt nog, zo valt in de brief te lezen.

LEES OOK: ‘Aangifte tegen directie zorginstelling Middin na misstanden’

De zorgmedewerkers hebben zich schuldig gemaakt aan ‘ruwe bejegening, zoals hardhandigheid en het gebruik van pijnprikkels, verbaal geweld en het pesten van cliënten’. Vader Henk Kruik deed eerder zijn verhaal bij Omroep West.

Registratie medewerkers waar aangifte tegen is gedaan

De organisatie heeft aangifte gedaan. De politie doet momenteel aanvullend onderzoek naar de zaak. Middin is aangesloten bij het waarschuwingsregister zorg en welzijn. In dit register worden medewerkers tegen wie aangifte is gedaan geregistreerd. Bovendien kan de inspectie voor de gezondheidszorg maatregelen nemen tegen de medewerkers om te voorkomen dat zij weer aan de slag gaan in de zorg.

Middin zegt een plan van aanpak te hebben gemaakt om verbeteringen ‘zo snel en goed mogelijk’ door te voeren. Zo gaat de zorginstelling dossiers aanleggen van haar medewerkers en wordt meer geïnvesteerd in opleiding en training.

LEES OOK: ‘Ze mogen nooit meer in de zorg werken’ Vader misbruikslachtoffer wil onderste steen boven krijgen

Meer over dit onderwerp: Midden Binnenklingen Den Haag MisbruikMishandeling

Curator wil miljoenen van zorgbestuurders Zonnehuizen

VK 09.03.2016 Bestuurders van de mede door wanbestuur ten onder gegane antroposofische zorginstelling Zonnehuizen worden persoonlijk aansprakelijk gesteld voor het faillissement eind 2011, als het aan curator Marie-José Cools ligt.

Cools wil voormalig directeur Frans Broekhuizen en een tiental voormalige leden van de raad van toezicht laten opdraaien voor het gat van zeker 10 miljoen euro. Zij verwacht deze zomer haar onderzoek te hebben afgerond, waarna het procederen kan beginnen.

Omdat Broekhuizen een miljoenenclaim boven het hoofd hangt die hij misschien niet kan betalen, wil de curator de destijds toegezegde vertrekpremie van 189 duizend euro nu niet aan hem uitkeren, betoogde haar advocaat Van Dalen dinsdag voor de rechtbank.

Broekhuizen had een kort geding aangespannen omdat hij vindt dat de curator hem zijn vertrekpremie hoe dan ook meteen moet uitbetalen. Eerder had de rechter hem gelijk gegeven op het punt dat hij een vordering heeft. Maar de curator wil de vertrekpremie verrekenen met de schadeclaim waarvan de hoogte nu nog niet bekend is.

Slecht bestuur

Honderden medewerkers zijn hun baan kwijt geraakt. Gehandicapte cliënten wisten niet waar zij aan toe waren

Zonnehuizen was een landelijke instelling voor geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg en speciaal onderwijs met 2.300 medewerkers en duizenden cliënten, die de laatste jaren voor het faillissement stormachtig was gegroeid. Onder druk van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en zorgkantoor Agis moest Broekhuizen in het voorjaar van 2011 aftreden. Een half jaar later ging Zonnehuizen failliet, een van de grootste faillissementen uit de zorg van de afgelopen jaren.

Volgens de curator is er sprake geweest van slecht bestuur. De financiële processen waren niet onder controle en de kwaliteit van de zorg liep gevaar. De administratie was niet op orde. De risico’s van de aangegane fusies werden niet onderkend.

‘De curator heeft daarom redenen om aan te nemen dat Broekhuizen zijn taak als bestuurder onvoldoende heeft vervuld en dat hem een persoonlijk ernstig verwijt te maken valt, reden waarom zij hem aansprakelijk heeft gesteld voor de schade hierdoor geleden’, aldus haar advocaat. ‘Honderden medewerkers zijn hun baan kwijt geraakt. Gehandicapte cliënten wisten niet waar zij aan toe waren.’ Eerder werden bestuurders van het failliete Meavita persoonlijk aansprakelijk gesteld voor het faillissement van die zorginstelling.

Broekhuizen zelf zei tegen de rechter dat hij niet verantwoordelijk is voor het faillissement. ‘Toen ik vertrok was er een gat van 8,5 miljoen euro en lag er een herstelplan klaar. Als dat was uitgevoerd was Zonnehuizen niet ten onder gegaan. Mijn opvolgers hebben het verlies opgepompt.’

De rechter doet 23 maart uitspraak. LEES MEER

UMC Utrecht weer in opspraak na niet melden medische missers

VK 02.03.2016 Het Universitair Medisch Centrum Utrecht heeft opnieuw ernstige fouten gemaakt. Het televisieprogramma Zembla toonde woensdagavond dat minder ervaren chirurgen eind 2014 gekozen hebben voor goedkopere, volgens deskundigen minder effectieve methodes bij het plaatsen van hoorimplantaten bij dove kinderen. Van de negen operaties moeten er nu vijf over.

Ook heeft het ziekenhuis geen melding gedaan bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) van drie misgelopen operaties van zeer jonge kinderen met een zeldzame schedelafwijking. Na de operaties hadden de kinderen een scheef, asymmetrisch gezicht.

In november vorig jaar meldde Zembla dat het ziekenhuis ook eerder had verzuimd calamiteiten te melden bij de Inspectie. Het ging toen om twee operaties met dodelijke afloop door artsen op de afdeling keel-, neus- en oorheelkunde (kno). Volgens anonieme medisch specialisten zou op de kno-afdeling een ‘angstcultuur’ heersen en moesten artsen onder grote stress en tijdsdruk opereren. Het ziekenhuis heeft in januari het hoofd van de afdeling KNO en een chirurg ‘met verlof’ gestuurd.

Margriet Schneider, sinds november voorzitter van de raad van bestuur van het UMC Utrecht, trekt het boetekleed aan. ‘Er zijn fouten gemaakt, en elke fout is er één te veel. Voor patiënten is het vaak zwaar en verdrietig’. Het ziekenhuis heeft volgens haar de zaak van de gehoorimplantaten ‘uitgebreid onderzocht’ en het rapport naar de Inspectie gestuurd. ‘Over de misgelopen schedelcorrecties heeft de IGZ ons laten weten dat wij deze hadden moeten melden. Op aanwijzing van de Inspectie zijn we in juni 2015 definitief gestopt met deze ingrepen.’

Incidenten schedeloperaties niet gemeld

Het UMC Utrecht voerde schedeloperaties uit terwijl alleen Rotterdam en Nijmegen deze operaties mogen doen volgens de landelijke richtlijnen.

Ook heeft het ziekenhuis geen melding gedaan bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) van drie misgelopen operaties van zeer jonge kinderen met een zeldzame schedelafwijking. Na de operaties hadden de kinderen een scheef, asymmetrisch gezicht.  In november vorig jaar meldde Zembla dat het ziekenhuis ook eerder had verzuimd calamiteiten te melden bij de Inspectie.

Het ging toen om twee operaties met dodelijke afloop door artsen op de afdeling keel-, neus- en oorheelkunde (kno). Volgens anonieme medisch specialisten zou op de kno-afdeling een ‘angstcultuur’ heersen en moesten artsen onder grote stress en tijdsdruk opereren. Het ziekenhuis heeft in januari het hoofd van de afdeling KNO en een chirurg ‘met verlof’ gestuurd.

Diepgaand onderzoek

De Inspectie voor de Gezondheidszorg is eind vorig jaar een groot onderzoek begonnen naar de KNO-afdeling van het UMC Utrecht, na de eerste uitzending van Zembla. ‘Wij kijken daarin ook naar hoe het ziekenhuis wordt bestuurd en hoe er wordt omgegaan met calamiteiten’, zegt een woordvoerster van de Inspectie. Het is volgens haar uitzonderlijk dat hiervoor een externe onderzoekscommissie is aangesteld.

‘Met het grote, lopende onderzoek hebben we het toezicht al geïntensiveerd, onder meer door onaangekondigde bezoeken. We leggen verscherpt toezicht op als de Raad van Bestuur niet zou meewerken aan het onderzoek of noodzakelijke verbeteringen niet zou doorvoeren. Daar is op dit moment geen sprake van.’ De Patiëntenfederatie NPCF eist diepgaand onderzoek. Volgens de organisatie is dit het zoveelste bewijs dat het systeem met maximale vergoedingen per ziekenhuis niet werkt.

Schneider zegt namens de raad van bestuur dat het ziekenhuis als hard bezig is de organisatie te verbeteren. ‘Het is voor medewerkers nu gemakkelijker om mogelijke misstanden te melden. De richtlijnen zijn verduidelijkt, wanneer een incident bij de inspectie moet worden gemeld. Op de uitvoering ziet de raad van bestuur toe.’

ZORG;

UMC Utrecht weer in opspraak na niet melden medische missers

VS gooien jaarlijks drie miljard aan dure kankermedicijnen weg

3.350 medewerkers TSN Thuiszorg behouden hun werk

Amsterdams ziekenhuis mag op verzoek laten testen op Down

Buurtzorg Nederland redt vierduizend banen van TSN’ers

BEKIJK HELE LIJST

UMC Utrecht faalt weer

Telegraaf 02.03.2016 Een chirurg van het UMC Utrecht heeft schedeloperaties uitgevoerd bij drie baby’s, terwijl die volgens een landelijke richtlijn door gespecialiseerde centra gedaan moesten worden. Daarbij heeft de chirurg een techniek bij de operatie toegepast, die niet wordt voorgeschreven door de richtlijn. De operaties gingen niet goed, waardoor de baby’s opnieuw onder het mes moesten. Dit keer wel door het juiste centra: het Erasmus MC in Rotterdam.

Dat blijkt uit de correspondentie tussen de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en de betrokken ouders die in handen is van ZEMBLA. De IGZ heeft twee gevallen onderzocht en deze aangemerkt als calamiteiten. Het UMC Utrecht heeft nagelaten deze calamiteiten zelf te melden. De IGZ heeft het ziekenhuis opgedragen met deze behandeling te stoppen.

Vertrouwen

Volgens een woordvoerder van het Erasmus MC wist het UMC Utrecht af van de richtlijn. Hij laat ZEMBLA weten: “Alle specialisten zijn betrokken geweest bij de totstandkoming van de landelijke afspraken. De specialisten in Utrecht zijn volledig op de hoogte en van die afspraken en zijn er ook op gewezen.” Het UMC Utrecht laat weten dat de landelijke afspraken niet bindend waren.

Marcel Daniëls, voorzitter Raad Kwaliteit van de Federatie van Medisch Specialisten, zegt dat patiënten erop moeten kunnen vertrouwen dat behandelrichtlijnen worden nageleefd: “Als jij denkt dat je naar een centrum of dokter gaat waar je vertrouwen in hebt dat daar een ingreep gaat gebeuren, dan moet je er ook op kunnen vertrouwen dat die dokter de kennis en kunde met zich meebrengt zoals we met z’n allen in Nederland hebben afgesproken.”

Het UMC Utrecht meldde haar gemaakte fout niet. Hoogleraar Patiëntveiligheid Jan Klein, verbonden aan de TU Delft: “Als ziekenhuis heb je de plicht om te leren van je fouten. En in dat kader is het heel belangrijk dat je je eigen fouten onderzoekt en probeert om herhaling van fouten te voorkomen. Daarnaast heb je de plicht om de Inspectie te informeren.”

Woensdag werd ook via ZEMBLA bekend dat het UMC Utrecht een implantaat bij zeker vijf dove kinderen verkeerd geplaatst heeft. Vier van hen hebben een hersteloperatie gekregen, een vijfde corrigerende ingreep staat in de planning.

UMC Utrecht vaker in de fout

Trouw 02.03.2016  Het Universitair Medisch Centrum Utrecht heeft meer fouten gemaakt bij operaties. Het ging mis bij zeker vijf dove kinderen. Hun implantaat werd niet goed geplaatst. Vier van hen hebben een hersteloperatie gekregen, een vijfde corrigerende ingreep staat in de planning.

Onderzoeksprogramma Zembla meldt dat woensdag. Volgens de uitzending kregen ouders te horen dat een ervaren chirurg de operatie zou doen, maar werd de ingreep in werkelijkheid uitgevoerd door een minder ervaren arts. Bovendien zouden de ouders geen voorgesprek hebben gehad met de behandelend arts.

Het gaat om kinderen die een zogeheten cochleair implantaat moesten krijgen, een hulpmiddel waarmee ze beter konden horen. Die moet achter het oor worden aangebracht. Dat zou in het Erasmus MC in Rotterdam gebeuren, maar dat ziekenhuis had er geen geld voor. Daarom bood het UMCU aan de ingrepen over te nemen.

Het UMCU erkent in een reactie dat ‘dingen niet goed zijn gegaan bij operaties en rond de intake. Dat vinden wij natuurlijk ongelofelijk vervelend en naar voor de kinderen.’ Het ziekenhuis zegt dat de operaties zijn gebeurd ‘onder supervisie’ van een ervaren arts maar dat toezicht was niet voldoende. Volgens het UMCU zijn maatregelen op dit moment niet aan de orde, het ziekenhuis wacht een inspectie-onderzoek af.

Zembla besteedde eind vorig jaar ook aandacht aan de afdeling keel-, neus- en oorheelkunde (kno) van het UMCU. De afdeling zou twee dodelijke incidenten tijdens operaties hebben verzwegen. Ook zou er sprake zijn van een angstcultuur. Kort erna kwam naar buiten dat een andere afdeling een tumor bij een patiënt over het hoofd had gezien. De vrouw werd daardoor ongeneeslijk ziek.

Toezicht
Patiëntenfederatie NPCF eist dat de zaak tot op de bodem wordt uitgezocht. “Verschrikkelijk. Dit had nooit mogen gebeuren. Een patiënt die planbare zorg krijgt, moet altijd vooraf zijn gezien door de dokter die hem of haar opereert”, zegt Dianda Veldman, directeur van NPCF. Volgens haar is dit het zoveelste bewijs dat het systeem met maximale vergoedingen per ziekenhuis niet werkt. “Het geld voor de zorg moet de patiënt volgen. Het moet niet zo zijn dat de patiënt naar een ander ziekenhuis moet omdat in het eigen ziekenhuis het plafond van een behandeling is bereikt”, stelt Veldman.

VVD-Kamerlid Leendert de Lange wil dat het Universitair Medisch Centrum Utrecht onder verscherpt toezicht wordt geplaatst en van onder tot boven wordt doorgelicht.

Verwant nieuws

UMC Utrecht vaker in de fout

Telegraaf 02.03.2016 Het Universitair Medisch Centrum Utrecht heeft meer fouten gemaakt bij operaties. Het ging mis bij zeker vijf dove kinderen. Hun implantaat werd niet goed geplaatst. Vier van hen hebben een hersteloperatie gekregen, een vijfde corrigerende ingreep staat in de planning.

Onderzoeksprogramma Zembla meldt dat woensdag. Volgens de uitzending kregen ouders te horen dat een ervaren chirurg de operatie zou doen, maar werd de ingreep in werkelijkheid uitgevoerd door een minder ervaren arts. Bovendien zouden de ouders geen voorgesprek hebben gehad met de behandelend arts.

Het gaat om kinderen die een zogeheten cochleair implantaat moesten krijgen, een hulpmiddel waarmee ze beter konden horen. Die moet achter het oor worden aangebracht. Dat zou in het Erasmus MC in Rotterdam gebeuren, maar dat ziekenhuis had er geen geld voor. Daarom bood het UMCU aan de ingrepen over te nemen.

Het UMCU erkent in een reactie dat ,,dingen niet goed zijn gegaan bij operaties en rond de intake. Dat vinden wij natuurlijk ongelofelijk vervelend en naar voor de kinderen.” Het ziekenhuis zegt dat de operaties zijn gebeurd ,,onder supervisie” van een ervaren arts maar dat toezicht was niet voldoende. Volgens het UMCU zijn maatregelen op dit moment niet aan de orde, het ziekenhuis wacht een inspectie-onderzoek af.

Zembla besteedde eind vorig jaar ook aandacht aan de afdeling keel-, neus- en oorheelkunde (kno) van het UMCU. De afdeling zou twee dodelijke incidenten tijdens operaties hebben verzwegen. Ook zou er sprake zijn van een angstcultuur. Kort erna kwam naar buiten dat een andere afdeling een tumor bij een patiënt over het hoofd had gezien. De vrouw werd daardoor ongeneeslijk ziek.

Afdelingschef AMC stapt op

Telegraaf 23.02.2016 Het bestuur van het Academisch Medisch Centrum (AMC) in Amsterdam heeft de leiding van de kno-afdeling in zijn geheel vervangen. Dit in de hoop een einde te maken aan al jaren heersende spanningen daar.

Het afdelingshoofd van Keel-, Neus- en Oorheelkunde, prof. dr. Wytske Fokkens, heeft haar functie met onmiddellijke ingang neergelegd. Zij bleek niet in staat, na een periode van betrekkelijke rust, de opnieuw toeslaande neerwaartse spiraal in de relatie tussen staf en artsen-in-opleiding (aio’s) te beteugelen. Sterker nog, volgens huidige en oud-medewerkers was Fokkens daaraan deels debet. Ook de chef de clinique van de afdeling, dr. Erik van Spronsen, verlaat zijn post. Zijn functie is opgeheven.

Fokkens wordt gehandhaafd als hoogleraar en gaat zich meer richten op patiëntenzorg, Van Spronsen blijft aan als arts-otoloog. De Raad van Bestuur van AMC geef daarmee vorm aan naar verluid kritische adviezen van het organisatieadviesbureau Ernst & Young. Dat lichtte op verzoek van de ziekenhuisleiding de al sinds 2008 heersende spanningen door.

Het adviesbureau sprak in de voorbije maanden met 64 medewerkers en oud-medewerkers. Uit hun verklaringen kwam een beeld naar voren van pesterijen en uitbanning van medewerkers, scheldpartijen, bedreiging en manipulatie. Het kno-opleidingsklimaat raakte daardoor ernstig verstoord. Het nu verschenen rapport meldt dat er ’sprake was van een ongunstig en onveilig opleidingsklimaat’.

AMC-woordvoerder Frank van den Bosch zegt echter dat de patiëntveiligheid onder de personele spanningen nimmer in gevaar is geweest. Bovendien zou, aldus het AMC, een recente calamiteit rond een strottenhoofdingreep bij een pasgeboren baby geheel losstaan van de problemen op de kno-afdeling.

OM onderzoekt dood bewoonster zorginstelling Florence

Den HaagFM 05.02.2016 Het Openbaar Ministerie (OM) doet onderzoek naar een huisarts die een bewoonster van zorginstelling het Loosduinse Hof behandelde. De 83-jarige mevrouw Landveld overleed vorig jaar oktober in het verzorgingshuis van gezondheidsorganisatie Florence. Volgens haar dochter heeft de huisarts fouten gemaakt.

Dochter Magda Caffé deed aangifte tegen de huisarts. Ze zou zonder overleg de hartmedicatie van haar moeder hebben afgebouwd. In plaats daarvan kreeg mevrouw Landveld zware pijnstillers waar ze heftig op reageerde. Mevrouw Landveld overleed officieel aan hartfalen. Magda denkt dat haar moeder uiteindelijk is overleden aan bloedvergiftiging, vanwege de doorligwonden die te laat werden ontdekt. “De huisarts heeft wekelijks aan haar bed gestaan, maar die wonden nooit gezien,” zegt de dochter.

De PVV heeft kamervragen gesteld over de zorgverlening in het Loosduinse Hof. De klachtencommissie van zorginstelling Florence is eveneens met de zaak bezig. De nabestaanden van mevrouw Landveld hebben ook een klacht ingediend over de huisarts bij het medisch tuchtcollege.…lees meer

OM onderzoekt dood bewoonster zorginstelling Florence in Den Haag

RTVWEST 04.02.2016 Het Openbaar Ministerie (OM) doet onderzoek naar een huisarts die een bewoonster van zorginstelling het Loosduinse Hof in Den Haag behandelde. De 83-jarige mevrouw Landveld overleed vorig jaar oktober in het verzorgingshuis van gezondheidsorganisatie Florence. Volgens haar dochter heeft de huisarts fouten gemaakt.

Dochter Magda Caffé deed aangifte tegen de huisarts. Ze zou zonder overleg de hartmedicatie van haar moeder hebben afgebouwd. In plaats daarvan kreeg mevrouw Landveld zware pijnstillers waar ze heftig op reageerde.

Mevrouw Landveld overleed officieel aan hartfalen. Magda denkt dat haar moeder uiteindelijk is overleden aan bloedvergiftiging, vanwege de doorligwonden die te laat werden ontdekt. ‘De huisarts heeft wekelijks aan haar bed gestaan, maar die wonden nooit gezien,’ zegt Magda.

PVV stelt kamervragen

De PVV heeft kamervragen gesteld over de zorgverlening in het Loosduinse Hof in Den Haag. De klachtencommissie van zorginstelling Florence is eveneens met de zaak bezig. De nabestaanden van mevrouw Landveld hebben ook een klacht ingediend over de huisarts bij het medisch tuchtcollege.

Meer over dit onderwerp: Florence huisarts zorginstelling zorg PVV Openbaar Ministerie

PVV stelt Kamervragen over zorginstelling Loosduinse Hof in Den Haag

RTVWEST 01.02.2016 PVV-kamerlid Fleur Agema heeft kamervragen gesteld aan staatssecretaris Van Rijn over zorginstelling Loosduinse Hof in Den Haag. Mevrouw Landveld woonde jarenlang in de zorginstelling van Florence, maar overleed volgens haar dochter aan medische fouten die zijn gemaakt door de Florence en de huisarts.

Agema wil van de staatssecretaris weten of het klopt dat het Loosduinse Hof te weinig kennis, middelen en personeel heeft om zorg te leveren aan zieke ouderen. Ook vraagt het PVV-kamerlid zich af of ouderen die in een verzorgingshuis verblijven en achteruit gaan in hun gezondheid, niet beter naar een verpleeghuis kunnen worden overgeplaatst.

BEKIJK OOK: Klachtencommissie Florence hoort verhaal nabestaanden: ‘Mijn moeder wilde niet dood’

De Inspectie voor de Gezondheidszorg doet onderzoek naar het Haagse verzorgingshuis.

Meer over dit onderwerp: PVV Tweede Kamer Loosduinse Hof Den Haag

Zorgbobo’s zwijgen over bonnetjes

Telegraaf 01.02.2016 Zorgbestuurders wringen zich in allerlei bochten om maar niet hun declaraties openbaar te hoeven maken. De Tweede Kamer neemt daar geen genoegen mee.

Met name vanuit de ziekenhuisdirecties is er felle kritiek op het verzoek van RTL Nieuws om gedeclareerde studiereizen, diners en andere bonnetjes openbaar te maken. De bestuurders hebben de pech dat de coalitiepartijen VVD en PvdA zich ook ergeren aan de geheimzinnigheid. „Het lijkt wel of er iets te verbergen is”, zegt liberaal Kamerlid De Lange.

Een dozijn vertegenwoordigers van de zorgbobo’s moest daarom maandag in een hoorzitting in de Kamer uitleggen waarom ze geen openheid van zaken willen geven. De bestuurders namen de vlucht naar voren, door te stellen dat er aan een nieuwe code wordt gewerkt. Daarin wordt voor de totale raad van bestuur de omvang van de declaraties openbaar gemaakt, op het niveau van kostenposten, zoals reizen, eten en drinken of studiekosten. Dit moet dan in het jaarverslag van het ziekenhuis gebeuren.

„Als ik alle bonnen zonder context openbaar maak, worden mijn bestuurders loslopend wild. Ik moet opkomen voor hun privacy”, verdedigde president-commissaris Boele Staal van het St.-Antoniusziekenhuis in Nieuwegein het besluit dat alle ziekenhuisbestuurders samen namen om de declaraties geheim te houden. „En dit mag ook niet leiden tot extra regelgeving”, zei hij.

De coalitie denkt daar anders over. Zeker nadat directeur Yvonne van Rooy namens de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen woedend reageerde op de vraag van de SP of een fles wijn van 100 euro normaal is, net als op de vraag van de VVD hoe in de nieuwe code bijvoorbeeld 100.000 euro aan reiskosten verantwoord zou worden. „Voor wat voor instelling kan dat wel niet zijn”, brieste ze richting liberaal De Lange.

Hij zegt: „Voor een groot ziekenhuis is zo’n bedrag heel normaal.” De fles wijn van 100 euro kwam uit bonnetjes van bestuurders van universitaire ziekenhuizen, die wel publiek verantwoording moeten afleggen. Desondanks zei voorzitter Jacobien Geel van GGZ Nederland dat „dit soort voorbeelden tegenwerking van bestuurders tegen transparantie in de hand werken”.

De coalitie laat het er daarom ook niet bij zitten. Minister Schippers (Volksgezondheid) moet nog een standpunt innemen over de opstelling van de ziekenhuizen. Maar namens de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland heeft voorzitter Femke Halsema al laten uitzoeken dat de wet het Schippers toestaat om zélf alle declaraties op te eisen. „Wij hebben er dan ook geen enkele moeite mee om ze openbaar te maken”, zei ze.

Gerelateerde artikelen;

31-01: Bestuurders zorg met billen bloot

Dit kan u ook interesseren;

Zorgbestuurders met billen bloot

‘Bonnetjes moeten openbaar’

Telegraaf 01.02.2016  Zorgbestuurders kunnen via de wet gedwongen worden tot het afgeven van hun declaraties. Dat staat in een memo die hoogleraar recht en gezondheidsadvocaat Jaap Sijmons heeft gemaakt in opdracht van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland.

Minister Schippers (Volksgezondheid) heeft deze bevoegdheid, staat in het gelekte bericht dat ook is besproken in overleggen van zorgbestuurders. Dat betekent volgens PvdA-Kamerlid Bouwmeester ook dat deze kennis in de hoofden zit van de ziekenhuisdirecteuren die zich verweren tegen het openbaar maken van de bonnetjes.

In de Tweede Kamer vindt maandagmiddag een hoorzitting plaats waarin de zorgbobo’s moeten uitleggen waarom ze weigeren om hun declaraties openbaar te maken. RTL Nieuws heeft hier een verzoek naar gedaan. ,,Ridicuul”, noemde bestuursvoorzitter Ponsioen van het Wilhelminaziekenhuis in Assen dat.

Boele Staal, oud-bankiersvoorman en nu president-commissaris van het Antoniusziekenhuis in Nieuwegein, is dit in ieder geval niet van plan. ,,Er is al een stapeling van toezicht in het publieke domein. Mijn Raad van Bestuur wordt gecontroleerd door de raad van commissarissen, de ondernemingsraad en de cliëntenraad.”

De PvdA vindt dit maar een rare gedachte. ,,Wat maakt uw ziekenhuis zo uniek dat u daar geen verantwoording over hoeft af te leggen?”

Bestuurders zorg met billen bloot

Telegraaf 01.02.2016 Ziekenhuisdirecteuren en andere zorgbestuurders moeten maandag met de billen bloot over hun declaratiegedrag.

De Tweede Kamer wil dat de bestuurders uit zichzelf openheid geven over hun gedeclareerde etentjes, cursussen en hotelovernachtingen. De zorgsector staat tot nu toe stevig op de rem.

Coalitiepartijen VVD en PvdA zijn daar klaar mee. Het is de zorgbestuurders eerst achter de schermen gevraagd om alsnog hun declaratieadministratie openbaar te maken. Sommige instanties doen dat inmiddels ook, maar het gros blijft weigeren, zien VVD en PvdA. Vandaar dat ze nu in het openbaar tekst en uitleg willen. Dat gebeurt maandag tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer.

PvdA-Kamerlid Bouwmeester vindt het gedrag van de weigerende zorgdirecteuren onuitstaanbaar. „In heel veel sectoren is transparantie over declaraties inmiddels al de norm. De zorg is achtergebleven, zit nog een beetje in de jaren ’80 met hun reflex van ’vertrouw ons nou maar’.”

Volgens Bouwmeester is die tijd echter voorbij. Ze hoopt dat de sector dat ook inziet. „Want waar geen wil is, is een wet”, zegt ze dreigend.

Ook coalitiepartner VVD draait de koppige zorgbestuurders de duimschroeven aan. „Het lijkt wel of ze iets te verbergen hebben”, zegt Kamerlid De Lange. „Maar deze discussie gaat wel over publiek geld. Meer transparantie doet heus geen pijn.”

Dit kan u ook interesseren;

Zorgbobo’s zwijgen over bonnetjes

Zorg Prader-Willi Huis verbeterd

Telegraaf 29.01.2016 De zorg in het Prader-Willi Huis in het Friese dorp Mûnein (Moleneind) is sterk verbeterd. Het tehuis staat daarom niet meer onder toezicht, meldde de Inspectie voor de Gezondheidszorg vrijdag.

Het Prader-Willi Huis is een kleinschalige 24 uurswoonvorm voor mensen met het Prader-Willi syndroom. Dat is een aangeboren combinatie van onder andere spierzwakte, onbedwingbare eetlust en een aantal verschillende uiterlijke kenmerken. Het huis telt veertien bewoners, voornamelijk kinderen en tieners.

Het huis stond sinds juli onder toezicht. Verzorgers wisten niet goed hoe ze moesten zorgen voor mensen met het zeldzame syndroom. De patiënten kregen hun medicijnen van mensen die geen medicijnen mochten verstrekken. Slaapkamers gingen ’s nachts op slot en sommige bewoners droegen handschoenen die aan hun pyjama’s waren vastgetapet. Het tehuis is in september en december weer gecontroleerd en nu blijkt dat de kennis van de medewerkers is verbeterd, dat de dossiers zijn vooruitgegaan en dat het beleid voor vrijheidsbeperking op orde is.

ook:

Zorginstelling Pergamijn opnieuw in de fout

Verscherpt toezicht EMC Bosch en Duin opgeheven

Zwolse zorginstelling heeft zaakjes op orde

140 uur werkstraf voor oud-COA-baas Albayrak vanwege valsheid in geschrifte

RTVWEST 28.01.2016  Nurten Albayrak – voormalig baas van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) – is donderdag veroordeeld tot een werkstraf van 140 uur. Albayrak heeft zich schuldig gemaakt aan valsheid in geschrifte, omdat ze niet eerlijk heeft verklaard over het privégebruik van haar dienstauto, oordeelde de rechtbank in Den Haag. Twee weken geleden had de aanklager ook 140 uur werkstraf geëist.

De oud-COA-baas heeft haar secretaresse en chauffeur werkafspraken in haar agenda laten zetten om de schijn te wekken dat ze ergens zakelijk geweest was, terwijl dat niet het geval was. Volgens de rechtbank moesten deze afspraken dienen om leugens over het privégebruik van de dienstauto verhullen.

Albayrak werd in 2012 ontslagen door het COA. De civiele en kantonrechter in Den Haag hebben eerder al geoordeeld dat dat terecht was.

Meer over dit onderwerp:

Nurten Albayrak COA

Oud-COA-baas Albayrak veroordeeld tot werkstraf van 140 uur

VK 28.01.2016 Voormalig COA-topvrouw Nurten Albayrak heeft een werkstraf van 140 uur gekregen. Volgens de Haagse rechtbank maakte ze zich schuldig aan valsheid in geschrift. Albayrak heeft opdracht gegeven aan haar secretaresse en chauffeur om fictieve afspraken in haar agenda te zetten. Op deze manier probeerde ze ‘eerdere leugens’ over het privégebruik van haar dienstauto te maskeren en ‘in het weekend opgelopen verkeersboetes een zakelijk karakter te geven’.

Gesjoemel deed haar de das om

Ooit gold ze als een gevierde allochtone carrièrevrouw. Nu krijgt Nurten Albayrak een werkstraf van 140 uur opgelegd. Reden: gesjoemel met haar werkagenda (+).

De rechter verwijt het Albayrak (50) dat ze telkens de schuld bij anderen legt. Tijdens de zitting – twee weken eerder – zei de voormalige COA-topvrouw nog dat haar chauffeur en secretaresse op eigen houtje met de agenda hadden geknoeid.

De rechter gelooft dat niet en oordeelt dat Albayrak wel degelijk een motief had om in het najaar van 2011 haar agenda te wijzigen. ‘Uit mails en stukken blijkt dat zij vanaf 2011 telkens gecommuniceerd heeft dat ze geen privé gebruik maakte van haar dienst auto’, aldus de rechter. In praktijk gebruikte ze de dienstauto wel buiten werktijd. Ze kreeg bovendien een vergoeding voor de fiscale bijtelling van haar werkgever – 23.790 euro op jaarbasis.

Jarenlang stond Albayrak bekend als een gevierde allochtone carrièrevrouw die leiding gaf aan het COA, de organisatie die verantwoordelijk is voor de opvang van asielzoekers. In interviews omschreef ze zichzelf als een ‘dienend leider’. In september 2011 kantelde dat beeld na berichtgeving in het NOS Journaal. Daarin omschreven anonieme medewerkers Albayrak als een ‘zonnekoningin’ en hekelden ze haar hoge salaris en haar dienstauto, een ‘goudkleurige’ Mercedes. Kort daarna werd ze op non-actief gezet, en enkele maanden later – na onderzoek van de commissie-Scheltema – werd ze ontslagen.

Afgelopen augustus accepteerde Albayraks echtgenoot eveneens een werkstraf van 140 uur. Hij werd beschuldigd van het bedreigen van een getuige in de rechtszaak tegen zijn vrouw.

‘Waarom zou iedereen zo’n hekel aan u hebben gehad? Waarom moest juist uw hoofd op het hakblok? Uw secretaresse, uw chauffeur, de secretaris-generaal, de directeur-generaal. Volgens u hebben ze u allemaal vals beschuldigd en was u degene die haar werk goed deed’, vroeg de rechter twee weken geleden aan de gevallen carrièrevrouw. ‘Het was mijn hoofd of dat van de minister. Er was nou eenmaal al een beeld gecreëerd. Ik heb zeven jaar excellent gefunctioneerd als algemeen directeur van een uiterst complexe organisatie. Maar de minister had al in de media gezegd dat ik hem bedonderd had. En ook al klopte dat niet, mijn kop moest rollen’, antwoordde zij.

Sfeer verziekend

In augustus 2015 kreeg haar echtgenoot eveneens een werkstraf van 140 uur opgelegd….

Albayrak werd op 1 april 2012 op non-actief gezet en ontslagen door het Centraal Orgaan opvang asielzoekers. De civiele-en kantonrechter in Den Haag hebben eerder al geoordeeld dat dat terecht was. Volgens medewerkers van de COA zou ze de sfeer verzieken en te veel geld verdienen. Bovendien zou ze niet luisteren naar mensen in het veld en zo geld verkwanselen.

Vorig jaar oordeelden twee rechters dat het COA Albayrak terecht had ontslagen. Volgens de civiele rechter en de kantonrechter in Den Haag was er daarom geen reden voor het toewijzen van een vergoeding voor het beëindigen van haar contract en immateriële schade voor Albayrak.

Werkstraf voor voormalig COA-baas Albayrak 

NU 28.01.2016 Voormalig COA-baas Nurten Albayrak is donderdag veroordeeld tot een werkstraf van 140 uur. Albayrak heeft zich schuldig gemaakt aan valsheid in geschrifte.

Albayrak heeft niet eerlijk verklaard over het privégebruik van haar dienstauto, oordeelde de rechtbank in Den Haag. Twee weken geleden had de aanklager ook 140 uur werkstraf geëist.

De voormalige baas van het COA heeft haar secretaresse en chauffeur werkafspraken in haar agenda laten zetten. Zo wekte ze de schijn dat ze ergens zakelijk geweest was, terwijl dat niet het geval was.

Volgens de rechtbank moesten deze afspraken dienen om leugens over het privégebruik van de dienstauto verhullen.

Albayrak werd in 2012 ontslagen door het Centraal Orgaan opvang asielzoekers. De civiele en kantonrechter in Den Haag hebben eerder al geoordeeld dat dat terecht was.

Werkstraf voor oud-COA-baas Albayrak

AD 28.01.2016 Oud-COA-baas Nurten Albayrak is donderdag veroordeeld tot een werkstraf van 140 uur. Albayrak heeft zich schuldig gemaakt aan valsheid in geschrifte, omdat ze niet eerlijk heeft verklaard over het privégebruik van haar dienstauto, oordeelde de rechtbank in Den Haag.

Twee weken geleden had de aanklager ook 140 uur werkstraf geëist.
De oud-COA-baas heeft haar secretaresse en chauffeur werkafspraken in haar agenda laten zetten om de schijn te wekken dat ze ergens zakelijk geweest was, terwijl dat niet het geval was. Volgens de rechtbank moesten deze afspraken dienen om leugens over het privégebruik van de dienstauto te verhullen.

Albayrak werd in 2012 ontslagen door het Centraal Orgaan opvang asielzoekers. De civiele en kantonrechter in Den Haag hebben eerder al geoordeeld dat dat terecht was.

Lees ook;

Werkstraf voor oud-COA-baas Albayrak

Telegraaf 28.01.2016 Oud-COA-baas Nurten Albayrak is donderdag veroordeeld tot een werkstraf van 140 uur. Albayrak heeft zich schuldig gemaakt aan valsheid in geschrifte, omdat ze niet eerlijk heeft verklaard over het privégebruik van haar dienstauto, oordeelde de rechtbank in Den Haag.

Twee weken geleden had de aanklager ook 140 uur werkstraf geëist….

De oud-COA-baas heeft haar secretaresse en chauffeur werkafspraken in haar agenda laten zetten om de schijn te wekken dat ze ergens zakelijk geweest was, terwijl dat niet het geval was. Volgens de rechtbank moesten deze afspraken dienen om leugens over het privégebruik van de dienstauto verhullen.

Albayrak werd in 2012 ontslagen door het Centraal Orgaan opvang asielzoekers. De civiele en kantonrechter in Den Haag hebben eerder al geoordeeld dat dat terecht was.

Dit kan u ook interesseren;

OM eist werkstraf tegen Albayrak

Omstreden COA-baas voor de rechter

Mogelijk weer gesjoemel bij ziekenhuis

Telegraaf 27.01.2016  Een ziekenhuis heeft mogelijk gesjoemeld. De instelling zou te hoge kosten voor medicijnen hebben opgegeven en dus ten onrechte te veel geld hebben gekregen. Dat zegt de waakhond, de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), die woensdag een onderzoek is begonnen. De toezichthouder noemt de naam van het ziekenhuis niet.

Het is het vijfde ziekenhuis in een jaar tijd dat mogelijk heeft gerommeld met declaraties. Eerder begon de NZa onderzoeken naar zowel het HagaZiekenhuis als het Medisch Centrum Haaglanden in Den Haag, het VieCurie Medisch Centrum in Venlo en het Admiraal de Ruyter Ziekenhuis in Vlissingen.

Als het ziekenhuis inderdaad foute declaraties heeft ingediend, kan de NZa een boete of een last onder dwangsom opleggen of een zogeheten aanwijzing geven.

Zorginstelling weer in de fout

Telegraaf 26.01.2016 De Limburgse zorginstelling Pergamijn is opnieuw onder verscherpt toezicht gesteld door de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Volgens de inspectie zijn er structurele tekortkomingen op het gebied van huisvesting, deskundigheid van medewerkers en de zorg voor verstandelijk gehandicapte patiënten.

Het verscherpt toezicht geldt voor een periode van zes maanden. ,,Een zorgelijke situatie, met hoge risico’s voor de kwaliteit en veiligheid van de zorg voor de cliënten”, zo typeert de IGZ een instelling in Echt. De IGZ constateerde tijdens een controle onder meer dat tien patiënten waren vastgebonden met beruchte onrustbanden, ook wel bekend als de ‘Zweedse band’. Door het verkeerde gebruik van deze banden zijn er in het verleden bij Nederlandse zorginstellingen meerdere patiënten overleden.

In 2012 trof de inspectie ook al allerlei tekortkomingen aan bij Pergamijn. Zo werden patiënten met een verstandelijke beperking langdurig afgezonderd. Een viertal zat het grootste deel van de dag opgesloten op hun kamer en had nauwelijks contact met de buitenwereld. Ook bleek de begeleiding van andere patiënten met een hoog zorgrisico nog te wensen over te laten.

De IGZ riep Pergamijn meermaals op in te grijpen, maar dat gebeurde pas veel later. Pergamijn biedt behandeling en begeleiding aan mensen met een verstandelijke beperking in Midden-Limburg, Westelijke Mijnstreek, Parkstad (Oostelijk Zuid-Limburg) en Heuvelland.

Eis: 140 uur werkstraf voor oud-COA-baas Nurten Albayrak

RTVWEST 14.01.2016 De aanklager heeft donderdag 140 uur werkstraf geëist tegen oud-COA-baas Nurten Albayrak. Justitie verdenkt haar ervan dat ze valse afspraken in haar agenda heeft laten zetten en daarmee valsheid in geschrifte heeft gepleegd.

De zaak draait om het gebruik van haar dienstauto en boetes die ze kreeg toen ze in privétijd met die auto reed. Ze zou door haar secretaresse en chauffeur werkafspraken in haar agenda hebben laten zetten om de schijn te wekken dat ze ergens zakelijk geweest was, terwijl dat niet zo was, stelt het Openbaar Ministerie (OM).

Albayrak zou contractueel afgesproken hebben dat ze haar auto alleen zakelijk zou gebruiken. Op die manier zou ze geen compensatie meer ontvangen voor fiscale bijtelling en zou haar salaris onder de balkenendenorm blijven.

Niet-bestaande afspraken
Door niet-bestaande afspraken in haar agenda te laten zetten, wilde ze volgens de aanklager verdoezelen dat ze de auto toch privé gebruikte. Albayrak zelf heeft verklaard dat ze niets wist van valse afspraken die in haar agenda werden gezet.

Albayrak werd op 1 april 2012 op non-actief gezet en ontslagen door het Centraal Orgaan opvang asielzoekers. De civiele en kantonrechter in Den Haag hebben eerder al geoordeeld dat dat terecht was.

Meer over dit onderwerp: COA , Nurten Albayrak , werkstraf

OM eist werkstraf tegen oud-COA-baas Albayrak voor fraude

VK 14.01.2016 De aanklager heeft donderdag 140 uur werkstraf geëist tegen oud-COA-baas Nurten Albayrak. Justitie verdenkt haar ervan dat ze valse afspraken in haar agenda heeft laten zetten en daarmee valsheid in geschrifte heeft gepleegd.

De zaak draait om het gebruik van haar dienstauto en boetes die ze kreeg toen ze in privétijd met die auto reed. Ze zou door haar secretaresse en chauffeur werkafspraken in haar agenda hebben laten zetten om de schijn te wekken dat ze ergens zakelijk geweest was, terwijl dat niet zo was, stelt het OM.

Albayrak zou contractueel afgesproken hebben dat ze haar auto alleen zakelijk zou gebruiken. Op die manier zou ze geen compensatie meer ontvangen voor fiscale bijtelling en zou haar salaris onder de balkenendenorm blijven. Door niet-bestaande afspraken in haar agenda te laten zetten, wilde ze volgens de aanklager verdoezelen dat ze de auto toch privé gebruikte. Albayrak zelf heeft verklaard dat ze niets wist van valse afspraken die in haar agenda werden gezet.

Sfeer verziekend

Albayrak werd op 1 april 2012 op non-actief gezet en ontslagen door het Centraal Orgaan opvang asielzoekers. De civiele-en kantonrechter in Den Haag hebben eerder al geoordeeld dat dat terecht was. Volgens medewerkers van de COA zou ze de sfeer verzieken en te veel geld verdienen. Bovendien zou ze niet luisteren naar mensen in het veld en zo geld verkwanselen.

Vorig jaar oordeelden twee rechters dat het COA Albayrak terecht had ontslagen. Volgens de civiele rechter en de kantonrechter in Den Haag was er daarom geen reden voor het toewijzen van een vergoeding voor het beëindigen van haar contract en immateriële schade voor Albayrak.

In augustus 2015 kreeg haar echtgenoot een werkstraf van 140 uur. Het OM besloot hem te vervolgen voor het bedreigen van een getuige in de rechtszaak over het ontslag van zijn omstreden vrouw.

Werkstraf geëist tegen voormalig COA-baas Albayrak.

NU 14.01.2016 Het OM heeft donderdag 140 uur werkstraf geëist tegen voormalig COA-baas Nurten Albayrak. Justitie verdenkt haar ervan dat ze valse afspraken in haar agenda heeft laten zetten en daarmee valsheid in geschrifte heeft gepleegd.

De zaak draait om het gebruik van haar dienstauto en boetes die ze kreeg toen ze in privétijd met die auto reed. Ze zou door haar secretaresse en chauffeur werkafspraken in haar agenda hebben laten zetten om de schijn te wekken dat ze ergens zakelijk geweest was, terwijl dat niet zo was, stelt het OM.

Albayrak zou contractueel afgesproken hebben dat ze haar auto alleen zakelijk zou gebruiken. Op die manier zou ze geen compensatie meer ontvangen voor fiscale bijtelling en zou haar salaris onder de balkenendenorm blijven.

Door niet-bestaande afspraken in haar agenda te laten zetten, wilde ze volgens de aanklager verdoezelen dat ze de auto toch privé gebruikte. Albayrak zelf heeft verklaard dat ze niets wist van valse afspraken die in haar agenda werden gezet.

Albayrak werd op 1 april 2012 op non-actief gezet en ontslagen door het Centraal Orgaan opvang asielzoekers. De civiele en kantonrechter in Den Haag hebben eerder al geoordeeld dat dat terecht was.

Lees meer over: COA Nurten Albayrak

OM eist werkstraf tegen Albayrak

Telegraaf 14.01.2016  Nurten Albayrak, de gevallen directeur van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers heeft zich nog lang niet neergelegd bij haar publieke afgang. Ze voerde al een reeks juridische procedures om haar ontslag aan te vechten, en ook vandaag in de rechtbank van Den Haag toonde ze zich onverminderd strijdbaar.

Albayrak hoorde 140 uur werkstraf tegen zich eisen wegens valsheid in geschrifte, maar ontkent in alle toonaarden. Ze is het slachtoffer geworden van een samenzwering, betoogde ze. ,,Het was mijn hoofd eraf, of dat van de minister. Het mijne was makkelijker.”

Nurten Albayrak zou haar secretaresse en chauffeur opdracht hebben gegeven om achteraf haar digitale agenda aan te passen. Op dagen dat zij de dienstauto privé gebruikte en bekeuringen opliep, moesten er werkafspraken worden genoteerd. Op die manier hoefde zij de boetes niet zelf te betalen, maar deed het COA dat.

De negen afspraken in de agenda hebben inderdaad nooit plaatsgehad, zo gaf Albayrak toe. ,,Alleen heb ik nooit opdracht gegeven om die te noteren.” Waarmee ze haar ex-secretaresse en ex-chauffeur in feite neerzette als leugenaars en plegers van meineed.

In de rechtszaal verklaarde Albayrak dat zij tot september 2011 onbeperkt privé gebruik mocht maken van de dienstauto. ,,Al ga je er mee naar de maan, hij is van jou”, zou baas Loek Hermans hebben gezegd.

Het COA compenseerde vanaf 2007 de fiscale bijtelling. Volgens Albayrak was de afspraak dat die compensatie vanaf september 2011, na haar herbenoeming, zou komen te vervallen. Dat was noodzakelijk om ervoor te zorgen dat haar salaris zou stroken met de Balkenendenorm, die bepaalt dat openbare bestuurders niet meer dan 130 procent van een ministerssalaris mogen verdienen. Ze zou vanaf dat moment ook privé geen gebruik meer maken van de dienstauto.

Daar ging het mis, zegt Albayrak. Een en ander werd nooit geformaliseerd, terwijl in allerlei mails wel steeds werd geschreven dat altijd louter het zakelijk gebruik van de dienstauto was toegestaan. ,,Bewijzen van het tegendeel zijn achteraf gefabriceerd”, beweert Albayrak. ,,Je kunt me alleen verwijten dat ik mijn werkgever niet genoeg achter de vodden heb gezeten. Ik heb mezelf ongelooflijk tekort gedaan door uit te gaan van vertrouwen.”

Waarom ze zelf tegenover de commissie Scheltema die onderzoek deed naar beschuldigingen dat ze tiranniek leiding gaf verklaarde dat ze de auto nooit privé gebruikte, was niet zo gek, vond Albayrak. ,,Ik heb niet goed geluisterd door de spanning. De commissie was mijn laatste strohalm om rehabilitatie te krijgen. Ik dacht dat de vragen alleen gingen over de nieuwe situatie, na september 2011. Het is een misverstand. Ik had nimmer de intentie om te liegen.”

De af en toe door emoties overmande Albayrak zei tegen de rechtbank dat ze tot op de dag van vandaag moeite heeft met haar ontslag. ,,Ik heb niks verkeerd gedaan. Ik moet al viereneenhalf jaar gissen om te begrijpen wat hier is gebeurd. Mensen prezen me eerst de hemel in, en van de ene op de andere dag was het over.”

Albayrak zit nu werkloos thuis en heeft schulden door de hele affaire, zegt ze. ,,Ik kan niet eens meer caissiére bij Albert Heijn worden.”

OM eist werkstraf tegen Albayrak

AD 14.01.2016 De aanklager heeft donderdag 140 uur werkstraf geëist tegen oud-COA-baas Nurten Albayrak. Justitie verdenkt haar ervan dat ze valse afspraken in haar agenda heeft laten zetten en daarmee valsheid in geschrifte heeft gepleegd.

De zaak draait om het gebruik van haar dienstauto en boetes die ze kreeg toen ze in privétijd met die auto reed. Ze zou door haar secretaresse en chauffeur werkafspraken in haar agenda hebben laten zetten om de schijn te wekken dat ze ergens zakelijk geweest was, terwijl dat niet zo was, stelt het OM.

Albayrak zou contractueel afgesproken hebben dat ze haar auto alleen zakelijk zou gebruiken. Op die manier zou ze geen compensatie meer ontvangen voor fiscale bijtelling en zou haar salaris onder de balkenendenorm blijven. Door niet-bestaande afspraken in haar agenda te laten zetten, wilde ze volgens de aanklager verdoezelen dat ze de auto toch privé gebruikte.

Albayrak zelf heeft verklaard dat ze niets wist van valse afspraken die in haar agenda werden gezet. Albayrak werd op 1 april 2012 op non-actief gezet en ontslagen door het Centraal Orgaan opvang asielzoekers. De civiele en kantonrechter in Den Haag hebben eerder al geoordeeld dat dat terecht was.

Omstreden COA-baas voor de rechter

Telegraaf 14.01.2016 Nurten Albayrak (50), de ex-directeur van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) die in 2012 in opspraak raakte en werd ontslagen, moet zich vandaag in de rechtbank van Den Haag verantwoorden wegens valsheid in geschrifte.

Volgens het Openbaar Ministerie liet zij in september 2011 acht werkbezoeken en een lunchafspraak in haar digitale agenda noteren, die in werkelijkheid niet plaatsvonden. Dat deed ze om het privégebruik van haar dienstauto achteraf te verhullen. Haar directiesecretaresse en chauffeur maakte zij medeplichtig aan het bedrog door misbruik te maken van haar positie, zegt het OM. Zo liet ze onder meer afspraken noteren in de digitale agenda rondom tijdstippen in het weekeinde waarin verkeersovertredingen waren begaan met de dienstauto.

Op de valsheid in geschrifte die ze pleegde, staat een maximum gevangenisstraf van zes jaar, maar dat wordt in de praktijk niet snel opgelegd.

De val van directeur Nurten Albayrak werd in september 2011 ingeluid door personeelsleden van het COA die uit de school klapten over het ‘schrikbewind’ dat Albayrak zou voeren en de volledig verziekte werksfeer bij het COA. Ook zou ze zichzelf een jaarsalaris hebben toegekend dat de balkenendenorm ver te boven ging: 273.000 euro. Toenmalig minister Gerd Leers zette haar op non-actief omdat Albayrak hem verkeerd zou hebben geïnformeerd over de kwestie.

Albayrak, nichtje van voormalig PvdA-Kamerlid Nebahat Albayrak, ging strijdend ten onder. Ze vocht zo ongeveer iedere voor haar nadelige beslissing aan, maar moest uiteindelijk het onderspit delven. De nekslag vormde het zeer negatieve rapport dat een commissie onder leiding van oud-staatssecretaris Scheltema in april 2012 presenteerde. Haar functioneren als directeur had geleid tot een gevoel van sociale onveiligheid en een cultuur van verdeel en heers binnen het COA, aldus de commissie. Albayrak was dominant, stond niet open voor kritiek en gaf bewust onjuiste informatie over haar salaris en het privégebruik van de dienstauto. Albayrak wees alle conclusies van de commissie van de hand. Ze kon niet voorkomen dat ze werd ontslagen.

De strafzaak tegen de ex-COA-directeur is live te volgen via onze verslaggeefster Saskia Belleman; Tweets door @SaskiaBelleman

Arts stopt als hoofd omstreden kno-afdeling UMC Utrecht 

NU 11.01.2016 Het afdelingshoofd van de omstreden kno-afdeling van het UMC Utrecht, Wilko Grolman, legt zijn leidinggevende taken definitief neer.

De hoogleraar otologie (oorheelkunde) blijft wel verbonden aan het ziekenhuis, onder meer als wetenschappelijk onderzoeker. Dat werd maandag bekend.

Eind november werd al bekend dat twee omstreden kno-artsen van het Utrechtse ziekenhuis voorlopig geen operaties meer zouden uitvoeren.

Het UMC raakte vorig jaar in opspraak nadat het programma Zemblamisstanden op de afdeling keel-, neus- en oorheelkunde aan het licht had gebracht. Op de afdeling zou een angstcultuur heersen. Ook zouden er medische missers zijn gemaakt waardoor twee patiënten zijn overleden.

Lees meer over: UMC Utrecht

Gerelateerde artikelen;

Externe commissie onderzoekt UMC Utrecht

Omstreden kno-artsen UMC Utrecht opereren niet meer

Kno-artsen UMC Utrecht ‘met verlof’ gestuurd

‘UMC Utrecht verzwijgt twee dodelijke incidenten op KNO-afdeling’

Omstreden kno-arts UMC weg als leidinggevende

AD 11.01.2016 Het voormalig hoofd van de KNO-afdeling van het UMC Utrecht keert niet terug in zijn leidinggevende functie. Hij was daarvan in novemberontheven na een uiterst kritische uitzending van Zembla over zijn functioneren.

Daarin schetsten voormalig collega’s en anonieme medewerkers van de afdeling het beeld dat sprake was van een angstcultuur. Ook was hetoverlijden van twee patiënten niet gemeld bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Nu blijkt dat ook artsen in opleiding geen vertrouwen hebben in de man. Het ziekenhuisbestuur concludeert nu dat behoefte is aan een ander type leiderschap waarbij verbinding centraal staat.

De hoogleraar oorheelkunde gaat zich concentreren op onderzoek en behandeling van patiënten. Vooral op het terrein van oorimplantaten verrichtte hij baanbrekend werk.

Lees ook;

Arts stopt als hoofd kno-afdeling UMC

Telegraaf 11.01.2016 Het afdelingshoofd van de omstreden kno-afdeling van het UMC Utrecht, Wilko Grolman, legt zijn leidinggevende taken definitief neer. De hoogleraar otologie (oorheelkunde) blijft wel verbonden aan het ziekenhuis, onder meer als wetenschappelijk onderzoeker. Dat werd maandag bekend.

Eind november werd al bekend dat twee omstreden kno-artsen van het Utrechtse ziekenhuis voorlopig geen operaties meer zouden uitvoeren. Het UMC raakte vorig jaar in opspraak nadat het programma Zembla misstanden op de afdeling keel-, neus- en oorheelkunde aan het licht had gebracht. Op de afdeling zou een angstcultuur heersen. Ook zouden er medische missers zijn gemaakt waardoor twee patiënten zijn overleden.

Gerelateerde artikelen;

14-12: Extern onderzoek UMC Utrecht

30-11: Geen kno-artsen UMC Utrecht

27-11: Kamers UMC Utrecht weer open

20-11: ‘Record smartengeld UMCU’

‘AMC meldt incident kno-arts niet bij Inspectie’  

NU 02.01.2016 Het AMC in Amsterdam heeft anderhalf jaar geleden een ernstig incident na een operatie niet bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) gemeld.

De NOS is in het bezit van het calamiteitenonderzoek van het AMC.

Bij een operatie in de keel van een drie maanden oude baby zou verkeerde hechtdraad zijn gebruikt. De baby moest worden geopereerd omdat hij problemen had met ademhalen. Toen de hechtingen loslieten moest de wond opnieuw worden gehecht.

Maar de situatie van de baby verslechterde. Er zat een scheurtje in zijn strottenklepje en moest acuut opnieuw geopereerd worden. Als gevolg van de complicaties moest de baby maandenlang per sonde worden gevoed. Hij kan nu weer gepureerd voedsel eten.

Verkeerde diagnose

Volgens het onderzoek waar de NOS uit citeert, is in eerste instantie ook een verkeerde diagnose gesteld en had de baby helemaal niet geopereerd hoeven worden.

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) bevestigt dat de zaak in onderzoek is. Het AMC stelt in een reactie aan de NOS dat het om een complicatie ging en niet om een calamiteit. Complicaties hoeven niet bij IGZ gemeld te worden.

Het is het tweede incident in korte tijd op de kno-afdeling van een ziekenhuis. Onlangs kwam naar buiten dat het UMC in Utrecht onlangs heeft verzuimd tweesterfgevallen tijdens operaties van een kno-arts te melden.

Lees meer over: AMC Inspectie voor de Gezondheidszorg

Gerelateerde artikelen;

Deel AMC enige tijd afgesloten wegens verwarde vrouw

‘UMC Utrecht verzwijgt twee dodelijke incidenten op KNO-afdeling’

‘IGZ grijpt steeds vaker in’

AMC meldde medische calamiteit bij babyoperatie niet aan inspectie

VK 02.01.2016 Het Amsterdamse ziekenhuis AMC heeft anderhalf jaar geleden een medische calamiteit niet bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) gemeld. Dat blijkt uit gegevens in handen van de NOS. Na het UMC Utrecht is het weer een ziekenhuis dat in de fout zou zijn gegaan.

Ook UMC Utrecht meldde twee zaken niet

In november vorig jaar bleek dat het UMC Utrecht twee operaties met dodelijke afloop door KNO-artsen niet als calamiteit heeft gemeld bij de IGZ, terwijl dat waarschijnlijk wel had gemoeten.Volgens anonieme medisch specialisten zou op de KNO-afdeling een ‘angstcultuur’ heersen.

De zaak betreft een operatie van een pasgeboren baby met ademhalingsproblemen. Tijdens de behandeling heeft een KNO-arts het strottenhoofd iets verruimd en het strottenklepje opgetrokken, een ongebruikelijke ingreep. Naderhand ging het mis toen een hechting losliet. Er was een verkeerd hechtdraad gebruikt, zo bleek.

Volgens het AMC was in de zaak sprake van een complicatie en niet van een calamiteit. Medische complicaties, die nu eenmaal kunnen voorvallen, hoeven niet gemeld te worden, in tegenstelling tot calamiteiten. Nadat de IGZ om meer informatie had gevraagd is door een interne commissie van het AMC een onderzoek verricht waar zes tekortkomingen en tien verbeterpunten werden genoemd. Naast het gebruiken van het verkeerde hechtdraad blijkt ook dat er geen echte harde reden was om de operatie uit te voeren. Het IGZ bevestigt aan de NOS dat de zaak wordt onderzocht.

Destijds is het geval beoordeeld als complicatie en niet als calamiteit en hoefden wij het dus niet te melden, aldus Reactie AMC.

Gepureerd voedsel

De baby heeft de medische problemen als gevolg van de misgelopen operatie overleefd, maar meerdere operationele ingrepen waren daarvoor nodig. Na de constatering dat een hechting had losgelaten, is de wond acuut opnieuw gehecht. Dat bleek niet toereikend. Vervolgens is bij een operatie een deel van het strottenklepje verwijderd. Hierdoor heeft de baby lange tijd voedsel toegediend gekregen via een sonde. Nu eet hij gepureerd voedsel.

‘Hij kokhalsde alleen maar, hoestte en spuugde vervolgens reactief daarop’, vertelt de vader van de baby tegen de NOS. ‘Het was voor mijn vrouw en mij een vreselijke tijd.’

AMC betreurt uitkomst

In een reactie zegt het AMC dat er sprake is geweest ‘van een ernstige ongewenste uitkomst, die wij vanzelfsprekend betreuren, maar die destijds is beoordeeld als complicatie en niet als calamiteit en die wij dus niet hoefden te melden’. Eerder stapten de ouders van de baby naar de klachtencommissie van het AMC, maar die verklaarde hun klacht grotendeels ongegrond.

ZORG;

AMC meldde medische calamiteit bij babyoperatie niet aan inspectie

De speciale zorgtaxi? Die kan in de garage blijven staan

‘Het pamperen van mensen betekent dat je ze uitsluit’

Chaos, ongelijkheid, twijfel, maar geen grote ongelukken

Moet het ziekenfonds terug?

BEKIJK HELE LIJST

AMC verzweeg calamiteit

Telegraaf 02.01.215 Het AMC in Amsterdam heeft anderhalf jaar geleden een medische calamiteit niet bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) gemeld. Dat blijkt uit gegevens in handen van de NOS.

Na het UMC Utrecht is het weer een ziekenhuis dat in de fout zou zijn gegaan. Volgens het AMC was in de zaak, een operatie aan de strottenklep van een drie maanden oude baby, sprake van een complicatie en niet van een calamiteit. Complicaties hoeven niet gemeld te worden. Nadat de IGZ om meer informatie had gevraagd is door een interne commissie van het AMC een onderzoek verricht waar 6 tekortkomingen en 10 verbeterpunten werden genoemd. Het IGZ bevestigt aan de NOS dat de zaak in onderzoek is.

AMC had problemen na operatie moeten melden

NOS 01.01.2016 Het Amsterdamse ziekenhuis AMC had de problemen die ontstonden na de operatie van een drie maanden oude baby meteen moeten melden bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Dat zegt Martin Buijsen, hoogleraar recht en gezondheid.

“Elke gebeurtenis die onverwacht of onvoorzien is, moet gemeld worden”, aldus Buijsen. Het AMC deed dat niet, omdat er sprake zou zijn van een complicatie. Die hoeven niet aangekaart te worden.

Maar het onderscheid tussen een complicatie en een calamiteit is soms erg arbitrair, zegt Buijsen. “En bij twijfel zouden incidenten altijd gemeld moeten worden. Beter een keer te veel dan een keer te weinig naar de IGZ.”

Fouten

Dat het AMC niet naar de inspectie is gestapt is volgens Buijsen, die zitting heeft in een aantal raden van toezicht van ziekenhuizen, niet uitzonderlijk. “Er lopen altijd wel een paar dossiers met calamiteiten. Harde cijfers zijn er niet, maar uit een onderzoek van een aantal jaar geleden blijkt bijvoorbeeld dat 20 procent van de ziekenhuizen die incidenten niet meldt in het jaarverslag. Dat moet wel.”

Het zijn volgens hem allemaal indicaties dat er in ziekenhuizen niet over fouten wordt gesproken. “Een incident dat ernstige gevolgen heeft voor patiënten dient altijd gemeld te worden. Na onderzoek kan alsnog blijken dat het om een complicatie gaat, maar dan is het in ieder geval goed onderzocht.”

Rangen en standen

Ziekenhuizen zijn volgens Buijsen vaak bang voor reputatieschade of aansprakelijkheid. Daarbij is het moeilijk om artsen aan te spreken op fouten. “Er heerst nog steeds een cultuur van rangen en standen. De gesprekscultuur is niet helemaal optimaal.”

Het is aan het ziekenhuisbestuur om daar iets aan te doen, vindt Buijsen. Verder zou er in de opleiding van artsen en verpleegkundigen meer aandacht moeten komen voor gesprekken over mogelijke fouten en moet de IGZ boetes opleggen aan ziekenhuizen die calamiteiten niet melden.

Van excuses dat een melding te veel gedoe zou zijn, wil Buijsen niets weten. “Dat is helemaal niet zo bewerkelijk. Dan moet je vervolgens goed onderzoek doen, maar dat mag je na een ernstig incident ook verwachten.”

BEKIJK OOK;

Ook AMC meldde medische calamiteit niet

UMCG leerde van affaire rond baby Jelmer

Ook; 

IGZ stelt externe commissie UMC Utrecht in

14 dec 2015

Hoofd KNO-afdeling UMC Utrecht na ZEMBLA-uitzending ‘met verlof’

23 nov 2015

‘UMC betaalt meer dan half miljoen voor medische misser’

20 nov 2015

‘Recordschadevergoeding voor medische misser’

20 nov 2015

SP pleit voor tijdelijke sluiting KNO-afdeling UMC

18 nov 2015

Psychologenpraktijk Ichthus uit Katwijk fraudeert voor honderdduizenden euro’s

RTVWEST 27.12.2015 Psychologenpraktijk Ichthus uit Katwijk heeft voor meer dan 200 uur gedeclareerd bij zorgverzekeraars, op naam van een psychiater die deze uren nooit heeft gemaakt. Dat meldt de NOS na een onderzoek van PriceWaterhouseCoopers (PWC).

De psychiater in kwestie heeft veel van de patiënten zelfs nog nooit heeft gezien, zo zegt hij zelf. Hij werkte als freelancer maar een beperkt aantal uren voor de Katwijkse praktijk. Maar in de dossiers werd hij, zonder dat de psychiater het wist, opgevoerd als behandelaar van honderden patiënten.

De psychiater laat aan de NOS weten geschokt te zijn. ‘Ichthus lijkt honderdduizenden euro’s te hebben gedeclareerd door mijn naam te misbruiken voor het stellen van diagnoses en voor behandelingen waar ik niets van weet. Ik ben daar echt van geschrokken. Mijn angst is dat er bijvoorbeeld uit een behandeling waar ik niet verantwoordelijk voor ben een suïcide voortkomt. En dat er dan mijn kant op wordt gekeken, terwijl ik nog nooit van de patiënt in kwestie heb gehoord.’

Stappen ondernemen
De praktijk uit Katwijk declareerde de behandelingen bij de verzekeraars via de grotere ggz-instelling Lelie Zorggroep. Eerder deze maand werd bekend dat de Lelie Zorggroep voor 187.000 euro verkeerd heeft gedeclareerd. Dat bedrag wordt terugbetaald.
De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft de NOS laten weten geen verdere maatregelen te nemen tegen de Lelie Zorggroep, omdat zij snel reageerden op de foutieve declaraties. De NZa wil niet zeggen of er maatregelen tegen de Katwijkse praktijk worden genomen.

Reacties
Ook de eigenaar van de psychologenpraktijk wilde niet reageren. Hij erkent in het rapport van PWC dat er administratief zaken zijn misgegaan, maar zegt dat het niet aan hem ligt. Volgens de eigenaar zou de Lelie Zorggroep hem hebben opgedragen de psychiater in bepaalde dossiers te schrijven, zodat die uren gedeclareerd konden worden.
De Lelie Zorggroep wil niet op deze specifieke zaak ingaan. Maar in algemeenheid: ‘we zullen nooit iemand vragen een werkwijze te hanteren die in strijd is met de regels.’

Meer over dit onderwerp: Ichtus Katwijk NOS Fraude GGZPsycholoog

Cliëntenraad Middin is ‘diep getroffen’

AD 23.12.2015 De lokale cliëntenraad van Middin is ‘diep getroffen’ door de misstanden bij de zorgorganisatie. Dat laat het orgaan weten in een brief aan de redactie van deze krant. ,,Helaas is het in een aantal woningen, zo blijkt, de afgelopen jaren behoorlijk misgegaan”, aldus de raad, die namens de bewoners spreekt (vaak via de ouders of een andere betrokkene).

,,Dat heeft ons diep getroffen. Er zijn dus blijkbaar ook medewerkers die zich enorm misdragen. Zoiets is onvergeeflijk en mag niet gebeuren.” De brief is een reactie op een artikel in deze krant van afgelopen vrijdag, waarin een familielid van een ex-bewoner zijn beklag doet. De raad zegt zich te ‘verbazen over de woordkeus, de suggesties en de bij het artikel geplaatste foto’s’.

Het familielid stelt dat ‘de beerput open moet’. Hierin herkent de cliëntenraad zich niet. Volgens het orgaan bekijkt Middin nu of andere medewerkers en leidinggevenden van de locatie Binnenklingen op de hoogte waren van de misstanden, aldus de cliëntenraad. ,,In dat kader zijn passende maatregelen beloofd. Hierbij zijn voor zover wij kunnen beoordelen geen pogingen gedaan om zaken goed te praten, of te versluieren.”

Wel leeft de raad mee met de getroffen cliënten en hun familie. ,,Wij begrijpen uiteraard de boosheid van de betrokken ouders en vertegenwoordigers.” De raad heeft zich in het artikel ‘ook geërgerd aan de diskwalificatie van de medewerkers in de zorg’. ,,Dat verdienen zij beslist niet. Bijna altijd ervaren wij de warmte die men naar onze familieleden uitstraalt. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat men altijd goed handelt, maar in elk geval vanuit betrokkenheid.”

Onacceptabel gedrag
In november bleek dat twee medewerkers van een beschermde woongroep voor verstandelijk beperkten op non-actief waren gezet vanwege ‘onacceptabel gedrag’. Uit onderzoek bleek dat het ging om pesten en mishandeling. De medewerkers zijn inmiddels ontslagen.

Lees ook;

Cardiologen Ruwaard van Putten Ziekenhuis mogen blijven werken

NU 22.12.2015 Drie cardiologen van het voormalige Ruwaard van Putten Ziekenhuis in Spijkenisse mogen als arts blijven werken.

Ze krijgen geen beroepsverbod. Ze hebben dinsdag ook in hoger beroep een berisping gekregen van het Centraal Tuchtcollege, de hoogste tuchtrechter voor medische zaken in Nederland.

De cardiologen werden vorig jaar nog door het Regionaal Tuchtcollege berispt. Op de afdeling cardiologie in Spijkenisse stierven bovengemiddeld veel patiënten, zo werd in 2010 bekend.

Volgens de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) kwam dat door chaos. Dossiers werden niet goed bijgehouden, de artsen lieten de kliniek over aan een assistent en vaak was het onduidelijk welke arts verantwoordelijk was voor welke patiënt.

Hoger beroep

De cardiologen gaven iedereen de schuld, behalve zichzelf, aldus de inspectie. Toen het tuchtcollege de berisping oplegde ging de inspectie in hoger beroep.

Vanwege de problemen wilde de IGZ dat de drie artsen een beroepsverbod zouden krijgen. Daarvoor moeten ze uit het zogeheten BIG-register worden geschrapt.

Lees meer over: Ruwaard van Putten Ziekenhuis

Gerelateerde artikelen;

Minister handelde juist bij sluiting Ruwaard van Putten  

Inspectie in beroep tegen berisping cardiologen voormalig Ruwaard 

Inspectie wil schrapping cardiologen Ruwaard 

Schippers moet schorsing cardiologen beter motiveren 

Cardiologen Ruwaard berispt

Telegraaf 22.12.2015 Drie cardiologen van het voormalige Ruwaard van Putten Ziekenhuis in Spijkenisse mogen als arts blijven werken. Ze krijgen geen beroepsverbod. Ze hebben dinsdag ook in hoger beroep een berisping gekregen van het Centraal Tuchtcollege.

De drie werkten voor de afdeling cardiologie in Spijkenisse. Daar stierven bovengemiddeld veel patiënten, kwam in 2010 naar buiten. Volgens de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) kwam dat door chaos. Daarom eiste de dienst een beroepsverbod. Daarvoor zouden ze uit het zogeheten BIG-register moeten worden geschrapt.

Het Regionaal Tuchtcollege hield het vorig jaar bij een waarschuwing. De chaos was wel bewezen, maar de gevolgen voor de patiënten niet, zeiden de tuchtrechters. Daarom ging de IGZ in beroep, maar de hoogste tuchtrechter bevestigde de straf dinsdag.

“Ze moesten opereren binnen een ziekenhuis waar de zaken ook niet echt heel goed georganiseerd waren. De klachten waren wel ernstig, maar niet zo dat je direct kon zeggen dat de patiëntenbelangen zijn geschonden”, aldus het Centraal Tuchtcollege. Bovendien zijn er “nogal wat persoonlijke consequenties” geweest voor de artsen, omdat hun namen naar buiten zijn gekomen en “op die manier zijn ze ook al voor een deel gestraft”. Wel verdienen de cardiologen een berisping “voor de slechte organisatie van de maatschap en de daardoor verleende zorg”.

Gerelateerde artikelen;

12-08: Sluiting cardiologie mocht

02-04: ‘Hartchirurgie verbeterd’

Lees meer over; centraal tuchtcollege voor de gezondheidszorg

Cardiologen horen straf

Telegraaf 22.12.2015  Mogen drie cardiologen van het voormalige Ruwaard van Putten Ziekenhuis in Spijkenisse ooit nog als arts werken? Dat beslist het Centraal Tuchtcollege dinsdag. Het college is de hoogste tuchtrechter voor medische zaken in Nederland.

Op de afdeling cardiologie in Spijkenisse stierven bovengemiddeld veel patiënten. Volgens de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) kwam dat door chaos. Dossiers werden niet goed bijgehouden, de artsen lieten de kliniek over aan een assistent en vaak was het onduidelijk welke arts verantwoordelijk was voor welke patiënt. De cardiologen gaven iedereen de schuld, behalve zichzelf, aldus de inspectie.

Vanwege de problemen wilde de IGZ dat de drie artsen een beroepsverbod zouden krijgen. Daarvoor moeten ze uit het zogeheten BIG-register worden geschrapt. Het Regionaal Tuchtcollege hield het vorig jaar bij een berisping. De chaos was wel bewezen, maar de gevolgen voor de patiënten niet, zeiden de tuchtrechters. Daarom ging de IGZ in beroep.

Zorginstelling Driezorg op orde

Telegraaf 21.12.2015 De zorg bij Stichting Driezorg in Zwolle is weer in orde. De instelling staat niet meer onder toezicht. De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft dat maandag laten weten.

Stichting Driezorg biedt ouderenzorg op elf locaties in Zwolle en omgeving. Er wonen ongeveer 1600 dementerende cliënten en er werken zo’n 1200 mensen. Een van de vestigingen stond tussen december 2013 en juni 2014 onder toezicht. De IGZ eiste daarom verbeteringen bij het moederbedrijf. Toen de inspecteurs ook bij een andere vestiging problemen zagen, kwam heel Driezorg onder toezicht.

Volgens de IGZ wist Driezorg niet goed hoe het moest omgaan met demente mensen. Ook waren er problemen met de dossiers van cliënten. Inmiddels heeft Driezorg genoeg verbeteringen doorgevoerd.

Gerelateerde artikelen;

05-02: Driezorg onder toezicht

Zorgbobo kreeg fortuin te veel

Telegraaf 20.12.2015 Een bestuurder van de noodlijdende zorginstelling Saxenburgh Groep in Overijssel heeft ruim 88.165 euro te veel uitbetaald gekregen.

Dat meldt RTL Z zondag op basis van een lijst van bestuurders in de (semi-)publieke sector die boven de norm van de Wet normering topinkomens (WNT) verdienen. De bestuurder, wiens identiteit onbekend is, heeft het geld terug moeten betalen.

Volgens de zender viel de betaling niet onder een overgangsregeling. Saxenburgh Groep boekte vorig jaar een verlies van 1,8 miljoen op een omzet van ruim 112 miljoen euro. Als gevolg van financiële problemen moest Saxenburgh de afgelopen jaren 375 medewerkers ontslaan.

‘Aangifte tegen directie zorginstelling Middin na misstanden’

RTVWEST 18.12.2015 Familieleden van gehandicapte bewoners van zorginstelling Middin gaan aangifte doen tegen de directie. De familieleden houden de directie verantwoordelijk voor de misstanden bij zorglocatie Binnenklingen in Kijkduin.

In een onafhankelijk onderzoek dat eerder deze maand werd gepubliceerd kwam naar voren dat twee medewerkers van de zorginstelling zich schuldig hebben gemaakt aan ‘grensoverschrijdend gedrag’. Het onderzoek was ingesteld nadat een collega aan de bel trok.

LEES OOK: ‘Grensoverschrijdend gedrag’ door medewerkers Middin, concludeert onafhankelijk onderzoek
De medewerkers zouden zich schulden hebben gemaakt aan ‘ruwe bejegening, zoals hardhandigheid en het gebruik van pijnprikkels, verbaal geweld en het pesten van cliënten’. De vader van een van de patiënten bij Middin deed eerder zijn verhaal bij Omroep West.

‘Onderzoek niet genoeg’
Een aantal ouders neemt geen genoegen met het onderzoek. ‘We gaan ze gewoon aanklagen. We zijn het helemaal zat met die lui,’ zegt Henk Kruik over de Middin-directie. Kruiks zoon is één van de bewoners die onder verantwoordelijkheid viel van de hardhandige medewerkers.

Ook Albert van der Pluym Dekker, wiens zus in Binnenklingen heeft gewoond, wil openheid van de directie. Hij heeft een klacht ingediend bij de klachtencommissie van Middin tegen de directie en het bestuur, en wil ook aangifte doen bij de politie.

Meer over dit onderwerp:

Middin Misstanden Kijkduin ZorginstellingOnderzoek

‘Aangifte tegen directie zorginstelling Middin’

Den HaagFM 18.12.2015 Familieleden van gehandicapte bewoners van zorginstelling Middin gaan aangifte doen tegen de directie. De familieleden houden de directie verantwoordelijk voor de misstanden bij zorglocatie Binnenklingen in Kijkduin.

In een onafhankelijk onderzoek dat eerder deze maand is gepubliceerd staat dat twee medewerkers van de zorginstelling zich schuldig hebben gemaakt aan ‘grensoverschrijdend gedrag‘, zoals “ruwe bejegening, hardhandigheid en het gebruik van pijnprikkels, verbaal geweld en het pesten van cliënten”.

Een aantal ouders neemt geen genoegen met het onderzoek. “We gaan ze gewoon aanklagen. We zijn het helemaal zat met die lui,” zegt Henk Kruik over de Middin-directie. Kruiks zoon is één van de bewoners die onder verantwoordelijkheid viel van de hardhandige medewerkers. De zorginstelling heeft de betrokken medewerkers ontslagen en aangifte gedaan bij de politie. …lees meer

Aangifte tegen zorginstelling Middin na misstanden

AD 18.12.2015 Familieleden van gehandicapten doen aangifte tegen de directie van zorginstelling Middin. Zij houden het management verantwoordelijk voor de ernstige misstanden, die onlangs aan het licht kwamen bij locatie Binnenklingen in Kijkduin. Cliënten zijn daar jarenlang mishandeld en getreiterd.

Iedereen die verantwoordelijk is, moet strafrechtelijk worden vervolgd, aldus Albert van der Pluym Dekker.

Binnen broeide het jarenlang bij Binnenklingen, maar ‘van buiten’ ligt het complex er vredig bij. Het is een beschut dorpje, met lage gebouwtjes rond een binnentuin met geitjes, op loopafstand van het Kijkduinse strand. Bewoners schuifelen vrolijk in groepjes voorbij, één of meer begeleiders in hun kielzog. Een oudere man, voorovergebogen, maakt een ommetje. Een jonge vrouw begeleidt hem. Over de misstanden kan ze niets zeggen. ,,Ik ben hier net begonnen als stagiair. Alles wat ik weet, heb ik uit de media. Maar hier word je niet blij van.”

Voor Albert van der Pluym Dekker is dat een understatement. Hij kookt van woede. Gisteren diende hij bij de klachtencommissie van Middin een klacht in tegen de directie en het bestuur. Vanmiddag gaat hij ook aangifte doen bij het politiebureau. Hij wil dat álle verantwoordelijken voor de mishandelingen strafrechtelijk worden vervolgd. De Delftenaar zal bovendien niet eerder rusten, voordat hij precies weet wat er met zijn zus is gebeurd.

Zij woonde in de Haagse instelling in de periode dat twee medewerkers hun boekje ver te buiten gingen. De (zwaar) gehandicapte bewoners zijn jarenlang door hen gepijnigd, gepest en uitgescholden. Leidinggevenden wisten ervan, maar deden (te) weinig.

Informatiebriefje
,,Er ligt een uitgebreid rapport over de misstanden, maar Middin stuurt alleen een informatiebriefje rond,” zegt Van der Pluym Dekker. ,,Bovendien moest ik de kwestie uit de media vernemen. Schandalig, zeker gezien de historie die wij hebben met de instelling. In 2002 is mijn zus seksueel misbruikt door een medebewoner. Dan verwacht je nu toch dat de directie alles doet om de bezorgdheid van haar familie weg te nemen.” Met de informatie die Middin tot nu toe heeft vrijgegeven, kan Van der Pluym Dekker niet vaststellen of zijn zus onder de slachtoffers was. ,,Ook al woonde ze in een ander gebouwtje op het complex, die bewuste medewerkers hadden ook toegang tot háár kamer.”

Hij eist volledige openheid van de directie. ,,Deze beerput móet open.” Daarvoor boort bij ook zijn contacten in de landelijke politiek aan. ,,Ik wil dat er onderzoek wordt gedaan naar de situatie in álle gehandicapteninstellingen in Nederland. Ik kan me niet voorstellen dat dit alleen bij Binnenklingen gebeurt. Ik heb vanwege mijn zus al zoveel instellingen van binnen gezien. Personeelsleden zijn vaak niet geschikt voor de baan. Ik ken er veel die dit werk niet doen uit liefde, maar uit narcistische overwegingen; ‘Kijk mij nou goed zijn voor die gehandicapten’.”

Lees ook

Externe commissie onderzoekt UMC Utrecht

NU 14.12.2015 De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft een externe commissie ingesteld ter ondersteuning van een lopend onderzoek naar mogelijke misstanden bij het UMC Utrecht.

Jan Willem Leer, voormalig hoogleraar en hoofd van de afdeling radiotherapie aan het Radboudumc, is aangesteld als voorzitter, maakte de IGZ maandag bekend.

De inspectie kondigde begin november een onderzoek aan naar de patiëntveiligheid en het bestuur, naar aanleiding van twee calamiteiten en klachten over een angstcultuur op de kno-afdeling van het Utrechtse ziekenhuis. Aanleiding was het tv-programma Zembla waar de misstanden aan het licht kwamen.

De externe commissie moet onder meer onderzoeken of er sprake is van verhoogde risico’s voor de patiëntveiligheid op de afdeling kno. Daarnaast wordt de invloed van de bestuurscultuur op de kwaliteit en de veiligheid van de zorg onderzocht.

Het UMC liet begin november weten zelf ook een onderzoek te laten doen door een onafhankelijke, externe commissie. De IGZ noemde deze beslissing van het bestuur hoogst ongebruikelijk.

Lees meer over: UMC Utrecht

Gerelateerde artikelen;

Omstreden kno-artsen UMC Utrecht opereren niet meer

Kno-artsen UMC Utrecht ‘met verlof’ gestuurd

UMC Utrecht sluit twee operatiekamers door infectiegevaar

UMC Utrecht stelt onderzoek in naar klachten angstcultuur

Extern onderzoek UMC Utrecht

Telegraaf 14.12.2015 De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft een externe commissie ingesteld ter ondersteuning van een lopend onderzoek naar mogelijke misstanden bij het UMC Utrecht. Jan Willem Leer, voormalig hoogleraar en hoofd van de afdeling radiotherapie aan het Radboudumc, is aangesteld als voorzitter, maakte de IGZ maandag bekend.

De inspectie kondigde begin november een onderzoek aan naar de patiëntveiligheid en het bestuur, naar aanleiding van twee calamiteiten en klachten over een angstcultuur op de kno-afdeling van het Utrechtse ziekenhuis. Aanleiding was het tv-programma Zembla waar de misstanden aan het licht kwamen.

De externe commissie moet onder meer onderzoeken of er sprake is van verhoogde risico’s voor de patiëntveiligheid op de afdeling kno. Daarnaast wordt de invloed van de bestuurscultuur op de kwaliteit en de veiligheid van de zorg onderzocht.

Het UMC liet begin november weten zelf ook een onderzoek te laten doen door een onafhankelijke, externe commissie. De IGZ noemde deze beslissing van het bestuur hoogst ongebruikelijk.

Gerelateerde artikelen;

30-11: Geen kno-artsen UMC Utrecht

23-11: Kno-artsen UMC ‘met verlof’

20-11: ‘Record smartengeld UMCU’

OM dagvaardt twee ex-bestuurders Achmea

Telegraaf 09.12.2015 Het Openbaar Ministerie wil een voormalig directeur van Achmea Health Centers (AHC) en een oud-directievoorzitter van de Achmea-tak Zorg en Gezondheid vervolgen. Zij worden verdacht van belastingfraude of het faciliteren van onrechtmatigheden.

De toenmalig directeur van AHC zou een eenmalige bonus hebben gekregen vanwege zijn rol in de uitbouw van de fitnesscentra. Het OM verdenkt hem ervan dat hij heeft geprobeerd de loonbelasting te omzeilen door de bonus als huur te laten uitbetalen. Hij zou daarvoor onder meer de huur en de contractduur van meerdere panden hebben aangepast.

Het plan om op deze wijze de loonbelasting te omzeilen werd vervolgens goedgekeurd door de oud-directievoorzitter van de Achmea-tak Zorg en Gezondheid. Die hield het in ieder geval niet tegen. Daarmee is volgens het OM sprake van valsheid in geschrifte.

Lees meer over; zorgverzekeraars achmea dagvaarding

Slotervaartziekenhuis lost lening van 4,6 miljoen euro af

AD 07.12.2015 Het Slotervaartziekenhuis heeft een lening van 4,6 miljoen euro aan de gemeente Amsterdam afgelost, waarmee een punt is gezet achter een jaren slepende kwestie, schrijft Het Parool. Dit blijkt uit de jaarrekening over 2014. Ook beschikt het ziekenhuis met ingang van maandag niet meer over een volwaardige afdeling kindergeneeskunde.

De lening bedroeg oorspronkelijk 10 miljoen gulden. De gemeente Amsterdam verstrekte de lening in 1997 toen het ziekenhuis zelfstandig werd. Voor die tijd was het ziekenhuis een gemeentelijke instelling.
De lening is de afgelopen periode een bron van conflict geweest. Vooral toen Aysel Erbudak directeur was van het ziekenhuis, van 2006 tot 2013, was dit het geval. Zij vond de rente van zes procent te hoog en schortte op eigen houtje de afbetaling op, schrijft de Amsterdamse krant. Amsterdam daagde het ziekenhuis voor de rechter en kreeg in verschillende instanties gelijk, maar Erbudak hield aan.
Toen het ziekenhuis eind 2013 aan de MC Groep werd verkocht, werd door de toenmalige wethouder van Financién, Peter Hilhorst, op een nieuwe afbetalingsregeling aangedrongen. Het ziekenhuis heeft versneld aan deze regeling voldaan.

Kindergeneeskunde
Het MC Slotervaart, zoals het ziekenhuis sinds juni officieel heet, verwijst kinderen voor opname voortaan door naar het VUmc, waarmee het ook gaat samenwerken op het gebied van verloskunde, gynaecologie, cardiologie en chirurgie. De polikliniek kindergeneeskunde van het Slotervaart blijft wel open, met ruimere openingstijden en twee keer zoveel spreekuren als voorheen, aldus Het Parool.
Er wordt vermoed dat de sluiting van een volwardige afdeling kindergeneeskunde een nieuwe stap is in het streven van de MC Groep om verlieslijdende delen af te stoten.

Heroïne 
Het ziekenhuis kwam eerder dit jaar in het nieuws vanwege het wel of niet verdoezelen van opbrengsten van de productie van medicinale heroïne. Het ziekenhuis ontkent dit. Dat er geen ruchtbaarheid aan is gegeven, komt voort uit veiligheidsoverwegingen, zei het ziekenhuis eerder.

Lees ook;

Weer verlies Slotervaartziekenhuis

Telegraaf 04.12.2015 Het Amsterdamse Slotervaartziekenhuis heeft vorig jaar een verlies van 1,4 miljoen euro geleden. Het is het derde achtereenvolgende jaar dat het ziekenhuis rode cijfers schrijft, meldt RTL Z.

Het voortbestaan van het Slotervaartziekenhuis blijft onzeker. Het werd in 2006 overgenomen door investeerders Jan Schram en Aysel Erbudak en kwam in 2013 in handen van zorgondernemer Loek Winter. In 2014 daalde de omzet met bijna 28 procent.

Ziekenhuizen werken samen

Telegraaf 04.12.2015 De Amsterdamse ziekenhuizen VUmc en MC Slotervaart willen samenwerken op het gebied van verloskunde, gynaecologie, kindergeneeskunde, cardiologie en chirurgie. Er worden momenteel verkennende gesprekken gevoerd, hebben de ziekenhuizen laten weten.

,,Hoe de samenwerking er precies uit komt te zien is onderwerp van gesprek tussen de raad van bestuur van VUmc en de directie van Slotervaart, in afstemming met de betrokken afdelingen”, staat in een schriftelijke toelichting.

De twee ziekenhuizen werken al jaren samen op diverse gebieden.

Omstreden kno-artsen UMC Utrecht opereren niet meer

NU 01.12.2015 Twee omstreden kno-artsen van het ziekenhuis UMC Utrecht voeren voorlopig geen operaties meer uit. Ze waren vorige week al met verlof gegaan.

Nu zijn ze ook “vrijgesteld van patiëntenzorg”, meldt het ziekenhuis maandag. De artsen geven wel colleges aan studenten en krijgen ook gewoon hun salaris.

Het gaat om het hoofd van de afdeling keel-, neus- en oorheelkunde en een chirurg. Volgens het UMC hebben ze door alle commotie niet de rust die ze nodig hebben voor complexe operaties.

Het programma Zembla had onlangs een bericht over misstanden op de afdeling. Anonieme bronnen klaagden over een angstcultuur op de afdeling. Bovendien zou de chirurg tot twee keer toe een slagader hebben doorgesneden.

Geen natuurlijke dood

Beide patiënten overleden. In een van de dossiers stond dat de lijkschouwer een natuurlijke dood had geconstateerd, maar de lijkschouwer zegt dat het stoffelijk overschot helemaal niet is onderzocht.

De sterfgevallen hadden moeten worden gemeld bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg, maar dat gebeurde pas onlangs. De inspectie doet nu onderzoek naar het UMC. Volgens het UMC zijn er geen schikkingen betaald aan nabestaanden en lopen daar ook geen onderhandelingen over.

Lees meer over: UMC Utrecht

Gerelateerde artikelen;

Kno-artsen UMC Utrecht ‘met verlof’ gestuurd 

‘UMC Utrecht betaalt record aan smartengeld na ernstige medische fout’  

UMC Utrecht sluit twee operatiekamers door infectiegevaar

‘UMC Utrecht verzwijgt twee dodelijke incidenten op KNO-afdeling’

EMC Bosch en Duin dicht

Telegraaf 01.12.2015 De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft het verscherpt toezicht bij kliniek voor plastische chirurgie EMC Bosch en Duin opgeheven. De instelling biedt geen zorg meer.

In april 2015 stelde de inspectie EMC Bosch en Duin onder verscherpt toezicht. Tijdens de periode van het verscherpt toezicht heeft de bestuurder maandelijks voortgangsrapportages opgesteld.

Faillissement

De inspectie heeft meerdere onaangekondigde bezoeken gebracht. Tijdens het onaangekondigde bezoek van 14 oktober 2015 bleek dat er geen operatieve ingrepen meer werden uitgevoerd. De inspectie werd gemeld dat een dag eerder officieel het faillissement was uitgesproken.

“Nu in en door EMC Bosch en Duin geen zorg meer wordt geleverd houdt het verscherpt toezicht feitelijk op en kan het worden opgeheven”, aldus de inspectie.

EMC Bosch en Duin is een gespecialiseerde kliniek op het gebied van plastische chirurgie, huidverbetering en leefstijladvies.

Gerelateerde artikelen;

29-04: Verscherpt toezicht kliniek EMC

Zaakjes op orde ziekenhuis

Telegraaf 01.12.2015  Het Diakonessenhuis in Utrecht heeft zijn problemen verholpen en staat daarom niet meer onder toezicht. De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft dat dinsdag gemeld. Het ziekenhuis werd sinds november vorig jaar extra in de gaten gehouden.

Het Diakonessenhuis wil een cultuurverandering in het hospitaal doorvoeren.

De inspectie had vorig jaar geconcludeerd dat het Diakonessenhuis niet genoeg leerde van medische fouten en dat het bestuur dat niet snel genoeg kon verbeteren. Bovendien gingen het bestuur en de medisch specialisten niet goed met elkaar om. Inmiddels heeft het ziekenhuis enkele nieuwe bestuurders.

Kno-artsen UMC Utrecht mogen niet meer opereren

AD 30.11.2015 Twee omstreden kno-artsen van het ziekenhuis UMC Utrecht voeren voorlopig geen operaties meer uit. Ze waren vorige week al met verlof gegaan en nu zijn ze ook ,,vrijgesteld van patiëntenzorg”, meldde het ziekenhuis maandag. De artsen geven wel colleges aan studenten en krijgen ook gewoon hun salaris.

Het gaat om het hoofd van de afdeling keel-, neus- en oorheelkunde en een chirurg. ,,Door de media-aandacht en de commotie die is ontstaan – en die beide artsen uiteraard persoonlijk enorm heeft geraakt – ontbreekt het hen aan rust om de concentratie op te brengen die nodig is voor het doen van complexe operaties,” stelt het UMC in een verklaring.

Het programma Zembla had onlangs een bericht over misstanden op de afdeling. Anonieme bronnen klaagden over een angstcultuur op de afdeling. Bovendien zou de chirurg tot twee keer toe een slagader hebben doorgesneden. Beide patiënten overleden. In een van de dossiers stond dat de lijkschouwer een natuurlijke dood had geconstateerd, maar de lijkschouwer zegt dat het stoffelijk overschot helemaal niet is onderzocht.

De sterfgevallen hadden moeten worden gemeld bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg, maar dat gebeurde pas onlangs. De inspectie doet nu onderzoek naar het UMC. Volgens het UMC zijn er geen schikkingen betaald aan nabestaanden en lopen daar ook geen onderhandelingen over.

Lees ook

Omstreden kno-artsen UMC Utrecht opereren niet meer

NU 30.11.2015 Twee omstreden kno-artsen van het ziekenhuis UMC Utrecht voeren voorlopig geen operaties meer uit. Ze waren vorige week al met verlof gegaan.

Nu zijn ze ook “vrijgesteld van patiëntenzorg”, meldt het ziekenhuis maandag. De artsen geven wel colleges aan studenten en krijgen ook gewoon hun salaris.

Het gaat om het hoofd van de afdeling keel-, neus- en oorheelkunde en een chirurg. Volgens het UMC hebben ze door alle commotie niet de rust die ze nodig hebben voor complexe operaties.

Het programma Zembla had onlangs een bericht over misstanden op de afdeling. Anonieme bronnen klaagden over een angstcultuur op de afdeling. Bovendien zou de chirurg tot twee keer toe een slagader hebben doorgesneden.

Geen natuurlijke dood

Beide patiënten overleden. In een van de dossiers stond dat de lijkschouwer een natuurlijke dood had geconstateerd, maar de lijkschouwer zegt dat het stoffelijk overschot helemaal niet is onderzocht.

De sterfgevallen hadden moeten worden gemeld bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg, maar dat gebeurde pas onlangs. De inspectie doet nu onderzoek naar het UMC. Volgens het UMC zijn er geen schikkingen betaald aan nabestaanden en lopen daar ook geen onderhandelingen over.

Lees meer over: UMC Utrecht

Gerelateerde artikelen;

Kno-artsen UMC Utrecht ‘met verlof’ gestuurd 

‘UMC Utrecht betaalt record aan smartengeld na ernstige medische fout’  

UMC Utrecht sluit twee operatiekamers door infectiegevaar

‘UMC Utrecht verzwijgt twee dodelijke incidenten op KNO-afdeling’

Geen kno-artsen UMC Utrecht

Telegraaf 30.11.2015 Twee omstreden kno-artsen van het ziekenhuis UMC Utrecht voeren voorlopig geen operaties meer uit. Ze waren vorige week al met verlof gegaan en nu zijn ze ook “vrijgesteld van patiëntenzorg”, meldde het ziekenhuis maandag. De artsen geven wel colleges aan studenten en krijgen ook gewoon hun salaris.

Het gaat om het hoofd van de afdeling keel-, neus- en oorheelkunde en een chirurg. Volgens het UMC hebben ze door alle commotie niet de rust die ze nodig hebben voor complexe operaties.

Het programma Zembla had onlangs een bericht over misstanden op de afdeling. Anonieme bronnen klaagden over een angstcultuur op de afdeling. Bovendien zou de chirurg tot twee keer toe een slagader hebben doorgesneden. Beide patiënten overleden. In een van de dossiers stond dat de lijkschouwer een natuurlijke dood had geconstateerd, maar de lijkschouwer zegt dat het stoffelijk overschot helemaal niet is onderzocht.

De sterfgevallen hadden moeten worden gemeld bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg, maar dat gebeurde pas onlangs. De inspectie doet nu onderzoek naar het UMC. Volgens het UMC zijn er geen schikkingen betaald aan nabestaanden en lopen daar ook geen onderhandelingen over.

Lees meer over; umc utrecht kno

Omstreden kno-artsen UMC Utrecht ‘met verlof’

Trouw 23.11.2015  Twee omstreden KNO-artsen van het ziekenhuis UMC Utrecht zijn ‘met verlof’. Dat heeft het universitaire centrum maandag gezegd na een bericht van Zembla. Het programma had onlangs een bericht over misstanden op de afdeling.

Het gaat om het afdelingshoofd en een chirurg. Volgens het UMC blijven de twee in dienst. “Ze hebben het een en ander voor hun kiezen gehad. Je wilt dat ze daar ook van herstellen. Als ze terugkomen van hun verlof, pakken ze hun normale werk weer op”, aldus een woordvoerder.

Anonieme bronnen klaagden tegen Zembla over een angstcultuur op de afdeling Keel-, Neus- en Oorheelkunde. Bovendien zou de chirurg tijdens een operatie per ongeluk een halsslagader hebben doorgesneden, waardoor de patiënt later overleed.

De misstanden in het ziekenhuis waren bovendien te laat gemeld bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Het onderzoek dat daarop volgde, strandde omdat niemand voorbeelden wilde geven.

Verwant nieuws;

Kno-artsen UMC Utrecht ‘met verlof’ gestuurd 

NU 23.11.2015 Twee omstreden kno-artsen van het ziekenhuis UMC Utrecht zijn ”met verlof”.

Dat heeft het universitaire centrum maandag gezegd na een bericht van Zembla. Het programma had onlangs een bericht over misstanden op de afdeling.

Het gaat om het afdelingshoofd en een chirurg. Volgens het UMC blijven de twee in dienst. ”Ze hebben het een en ander voor hun kiezen gehad. Je wilt dat ze daar ook van herstellen. Als ze terugkomen van hun verlof, pakken ze hun normale werk weer op”, aldus een woordvoerder.

Anonieme bronnen klaagden tegen Zembla over een angstcultuur op de afdeling keel-, neus- en oorheelkunde. Bovendien zou de chirurg tijdens een operatie per ongeluk een halsslagader hebben doorgesneden, waardoor de patiënt later overleed.

Lees meer over: UMC Utrecht

Gerelateerde artikelen;

SP pleit voor tijdelijke sluiting KNO-afdeling UMC 

UMC Utrecht stelt onderzoek in naar klachten angstcultuurupdate: 22:13

‘UMC Utrecht verzwijgt twee dodelijke incidenten op KNO-afdeling’ update: 19:54

Kno-artsen UMC ‘met verlof’

Telegraaf 23.11.2015 Twee omstreden kno-artsen van het ziekenhuis UMC Utrecht zijn ‘met verlof’. Dat heeft het universitaire centrum maandag gezegd na een bericht van Zembla. Het programma had onlangs een bericht over misstanden op de afdeling.

Het gaat om het afdelingshoofd en een chirurg. Volgens het UMC blijven de twee in dienst. “Ze hebben het een en ander voor hun kiezen gehad. Je wilt dat ze daar ook van herstellen. Als ze terugkomen van hun verlof, pakken ze hun normale werk weer op”, aldus een woordvoerder.

Anonieme bronnen klaagden tegen Zembla over een angstcultuur op de afdeling keel-, neus- en oorheelkunde. Bovendien zou de chirurg tijdens een operatie per ongeluk een halsslagader hebben doorgesneden, waardoor de patiënt later overleed.

Gerelateerde artikelen;

06-11: Extern onderzoek UMC Utrecht

Schippers: sinds 2012 geen winstuitkering van heroïne Slotervaart

VK 20.11.2015 Winst die het Slotervaart Ziekenhuis in Amsterdam maakt met de productie van medicinale heroïne, wordt sinds 2012 niet meer uitgekeerd. Er is twee keer dividend uitbetaald, maar daarmee is gestopt op aandringen van het ministerie van Volksgezondheid waarvoor de drugs worden geproduceerd.

De suggestie dat het Slotervaart Ziekenhuis winst heeft gemaakt met de productie van medicinale heroïne en deze zou hebben uitgekeerd, geeft een vertekend beeld. Minister Schippers en staatssecretaris Van Rijn. Edith Schippers. © ANP

Dat schrijven minister Edith Schippers en staatssecretaris Martin van Rijn van VWS vrijdag aan de Kamer. Eerder deze maand ontstond ophef over de kwestie nadat in een boek was gemeld dat het ziekenhuis grote winst zou maken op de productie van heroïne en dit stil zou hebben gehouden.

Heroïneproductie

Vorige week kwam in het nieuws dat het Slotervaartziekenhuis jarenlang miljoenen euro’s verdiende met de productie van heroïne. De drug werd door een dochterbedrijf van het ziekenhuis geproduceerd in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid. De heroïne werd gebruikt voor drugsverslaafden die het onder begeleiding van hulpverleners krijgen toegediend.

‘Geen winstuitkering voor Slotervaart Ziekenhuis door productie heroïne’

NU 20.11.2015 Winst die het Slotervaart Ziekenhuis in Amsterdam maakt met de productie van medicinale heroïne, wordt sinds 2012 niet meer uitgekeerd.

Het dochterbedrijf dat de drugs produceert heeft twee keer dividend uitbetaald aan Slotervaart Participaties BV, maar is daarmee gestopt op aandringen van het ministerie van Volksgezondheid waarvoor de drugs worden geproduceerd.

Dat schrijven minister Edith Schippers en staatssecretaris Martin van Rijn van VWS vrijdag aan de Kamer. Eerder deze maand ontstond ophef over de kwestie nadat in een boek was gemeld dat het ziekenhuis grote winst zou maken op de productie van heroïne en dit stil zou hebben gehouden.

”De suggestie dat het Slotervaart Ziekenhuis winst heeft gemaakt met de productie van medicinale heroïne en deze zou hebben uitgekeerd, geeft een vertekend beeld”, aldus de bewindslieden. VWS geeft jaarlijks 3 miljoen uit voor de heroïne.

Zie ook: Ziekenhuis Slotervaart maakt miljoenenwinst met productie heroïne

Lees meer over: Slotervaart Ziekenhuis

IGZ: instelling moet stoppen

Telegraaf 20.11.2015  Een zorginstelling in het Gelderse Lunteren moet onmiddellijk stoppen met haar werkzaamheden. Als LunterenZorg dat niet doet, volgt een boete, meldde de Inspectie voor de Gezondheidszorg vrijdag.

LunterenZorg heeft dezelfde eigenaar als instelling Zorgbruurs uit Groesbeek. Die had in september een tik op de vingers gekregen van de inspectie. Zorgbruurs gaf de gehandicapte cliënten niet de intensieve zorg die ze nodig hadden. Zo bleek een vrouw met haar kind in een caravan te wonen. Daarom moest Zorgbruurs binnen vier weken stoppen met werken en alle cliënten overdragen aan een andere zorgaanbieder.

De instelling in Lunteren had dezelfde problemen. Zo was er ’s nachts geen begeleiding, in noodgevallen waren verzorgers alleen telefonisch bereikbaar. Zorgbruurs en LunterenZorg mogen pas weer cliënten aannemen als de inspectie vindt dat de problemen zijn verholpen.

‘Excuses na medische fout doen kankerpatiënte goed’

AD 20.11.2015 Dat het ziekenhuis UMC Utrecht openlijk toegeeft dat het heeft gefaald en excuses aanbiedt, heeft Adrienne Cullen (55) goed gedaan. Ze is terminaal ziek, omdat het ziekenhuis haar baarmoederhalskanker over het hoofd zag. ,,Uit de verklaring van vrijdagochtend blijkt heel veel menselijkheid. Daar is mijn cliënte door geraakt”, zei haar advocaat August Van vrijdag. Cullen heeft de hoogste letselschadevergoeding in de Nederlandse geschiedenis gekregen. Het UMC Utrecht heeft in totaal 545.000 euro overgemaakt. Daarvan is ongeveer 350.000 euro bedoeld voor haar immateriële schade. Haar echtgenoot kreeg 192.000, omdat haar inkomen wegvalt als ze overlijdt.

Pas twee jaar later kwam de uitslag bij toeval boven water. Ze werd alsnog behandeld, maar een paar maanden geleden bleek dat de tumor was uitgezaaid en dat ze nog maar kort te leven heeft. ,,Ik ga niet dood aan kanker, ik sterf aan medische nalatigheid”, zegt Cullen vrijdag in een interview met het NRC. Ze is ook boos dat het ziekenhuis zo weinig van zich heeft laten horen.

‘UMC Utrecht betaalt record aan smartengeld na ernstige medische fout’

NU 20.11.2015 Het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMC) betaalt een schadevergoeding van 350.000 euro aan een vrouw die slachtoffer is geworden van een ernstig medische fout. Het gaat om het hoogste bedrag aan smartengeld dat ooit in Nederland is betaald. Dat meldt NRC Next vrijdag.

De medische fout werd door het ziekenhuis ruim twee jaar te laat gemeld bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ), blijkt uit onderzoek van de krant.

Het UMC Utrecht heeft in totaal 545.000 euro overgemaakt. Daarvan is ongeveer 350.000 euro bedoeld voor haar immateriële schade. Haar echtgenoot kreeg 192.000, omdat haar inkomen wegvalt als ze overlijdt.

Onderzoekscommissie

Eerder meldde het onderzoeksprogramma Zembla al dat er vaker medische fouten in het Utrechtse ziekenhuis bij de KNO-afdeling zijn achtergehouden voor de inspectie. Het UMC Utrecht heeft daarop een onderzoekscommissie ingesteld. De zaak Cullen wordt daar nu in meegenomen.

Als oorzaak van de fout noemt het UMC Utrecht onder andere de overgang van papieren naar digitale patiëntendossiers. Er zouden inmiddels maatregelen genomen zijn om herhaling te voorkomen. Behandelaars krijgen nu automatisch een digitale melding bij nieuwe diagnostische uitslagen.

Zie ook: ‘UMC Utrecht verzwijgt twee dodelijke incidenten op KNO-afdeling’

Lees meer over: UMC Utrecht

IGZ: PrivaZorg deels op orde

Telegraaf 18.11.2015 De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft het verscherpt toezicht op twee steunpunten van thuiszorginstelling PrivaZorg AWBZ opgeheven. Er zijn op deze locaties, in Houten en Amersfoort, geen structurele tekortkomingen meer in de zorg. Bij PrivaZorg Rivierenland is het toezicht verlengd, hier gaan de verbeteringen nog te langzaam.

De inspectie stelde de instelling eind april 2015 onder verscherpt toezicht. De beschikbaarheid en inzet van deskundig en bekwaam personeel was niet goed geregeld, de dossiervoering bleek niet op orde en er waren er tekortkomingen op het gebied van medicatieveiligheid.

Hertoetsing

Begin oktober bracht de inspectie hertoetsbezoeken aan de verschillende locaties om te kijken of er voldoende verbeteringen waren doorgevoerd. Bij PrivaZorg Eemland in Amersfoort en PrivaZorg Utrecht in Houten bleek dit het geval. Dat gold niet voor het steunpunt PrivaZorg Rivierenland in Maurik.

De inspectie verlengt haar verscherpt toezicht voor dit steunpunt daarom met zes maanden.

Gerelateerde artikelen;

06-05: PrivaZorg onder toezicht

Verpleeghuis onder toezicht

Telegraaf 17.11.2015 Het Rotterdamse verpleeghuis Akropolis is voor zes maanden onder verscherpt toezicht gesteld, wegens “structurele tekortkomingen” in de zorg. Daarnaast worden verbeteringen te langzaam doorgevoerd, meldt de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) dinsdag.

Akropolis, onderdeel van Stichting Humanitas, biedt complexe zorg voor kwetsbare oudere patiënten. In het verpleeghuis verblijven ongeveer 300 mensen.

De IGZ constateerde tijdens controles bij de instelling dat er aanhoudende problemen waren met de kwaliteit en veiligheid van zorg. Zo waren dossiers van patiënten niet in orde en ontbrak het aan deskundigheid bij de medewerkers. Daarnaast zaten er gevaarlijke kranen in het verpleeghuis, waardoor een bewoner zich eerder dit jaar had verbrand.

“Akropolis moet de komende periode structurele maatregelen nemen om de zorg verder te verbeteren en de inspectie hierover informeren”, aldus de IGZ.

Ziekenhuis Slotervaart ontkent verdoezelen winst productie heroïne

NU 11.11.2015 Het MC Slotervaart (voorheen Slotervaartziekenhuis) in Amsterdam ontkent dat de miljoenenwinst die is gemaakt met de productie en distributie van heroïne is verzwegen.

Het geld is bovendien ten goede gekomen aan onderzoek en gezondheidszorg, aldus het ziekenhuis woensdag in een verklaring.

De heroïne werd door een dochterbedrijf, Di-AcetylM, van het ziekenhuis gemaakt in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid (VWS) en is bestemd voor drugsverslaafden die het onder begeleiding door een hulpverlener krijgen toegediend.

Jaarlijks ontvangt de zogenoemde heroïne-bv van VWS 3 miljoen euro als vergoeding voor zijn werkzaamheden, meer dan 1 miljoen daarvan is winst.

In het boek De kraak van het Slotervaartziekenhuis – en de avonturen van Aysel Erbudak van twee journalisten van Het Parool en NRC Handelsblad staat dat de winst naar het eigen vermogen van het ziekenhuis ging.

Het ministerie van Volksgezondheid wilde woensdag nog geen inhoudelijk commentaar geven. De Tweede Kamer wil wel een debat over de kwestie.

Zie ook: Ziekenhuis Slotervaart maakt miljoenenwinst met productie heroïne

Lees meer over: Slotervaartziekenhuis Amsterdam

Gerelateerde artikelen;

Slotervaartziekenhuis verandert naam in MC Slotervaart 

Ex-topvrouw Slotervaartziekenhuis failliet verklaard 

Notaris ziekenhuis Slotervaart krijgt waarschuwing na aandelenuitgifte 

Slotervaartziekenhuis ontkent verdoezelen van winst productie heroïne 

NU 11.11.2015 Het MC Slotervaart (voorheen Slotervaartziekenhuis) in Amsterdam ontkent dat de miljoenenwinst die is gemaakt met de productie en distributie van heroïne is verzwegen.

Het geld is bovendien ten goede gekomen aan onderzoek en gezondheidszorg, aldus het ziekenhuis woensdag in een verklaring.

De heroïne werd door een dochterbedrijf, Di-AcetylM, van het ziekenhuis gemaakt in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid (VWS) en is bestemd voor drugsverslaafden die het onder begeleiding door een hulpverlener krijgen toegediend.

Jaarlijks ontvangt de zogenoemde heroïne-bv van VWS 3 miljoen euro als vergoeding voor zijn werkzaamheden, meer dan 1 miljoen daarvan is winst.

In het boek De kraak van het Slotervaartziekenhuis – en de avonturen van Aysel Erbudak van twee journalisten van Het Parool en NRC Handelsblad staat de winst naar het eigen vermogen van het ziekenhuis ging.

Lees meer over: MC Sloterdijk

Ziekenhuis reageert op heroïne

Telegraaf 11.11.2015  Het Slotervaart-ziekenhuis ontkent dat opbrengsten van de productie van medicinale heroïne zijn verdoezeld. Dat er geen ruchtbaarheid aan gegeven is komt voort uit veiligheidsoverwegingen. “Bovendien komt het geld rechtstreeks ten goede aan onderzoek en de gezondheidszorg”, liet het ziekenhuis woensdag weten, naar aanleiding van berichtgeving van Het Parool en NRC Handelsblad op basis van het boek De Kraak van het Slotervaartziekenhuis.

De heroïneproductie door een dochterbedrijf van het ziekenhuis is volgens Slotervaart een rechtstreeks gevolg van een politiek besluit. “Een besluit dat een belangrijk maatschappelijk doel dient in het kader van de verslavingszorg.”

Volgens het ziekenhuis is de bv die zich bezighield met de heroïneproductie niet expliciet en onder een andere naam in de jaarverslagen verwerkt. “Bekendheid van locatie en betrokken personen bij deze productie kan namelijk leiden tot uitlokking van criminele activiteiten gericht op deze locaties en personen”, meldt het MC Slotervaart, voorheen Slotervaartziekenhuis.

De Tweede Kamer besloot in 2004 om de behandeling van heroïneverslaafden met heroïne als geneesmiddel toe te staan en de harddrug als geneesmiddel te registreren. Na een Europese aanbesteding vanuit het ministerie van Volksgezondheid ging de opdracht uiteindelijk naar Di-AcetylM, de heroïne bv van het Slotervaart. Het contract met het ministerie liep van juli 2006 tot juni 2015.

Ziekenhuis Slotervaart verdient miljoenen aan heroïne

Elsevier 11.11.2015 Het Amsterdamse ziekenhuis MC Slotervaart verdient al jaren miljoenen aan de productie en doorverkoop van heroïne.

Het Amsterdamse ziekenhuis MC Slotervaart verdient al jaren miljoenen aan heroïneproductie. De overheid vroeg het ziekenhuis om heroïne te produceren voor verslaafden, die het onder begeleiding van hulpverleners in afkickcentra gebruiken.

Dat maakten journalisten Bas Soetenhorst en Jeroen Wester vandaag bekend. Vrijdag verschijnt hun boek De Kraak van het Slotervaartziekenhuis – en de avonturen van Aysel Erbudak, waarover Het Parool en NRC berichten.

Een dochterbedrijf van het ziekenhuis – ‘de heroïne-bv’ – zou de heroïne produceren in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid voor drie miljoen euro per jaar. Jaarlijks maakt de bv daarop meer dan één miljoen euro winst, die doorstroomt naar MC Slotervaart en een kwart is van zijn totale vermogen.

Winst

Opmerkelijk aan de winstmarge van 30 procent is dat deze niet is vermeld in jaarrekeningen van het ziekenhuis. Volgens de accountant van het ziekenhuis KPMG was die melding niet nodig: het zou voldoende zijn om MC Slotervaart te noemen als houdstermaatschappij van heroïne-bv.

Het is ziekenhuizen verboden om winst uit te keren, maar de heroïne-bv keerde wel winst uit aan een andere bv. Eigenaar van die bv is dezelfde als de bestuurder van heroïne-bv: Jos Beijnen. Hij weigerde commentaar te geven.

Beste ziekenhuizen

Jaarlijks vergelijkt Elsevier alle ziekenhuizenin Nederland. Waar staat MC Slotervaart? >

Het ministerie onderzocht in 2010 of de heroïneprijs niet te hoog was, maar verlaagde de prijs pas in 2013 met 22 procent. Voor die prijsverlaging maakte heroïne-bv nog meer winst, met medeweten van het ministerie.

Reacties

Een woordvoerder van het ziekenhuis gaf aan in de loop van woensdagmiddag met een reactie te komen. CDA-Kamerlid Hanke Bruins Slot vindt het ‘bizar dat winst wordt gemaakt op een medische voorziening’.

Ex-bestuursvoorzitter van het ziekenhuis Aysel Erbudak zei: ‘Als journalisten daarover schrijven, zal het wel waar zijn.’ Zij werd in 2013 ontslagen, nadat ze was geschorst omdat ze te weinig overlegde met andere bestuurders. Na die schorsing bleek dat Erbudak het ziekenhuis ‘aanzienlijke bedragen‘ afhandig had gemaakt. Zo zou ze het ziekenhuis € 61.535 aan eigen facturen hebben laten betalen.

Het ministerie levert de heroïne aan afkickcentra, waar hulpverleners kleine hoeveelheden heroïne toedienen aan de drugsgebruikers om de verslaving af te bouwen.

Ziekenhuis Slotervaart verdient miljoenen aan heroïne

Liz Zoetekouw

Liz Zoetekouw (1994) werkt sinds september 2015 op de online redactie van Elsevier.

Tags: mc slotervaart slotervaartziekenhuis aysel erbudak heroïne ziekenhuis

Amsterdams ziekenhuis maakte miljoenen winst op heroïne

VK 11.11.2015 Het Amsterdamse Slotervaartziekenhuis heeft jarenlang miljoenen euro’s verdiend met de productie van heroïne. De drug werd door een dochterbedrijf van het ziekenhuis geproduceerd in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid. De heroïne werd gebruikt voor drugsverslaafden die het onder begeleiding van hulpverleners krijgen toegediend.

Ik ken de afspraken met VWS niet, aldus voormalig bestuursvoorzitter Aysel Erbudak

De heroïne-inkomsten van het ziekenhuis worden beschreven door journalisten Bas Soetenhorst (Het Parool) en Jeroen Wester (NRC Handelsblad) in het boek ‘De kraak van het Slotervaartziekenhuis en de avonturen van Aysel Erbudak’, dat vandaag verschijnt. Volgens hen heeft het ministerie jarenlang te veel betaald voor de productie.

Het Slotervaartziekenhuis zegt dat de heroïneproductie een rechtstreeks gevolg is van een politiek besluit. ‘Een besluit dat een belangrijk maatschappelijk doel dient in het kader van de verslavingszorg.’ Verslaafden zouden daardoor niet meer afhankelijk zijn van het criminele circuit. De winst ging volgens het ziekenhuis naar onderzoek en naar de gezondheidszorg.

‘Slotervaart-ziekenhuis verdiende miljoenen aan heroïne’

Trouw 11.11.2015 Het Slotervaart-ziekenhuis in Amsterdam heeft grote winsten gemaakt op het produceren van heroïne in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid. De drugs waren bestemd voor drugsverslaafden die het onder begeleiding van hulpverleners kregen toegediend. De inkomsten zijn stilgehouden.

Dat schrijven de Het Parool en NRC Handelsblad op basis van het boek De Kraak van het Slotervaartziekenhuis, dat is geschreven door journalisten van de kranten.

Een dochterbedrijf van het ziekenhuis maakt de heroïne in opdracht van het ministerie. Volgens de kranten was van iedere 3 miljoen euro die het jaarlijks als vergoeding kreeg een miljoen euro winst.

Een woordvoerder van het ziekenhuis kon woensdagmiddag nog geen inhoudelijk commentaar geven. “Wij komen in de loop van de middag met een reactie.”

Verwant nieuws;

Ziekenhuis Slotervaart maakt miljoenenwinst met productie heroïne

NU 11.11.2015 Het MC Slotervaart (voorheen Slotervaartziekenhuis) in Amsterdam maakt al jaren miljoenenwinst met de productie en distributie van heroïne. De inkomsten ervan zijn al die tijd verzwegen.

Dat concluderen twee journalisten van Het Parool en NRC Handelsblad in het boek De kraak van het Slotervaartziekenhuis – en de avonturen van Aysel Erbudak dat vrijdag verschijnt.

De heroïne wordt door een dochterbedrijf van het ziekenhuis gemaakt in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid (VWS) en is bestemd voor drugsverslaafden die het onder begeleiding door een hulpverlener krijgen toegediend.

Jaarlijks ontvangt de zogenoemde heroïne-bv van VWS 3 miljoen euro als vergoeding voor zijn werkzaamheden, meer dan 1 miljoen daarvan is winst. Die winst ging naar het eigen vermogen van het ziekenhuis en tot 2013 verdiende het Slotervaartziekenhuis op die manier een kwart van z’n eigen vermogen aan heroïne.

Lees meer over: Slotervaartziekenhuis Amsterdam

Gerelateerde artikelen;

Slotervaartziekenhuis verandert naam in MC Slotervaart 

Ex-topvrouw Slotervaartziekenhuis failliet verklaard 

Notaris ziekenhuis Slotervaart krijgt waarschuwing na aandelenuitgifte 

Slotervaartziekenhuis verdoezelde heroïnegeld

AD 11.11.2015 Het Amsterdamse Slotervaartziekenhuis verzwijgt dat het jarenlang miljoenen winst maakte met legale productie van heroïne. Dat melden de NRC en Het Parool.

Het Ministerie van Volksgezondheid besteedde de productie en distributie van de drug uit aan een besloten vennootschap die onder het ziekenhuis viel. De winst van deze dochteronderneming staat echter niet als zodanig vermeld in financiële rapporten. Dit zou volgens accountant KPMG niet nodig zijn geweest, omdat de houdstermaatschappij staat vermeld in de financiële rapportage. De heroïne-bv zou echter ook winst hebben uitgekeerd aan een andere bv van ziekenhuisapotheker en bestuurder Jos Beijnen. Het is ziekenhuizen verboden winst uit te keren.

Ziekenhuis verdient miljoenen aan heroïne

Telegraaf 11.11.2015 Het Amsterdamse Slotervaartziekenhuis verdoezelt dat het al jaren miljoenen winst maakt met productie van heroïne. Een dochterbedrijf van het ziekenhuis maakt de heroïne in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

at blijkt uit het boek De kraak van het Slotervaartziekenhuis en de avonturen van Aysel Erbudak van journalisten Bas Soetenhorst en Jeroen Wester. De drugs zijn bedoeld voor verslaafden die het onder begeleiding van zorgverleners krijgen toegediend.

Winstmarge

De winst van de heroïneprodcutie bedraagt jaarlijks een miljoen euro. Dat is een winstmarge van maar liefst dertig procent- vergelijkbaar met de winst die Apple maakt op de iPhone.

De inkomsten staan echter niet als zodanig vermeld in financiële rapporten van het Slotervaartziekenhuis. Dit zou volgens accountant KPMG niet nodig zijn geweest, omdat de houdstermaatschappij staat vermeld in de financiële rapportage. De heroïne-bv zou echter ook winst hebben uitgekeerd aan een andere bv van ziekenhuisapotheker en bestuurder Jos Beijnen. Het is ziekenhuizen verboden winst uit te keren.

Een woordvoerder van het ziekenhuis kon woensdagmiddag nog geen inhoudelijk commentaar geven. ,,Wij komen in de loop van de middag met een reactie”.

Minister handelde juist bij sluiting Ruwaard van Putten

NU 12.08.2015 De sluiting van de afdeling cardiologie van het Ruwaard van Putten Ziekenhuis in november 2012 was terecht. De minister heeft met de sluiting juist gehandeld, omdat de veiligheid van patiënten niet gegarandeerd was.

Dat meldt de Raad van State woensdag. De minister heeft het bevel voor de sluiting wel te laat gegeven, zegt de hoogste bestuursrechter in zijn uitspraak.

De cardiologen van het ziekenhuis, dat inmiddels is Spijkenisse Medisch Centrum heet, waren naar de Raad van State gestapt omdat zij vonden dat de afdeling nooit gesloten had mogen worden.

Volgens hen waren er alleen administratieve problemen en bestond geen gevaar voor patiënten.

lees ook: Sluiting cardiologie mocht  – Telegraaf 12.08.2015

Hermes Huis blijft onder toezicht

Telegraaf 31.07.2015 De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft het verscherpt toezicht op Stichting Hermes Huis in Bosch en Duin met vier maanden verlengd. Er zijn wel verbeteringen aangebracht, maar het tempo waarmee deze worden doorgevoerd is onvoldoende om het verscherpt toezicht op te heffen.

Overleg, medicatieveiligheid en dossiers zijn beter in orde, maar er is nog steeds te veel ziekteverzuim. Ook is nog niet voldoende zichtbaar dat de uitvoering van vrijheidsbeperkende maatregelen is verbeterd, aldus de IGZ.

In het Hermes Huis krijgen twaalf bewoners met een verstandelijke beperking verzorging en begeleiding op antroposofische basis. De inspectie stelde de stichting eind vorig jaar onder verscherpt toezicht omdat cliënten risico zouden lopen op gezondheidsschade, de cliëntdossiers niet op orde waren en de dagbestedingsactiviteiten niet genoeg toegesneden waren op de wensen en behoeften van cliënten.

De inspectie sprak toen ook van een „dramatische personeelsbezetting tijdens de zomerperiode” en van tekortkomingen bij het nachtelijk toezicht.

Schud de consument in de patiënt wakker

Trouw 24.07.2015 Voer vaste prijzen in en laat patiënten direct zelf betalen voor bijvoorbeeld bloedonderzoek, recept of polibezoek, betogen Eric van der Hijden en Douwe Lycklama.

Als patiënt weet je niet wie of welke instelling geselecteerd is en kost het vaak moeite dat te achterhalen

Als consument heb je geen instructie nodig om iets te kopen. Wil je korting op je kopje koffie, dan neem je je klantenkaart mee. Heb je een kortingsbon op internet besteld, dan gaat die mee naar het pretpark. Extra bagage in het vliegtuig, betaal je vooraf per kilo. Intuïtief weten we hoe transacties en hoe financiële prikkels werken.

Ook in de zorg zijn er dagelijks honderdduizenden transacties: bij een huisartsconsult, afhalen van medicijnen of bloedonderzoek. We ‘betalen’ op vertoon van ons verzekeringspasje, de nota gaat naar de zorgverzekeraar. Om kosten te verlagen, werkt die verzekeraar ook steeds meer met financiële prikkels. Dan heet het de budgetpolis, het verplichte eigen risico en niet-gecontracteerde zorg. Het doel is ‘zorggedrag’ te beïnvloeden. Maar werkt het ook?

Verwant nieuws;

Kwaliteit Stichting Driezorg nog niet op orde

NU 15.07.2015 De kwaliteit van de zorg bij de elf instellingen van Stichting Driezorg in Zwolle is weliswaar iets verbeterd, maar nog steeds niet goed genoeg. De stichting blijft daarom de komende zes maanden onder verscherpt toezicht staan van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ).

Begin dit jaar kwam de stichting onder verscherpt toezicht wegens ernstige tekortkomingen in de kwaliteit van de zorg en problemen met het bestuur.

Er is de laatste maanden volgens de IGZ hard gewerkt om de zorg te verbeteren en het bestuur heeft ”voortvarend” verbeteringen uitgevoerd. Toch was nog volgens de inspectie nog te veel beleid in ontwikkeling en niet doorgevoerd.

ACM verbiedt ziekenhuisfusie

Telegraaf 15.07.2015 Het Albert Schweitzerziekenhuis in Dordrecht en de Rivas Zorggroep met een ziekenhuis Gorinchem mogen niet fuseren. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) geeft geen toestemming voor de fusie omdat dit prijzen en kwaliteit niet ten goede zou komen. Het is voor het eerst bij tientallen fusieverzoeken dat de mededingingswaakhond een samensmelting niet goedkeurt.den haag

Volgens ACM-bestuurder Anita Vegter zijn de twee ziekenhuizen elkaars grootste concurrent. “De fusie zou zorgen voor onvoldoende concurrentiedruk. Patiënten zouden minder keus krijgen en verzekeraars zouden minder tegenwicht kunnen bieden bij onderhandelingen over contracten.”

Mededingingsautoriteit verbiedt voor het eerst fusie tussen ziekenhuizen›

NRC 15.07.2015 De voorgenomen fusie tussen het Albert Schweitzer Ziekenhuis en Riva Zorggroep mag van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) niet doorgaan. Het is de eerste keer dat de ACM een fusie tussen ziekenhuizen verbiedt.

Volgens de mededingsautoriteit heeft een fusie tussen Rivas (Gorinchem) en het Schweitzer Ziekenhuis (Dordrecht) negatieve gevolgen voor de patiënten. De concurrentiedruk zou bij een samengaan minder worden, wat kan leiden tot “hogere prijzen, minder kwaliteit en minder innovatie”, zo schrijft de ACM.

Daarnaast denkt de ACM dat bij een fusie van de twee partijen de nieuwe instelling moeilijker te disciplineren zal zijn voor de verzekeraars. Daarnaast nemen de alternatieven om scherp in te kopen bij een fusie af.

HELFT FUSIES HADDEN NIET GEMOGEN

Het besluit van de ACM is opmerkelijk omdat niet eerder een fusie tussen twee ziekenhuizen werd verboden. In april dit jaar stuurde de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een brief aan de Tweede Kamer waarin forse kritiek werd geleverd op fusies tussen ziekenhuizen die in de afgelopen paar jaar plaats hebben gevonden. Volgens de NZa hadden zeker de helft van die fusies niet mogen doorgaan. De toezichthouder sprak de vrees uit dat de fusies de komende jaren tot prijsstijgingen gaan leiden.

Lees meer;

2014 Verzekeraars verzetten zich tegen ziekenhuisfusies › ECONOMIE

17 APR NZa: te veel fusies ziekenhuizen

17 APR Ziekenhuisfusies hadden moeten worden verboden, vindt de NZa

17 APR Zorg over zorg in ziekenhuizen

17 APR NZa: meer dan helft ziekenhuisfusies had moeten worden verboden

OM: drie verdachten fraude pgb’s gearresteerd

VK 14.07.2015 Drie verdachten van een miljoenenfraude met zorggeld (persoonsgebonden budgetten) zijn dinsdag aangehouden. Dat meldt het Openbaar Ministerie (OM). Voorlopig wordt het buitgemaakte bedrag geschat op minimaal 2 miljoen euro. Omdat het onderzoek nog loopt, kan dit bedrag nog toenemen, laat justitie weten.

De Inspectie SZW heeft ook tien woningen en bedrijfspanden in Rotterdam, Schiedam en Roosendaal doorzocht. Daarbij zijn onder meer vier auto’s en vuurwapens en munitie in beslag genomen. Ook is er beslag gelegd op bankrekeningen.

‘Het onderzoek richt zich op drie zorgbureaus’, zegt het OM. De zorgbureaus leverden vermoedelijk minder zorg dan werd aangegeven of zij leverden geen zorg.

Drie arrestaties om miljoenenfraude zorggeld

NU 14.07.2015 Drie verdachten van een miljoenenfraude met zorggeld (persoonsgebonden budgetten) zijn dinsdag aangehouden.  Dat meldt het Openbaar Ministerie (OM).

Het buitgemaakte bedrag wordt voorlopig geschat op minimaal 2 miljoen euro. Omdat het onderzoek nog loopt, kan dit bedrag nog toenemen, laat justitie weten.

De Inspectie SZW heeft ook tien woningen en bedrijfspanden in Rotterdam, Schiedam en Roosendaal doorzocht. Daarbij zijn onder meer vier auto’s en vuurwapens en munitie in beslag genomen. Ook is er beslag gelegd op bankrekeningen.

”Het onderzoek richt zich op drie zorgbureaus”, zegt het OM. De zorgbureaus leverden vermoedelijk minder zorg dan werd aangegeven of zij leverden geen zorg.

Drie arrestaties om miljoenenfraude persoonsgebonden budgetten

NRC 14.07.2015 Opsporingsambtenaren hebben vandaag drie verdachten aangehouden van miljoenenfraude met zorggeld. De personen hebben naar schatting 2 miljoen euro verdiend aan fraude met Persoonsgebonden Budgetten, schrijft het Openbaar Ministerie (OM). Dat bedrag kan hoger uitvallen, aangezien het onderzoek nog niet is afgerond.

In verband met de zaak heeft de inspectie SZW van het Nederlandse ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) tien woningen en bedrijfspanden in Rotterdam, Schiedam en Roosendaal doorzocht. Daarbij is beslag gelegd op bankrekeningen en op vier auto’s. Bij de doorzoekingen zijn ook vuurwapens en munitie aangetroffen. LEES VERDER

Lees meer;

15 JUL Drie arrestaties om miljoenenfraude

24 MRT Onderzoek naar fraude met pgb’s na problemen ›

6 JUN SVB genoodzaakt dubieuze zorgclubs te betalen

2014 Vrouw fraudeert voor 2 ton met pgb’s

2012 Fraude met pgb’s kost tientallen miljoenen – Van Rijn kondigt scherpere aanpak aan ›

Drie arrestaties in onderzoek miljoenenfraude zorggeld

AD 14.07.2015 Drie verdachten van miljoenenfraude met persoonsgebonden budgetten zijn dinsdag gearresteerd. Met de fraude met zorggelden zou zeker twee miljoen euro gemoeid zijn, meldt het Openbaar Ministerie. Omdat het onderzoek nog loopt, kan dit bedrag oplopen.

In het onderzoek zijn tien woningen en bedrijfspanden in Rotterdam, Schiedam en Roosendaal doorzocht. Daarbij zijn onder meer vuurwapens en munitie gevonden. Ook is er beslag gelegd op bankrekeningen en vier auto’s.

Aangifte
De zaak kwam aan het rollen na aangifte van een zorgverzekeraar. Het onderzoek richt zich op drie zorgbureaus. Die zouden hebben gefraudeerd door minder of geen zorg te leveren dan waar ze geld voor kregen. Ook zou er zijn gesjoemeld met indicaties. Verder waren er nepcontracten met Turkse zorgverleners, die daardoor met hun partner naar Nederland konden komen.

Megafraude met zorggeld

Telegraaf 14.07.2015  Drie verdachten van een miljoenenfraude met zorggeld (persoonsgebonden budgetten) zijn dinsdag aangehouden. Dat meldt het Openbaar Ministerie (OM). Het buitgemaakte bedrag wordt voorlopig geschat op minimaal 2 miljoen euro. Omdat het onderzoek nog loopt, kan dit bedrag nog toenemen, laat justitie weten.

De Inspectie SZW heeft ook tien woningen en bedrijfspanden in Rotterdam, Schiedam en Roosendaal doorzocht. Daarbij zijn onder meer vier auto’s en vuurwapens en munitie in beslag genomen. Ook is er beslag gelegd op bankrekeningen.

„Het onderzoek richt zich op drie zorgbureaus”, zegt het OM. De zorgbureaus leverden vermoedelijk minder zorg dan werd aangegeven of zij leverden geen zorg.

Miljoenen buitgemaakt met pgb-geld bij fraude

AD 14.07.2015 Drie verdachten van miljoenenfraude met persoonsgebonden budgetten zijn dinsdag gearresteerd. Met de fraude met zorggelden zou zeker twee miljoen euro gemoeid zijn, meldt het Openbaar Ministerie. Omdat het onderzoek nog loopt, kan dit bedrag oplopen.

In het onderzoek zijn tien woningen en bedrijfspanden in Rotterdam, Schiedam en Roosendaal doorzocht. Daarbij zijn onder meer vuurwapens en munitie gevonden. Ook is er beslag gelegd op bankrekeningen en vier auto’s.

De drie verdachten zijn twee vrouwen (40 en 34 jaar) en een man (39) uit Schiedam. Ze zouden hulp hebben gekregen van medewerkers van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ), dat vaststelt hoeveel zorg iemand nodig heeft. Op basis van deze foute indicaties zouden persoonsgebonden budgetten (pgb’s) zijn uitgekeerd die te hoog waren of waar iemand helemaal geen recht op had. Met het geld werd dan ook te weinig of helemaal geen zorg betaald, zo stelt het OM. Verder zouden Turkse zorgverleners een fictief arbeidscontract hebben gekregen, zodat zij en hun partner naar Nederland konden komen.

Zorg is declaratieparadijs

Telegraaf 07.07.2015 Bestuurders van academische ziekenhuizen declareren ver boven de afgesproken norm. Dat meldt RTL Nieuws dinsdag op basis van eigen onderzoek. Op de bonnetjes van bestuurders van de acht universitair medische centra staan onder meer dure wijnen, overnachtingen in sterrenhotels en snoepreisjes. Zo huurde een bestuurder van het Erasmus MC in Rotterdam een privévliegtuig om bij een afspraak te komen en betaalde het UMC Groningen een reis naar Suriname inclusief dolfijnentrip en meerdaagse excursie.

Ook opvallend is een declaratie in het VUmc. Dat ziekenhuis betaalde sneeuwkettingen voor de wintersportvakantie van bestuurder Wouter Bos. Volgens VUmc, die later reageerde, horen de sneeuwkettingen bij het leasecontract.

Samen declareerden de ziekenhuisbestuurders in 2013 en 2014 meer dan 17.500 euro aan alcoholische dranken. Het Leids UMC had de grootste drankrekening met 4100 euro in twee jaar tijd.

 Klik hier voor alle opvallende declaraties.

Gerelateerde artikelen;

15-06: Bussemaker naar universiteiten

15-06: Bestuur uni omzeilt declaraties

12-02: Onderzoek naar controle declaraties

11-02: VVD-Kamerlid declareerde teveel

24-12: Rehabilitatie klokkenluider

11-12: Ziekenhuizen in de fout

26-09: Directeur NZa weg na rapport

Declaraties ziekenhuisbestuurders: snoepreisjes en dure wijnen

Elsevier 07.07.2015 Dure flessen wijn, hotels en sterrenrestaurants: bestuurders van academische ziekenhuizen houden zich niet altijd aan de regels voor declaraties. De soberheid die voor ministers zo gewenst is, geldt niet voor ziekenhuisbestuurders.

Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws naar de declaraties van bestuurders van acht universitair medische centra in Nederland.

Wintersport

Een van de declaraties die opvalt, is die van sneeuwkettingen(pdf) die VUmc-bestuurder Wouter Bos nodig had voor zijn wintersportvakantie. Het ziekenhuis betaalde 119,25 euro voor de sneeuwkettingen van de oud-PvdA-minister. De declaratie zou het gevolg zijn van een fout in het leasecontract van Bos,meldt het ziekenhuis.

Verder is het VUmc sober als het gaat om declareren, in vergelijking met de andere ziekenhuizen, concludeert RTL. In twee jaar tijd heeft het ziekenhuis amper 200 euro gedeclareerd voor alcohol.

Dolfijnentour

Een bestuurder van het UMC Groningen mocht tijdens zijn verblijf in Suriname op kosten van het ziekenhuis een citytour maken door Paramaribo, een dolfijnentour en een trip naar het binnenland. Deze ‘studiereis’ kostte 1.189 euro, zonder de vliegreis. De bestuurder in kwestie was in Suriname voor een congres en nam deel aan een vergadering.

Een andere opvallende declaratie van het UMC Groningen. Tijdens een diner met dertien personen werden tien flessen wijn, negen amsterdammertjes bier, drie glazen wijn en vijftien jonge Jenever gedronken. De wijn kostte 30 euro per fles.

Drank

Bij het LUMC in Leiden lusten de bestuurders ook wel een glaasje. Het ziekenhuis heeft met 4.100 euro de grootste drankrekening over twee jaar.

In Utrecht werd met 120 euro voor een fles Priorat, de duurste fles wijn gedeclareerd. Het UMC Utrecht is bovendien ook erg goed voor gasten. Zeven buitenlandse gasten kregen een diner aangeboden in Bridges, een sterrenrestaurant in Amsterdam. Kosten hiervoor waren 839,50. Volgens het ziekenhuis waren bij het diner geen afgevaardigden van het UMC Utrecht aanwezig.

De dertig ziekenhuisbestuurders declareerden vorig jaar en het jaar daarvoor samen meer dan 17.500 euro aan alcoholische dranken.

zie ook;

Streep door proefschrift

Telegraaf 30.06.2015 Een proefschrift van een promovendus van de Erasmus Universiteit in Rotterdam die vorig jaar was berispt wegens plagiaat, wordt uit de universiteitsbibliotheek verwijderd. De vrouw is er niet in geslaagd alsnog wetenschappelijk verantwoord werk af te leveren, liet de universiteit dinsdag weten.

De vrouw kreeg een nieuwe kans omdat niet bleek „dat het om plagiaat gaat met de intentie deze overgenomen teksten tot eigen teksten te maken”. Ze had nu het plagiaat wel verwijderd, maar het werk voldeed niet. Haar is gevraagd afstand te doen van haar doctorsgraad.

De begeleidende promotor heeft gefaald, stelt de universiteit verder. In de andere proefschriften die hij toen begeleidde is geen plagiaat gevonden. De promotor mag geen promovendi meer begeleiden of in promotiecommissies zitten. Hij heeft de pensioenleeftijd bereikt en werkt er niet meer.

Gerelateerde artikelen;

12-06: Promovendus pleegde plagiaat

Erasmus Universiteit in Rotterdam vraagt psycholoog doctorsbul terug›

NRC 30.06.2015 De Erasmus Universiteit in Rotterdam (EUR) wil dat psycholoog Ans van Ass afstand doet van haar doctorstitel en verwijdert haar proefschrift uit de bibliotheek. Haar gepensioneerde promotor Teun Hardjono mag geen promovendi meer begeleiden en geen afscheidsrede houden. De universiteit geeft het ministerie de promotiepremie van 90.000 euro terug. Deze maatregelen heeft de EURvandaag bekendgemaakt.

De universiteit berispte Van Ass vorig jaar vanwege plagiaat, na een klacht van de Nijmeegse socioloog Floor Basten. Van Ass bleek in haar proefschrift over leiderschap zeventien pagina’s te hebben overgeschreven van andere auteurs.

Lees meer;

30 JUN Erasmus Universiteit vraagt psycholoog doctorsbul terug

2014 Psycholoog moet proefschrift aanpassen

2014 Plagiaat promovenda Erasmus

2014 Proefschrift promovenda afgekeurd

2012 Delfts kopieerwerk

 Zorgdirecteur moet terugbetalen

Telegraaf 01.07.2015 Ex-topman Theo van Kroonenburg van de Helmondse zorginstelling Atlant moet bijna een ton aan onterecht ontvangen ontslagvergoeding terugbetalen.

Dat heeft de Centrale Raad van Beroep bepaald, meldt RTL Nieuws woensdag. De instelling en de ex-directeur hebben hun hoger beroep tegen terugbetaling verloren.

Van Kroonenburg moest in 2013 vertrekken na een conflict, wat in totaal bijna een miljoen euro kostte, meldde RTL in oktober. Atlant is een reïntegratiebedrijf met sociale werkplaatsen in Helmond en omstreken. Het bedrijf zegt over de terugbetaling „in gesprek te gaan” met Van Kroonenburg.

Huidig directeur René Walenberg benadrukt dat de uitspraak gevolgen heeft voor veel organisaties en bestuurders.„ Dit vonnis kan landelijk veel discussie opleveren.”

‘Overheid moet zelf dure medicijnen inkopen’

VK 30.06.2015 De overheid moet zelf dure medicijnen gaan inkopen, het liefst samen met andere Europese landen. Zo kunnen de prijzen van deze medicijnen, die vaak tienduizenden euro’s per jaar per patiënt kosten, in de hand worden gehouden. Een andere manier kan zijn verzekeraars en ziekenhuizen te laten samenwerken bij de inkoop van die medicijnen.

Volgens de NZa worden de hoge prijzen van de medicijnen veroorzaakt door het patentrecht van de medicijnfabrikanten.

Dit zijn de belangrijkste adviezen van de Nederlandse Zorgautoriteit aan minister Schippers van Volksgezondheid. De NZa stelt dat er een ‘reële kans’ is dat de toegankelijkheid van deze dure medicijnen ‘onder druk komt te staan’.

MEER ZORG;

Kamer wil duidelijkheid over schadevergoeding pgb-houders

Kabinet en zorg in actie tegen antibiotica-resistentie

Artsen beledigen patiënt onder narcose: 445 duizend euro schadevergoeding

BEKIJK HET HELE DOSSIER

NZa: beschikbaarheid dure medicijnen in gevaar›

NRC 29.06.2015 De beschikbaarheid van dure medicijnen dreigt voor patiënten in de knel te komen, omdat de Nederlandse samenleving de kosten ervoor steeds moeilijker kan opbrengen. Dit schrijft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in een onderzoek naar de toegankelijkheid en betaalbaarheid van medicijnen in de specialistische zorg.

Minister Schippers (Zorg, VVD) heeft het rapport aangevraagd nadat vorig jaar zomer grote zorgen waren ontstaan over de mogelijkheid om patiënten dure kankermedicatie toe te dienen. KWF Kankerbestrijding publiceerde destijds een rapport waarin oncologen pleitten voor een kostenplafond bij kankerbehandelingen, omdat de medicatie te duur dreigde te worden. Volgens de KWF-onderzoekers moet het stoppen met een behandeling geen taboe meer zijn als de duur van de levensverlenging niet opweegt tegen de kosten. LEES VERDER›

Lees meer;

29 JUN Beschikbaarheid dure medicijnen in gevaar

29 JUN De dure medicijnen worden onbetaalbaar

2014 Het NZa-dossier: wanorde bij de toezichthouder ›

2014 Ziekenhuis wil tweedehands medicijn voor kanker opnieuw voorschrijven ›

2000 Onbereikbare geneesmiddelen

Onderzoek baarmoederhalskanker verdeelt pathologen

NRC 25.06.2015 De komst van het nieuwe bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker zorgt voor verdeeldheid onder Nederlandse pathologen. Ruim tachtig pathologen pleiten “met klem” voor een onafhankelijke commissie die de totstandkoming van het nieuwe bevolkingsonderzoek tegen het licht houdt en onderzoekt op mogelijke belangenverstrengeling.

Dit schrijven ze in een brief aan het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Pathologie (NVVP), die in handen is van NRC.  LEES VERDER

Lees meer;

25 JUN Nieuw bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker en zaak-Meijer splijtenpathologen

23 JUN Chris Meijer (VUmc) onder druk opgestapt als lid van Gezondheidsraad ›

24 JUN Hoogleraar was vorige week al opgestapt, weten we nu

20 JUN Onderzoek naar kanker stilgelegd wegens verzwegen belangen Meijer ›

20 JUN Onderzoek naar kanker stilgelegd wegens verzwegen belangen Meijer

Ruim de helft van de vrouwen laat een uitstrijkje maken›
NRC 25.06.2015 Meer dan de helft van de vrouwen van 16 jaar of ouder heeft in de afgelopen 5 jaar een uitstrijkje laten maken. Bijna 4 op de tien vrouwen liet in de afgelopen 2 jaar een mammografie uitvoeren. Dit blijkt uit onderzoek van CBS dat in 2014 is uitgevoerd.

Vrouwen tussen de dertig en zestig jaar krijgen eens in de vijf jaar een uitnodiging voor het laten maken van een cervixuitstrijkje in het kader van het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Ruim 78 procent van de vrouwen in deze leeftijd heeft een uitstrijkje laten maken. Bijna 9 procent heeft dit nog nooit laten doen.

ONDERZOEK NAAR KANKER STILGELEGD

Vorige week werd een groot wetenschappelijk onderzoek onder 30.000 vrouwen in de aanloop naar het nieuwe bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker per direct stilgelegd. Aanleiding hiervoor zijn verzwegen zakelijke belangen van emeritus hoogleraar pathologie Chris Meijer (VUmc) bij dat bevolkingsonderzoek, die NRC eerder onthulde. Meijer is inmiddels onder druk opgestapt als lid van de Gezondheidsraad, het belangrijkste adviesorgaan op het gebied van zorg van het kabinet. Zijn werkgever VUmc onderzoekt momenteel Meijers zakelijke belangen. Tot dat onderzoek is afgerond, ligt de studie stil.

Lees hier het hele verhaal: De geheime belangen van een briljant medicus (€)

Lees meer

25 JUN De helft van de vrouwen heeft de laatste vijf jaar een uitstrijkje laten maken

20 JUN Onderzoek naar kanker stilgelegd wegens verzwegen belangen Meijer ›

24 JUN Hoogleraar was vorige week al opgestapt, weten we nu

20 JUN Onderzoek naar kanker stilgelegd wegens verzwegen belangen Meijer

23 JUN Chris Meijer (VUmc) onder druk opgestapt als lid van Gezondheidsraad ›

Schippers komt met aanvalsplan antibiotica-resistentie

AD 25.06.2015 Minister Edith Schippers (Volksgezondheid) heeft met onder meer huisartsen en ziekenhuizen afspraken gemaakt om problemen aan te pakken die ontstaan doordat steeds meer bacteriën ongevoelig worden voor antibiotica. Over vijf jaar moet de hoeveelheid verkeerd voorgeschreven antibiotica zijn gehalveerd.

Ook het aantal te vermijden infecties in de hele zorg moet dan flink zijn verminderd. Verder is meer onderzoek nodig naar nieuwe antibiotica en alternatieven daarvoor.

Dat staat in het plan dat het kabinet donderdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Schippers wijst er al langer op dat steeds meer bacteriën ongevoelig worden voor antibiotica, waardoor ziektes als blaasontsteking die nu eenvoudig zijn te behandelen weer levensbedreigend kunnen worden. Om beter te weten hoe resistent geworden bacteriën zich via voedsel naar de mens verspreiden, kondigt het kabinet extra onderzoek aan.

Kabinet wil meer onderzoek naar antibiotica-resistentie›

NRC 25.06.2015 Minister Schippers van Volksgezondheid heeft met ziekenhuizen en huisartsen afspraken gemaakt om problemen aan te pakken die ontstaan doordat steeds meer bacteriën resistent zijn tegen antibiotica. Er wordt nog te vaak verkeerde antibiotica voorgeschreven en er vinden in de zorg volgens de minister nog te veel infecties plaats.

Over vijf jaar moet het aantal foutief voorgeschreven antibioticakuren gehalveerd zijn en moet ook het aantal infecties in ziekenhuizen flink zijn teruggebracht. Dat staat in het planvan de minister, dat vandaag naar de Tweede Kamer is verstuurd.

Lees meer;

VANDAAG Antibioticagebruik daalt, maar resistentie bouwt op

9 MRT Resistente bacterie doodt in arme landen

1998 Opnamestop wegens resistente bacterie

2010 Kippenvlees vol met resistente bacteriën

2010 ‘Er is echt wat aan de hand met de kip’

Los problemen rond duurste geneesmiddelen structureel op

VK 23.06.2015 Pijnlijke keuzes over dure medicijnen moeten niet op het niveau van ziekenhuizen worden gemaakt. Een helder afwegingskader biedt uitkomst. Dure geneesmiddelen staan volop in de aandacht. Onlangs werd bericht dat 80 procent van de ziekenhuizen geld tekort komt voor deze geneesmiddelen. Omdat niet alle kosten van deze dure geneesmiddelen worden vergoed, ontstaan belangrijke problemen bij de optimale behandeling van vaak ernstig zieke patiënten. Wij betogen dat deze keuzen niet op het niveau van een ziekenhuis moeten worden gemaakt en geven een beter alternatief.

Omstreden hoogleraar VUmc weg bij Gezondheidsraad

NU 23.06.2015 Professor Chris Meijer stapt op als lid van de Gezondheidsraad. De hoogleraar raakte in opspraak vanwege vermeende belangenverstrengeling rond het nieuwe bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker. Dat meldt NRC Handelsblad.

Meijer zou de drijvende kracht zijn achter dit vernieuwde bevolkingsonderzoek maar hij meldde niet dat hij ook zakelijke belangen had bij het onderzoek.

Het VUmc, waar Meijer werkt als hoogleraar en klinisch patholoog, kondigde eerder onderzoek aan naar de kwestie.

Minister Edith Schippers (Volksgezondheid) wil dat deskundigen die banden hebben met een industrie of belangen hebben bij een onderwerp voortaan niet meer worden betrokken bij een advies van de Gezondheidsraad. Iemand kan dan wel als deskundige worden geraadpleegd, maar heeft geen vaste adviserende rol meer. Schippers schrijft dinsdag aan de Tweede Kamer dat zij zo belangenverstrengeling wil voorkomen.

Lees meer over: Chris Meijer

Gerelateerde artikelen;

Groot onderzoek naar kanker stilgelegd wegens belangen hoogleraar VUmc 

‘Hoogleraar VUmc verzweeg zakelijke belangen rondom bevolkingsonderzoek’ 

Omstreden professor Meijer weg bij Gezondheidsraad

AD 23.06.2015 Professor Chris Meijer stapt op als lid van de Gezondheidsraad. De hoogleraar raakte in opspraak vanwege vermeende belangenverstrengeling rond het nieuwe bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker. Meijer zou de drijvende kracht zijn achter dit vernieuwde bevolkingsonderzoek maar hij meldde niet dat hij ook zakelijke belangen had bij het onderzoek.

Het VUmc waar Meijer werkt als hoogleraar en klinisch psycholoog, kondigde eerder onderzoek aan naar de kwestie. Minister Edith Schippers (Volksgezondheid) wil dat deskundigen die banden hebben met een industrie of belangen hebben bij een onderwerp voortaan niet meer worden betrokken bij een advies van de Gezondheidsraad. Iemand kan dan wel als deskundige worden geraadpleegd maar heeft geen vaste adviserende rol meer.

Lees ook;

Omstreden Meijer stapt op

Telegraaf 23.06.2015  Professor Chris Meijer stapt op als lid van de Gezondheidsraad. De hoogleraar raakte in opspraak vanwege vermeende belangenverstrengeling rond het nieuwe bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker. Meijer zou de drijvende kracht zijn achter dit vernieuwde bevolkingsonderzoek maar hij meldde niet dat hij ook zakelijke belangen had bij het onderzoek.

Het VUmc waar Meijer werkt als hoogleraar en klinisch psycholoog, kondigde eerder onderzoek aan naar de kwestie. Minister Edith Schippers (Volksgezondheid) wil dat deskundigen die banden hebben met een industrie of belangen hebben bij een onderwerp voortaan niet meer worden betrokken bij een advies van de Gezondheidsraad. Iemand kan dan wel als deskundige worden geraadpleegd maar heeft geen vaste adviserende rol meer. Schippers schrijft dinsdag aan de Tweede Kamer dat zij zo belangenverstrengeling wil voorkomen.

Chris Meijer (VUmc) onder druk opgestapt als lid Gezondheidsraad›

NRC 23.06.2015 Emeritus hoogleraar pathologie Chris Meijer (VUmc) is onder druk opgestapt als lid van de Gezondheidsraad, het belangrijkste adviesorgaan op het gebied van zorg van het kabinet. Meijer deed dit afgelopen vrijdag na een gesprek met de voorzitter van de raad. Dat blijkt uit een brief die minister Schippers van Volksgezondheid (VVD) vanmiddag aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Meijer was adviseur van de commissie Bestrijding Baarmoederhalskanker van de Gezondheidsraad. Die adviseerde de minister in 2011 over te stappen op een nieuw bevolkingsonderzoek voor baarmoederhalskanker. Uit onderzoek van NRC bleek dat hij meerdere zakelijke belangen had die hij voor de raad verzweeg. Schippers wil nu dat de raad haar adviseurs op grotere afstand zet bij de totstandkoming van adviezen. Ze noemt het “cruciaal” dat “slordigheden of onvoldoende transparantie geen kans krijgen door strikte procedures”.

AANBESTEDING OPGESTART

Een vorige week door Schippers stopgezette aanbesteding in aanloop naar het nieuwe bevolkingsonderzoek dat in april 2016 moet ingaan, wordt nu weer opgestart. Het gaat om de gunning van een virustest voor dat bevolkingsonderzoek. Een lucratieve klus waarvoor Meijer ook een van de gegadigden is met Self-Screen, één van zijn bedrijven. Schippers schrijft dat “verdere vertraging kan leiden tot afbreken van het huidige traject, waarna het hele proces opnieuw opgestart moet worden”. Dat vindt ze “niet verantwoord”.

Een grote wetenschappelijke studie die voortvloeide uit het advies van de Gezondheidsraadwerd vorige week stilgelegd om Meijers handelswijze, wordt voorlopig niet opnieuw opgestart. De in opspraak geraakte hoogleraar is een van de mensen die de studie onder 30.000 vrouwen leidt. Zijn werkgever VUmc onderzoekt momenteel Meijers zakelijke belangen. Tot dat onderzoek is afgerond, ligt de studie stil.  LEES VERDER›

Lees meer;

VANDAAG Hoogleraar was vorige week al opgestapt, weten we nu

20 JUN Onderzoek naar kanker stilgelegd wegens verzwegen belangen Meijer ›

20 JUN Onderzoek naar kanker stilgelegd wegens verzwegen belangen Meijer

20 JUN Kankeronderzoek is stilgelegd

17 JUN Minister legt aanbesteding stil na verzwegen belangen hoogleraar ›

Groot onderzoek naar kanker stilgelegd wegens belangen hoogleraar VUmc

NU 20.06.2015 Een groot onderzoek naar baarmoederhalskanker is vrijdag per direct stilgelegd. Dit vanwege de verzwegen zakelijke belangen van hoogleraar pathologie Chris Meijer van het VUmc. Dat bevestigen de onderzoekers en minister Schippers van volksgezondheid aan het NRC.

Het onderzoek onder 30.000 vrouwen is voor onbepaalde tijd stopgezet. Wetenschappers “betreuren de ontstane commotie” over hun onderzoek.

Lees meer over: VUmc Chris MeijerBaarmoederhalskanker

Gerelateerde artikelen;

Aanbesteding bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker is stilgelegd 

‘Hoogleraar VUmc verzweeg zakelijke belangen rondom bevolkingsonderzoek’ 

Vaccin tegen baarmoederhalskanker werkt mogelijk al na één prik 

Onderzoek naar kanker stilgelegd wegens verzwegen belangen Meijer›

NRC 20.06.2015 Een groot wetenschappelijk onderzoek onder 30.000 vrouwen in de aanloop naar het nieuwe bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker, is gisteren per direct stilgelegd. Dat bevestigen de onderzoekers en minister Schippers van Volksgezondheid (VVD) aan NRC Handelsblad. Aanleiding hiervoor zijn verzwegen zakelijke belangen van emeritus hoogleraar pathologie Chris Meijer (VUmc) bij dat bevolkingsonderzoek, dat NRC vorige week onthulde. Het onderzoek dat nu voor onbepaalde tijd is gestopt, staat mede onder zijn leiding. In een schriftelijke verklaring stellen de wetenschappers “de ontstane commotie” over hun onderzoek “te betreuren”.

ZAKELIJKE BELANGEN

Eerder deze week legde minister Schippers al een aanbesteding voor het nieuwe bevolkingsonderzoek voor onbepaalde tijd stil. Ook dit gebeurde vanwege de verzwegen belangen. Self-Screen, weer een ander bedrijf van Meijer, doet mee aan die aanbesteding.

Lees meer;

20 JUN Onderzoek naar kanker stilgelegd wegens verzwegen belangen Meijer

20 JUN Kankeronderzoek is stilgelegd

17 JUN Minister legt aanbesteding stil na verzwegen belangen hoogleraar

15 JUN Minister Schippers wil onderzoek naar kwestie Chris Meijer

17 JUN Minister legt aanbesteding stil na verzwegen belangen hoogleraar ›

Rinette Zorg weer op orde

Telegraaf 18.06.2015 Zorginstelling Rinette Zorg in Best heeft de kwaliteit van de geleverde zorg weer op orde. Dat heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) donderdag gemeld. De instelling werd eind vorig jaar voor zes maanden onder verscherpt toezicht geplaatst, omdat er structurele tekortkomingen waren en het doorvoeren van verbeteringen veel te traag ging.

Het verscherpt toezicht is nu opgeheven omdat de Brabantse instelling volgens de IGZ onder meer veiliger met medicatie omgaat en duidelijke regels heeft om te bepalen welke cliënten wel en niet zorg kunnen ontvangen. Ook zijn er afspraken gemaakt met andere thuiszorgorganisaties voor de overdracht van cliënten.

Rinette Zorg biedt persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding. Ongeveer veertig mensen ontvangen verpleging of persoonlijke verzorging van de instelling. Ook wordt hulp bij het huishouden geboden.

Gerelateerde artikelen;

16-12: Rinette Zorg onder toezicht

Frauduleuze bestuurder wordt straks harder aangepakt

NU 17.06.2015 Malafide bestuurders van bedrijven worden straks harder en effectiever aangepakt. Zo komen in het strafrecht meer mogelijkheden om fraudeurs te vervolgen, ook als een bedrijf nog niet daadwerkelijk failliet is. Bovendien kan een bestuursverbod worden opgelegd aan betrokkenen zodat zij maximaal vijf jaar lang geen rechtspersoon meer mogen besturen.

De Tweede Kamer steunt twee wetsvoorstellen daartoe van minister Ard van der Steur (Veiligheid en Justitie), bleek woensdag tijdens een debat over faillissementsfraude.

Lees meer over: Fraude

Harde aanpak bestuurders

Telegraaf 17.06.2015 Een malafide bestuurder van een bedrijf wordt harder en effectiever aangepakt. Zo komen in het strafrecht meer mogelijkheden om fraudeurs te vervolgen, ook als een bedrijf nog niet daadwerkelijk failliet is. Bovendien kan een bestuursverbod worden opgelegd aan betrokkenen zodat zij maximaal vijf jaar lang geen ‘rechtspersoon’ meer mogen besturen.

De Tweede Kamer steunt twee wetsvoorstellen daartoe van minister Ard van der Steur (Veiligheid en Justitie), bleek woensdag tijdens een debat over faillissementsfraude. De partijen willen de witteboordencriminaliteit graag beter kunnen bestrijden. Ze wezen erop dat faillissementen niet alleen schadelijk zijn voor de economie maar ook voor veel mensen die hun baan kwijtraken. Als er fraude in het spel is, is dat extra schadelijk en pijnlijk, vinden ze.

 

Onderzoek naar declaraties voor dure medicijnen bij Medisch Centrum Haaglanden

RTVWEST 16.06.2015 Het Medisch Centrum Haaglanden in Den Haag heeft mogelijk te hoge kosten voor dure medicijnen gedeclareerd. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) doet onderzoek en duikt dinsdag en woensdag in de administratie van het ziekenhuis.

Het opgeven van te hoge kosten voor dure medicijnen leidt tot onnodig hogere zorgkosten, die de consument vervolgens moet betalen in de premie voor de zorgverzekering en via de belastingen. De NZa heeft niet de indruk dat dit sectorbreed speelt.

De NZa zegt aanwijzingen te hebben voor fraude en gaat die onderzoeken. Dat onderzoek is gericht op de jaren 2012 en 2013.  Het MCH heeft in een reactie laten weten dat het zich niet herkent in de aanleiding tot het onderzoek. ‘Maar we verlenen hieraan uiteraard alle medewerking.’

Toezichthouder in de zorg

De NZa is toezichthouder in de zorg en kan een onderzoek starten wanneer het fraude vermoedt. Heeft het ziekenhuis inderdaad onjuiste informatie gegeven, dan kan de NZa handhaven. Bijvoorbeeld door een aanwijzing te geven, of een last onder dwangsom of boete op te leggen.

Ook kan de NZa de informatie doorgeven aan andere toezichthouders zoals de Inspectie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ISZW), de Inspectie Gezondheidszorg (IGZ) of het Openbaar Ministerie (OM).  Lees verder

gerelateerde artikelen;

Declaraties voor dure medicijnen bij MCH onderzocht

Den HaagFM 16.06.2015 Het Medisch Centrum Haaglanden (MCH) heeft mogelijk te hoge kosten voor dure medicijnen gedeclareerd. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) onderzoekt dinsdag en woensdag de administratie van het ziekenhuis.

Het opgeven van te hoge kosten voor dure medicijnen leidt tot onnodig hogere zorgkosten, die de consument vervolgens moet betalen in de premie voor de zorgverzekering en via de belastingen. De NZa heeft niet de indruk dat dit sectorbreed speelt en zegt de aanwijzingen die ze voor fraude hebben te onderzoeken. Dat onderzoek is gericht op de jaren 2012 en 2013.

Het MCH laat in een reactie weten zich niet te herkennen in de aanleiding tot het onderzoek. “Maar we verlenen hieraan uiteraard alle medewerking.” …lees meer

Ziekenuis Haaglanden in vizier NZa

Telegraaf 16.06.2015 De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) gaat de administratie van ziekenhuis Medisch Centrum Haaglanden (MCH) in Den Haag doorlichten. Aanleiding voor het onderzoek zijn aanwijzingen dat de instelling mogelijk te hoge kosten voor dure medicijnen heeft opgegeven. Dat maakte de NZa dinsdag bekend.

„De NZa onderzoekt de juistheid van de informatie van het ziekenhuis om na te gaan of de vermoedens terecht zijn of niet. Het opgeven van te hoge kosten voor dure medicijnen leidt tot onnodig hogere zorgkosten, die de consument vervolgens moet betalen in zijn premie voor de zorgverzekering en via de belastingen”, stelt de toezichthouder. De zorg aan patiënten kan volgens de NZa tijdens het onderzoek gewoon doorgaan.

Als blijkt dat het ziekenhuis inderdaad onjuiste informatie heeft gegeven kan de NZa een aanwijzing geven, of een last onder dwangsom of boete opleggen. Ook kan de zorgwaakhond de informatie doorgeven aan andere toezichthouders zoals de Inspectie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ISZW), de Inspectie Gezondheidszorg (IGZ) of het Openbaar Ministerie (OM).

„MCH herkent zich niet in de aanleiding tot dit onderzoek, maar verleent hieraan uiteraard alle medewerking”, laat het ziekenhuis weten.

‘Ziekenhuis verbiedt kankerkuur’

Telegraaf 16.06.2015 De raad van bestuur van een Nederlands ziekenhuis verbiedt artsen vanwege de hoge kosten reguliere kankermedicijnen te verstrekken. Dat zegt een oncoloog die anoniem wil blijven dinsdag in Nieuwsuur.

De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen en de zorgverzekeraars stellen volgens de nieuwsrubriek dat alle kankerpatiënten in elk ziekenhuis een reguliere behandeling krijgen.

Afgelopen weekend bleek dat kankerpatiënten om financiële redenen niet altijd de beste behandeling krijgen Zo krijgt de helft van de darmkankerpatiënten het dure geneesmiddel Avastin niet. AMC-hoogleraar Kees Punt wijst erop dat artsen een zorgplicht hebben en patiënten reguliere medicijnen moeten geven, ook als ze duur zijn. Hij zegt dat een krap ziekenhuisbudget geen reden kan zijn om patiënten goedgekeurde kankermedicatie te onthouden.

‘Kankerpatiënten krijgen dure medicijnen niet altijd’

NRC 16.06.2015 Kankerpatiënten krijgen niet altijd of niet direct de beste behandeling omdat deze te duur is. Dat blijkt uit onderzoek van hoogleraar Interne Geneeskunde van het Amsterdams Medisch Centrum (AMC) Kees Punt, dat vanavond in Nieuwsuur wordt besproken. De raad van bestuur van één Nederlands ziekenhuis verbiedt het artsen zelfs om diverse dure kankermedicijnen voor te schrijven, omdat deze te duur zijn.

De helft van de darmkankerpatiënten krijgt het geneesmiddel Avastin niet, omdat dit te duur is. De kosten bedragen zo’n 5.000 per maand en worden gemiddeld voor een periode van negen maanden voorgeschreven. Kees Punt reageert verbolgen op de gang van zaken. Hij wijst erop dat artsen een zorgplicht hebben en patiënten ongeacht de kosten reguliere medicijnen moeten geven. Eerder deze week beklaagde hij zich in een ingezonden brief in NRC Handelsblad al over de kwestie. LEES VERDER

Lees meer;

11 JUN ‘Vergoed alle dure medicijnen’

11 JUN ‘80 procent ziekenhuizen komt geld tekort voor dure medicijnen’ ›

13 JUN Gebeurt allang: kankerpatiënten krijgen vaak geen dure medicijnen

2005 Ziekenhuis verbiedt dure medicijnen ›

2005 Postcodezorg moet tot het verleden gaan behoren

7 ton boete ggz-instelling

Telegraaf 16.06.2015 Ggz-instelling Stichting Altrecht in Den Dolder heeft een boete van 700.000 euro gekregen omdat het de administratie niet op orde had en verkeerd declareerde. Het gaat om de periode tussen 2009 en 2013. Dat heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) dinsdag laten weten.

Uit dat onderzoek, dat begin vorig jaar begon, blijkt onder meer dat Altrecht mogelijk voor ruim 10 miljoen euro aan onjuiste uren heeft geregistreerd. Ook werden diagnoses die niet onder de basisverzekering vielen aangepast, zodat zij toch vergoed konden worden.

De instelling heeft zelf na uitvoerig onderzoek maatregelen genomen om in het vervolg correct te declareren. Ook heeft Altrecht met verzekeraars afspraken gemaakt om het teveel gedeclareerde terug te betalen.

Volgens een woordvoerder van de NZa is er geen sprake van fraude. „Bij Altrecht is er verkeerd gedeclareerd en de administratie is slordig uitgevoerd. Maar dat is iets anders dan doelbewust sjoemelen.”

Altrecht is een instelling voor geestelijke gezondheidszorg, waar mensen met psychiatrische ziekten terechtkunnen voor specialistische hulpverlening.

Gerelateerde artikelen

19-12: Psychiatrisch centrum ontruimd

10-02: Onderzoek declaraties Altrecht

12-09: Strukton sluit overeenkomst met Altrecht GGZ

‘Boodschappen doen met de dienstauto is nu ondenkbaar’

Trouw 16.06.2015 Gek eigenlijk, dacht bestuurskundige Patrick Overeem. Gek dat wat eerst in Nederland wel kon, op een ander moment volstrekt ontoelaatbaar is. Dat ministers vroeger gewoon met hun dienstauto naar Albert Heijn konden. ‘Natuurlijk’, dachten de mensen, ‘hoe moesten ze anders boodschappen doen?’ Overeem: “Ondenkbaar, nu.”

Toen opeens moest Verheijen zeggen dat een dergelijke uitgave ‘niet past bij de sobere levensstijl die van een bestuurder verwacht wordt. In Duitsland en Frankrijk lachen ze daarom

Overeem, universitair docent, houdt zich bij de Universiteit Leiden bezig met ethische kwesties. Vandaag presenteert hij met zijn collega Toon Kerkhoff een ‘database corruptieschandalen’ op een bijeenkomst in Den Haag. Tientallen zaken verzamelden ze, vooral van integriteitskwesties waarbij opeens de normen veranderd bleken.

Verwant nieuws;

VVD WIL DECLARATIEGEDRAG BESTUURDERS ONDERZOEKEN

BB 16.06.2015 De VVD wil dat het declaratiegedrag van bestuurders in de publieke sector onderzocht wordt. Dat meldt VVD-Kamerlid Pieter Duisenberg aan NU.nl. 

Onder de loep

De PvdA steunt het voorstel, dat gedaan werd door Duisenberg. Hij wil weten of en hoe declaratienormen worden gehandhaafd. Duisenberg gaf aan dat OCT, VWS, Wonen en Rijksdienst hun publieke diensten onder de loep moeten nemen. De politicus kwam met het voorstel nadat RTL Nieuws aantoonde dat universiteitsbesturen buitensporige bedragen declarareren aan business class-reizen en auto’s met chauffeur.

Duisenberg vindt de declaraties van de universiteitsbesturen ongepast: ‘Dit is niet uit te leggen. Nu is het onderwijs, maar ook in andere publieke sectoren als zorg, woningcorporaties, cultuur en media zijn geregeld vragen geweest over declaraties’, constateert Duitsenberg. ‘Declaraties zijn niet verboden, maar gepaste soberheid met publiek geld is geboden.’

GERELATEERDE ARTIKELEN;

“Dit is niet uit te leggen”, aldus Duisenberg, die er op wijst dat hij een aantal jaar geleden dit probleem al aan de kaak had gesteld.

“Nu is het onderwijs, maar ook in andere publieke sectoren als zorg, woningcorporaties, cultuur en media zijn geregeld vragen geweest over declaraties”, constateert hij.

“Declaraties zijn niet verboden, maar gepaste soberheid met publiek geld is geboden.”

Kamer wil onderzoek naar declaratiegedrag publieke sector

NU 16.06.2015 Dat laat VVD-Kamerlid Pieter Duisenberg weten aan NU.nl. De PvdA steunt zijn voorstel. Duisenberg wil dat in ieder geval de ministeries van OCW, VWS en Wonen en Rijksdienst naar hun onderliggende publieke en semi-publieke diensten gaan kijken. Ook wil hij weten of en hoe declaratienormen worden gehandhaafd.

Duisenberg komt met dit voorstel nadat RTL Nieuws maandag onthulde dat bij diverse universiteitsbesturen buitensporig werd gedeclareerd aan business class-reizen en auto’s met chauffeur.

Binnenkort debatteert de Kamer over het declaratiegedrag van de onderwijsbestuurders.

Zie ook: ‘Bestuurders universiteiten omzeilen regels voor declaraties’

Lees meer over: Declaraties

‘Alle bonnetjes moeten boven tafel komen’, LSVb geschokt door declaraties universiteiten

RTVWEST 16.05.2015 De Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) is geschokt door de zeer hoge declaraties van bestuurders van universiteiten, waaronder de Universiteit Leiden en de TU Delft. De Onderwijsinspectie moet onderzoek doen, vindt de LSVb. ‘Alle bonnetjes moeten boven water komen en worden beoordeeld.’

RTL Nieuws bracht maandag een onderzoek naar buiten waaruit onder meer duidelijk werd dat de TU in Delft per jaar 180.000 euro uitgeeft voor twee dienstauto’s met chauffeur. Bij de Leidse universiteit werden twee businessclassvluchten en zeven dure overnachtingen ontdekt. Lees verder

gerelateerde artikelen;

RTL Nieuws: Bestuurders TU Delft en Universiteit Leiden sjoemelen met declaratieregels

RTVWEST 15.06.2015 Bestuurders van universiteiten omzeilen regelmatig declaratieregels en geven veel geld uit aan auto’s met chauffeur. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws, die de opgevoerde onkosten onderzocht. Zo betaalt de TU Delft per jaar 180.000 euro voor twee dienstauto’s met chauffeur.

In 2012 is het bestuur van de TU volgens RTL Nieuws op de vingers getikt door de inspectie en het ministerie wegens ‘niet sober’ declareren. Er zijn volgens de universiteit maatregelen genomen, maar niet genoeg, zo blijkt uit het onderzoek. Bestuurders overnachten in te dure hotels, waar alleen mondeling toestemming voor is gegeven door de raad van toezicht. Ook zijn er zestien vluchten gevonden waarbij business class gevlogen is, terwijl dit alleen bij uitzondering mag.

De TU Delft heeft twee Mercedessen E350, inclusief chauffeurs, brandstof en onderhoud, voor de universiteitsbestuurders ter beschikking. Deze kosten 180.000 euro per jaar. De universiteit zegt de dienstauto’s te zullen heroverwegen. Lees verder

gerelateerde artikelen;

‘Universiteitsbestuurders omzeilen declaratieregels’›

NRC 15.06.2015 Universiteitsbestuurders omzeilen regelmatig declaratieregels en geven forse bedragen uit aan bijvoorbeeld auto’s. Dat meldtRTL Nieuws op basis van onderzoek naar declaraties van universiteitsbestuurders uit 2013 en 2014.

Zo bekeek RTL Nieuws het jaarverslag van de Universiteit Utrecht over 2013, waarin een declaratie van 2.734 euro wordt opgegeven. Maar uit opgevraagde bonnetjes bleek dat het bestuur voor duizenden euro’s aan reizen maakt. Bij de Universiteit Leiden mogen bestuurders alleen business class reizen bij hoge uitzondering en met schriftelijke toestemming, maar bestuurders van die universiteit zouden zich daar niet aan houden, zo wijst het onderzoek uit.

De Vereniging van Universiteiten (VSNU) heeft geen reden aan te nemen dat universiteitsbestuurders de fout in gaan. De regels verschillen per universiteit, zegt de VSNU tegen persdienst ANP: “Een bedrag kan wellicht hoog lijken, maar dat betekent nog niet dat het in strijd is met de richtlijnen. We gaan er natuurlijk van uit dat daar waar richtlijnen gelden de universiteiten zich eraan houden. Dat de regels per universiteit verschillen, maakt reageren op specifieke gevallen moeilijk.”

Lees meer;

2012 Patjepeeërs besturen het hoger onderwijs

1998 Universiteiten zoeken ‘suikeroom’

2009 Alfa’s betalen voor toename beta’s

1995 Boekhouders in toga

2005 Universiteiten botsen met Rutte na brandbrief ›

Onderzoek naar verdwenen zorggeld

Telegraaf 13.06.2015 De Drentse zorginstelling Senior Assist laat forensisch onderzoek doen naar de handel en wandel van de twee ex-managers Pieter Leeflang en Bertie van Musscher. De geliefden zouden „jarenlang en stelselmatig” geld aan thuiszorg hebben onttrokken.

De twee zijn vorige maand weggestuurd. De directie erkent dat er ’substantiële’ bedragen zouden zijn ontvreemd. Het exacte bedrag moet uit het onderzoek naar voren komen.

Geruchten dat het om tonnen verdwenen zorggeld gaat wil de directie bevestigen noch ontkennen. Wel is „het sterke vermoeden gerezen dat er gelden op meerdere wijzen en via diverse constructies zijn onttrokken”. Saillant is dat twee toezichthouders, politiefunctionaris Poppe Kloen en Uilko Hofste , hun commissariaat hebben neergelegd. Volgens de directeur omdat zij ter verantwoording waren geroepen, volgens Kloen wegens ’privéredenen’.

Gerelateerde artikelen;

09-05: Zorginstelling mist veel geld

09-05: Zorginstelling ‘beroofd’

Ex-topman Medisch Centrum Haaglanden kreeg kwart miljoen doorbetaald na vertrek

RTVWEST 11.06.2015 Ex-topman van het Medisch Centrum Haaglanden Willem Geerlings is door het ziekenhuis nog tien maanden na zijn vertrek doorbetaald. Dat kostte het ziekenhuis in Den Haag ruim een kwart miljoen euro.

‘Door de fusie in 2014 met het Bronovo ziekenhuis is Geerlings gestopt als bestuursvoorzitter van het MCH. Bij zijn vertrek zijn afspraken gemaakt waaronder dat Geerlings nog zo aanblijven als adviseur’, vertelt een woordvoerder van het MCH in reactie op berichtgeving van RTL Nieuws.

Ook dit jaar krijgt de ex-topman, die volgens het ziekenhuis onder meer adviezen geeft over de kwaliteit van de zorg, nog zijn volledige salaris inclusief premies doorbetaald, tot aankomende maandag dan gaat hij met pensioen.

gerelateerde artikelen;

Ex-topman MCH kreeg kwart miljoen doorbetaald na vertrek

Den HaagFM 11.06.2015 Ex-topman van het Medisch Centrum Haaglanden Willem Geerlings is door het ziekenhuis nog tien maanden na zijn vertrek doorbetaald. Dat kostte het ziekenhuis ruim een kwart miljoen euro.

“Door de fusie in 2014 met het Bronovo ziekenhuis is Geerlings gestopt als bestuursvoorzitter van het MCH. Bij zijn vertrek zijn afspraken gemaakt waaronder dat Geerlings nog zo aanblijven als adviseur”, vertelt een woordvoerder van het MCH in reactie op berichtgeving van RTL Nieuws.

Ook dit jaar krijgt de ex-topman, die volgens het ziekenhuis onder meer adviezen geeft over de kwaliteit van de zorg, nog zijn volledige salaris inclusief premies doorbetaald, tot aankomende maandag dan gaat hij met pensioen. …lees meer

Ex-topman doorbetaald

Telegraaf 11.06.2015 Ex-topman bij het Medisch Centrum Haaglanden Willem Geerlings is door het ziekenhuis nog tien maanden na zijn vertrek doorbetaald. Dat kostte het ziekenhuis in Den Haag ruim een kwart miljoen euro.

Dat meldt RTL Nieuws donderdag na onderzoek. Geerlings legde in augustus zijn functie als bestuursvoorzitter neer. Nog tot het einde van het jaar werd hij echter doorbetaald als adviseur. Hij streek daarbij zijn oude voorzitterssalaris op. Ook dit jaar krijgt de ex-topman, die volgens het ziekenhuis onder meer adviezen geeft over de kwaliteit van de zorg, nog zijn volledige salaris inclusief premies doorbetaald, tot aankomende maandag.

Gerelateerde artikelen;

11-06: ‘Ontsla foute zorgbestuurder’

19-07: Top moet inleveren

Weer gouden handdruk VUmc

Telegraaf 09.06.2015 Het VU Medisch Centrum blijkt opnieuw een flinke afkoopsom te hebben moeten betalen. Een vertrekkend medisch specialist kreeg ruim een kwart miljoen euro mee. Dat meldt RTL Nieuws op basis van de onlangs gedeponeerde jaarstukken van het Amsterdamse academisch ziekenhuis.

De arts ontving bij zijn vertrek in april vorig jaar 283.951 euro. Om welke arts of welk specialisme het gaat en waarom de specialist weg moest, is nog onbekend. Vorige week werd bekend dat het ziekenhuis ruim 217 duizend euro meegaf aan de laatst zittende bestuurder uit het crisisjaar 2012. Zijn collega-bestuurders Elmer Mulder en Wouter van Ewijk ontvingen destijds bij hun ontslag ruim een half miljoen euro.

Gerelateerde artikelen;

30-05: Gouden handdruk VUmc

Huize Valckenbosch heeft zorg weer op orde

NU 03.06.2015 De problemen in verzorgingshuis Huize Valckenbosch in Zeist zijn opgelost. De instelling was vorig jaar zomer onder verscherpt toezicht geplaatst omdat de kwaliteit van de zorg te wensen overliet, maar dat is nu opgelost. Dat meldt de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) woensdag.

De IGZ greep vorig jaar juli in, omdat er onder meer niet op de juiste manier werd omgegaan met de medicatie en de verstrekking daarvan aan de cliënten. Bij een nieuwe controle afgelopen maart waren de problemen nog steeds niet voldoende opgelost, maar inmiddels zijn volgens de inspectie de gewenste verbeteringen wel doorgevoerd.

Lees meer over: Zeist

Gerelateerde artikelen;

Afkoopsom van topman van noodlijdende Langeland Ziekenhuis in Zoetermeer tonnen hoger dan gedacht

RTVWEST 03.06.2015 De ontslagen bestuursvoorzitter Paul Ansems van het noodlijdende Langeland Ziekenhuis in Zoetermeer heeft bijna een half miljoen euro meegekregen. Dat schrijft RTL Nieuws woensdag. En dat is veel meer dan tot nu toe bekend is geweest.

Paul Ansems werd in 2011 ontslagen, nadat het Zoetermeerse Langeland Ziekenhuis onder zijn leiding bijna failliet was gegaan. Uit twee vonnissen die dinsdag openbaar werden, blijkt dat het Langeland Ziekenhuis Ansems ook nog het volledige jaar 2012 heeft moeten doorbetalen.

Ook kreeg hij in dat jaar nog eens pensioenpremies en verschillende financiële extraatjes. Daardoor liep de vertrekregeling uiteindelijk op tot bijna een half miljoen euro. Lees verder

gerelateerde artikelen;

 

Afkoopsom nog hoger

Telegraaf 03.06.2015 De ontslagen bestuursvoorzitter Paul Ansems van het noodlijdende Langeland Ziekenhuis in Zoetermeer heeft bijna een half miljoen euro meegekregen.

Dat schrijft RTL Nieuws woensdag. Dat zijn enkele tonnen meer dan tot nu toe bekend was. Ansems werd in 2011 ontslagen, eind 2013 bleek uit de jaarstukken dat hij een halfjaar door was betaald en een ontslagpremie had ontvangen.

Uit vonnissen die dinsdag bekendwerden bleek dat Ansems ook heel 2012 doorbetaald is waardoor de vertrekregeling flink duurder was.

Gerelateerde artikelen;

19-03: Overname LangeLand mag

18-09: ‘LangeLand overnemen mag’

28-05: LangeLand Ziekenhuis gered

20-03: ‘LangeLand niet overgenomen’

27-02: Streep door overname ziekenhuis

‘Oud-zorgtopman ontving al 370.000 euro wachtgeld’

AD 31.05.2015 De in 2011 opgestapte bestuursvoorzitter van de Ommelander Ziekenhuis Groep (OZG) heeft sindsdien ruim 370.000 euro aan wachtgeld ontvangen, meldt RTL Nieuws. Jan Cooijmans zei destijds geen wachtgeld nodig te hebben omdat hij genoeg zou verdienen met nieuwe klussen. Dat blijkt dus niet het geval.

De wachtgeldregeling werd pas een jaar na het vertrek van Cooijmans bekend. Het Groningse ziekenhuis heeft vestigingen in Delfzijl en Winschoten.

Lees ook;

‘Tonnen wachtgeld voor oud-zorgtopman’

NU 31.05.2015 De in 2011 opgestapte bestuursvoorzitter van de Ommelander Ziekenhuis Groep (OZG) heeft sindsdien ruim 370.000 euro aan wachtgeld ontvangen. Dat meldt RTL Nieuws zondag na eigen onderzoek.

Cooijmans nam in 2011 zelf ontslag bij het Groningse ziekenhuis. Een jaar later werd bekend dat hij alsnog aanspraak kon maken op een riant bedrag aan wachtgeld.

Jan Cooijmans zei destijds geen wachtgeld nodig te hebben omdat hij genoeg zou verdienen met nieuwe klussen. Dat blijkt dus niet het geval. In augustus vorig jaar liep de wachtgeldregeling voor Cooijmans af. De teller stond toen op 370.419 euro.

Lees meer over: Jan Cooijmans

370 mille wachtgeld voor oud-zorgtopman

Telegraaf 31.05.2015 De in 2011 opgestapte bestuursvoorzitter van de Ommelander Ziekenhuis Groep (OZG) heeft sindsdien ruim 370.000 euro aan wachtgeld ontvangen. Dat meldt RTL Nieuws zondag na eigen onderzoek. Jan Cooijmans zei destijds geen wachtgeld nodig te hebben omdat hij genoeg zou verdienen met nieuwe klussen. Dat blijkt dus niet het geval.

De wachtgeldregeling werd pas een jaar na het vertrek van Cooijmans bekend. Het Groningse ziekenhuis heeft vestigingen in Delfzijl en Winschoten.

Eerste boete ooit voor Nederlandse ggz-instelling

VK 27.05.2015 De Nederlandse Zorgautoriteit heeft voor het eerst een boete opgelegd aan een instelling in de geestelijke gezondheidszorg. De inmiddels opgeheven Stichting More moet 115 duizend euro betalen omdat drie jaar lang zorg werd gedeclareerd die nooit werd geleverd.

De  NZa bestudeerde 41 declaraties van de ggz-instelling uit de periode 2010-2012. Zeven patiëntendossiers werden helemaal uitgediept. Alleen al daaruit bleek dat de stichting, die zich vooral richtte op Turkse cliënten, voor zeker 71 duizend euro onterecht declareerde.

‘Zo werd een cliënt op papier behandeld voor angstaanvallen en depressie terwijl het in werkelijkheid ging om pedagogische begeleiding, dat niet onder de ggz-zorg valt.’ Daarnaast ontbraken verwijsbrieven en bleek de administratie een chaos. ‘De meeste dossiers waren incompleet. Het totale fraudebedrag ligt waarschijnlijk hoger’, aldus een woordvoerder.

MEER ZORG;

Geef psychiatrische patiënten weer de juiste zorg

‘Gezondheidsraad niet onafhankelijk’

Meevaller in de zorg van 2 miljard euro

BEKIJK HET HELE DOSSIER

Boete voor zorginstelling

Telegraaf 27.05.2015 De Rotterdamse ggz-instelling Stichting More moet een boete van 115.000 euro betalen. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft de boete opgelegd omdat More onder meer zorg declareerde die niet geleverd was en informatie voor de NZa achterhield. Dit gebeurde tussen 2010 en 2012.

De ggz-instelling is inmiddels opgeheven, aldus de NZa, vandaar dat ze de boete ook oplegt aan de voormalig bestuurster. Zij was in die periode de enige die beslissingen nam over de bedrijfsvoering. De NZa kwam de kwestie op het spoor door een tip van een zorgverzekeraar.

Ex-topvrouw Slotervaartziekenhuis failliet

Trouw 19.05.2015 Ex-bestuursvoorzitter Aysel Erbudak van het Amsterdamse Slotervaartziekenhuis is vandaag door de rechtbank in Amsterdam persoonlijk failliet verklaard. Dat bevestigde een woordvoerder van de rechtbank.

Het faillissement is uitgesproken op verzoek van het Slotervaartziekenhuis. Erbudak moet het ziekenhuis nog 1,7 miljoen euro terugbetalen.

Door het bankroet kan Erbudak niet meer over haar privévermogen beschikken. De door de rechtbank benoemde curator gaat nu onder meer uitzoeken wat de verhaalsmogelijkheden van de schuldeisers zijn.

Ontslagen

Erbudak werd in maart 2103 wegens conflicten ontslagen. In januari van dit jaar besliste de rechter dat zij het Slotervaartziekenhuis 1,7 miljoen euro moet terugbetalen. Het gaat om geld dat zij volgens de rechter ‘onrechtmatig aan het ziekenhuis heeft onttrokken’.

Ex-topvrouw Slotervaartziekenhuis failliet verklaard

NU 19.05.2015 Ex-bestuursvoorzitter Aysel Erbudak van het Amsterdamse Slotervaartziekenhuis is dinsdag door de rechtbank in Amsterdam persoonlijk failliet verklaard. Dat bevestigt een woordvoerder van de rechtbank na berichtgeving door Het Parool.

Het faillissement is uitgesproken op verzoek van het Slotervaartziekenhuis. Erbudak moet het ziekenhuis nog 1,7 miljoen euro terugbetalen.

Lees meer over: Aysel Erbudak Slotervaartziekenhuis

Gerelateerde artikelen;

Ex-topvrouw Slotervaart failliet

Telegraaf  19.05.2015 Ex-bestuursvoorzitter Aysel Erbudak van het Amsterdamse Slotervaartziekenhuis is dinsdag door de rechtbank in Amsterdam persoonlijk failliet verklaard. Dat bevestigde een woordvoerder van de rechtbank na berichtgeving door Het Parool.

Het faillissement is uitgesproken op verzoek van het Slotervaartziekenhuis. Erbudak moet het ziekenhuis nog 1,7 miljoen euro terugbetalen.

Door het bankroet kan Erudak niet meer over haar privévermogen beschikken. De door de rechtbank benoemde curator gaat nu onder meer uitzoeken wat de verhaalsmogelijkheden van de schuldeisers zijn.

Oud-directeur Slotervaartziekenhuis Erbudak failliet

Parool 19.05.2015 Aysel Erbudak, de oud-directeur van het Slotervaartziekenhuis, is vandaag persoonlijk failliet verklaard.

Ik beloof dat ik een comeback maak waarbij de successen die ik in het Slotervaartziekenhuis heb behaald, zullen verbleken, aldus Aysel Erbudak.

Het faillissement is uitgesproken op verzoek van het Amsterdamse ziekenhuis. Dat krijgt nog 1,7 miljoen euro van de begin 2013 ontslagen bestuursvoorzitter.

Erbudak ontbrak vanmorgen bij de zitting en had evenmin een advocaat gestuurd. Volgens advocaat Mark Elkhuizen, die het Slotervaartziekenhuis vertegenwoordigt, wordt morgen de naam van de curator bekendgemaakt. Deze krijgt volgens Elkhuizen verregaande bevoegdheden om voor de schuldeisers ‘de verhaalsmogelijkheden in kaart te brengen’. Door het faillissement kan ze niet bij haar privé vermogen in Nederland, met uitzondering van geld voor ‘primaire levensbehoeften’.

Geen sprake van wanbeleid bij Slotervaartziekenhuis

NU 14.05.2015 Er is geen sprake geweest van wanbeleid bij het Slotervaartziekenhuis toen door de uitgifte van nieuwe aandelen de familie van oud-bestuursvoorzitter Aysel Erbudak en haar kinderen als minderheidsaandeelhouders buiten spel werden gezet. Dat oordeelde de Ondernemingskamer van het gerechtshof woensdag.

Met een omstreden aandelenuitgifte wist de meerderheidsaandeelhouder, de familie Schram, het eigendom over het Slotervaartziekenhuis naar zich toe te trekken door voor 5 miljoen euro aan nieuwe aandelen uit te geven. Het belang van de minderheidsaandeelhouders verwaterde daardoor tot praktisch nul.

Volgens de Ondernemerskamer was het begrijpelijk dat het bestuur van het ziekenhuis dacht dat de uitgifte van aandelen een wezenlijke bijdrage kon leveren aan de oplossing van de crisis waarin het ziekenhuis zich bevond.

Geen wanbeleid bij Slotervaartziekenhuis›

NRC 13.05.2015 In de ruzie tussen aandeelhouders van het Slotervaartziekenhuis is er bij de moedermaatschappijen van het ziekenhuis geen wanbeleid gepleegd. De schorsing door de rechter van Pim Schram, een van de betrokken bestuurders, wordt per direct opgeheven. De tijdelijk door de rechter aangestelde bewindvoerder legt zijn taken neer.

Lees ook: Twee jaar geleden werd Aysel Erbudak ontslagen als directeur van het Slotervaartziekenhuis. Van de rechter moet ze het ziekenhuis 1,7 miljoen terugbetalen. „Er was niks geregeld. Ik heb het over mezelf afgeroepen.” Lees hier het NRC-interview met Erbudak terug uit februari van dit jaar.

Lees meer;

12 FEB Rechter: notaris van ziekenhuis Slotervaart was partijdig

21 JAN Erbudak moet Slotervaartziekenhuis 1,7 miljoen terugbetalen › BINNENLAND

2013 Slotervaartziekenhuis alsnog verkocht aan zorgondernemer Winter › BINNENLAND

11 FEB Rechter: notaris Slotervaartziekenhuis was partijdig

3 FEB ‘Geld bij Slotervaartziekenhuis liep altijd door elkaar heen’

Zorginstelling ‘beroofd’

Telegraaf 09.05.2015 De Drentse zorginstelling Senior Assist verdenkt twee managers van „jarenlang en stelselmatig onttrekken van geld” dat bedoeld was voor thuiszorg. Het duo is inmiddels op straat gezet.

De directie van Senior Assist bevestigt noch ontkent geruchten dat er tonnen zouden zijn verduisterd door de managers Pieter L. en Bertie van M., die ook als elkaars geliefden door het leven gaan. Wel wil directeur Frenk Melis kwijt dat het om substantiële bedragen gaat. Dat onderzoek is nog steeds niet afgerond, zegt Melis.

Schippers streng voor nieuwe zorgaanbieders

VK 07.05.2015 Het toezicht op nieuwe zorgorganisaties wordt verscherpt. Minister Edith Schippers (Volksgezondheid) kondigt donderdag strengere regels aan, waaronder een meldplicht zodat exact duidelijk is wanneer een aanbieder daadwerkelijk zorg gaat verlenen.

De minister wil een betrouwbare, landelijke registratie waardoor de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) beter toezicht op nieuwe zorgaanbieders kan houden. Daarbij moet onder meer worden gelet of de te leveren zorg aan alle voorwaarden voor goede kwaliteit voldoet maar ook of een behandelaar een beroepsverbod heeft. Nu geldt alleen voor bepaalde zorgaanbieders, bijvoorbeeld voor ziekenhuizen en zelfstandige klinieken, een registratieplicht.

Schippers streng voor nieuwe zorgaanbieders

NU 07.05.2015 Het toezicht op nieuwe zorgorganisaties wordt verscherpt. Minister Edith Schippers (Volksgezondheid) kondigt donderdag strengere regels aan, waaronder een meldplicht zodat exact duidelijk is wanneer een aanbieder daadwerkelijk zorg gaat verlenen.

De minister wil een betrouwbare, landelijke registratie waardoor de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) beter toezicht op nieuwe zorgaanbieders kan houden.

Daarbij moet onder meer worden gelet of de te leveren zorg aan alle voorwaarden voor goede kwaliteit voldoet maar ook of een behandelaar een beroepsverbod heeft.

Lees meer over: Minister Schippers Zorgaanbieders

Schippers streng voor zorgaanbieders

Telegraaf 07.05.2015 Het toezicht op nieuwe zorgorganisaties wordt verscherpt. Minister Edith Schippers (Volksgezondheid) kondigt donderdag strengere regels aan, waaronder een meldplicht zodat exact duidelijk is wanneer een aanbieder daadwerkelijk zorg gaat verlenen.

De minister wil een betrouwbare, landelijke registratie waardoor de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) beter toezicht op nieuwe zorgaanbieders kan houden.

Arts liet dementerende patiënten onnodig pijn lijden

AD 07.05.2015 Een arts in een instelling voor dementen in Venray heeft zonder overleg met de familie medicijnen van zijn patiënten aangepast en stopgezet. Daardoor werden ze onrustig, agressief of leden onnodig pijn. De instelling laat onderzoek doen naar de misstanden en angstcultuur op de verpleegafdeling.

Veel cliënten en families durven geen klacht in te dienen of andere stappen te nemen.

Een klacht en meldingen van familieleden van cliënten over medische misstanden en het wangedrag van een arts zijn aanleiding voor het onderzoek op de afdeling Ouderen van geestelijke zorginstelling Vincent van Gogh. Daar worden ouderen met dementie in combinatie met zware gedragsproblemen behandeld. In Nederland zijn slechts drie van zulke afdelingen.

Stichting Diaphora verbeterd

Telegraaf 06.05.2015 De kwaliteit van de zorg bij Stichting Diaphora Zorgverlening in Velp is dusdanig verbeterd, dat de organisatie niet langer onder verscherpt toezicht staat. Er zijn geen structurele tekortkomingen meer in de zorg, meldt de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) woensdag. Stichting Diaphora levert zorg aan mensen met dementie op de locatie Villa Saesveldt in Velp.

September vorig jaar melde de IGZ dat er structurele tekortkomingen waren bij de organisatie. De problemen zaten vooral in het niet naleven van wet- en regelgeving en normen en richtlijnen. De medewerkers hadden volgens de IGZ te weinig kennis en vaardigheden en het bestuur toonde een gebrek aan verbeterkracht, sturing en toezicht.

In de afgelopen maanden zijn er voldoende verbeteringen doorgevoerd, vindt de Inspectie. De IGZ blijft de vorderingen wel volgen.

PrivaZorg onder toezicht

Telegraaf 06.05.2015 De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft thuiszorginstelling PrivaZorg AWBZ onder verscherpt toezicht gesteld wegens problemen met de kwaliteit en veiligheid van de zorg. Dat maakte de inspectie woensdag bekend.

Het verscherpt toezicht geldt voor de instellingen PrivaZorg Eemland in Amersfoort, PrivaZorg Rivierenland in Maurik en PrivaZorg Utrecht in Houten. Volgens de inspectie zijn er bij die instellingen „structurele tekortkomingen” en worden verbeteringen te langzaam doorgevoerd. Zo wordt er onvoldoende bekwaam personeel ingezet en zijn er problemen met de medicatieveiligheid en dossiervoering.

mei 7, 2015 Posted by | 2e kamer, politiek, topinkomens, wet normering topinkomens | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 9 reacties

Aanpak Topsalaris publieke en semi-publieke sector

IMG_0440[1]

IMG_0494

Wet Normering Topinkomens.

Vanaf 1 januari 2015 is de nieuwe Wet Normering Topinkomens van kracht voor functionarissen in de publieke en semipublieke sector. Volgens de NVZD was een wettelijk maximum niet nodig, omdat de branche zelf al een zogeheten ‘Beloningscode’ had ingesteld.

IMG_0477

Balkenende-norm

De rechtbank stelde eerder al vast dat zorgbestuurders die nu méér verdienen dan het nieuwe maximum, voldoende tegemoet worden gekomen omdat de nieuwe wet een overgangsregeling bevat. Vakbond Abvakabo FNV is blij met de uitspraak. De bond vindt dat belastinggeld voor de zorg aan de zorg moet worden besteed en niet aan ‘buitensporige salarissen van directeuren’.

Woningcorporaties.

Woonminister Stef Blok (VVD) vindt het voor zijn terrein, de corporaties, te kort dag, schrijft hij aan de Tweede Kamer. „Ik acht de resterende termijn tot 1 januari 2015 te kort om nog in 2014 op een zorgvuldige wijze te komen tot een evenwichtige indeling in klassen met bijbehorende bedragen voor de woningcorporaties.”

Dus blijven de salarissen in corporatieland nog een jaar zoals ze zijn. Alleen de bazen van de grootste corporaties zitten overigens op 130 procent van een ministerssalaris.

Het gaat om een paradepaardje van de PvdA uit het regeerakkoord met de VVD.

PvdA-Tweede Kamerlid John Kerstens zegt in een reactie op de brief van Blok dat de „invoering uiteraard zorgvuldig moet plaatsvinden”. Daardoor ontstaat volgens Kerstens altijd een soort overgangssituatie. „Desondanks zie ik ’t niet gebeuren dat woningcorporaties het komende jaar de grenzen van de nieuwe wet gaan opzoeken. De PvdA zal daar in ieder geval scherp op letten.”

VVD is tegen

Afgelopen jaar was er weer een hoop te doen om het gedrag van juist enkele corporatiebazen. De Eerste Kamer kwam maandag terug van reces om de wet op de topinkomens nog voor het nieuwe jaar te behandelen, zodat die meteen kon ingaan.

Coalitiepartner VVD stemde tegen, net als CDA, D66 en OSF. De bovengrens van 130 procent bestaat nog maar kort. Verdere verlaging is voortijdig en onzorgvuldig, vindt onder meer de VVD in de Senaat, want de effecten van de eerste zijn nog niet duidelijk.

De afspraak was volgens VVD-senator Heleen Dupuis dan ook dat de verscherping van 130 naar 100 procent van een ministerssalaris niet „met stoom en kokend water” zou worden doorgevoerd. De toezegging van een evaluatie van de huidige situatie is genegeerd, klaagde Dupuis. Plasterk is volgens haar „gewoon doorgeraasd”, aldus Heleen Dupuis VVD in KRO’s De Ochtend van 4.

VVD stemde uiteindelijk dus tegen, ondanks dat de afspraak stond opgenomen in het regeerakkoord. Verdere verlaging is voortijdig en onzorgvuldig, vindt de VVD in de Senaat, want de effecten van de eerste zijn nog niet duidelijk. Ook worden topmensen over één kam geschoren, vinden de liberalen in de Senaat. Ook CDA, D66 en OSF stemden tegen.

Wet topinkomens aangenomen door Senaat ondanks tegenstem VVD – De Eerste Kamer heeft zojuist de wet normering topinkomens aangenomen, ondanks een tegenstem van coalitiepartij VVD. Het voorstel kreeg 38 stemmen voor en 33 stemmen tegen. In de Tweede Kamer stemde de VVD nog wel voor het wetsvoorstel.

IMG_0455

BROZE COALITIE

De tegenstem van de liberalen is een nieuwe tegenslag voor de toch al broze coalitie van de VVD samen met de PvdA. De partijen geraakten vorige week in een kerstcrisis nadat drie Senaatsleden van de PvdA het wetsvoorstel van minister Edith Schippers van Volksgezondheid (VVD), dat het recht op vrije artsenkeuze moet beperken, afstemden. Pas na een aantal dagen van crisisberaad kwamen de partijen tot overeenstemming over een nieuw wetsvoorstel, al wilden de drie dissidenten van de PvdA geen stemgarantie geven. LEES VERDER

zie ook:  Gedonder met topbestuurders in de zorg, het onderwijs, woningcorporaties en toezichthouders

zie ook: Gedonder in de top ook bij de woningcorporaties

zie ook: Parlementair onderzoek woningbouwcorporaties – Conclusie

zie ook: KPN-topman Blok geeft bonus terug

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next

Gemeente mag van rechter topinkomens aanpakken

Den HaagFM 03.07.2015  De gemeente Den Haag kan doorgaan met het aanpakken van topinkomens bij (semi)publieke instellingen. De gemeente is door de rechter in het gelijk gesteld in en zaak die was aangespannen door de Stichting Rivierduinen. De stichting voor GGZ-hulp kreeg in 2012 enkele tienduizenden euro’s minder subsidie van de gemeente, omdat het salaris van één van de bestuurders hoger was dan dat van een minister. De stichting vocht dit besluit bij de rechter aan, maar is in het ongelijk gesteld.

“Publiek geld moet zo goed mogelijk worden besteed. Het is in mijn ogen absoluut ongepast dat er buitensporige salarissen worden verdiend bij instellingen die ook Haagse subsidie ontvangen”, aldus wethouder Tom de Bruijn van Financiën. Tot nu toe zijn negentien instellingen gekort op hun subsidie.

Den Haag was in 2009 één van de eerste gemeenten in Nederland die de topinkomens bij (semi)publieke instellingen aangepakte. …lees meer

Adviseur Haagse Hogeschool krijgt 400.000 euro ontslagvergoeding

Den HaagFM 30.06.2015 Een bestuursadviseur die vorig jaar bij de Haagse Hogeschool werkte, heeft ruim een half miljoen euro euro gekregen. Daarvan was ruim 400.000 euro ontslagvergoeding, staat in het jaarverslag van de school, waarover het Onderwijsblad van de Algemene Onderwijsbond dinsdag schrijft.

De adviseur werkte van januari tot en met augustus bij de school. In het jaarverslag staat ook dat de maximale vergoeding die de adviseur had mogen krijgen volgens de Wet normering topinkomens (Balkenendenorm) niet hoger dan 199.905 euro had mogen zijn.

De adviseur wordt in de boeken niet aangemerkt als topfunctionaris. De hogeschool merkt bij de ontslagvergoeding nog op: “Met het tot stand komen van deze overeenkomst verlenen partijen elkaar algehele en finale kwijting.” Daa…lees meer

’Ook over 2013 fors te veel geheven’

Dubbelfout bij crisistaks

Telegraaf 26.06.2015 De crisisheffing dreigt op een dubbel fiasco uit te draaien. De schatkist loopt wellicht ook een flink deel van de 620 miljoen euro mis die de extra belasting op hoge salarissen in 2013 opleverde.

Dat zeggen belastingexperts in reactie op een advies van de advocaat-generaal aan de Hoge Raad, waarin staat dat de crisisheffing in 2012 niet met terugwerkende kracht ingevoerd had mogen worden.

De extra belasting van 16 procent op salarissen van meer dan 150.000 euro had pas geheven mogen worden vanaf het moment dat het kabinet-Rutte I de maatregel aankondigde, op 25 mei 2012. Daardoor dreigt de fiscus te kunnen fluiten naar honderden miljoenen.

Consequent

Met hetzelfde argument vegen fiscalisten ook een flink deel van de crisisheffing van 2013 van tafel. De belasting is in dat jaar op Prinsjesdag aangekondigd, nadat het kabinet eerder dat jaar beloofde dat verlenging van de ’eenmalige’ maatregel niet aan de orde was. „Dat betekent dat alle lonen tot de derde dinsdag van september buiten de heffing vallen”, zegt fiscalist Arjo van Eijsden (EY), die vijf proefprocedures tegen de maatregel voert.

Daar is fiscalist Pieter Asjes (AsjesBisseling), die een aantal betaaldvoetbalclubs bijstaat in procedures tegen de crisistaks, het mee eens. „Ik ben daarom heel benieuwd hoe de procedures die over de verlenging in 2013 worden gevoerd, gaan uitpakken.”

lees: Topinkomens ontzien

Wet topinkomens is veel te zwaar geschut

VK 25.06.2015 Excessen zijn zeldzaam onder topambtenaren, die wel vaak het slachtoffer zijn van politieke willekeur.

De Wet normering topinkomens stelt sinds 2013 paal en perk aan salarissen en ontslagvergoedingen in de publieke sector. Normering en transparantie moeten uitwassen tegengaan. Maar de wet blijkt als het gaat over ontslagvergoedingen veel te zwaar geschut voor een probleem dat nauwelijks bestaat. Een symboolwet, die averechts werkt, topfunctionarissen afschrikt en de echte excessen in het semipublieke domein niet aanpakt.

Waar hebben we het over? De WNT is in het leven geroepen om te voorkomen dat de publieke sector net als de marktsector ten prooi valt aan falende en graaiende bestuurders. Het maximum jaarsalaris mag niet boven dat van een minister uitkomen, namelijk 178.000 euro. De wet regelt verder dat topfunctionarissen bij ontslag 1 jaarsalaris meekrijgen plus maximaal 75.000 euro. Hing de integriteit in de publieke sector er dan zo beroerd bij dat deze wet noodzaak was? Welnee. In 2013 zijn er van de vele duizenden topfunctionarissen niet meer dan 136 ontslagen. Slechts 42 van hen ontvingen een vergoeding boven de wettelijke norm, waarvan de helft in de zorgsector. En het merendeel viel ook nog eens onder het overgangsrecht. Deze cijfers wijken nauwelijks af van de oude situatie. Graaiende faalambtenaren? Laat het een enkeling zijn, maar daar heb je echt geen wet voor nodig.

Dijsselbloem moet crisisheffing deels terugbetalen

VK 25.06.2015 Minister Dijsselbloem van Financiën wacht een onbekende financiële tegenvaller, doordat hij een deel van de in 2013 geheven crisisbelasting terug moet betalen aan bedrijven. Dat blijkt uit een advies van de advocaat-generaal aan de Hoge Raad. Het hoogste rechtsorgaan volgt zo’n ‘conclusie’ meestal op. Hoeveel de bedrijven terugkrijgen van de 628 miljoen die ze in 2013 betaalden, moet nog worden uitgerekend.

De crisisheffing was in april 2012 een bedenksel van de zogenoemde Kunduz-coalitie – VVD, CDA, D66, ChristenUnie en GroenLinks. Die stelden na de val van het eerste kabinet-Rutte in een paar dagen een pakket bezuinigingsmaatregelen samen, vooral bestaande uit lastenverzwaringen. Dit om het begrotingstekort onder het Europese maximum te brengen. Een daarvan was dat werkgevers 16 procent belasting moesten betalen over het bedrag boven een jaarinkomen van 150 duizend euro.
Op 25 mei 2012 kondigde het demissionaire kabinet aan dat de crisisbelasting op 1 januari 2013 zou worden geheven over het salaris van 2012. ‘Vooral om ontwijkgedrag te voorkomen’, zei de toenmalige staatssecretaris van Financiën Weekers (VVD) erover. Hij dacht er in 2013 een half miljard euro mee op te halen. Dat werd meer: 628 miljoen. Hoewel als eenmalig voorgespiegeld, werd de belasting in 2014 nog eens gebruikt, over de inkomens van 2013.

‘Crisisheffing met terugwerkende kracht deugt niet’›

NRC 25.06.2015 De crisisheffing van 16 procent op salarissen van boven 150.000 euro had niet met terugwerkende kracht mogen worden opgelegd. Dat oordeelt een advocaat-generaal van de Hoge Raad in een advies. Dergelijke adviezen worden meestal overgenomen door de Hoge Raad.

In het ‘Lenteakkoord’ van mei 2012 besloten VVD, CDA, ChristenUnie, GroenLinks en D66 de crisisheffing op te leggen. Deze moest achteraf door werkgevers betaald worden. Die hadden daartegen, samen met belastingadviseurs, bezwaar gemaakt.

LEIJTEN LANCEERT VIJF VOORSTELLEN VOOR GOED BESTUUR IN DE ZORG

SP 11.06.2015 Medezeggenschapsraden, cliëntenraden en ondernemingsraden moeten meer rechten krijgen om in te grijpen bij fusies, nieuwbouwprojecten, begrotingen en het salaris van de bestuurders. Dat stelt SP-Kamerlid Renske Leijten voor in het debat over goed bestuur. Leijten komt met vijf voorstellen om het toezicht op bestuurders in de zorg te verbeteren.

Leijten: ‘Er zijn veel goede bestuurders in de zorg die het belang van cliënten en personeel voorop hebben staan, die zichzelf niet verrijken. Maar zij hebben last van de dikke ikken in de zorg, de bestuurders met een enorm salaris, een grote auto van de zaak, een hofhouding van managers en PR-adviseurs. En juist dié bestuurders bepalen de zelfregulering van bestuurders onderling. Dat gaat dus niet goed. Daarom moeten we zorgen dat de macht binnen zorginstellingen beter wordt verdeeld en dat er kan worden ingegrepen als er dingen gebeuren die niet kloppen.’

‘Ontsla foute zorgbestuurder’

Telegraaf 11.06.2015 Minister Edith Schippers (Volksgezondheid) moet de bevoegdheid krijgen om bestuurders en toezichthouders binnen de zorgsector te ontslaan bij misstanden. Dat zegt SP-Kamerlid Renske Leijten donderdag in Metro.

Ook wil ze dat medezeggenschapsorganen als de cliëntenraad en de ondernemingsraad meer rechten krijgen om in te kunnen grijpen. „Nu kunnen ze hun zegje doen, maar staan met lege handen als bestuurders en toezichthouders de andere kant op gaan. Dat is niet meer van deze tijd”, aldus Leijten.

zie: SP: Minister moet graaiers binnen zorg ontslaan

Gerelateerde artikelen;

02-06: Riante vertrekpremies zorgbestuurders

22-01: Slechte zorgbestuurder harder aanpakken

10-09: Kritiek op haast bij zorgwet

Zorgbobo’s plakken aan het pluche

Trouw 05.06.2015 Nieuwe regels om inkomsten van bestuurders in de zorg te temperen, dragen nauwelijks bij om de huidige topinkomens naar beneden te krijgen. De strengere regels die in 2013 ingingen, zorgen er eerder voor dat bestuurders blijven plakken, en dat talent niet op de juiste plek terecht komt.

Dat zeggen headhunters in de zorg over de gevolgen van de zogeheten Wet normering topinkomens, die eind vorig jaar nog verder is aangescherpt. De headhunters, die namens grote Nederlandse zorgorganisaties zoeken naar goede bestuurders, reageren op de ophef rond de top-50 van veelverdieners in de ouderenzorg. Vakbond FNV Zorg en Welzijn bracht het staatje gisteren naar buiten.

Nog altijd zijn er volgens de vakbond in de sector 152 bestuurders die meer verdienen dan de minister-president. Op plek 1 prijkt de bestuurder van de thuiszorgtak van Zorgpartners Friesland, met een bedrag van 392.000 euro per jaar.

Verwant nieuws

‘152 zorgdirecteuren verdienen nog altijd meer dan Rutte’

VK 04.06.2015 Hoewel in de zorg flink bezuinigd wordt, verdienen veel directeuren van zorginstellingen nog steeds ‘bakken met geld’. Dat stelt de vakbond FNV na een onderzoek naar de inkomsten van directeuren van een zorginstelling voor ouderenzorg. 152 van hen verdienen meer dan premier Mark Rutte.

Het is al de vijfde keer dat FNV met een ranglijst komt van de grootverdieners in de ouderenzorg. De nummer 1 van de lijst, Wander Blaauw van Zorgpartners Friesland, had afgelopen jaar een totaal inkomen van bijna vier ton. Ook werden er afgelopen jaar hoge ontslagvergoedingen uitgekeerd. De hoogste bedroeg drie ton. De vakbond vindt de hoge salarissen aan de top erg ongepast. Afgelopen twee jaar hebben tienduizenden medewerkers in de sector hun baan verloren.

Het mysterieuze faillissement van zorginstelling Emeritus BV

Oud-agente Rita Dorst profiteerde van de marktwerking in de zorg met haar Emeritus BV. Lees hier de reconstructie terug.

Nog altijd verdienen 152 zorgbestuurders meer dan premier

Elsevier 04.06.2015 Ondanks de in 2013 ingevoerde norm voor bestuurders in de verpleging, verzorging en thuiszorg verdienen nog altijd 152 bestuurders te veel. Deze zorgbestuurders maken gebruik van een overgangsregeling. Dat blijkt uit de jaarlijkse Actiz Top-50 lijst van vakbond FNV.

Boven de norm

De vakbond analyseerde 500 jaarverslagen van zorgorganisaties en kwam tot de conclusie dat nog altijd 152 zorgbestuurders boven de Balkenendenorm zitten. In 2013 werd die normingesteld door de Wet Normering Topinkomens, maar veel bestuurders maken gebruik van een overgangsregeling.

De lijst van grootverdieners wordt aangevoerd door Wander Blaauw van Zorgpartners Friesland die een jaarinkomen van 392.828 euro opstrijkt. Zijn jaarinkomen steeg het afgelopen jaar met 3.000 euro. Ook Erik Kuik van Zorggroep Alliade in Heerenveen zag zijn inkomen ondanks de gestelde norm stijgen. Hij kreeg 15.000 euro opslag. De financiële ruimte voor deze opslag is kennelijk ontstaan bij de grote ontslagronde bij de zorginstelling waarbij tweehonderd werknemers naar huis werden gestuurd.

Thebe Thuiszorg in Brabant stuurde 2.000 mensen weg als gevolg van een faillissement. Bestuurder Rob Stam kreeg hoe dan ook 224.195 euro per jaar. Dat was 6.000 euro meer dan het jaar ervoor.

Lees ook…

Kom niet aan mijn portemonnee: de bestuurder en zijn topsalaris

Riante buffers

Volgens de vakbond potten de zorginstellingen ook te veel geld op. Gezamenlijk hebben ze 4,78 miljard euro in kas als buffer. Dit gaat om geld dat niet voor zorgdoeleinden wordt gebruikt, maar gereserveerd staat voor onvoorziene omstandigheden.

Uit onderzoek van het AD bleek eerder deze week dat zorgbestuurders vorig jaar ook tonnen aan vertrekpremies hebben gekregen. Bestuurder Maarten de Bloois van de kleine zorginstelling De Hanzeheerd uit Overijssel ontving met 300.000 euro de hoogste vertrekpremie uit 2014. Dat is ver boven de gestelde norm van 75.000 euro, maar die norm geldt niet voor bestuurders die een contract hebben dat dateert van voor de ingestelde norm.

Riante vertrekpremies zorgbestuurders

Telegraaf 02.06.2015 Vertrekkende zorgbestuurders strijken nog altijd hoge ontslag- en vertrekpremies op. Dat schrijft het Algemeen Dagbladdinsdag op basis van recent verschenen jaarverslagen van ouderen- en thuiszorginstellingen.

Vorig jaar ging het volgens de krant opnieuw om tonnen. De hoogste vertrekpremier bedroeg ruim 300.000 euro voor een bestuurder van de Overijsselse zorginstelling De Hanzeheerd. De VVD, PvdA en CDA vragen de bestuurders af te zien van zulke ‘exorbitant hoge’ vergoedingen.

Gerelateerde artikelen;

22-01: Slechte zorgbestuurder harder aanpakken

04-09: Salaris bobo’s omlaag

05-06: Nog meer geld naar zorgbobo’s

03-01: Beloning interim te hoog

01-08: Bobo’s boven alle normen

Media: vertrekpremies zorgbestuurders nog altijd riant

Elsevier 02.06.2015 Vertrekkende zorgbestuurders strijken nog altijd hoge ontslag- en vertrekpremies op, schrijft het AD. En volgens Trouw is er steeds minder controle op het hoger onderwijs.

Vertrekkende zorgbestuurders strijken nog altijd hoge ontslag- en vertrekpremies op. Dat schrijft het AD dinsdag op basis van recent verschenen jaarverslagen van ouderen- en thuiszorginstellingen. Vorig jaar ging het volgens de krant opnieuw om tonnen.
De hoogste vertrekpremier bedroeg ruim 300.000 euro voor een bestuurder van de Overijsselse zorginstelling De Hanzeheerd. De VVD, PvdA en CDA vragen de bestuurders af te zien van zulke ‘exorbitant hoge’ vergoedingen.

‘Ziekenhuistopman kreeg 57 duizend euro te veel’

VK 01.06.2015 Ziekenhuiscombinatie Sint Fransiscus Vlietland Groep, met vestigingen in Rotterdam en Schiedam, heeft interim-topman Leo Schoots ruim 57 duizend euro te veel betaald. De zorginstelling wil het geld terug, maar dat gaat waarschijnlijk niet gebeuren, meldt RTL Nieuws na onderzoek. Schoots ging begin vorig jaar aan de slag bij de ziekenhuiscombinatie. Volgens de Wet Normering Topinkomens, die topinkomens aan banden legt om extreem hoge uitbetalingen te voorkomen, had hij maximaal 229 duizend euro moeten ontvangen. In dat bedrag moeten alle kosten vallen voor het vervullen van de functie.

ZIE OOK: Ziekenhuis betaalt fop-adviseur vier ton

ZIE OOK: Zorginstelling betaalt 3 ton voor interimmer

Exitpremie overheidsbestuurders torenhoog

Telegraaf 01.06.2015 Directeuren van ziekenhuizen, woningcorporaties en andere (semi)overheidsinstellingen kunnen vanaf juli weer een torenhoge ontslagvergoeding in hun zak steken.

Door een maas in de wet mogen zij twee vergoedingen stapelen. Daardoor kan de exitpremie voor deze bestuurders oplopen tot ver boven de €75.000 die nu als norm geldt, zoals vastgelegd in de Wet Normering Topinkomens (WNT) uit 2013.

Maar als de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) op 1 juli van kracht wordt hebben ontslagen werknemers recht op een transitievergoeding van maximaal €75.000, of één jaarsalaris als dat hoger is. Dat geldt voor veel topmensen bij de (semi)overheid, die ten hoogste een ministerssalaris van €178.000 mogen verdienen.

Topbestuurders verdienen te veel, Den Haag kort subsidie DUWO en WZH

RTVWEST 29.04.2015 Studentenhuisvester DUWO en zorginstelling WZH worden gekort door de gemeente Den Haag omdat hun bestuurders in 2013 te veel verdienden.

Om heel veel geld gaat het niet, bij WZH gaat het namelijk maar om 42 euro. Bij Studentenhuisvester DUWO is het een groter bedrag: 11.129 euro.

Ook bij de Parnassia Groep wil de gemeente een korting van 18.850 euro opleggen. Alleen wachten ze daar nog mee omdat er een rechtzaak loopt over een eerdere korting. In 2012 werd de Parnassia namelijk ook al om dezelfde reden gekort.  Het college van burgemeester en wethouders van Den Haag vindt het belangrijk dat subsidie die de gemeente geeft, goed wordt besteed. ´Het is daarom onaanvaardbaar wanneer belastinggeld bijdraagt aan bovenmatige salarissen voor bestuurders bij semi-publieke instellingen.’ Lees verder

gerelateerde artikelen;

Gemeente kort instellingen om hoge salarissen

Den HaagFM 29.04.2015 Studentenhuisvester DUWO en zorginstelling WZH worden door de gemeente gekort op hun subsidie omdat hun bestuurders in 2013 te veel verdienden.

Om heel veel geld gaat het niet, bij WZH gaat het bijvoorbeeld maar om 42 euro. Bij Studentenhuisvester DUWO is het een groter bedrag: 11.129 euro. Ook bij de Parnassia Groep wil de gemeente een korting opleggen (18.850 euro). Maar omdat er nog een rechtszaak loopt over een eerdere korting, wordt daar nog mee gewacht.

De gemeente Den Haag kort de instellingen op hun subsidie omdat een van hun bestuurders meer verdiende dan 228.599 euro, oftewel de Balkenendenorm. Het stadsbestuur vindt het belangrijk dat subsidie die de gemeente geeft, goed wordt besteed. “Het is daarom onaanvaardbaar wanneer belastinggeld bijdraagt aan bovenmatige salarissen voor bestuurders bij semi-publieke instellingen”, aldus de gemeente. …lees meer

Klopjacht op topsalarissen

Telegraaf 04.04.2015 De vakbonden hebben een klopjacht geopend op excessieve topsalarissen van bestuurders. De geslaagde aanval met gestrekt been op de bonus van KPN-topman Eelco Blok, wordt volgens bronnen rond de vakbonden de norm. De FNV eist voortaan bij de cao-onderhandelingen dat topbestuurders hun variabele bonus schrappen. Het gaat vooral om ondernemingen waar jarenlang sprake is van een nullijn en waar forse reorganisaties zijn doorgevoerd.

Bijbanen

Nu het thema integriteit na de commotie rondom de declaraties van Mark Verheijen weer actueel is, laait de discussie over bijbanen in de provincies weer op. De SP in Limburg wil helemaal van de betaalde bijbanen af. Gedeputeerde Jan Markink in Gelderland stelt daarentegen dat het bekleden van nevenfuncties voordelen heeft. Gedeputeerden kunnen zo meer binding met de samenleving krijgen.

MINISTER BLOK TORNT NIET AAN BIJBANEN PROVINCIEBESTUUR

BB 10.03.2015 Provincies mogen zelf bepalen of hun bestuurders bijbanen hebben of niet. Zij moeten zich daarbij alleen houden aan wettelijke normen. Minister Stef Blok (Rijksdienst) is niet van plan dat te wijzigen of beperkingen op te leggen.

Grote verschillen
Hij zei dat dinsdag in antwoord op vragen van de SP. Deze partij vindt dat bestuurders in de provincies het al druk genoeg hebben en ook al veel geld verdienen. SP-Kamerlid Ronald van Raak wil dat het kabinet een nieuwe norm stelt, die inhoudt dat provinciale bestuurders geen bijbaan hebben en dus ook geen extra verdiensten. Van Raak wees op de grote verschillen die er nu per provincie bestaan in het aantal bijbanen van commissarissen en gedeputeerden.

Blok tornt niet aan bijbanen

Telegraaf 10.03.2015  Provincies mogen zelf bepalen of hun bestuurders bijbanen hebben of niet. Zij moeten zich daarbij alleen houden aan wettelijke normen. Minister Stef Blok (Rijksdienst) is niet van plan dat te wijzigen of beperkingen op te leggen.

Hij zei dat dinsdag in antwoord op vragen van de SP. Deze partij vindt dat bestuurders in de provincies het al druk genoeg hebben en ook al veel geld verdienen. SP-Kamerlid Ronald van Raak wil dat het kabinet een nieuwe norm stelt, die inhoudt dat provinciale bestuurders geen bijbaan hebben en dus ook geen extra verdiensten. Van Raak wees op de grote verschillen die er nu per provincie bestaan in het aantal bijbanen van commissarissen en gedeputeerden.

‘Grote verschillen in nevenfuncties tussen provinciebestuurders’

NU 07.03.2015 Provincies voeren een eigen beleid voor het toestaan van nevenfuncties van gedeputeerden en commissarissen van de Koning. Dat blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur. De verschillen tussen de twaalf provincies blijken groot te zijn.

Gedeputeerden in Limburg hebben bijvoorbeeld 22 nevenfuncties naast hun baan als provinciebestuurder. In Friesland zijn dat er zeven en in Flevoland en Overijssel helemaal geen.

In tegenstelling tot ministers, mogen provinciale bestuurders naast hun functie als gedeputeerde of commissaris van de Koning (betaalde) nevenfuncties uitoefenen. In totaal gaat het momenteel om 151 nevenfuncties, waarvan 34 betaald.

Lees meer over: Nevenfuncties Provinciale Staten

Gerelateerde artikelen;

Verschillen bijbanen provincie

Telegraaf 07.03.2015 Elke provincie voert een eigen beleid als het gaat om nevenfuncties voor gedeputeerden en commissarissen van de Koning.

Dat blijkt vrijdag uit onderzoek van Nieuwsuur. En de verschillen zijn groot. Zo heeft Limburg 22 nevenfuncties, en Friesland zeven. Gelderland kent twaalf betaalde nevenfuncties die samen meer dan een ton aan inkomsten opleveren. Terwijl gedeputeerden in Flevoland en Overijssel helemaal geen betaalde functies hebben. Zij verdienen 0 euro naast hun salaris als gedeputeerde.

Bonusplafond voor financiële sector gaat in op 7 februari 2015

RO 06.02.2015 Met de publicatie van de Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen vandaag in het Staatsblad treedt het bonusplafond morgen, op 7 februari 2015, officieel in werking. Op 27 januari jl. werd dit wetsvoorstel als hamerstuk aangenomen door de Eerste Kamer. Minister Dijsselbloem van Financiën: “Deze wet maakt onder meer een einde aan gouden handdrukken van meer dan een jaarsalaris van bestuurders en aan gegarandeerde bonussen in de financiële sector, maar biedt ook ruimte om bonussen achteraf terug te halen die niet terecht waren. De regels in Nederland zijn daarmee strenger dan in Europa. Dat is een bewuste keuze. Excessieve bonussen en vertrekvergoedingen zijn niet meer van deze tijd.”

Meer informatie over de Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen staat op de pagina beloningen financiële sector.

Zie ook;

Verder:

Plasterk geeft fout toe over wet topinkomens

NU 05.02.2015 Minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken geeft toe dat hij in de Eerste Kamer niet de juiste functies heeft genoemd waarvan de inkomens dit jaar al zouden worden verlaagd.

Dat zegt Plasterk donderdag tijdens een overleg in de Tweede Kamer, nadat de oppositie hem hard had aangevallen op de onduidelijkheid rond de nieuwe wet.

De wet regelt dat de topinkomens in de (semi-)overheid verder worden verlaagd naar 178.000 euro. De wet werd eind vorig jaar op het nippertje aangenomen, maar kan dit jaar nog niet worden ingevoerd in de zorgsector, bij woningcorporaties en bij universiteiten.

Lees meer over: Topinkomens

Gerelateerde artikelen;

Alles over publieke topinkomens in negen vragen en antwoorden

Elsevier 05.02.2015 Hebben andere landen ook een uniforme salarisnorm voor topambtenaren en wat krijg je in het bedrijfsleven voor 178.000 euro per jaar? De feiten over de topsalarissen in de publieke sector. Elsevier zet de volgende negen vragen en antwoorden voor u op een rij.

SP: nog te veel grootverdieners

Telegraaf 16.01.2015 Medewerkers in de thuiszorg moeten salaris inleveren, maar nog zeker 52 bestuurders verdienen meer dan het maximumsalaris van 178.000 euro per jaar. Dat blijkt vrijdag uit onderzoek van de SP waarbij de beloning van 84 bestuurders bij vijftig thuiszorginstelling werd bekeken.

Tilburg dreigt zorgbedrijven

Telegraaf 13.01.2015 Twaalf zorginstellingen dreigen volgend jaar hun subsidie van de gemeente Tilburg kwijt te raken omdat er mensen werken die meer salaris krijgen dan een minister. In een brief vraagt de gemeente om de topinkomens te beperken.

De norm voor topinkomens bij de (semi-)overheid is eind december door de Eerste Kamer verder aangescherpt. Het maximum ligt nu op het niveau van het ministerssalaris (178.000 euro).

Kom niet aan mijn portemonnee: de bestuurder en zijn topsalaris

Elsevier 13.01.2015 Economieredacteur Ron Kosterman ziet de onwil om topsalarissen aan banden te leggen, zowel bij beursfondsen als bij de overheid.

Gaat het om topsalarissen, dan is er altijd wat. Aanpassingen, zeker als die neerwaarts kunnen uitpakken, gaan nooit zonder slag of stoot. Wordt een maatregel tot matiging eindelijk ingevoerd, dan is het, zeker bij beursgenoteerde bedrijven, usance om elders compensatie te zoeken.

Gemeente gaat toch door met aanpakken topinkomens publieke instellingen

Den HaagFM 12.01.2015 De gemeente gaat toch door met aanpakken van topinkomens van bestuurders van onder andere woningcorporaties en zorginstellingen. Eerder besloot wethouder Tom de Bruij daarmee te stoppen omdat de juridische risico’s te groot zouden zijn en omdat de landelijke overheid de regels voor topinkomens al had aangescherpt. Maar de gemeenteraad heeft hem teruggefloten.

Sinds 2011 mochten bestuurders van instellingen die door de gemeente Den Haag worden gesubsidieerd niet meer verdienen dan 194.000 euro per jaar. Wanneer dat wel het geval was, werden de organisaties gekort op hun subsidies met het bedrag waarmee de norm werd overschreden. De korting heeft geleid tot twee beroepszaken, ingediend bij de rechtbank Den Haag. Daarnaast lopen er twee bezwaarprocedures bij de Adviescommissie Bezwaarschriften. De zittingen moeten nog plaatsvinden.

Sinds dit jaar zijn de landelijke regels aangescherpt. Een jaarsalaris van bestuurders mag niet hoger zijn dan 178.000 euro, dat is net zoveel als het salaris van een minister. De gemeente Den Haag neemt deze nieuwe landelijke norm over. …lees meer

Hoe de onwil om topsalarissen te matigen zich steeds weer laat zien

Elsevier 10.01.2015 Gaat het om topsalarissen, dan is er altijd wat. Aanpassingen, zeker als die neerwaarts kunnen uitpakken, gaan nooit zonder slag of stoot. Wordt een maatregel tot matiging eindelijk ingevoerd, dan is het, zeker bij beursgenoteerde bedrijven, usance om elders compensatie te zoeken.

Toen al te ruimhartige optieregelingen enigszins aan banden werden gelegd, werden cashbonussen populair. Toen die door strengere prestatiecriteria lager uitvielen, werden de pensioenpotten van de topmanagers extra gevuld.

Niemand wil een sukkel zijn. De op 1 januari 2013 ingevoerdeWet normering topinkomens (WNT) werd door tal van (semi)publieke organisaties dusdanig genegeerd, dat het kabinet besloot de wet aan te scherpen. Vanaf dit jaar moest gelden dat bestuurders hoogstens een ministerssalaris zouden krijgen. In onder meer de zorg krijgen ze dat niet rond. De nieuwe WNT gaat op zijn vroegst in 2016 in.

Bonuswet

De nieuwe bonuswet voor bankiers en verzekeraars is ook zoiets. Die wet komt erop neer dat zij een bonus van hooguit 20 procent van hun vaste jaarsalaris krijgen. Die wet zou eveneens per 1 januari zijn ingegaan. Zou, ja. Dat is voorlopig uitgesteld.

Blok wil nieuwe nederlaag voorkomen in zaak topinkomens corporaties

NU 09.01.2015 Minister Stef Blok (Wonen) ontkent dat hij weigert een wet uit te voeren om topinkomens bij corporaties aan banden te leggen.

Wel wil de minister de wet zorgvuldig invoeren. Blok wil voorkomen dat hij opnieuw door de rechter wordt teruggefloten. Dat gebeurde bij een eerdere poging de topinkomens in de sector aan te pakken.

De Senaat nam eind vorig jaar een wet aan die topinkomens bij de (semi)overheid moet beperken. Blok en minister Edith Schippers (Volksgezondheid) zeggen die wet pas volgend jaar te kunnen uitvoeren.

Lees meer over: Woningcorporaties

Gerelateerde artikelen;

Blok: nieuwe nederlaag voorkomen

Telegraaf 09.01.2015  Minister Stef Blok (Wonen) ontkent dat hij weigert een wet uit te voeren om topinkomens bij corporaties aan banden te leggen. Maar hij wil die wet wel zorgvuldig invoeren. Blok wil voorkomen dat hij opnieuw door de rechter wordt teruggefloten. Dat gebeurde bij een eerdere poging de topinkomens in de sector aan te pakken.

Wiegel doelde onder meer op het inperken van de topinkomens in de (semi)publieke sector, waar de Eerste Kamer eind vorig jaar mee instemde. Deze wet komt uit de koker van PvdA-minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken). VVD-ministers Edith Schippers (Volksgezondheid) en Stef Blok (Wonen) lieten weten de nieuwe normen niet meteen te kunnen invoeren.

Wiegel schaarde zich achter de opvatting van voorzitter Ankie Broekers-Knol van de Eerste Kamer over de eventuele Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) waarmee de aangepaste wet over zorgpolissen aangenomen zou kunnen worden. Deze wet sneuvelde in de Eerste Kamer door verzet van drie PvdA-senatoren. Broekers-Knol vindt het inzetten van een AMvB in strijd met de Grondwet. Wiegel zei in Business Class dat zijn partijgenote groot gelijk heeft: „Het is een doodlopende weg.”

Wiegel: VVD heeft PvdA genoeg gegund

VK 04.01.2015 Wiegel doelde onder meer op het inperken van de topinkomens in de (semi)publieke sector, waar de Eerste Kamer eind vorig jaar mee instemde. Deze wet komt uit de koker van PvdA-minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken). VVD-ministers Edith Schippers (Volksgezondheid) en Stef Blok (Wonen) lieten weten de nieuwe normen niet meteen te kunnen invoeren.

Wiegel schaarde zich achter de opvatting van voorzitter Ankie Broekers-Knol van de Eerste Kamer over de eventuele Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) waarmee de aangepaste wet over zorgpolissen aangenomen zou kunnen worden. Deze wet sneuvelde in de Eerste Kamer door verzet van drie PvdA-senatoren. Broekers-Knol vindt het inzetten van een AMvB in strijd met de Grondwet. Wiegel zei in Business Class dat zijn partijgenote groot gelijk heeft: ‘Het is een doodlopende weg.’

Wiegel: VVD heeft PvdA genoeg gegund

Trouw 04.01.2015 Bij het opstellen van een nieuw belastingplan moet de VVD vasthouden aan verlaging van de belastingen. Dat is nodig omdat de liberalen coalitiegenoot PvdA al veel hebben gegund. ‘De VVD is de PvdA wel heel erg tegemoet gekomen’, zei VVD-prominent Hans Wiegel vandaag in het tv-programma Business Class.

Wiegel doelde onder meer op het inperken van de topinkomens in de (semi)publieke sector, waar de Eerste Kamer eind vorig jaar mee instemde. Deze wet komt uit de koker van PvdA-minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken). VVD-ministers Edith Schippers (Volksgezondheid) en Stef Blok (Wonen) lieten weten de nieuwe normen niet meteen te kunnen invoeren.

Wiegel vindt dat de VVD moet vasthouden aan verlaging belastingen

NU 04.01.2015 Bij het opstellen van een nieuw belastingplan moet de VVD vasthouden aan verlaging van de belastingen. Dat is nodig omdat de liberalen coalitiegenoot PvdA al veel hebben gegund. ”De VVD is de PvdA wel heel erg tegemoetgekomen”, zegt VVD-prominent Hans Wiegel zondag in het televisieprogramma Business Class.

Deze wet komt uit de koker van PvdA-minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken. VVD-ministers Edith Schippers van Volksgezondheid en Stef Blok van Wonen lieten weten de nieuwe normen niet meteen in te kunnen voeren.

Deze wet sneuvelde in de Eerste Kamer door verzet van drie PvdA-senatoren. Broekers-Knol vindt het inzetten van een zo’n Algemene Maatregel van Bestuur in strijd met de Grondwet. Wiegel zegt in Business Class dat zijn partijgenote groot gelijk heeft: ”Het is een doodlopende weg.”

Lees meer over: Hans Wiegel

Gerelateerde artikelen;

‘VVD heeft PvdA genoeg gegund’

Telegraaf 04.01.2015 Bij het opstellen van een nieuw belastingplan moet de VVD vasthouden aan verlaging van de belastingen. Dat is nodig omdat de liberalen coalitiegenoot PvdA al veel hebben gegund. „De VVD is de PvdA wel heel erg tegemoet gekomen”, zei VVD-prominent Hans Wiegel zondag in het tv-programma Business Class.

IMG_0475

IMG_0476

PvdA ‘baalt’ van uitstel

Telegraaf 31.12.2014  Regeringspartij PvdA wil voor het einde van het politieke kerstreces opheldering van de VVD-minister Schippers en Blok over hun weigering om de topinkomens in de zorg en bij woningcorporaties al in 2015 te verlagen. „Ik baal er wel van”, aldus PvdA-Kamerlid John Kerstens namens zijn fractie tegen deVolkskrant.

Spoeddebat topinkomens komt er niet

AD 29.12.2014 Een meerderheid van de Tweede Kamer wil deze week geen spoeddebat over de topinkomens in de publieke en semipublieke sector.

Directeuren van ziekenhuizen, zorginstellingen en woningcorporaties kunnen daarmee ook het komende jaar tot 50.000 euro meer blijven verdienen dan een minister.

,,Een zwaktebod dat het parlement zo met zich laat sollen,” aldus CU-Kamerlid Gert Segers. Hij had de Kamer van reces willen terugroepen voor een spoeddebat met minister Plasterk (Binnenlandse Zaken).

Lees ook

Tweede Kamer komt niet terug van reces voor debat topinkomens

NU 29.12.2014  De VVD en de PvdA willen deze week niet terugkomen van reces voor een spoeddebat over de topinkomens in de publieke en semipublieke sector.

Dat laten de partijen desgevraagd aan NU.nl weten. Daarmee kan er geen meerderheid in de Kamer worden gevonden voor een spoeddebat, een wens van oppositiepartij de ChristenUnie.

Lees meer over: Topinkomens Publieke sector

Gerelateerde artikelen;

Plasterk wekt wrevel na uitstel salariswet

Telegraaf 28.12.2014  De Tweede Kamer wil tekst en uitleg van minister Plasterk (Binnenlandse Zaken) over de gang van zaken rond de invoering van het nieuwe salarisplafond in de (semi)publieke sector. Die nieuwe norm was beloofd voor 2015, maar voor een hoop sectoren is er uitstel tot 2016. Een meerderheid van in ieder geval VVD, PvdA, D66 en CU wil een brief hebben van de PvdA-bewindsman. D66-Kamerlid Schouw spreekt van een „knoeierige gang van zaken” door het kabinet. „Zowel de Eerste als Tweede Kamer lijken op het verkeerde been gezet te zijn op het punt van de uitvoerbaarheid”, meent Schouw.

Blok en Schippers vertragen verlaging topinkomens

Trouw 27.12.2014 PvdA-minister Plasterk van binnenlandse zaken boekte in de eerste week van het kerstreces nog een overwinning met het door de senaat sluizen van een wetsvoorstel dat hoge lonen in de (semi-)publieke sector aan banden legt. Zijn VVD-collega’s zitten hem nu dwars. Waar zit het conflict?

Plasterk drong erop aan dat de senaat maandagavond, toen het kerstreces al begonnen was, bijeenkwam om over het voorstel te stemmen.

Het plan van de minister van PvdA-huize brengt salarissen voor nieuwe bestuurders omlaag van maximaal 130 procent van een ministersalaris naar 100 procent. Dat is zo’n 178.000 per jaar inclusief toelagen en pensioenbijdrage.

CU wil topinkomens met spoed verlagen

AD 27.12.2014 De ChristenUnie in de Tweede Kamer wil nog dit jaar een spoeddebat over de chaos rond de topinkomens. Inzet: de VVD-ministers Blok van Wonen en Schippers van Zorg alsnog dwingen de veelverdieners in de woning- en zorgsector per 1 januari 2015 te korten.

,,Het kan natuurlijk niet dat één minister zijn uiterste best doet een regeling snel ingevoerd te krijgen en twee anderen dan lopen te treuzelen,” meent CU-Kamerlid Gert-Jan Segers. Hij wil uiterlijk maandag een brief van het kabinet waarin duidelijk wordt of minister Plasterk (Binnenlandse Zaken) als indiener van het wetsvoorstel van deze vertragingstactieken op de hoogte was en wat hij ervan vindt.

ChristenUnie wil spoeddebat topinkomens

NU 27.12.2014 De ChristenUnie wil op korte termijn een spoeddebat over het uitstel van de invoering van de wet die topinkomens in de (semi)publieke sector moet beteugelen.

Dat bevestigt CU-Kamerlid Gert-Jan Segers na berichtgeving in hetAD. De partij eist van minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) uiterlijk maandagmiddag een brief, waarin hij uitleg geeft over de gang van zaken. Dat kan dinsdag leiden tot een spoeddebat.

De aanscherping van de wet op de topinkomens werd afgelopen maandag met een nipte meerderheid aangenomen in de Eerste Kamer.

Meeste topbestuurders verdienden in 2013 minder dan wettelijk maximum

Lees meer over: Topinkomens Christenunie

Gerelateerde artikelen;

CU wil debat topinkomens

Telegraaf 27.12.2014 De ChristenUnie wil op korte termijn een spoeddebat over het uitstel van de invoering van de wet die topinkomens in de (semi)publieke sector moet beteugelen. Dat bevestigt CU-Kamerlid Gert-Jan Segers na berichtgeving in het AD.

De partij eist van minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) uiterlijk maandagmiddag een brief, waarin hij uitleg geeft over de gang van zaken. Dat kan dinsdag leiden tot een spoeddebat.

 ChristenUnie-Kamerlid Gert-Jan Segers

ChristenUnie wil spoeddebat over wet topinkomens

NRC 27.12.2014  De ChristenUnie wil een spoeddebat over het besluit om de invoering van de wet die topinkomens in de (semi)publieke sector moet inperken uit te stellen. Dat bevestigt CU-Kamerlid Gert-Jan Segers.

De aanscherping van de wet op de topinkomens werd afgelopen maandag met een kleine meerderheid aangenomen in de Eerste Kamer, maar dinsdag werd bekend dat de VVD-ministers Edith Schippers (Volksgezondheid) en Stef Blok (Wonen) het te kort dag vinden om de vernieuwde wet per 1 januari 2015 in te voeren.

Dat leidde tot grote verontwaardiging. Ondanks een tegenstem van de VVD werd de wet aangenomen in de Eerste Kamer. Volgens de Eerste Kamerfractie van de VVD komt dit wetsvoorstel te vroeg. Daarnaast was een evaluatie van de gevolgen van de 130 procent beloofd en die is er nog niet. LEES VERDER

Lees meer;

24 DEC ‘Vertragen wet topinkomens is een schande’ ›

22 DEC Wet topinkomens aangenomen door Senaat ondanks tegenstem VVD ›

24 DEC VVD-ministers blokkeren beperking topsalarissen

23 DEC Inkomen directeuren woningcorporaties nog jaar buiten schot ›

24 DEC Ook uitstel topinkomens universiteiten- SP wil debat met Rutte ›

SP wil Rutte naar Kamer voor debat over topinkomens

NU 24.12.2014 De SP wil meteen na het kerstreces een debat met premier Mark Rutte over de opstelling van de VVD-ministers Stef Blok en Edith Schippers bij de aanscherping van de wet voor topinkomens in de publieke sector.

Blok (Wonen) en Schippers (Volksgezondheid) meldden de Tweede Kamer dinsdag dat het te kort dag is om bij de woningcorporaties en de zorginstellingen de wet per 1 januari al in te voeren.

SP-Kamerlid Ronald van Raak is daar laaiend over: ”Ministers die wetten frustreren moeten maar eens nadenken of ze wel minister kunnen zijn. Hier is sprake van een politieke afrekening en vereffening door de VVD en dat is heel erg slecht voor het landsbestuur.”

Lees meer over: 

Topinkomens

Gerelateerde artikelen

SP wil Rutte naar Kamer over topinkomens

Trouw 24.12.2014 De SP wil meteen na het kerstreces een debat met premier Mark Rutte over de opstelling van de VVD-ministers Stef Blok en Edith Schippers bij de aanscherping van de wet voor topinkomens in de publieke sector.

Blok (Wonen) en Schippers (Volksgezondheid) meldden de Tweede Kamer dinsdag dat het te kort dag is om bij de woningcorporaties en de zorginstellingen de wet per 1 januari al in te voeren.

Meer over

SP wil Rutte naar Kamer over topinkomens

Telegraaf 24.12.2014 De SP wil meteen na het kerstreces een debat met premier Mark Rutte over de opstelling van de VVD-ministers Stef Blok en Edith Schippers bij de aanscherping van de wet voor topinkomens in de publieke sector.

Blok (Wonen) en Schippers (Volksgezondheid) meldden de Tweede Kamer dinsdag dat het te kort dag is om bij de woningcorporaties en de zorginstellingen de wet per 1 januari al in te voeren. SP-Kamerlid Ronald van Raak is daar laaiend over: „Ministers die wetten frustreren moeten maar eens nadenken of ze wel minister kunnen zijn. Hier is sprake van een politieke afrekening en vereffening door de VVD en dat is heel erg slecht voor het landsbestuur. Als ze niet op hun schreden terugkeren moet de premier na het reces maar komen uitleggen hoe het kan dat binnen zijn regering aangenomen wetten niet worden uitgevoerd.”

Ook uitstel voor topinkomens universiteiten

Trouw 24.12.2014 ‘Schandalig. Over de rug van medewerkers. Een politieke afrekening en vereffening.’ Woest is er gereageerd op de met een jaar vertraagde invoering van de wet die topinkomens in de (semi)publieke sector aan banden moet leggen.

Het lijkt erop alsof Schippers een sneer terug wil geven aan de PvdA die haar wet tot afschaffen van de vrije artsenkeuze in de Eerste Kamer blokkeerde, aldus Lilian Marijnissen van de SP.

Vakbond Abvakabo FNV noemt het uitstel schandalig en vindt dat het gebeurt over de ruggen van zorgmedewerkers die de topsalarissen in de zorg zat zijn. De SP wil meteen na het kerstreces een debat met premier Mark Rutte.

‘Vertragen wet is schande’

Telegraaf 24.12.2014 Het vertragen van de wet die topinkomens in de (semi-) publieke sector verder aan banden legt, is schandalig en gebeurt over de ruggen van zorgmedewerkers die de topsalarissen in de zorg zat zijn. Dat laat de vakbond Abvakabo FNV woensdag weten.

Dinsdag werd bekend dat de VVD-ministers Edith Schippers (Volksgezondheid) en Stef Blok (Wonen) het te kort dag vinden om de vernieuwde wet op de topinkomens per 1 januari in te voeren. Ze dwarsbomen daarmee de uitvoering van de wet van minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken, die maandag in de Senaat werd aangenomen.

Wat heeft VVD opeens tegen lagere topinkomens publieke sector?

Elsevier 23.12.2014  VVD-ministers Edith Schippers (Volksgezondheid) enStef Blok (Wonen) voeren de nieuwe wet die topinkomens in de publieke sector terugbrengt naar een ministerssalaris niet direct uit. De ministers vinden het te kort dag.

Wie dacht dat de VVD echt alles deed om een te grote overheid aan te pakken, zit er naast. Na rebels gedrag van de VVD-senatoren maandagavond, zijn het nu de VVD-ministers Schippers en Blok die medewerking weigeren.

Waar gaat het om?

Punt van inzet zijn de bezoldigingen voor bestuurders in de (semi-)publieke sector die, volgens staand beleid van deze regering, verder worden versoberd.

Geen zorgen

Maar bestuurders in de zorg die vanaf 1 januari aantreden kunnen nog altijd een beloning van 231.400 per jaar op het loonstrookje krijgen. Ook directeuren van woningcorporatieshoeven zich nog geen zorgen te maken.

Te kort dag

‘Ik acht de resterende termijn tot 1 januari 2015 te kort om nog in 2014 op een zorgvuldige wijze te komen tot een evenwichtige indeling in klassen met bijbehorende bedragen onder de nieuwe bezoldigingsnorm,’ schrijft Schippers dinsdag aan de Tweede Kamer. Ook minister Blok noemt het zelfde argument.

Volgens Elsevier…

Arthur van Leeuwen: Tweede Kamer, schaf die ‘sociale’ woningcorporaties toch af

Boos

VVD-senator Heleen Dupuis is zelfs boos op minister Plasterk omdat die de nieuwe wet er per se ‘doorheen wilde jassen’. Dupuis, zelf actief in verschillende besturen, commissies en toezichtraden in de zorg, vindt dat er geen gedegen evaluatie is gemaakt van de effecten die de verdere versobering zouden hebben. ‘Coalitie of niet, de regering moet zich netjes blijven gedragen,’ zei Dupuis dinsdagochtend in het KRO-radioprogramma De Ochtend van 4. Ook vindt ze dat de wet topbestuurders in de publieke sector ‘over één kam scheert’.

zie ook;

22 dec Nieuwe wet legt maximum salaris publieke sector op 178.000 euro

21 dec Biedt CDA kabinet uitweg uit kerstcrisis?

16 dec Crisisberaad over zorgplan Schippers blijft voortduren

Inkomen top corporaties nog jaar langer buiten schot

NU 23.12.2014 De Eerste Kamer heeft maandag de vernieuwde wet op de topinkomens aangenomen, maar de bazen van de woningcorporaties blijven heel 2015 nog buiten schot.

Volgens de wet van PvdA-minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) moeten de inkomens van topfunctionarissen in de (semi-)publieke sector per 1 januari 2015 omlaag van 130 procent van een ministerssalaris tot 100 procent daarvan.

Maar VVD-minister Stef Blok (Wonen) vindt het voor zijn terrein, de corporaties, te kort dag, schrijft hij aan de Tweede Kamer. ”Ik acht de resterende termijn tot 1 januari 2015 te kort om nog in 2014 op een zorgvuldige wijze te komen tot een evenwichtige indeling in klassen met bijbehorende bedragen voor de woningcorporaties.”

Lees meer over: 

Woningcorporaties Topinkomens

‘Inkomen baas jaar buiten schot’

Telegraaf 23.12.2014 De Eerste Kamer heeft maandag de vernieuwde wet op de topinkomens aangenomen, maar de bazen van de woningcorporaties blijven heel 2015 nog buiten schot. Volgens de wet van minister Ronald Plasterk (PvdA, Binnenlandse Zaken) moeten de inkomens van topfunctionarissen in de (semi-)publieke sector per 1 januari 2015 omlaag van 130 procent van een ministerssalaris tot 100 procent daarvan.

‘Plasterk gewoon doorgeraasd’

Telegraaf 23.12.2014  Minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken „moest en zou” de vernieuwde wet op de topinkomens „erdoor jassen”. Dat zei VVD-senator Heleen Dupuis dinsdag KRO’s De Ochtend van 4. De VVD in de Senaat stemde tegen. Dupuis is van te voren nog bij de bewindsman van PvdA-huize langs geweest, maar daar zat „geen enkele beweging in.”

Gerelateerde artikelen;

22-12: VVD tegen lager topsalaris

22-12: Senaat bijeen over topinkomens

20-12: Kabinet speelt mooi weer

VVD pissig op Plasterk over wet topinkomens

NU 23.12.2014 Minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken ”moest en zou” de vernieuwde wet op de topinkomens ”erdoor jassen”. Dat zei VVD-senator Heleen Dupuis dinsdag in KRO’s De Ochtend van 4.

De wet op de verlaging van de topinkomens, een afspraak uit het regeerakkoord, haalde het maandag ook zonder de instemming van de coalitiepartner. Plasterk (PvdA) kan de bovengrens per 1 januari vastleggen op 100 procent van een ministerssalaris (178.000 euro).

De huidige bovengrens van 130 procent bestaat nog maar kort. Verdere verlaging is voortijdig en onzorgvuldig, vindt onder meer de VVD in de Senaat, want de effecten van de eerste zijn nog niet duidelijk. Er was een evaluatie van de gevolgen van de 130 procent beloofd en die is er nog niet. Dupuis is ”upset en boos”. ”Coalitie of niet, de regering moet zich netjes blijven gedragen.”

Lees meer over: Ronald Plasterk Topinkomens

Gerelateerde artikelen

VVD-senator Dupuis verwijt Plasterk haast bij wet topinkomens

Elsevier 23.12.2014 VVD-senator Heleen Dupuis is kwaad op minister Ronald Plasterk (PvdA) van Binnenlandse Zaken. Volgens Dupuis ‘moest en zou’ hij de vernieuwde wet op de topinkomens ‘erdoor jassen’.

Dit zei zij dinsdagochtend in het KRO-radioprogramma De Ochtend van 4. De VVD stemde in de Senaat tegen de wet. Dupuis zegt zelf van tevoren nog persoonlijk bij Plasterk langs te zijn geweest maar daar zat volgens haar ‘geen enkele beweging in’. De wet op de verlaging van de topinkomens, een afspraak uit het regeerakkoord, haalde het maandag in de Eerste Kamer ook zonder de instemming van coalitiepartner VVD.

Netjes

Dit betekent dat Plasterk de bovengrens per 1 januari kan vastleggen op 100 procent van een ministerssalaris. Dit komt neer op 178.000 euro. De  bovengrens van 130 procent die nu wordt gehanteerd bestaat nog maar kort. De VVD in de Senaatvindt dat verdere verlaging voortijdig en onzorgvuldig is omdat de effecten van de eerste verlaging nog niet duidelijk zijn. Bovendien vindt de VVD dat de wet topmensen ‘over één kam scheert’.

Boven de norm

Op dit moment werken zeven bestuurders boven de norm van 130 procent. Nu de norm naar 100 procent wordt teruggebracht, zal het aantal grootverdieners in één klap stijgen.

Het kabinet probeert overgangsregelingen overeen te komen om ook deze salarissen af te bouwen.

zie ook;

22 dec Nieuwe wet legt maximum salaris publieke sector op 178.000 euro

4 jun Beroepsallochtonen creëren meer verdeeldheid dan Wilders

10 feb Plasterk verwart inlichtingen met borrelpraat en moet aftreden

Nieuwe wet legt maximum salaris publieke sector op 178.000 euro

Elsevier 23.12.2014 Per 1 januari kunnen aantredende bestuurders in de (semi-) publieke sector niet meer verdienen dan een ministerssalaris van 178.000 euro per jaar. Ondanks verzet van de VVD werd de wet maandag aangenomen in de Eerste Kamer.

Op dit moment ligt de bovengrens nog op 130 procent van een ministerssalaris. Maar dat zal per 1 januari worden teruggebracht naar 100 procent. Daarmee lijkt het proces om de topinkomens in de (semi-)publieke sector aan banden te leggen, geslaagd.

Nu VVD rebels

VVD, CDA, D66 en de Onafhankelijke SenaatsFractie stemden tegen. Zij vinden de verdere afroming van de topinkomens voorbarig.

De bovengrens van 130 procent bestaat nog maar net, en de effecten ervan zijn nog niet bekend. De VVD vindt bovendien dat de wet topmensen ‘over één kam scheert’.
PvdA-senator Ruud Koole wees erop dat de VVD een afspraak uit het regeerakkoord niet nakomt, maar gunt ‘elke fractie zijn eigen afweging’.

Lees ook…

Alleen STER-directeur verdient nu nog meer dan een minister

Kont tegen de kribbe

En zo gebeurde maandagavond exact het omgekeerde van wat er vorige week in de Senaat gebeurde. Toen was het de PvdA die tegen een wet stemde (Zorgwet) die eerder door de Tweede Kamerfractie van de sociaaldemocraten was goedgekeurd.

Boven de norm

Op dit moment werken zeven bestuurders boven de norm van 130 procent. Nu de norm naar 100 procent wordt teruggebracht, zal het aantal grootverdieners in één klap stijgen.

Het kabinet probeert overgangsregelingen overeen te komen om ook deze salarissen af te bouwen.

Wet op topinkomens aangenomen ondanks tegenstem VVD

Trouw 22.12.2014 De Eerste Kamer is akkoord gegaan met de vernieuwde wet op de topinkomens in de (semi)publieke sector. Minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) kan de bovengrens per 1 januari vastleggen op 100 procent van een ministerssalaris (178.000 euro). Nu ligt die grens op 130 procent. ‘Als je nu gaat solliciteren, verdien je 50.00 euro minder’, zei Plasterk.

VVD stemde tegen, ondanks dat de afspraak stond opgenomen in het regeerakkoord. Verdere verlaging is voortijdig en onzorgvuldig, vindt de VVD in de Senaat, want de effecten van de eerste zijn nog niet duidelijk. Ook worden topmensen over één kam geschoren, vinden de liberalen in de Senaat. Ook CDA, D66 en OSF stemden tegen.

Topinkomens publieke sector per 1 januari 2015 verder verlaagd

RO 22.12.2014 Na een brede steun in de Tweede Kamer heeft nu ook de Eerste Kamer ingestemd met het verder verlagen van de norm voor topinkomens in de publieke en semipublieke sector naar 100% van het ministerssalaris. Nu mogen de topfunctionarissen nog 130% van een ministerssalaris verdienen. De wet gaat in op 1 januari 2015.

Zie ook

Wet op topinkomens aangenomen

Telegraaf 22.12.014 Minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) is vooral „heel blij” dat zijn vernieuwde wet op de topinkomens het ook in de Eerste Kamer heeft gehaald. Dat gebeurde ondanks de tegenstem van coalitiepartner VVD. „En met een absolute meerderheid van 38 stemmen voor”, zei de bewindsman na afloop van het debat in de Senaat erover. Hij noemde de topinkomens één van de belangrijkste zaken uit zijn dossier. Hij vindt het niet iets om mee „te dralen”.

ZIE OOK:

Senaat bijeen over topinkomens

Eerste Kamer bijeen over topinkomens publieke sector

Trouw 22.12.2014 Op het Binnenhof is het kerstreces aangebroken. Maar de Eerste Kamer komt vanavond toch bijeen om te praten over het verder aan banden leggen van de topinkomens in de (semi)publieke sector. Minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) wil de bovengrens per 1 januari vastleggen op 100 procent van een ministerssalaris (178.000 euro). Nu ligt die grens op 130 procent.

Aanvankelijk zou de behandeling door de Eerste Kamer worden uitgesteld, omdat de Senaat het te druk had. De maatregel kon dan niet per 1 januari ingaan. Dat vindt een meerderheid van de Senaat bij nader inzien onjuist.

december 24, 2014 Posted by | Topinkomen | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 9 reacties

Parlementair onderzoek woningbouwcorporaties – Conclusie

De conclusie van de Commissie van Vliet.

De TU Delft had reeds een voorzet klaarliggen om het toezicht bij de woningcorporaties aan te pakken. Zij hadden kennelijk al wat eerder in de gaten waar nu precies het probleem zit.

Terugblik.

Het rapport valt niet mee, zegt VVD’er Roald van der Linde in een reactie. “Ik zie dat het toch wel veel erger was dan we met zijn allen dachten. Als je het rapport leest: de een koopt een stoomboot, de ander speelt voor Sinterklaas en de huurders zitten met de Zwarte Piet.” 

Een onafhankelijke toezichthouder met stevige bevoegdheden moet woningcorporaties gaan controleren.

Dat is volgens de Volkskrant een van de hoofdconclusies van de parlementaire enquêtecommissie. De commissie wil het versnipperde toezicht op de corporaties bundelen in een onafhankelijke toezichthouder. Met dit advies gaat de commissie in tegen het beleid van minister Stef Blok (VVD, Wonen), die onlangs een voorstel naar de Tweede Kamer stuurde waarin hij het toezicht wil onderbrengen bij zijn eigen ministerie.

Eén toezichthouder die waakt over alle facetten van woningcorporaties. En die níét onder directe controle van de minister staat. Dat is de belangrijkste aanbeveling van de parlementaire enquêtecommissie die vandaag haar eindrapport presenteert. Deze ‘Woonautoriteit’ moet toezien op de financiën, governance, integriteit en rechtmatigheid bij sociale huisvesters.

Een autoriteit die ook sancties kan opleggen. “Alleen als deze niet onder de minister valt, is er geen risico dat beleid en toezicht opnieuw vermengd worden”, zegt commissie-voorzitter Roland van Vliet. Er ligt op dit moment een voorstel van minister Stef Blok (Wonen, VVD) bij de Tweede Kamer dat het toezicht weliswaar samenvoegt, maar juist onder zijn hoede.

Twee jaar onderzoek van de commissie leverde 1.250 pagina’s op over wat er misging en beter moet in de corporatiesector. Naast de onafhankelijke woonautoriteit wil de commissie dat de sector teruggaat naar zijn “klassieke kerntaak”.

Opvallend veel gevallen van zelfverrijking, of op z’n minst het gebrek aan een moreel kompas. Dat zagen Roland van Vliet en de vijf andere Kamerleden van de enquêtecommissie na twee jaar van onderzoek en verhoren.

Het grote onderzoek.

Wat ging er mis?

Aanleiding voor het parlementaire onderzoek was het derivatendrama bij Vestia. Dat illustreert volgens de commissie treffend de valkuilen van de corporatiesector: een bestuur met een vaak te machtige voorzitter, en commissarissen die aan die “dominante” bestuurder geen tegenwicht bieden. Bovendien is het externe toezicht onder de maat.

Wie faalden er?

Zo ongeveer alle betrokkenen hebben fouten gemaakt. In de eerste plaats de bestuurders en hun commissarissen. Zij hebben “soms op grove wijze” gefaald en het vertrouwen geschaad. De commissie stuitte op mismanagement, manipulatie, het achterhouden van informatie, zelfoverschatting, zonnekoningengedrag, belangenverstrengeling, fraude en zelfverrijking.

Des te erger vindt de commissie het, dat zij tijdens hun verhoren niet of nauwelijks blijk gaven van spijt of bezinning. Zo schrijft de commissie over Vestia dat bestuurder Erik Staal “zijn formele en morele verantwoordelijkheid onvoldoende (h)erkent”. Dat rekent de commissie hem zwaar aan.

De financiële toezichthouder Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) had onvoldoende zicht op de risicovolle producten bij Vestia. Het CFV faalde “op cruciale punten”. Waarborgfonds WSW keurde met zijn “verkeerde ambities en prioriteiten” de fatale derivaten goed. Accountants onderkenden de risico’s onvoldoende. Banken lieten zich meer leiden door commerciële overwegingen dan door de belangen van hun klanten. Brancheorganisatie Aedes wist haar leden niet voldoende te disciplineren.

Tot slot hadden de verantwoordelijke bewindspersonen hun toezicht niet op orde. Zo krijgt toenmalig minister Donner (CDA) ervan langs in de Vestia-casus: dat hij naliet de Kamer te informeren over de problemen en risico’s bij Vestia, staat “op gespannen voet” met de actieve informatieplicht die hij had. De Tweede Kamer heeft te lang niets gedaan. De politiek is te wispelturig geweest en heeft zichzelf daarmee “al bijna twintig jaar buitenspel gezet”.

En dit zijn de aanbevelingen van de commissie-Van Vliet:

Gedrag verbeteren:
• fraude en zelfverrijking moeten hard aangepakt.
• integriteit moet vaker worden doorgelicht.

Grenzen stellen:
• corporaties moeten: terug naar hun kerntaak: het zorgen voor huisvesting van mensen die daar niet zelfstandig toe in staat zijn.
• zich niet langer bezighouden met commerciële nevenactiviteiten.
• niet te groot worden.

Governance versterken:
• er moet één centrale toezichthouder komen: een onafhankelijke Woonautoriteit.
• minister van Wonen moet commissarissen en bestuurders kunnen ontslaan.
• raad van commissarissen moet meer macht krijgen.

Geld beteugelen:
• corporaties moeten failliet kunnen gaan – en dus geen roekeloze risico’s nemen in de wetenschap dat de overheid hen toch wel overeind houdt.
• het waarborgfonds WSW moet onder strikt toezicht van de minister komen.

In het eindrapport van de Parlementaire-Enquetecommissie-Woningcorporaties zijn ook een aantal aanbevelingen geformuleerd.

De resultaten van het onderzoek van de Tweede Kamer naar de woningbouwcorporaties

zie ook: Parlementaire Enquetecommissie WoningcorporatiesRapport

zie ook: Bevindingen enquêtecommissie: ‘De politiek is tekortgeschoten’

zie ook: TU Delft pleit voor onafhankelijke toezichthouder woningbouwcorporaties

zie ook: Rapport De balans verstoord

Rekenkamer over corporaties Open pdf (5,5 MB)

zie ook: Parlementair onderzoek woningbouwcorporaties van start

Zie ook: Parlementaire onderzoek – enquête naar misstanden bij woningcorporaties – deel 2

Zie ook: Parlementaire onderzoek – enquête naar misstanden bij woningcorporaties – deel 1

zie ook: Parlementaire onderzoek – enquête naar misstanden bij woningcorporaties

zie: Parlementaire onderzoek – enquête naar misstanden bij woningcorporaties

Plan van aanpak Tijdelijke commissie Woningcorporaties (11 april 2013) Download pdf

Vestia

Het meest in opspraak kwam Vestia, een van de grootste corporaties, met veel huizen in Den Haag o.a. Spoorwijk. Het bedrijf stond voor twee miljard in het rood na risicovolle beleggingen. Topman Erik Staal trad af, maar kreeg wel miljoenen euro’s mee. Het is niet bekend of Staal ook wordt gehoord door de enquêtecommissie. De verwachting is dat de commissie het onderzoek in oktober 2014 afrondt. » Lees alle berichtgeving over de misstanden bij Vestia in ons dossier

Zes weken lang zullen getuigen en deskundigen onder ede worden gehoord: corporatiedirecteuren, leidinggevenden uit de corporatiesector, commissarissen, toezichthouders, ambtenaren en politici. Het onderzoek beslaat de laatste 20 jaar.

Zware incidenten

Aanleiding zijn de Zeven zonden van woningcorporaties van de laatste jaren, zoals bij VestiaWoonbron en Rochdale. De commissie gaat met een aantal corporaties speciaal aan de slag. Behalve met de hiervoor genoemde zijn dat RentreeWoningstichting Geertruidenberg (WSG),  Servatius  en Laurentius.

Een (kort) overzicht

Het cruiseschip SS Rotterdam, het fiasco van de Rotterdamse woningcorporatie Woonbron, zal weer langskomen. En de zonnekoningen zullen opnieuw in de schijnwerpers staan. Zoals oud-topman Möllenkamp van Rochdale, die op kosten van de baas een Maserati reed en zich op een personeelsfeest uit een helikopter liet zakken. En natuurlijk voormalig Vestia-topman Erik Staal, die met zijn derivatenavontuur bijna de hele corporatiesector mee de afgrond in sleurde. om deze zeven schandalen gaat het

Toezicht

Ook het toezicht op de sector zal beter moeten worden geregeld. Volgens de rekenkamer is dit nu onvolledig’ waardoor o.a. het ministerie en de gemeenten te weinig mogelijkheden hebben om wantoestanden aan te pakken.

De commissie staat onder voorzitterschap van oud-PVV’er Roland van Vliet, die nu een eenmansfractie belichaamt.

Werken bij een woningbouwcorporatie is weleens leuker geweest. Dankzij schandalen als de verspilde miljoenen bij de renovatie van een oud stoomschip (de SS Rotterdam), de bouw van een mislukte campus bij de Universiteit Maastricht en fraude is hun imago beroerd.

En dankzij heffingen als de verhuurderheffing – een door het rijk opgelegde bijdrage aan de bezuinigingen – en reddingsacties voor noodlijdende collega-corporaties gaat het ook financieel niet al te best.

En dan beginnen vanaf volgende week dinsdag ook nog eens de ongetwijfeld pijnlijke openbare verhoren in de parlementaire enquête naar misstanden in de sector.

Zes weken lang

Commissievoorzitter Roland van Vliet (ex-PVV) wil de verantwoordelijken “publiekelijk verantwoording laten afleggen over hun handelen”, zei hij deze week tijdens een persconferentie.

GE DIGITAL CAMERA

Onderzoek

De Tweede Kamer heeft op 16 april 2013 de onderzoeksopdracht voor een parlementaire enquête woningcorporaties vastgesteld. De commissie, onder voorzitterschap van PVV-Kamerlid Roland van Vliet, brengt naar verwachting in oktober 2014 haar eindrapport uit.

Plan van aanpak Tijdelijke commissie Woningcorporaties (11 april 2013) Download pdf

zie ook: Gedonder in de top ook bij de woningcorporaties

Zie ook; Het Toezicht op Vestia en andere woningcorporaties wordt aangepakt

en ook:Niet alleen Vestia en HaagWonen maken er een zootje van

Zie ook: Het gedonder met Vestia gaat gewoon verder !!!! deel 2

ook: Het gedonder met Vestia gaat gewoon verder !!!! deel 1

en: Vestia-gate ???

En verder: Onderzoekscommissie verzelfstandiging (Privatisering) van overheidsdiensten – eindrapport

Zie: Onderzoekscommissie verzelfstandiging (Privatisering) van overheidsdiensten

Zie ook: Privatisering – het eerste parlementair onderzoek in de Senaat.

ERIK STAAL – Elsevier

VESTIA – Elsevier 

WOUTER BOS – Elsevier

PIET HEIN DONNER – Elsevier 

ROCHDALE – Elsevier

KAMERNIEUWS;

Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties presenteert eindrapport ‘Ver van huis’

2de Kamer 30 oktober ‘Het corporatiestelsel is ver van huis geraakt en moet fors op de schop’. Dit stelt de parlementaire enquêtecommissie in haar rapport “Ver van huis”. Ernstige tekortkomingen in het sociale huurstelsel hebben incidenten in de corporatiesector, zoals bij Vestia, in de hand gewerkt. Te ambitieuze of kwaadwillende corporatiebestuurders kregen hierdoor jarenlang de ruimte om dingen te doen die ver af stonden van hun kerntaak: het sober en doelmatig huisvesten van mensen met een smalle beurs. Het stelsel moet volgens de commissie dan ook fors op de schop.

EINDRAPPORT MET BIJBEHORENDE STUKKEN;

Het eindrapport ‘Ver van huis’ en de bijbehorende stukken vindt u op de homepage van de parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties.

Bekijk het rapport en de conclusies in één oogopslag op de infographic van de parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties.

Vijf vragen en antwoorden over het rapport Woningcorporaties

Elsevier 30.10.2014 Het eindrapport van de parlementaire enquêtecommissie geeft de woningcorporaties er zoals verwacht van langs. De parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties presenteerde donderdag haar eindrapport. De commissie velt daarin een keihard oordeel over woningcorporaties, de politiek en de banken.

De parlementaire enquêtecommissie onderzocht het functioneren van het stelsel van woningcorporaties. Het doel daarvan was om vast te stellen wat er in de sector verkeerd is gegaan en wat er moet veranderen.

Wat concludeert de commissie?

De parlementaire enquêtecommissie laat geen spaan heel van de corporaties. Volgens de commissie wordt het corporatiestelsel gekenmerkt door ‘fraude, zelfverrijking en imagoschade. Er wordt geld over de balk gesmeten bij verschillende woningcorporaties. Het stelsel trilt op haar grondvesten’.

‘Zij hebben, soms op grove wijze, gefaald en het in hen gestelde maatschappelijke vertrouwen beschaamd,’ zegt de commissie inhet rapport.  Bestuurders van de corporaties ‘lijken in veel gevallen te proberen hun verantwoordelijkheid op anderen af te schuiven.’

Volgens de commissie zijn de toezichthouders op de woningcorporaties en de koepel van woningcorporaties Aedes ‘vergeten’ dat de corporaties een maatschappelijk doel hebben, namelijk het bieden van betaalbare huurwoningen aan de lagere en middeninkomens

Wat was de aanleiding voor de parlementaire enquête?

De enquête is vorig jaar april ingesteld vanwege het schandaal met de grote Rotterdamse woningcorporatie Vestia. De corporatie kwam in de problemen door te speculeren met derivaten en ging daar bijna aan ten onder.

In oktober 2012 beperkte toenmalig minister van Binnenlandse Zaken Liesbeth Spies het gebruik van derivaten door woningcorporaties. De corporaties mogen deze producten niet meer doorverkopen. En derivaten waarmee wordt gespeculeerd op rentedalingen zijn verboden.

Hoe is de enquêtecommissie te werk gegaan?

De commissie heeft een literatuurstudie gedaan en werkbezoeken afgelegd. Vervolgens heeft de commissie een aantal getuigen en specialisten gehoord, waaronder corporatiedirecteuren, leidinggevenden, toezichthouders en politici.

Zo werd er over directeur-bestuurder Erik Staal van Vestia gezegd dat hij ‘nooit werd tegengesproken’. Ook zou hij bekenden van hem hebben ingesteld in de raad van commissarissen van Vestia.

De zaak Vestia werd een tijd lang verzwegen voor de Tweede Kamer. Vanwege een rekenfout zat het vierde kabinet Balkenende met een gat van 1 miljard euro voor woningbouwbeleid. Om dit gat te dichten moest met corporaties worden onderhandeld. Uiteindelijk is het geld grotendeels uit de schatkist gekomen.

Hoe reageert de politiek?

De partijen in de Tweede Kamer  vinden dat het toezicht op woningcorporaties aangescherpt moet worden.

De SP is het eens met de bevinding dat burgers en gemeenten meer zeggenschap  moeten krijgen. ‘Het gokken met gemeenschapsgeld is nu echt afgelopen’, zegt Tweede Kamerlid Sadet Karabulut.

D66 pleit verder voor een onafhankelijke toezichthouder. Ook D66-Kamerlid Kees Verhoeven stelt dat corporaties terug moeten naar hun kerntaak. “In tegenstelling tot de woningcorporaties en minister Blok heeft D66 steeds gepleit voor één sterke onafhankelijke toezichthouder. D66 ziet zich nu gesteund door de aanbeveling van de enquêtecommissie.”

Minister Stef Blok (VVD) van Wonen is blij dat er met de uitkomst van het rapport in de toekomst voorkomen gaat worden ‘dat corporaties in commerciële projecten stappen waarvan de verliezen ten koste gaan van huurders en andere woningcorporaties’.

Volgens Elsevier

Arthur van Leeuwen: ‘Enquête corporaties? We weten het al!’

Verder:

Juichen

Betrokkenen bij de semipublieke debacles wijzen erop dat politiek en samenleving destijds juist stonden te juichen bij de projecten. Semipublieke instellingen moesten groter en goedkoper worden, en innovatief gaan werken om maatschappelijke problemen op te lossen. Daarbij werd vergeten te regelen wie het publieke belang van deze organisaties in het schemergebied tussen staat en markt in de gaten moest houden. Inmiddels is er een kentering gaande en zijn, na de strategische managers, de inhoud en de interne organisatie weer belangrijker geworden in zorg en onderwijs.

Maar volgens interim-bestuurder Gerard Erents, puinruimer bij Rochdale en Vestia, is het gevaar niet geweken. Hij verwijst naar de vluchtelingencrisis, waarbij de overheid snel tijdelijke sociale huurwoningen wil. Financieel is dat eigenlijk onverstandig, zegt Erents, maar toch is straks dat de corporatiedirecteur die de meeste tijdelijke huurwoningen kan neerzetten de held van de politiek. ‘Het geheugen van de politiek is kort, dan is de oude dynamiek snel weer terug.’

‘Eén op twintig publieke bestuurders ontspoorde bij invoering marktwerking’

VK 07.11.2015 Bij het invoeren van meer marktwerking in de (semi)publieke sector heeft ongeveer een op vijf ‘ondernemende bestuurders’ de afgelopen jaren de grenzen opgezocht. Een op de twintig (5 procent) van die bestuurders ontspoorde, doordat het toezicht gebrekkig was.

De cowboy-bestuurders geofferd

De schandalen bij semipublieke organisaties als Rochdale, Meavita en NS zijn eenvoudig te doorgronden: er zaten megalomane managers achter en falende toezichthouders met te veel bijbanen. Of is er toch meer aan de hand? Lees hier het verhaal uit de zaterdagkrant. (+)

Dat schat hoogleraar Rienk Goodijk, die al jarenlang onderzoek doet naar het bestuur in de semipublieke sector, vandaag in de Volkskrant naar aanleiding van de schandalen bij onder meer zorgmoloch Meavita, woningcorporatie Rochdale en de NS, met de Fyra.
Goodijk denkt op basis van zijn praktijkervaringen dat grofweg een derde van de semipublieke topfunctionarissen niet geschikt bleek om ‘ondernemend bestuurder’ te worden: ze konden alle veranderingen en de toenemende complexiteit niet aan en ruimden het veld of lieten zich overnemen. Ongeveer de helft wist de slag wel te maken en de resterende 20 procent zocht juist de grenzen op. Zo’n 5 procent ontspoorde echt doordat ze te veel ruimte kregen van het falende toezicht, aldus Goodijk, die donderdag zijn oratie houdt als bijzonder hoogleraar aan de VU.
De semipublieke schandalen zijn weer actueel nu de Ondernemingskamer deze week wanbeleid vaststelde bij Meavita. Toenmalig president-commissaris Loek Hermans, bekritiseerd om zijn vele bijbanen, stapte na de uitspraak op als fractievoorzitter van de VVD in de Eerste Kamer. Verder stond oud-topman Hubert Möllenkamp van de Amsterdamse woningcorporatie Rochdale voor de rechter. De ‘Maserati-man’ wordt verdacht van corruptie, vervalsing, witwassen en belastingfraude. Daarnaast bleek deze week dat een commercieel avontuur in Chili voormalig staatbedrijf De Koninklijke Munt in grote problemen heeft gebracht. Ook hier moet de staat reddend optreden.

GERELATEERDE ARTIKELEN;

Hoe laten de schandalen in de semipublieke sector zich verklaren?

Onbeperkt stapelen bijbanen vloert Loek Hermans

Laat het staatsspoor terugkeren

Trouw 07.11.2015 In het Filosofisch Elftal analyseren twee denkers een actuele vraag. Is het na de Fyra-enquête tijd om het geloof in privatisering op te zeggen? Frank Ankersmit pleit voor staatsspoorwegen, Bas Haring heeft zijn bedenkingen.

De wedstrijd om dingen zo goedkoop mogelijk te doen is niet slecht en ook niet in strijd met het publieke belang, aldus Bas Haring.

En weer stapte een bewindsvrouw op vanwege fouten die gemaakt zijn in het bestuurlijk ondoorzichtige gebied tussen staat en voormalig staatsbedrijf. Wie is er verantwoordelijk, een bedrijf dat alleen in naam op eigen benen staat, of een regering die het reilen en zeilen op het spoor heeft uitbesteed aan een zogenaamd zelfstandig bedrijf? Staatssecretaris Wilma Mansveld trok het boetekleed aan, zoveel was duidelijk.

Maar wordt nu ook het onderliggende probleem aangepakt, het patroon dat zich onverminderd laat zien en waarvan het Fyra-debacle slechts de meest recente verschijningsvorm is, maar waarschijnlijk niet de laatste?

Drie jaar geleden riep een parlementaire onderzoekscommissie privatisering op tot duidelijke, radicale politieke keuzes, niet in de laatste plaats ten aanzien van het spoor. Ook de Fyra-commissie stelt nu: “Maak, uitgaande van het algemeen belang van goed openbaar vervoer en een verantwoorde besteding van publieke middelen, een expliciete keuze voor de mate van marktwerking die gewenst is en acteer daar logisch en consequent op.”

Dus: NS helemaal aan de markt gunnen of juist teruggaan naar staatsspoorwegen?

Lees ook: Het is de markt, stupid – 13/06/15

nog verder:

Senaat voelt wel voor vernieuwde woningwet

Trouw 10.03.2015 Minister Stef Blok, die tijdelijk Veiligheid en Justitie waarneemt, stond vandaag nog gewoon als woonminister in de Eerste Kamer. De Senaat lijkt te zullen gaan instemmen met de manier waarop Blok wil bereiken dat woningcorporaties zich weer volop concentreren op hun sociale rol.

Ze moeten die rol ook beter met de gemeenten afstemmen. Commerciële avonturen moeten worden beperkt. De gemeente moet ook nagaan of activiteiten van corporaties wel echt corporatietaken zijn. De huurders krijgen meer te zeggen en recht op meer informatie. Er komt verder een onafhankelijke, inspectie-achtige woonautoriteit voor het financieel en het volkshuisvestelijk toezicht.

Senaat voelt wel voor vernieuwde woningwet

NU 10.03.2015 De Senaat lijkt te zullen gaan instemmen met de manier waarop minister Stef Blok (Wonen, foto) wil bereiken dat woningcorporaties zich weer volop concentreren op hun sociale rol.

Blok, die tijdelijk Veiligheid en Justitie waarneemt, stond dinsdag nog gewoon als woonminister in de Eerste Kamer.

De woningcorporaties moeten die sociale rol volgens zijn plan ook beter met de gemeenten afstemmen. Commerciële avonturen moeten worden beperkt. De gemeente moet ook nagaan of activiteiten van corporaties wel echt corporatietaken zijn.

Een aantal van deze wijzigingen komt voort uit de aanbevelingen van de Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties, die vorig jaar onderzocht wat er allemaal misging in corporatieland. Volgende week wordt er gestemd.

Sociale huurhuizen

De Tweede Kamer praat woensdag ook met de minister voor Wonen over het financieel “passend” toewijzen van sociale huurhuizen, zodat de sociaal zwakkeren een voor hen ook echt betaalbaar onderkomen krijgen. In de plannen van Blok gaat dat over drie jaar gebeuren.

Lees meer over: Stef Blok Woningwet

Senaat voelt voor woningwet

Telegraaf 10.03.2015  Minister Stef Blok, die tijdelijk Veiligheid en Justitie waarneemt, stond dinsdag nog gewoon als woonminister in de Eerste Kamer. De Senaat lijkt te zullen gaan instemmen met de manier waarop Blok wil bereiken dat woningcorporaties zich weer volop concentreren op hun sociale rol.

Ze moeten die rol ook beter met de gemeenten afstemmen. Commerciële avonturen moeten worden beperkt. De gemeente moet ook nagaan of activiteiten van corporaties wel echt corporatietaken zijn. De huurders krijgen meer te zeggen en recht op meer informatie. Er komt verder een onafhankelijke, inspectie-achtige woonautoriteit voor het financieel en het volkshuisvestelijk toezicht.

Toezicht

Sinds rampen als Vestia, waarbij een derivatenportefeuille van €20 miljard werd opgebouwd, zijn er verbeteringen doorgevoerd qua intern toezicht. Maar volgens onderzoekers Aalt Klaassen en Herbert Rijken, die het onderzoek namens Grant Thornton op zich namen, gaat het te langzaam.

Het positieve beeld van de sector komt volgens Klaassen niet erg geloofwaardig over. “Het zelfkritisch vermogen laat te wensen over.” Het rapport beveelt daarom aan dat raden van commissarissen beter samen te stellen, en dat commissarissen professioneler moeten worden.

Toezichthouder woningcorporatie niet kritisch genoeg

Telegraaf 20.01.2015 Ondanks schandalen in de sector is het de vraag of het interne toezicht bij woningcorporaties nu wel op orde is. Commissarissen van woningcorporaties lijken nog altijd te weinig kritisch op zichzelf.

Dat blijkt uit het Grant Thornton-commissarissen onderzoek. Hieraan werkten 216 commissarissen mee, 83 hiervan zijn verbonden aan een woningcorporatie.

Commissarissen bij een woningcorporatie zien hun persoonlijke eigenschappen in heel positief licht. 8% van hen ziet voor zichzelf verbeterpunten, 17% ziet verbeterpunten voor de Raad van Commissarissen en 42% denkt dat er verbeteringen mogelijk zijn voor de Raad van Bestuur. Bij alle onderzochte commissarissen lagen deze percentages aanzienlijk hoger, namelijk 10%, 33% en 65%.

Ook qua technische competentie, zoals kennis over de ICT, financiën of ervaring in de sector, is de sector dik tevreden met zichzelf. Slechts 14% van de besturen van woningcorporaties wil graag verbetering zien op dit vlak, tegen 38% gemiddeld.

OM eist 10,4 miljoen euro van oud-adviseur Vestia

Den HaagFM 15.01.2015 Het Openbaar Ministerie (OM) eist 10,4 miljoen euro van Arjan Greeven, een van de verdachten in de derivatenaffaire rond woningcorporatie Vestia. Het OM denkt dat hij het geld verstopt houdt en heeft daarom beslag gelegd op de villa van zijn vrouw in Blaricum, blijkt uit onderzoek in het Kadaster door Het Financieele Dagblad.

Greeven is een van de vijf verdachten in deze zaak. Hij was financieel adviseur en bemiddelde bij de aankoop van de derivaten bij banken. Hij streek daarbij miljoenen aan provisies op. De advocaat van Greeven zegt dat de verdenking van het OM niet klopt. Greeven was juist de persoon die als klokkenluider de zaak bij justitie meldde. Daarop startte het OM een strafonderzoek.

Vestia werd in 2012 gered van een faillissement, maar verkeert nog steeds in geldnood. Het bedrijf kreeg twee miljard euro noodsteun. Door de problemen verdwenen honderden banen bij de woningcorporatie en kwamen tientalen bouwprojecten in onder meer Den Haag stil te liggen. Vestia kwam in problemen door de handel in derivaten, een zeer risicovol beleggingsproduct. …lees meer

Oud-bestuurder Staal (Vestia) mag banken voor rechter dagen

NRC 14.01.2015 Oud-bestuurder Erik Staal van Vestia mag de (inter)nationale zakenbanken die de woningcorporatie derivaten hebben verkocht voor de rechter dagen. Ook mag Staal de Staat der Nederlanden, de toezichthouders op de corporatiesector en accountant KPMG oproepen. Vestia’s oud-commissarissen mogen op hun beurt Deloitte dagen.

De Haagse rechtbank heeft verzoeken van Staal en de oud-commissarissen daartoe vanochtend gehonoreerd. De uitspraak is opmerkelijk, omdat de banken, waaronder ABN Amro, Deutsche Bank en Société Générale, tot nu toe vrijwel buiten schot zijn gebleven in de affaire.  LEES VERDER

Lees meer;

VANDAAG Oud-bestuurder Staal van Vestia mag banken voor rechter dagen

2013 Vestia stelt oud-topman Erik Staal aansprakelijk voor 1,9 miljard euro ›

2014 Vestia-banken vallen aan als ze voor rechter komen

2013 Vestia en Erik Staal staan voor de rechter

2013 Vestia claimt schade bij acht oud-commissarissen ›

Curator wil handig weggesluisd geld terug

Half miljoen verhaald op Möllenkamp jr.

Telegraaf 14.01.2015 De zoon van ex-corporatiebaas Hubert Möllenkamp moet een half miljoen euro betalen aan de curator in het faillissement van zijn vader. Dit heeft de rechtbank Amsterdam beslist.

De van het aannemen van miljoenen euro’s aan steekpenningen verdachte Möllenkamp leende het geld enkele jaren geleden uit aan zijn zoon Patrick. Die besteedde het onder meer aan een appartement in Amsterdam en een luxe Porsche. De rente op de lening, dik 11.000 euro per jaar, schold de ex-directeur steeds kwijt.

Gerelateerde artikelen;

05-01: ‘Gevallen topmannen vaak te blind voor hulp’

03-12: Justitie: 2 mln van Möllenkamp

03-12: Möllenkamp voor rechter

03-12: Möllenkamp chanteerde medeplegers

02-12: ‘Schade verhalen op banken’

01-12: OM: Meineed door Möllenkamp

Rekening voor zoon Möllenkamp

Telegraaf 14.01.2015 Begin 2012 werd Hubert Möllenkamp persoonlijk failliet verklaard, nadat zijn voormalige werkgever, woningcorporatie Rochdale, wegens fraudeverdenkingen beslag had laten leggen op al zijn bezittingen. De curator in zijn faillissement probeert sindsdien namens de schuldeisers, waarvan Rochdale en de fiscus de grootste zijn, 10,5 miljoen euro terug te halen. Daarbij ontspringt nu dus ook zoon Patrick de dans niet.

Oplichting bij corporatie groter dan gedacht

Telegraaf 19.12.2014 De Rotterdamse woningbouwcorporatie Havensteder is voor veel meer geld opgelicht dan eerder dit jaar werd ontdekt tijdens verhoren van de parlementaire enquete woningcorporaties.

Dit blijkt uit een onderzoek van forensisch bureau Integis, dat afgelopen maanden werd verricht op verzoek van de corporatie.

Uit het onderzoek blijkt dat de kasbeheerder van de rechtsvoorganger van Havensteder (PWS) gedurende vijf jaar minimaal €140.000 smeergeld heeft aangenomen bij het afsluiten van financiële contracten. Eerder werd er vanuit gegaan dat het om een bedrag van €100.000 ging. Ook blijkt dat de financiële producten waarvoor smeergeld betaald werd niet altijd de meest optimale waren, zodat de schade voor de corporatie mogelijk nog hoger uitvalt.

Blij dat huurder weer centraal staat

PvdA door Jacques Monasch op 11 december 2014 Foto Flickr / FaceMePLS De Partij van de Arbeid is zeer tevreden over de nieuwe Woningwet. Met deze wet staat de huurder weer centraal, krijgen gemeenten en huurders meer te zeggen over het huurbeleid en brengen we corporaties terug naar hun kerntaak: betaalbare woningen bouwen. De gehele Tweede Kamer is akkoord met deze historische hervorming van een belangrijk deel van de publieke sector. Hiermee laten we het verleden van schandalen achter ons en slaan de bladzijde om. lees verder »

Kamer stemt in met strenger toezicht op corporaties

NU 11.12.2014 De Tweede Kamer heeft donderdag unaniem ingestemd met tal van veranderingen voor corporaties. Die waren ook hard nodig, want er waren verschillende zaken fors uit de hand gelopen bij een aantal van de corporaties. Er was geen goed toezicht en corporaties gingen wilde financiële en commerciële avonturen aan.

Er komt nu één onafhankelijke autoriteit die toezicht gaat houden op alles wat de corporaties doen. De positie van de huurders gaat er op verschillende fronten op vooruit.

Wat u moet weten over het onderzoek naar woningcorporaties

Lees meer over: Corporaties

Gerelateerde artikelen;

Toezicht op woningcorporaties

Telegraaf 11.12.2014  De Tweede Kamer heeft donderdag unaniem ingestemd met tal van veranderingen in de corporatiewereld. Die waren ook hard nodig, want er waren verschillende zaken fors uit de hand gelopen bij een aantal van de corporaties. Er was geen goed toezicht en er werden wilde financiële en commerciële avonturen aangegaan.

Er komt nu één onafhankelijke autoriteit die toezicht houdt. De positie van de huurders gaat erop vooruit. Corporaties moeten zich weer zo veel mogelijk tot hun kerntaken beperken: het beheren en verhuren van huizen voor mensen met weinig geld.

Kamer maakt einde aan wilde praktijken corporaties

AD 11.12.2014 De Tweede Kamer heeft vandaag unaniem ingestemd met tal van veranderingen in de corporatiewereld. Die waren ook hard nodig, want er waren verschillende zaken fors uit de hand gelopen bij een aantal van de corporaties. Er was geen goed toezicht en er werden wilde financiële en commerciële avonturen aangegaan.

Lees ook;

Kamer: salaris corporatiedirecteuren aan banden

NOS 11.12.2014 De Tweede Kamer wil dat de koepel van woningcorporaties Aedes de salarissen van directeuren van woningcorporaties onder de cao laat vallen. Daarmee geldt er automatisch een bovengrens en zijn de salarissen openbaar.

Een week geleden bleek uit een steekproef van FNV Bouw dat directeuren zichzelf op de valreep nog salarisverhoging hebben gegeven, terwijl de wet voorschrijft dat ze hun salaris gaan afbouwen. FNV wees erop dat de cao-onderhandelingen voor personeelsleden van de corporaties ondertussen stilliggen, omdat zij 3 procent loonsverhoging vragen.

De Kamer reageerde furieus op dit nieuws. De SP diende een motie in die vandaag ook de steun kreeg van PVV, Bontes/Van Klaveren, ChristenUnie, Kuzu/Oztürk, GroenLinks, PvdA en de PvdD. De motie was daarmee goed voor een Kamermeerderheid van 78 zetels.

Tromgeroffel

Er werd ook gestemd over de nieuwe wet voor woningcorporaties van minister Blok. Ze moeten terug naar hun kerntaak van betaalbare huurwoningen, er komt één toezichthouder en de huurders krijgen meer inspraak.

Blok: geen gesprek corporatiebazen

Telegraaf 09.12.2014  Woonminister Stef Blok zou het bepaald niet gek vinden als corporatiebazen volgens een cao werden betaald, maar voelt er niks voor om daar zelf op aan te sturen bij de koepel van corporaties, Aedes. Sadet Karabulut van de SP had daar in een motie bij de bewindsman op aangedrongen.

„Ik ben geen partij. Ik voel er ook niets voor om vaderlijke gesprekken te gaan voeren. Ik houd daar niet van”, zei Blok. Hij wees erop dat er een aanscherping van de Wet Normering Topinkomens in aantocht is, die de salarissen in de (semi)publieke sector aan banden legt. De bazen mogen dan niet meer dan een minister gaan verdienen. Nu is dat nog 130 procent.

Gerelateerde artikelen;

09-12: Toezicht op corporaties

Toezicht op corporaties

Telegraaf 09.12.2014 Er komt één onafhankelijke toezichthouder op al het werk van de corporaties. Die Autoriteit Woningcorporaties moet als een soort inspectie gaan werken. Een dikke meerderheid van de Tweede Kamer is daar, onder aanvoering van D66, nu definitief voor.

Woonminister Stef Blok wilde de controle laten doen door het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) en de Inspectie Leefomgeving en Transport. Dat toezicht had volgens hem ook onafhankelijk kunnen zijn en had de ministeriële verantwoordelijkheid als voordeel gehad: de Kamer had er het kabinet op kunnen aanspreken.

Gerelateerde artikelen;

08-12: ‘Liever geen instemmingsrecht’

08-12: ‘Meer invloed van huurders’

06-12: ‘Woningcorporaties worden niet rijker’

Tweede Kamer wil onafhankelijke toezichthouder corporaties

NU 09.12.2014 Er komt één onafhankelijke toezichthouder op al het werk van de corporaties. Die Autoriteit Woningcorporaties moet als een soort inspectie gaan werken.  Een dikke meerderheid van de Tweede Kamer is daar, onder aanvoering van D66, nu definitief voor.

Woonminister Stef Blok wilde de controle laten doen door het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) en de Inspectie Leefomgeving en Transport. Dat toezicht had volgens hem ook onafhankelijk kunnen zijn en had de ministeriële verantwoordelijkheid als voordeel gehad: de Kamer had er het kabinet op kunnen aanspreken.

Lees meer over: Stef Blok woningcorporaties

Gerelateerde artikelen;

BLOK: TOCH RUIMTE VOOR LEEFBAARHEID BIJ CORPORATIES

BB 09.12.2014 Woningcorporaties hoeven zich toch niet uitsluitend te beperken tot het beheren en verhuren van sociale huizen alleen: er mag ook, onder strenge voorwaarden, aan bijvoorbeeld stads- en dorpsvernieuwing worden gedaan waar dat nodig is en marktpartijen uitblijven. Dat zei minister Stef Blok (Wonen) maandagavond in de Tweede Kamer.

Afbakening van taken minder strikt

‘Het is ja, mits’, aldus Blok, en ‘ondersteunend aan de kerntaak’. In het debat over de Herzieningswet voor de woningmarkt (de novelle van Blok) en de parlementaire enquête die onderzoek deed naar wat misging bij corporaties, sprak de Kamer ook over de afbakening van de taken van de corporaties. De enquêtecommissie stelde dat het nastreven van ‘leefbaarheid’ door corporaties in het verleden te ruim werd ingevuld. Toch willen meerdere partijen de corporaties iets meer laten doen dan het beheren en verhuren van sociale huizen. Marktpartijen zijn namelijk niet happig op bijvoorbeeld krimpgebieden en daar zou dan niks meer gebeuren, vrezen de fracties. Blok kwam met zijn toezegging aan die wens tegemoet.

GERELATEERDE ARTIKELEN;

‘Liever geen instemmingsrecht’

Telegraaf 08.12.2014 Woonminister Stef Blok wil liever geen instemmingsrecht aan de bewoners van corporatiehuizen verlenen. Net als de meeste partijen in de Tweede Kamer wil hij de positie van de huurders wel versterken, maar instemmingsrecht geven voor alles wat een corporatie wil ondernemen is hem te veel van het goede.

Gerelateerde artikelen;

08-12: ‘Meer invloed van huurders’

Blok ziet weinig in instemmingsrecht huurder 

NU 08.12.2014 Woonminister Stef Blok wil liever geen instemmingsrecht aan de bewoners van corporatiehuizen verlenen.

Net als de meeste partijen in de Tweede Kamer wil hij de positie van de huurders wel versterken, maar instemmingsrecht geven voor alles wat een corporatie wil ondernemen is hem te veel van het goede.

Met dat instemmingsrecht kunnen die huurders alles wel tegenhouden wat niet in hun eigen directe belang is. Dat kan later schade opleveren. Er moet dus altijd naar drie belangen tegelijk worden gekeken: dat van de huurders, dat van de komende huurders en dat van het algemeen volkshuisvestelijk belang.

‘Meer invloed van huurders op corporaties’

Lees meer over: Woningcorporaties Stef Blok

Gerelateerde artikelen;

‘Meer invloed van huurders op corporaties’

NU 08.12.2014  Huurders moeten meer invloed krijgen op woningcorporaties. Dat zullen PvdA, SP en D66 maandag naar voren brengen in een Tweede Kamerdebat met minister Stef Blok (Wonen).

De partijen willen dat huurders instemmingsrecht krijgen bij belangrijke beslissingen, zelf huurderscommissarissen aan kunnen wijzen, professioneel ondersteund worden en volwaardig mee kunnen onderhandelen over prestatieafspraken tussen corporaties en gemeenten.

Ook de PVV is positief over het idee. De partij denkt dat instemmingsrecht ook prima tegen de vriendjespolitiek van het ‘oldboysnetwerk’ dat elkaar baantjes toespeelde in corporatieland. De VVD voelt er niet erg voor de zeggenschap ”zwaar op te tuigen”.

Lees meer over: Woningcorporaties huurders

Gerelateerde artikelen;

Meer invloed huurders bij woningcorporaties

PvdA door Jacques Monasch op 8 december 2014 Foto Flickr / FaceMePLS Uit het rapport van de Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties is gebleken dat de woningcorporaties tot nu toe te veel hun eigen gang konden gaan. Er was te weinig tegengas en controle van huurders en gemeenten. Huurders mochten nooit meebeslissen, maar kregen tegelijkertijd wel de rekening. Dit is onacceptabel. Het roer moet om. Huurders moeten meer zeggenschap krijgen op woningcorporaties. Daarom dien ik samen met SP en D66 een aantal amendementen in bij de Herziene Woningwet. Deze wet zal bepalen wat de taken zijn van de woningcorporaties en wie de zeggenschap hierover heeft. lees verder »

Tweede Kamer, schaf die ‘sociale’ woningcorporaties toch af

Elsevier 08.12.2014 Minister Stef Blok (VVD) van Volkshuisvesting mag dan de credits krijgen voor het vlot trekken van de huizenmarkt, de maatregelen voor de huurmarkt blijven steken in halfslachtigheid.

Ontspoord

De parlementaire enquête naar de vraag hoe het toch zou komen dat de ‘sociale huisvesters’ financieel en moreel totaal zijn ontspoord, leverde niets dan voorspelbare antwoorden op. Corporaties mochten als marktpartijen opereren, maar zonder markttucht en in een volstrekt gezagsvacuüm.

Resultaat: hebzuchtige bestuurders en financiële avonturiers die smeten met de centjes van de huurders. Omdat het toezicht bij de sector zelf lag, kon iedereen zijn goddeloze gang gaan.

En ‘de politiek’ keek intussen weg, of bedacht vrolijk peperdure luchtkastelen zoals de Vogelaarwijken. Zeg ‘Vestia’ of ‘Rochdale’, en de huurder daar controleert subiet zijn portemonnee – in zijn vaak slecht onderhouden flat.

Waarom niet ook die laatste stap gezet? In Nederland, een van de welvarendste landen van de wereld, woont één op de drie huishoudens in ‘sociale huurwoningen’.

Dankzij een corporatiewereld die in Den Haag altijd haar belangen stevig wist veilig te stellen, kwam daar de laatste twintig jaar geen enkele verandering in. Dat is niet sociaal, dat is even getikt als een huisvestingsbons in een Maserati.

Lees ook…

Vijf vragen en antwoorden over de misstanden bij woningcorporaties

Blok: hoge lonen corporaties ‘volstrekt onwenselijk’

VK 07.12.2014 De forse salarisverhogingen bij bestuurders van corporaties zijn ‘volstrekt onwensellijk’. ‘Hieruit blijkt dat de cultuur niet vanzelf verandert.’ Minister Stef Blok (Wonen) zei dat in het tv-programma WNL op zondag.

Afgelopen week werd bekend dat een aantal corporatiebestuurders vorig jaar een forse loonsverhoging heeft gekregen. Soms lag het salaris ver boven de wettelijke norm. Vorige week behandelde de Tweede Kamer ook het rapport van de parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties. In de sector zijn afgelopen jaren grote bedragen over de balk gegooid. Maandag spreekt de Kamer hierover met Blok.

Blok noemt hoge lonen corporaties ‘volstrekt onwenselijk’

NU 07.12.2014 De forse salarisverhogingen bij bestuurders van corporaties zijn volgens Minister Stef Blok (Wonen) ”volstrekt onwenselijk.” “Hieruit blijkt dat de cultuur niet vanzelf verandert”, zei hij zondag in het tv-programma WNL op zondag.

Afgelopen week werd bekend dat een aantal corporatiebestuurders vorig jaar een forse loonsverhoging heeft gekregen.

Soms lag het salaris ver boven de wettelijke norm. Vorige week behandelde de Tweede Kamer ook het rapport van de parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties. In de sector zijn afgelopen jaren grote bedragen over de balk gegooid. Maandag spreekt de Kamer hierover met Blok.

Lees meer over: Stef Blok Woningcorporaties

Gerelateerde artikelen;

‘Hoge lonen corporaties onwenselijk’

Telegraaf 07.12.2014 De forse salarisverhogingen bij bestuurders van corporaties zijn „volstrekt onwensellijk”. „Hieruit blijkt dat de cultuur niet vanzelf verandert.” Minister Stef Blok (Wonen) zei dat zondag in het tv-programma WNL op zondag. Afgelopen week werd bekend dat een aantal corporatiebestuurders vorig jaar een forse loonsverhoging heeft gekregen.

Soms lag het salaris ver boven de wettelijke norm. Vorige week behandelde de Tweede Kamer ook het rapport van de parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties. In de sector zijn afgelopen jaren grote bedragen over de balk gegooid. Maandag spreekt de Kamer hierover met Blok.

Blok: hoge beloning corporaties volstrekt onwenselijk›

NRC 07.12.2014 De forse salarisverhogingen bij bestuurders van corporaties zijn “volstrekt onwenselijk”. “Hieruit blijkt dat de cultuur niet vanzelf verandert.” Minister Stef Blok van Wonen heeft dat vanochtend gezegd in WNL op zondag.

Afgelopen week werd bekend dat een aantal corporatiebestuurders vorig jaar een forse loonsverhoging heeft gekregen. Soms lag het salaris ver boven de wettelijke norm. Vorige week behandelde de Tweede Kamer ook het rapport van de parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties. In de sector zijn afgelopen jaren grote bedragen over de balk gegooid. Maandag spreekt de Kamer hierover met Blok.

Lees ook uit NRC Handelsblad: De Maserati was niet genoeg

Lees meer;

2013 Waar zijn de topinkomens in de publieke sector te vinden? ›

2 DEC De huurder heeft nog steeds niks te zeggen

22 OKT Laat die corporaties ook in de vrije sector verhuren

2009 Minister: integriteit onder druk bij corporatie

2013 PvdA ongelukkig met huurplannen

PvdA wil woningcorporaties kunnen opknippen

NU 06.12.2014 Woningcorporaties moeten door de minister van Wonen opgesplitst kunnen worden als blijkt dat de aandacht teveel is verdeeld over verschillende steden. Dat zegt PvdA-Kamerlid Jacques Monasch tegen NU.nl.

“We willen dat woningcorporaties zich richten op één werkgebied zoals bijvoorbeeld groot Amsterdam of groot Utrecht. Ze moeten primaire werkterreinen kiezen, nu zijn dat vaak meerdere steden”, zegt Monasch.

Wat u moet weten over het onderzoek naar woningcorporaties | Kernpunten enqûetecommissie Woningcorporaties

Lees meer over: Woningcorporaties

Gerelateerde artikelen;

Blok spoort woningcorporaties aan te investeren in onderhoud 05-12-14

‘Woningcorporaties worden niet rijker’

Telegraaf 06.2014 Woningcorporaties worden niet rijker en hebben zeker niet 12,8 miljard euro extra in kas. Dat zegt de koepelorganisatie van de corporaties Aedes.

Aedes reageert hiermee op het eerder deze week verschenen rapport van het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV), waarin staat dat het vermogen van woningcorporaties met 12,8 miljard euro is gestegen tot 45,3 miljard euro.

Minister Stef Blok (Wonen) zei vrijdag naar aanleiding van deze cijfers dat woningcorporaties nu flink moeten gaan investeren in goed onderhoud en het isoleren van hun huurwoningen.

Verhuurderheffing 

Het geld moet naar onderhoud en isolatie van woningen en zeker niet naar de commerciële activiteiten (zoals het verkopen van woningen) die corporaties ook ontplooien. Daar is vorig jaar fors geld (170 miljoen euro) op verloren, constateert Blok.

De cijfers die het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) donderdag presenteerde bevestigen voor Blok dat hij gelijk had toen hij in het debat over de verhuurderheffing stelde dat de corporaties met verstandig beleid en het snijden in eigen kosten en bureaucratie nog prima kunnen investeren in woningen.

Het vermogen van woningcorporaties is in 2013 met 12,8 miljard euro gestegen tot 45,3 miljard. De corporaties hadden te maken met een stijging van de inkomsten uit verhuur en boekten een verlaging van de kosten voor onderhoud en beheer in.

Blok spoort woningcorporaties aan te investeren in onderhoud

NU 05.12.2014 De woningcorporaties moeten nu flink gaan investeren in goed onderhoud en het isoleren van hun huurwoningen.

Minister Stef Blok (Wonen) zegt dat vrijdag in reactie op nieuwe cijfers over het gezamenlijk vermogen van de corporaties. Dat is vorig jaar met bijna 13 miljard gestegen tot ruim 45 miljard euro.

De corporaties stonden het afgelopen jaar massaal op hun achterste benen toen het kabinet een verhuurdersheffing van 1,7 miljard euro wilde invoeren.

Dan zou er geen geld overblijven om te investeren. ”Gelukkig is dat er wel en het zou goed zijn als er nu geïnvesteerd wordt”, aldus Blok.

Lees meer over: Woningcorporaties

Gerelateerde artikelen;

Minister Stef Blok.

Blok spoort corporaties aan

Telegraaf 05.12.2014 De woningcorporaties moeten nu flink gaan investeren in goed onderhoud en het isoleren van hun huurwoningen. Minister Stef Blok (Wonen) zei dat vrijdag in reactie op nieuwe cijfers over het gezamenlijk vermogen van de corporaties. Dat is vorig jaar met bijna 13 miljard gestegen tot ruim 45 miljard euro.

De corporaties stonden het afgelopen jaar massaal op hun achterste benen toen het kabinet een verhuurdersheffing van 1,7 miljard euro wilde invoeren. Dan zou er geen geld overblijven om te investeren. „Gelukkig is dat er wel en het zou goed zijn als er nu geïnvesteerd wordt”, aldus Blok.

Motie van lof voor commissie

Telegraaf 03.12.2014 Roland van Vliet en zijn hele Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties kregen woensdag tijdens de behandeling van hun bevindingen over de corporatiewereld een motie aan de broek. De hele Kamer onderschreef de motie waarmee Roald van der Linde van de VVD plotseling zwaaide. De motie stond vol loftuitingen voor Van Vliet en zijn mede-commissieleden.

Motie van lof voor commissie corporaties

NU 03.12.2014 Roland van Vliet en zijn hele Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties kregen woensdag tijdens de behandeling van hun bevindingen over de corporatiewereld een motie aan de broek.

De hele Kamer onderschreef de motie waarmee Roald van der Linde van de VVD plotseling zwaaide. De motie stond vol loftuitingen voor Van Vliet en zijn mede-commissieleden.

Van Vliet, die onder de vlag van de PVV in de Kamer kwam maar zich van deze partij losmaakte, is alom geprezen om de wijze waarop hij de enquêteklus klaarde.

Lees meer over: Roland van Vliet Woningcorporaties

Gerelateerde artikelen;

Kamer omarmt hoofdconclusies over corporaties

Telegraaf 03.12.2014 Flink boos is Carola Schouten (ChristenUnie). Juist woensdag, toen de Tweede Kamer praatte over financiële capriolen van sommige corporatiebazen, stond in De Telegraaf dat andere woonbestuurders een forse loonsverhoging hebben gehad. „Ga bij jezelf na wat voor signaal daarvan uitgaat”, verzuchtte ze. Ze was niet het enige Kamerlid dat onaangenaam verrast was.

Gerelateerde artikelen;

03-12: Motie van lof voor commissie

03-12: Loon corporatietop boven norm

30-06: ‘Incidenten echt incidenten’

30-06: Dekker door het stof

27-06: Bewindslieden voor commissie

Justitie wil 2,4 miljoen van oud-Rochdale-voorzitter Möllenkamp

NU 03.12.2014 Justitie wil ruim 2,4 miljoen euro terug van Hubert Möllenkamp, oud-bestuursvoorzitter van woningcorporatie Rochdale.

Het Openbaar Ministerie verdenkt Möllenkamp (65) onder meer van het aannemen van steekpenningen, witwassen en belastingfraude.

Daarnaast werd maandag bekend dat Möllenkamp ook wordt vervolgd voor meineed, omdat hij onder ede zou hebben gelogen ten overstaan van de parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties. Daar beweerde hij “nooit” steekpenningen te hebben aangenomen, waar justitie hem van verdenkt.

Lees meer over: Hubert Möllenkamp

Justitie eist 2,4 miljoen euro van Hubert ‘Maserati’ Möllenkamp

VK 03.12.2014 Justitie wil ruim 2,4 miljoen euro terug van Hubert Möllenkamp, de omstreden oud-bestuursvoorzitter van woningcorporatie Rochdale. Het OM verdenkt Möllenkamp, die ooit rondreed in een Maserati, onder meer van het aannemen van steekpenningen, witwassen en belastingfraude.

De voormalige bestuursvoorzitter van woningcorporatie Rochdale moet vandaag voor de rechtbank in Amsterdam verschijnen voor een zogeheten regiezitting in zijn zaak. Rochdale ontsloeg Möllenkamp in 2009. De corporatie claimt miljoenen van hem. De oud-topman wekte grote ergernis bij velen door in een peperdure Maserati rond te rijden. ‘Ik maakte een verkeerde keus’, zei hij daarover tijdens zijn verhoor voor de parlementaire enquetecommissie Woningcorporaties. ‘Het is toch geld van de huurders.’

Justitie: 2 mln van Möllenkamp

Telegraaf 03.12.2014 Justitie wil ruim 2,4 miljoen euro terug van Hubert Möllenkamp, oud-bestuursvoorzitter van woningcorporatie Rochdale. Het Openbaar Ministerie verdenkt Möllenkamp (65) onder meer van het aannemen van steekpenningen, witwassen en belastingfraude.

De officier van justitie lichtte woensdag voor de rechtbank in Amsterdam de verdenkingen toe tegen Möllenkamp en enkele akenpartners. Tijdens de zogenoemde regiezitting bleek dat justitie een ontnemingsvordering bij de voormalige corporatietopman neerlegt van ruim 2,4 miljoen euro. Van diens vrouw, Alberdina V., wil justitie ruim 783.000 euro terug die zij zou hebben verdiend aan frauduleuze handelingen.

Gerelateerde artikelen;

03-12: Möllenkamp voor rechter

03-12: Möllenkamp chanteerde medeplegers

02-12: ‘Schade verhalen op banken’

01-12: OM: Meineed door Möllenkamp

01-12: Rochdale kon gang gaan

Justitie eist 2,4 miljoen euro van voormalig Rochdale-topman›

NRC 03.12.2014 Justitie eist van Hubert Möllenkamp 2,4 miljoen euro. De voormalig bestuursvoorzitter van woningcorporatie Rochdale wordt door het OM verdacht van het aannemen van steekpenningen, belastingfraude en witwassen.

Tijdens een regiezitting vandaag heeft het OM de aanklacht tegen Möllenkamp toegelicht. Naast de ontnemingsvordering tegen de voormalig topman van Rochdale is ook zijn vrouw Alberdina V. in het vizier van het OM. Justitie eist 783.000 euro wegens door haar verrichte ‘frauduleuze handelingen’.

MEINEED

Maandag werd Möllenkamp aangeklaagd voor meineed. Hij zou in juni onder ede hebben gelogen tijdens een verhoor van de parlementaire commissie naar misstanden bij woningcorporaties. Op de vraag of hij smeergeld had aangenomen, antwoordde Möllenkamp toen ontkennend. Het OM klaagde hem in oktober echter onder andere aan voor het aannemen van smeergeld. Mocht dat bewezen worden, dan heeft Möllenkamp tegenover de commissie gelogen.

Naast de claim van Justitie heeft Möllenkamps voormalig werkgever Rochdale eerder al zes miljoen euro van de oud-bestuursvoorzitter geëist. Möllenkamp was achttien jaar lang de baas van de woningcorporatie, totdat hij in 2009 werd ontslagen op verdenking van fraude.

Lees meer;

VANDAAG Justitie eist van oud-topman corporatie 2,4 miljoen euro

2 DEC Möllenkamp ook vervolgd voor meineed

2 DEC Oud-bestuurder van Rochdale nu ook vervolgd voor meineed

1 DEC Oud-bestuursvoorzitter Rochdale aangeklaagd wegens meineed › BINNENLAND

29 OKT ‘OM vervolgt twee oud-directeuren woningcorporaties wegens fraude’

Möllenkamp voor rechter

Telegraaf 03.12.2014 Voormalig bestuursvoorzitter van woningcorporatie Rochdale Hubert Möllenkamp moet woensdag voor de rechtbank in Amsterdam verschijnen voor een zogeheten regiezitting in zijn zaak. Justititie verdenkt Möllenkamp (65) onder meer van het aannemen van steekpenningen, belastingfraude en witwassen. Maandag werd bekend dat Möllenkamp ook wordt vervolgd voor het plegen van meineed.

Gerelateerde artikelen;

03-12: Möllenkamp chanteerde medeplegers

02-12: ‘Schade verhalen op banken’

01-12: OM: Meineed door Möllenkamp

01-12: Rochdale kon gang gaan

Möllenkamp chanteerde medeplegers

Telegraaf 03.12..2014 Meerdere zakenpartners van woningcorporatie Rochdale zijn afgelopen jaar gechanteerd uit naam van de van fraude verdachte ex-directeur Hubert Möllenkamp en zijn vrouw Alberdina. Steeds werd daarbij gedreigd met het verstrekken van belastende verklaringen aan justitie als niet op hun eisen werd ingegaan.

Dit valt op te maken uit vertrouwelijke correspondentie, in handen van De Telegraaf. Het gaat om tenminste twee concrete chantagepogingen: een gericht aan vastgoedman Gijs de Jager en een aan sloopondernemer Henk Oudt, waarover deze krant al eerder berichtte. Volgens ingewijden heeft het stel daarnaast nog meer zakenpartners afgeperst

Gerelateerde artikelen

01-12: OM: Meineed door Möllenkamp

17-11: Maserati boos op De Telegraaf

17-11: Claim ex-topman Rochdale

30-10: Geen deal vrouw  Möllenkamp

12-07: Möllenkamp betrokken bij chantage

BLOK: WOONVISIE NIET VERPLICHT

BB 02.12.2014 Minister Stef Blok (Wonen) zal gemeenten niet verplichten om een woonvisie op te stellen. Hij neemt het advies van de parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties op dat punt niet over. En hoewel Blok vindt dat woningcorporaties zich moeten beperken tot één regio, worden ze voorlopig niet gedwongen te ‘defuseren’. Dat schrijft Blok in de kabinetsreactie op het rapport van de enquêtecommissie.

Maatschappelijk vastgoed en leefbaarheid

Volgende week behandelt de Tweede Kamer het rapport van de enquêtecommissie, samen met de novelle van Blok, een aanvulling op de Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting uit 2012. Een belangrijk aanpassing in die novelle is dat woningcorporaties zich moeten concentreren op hun kerntaken en zo min mogelijk commerciële activiteiten verrichten. Gemeenten zijn bang dat daardoor nog minder in maatschappelijk vastgoed en leefbaarheid kan worden geïnvesteerd dan al, door de economische crisis en de verhuurdersheffing, het geval is. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft hierover diverse keren haar zorgen geuit. Gemeenten hebben de corporaties als sterke maatschappelijke partner juist hard nodig, aldus de VNG.

Gemeenten wijzen woningmarktregio’s aan

Gemeenten krijgen nog een andere taak, bijna onmogelijk om te vervullen, volgens de VNG: zij moeten Nederland opknippen in woningmarktregio’s. Ze krijgen een jaar de tijd om daarvoor gezamenlijk voorstellen in te dienen bij de minister. Corporaties moeten zich dan beperken tot hun eigen regio. Blok laat nu weten dat grote corporaties, die in verschillende regio’s werkzaam zijn, voorlopig niet hoeven te ‘defuseren’. “Gezien het eigendomsrecht vergt dit nadere analyse en afweging”, aldus Blok in de kabinetsreactie. Corporaties mogen hun bezit blijven exploiteren, onderhouden, verbeteren of verkopen. Ze mogen hun bezit echter niet uitbreiden in andere regio’s dan de eigen woningmarktregio, stelt Blok.

GERELATEERDE ARTIKELEN;

Coalitie oneens over rol huurders bij woningcorporaties

NU 02.12.2014 Regeringspartijen VVD en PvdA zijn het niet eens over de rol die huurders moeten krijgen bij woningcorporaties. Dat blijkt uit een rondgang bij Tweede Kamerleden van NU.nl.

“Ik ben er niet direct een voorstander van om huurders meer inspraak te geven binnen het woningcorporatiestelsel. Want wat wordt dan de rol van huurders die op wachtlijsten staan? Op die manier wordt het een circus”, zegt VVD-Kamerlid Roald van der Linde.

Voor de PvdA is meer huurdersinspraak juist een belangrijk punt. Kamerlid Jacques Monasch pleit ervoor dat huurders zelf leden voor de Raad van Commissarissen kunnen benoemen, zeggenschap krijgen in het besluitvormingsproces en in beroep kunnen gaan tegen voorgenomen besluiten.

“Huurders moeten kunnen aanschuiven bij overleg tussen gemeente en corporatie. Woningcorporaties moeten niet meer in hun eentje beslissen over het te voeren beleid “, aldus Monasch.

Commissie

Dinsdagavond debatteert de Tweede Kamer met de parlementaire enquêtecommissie woningcorporaties. Die commissie, onder leiding van het onafhankelijke Kamerlid en voormalig PVV’er Roland van Vliet,oordeelde eind oktober hard over de situatie binnen de sector.

“Dit stelsel is bijna te gronde gegaan, daar hebben de huurders en de sector een hoge prijs voor betaald. Dit mag nooit meer gebeuren”, zei  Van Vliet.

Wat u moet weten over het onderzoek naar woningcorporaties | Kernpunten enqûetecommissie Woningcorporaties

Lees meer over: Woningcorporaties

‘Corporatieleed misschien verhalen op banken’

NU 02.12.2014 De miljardenschade die is veroorzaakt door onverantwoord gedrag van woningcorporaties, moet misschien ook deels worden verhaald op banken. De SP oppert dat dinsdag in de Tweede Kamer.

De Kamer praat dinsdag en woensdag met de commissie die deze zomer de Parlementaire Enquête Wonincorporaties hield, waarmee werd onderzocht wat er allemaal misging bij de corporaties.

De commissie stelde onder meer vast dat de banken wel erg gretig hadden meegewerkt aan de riskante financiële avonturen van corporatiebazen. Die banken lijken daar nu mee weg te komen, vreest de SP.

De SP wil ook weten of de commissie meer weet van het verhaal dat de Opsporingsdienst VROM-IOD zeven jaar geleden al op de hoogte was van misdragingen en belangenverstrengelingen van Hubert Möllenkamp.  Hij is topman van de Amsterdamse woningcorporatie Rochdale geweest.

Wat u moet weten over het onderzoek naar woningcorporaties

Lees meer over: Woningcorporaties

Gerelateerde artikelen;

‘Schade verhalen op banken’

Telegraaf 02.12.2014 „Als je er niet bij had gezeten, had je het niet geloofd.” Zo vatte Jacques Monasch van de PvdA de misstanden in de corporatiewereld dinsdag samen. Hij begrijpt nog niet hoe het systeem, waarin van controle weinig terecht kwam en bakken geld rondgingen, ooit is uitgedacht: „Een recept voor ongelukken.”

De Tweede Kamer praat deze week met de commissie die de Parlementaire Enquête Woningcorporaties hield, waarmee werd onderzocht wat er misging bij de corporaties. Verscheiden bazen haalden allerlei wilde en zeer kostbare avonturen uit, terwijl ze daarop amper werden aangesproken. Monasch wil onder meer weten hoe de vriendjespolitiek van het ‘old boy’s network’ te lijf kan worden gegaan.

Geef woningcorporaties geen al te beperkte rol

Trouw 02.12.2014  Laat de huurder niet de dupe worden van een wedstrijdje ‘streng zijn voor de woningcorporaties’, bepleit Wouter Beekers.

  • De minister wil vastleggen dat corporaties alleen nog woningen bouwen en beheren en dat voor de lagere inkomensgroepen.

Woningcorporaties zijn ‘ver van huis’ geraakt. Het rapport van de parlementaire enquêtecommissie woningcorporaties, dat deze week wordt besproken in de Tweede Kamer, had geen treffender titel kunnen krijgen. De schandalen in corporatieland zijn en blijven verbijsterend. Het wangedrag wordt verpersoonlijkt door Erik Staal: de absolute topverdiener met een jaarsalaris van een half miljoen euro bracht met zijn speculaties de totale Nederlandse sociale woningbouw op de rand van de financiële afgrond. De schadepost bedroeg twee miljard, omgerekend zo’n duizend euro voor iedere huurder.

Tijd voor een veel steviger toezicht op de volkshuisvesting, voor serieuze invloed van gemeenten en bewoners, voor een strengere regulering van die topsalarissen, voor een scherpere afbakening van wat wel en niet mag. Minister van Wonen Stef Blok en de enquêtecommissie roepen om het hardst: ‘woningcorporaties: terug naar de kerntaak!’ Maar wat dreigt, is een rigide versmalling van de kerntaak, waar huurders uiteindelijk geen belang bij hebben. Integendeel.

Verwant nieuws;

Maserati-topman vervolgd voor liegen tegen enquêtecommissie

Trouw 01.12.2014 Hubert Möllenkamp, oud-topman van de Amsterdamse woningcorporatie Rochdale, wordt verdacht van het plegen van meineed. De man die tijdens de parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties vooral bekend werd als de “directeur die zich liet rond rijden in een Maserati” moet zich woensdag voor dat misdrijf en onder meer het aannemen van steekpenningen verantwoorden voor de rechtbank Amsterdam.

“Ze zijn me nooit aangeboden en ik heb ze nog nooit gevraagd.”

De plaats en het tijdstip van het delict meineed zijn simpel vast te stellen. Op 6 juni van dit jaar verscheen Möllenkamp voor de parlementaire enquêtecommissie in Den Haag. “Hebt u ooit geld of gunsten aangenomen voor eigen voordeel”, vroeg het Kamerlid Wassila Hachchi (D66) hem. Hij verklaarde daar onder ede: “Nooit.”

Verwant nieuws;

OM: Meineed door Möllenkamp

Telegraaf 01.12.2014 Hubert Möllenkamp, oud-bestuursvoorzitter van woningcorporatie Rochdale, wordt ook vervolgd voor het plegen van meineed. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) heeft Möllenkamp op 6 juni als getuige onder ede gelogen, ten overstaan van de parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties.

„Nooit”, antwoordde Möllenkamp op de vraag of hij ooit geld of gunsten heeft aangenomen voor eigen voordeel. Gezien de aard van het strafrechtelijk onderzoek dat tegen Möllenkamp in gang is gezet, kan justitie dit niet anders dan als een leugen zien. De zaak draait onder meer om het aannemen van steekpenningen.

Binnenland

Oud-topman woningcorporatie Rochdale ook vervolgd voor meineed

NU 01.12.2014 Oud-bestuursvoorzitter Hubert Möllenkamp van woningcorporatie Rochdale wordt ook vervolgd voor het plegen van meineed. Er loopt al een rechtszaak tegen hem wegens  vermeende corruptie.

Volgens het Openbaar Ministerie (OM) heeft Möllenkamp op 6 juni als getuige onder ede gelogen, ten overstaan van de parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties.

De corporatie claimt miljoenen van hem. De oud-topman wekte grote ergernis bij velen door in een peperdure Maserati rond te rijden. ”Ik maakte een verkeerde keus”, zei hij daarover tijdens zijn enquêteverhoor. ”Het is toch geld van de huurders.”

Strafvervolging wegens het plegen van meineed tijdens een parlementaire enquête is hoogst uitzonderlijk. Een bekende zaak is die van de oud-rechercheurs Klaas Langendoen en Joost van Vondel.

Zij verschenen in 1995 voor de commissie-Van Traa, die onderzoek deed naar opsporingsmethoden van politie en justitie, en logen over betalingen aan een informant. Pas in 2003 werd hun veroordeling definitief, toen de Hoge Raad hun beroep in cassatie verwierp.

Lees meer over: Hubert Möllenkamp Rochdale

Gerelateerde artikelen;

Oud-bestuursvoorzitter Rochdale aangeklaagd wegens meineed›

NRC 01.12.2014 Voormalig bestuursvoorzitter Hubert Möllenkamp van woningcorporatie Rochdale wordt vervolgd voor het plegen van meineed. Volgens het Openbaar Ministerie heeft Möllenkamp op 6 juni van dit jaar als getuige onder ede gelogen tegen de parlementaire commissie Woningcorporaties.

Tijdens het getuigenverhoor kreeg Möllenkamp de vraag of hij ooit geld of gunsten had aangenomen ten bate van zichzelf. Daarop antwoordde de oud-bestuursvoorzitter met “Nooit.” Verder zei Möllenkamp over steekpenningen: “Ze zijn me nog nooit aangeboden en ik heb ze nog nooit gevraagd.” Dat citaat heeft het OM eveneens opgenomen in de meineedaanklacht.

TOCH VERVOLGD

In oktober maakte het OM namelijk bekend dat het Möllenkamp toch gaat vervolgen op verdenking van fraude, het aannemen van steekpenningen, valsheid in geschrifte en witwassen. Gezien de aard van dat strafrechtelijke onderzoek kan het volgens het OM niet anders dan dat de voormalige bestuursvoorzitter met zijn ontkennende woorden heeft gelogen.

Er loopt ook een civiele procedure tegen Möllenkamp. Zijn oude werkgever Rochdale heeftzes miljoen euro teruggevorderd wegens oplichting en het aannemen van steekpenningen.

Lees meer;

29 OKT ‘OM vervolgt twee oud-directeuren woningcorporaties wegens fraude’

12 JUL ‘Medeverdachte ex-topman Rochdale wordt afgeperst’ ›

30 OKT Twee oud-directeuren vervolgd voor fraude

7 JUN Tja, de corporatiedirecteur wilde gewoon in een mooie Maserati rijden

7 JUN De woonbazen duldden geen ‘nee’

Rochdale kon gang gaan

Telegraaf 01.12.2014  Opsporingsdienst VROM-IOD was zeven jaar geleden al op de hoogte van misdragingen en belangenverstrengelingen van ‘Maserati-directeur’ Hubert Möllenkamp, toenmalig topman van de Amsterdamse woningcorporatie Rochdale. Desondanks werd door het ministerie niet ingegrepen.

Gerelateerde artikelen;

17-11: Maserati boos op De Telegraaf

17-11: Claim ex-topman Rochdale

30-10: Geen deal vrouw  Möllenkamp

29-10: OM vervolgt corporatie-topman

‘VROM liet Rochdale-topman Möllenkamp gang gaan’

VK 01.12.2014 Opsporingsdienst VROM-IOD was zeven jaar geleden al op de hoogte van misdragingen en belangenverstrengelingen van Hubert Möllenkamp, toenmalig topman van de Amsterdamse woningcorporatie Rochdale. Desondanks werd door het ministerie niet ingegrepen. Dit blijkt volgens De Telegraaf uit vertrouwelijke dossiers van deze opsporingsdienst, inmiddels onderdeel van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Oud-minister Sybilla Dekker: 90 procent van de woningcorporaties doet het gewoon goed

RTVWEST 30.11.2014 Oud-minister van VROM Sybilla Dekker vindt dat de parlementaire enquêtecommissie Woningcorporatie zich te veel heeft gefocust op incidenten in de sector. ’90 procent van de corporaties doet het gewoon goed. Je kan niet door een paar incidenten de hele sector aan de kant zetten’, aldus Dekker in WestBusiness presenteert: FRITS!

In juni moest de oud-minister verschijnen voor de parlementaire enquêtecommissie Woningcorporatie, die het stelsel van woningcorporaties onderzocht. De enquête werd ingesteld na het drama met Vestia, de corporatie die smakken geld verspeelde door riskante financiële producten. Lees verder

gerelateerde artikelen;

‘Bang voor gedrag corporaties’

Telegraaf 20.11.2014 De woningcorporaties moeten zich beperken tot het huisvesten van mensen met een kleine portemonnee en ophouden met het uitbreiden van hun werkterrein. De corporatiewereld lijkt echter nog niet helemaal doordrongen van deze noodzakelijke en „cruciale” cultuuromslag. Dat staat in een brief van woonminister Stef Blok, waarmee hij reageert op de uitkomsten van de Parlementaire Enquête Woningcorporaties. Het risico op onverantwoordelijk gedrag blijft groot, schrijft hij zelfs.

De enquêtecommissie onderzocht afgelopen zomer wat er allemaal misging in corporatieland. Uit de uitkomsten bleek onder meer dat veel corporaties hun taken nogal ruim zagen. Onder het mom van ‘leefbaarheid’ werden de wonderlijkste avonturen ondernomen. Zo wilde één woningstichting zelfs een parade van beschilderde olifanten sponsoren. Verder werd er geld besteed aan bijvoorbeeld een jachthaven, festivals en een weidevogelgebied.

Inbreng feitelijke vragen aan het kabinet over het parlementaire onderzoeksrapport van de Parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties (TK 33606-3) d.d. 10 november 2014.

10.11.2014 Inbreng feitelijke vragen aan het kabinet over het parlementair onderzoeksrapport (“Ver van huis”) van de Parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties (TK 33606-3) Zaak: Parlementair onderzoeksrapport – voorzitter van de parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties, R.A. van Vliet…

30-10-2014 Download bijgevoegd document(PDF)

Convocatie inbreng feitelijke vragen aan de Parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties inzake het parlementair onderzoeksrapport “Ver van huis” (TK 33606-3) d.d. 10 november 2014

Den Haag, 30 oktober 2014 Voortouwcommissie: algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst Activiteit: Inbreng feitelijke vragen Datum: maandag 10 november 2014 Tijd: 14.00 uur Onderwerp: Inbreng feitelijke vragen aan de Parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties inzake het parlementair onderzoeksrapport “Ver van huis” (TK 33606-3) Agendapunt: Inbreng feitelijke vragen aan de Parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties inzake het parlementair onderzoeksrapport “Ver van huis” (TK 33606-3) Zaak: Parlementair onderzoeksrapport – voorzitter van de parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties, R.A. van Vliet – 30 oktober 2014 Aanbiedingsbrief…

30-10-2014 Download bijgevoegd document(PDF)

Parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties: Parlementaire enquête Woningcorporaties

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014–2015 33 606 Parlementaire enquête Woningcorporaties Nr. 3 BRIEF VAN DE PARLEMENTAIRE ENQUÊTECOMMISSIE WONINGCORPORATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 30 oktober 2014 De parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties biedt u hierbij het rapport aan van de parlementaire enquête, die zij op grond van de haar op 16 april 2013 gegeven opdracht heeft uitgevoerd.1 Het rapport heeft de titel Ver van huis. Het rapport van de parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties bestaat uit de volgende delen: • het hoofdrapport; • het deelrapport Politieke besluitvorming;…

Download bijgevoegd document(PDF)

Commissiepagina’s

Parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties

Maserati boos op De Telegraaf

Telegraaf 17.11.2014 Maserati baalt van de associatie met voormalig directeur Hubert Möllenkamp van woningcorporatie Rochdale. Dat schrijft het Nederlandse pr-bureau van de Italiaanse autobouwer in een mail aan De Telegraaf.

De gevallen topman reed in zijn gloriedagen bij de sociale woningstichting rond in een peperdure Maserati Quattroporte met kalfslederen stuur. De bolide is inmiddels bijna symbolisch geworden voor wat er misging bij corporaties door eigenzinnige en al te groots denkende corporatiebazen. Vandaar dat Möllenkamp sindsdien regelmatig ‘Maserati-directeur ‘wordt genoemd. Maar bij de autobouwer willen ze de naam Möllenkamp liever nooit meer horen.

Gerelateerde artikelen;

17-11: Claim ex-topman Rochdale

30-10: Harde conclusies commissie

30-10: Geen deal vrouw  Möllenkamp

29-10: OM vervolgt corporatie-topman

12-07: Möllenkamp betrokken bij chantage

09-07: Miljoenen vertrekpremies

25-06: Maserati was al vroeg in beeld

Woningcorporatie Vitaal Wonen onder verscherpt toezicht

NRC 17.11.2014 Woningcorporatie Vitaal Wonen staat onder verscherpt toezicht van het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV). Aanleiding is de slechte financiële positie. Afgelopen jaar is bijna een miljoen euro uitgegeven aan forensische onderzoeken en juridische procedures tegen de inmiddels ontslagen directeur.

De man, Noël P., wordt verdacht van fraude, valsheid in geschrifte en oplichting. Op verzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken liet het nieuwe bestuur van Vitaal Wonen zelf onderzoek doen en is een civiele procedure aangespannen tegen de directeur en zijn vader. Zij zouden de corporatie voor 1,3 miljoen euro opgelicht hebben, zo bleek uit de dagvaarding.

MEER OP NRC Q

Extra toezicht bij corporatie Vitaal…

Telegraaf 17.11.2014  De kleine woningcorporatie Vitaal Wonen in Limbricht (Limburg) is onder verscherpt toezicht geplaatst vanwege geldproblemen. Vitaal Wonen heeft te maken met hoge kosten vanwege forensische onderzoeken en juridische procedures na het ontslag van directeur Noël P. die de corporatie zou hebben opgelicht.

De vermogenspositie van Vitaal Wonen is verslechterd en lijkt zich de komende jaren onvoldoende te herstellen, maakte het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) maandag bekend.

BURGEMEESTER NOORDANUS VAN TILBURG BOOS OVER BESCHULDIGING

BB 04.11.2014 Burgemeester Peter Noordanus van Tilburg heeft maandagavond scherp gereageerd op een motie van wantrouwen vanwege zijn rol bij het debacle van woningcorporatie Vestia. Drie oppositiepartijen beschuldigden hem in de motie van fraude. ‘De beschuldiging van valsheid in geschrifte is juridische flauwekul. Het is loepzuivere smaad en misschien wel laster. Ik laat me niet uitmaken voor crimineel’, reageerde hij. Aangifte doen vindt hij te vermoeiend en gaat hij niet doen. Voor de motie was geen meerderheid.

GERELATEERDE ARTIKELEN

Burgemeester Tilburg boos over beschuldiging

Trouw 04.11.2014 Burgemeester Peter Noordanus van Tilburg heeft vanavond scherp gereageerd op een motie van wantrouwen vanwege zijn rol bij het debacle van woningcorporatie Vestia.

Drie oppositiepartijen beschuldigden hem in de motie van fraude. ‘De beschuldiging van valsheid in geschrifte is juridische flauwekul. Het is loepzuivere smaad en misschien wel laster. Ik laat me niet uitmaken voor crimineel’, reageerde hij. Aangifte doen vindt hij te vermoeiend en gaat hij niet doen. Voor de motie was geen meerderheid.

Noordanus boos over motie

Telegraaf 03.11.2014  Burgemeester Peter Noordanus van Tilburg heeft maandagavond scherp gereageerd op een motie van wantrouwen vanwege zijn rol bij het debacle van woningcorporatie Vestia. Drie oppositiepartijen beschuldigden hem in de motie van fraude. „De beschuldiging van valsheid in geschrifte is juridische flauwekul. Het is loepzuivere smaad en misschien wel laster. Ik laat me niet uitmaken voor crimineel”, reageerde hij. Aangifte doen vindt hij te vermoeiend en gaat hij niet doen. Voor de motie was geen meerderheid.

Burgemeester Tilburg boos over beschuldiging in Vestia-zaak

NU 03.11.2014 Burgemeester Peter Noordanus van Tilburg heeft maandagavond scherp gereageerd op een motie van wantrouwen vanwege zijn rol bij het debacle van woningcorporatie Vestia. Drie oppositiepartijen beschuldigden hem in de motie van fraude.

”De beschuldiging van valsheid in geschrifte is juridische flauwekul. Het is loepzuivere smaad en misschien wel laster. Ik laat me niet uitmaken voor crimineel”, reageerde hij.

Lees meer over: Peter Noordanus Vestia

Gerelateerde artikelen;

VNG BLIJ MET MEER INVLOED GEMEENTEN OP CORPORATIES

BB 31.10.2014 De Vereniging van Nederlandse Gemeenten kan zich goed vinden in de conclusies en aanbevelingen van de parlementaire enquêtecommissie woningcorporaties. Vooral plannen om de invloed van gemeenten op de werkzaamheden van de corporaties te vergroten kan rekenen op instemming van de VNG.

Gemeenten moeten meer sturing gaan geven op de werkzaamheden van woningcorporaties. Dat is een van de conclusies van de parlementaire enquêtecommissie woningcorporaties. Het afgelopen decennium werd er vanuit gegaan dat woningcorporaties goed in staat zouden zijn tot ‘zelfsturing’. De corporaties riepen zelf raden van toezicht in het leven, die er zorg voor moesten dragen dat de corporaties verantwoord handelden.

GERELATEERDE ARTIKELEN;

Woningcorporaties: verwacht niet te veel van wettelijke wijzigingen

VK 01.11.2014 De conclusies van de enquêtecommissie zijn niet verrassend. Toch was sprake van een nuttige exercitie.

De conclusies en adviezen van de parlementaire enquêtecommissie over misstanden bij de woningcorporaties ogen op het eerste gezicht weinig verrassend. Door middel van versterking en bundeling van het toezicht moeten zelfverrijking, riskante bouwprojecten en grootschalige grondaankopen tot het verleden behoren. Ook de berisping van wilde bestuurders en slapende commissarissen viel te verwachten. En, inderdaad, ook de harde kritiek op weifelende en zwabberende politici hoort bij een grondig rapport.

“Begin december gaat de commissie in debat met de Tweede Kamer over het rapport. We gaan de partijen overtuigen van ons gelijk.”, aldus Roland van Vliet.

‘Hoofdrolspelers haalden hun schouders op. Ontluisterend’

Trouw 31.10.2014 Roland van Vliet wist tot enkele jaren geleden niet veel meer van woningcorporaties dan dat ze bestaan, vertelt hij. Het onafhankelijk Kamerlid (ex-PVV) huurde ooit in de sociale sector, zonder problemen overigens. Van Vliet zegt dat de enquêtecommissie eind 2012 ‘met frisse blik’ en ‘onbevooroordeeld’ aan het omvangrijke onderzoek naar de corporaties is begonnen.

Wij vinden dat een corporatie moet bouwen voor de smalle beurs. Dus ook geen investeringen in scholen of ziekenhuizen meer

Nu ligt er, na 97 besloten verhoren en 58 openbare, een rapport van 1250 pagina’s. Met vernietigende conclusies. Hoofdrolspelers maakten zich schuldig aan manipulatie, zonnekoninggedrag, belangenverstrengeling, fraude en zelfverrijking. ‘Schokkend’, oordeelt de commissie.

Verwant nieuws

CDA: maatwerk voor corporaties moet mogelijk blijven

CDA 31.10.2014 Het CDA heeft met interesse uitgekeken naar het rapport van de parlementaire enquêtecommissie woningcorporaties. Aanleiding voor deze parlementaire enquete was de motie tot het instellen van een parlementaire enquete van… Lees meer

Geef huurders en gemeenten veel meer invloed op corporatie

PvdA door Jacques Monasch op 30 oktober 2014 Foto Flickr / Antoon’s Foobar  – De resultaten van het onderzoek van de Tweede Kamer naar de woningbouwcorporaties zijn schokkender dan ik had verwacht. Het onderzoek toont aan dat de zelfregulering die de woningcorporaties en de opeenvolgende ministers jarenlang in stand hebben gehouden, failliet is. Het is tijd om definitief afscheid te nemen van deze periode. De huurder moet weer centraal staan, en woningcorporaties moeten weer doen waarvoor ze ooit in het leven zijn geroepen: het huisvesten van lage en middeninkomens en zorg dragen voor gemengde wijken en leefbare buurten. lees verder »

SOCIALE VOLKSHUISVESTING IS VAN DE HUURDERS’

SP 30.10.2014 De politiek moet lessen trekken uit de vandaag gepresenteerde parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties. Volgens SP-Kamerlid Sadet Karabulut heeft de commissie een belangrijke analyse gemaakt van een falend systeem dat rampzalige incidenten mogelijk maakt. ‘Alleen al bij Vestia is minimaal 2,7 miljard euro in rook opgegaan door speculatie en giftige financiële producten. Er is gegokt met geld van huurders. Het old boys network en de banken hebben zichzelf verrijkt, de huurder moet nu bloeden,’ stelt Karabulut.

STEUN VOOR CONCLUSIES ENQUÊTECOMMISSIE

BB 30.10.2014 Een ‘giftige cocktail’ van overambitieuze bestuurders en falend toezicht heeft geleid tot de miljardenproblemen bij de woningcorporaties. Dat staat in het eindverslag van de parlementaire enquêtecommissie die de misstanden bij de corporaties heeft onderzocht.

Optreden

De enquêtecommissie vindt dat het roer drastisch om moet. Woningbouwverenigingen moeten zich weer beperken tot zorgen voor betaalbare huizen voor mensen met een smalle beurs. Het toezicht moet terechtkomen bij één toezichthouder. Volgens de commissie moet de politiek zich de misstanden bij de corporaties aanrekenen. Dat geldt zowel voor het kabinet als de Kamer. Achtereenvolgende ministers grepen niet in toen het fout liep, en het optreden van voormalig minister Piet Hein Donner was zelfs op het randje.

GERELATEERDE ARTIKELEN

Parlementaire enquêtecommissie: Erik Staal zorgde prima voor zichzelf

RTVWEST 30.10.2014 DEN HAAG – Topman Erik Staal van Vestia heeft zich drie slagen in de rondte verdiend als directeur-bestuurder. Hij streek een half miljoen euro per jaar op en was daarmee de best verdienende corporatie-directeur van Nederland.

Staal nog steeds actief als bestuurder

Tot verbazing van de commissie is Staal nog steeds bestuurder bij een corporatie, een stichting voor sociale huisvesting in Zuid-Afrika. De stichting is gefinanceerd door Vestia en andere woningcorporaties. Staal heeft als enige zeggenschap over het geld van de stichting.

Tijdens het verhoor voor de commissie toonde Staal geen enkele spijt of berouw voor zijn gedrag. Het leidde tot tumult op de tribune. Een zakenman uit Den Haag kon het niet meer aanhoren en begon zich te bemoeien met het verhoor. Hij moest de zaal verlaten. Staal was voor de zitting naar Den Haag gekomen: hij woont in een villa op Bonaire. Lees verder

gerelateerde artikelen;

Enquêtecommissie: woningcorporaties mogen geen Sinterklaas spelen met maatschappelijk geld

RTVWEST 30.10.2014  Woningcorporaties als Vestia zijn de afgelopen jaren ver van huis geraakt. Er moet een cultuurverandering komen: de sector mag niet meer alleen denken aan veel geld verdienen, maar moet huizen bouwen voor mensen met minder geld. Dat is de aanbeveling van de parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties na een onderzoek van anderhalf jaar naar allerlei misstanden bij corporaties.

Bij Vestia gingen miljarden euro’s in rook op door riskante beleggingsproducten, een directeur van een corporatie had een Maserati als dienstwagen en in Rotterdam werd een stoomschip aangekocht.

De commissie wil dat de corporaties terug gaan naar de kerntaak en daaronder vallen geen commerciële nevenactiviteiten. Verder mogen ze door fusies ook niet meer zo groot worden als Vestia, maar werken in beperktere woningmarktgebieden. Lees verder

gerelateerde artikelen;

Parlementaire enquête: Vestia was een éénmansbedrijf, financieel drama was te voorkomen geweest

RTVWEST 30.10.2014 De woningcorporatie Vestia was jarenlang een éénmansbedrijf, met directeur-bestuurder Erik Staal aan het hoofd, die onvoldoende werd gecontroleerd en ook geen tegenspraak duldde. Het financieel drama was te voorkomen geweest. Dit concludeert de enquetecommissie in een deelrapport over Vestia. Daarin wordt gereconstrueerd hoe de corporatie in 2012 bijna failliet ging door miljarden euro’s aan riskante derivaten (beleggingsproducten) bij banken te kopen.

De hoofdstukken in het rapport hebben titels als ‘De slapende vulkaan’, ‘De vulkaan komt tot uitbarsting’, ‘Hulpdiensten aan het werk’ en ‘Het likken van de wonden’. Erik Staal vertrouwde blindelings op zijn treasurer Marcel de Vries die voor miljarden euro’s aan kapitaal zorgde via allerlei banken in binnen- en buitenland. Maar ook De Vries begreep niet welke risico’s er kleefden aan de derivaten. Hij verdiende zelf wel goed aan de handel.

Minister Liesbeth Spies deed ’t goed

De meeste banken die de derivaten aanboden hebben een scheve schaats gereden, blijkt uit het rapport. Ze hebben producten verkocht die helemaal niet bestemd waren voor een woningcorporatie. De commissie noemt de handel van de banken ‘immoreel en verwerpelijk’.

Ministers in een aantal kabinetten verzuimden om in te grijpen. Minister Donner wist van de enorme schulden van Vetia, maar lichtte de Tweede Kamer niet in. De commissie heeft vol lof voor zijn opvolger minister Spies, de nieuwe burgemeester van Alphen aan den Rijn. Zij reageerde heel accuraat, praat de Kamerleden vertrouwelijk bij en zette alles op alles om Vestia te redden. Maar dat is nog niet helemaal gelukt. Lees verder

gerelateerde artikelen;

Drama Vestia “van onvoorstelbare omvang”

Den HaagFM 30.10. 2014 De schade die woningcorporatie Vestia heeft opgelopen door de handel in ‘derivaten’ (riskante beleggingsproducten) is mogelijk 688 miljoen hoger dan de al langer bekende twee miljard euro. Dat blijkt uit het rapport van de Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties, dat donderdag is gepresenteerd.

Er waren de afgelopen jaren incidenten bij meerdere woningcorporaties, maar Vestia was de aanleiding van de parlementaire enquête. “Het was een drama met een onvoorstelbare omvang, toen al twee miljard en nu blijkt het nog veel meer te zijn”, zei Roland van Vliet (kleine foto), voorzitter van de Parlementaire Enquêtecommissie woningcorporaties, donderdag tegen presentator Ron Davids op Den Haag FM. …lees meer

Parlementaire enquêtecommissie: Vrezen voor nieuwe saneringsronde bij Vestia

RTVWEST 30.10.2014 DEN HAAG – De parlementaire enquêtecommissie die onderzoek doet naar woningcorporaties maakt zich zorgen over een mogelijk nieuwe sanering bij Vestia.

De commissie concludeert in een vandaag verschenen deelrapport over het debacle bij Vestia dat mogelijk een nieuwe saneringsronde van 686 miljoen euro noodzakelijk is. ‘Dit alles leidt opnieuw tot grote onzekerheid voor Vestia en voor gemeenten waar Vestia veel bezit heeft.’ Vestia bezit tienduizenden woningen in de Haagse regio.

De schade die de woningcorporatie heeft opgelopen door de handel in ‘derivaten’ (riskante beleggingsproducten) is dus mogelijk 688 miljoen hoger dan de al langer bekende 2 miljard euro. Het extra tekort is afhankelijk van de ontwikkeling van de rente.

Tot en met 2017 is er nog geen probleem: Vestia heeft voldoende ‘reguliere mogelijkheden’ om leningen af te lossen. Dat doet Vestia met de opbrengst van de verkoop van woningen – ruim 30.000 van de in totaal meer dan 96.000 woningen die de corporatie bezit. Er worden vooral woningen buiten de ‘kerngebieden’ Den Haag en Rotterdam verkocht.

Boetes bij een lage rente

Maar als de gemiddelde in de resterende saneringsperiode lager is dan 3 procent heeft Vestia wel een probleem. Dat heeft onder meer te maken met boetes die zijn opgenomen in rentecontracten. De huidige rentestand schommelt gemiddeld onder de 2 procent. Volgens een berekening van Vestia bedraagt de schade bij een rente van 3 procent 686 miljoen euro, bij een lagere rente wordt dat bedrag nog hoger.  Lees verder

gerelateerde artikelen;

Aedes eens met commissie

Telegraaf 30.10.2014 “Het stelsel moet niet in de prullenbak, maar is wel toe aan groot onderhoud. Ik ben blij met die hoofdconclusie. En wij zijn al geruime tijd bezig met dat groot onderhoud.” Dat zegt voorzitter Marc Calon van Aedes, de koepelvereniging van woningcorporaties, in reactie op het rapport van de parlementaire enquêtecommissie-Van Vliet.

Veel van de voorstellen die de commissie heeft gedaan, zitten bij de woningcorporaties al in de pijplijn, aldus Calon. Hij wijst onder meer op de aanbeveling om bestuur en intern toezicht te verbeteren. Zo heeft Aedes zelf al voorgesteld een kwaliteitstoets in te voeren voor nieuwe en zittende bestuurders.

Gerelateerde artikelen;

30-10: ‘Toezicht op corporaties faalt’

30-10: ‘Misstanden treffen maatschappij’

30-10: Harde conclusies commissie

Politiek: enquête woningcorporaties toont failliet zelfregulering aan›

NRC 30.10.2014 Politieke partijen zijn het erover eens dat het stelsel voor woningcorporaties op de schop moet. Ook vinden ze dat er beter toezicht moet komen. Dat blijkt uit de reacties ophet rapport van de parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties dat vandaag is gepresenteerd.

Het rapport valt niet mee, zegt VVD’er Roald van der Linde in een reactie.

“Ik zie dat het toch wel veel erger was dan we met zijn allen dachten. Als je het rapport leest: de een koopt een stoomboot, de ander speelt voor Sinterklaas en de huurders zitten met de Zwarte Piet.”

Deze vijf woningbouwbestuurders en politici krijgen er ongenadig van langs

VK 30.10.2014 De parlementaire enquêtecommissie woningcorporaties kwam vandaag met een vernietigend eindrapport, dat sprak van ‘zelfoverschatting, overambitie en soms zelfs fraude en zelfverrijking’. Vooral deze vijf mensen moesten het ontgelden.

Enquêtecommissie corporaties komt met rapport na drama Vestia

RTVWEST 30.10.2014 De Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties presenteert donderdagmiddag in Den Haag haar bevindingen over het stelsel van woningcorporaties. De enquête werd ingesteld na het drama met Vestia, de corporatie die smakken geld verspeelde door wilde avonturen met zogenoemde derivaten, riskante financiële producten.

Vestia stond voor twee miljard euro in het rood en moest daardoor ook in Den Haag honderden huizen verkopen. De financiële problemen ontstonden door forse tegenvallers bij de aanschaf van risicovolle beleggingsproducten. De corporatie, de grootste van het land, balanceerde daarvoor enige tijd op de rand van de afgrond. De financiële problemen vormden de belangrijkste aanleiding voor de parlementaire enquête.

200 tot 400 euro per Hagenaar

‘De ellende die Vestia heeft veroorzaakt, heeft Den Haag 100 tot 200 miljoen euro gekost‘, vertelde de Haagse oud-wethouder Marnix Norder tegen de Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties. Dat komt neer op 200 tot 400 euro per Hagenaar. Lees verder

gerelateerde artikelen;

Enquêtecommissie corporaties komt met rapport na drama Vestia

Den HaagFM 30.10. 2014  De Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties presenteert donderdagmiddag haar bevindingen over het stelsel van woningcorporaties. De enquête werd ingesteld na het drama met Vestia, de corporatie die smakken geld verspeelde door wilde avonturen met zogenoemde derivaten, riskante financiële producten.

De afgelopen maanden hoorde de commissie mensen uit de corporatiewereld en de politiek onder ede, om uit te vinden wat er allemaal misging. Vestia stond voor twee miljard euro in het rood en moest daardoor ook in Den Haag honderden huizen verkopen. De corporatie, de grootste van het land, balanceerde enige tijd op de rand van de afgrond.

De ellende die Vestia heeft veroorzaakt, heeft Den Haag 100 tot 200 miljoen euro gekost“, vertelde de Haagse oud-wethouder Marnix Norder (kleine foto) tegen de Enquêtecommissie. Dat komt neer op 200 tot 400 euro per Hagenaar. Ook veel andere corporaties kwamen in de problemen door onverantwoorde stappen, variërend van het in de arm nemen van een peperdure architect tot het rondrijden in een Maserati op kosten van de zaak. …lees meer

Ego woningbouwcowboys leidt tot ondergang

Trouw 30.10.2014 Woningcorporaties moeten kleiner worden, zich beperken tot hun eigenlijke taak en zich niet meer met commerciële nevenactiviteiten bezighouden. Het toezicht moet drastisch verbeteren. Er is een cultuuromslag nodig en op termijn moet het stelsel misschien radicaal veranderen. De parlementaire enquêtecommissie die onderzocht heeft wat er mis is gegaan in de corporatiesector beveelt dat donderdag aan in haar eindrapport.

Lees ook: Vier lessen uit de parlementaire enquête woningcorporaties – 10/07/14

‘Toezicht op corporaties faalt’

Telegraaf 30.10.2014 Nu de parlementaire enquêtecommissie harde conclusies heeft getrokken over de (wan)toestanden bij woningcorporaties, stellen verschillende partijen in de Tweede Kamer dat het toezicht beter en scherper moet.

SP-Kamerlid Sadet Karabulut stelt dat de politiek lessen moet trekken uit de bevindingen van de commissie: ,,De commissie heeft een belangrijke analyse gemaakt van een falend systeem dat rampzalige incidenten mogelijk maakt”, zegt Karabulut.

‘GEMEENTEN KUNNEN MET NOVELLE NIET STUREN OP CORPORATIES’

BB 30.10.2014 Als woningcorporaties niet wettelijk worden verplicht om inzicht te geven in hun financiële mogelijkheden, kunnen gemeenten daarop moeilijk toezicht houden. De afspraak uit het regeerakkoord dat gemeenten meer sturing krijgen op de woningcorporaties, komt nauwelijks uit de verf in de Novelle Herziening Woningwet van minister Blok. Dat stellen de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) en de grotestedenkoepels G4 en G32 in een brief aan de Tweede Kamer.

Verplichting voor overleg te vrijblijvend

De Novelle van minister Blok geeft hoog op van te maken ‘controleerbare en bindende’ prestatieafspraken tussen gemeenten en woningcorporaties, maar de verplichting voor corporaties om over belangrijke zaken ook echt in overleg te treden met de gemeenten is te vrijblijvend geregeld, aldus de VNG. ‘Het wetsvoorstel pakt anders uit dan we eerder opmaakten uit overleggen met het ministerie’, verklaart VNG-woordvoerster Liane ter Maat.

GERELATEERDE ARTIKELEN;

‘Misstanden treffen maatschappij’

Telegraaf 30.10.2014  De misstanden bij de woningcorporaties treffen de hele maatschappij. Het ging om miljarden euro’s en de woningen van 2,5 miljoen mensen. Voorzitter Anouchka van Miltenburg van de Tweede Kamer zei dat donderdag bij het presentatie van het eindverslag van de parlementaire enquêtecommissie die misstanden bij de woningcorporaties heeft onderzocht. Van Miltenburg nam het eerste exemplaar van dit rapport in ontvangst.

Politiek eens met aanbevelingen enquêtecommissie corporaties

NRC 30.10.2014 Politieke partijen zijn het erover eens dat het stelsel voor woningcorporaties op de schop moet. Ook vinden ze dat er beter toezicht moet komen. Dat blijkt uit de reacties ophet rapport van de parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties dat vandaag is gepresenteerd.

Het rapport valt niet mee, zegt VVD’er Roald van der Linde in een reactie. “Ik zie dat het toch wel veel erger was dan we met zijn allen dachten. Als je het rapport leest: de een koopt een stoomboot, de ander speelt voor Sinterklaas en de huurders zitten met de Zwarte Piet.” LEES VERDER

Harde conclusies commissie

Telegraaf 30.10.2014 Het Rijk moet meer prioriteit geven aan het opsporen en vervolgen van sjoemelende corporatiedirecteuren. De parlementaire enquêtecommissie woningcorporaties is „geschokt door de aard en omvang van de incidenten waarbij fraude en zelfverrijking aan de orde zijn”. Het kabinet moet dan ook een plan leveren waardoor misstanden in corporatieland worden beteugeld. Dat is een van de vele aanbevelingen, waar de enquêtecommissie woningcorporaties vandaag mee naar buiten treedt.

Het eindrapport van de commissie is ontluisterend. Bijna iedereen die betrokken was bij woningcorporaties valt iets te verwijten. Als hoofdschuldigen worden corporatiedirecteuren aangewezen, maar ook interne toezichthouders faalden, evenals ministers, waarborgfonds WSW, sectorwaakhond CFV, brancheorganisatie Aedes en de Tweede Kamer. Het pakket aan maatregelen om de sector weer op de rit te krijgen is dan ook omvangrijk.

Gerelateerde artikelen29-10: OM vervolgt corporatie-topman

14-06: Vriendjes weg bij corporaties

12-06: Verhoor Staal begonnen

04-06: ‘Moreel kompas kwijt’

Enquêtecommissie: het ging mis door overambitie en soms zelfs fraude

VK 30.10.2014 Corporatiebestuurders zijn de hoofdverantwoordelijken voor de vele debacles bij woningcorporaties in de afgelopen decennia. Door hun ‘zelfoverschatting, overambitie en soms zelfs fraude en zelfverrijking’ ging het mis, schrijft de parlementaire enquêtecommissie woningcorporaties in haar eindrapport vandaag.

Blok wil huurder in herzien corporatiebestel centraal stellen

NU 30.10.2014 Minister Stef Blok (Wonen) vindt dat het belang van de huurder in een herzien corporatiebestel expliciet het begin- en eindpunt moet zijn. Dat laat Blok in een reactie op het donderdag gepresenteerde commissierapport Ver van Huis weten. Ook vindt de bewindsman het goed dat de commissie een afbakening heeft gemaakt van de corporatietaken.

“Zo wordt voorkomen dat corporaties in commerciële projecten stappen waarvan de verliezen ten koste gaan van huurders en andere woningcorporaties”, laat Blok in een reactie weten.

De commissie wil wat doen aan de constructie dat risicovolle projecten en investeringen van banken en projectontwikkelaars, geen nadelige gevolgen voor hen hebben omdat de sector garant staat. Een faillissement van een corporatie moet daarom een reële optie worden.

Wat u moet weten over het onderzoek naar woningcorporaties

Lees meer over: 

Woningcorporaties Stef Blok

Gerelateerde artikelen;

Commissie kritisch over rol Donner bij Vestia

NU 30.10.2014 De enquêtecommissie die onderzoek heeft gedaan naar het stelsel van woningcorporaties is uitermate kritisch over het optreden van oud-minister van Binnenlandse Zaken Piet Hein Donner rond het Vestia-debacle.

De commissie suggereert dat Donner de Tweede Kamer eerder op de hoogte had moeten stellen over de problemen bij de Rotterdamse woningcorporatie.

“Naar het oordeel van de commissie staat het feit dat minister Donner de Tweede Kamer niet informeert over de omvang van de problemen en de risico’s bij Vestia op gespannen voet met de actieve informatieplicht van de minister ten opzichte van de Tweede Kamer”, schrijft de commissie.

Het niet of onjuist informeren van de Tweede Kamer geldt als een politieke doodzonde.

Ook heeft de afkoop van de derivaten en de sanering die is doorgevoerd de problemen bij Vestia niet volledig opgelost, oordeelt de commissie. De Tweede Kamer moet verder het handelen van Spies nog steeds beoordelen. Zij kreeg van het parlement veel vertrouwen en een groot mandaat om de problemen op te lossen.

“De Tweede Kamer geeft hierbij aan de minister achteraf te zullen beoordelen. De commissie stelt vast dat dit laatste echter nauwelijks heeft plaatsgevonden.”

Lees meer over: 

Piet Hein Donner VestiaWoningcorporatie

Gerelateerde artikelen;

‘Wanbestuur en mismanagement bij woningcorporaties’

NU 30.10.2014 De parlementaire enquêtecommissie woningcorporaties oordeelt hard over de sector. Er is sprake van wanbestuur, bestuurscrisis of ernstig financieel mismanagement.

Dat schrijft de commissie donderdag in het eindrapport Ver van Huis, onder leiding van het onafhankelijke Kamerlid en voormalig PVV’er Roland van Vliet,

De commissie concludeert dat de vele incidenten uit het verleden een gevolg zijn van structurele tekortkomingen in het stelsel. De bestuurlijke mix van overheidssturing, marktwerking en zelfregulering heeft het stelsel voor een deel misvormd, oordeelt het rapport. In het eindrapport zijn ook een aantal aanbevelingen geformuleerd.

Taken

Minister Stef Blok (Wonen) vindt het goed dat de commissie een afbakening heeft gemaakt van de corporatietaken. “Zo wordt voorkomen dat corporaties in commerciële projecten stappen waarvan de verliezen ten koste gaan van huurders en andere woningcorporaties”, laat Blok in een reactie weten.

Donner

Ook oud-minister van Binnenlandse Zaken Piet Hein Donner wordt hardaangepakt rond de probelemen met Vestia. De commissie suggereert dat Donner de Tweede Kamer eerder op de hoogte had moeten stellen over de problemen bij de woningcorporatie.

“Naar het oordeel van de commissie staat het feit dat minister Donner de Tweede Kamer niet informeert over de omvang van de problemen en de risico’s bij Vestia op gespannen voet met de actieve informatieplicht van de minister ten opzichte van de Tweede Kamer”, schrijft de commissie.

Wat u moet weten over het onderzoek naar woningcorporatiesKernpunten enqûetecommissie Woningcorporaties | Reacties vanuit de politiek

Woningcorporaties Woningcorporatie

Gerelateerde artikelen;

Kernpunten enquêtecommissie woningcorporaties

NU 30.10.2014 De commissie vat in het donderdag gepubliceerde eindrapport Ver van Huis een aantal kernpunten samen: heldere grenzen stellen, toezicht verbeteren, geld meer beteugelen en gedrag te veranderen.

NU.nl zet de uitwerking hiervan voor u op een rij:

Grenzen

Door grenzen te stellen, wil de commissie voorkomen dat bestuurders binnen de sector commerciële nevenfuncties bekleden en zich weer richten op de kerntaak: het zorgen voor woonruimte voor mensen die daar zelf moeite mee hebben…….

Wat u moet weten over het onderzoek naar woningcorporaties | ‘Wanbestuur en mismanagement bij woningcorporaties’

Lees meer over: Enquêtecommissie Woningcorporaties

Gerelateerde artikelen; 

Commissie pleit te experimenteren met woningcorporaties

NU 30.10.2014 De parlementaire enquêtecommissie woningcorporaties wil het mogelijk maken om binnen en buiten het huidige stelsel van woningcorporaties te experimenteren met andere rechtsvormen.

Zodra de rust rondom de sector is teruggekeerd en wet- en regelgeving is vastgelegd, moet dit per wet mogelijk worden gemaakt.

Dat is een van de aanbevelingen die de commissie, onder leiding van voormalig PVV’er Roland van Vliet, donderdag in het eindrapport Ver van huis presenteert.

Zo moet er gekeken worden naar andere rechtsvormen zoals een huurderscoöperatie waarin huurders gezamenlijk eigenaar van de woningcorporatie zijn. Hier wordt al mee geëxperimenteerd in de praktijk, ook ligt er sinds kort een wettelijke basis om deze vorm mogelijk te maken.

De organisatie werd uiteindelijk gered met geld van de andere woningcorporaties en de banken die de financiële producten hadden geleverd. Uiteindelijk is het aan de Kamer en de minister of de aanbevelingen (deels) worden overgenomen.

Wat u moet weten over het onderzoek naar woningcorporaties | ‘Wanbestuur en mismanagement bij woningcorporaties’

Lees meer over: Woningcorporaties Woningcorporatie

Gerelateerde artikelen;

Rapport enquêtecommissie: één toezichthouder corporaties nodig

NRC 30.10.2014 Eén toezichthouder die waakt over alle facetten van woningcorporaties. En die níét onder directe controle van de minister staat. Dat is de belangrijkste aanbeveling van de parlementaire enquêtecommissie die vandaag haar eindrapport presenteert. Deze ‘Woonautoriteit’ moet toezien op de financiën, governance, integriteit en rechtmatigheid bij sociale huisvesters.

Een autoriteit die ook sancties kan opleggen. “Alleen als deze niet onder de minister valt, is er geen risico dat beleid en toezicht opnieuw vermengd worden”, zegt commissie-voorzitter Roland van Vliet. Er ligt op dit moment een voorstel van minister Stef Blok (Wonen, VVD) bij de Tweede Kamer dat het toezicht weliswaar samenvoegt, maar juist onder zijn hoede.

Twee jaar onderzoek van de commissie leverde 1.250 pagina’s op over wat er misging en beter moet in de corporatiesector. Naast de onafhankelijke woonautoriteit wil de commissie dat de sector teruggaat naar zijn “klassieke kerntaak”. Parlementaire Enquetecommissie Woningcorporaties  MEER OP NRC Q

Iedereen heeft schuld aan de schandalen bij de corporatieseindrapport

‘Enquêtecommissie wil één toezichthouder voor alle woningcorporaties’

VK 30.10.2014 Een onafhankelijke toezichthouder met stevige bevoegdheden moet de woningcorporaties gaan controleren. Dat is naar verluidt een van de hoofdconclusies uit het eindrapport van de parlementaire enquêtecommissie woningcorporaties, dat vandaag verschijnt.

Diverse politici zeggen tegen de Volkskrant dat de commissie het versnipperde toezicht op de corporaties wil bundelen in één onafhankelijke toezichthouder. Met die aanbeveling gaat de commissie in tegen het kabinetsbeleid. Minister voor Wonen Stef Blok (VVD) heeft onlangs voorstellen naar de Tweede Kamer gestuurd waarin hij het toezicht wil onderbrengen bij zijn eigen ministerie.

Bevindingen enquêtecommissie: ‘De politiek is tekortgeschoten’

VK 30.10.2014 Bijna twee jaar onderzocht een enquêtecommissie wat er misging bij de woningcorporaties. Vandaag komt zij met haar bevindingen. Vier betrokkenen nemen een voorschot.

Geen deal vrouw  Möllenkamp

Telegraaf 30.10.2014 Justitie heeft de vrouw van Hubert Möllenkamp, de van corruptie verdachte ‘Maserati-directeur’ van woningcorporatie Rochdale, aangeboden om haar niet te vervolgen in ruil voor een kwart miljoen euro.

Dit bevestigt het Openbaar Ministerie (OM) aan de Telegraaf. Maar omdat Alberdina V. niet in staat is om het geëiste schikkingsbedrag op te hoesten, wordt zij net als haar man alsnog vervolgd.

Gerelateerde artikelen

29-10: OM vervolgt corporatie-topman

11-08: ‘Falende bestuurder krijgt alle ruimte’

12-07: Möllenkamp betrokken bij chantage

oktober 30, 2014 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , , , , , , , , | 5 reacties

Gedonder met topbestuurders in de zorg, het onderwijs, woningcorporaties en toezichthouders

Gedonder met salaris.

Veel topbestuurders in de zorg, het onderwijs en bij woningcorporaties en toezichthouders verdienen nog altijd fors meer dan de huidige Balkenende-norm van 230.000 euro. Er zal dus fors ingeleverd moeten worden als de normering van Topinkomens volgend jaar verder wordt aangescherpt.

Uit onderzoek van de Volkskrant naar de topbeloningen bij 119 bedrijven in de (semi) publieke sector blijkt dat veel salarissen een stuk hoger liggen dan de huidige norm van 230.000 euro.

Gedonder met vertrekpremie.

Ook de Vertrekpremies die bestuurders en managers in de (semi)publieke sector meekrijgen liggen nog altijd te hoog. Ook dat blijkt uit een onderzoek van de Volkskrant in 119 jaarverslagen over 2013 van instellingen die met publiek geld werken. Volgens de Wet normering topinkomens (WNT) die vorig jaar inging, moeten hoge vertrekpremies worden gerapporteerd. Bestuurders en managers mogen voortaan niet meer mee- krijgen dan 75 duizend euro.

Misstanden.

Na discussies over misstanden bij o.a. onderwijsgigant Amarantis en woningcorporatie Vestia die het vertrouwen in de sector en het aanzien van de overheid hebben aangetast, pleitte Buijink voor effectievere sturing. Die moet zorgen voor sterke organisaties die hoge kwaliteit leveren en verspilling voorkomen. Ook dient de rol van het parlement bij privatisering duidelijker te worden.

Sinds 1 januari is de nieuwe Wet Normering Topinkomens van kracht voor functionarissen in de publieke en semipublieke sector. Volgens de NVZD was een wettelijk maximum niet nodig, omdat de branche zelf al een zogeheten ‘Beloningscode’ had ingesteld.

Balkenende-norm

De rechtbank stelde eerder al vast dat zorgbestuurders die nu méér verdienen dan het nieuwe maximum, voldoende tegemoet worden gekomen omdat de nieuwe wet een overgangsregeling bevat. Vakbond Abvakabo FNV is blij met de uitspraak. De bond vindt dat belastinggeld voor de zorg aan de zorg moet worden besteed en niet aan ‘buitensporige salarissen van directeuren’.

Kortom, voorheen overheidstaken lopen tegen problemen;

zie ook; Het Toezicht op Vestia en andere woningcorporaties wordt aangepakt

en ook:Niet alleen Vestia en HaagWonen maken er een zootje van

zie ook:Aanpak Topsalaris publieke en semi-publieke sector – deel 3

zie ook: Aanpak Topsalaris publieke en semi-publieke sector – deel 2

zie ook: Aanpak Topsalaris publieke en semi-publieke sector – deel 1

zie ook; De affaire Meavita versus Loek Hermans VVD – Gerommel in de zorg

zie ook: Gerommel in de (semi)publieke sector – deel 2

zie ook: Gedonder in de Zorg door bezuinigingen – deel 3

zie ook: Gedonder in de top ook bij de woningcorporaties

ook: Het gedonder met Vestia gaat gewoon verder !!!! deel 1

en: Het gedonder met Vestia gaat gewoon verder !!!! deel 2

en: Vestia-gate ???

en: Renovatie ‘Vergeten Driehoek’ Haagse Schilderswijk ??

En verder….. 

zie: Start parlementaire enquête naar misstanden woningcorporaties

zie: Parlementaire onderzoek – enquête naar misstanden bij woningcorporaties

zie: Onderzoekscommissie verzelfstandiging (Privatisering) van overheidsdiensten – eindrapport

zie: Onderzoekscommissie verzelfstandiging (Privatisering) van overheidsdiensten

zie ook: Privatisering – het eerste parlementair onderzoek in de Senaat.

en ook: Femke Halsema – Een ‘code voor behoorlijk bestuur in de ‘semipublieke sector

en ook: Onderzoek onderwijsinstelling Amarantis

en verder ook; Gerommel in de (semi) publieke sector

Het was een goed bewaard geheim:

Elsevier

NRC

zie ook:

Oud-premier Balkenende mag verdienen wat hij wil

Elsevier 30.08.2014 De publieke verontwaardiging die vorige week op de sociale media losbarstte over de hoogte van het salaris van oud-CDA-premier Jan Peter Balkenende maakte nog maar eens duidelijk hoe ontzettend gemakkelijk veel Nederlanders oordelen vellen en hoe slecht zij geïnformeerd zijn.

Balkenendenorm

Balkenende blijkt als partner bij adviesbureau Ernst & Young meer dan de door hem zelf ingevoerde balkenendenorm te verdienen, in de eerste twee jaar gemiddeld 466.000 euro per jaar, zo meldde NRC Handelsblad na bestudering van de jaarrekeningen van de onderneming. Op internet vlogen de verwijten en beledigingen de christen-democratische oud-politicus vervolgens om de oren.

De verontwaardiging is bovendien hypocriet. Is er eens een politicus die niet jarenlang wachtgeld toucheert en gewoon zelf na een paar maanden zijn brood gaat verdienen, is het weer niet goed.

Boze brieven

Intussen krijgt PvdA-minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken naar verluidt veel boze brieven van bestuurders uit de semi-publieke sector, die bezwaar maken tegen zijn plan om hun maximale salaris volgend jaar te verlagen tot 170.000 euro, het bedrag dat een minister in dit land verdient.

zie ook

10 okt 2013 Balkenende: tijd voor hernieuwd debat over normen en waarden

Balkenende beurt 2 keer ‘norm’

Premier wil crisiswet en Balkenende-norm

Top ziekenhuizen 50.000 euro boven Balkenende-norm

Bestuurders van zorginstellingen verdienen gemiddeld 

zie ook: De PvdA en de Balkenendenorm

zie ook: SP – Zorg en de Balkenendenorm

zie ook: De VVD en de Verbeet-norm voor de 2e Kamer

Verder:

Wet op topinkomens aangenomen ondanks tegenstem VVD

NU 22.12.2014 De Eerste Kamer is akkoord gegaan met de vernieuwde wet op de topinkomens in de (semi)publieke sector. Dat gebeurde ondanks de tegenstem van regeringspartij VVD.

Minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) kan de bovengrens per 1 januari vastleggen op 100 procent van een ministerssalaris (178.000 euro). Nu ligt die grens op 130 procent. ”Als je nu gaat solliciteren, verdien je 50.00 euro minder”, rekende Plasterk (PvdA) voor.

Lees meer over: Topinkomens

Wet op topinkomens aangenomen ondanks tegenstem VVD

Trouw 22.12.2014 De Eerste Kamer is akkoord gegaan met de vernieuwde wet op de topinkomens in de (semi)publieke sector. Minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) kan de bovengrens per 1 januari vastleggen op 100 procent van een ministerssalaris (178.000 euro). Nu ligt die grens op 130 procent. ‘Als je nu gaat solliciteren, verdien je 50.00 euro minder’, zei Plasterk.

Het gaat om een paradepaardje van de PvdA uit het regeerakkoord met de VVD.

VVD stemde tegen, ondanks dat de afspraak stond opgenomen in het regeerakkoord. Verdere verlaging is voortijdig en onzorgvuldig, vindt de VVD in de Senaat, want de effecten van de eerste zijn nog niet duidelijk. Ook worden topmensen over één kam geschoren, vinden de liberalen in de Senaat. Ook CDA, D66 en OSF stemden tegen.

Wet topinkomens aangenomen door Senaat ondanks tegenstem VVD

NRC 22.12.2014  De Eerste Kamer heeft zojuist de wet normering topinkomens aangenomen, ondanks een tegenstem van coalitiepartij VVD. Het voorstel kreeg 38 stemmen voor en 33 stemmen tegen. In de Tweede Kamer stemde de VVD nog wel voor het wetsvoorstel.

BROZE COALITIE

De tegenstem van de liberalen is een nieuwe tegenslag voor de toch al broze coalitie van de VVD samen met de PvdA. De partijen geraakten vorige week in een kerstcrisis nadat drie Senaatsleden van de PvdA het wetsvoorstel van minister Edith Schippers van Volksgezondheid (VVD), dat het recht op vrije artsenkeuze moet beperken, afstemden. Pas na een aantal dagen van crisisberaad kwamen de partijen tot overeenstemming over een nieuw wetsvoorstel, al wilden de drie dissidenten van de PvdA geen stemgarantie geven.  LEES VERDER

VVD twijfelt aan nu verder verlagen topinkomen

NU 22.12.2014 De VVD in de Eerste Kamer heeft grote moeite met het nu al verder aan banden leggen van de topinkomens in de (semi)publieke sector.

Minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) wil de bovengrens per 1 januari vastleggen op 100 procent van een ministerssalaris (178.000 euro). Nu ligt die grens op 130 procent.

In de Tweede Kamer stemde de coalitiepartner in, maar de VVD in de Senaat vraagt de minister zijn plan aan te houden. De VVD ziet ”nagenoeg onoverkomelijke bezwaren”.

Lees meer over: Topinkomens

Gerelateerde artikelen;

Eerste Kamer bijeen over topinkomens publieke sector

Trouw 22.12.2014 Op het Binnenhof is het kerstreces aangebroken. Maar de Eerste Kamer komt vanavond toch bijeen om te praten over het verder aan banden leggen van de topinkomens in de (semi)publieke sector. Minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) wil de bovengrens per 1 januari vastleggen op 100 procent van een ministerssalaris (178.000 euro). Nu ligt die grens op 130 procent.

Senaat bijeen over topinkomens

Telegraaf 22.12.2014  Op het Binnenhof is het kerstreces aangebroken. Maar de Eerste Kamer komt maandagavond toch onder de kerstboom vandaan om te praten over het verder aan banden leggen van de topinkomens in de (semi)publieke sector. Minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) wil de bovengrens per 1 januari vastleggen op 100 procent van een ministerssalaris (178.000 euro). Nu ligt die grens op 130 procent.

Eerste Kamer komt terug van reces voor overleg topinkomens

Trouw 16.12.2014 De Eerste Kamer praat dit jaar toch nog over het verder aan banden leggen van de topinkomens in de (semi)publieke sector. De Senaat vergadert er nu komende maandagavond over, dus al in het reces.

Minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) wil de bovengrens voor topinkomens in de (semi)publieke sector per 1 januari vastleggen op 100 procent van een ministerssalaris (178.000 euro inclusief belaste onkostenvergoedingen en pensioenbijdrage). Nu ligt die grens nog op 130 procent.

Verwant nieuws;

Bijeenkomst over topinkomens

Telegraaf 16.12.2014 De Eerste Kamer praat toch dit jaar nog over het verder aan banden leggen van de topinkomens in de (semi)publieke sector. De Senaat vergadert er nu komende maandagavond over, dus al in het reces.

Minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) wil de bovengrens voor topinkomens in de (semi)publieke sector per 1 januari vastleggen op 100 procent van een ministerssalaris (178.000 euro inclusief belaste onkostenvergoedingen en pensioenbijdrage). Nu ligt die grens nog op 130 procent.

Topmannen verrijken zich eerder als het goed gaat met bedrijf›

NRC 15.12.2014 opbestuurders en managers vertonen meer onethisch gedrag wanneer zij daar een rechtvaardiging voor hebben, blijkt uit onderzoek naar machtsrelaties en onethisch gedrag op de werkvloer dat de Rijksuniversiteit Groningen uitvoerde voor NRC Q. Ze declareren bijvoorbeeld eerder te veel als ze weten dat het goed gaat met hun bedrijf.

Voor je werk ben je onlangs op zakenreis geweest naar de Verenigde Staten. Tijdens de reis eet je met drie zakenpartners in een restaurant. De rekening van 100 dollar besluiten jullie te delen. Je betaalt dus maar 25 dollar, maar terug in Nederland declareer je alle kosten bij je bedrijf.

Zou jij het doen? Nee?

En wat als je een hoge functie had, en dit weet: dat het reisbudget enorm is en dat het bedrijf dus met gemak de hele rekening kan vergoeden.

Onlangs vroegen we onze lezers deze vragenlijst in te vullen. De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) doet voor ons namelijk onderzoek naar machtsrelaties en gedrag op de werkvloer. 476 mensen deden mee aan het onderzoek. Dit zijn de resultaten van het eerste deelonderzoek, ingevuld door 158 mensen.

“Mensen met macht zijn zichtbaar, doelwit van kritiek, ze hebben iets te verliezen”, zegt Sanne Feenstra, onderzoekster bij de RUG.

Lees ook: Bankiers liegen vaker als ze beseffen dat ze bankier zijn.

Plasterk: Zeven topfunctionarissen kregen vorig jaar teveel betaald

Elsevier 13.12.2014 Van zeven mensen in de (semi-)publieke sector was het salaris of de ontslagvergoeding vorig jaar hoger dan het wettelijk vastgestelde maximum.

Dit blijkt uit de WNT-jaarrapportage van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. WNT staat voor ‘Wet Normering Topinkomens’. Minister Ronald Plasterk (PvdA) heeft kenbaar gemaakt dat de excessen zullen worden teruggevorderd. Daar zijn volgens de minister al stappen voor gemaakt.

Lees ook:

Wie verdient wat bij de instellingen van de Europese Unie?

Topsalaris

Het kabinet wil het maximum salaris van topfunctionarissenverder aan banden leggen en verlagen tot 100 procent van een ministerssalaris.

Dit wetsvoorstel ligt momenteel bij de Eerste Kamer en wordt waarschijnlijk niet meer voor de jaarwisseling behandeld.

Daardoor kan het nieuwe maximum niet al vanaf 1 januari 2015 ingaan, zoals het kabinet aanvankelijk wilde.

Topinkomen zorgbobo’s

Telegraaf 12.12.2014 Een op de twintig topbestuurders in de (semi-)publieke sector verdiende in 2013 meer dan het maximum. In de wet staat dat zij 228.599 euro belastinggeld mogen opstrijken, maar 920 topfunctionarissen gingen daar vorig jaar overheen. De groep die over het maximumsalaris heenging, deed dat gemiddeld met 40.478 euro. De meeste van hen werken bij zorginstellingen of woningcorporaties.

Meeste topbestuurders in 2013 onder loonnorm

Telegraaf 12.12.2014 De meeste topbestuurders en toezichthouders in de (semi-)publieke sector verdienden in 2013 minder dan het nieuwe maximum voor de topinkomens. Ongeveer 5 procent zat erboven en dat zijn 383 topbestuurders, 416 interne toezichthouders en 120 extern ingehuurde topfunctionarissen. Zij werkten vooral bij woningcorporaties en zorginstellingen.

Meeste topbestuurders verdienden in 2013 minder dan wettelijk maximum

NU 12.12.2014 De meeste topbestuurders en toezichthouders in de (semi-)publieke sector verdienden in 2013 minder dan het nieuwe maximum voor de topinkomens.

Ongeveer 5 procent zat erboven. Dat zijn 383 topbestuurders, 416 interne toezichthouders en 120 extern ingehuurde topfunctionarissen. Zij werkten vooral bij woningcorporaties en zorginstellingen.

De meeste van deze veelverdieners maakten gebruik van het overgangsrecht, waarmee hun salaris geleidelijk onder het maximum wordt gebracht.

Weinig cultuurmanagers verdienen meer dan minister

Lees meer over: Topinkomens

Gerelateerde artikelen;

Lager salaris topbestuurder

Telegraaf 12.12.2014 De meeste topbestuurders en toezichthouders in de (semi-)publieke sector verdienden in 2013 minder dan het nieuwe maximum voor de topinkomens. Ongeveer 5 procent zat erboven en dat zijn 383 topbestuurders, 416 interne toezichthouders en 120 extern ingehuurde topfunctionarissen. Zij werkten vooral bij woningcorporaties en zorginstellingen.

Wet op topinkomens vertraagd

NU 09.12.2014 Het verder aan banden leggen van de topinkomens in de (semi)publieke sector loopt vertraging op. Minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) wilde de bovengrens per 1 januari vastleggen op 100 procent van een ministerssalaris, maar de Eerste Kamer komt daar voor die tijd niet meer aan toe. Een woordvoerder van de Senaat bevestigde dinsdag een bericht van RTL Nieuws.

VVD, CDA en D66 zijn nog met extra schriftelijke vragen aan Plasterk over de Wet Normering Topinkomens op de proppen gekomen. Ook heeft de Senaat het extra druk met spoedklussen over de pensioenen en de melkveehouderij.

Lees meer over: Topinkomens

Gerelateerde artikelen

Wet topinkomens vertraagd

Telegraaf 09.12.2014 Het verder aan banden leggen van de topinkomens in de (semi)publieke sector loopt vertraging op. Minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) wilde de bovengrens per 1 januari vastleggen op 100 procent van een ministerssalaris, maar de Eerste Kamer komt daar voor die tijd niet meer aan toe.

Blok: hoge lonen corporaties ‘volstrekt onwenselijk’

VK 07.12.2014 De forse salarisverhogingen bij bestuurders van corporaties zijn ‘volstrekt onwensellijk’. ‘Hieruit blijkt dat de cultuur niet vanzelf verandert.’ Minister Stef Blok (Wonen) zei dat in het tv-programma WNL op zondag.

Afgelopen week werd bekend dat een aantal corporatiebestuurders vorig jaar een forse loonsverhoging heeft gekregen. Soms lag het salaris ver boven de wettelijke norm. Vorige week behandelde de Tweede Kamer ook het rapport van de parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties. In de sector zijn afgelopen jaren grote bedragen over de balk gegooid. Maandag spreekt de Kamer hierover met Blok.

Blok noemt hoge lonen corporaties ‘volstrekt onwenselijk’

NU 07.12.2014 De forse salarisverhogingen bij bestuurders van corporaties zijn volgens Minister Stef Blok (Wonen) ”volstrekt onwenselijk.” “Hieruit blijkt dat de cultuur niet vanzelf verandert”, zei hij zondag in het tv-programma WNL op zondag.

Afgelopen week werd bekend dat een aantal corporatiebestuurders vorig jaar een forse loonsverhoging heeft gekregen.

Soms lag het salaris ver boven de wettelijke norm. Vorige week behandelde de Tweede Kamer ook het rapport van de parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties. In de sector zijn afgelopen jaren grote bedragen over de balk gegooid. Maandag spreekt de Kamer hierover met Blok.

Lees meer over: Stef Blok Woningcorporaties

Gerelateerde artikelen;

‘Hoge lonen corporaties onwenselijk’

Telegraaf 07.12.2014 De forse salarisverhogingen bij bestuurders van corporaties zijn „volstrekt onwensellijk”. „Hieruit blijkt dat de cultuur niet vanzelf verandert.” Minister Stef Blok (Wonen) zei dat zondag in het tv-programma WNL op zondag. Afgelopen week werd bekend dat een aantal corporatiebestuurders vorig jaar een forse loonsverhoging heeft gekregen.

Soms lag het salaris ver boven de wettelijke norm. Vorige week behandelde de Tweede Kamer ook het rapport van de parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties. In de sector zijn afgelopen jaren grote bedragen over de balk gegooid. Maandag spreekt de Kamer hierover met Blok.

Blok: hoge beloning corporaties volstrekt onwenselijk›

NRC 07.12.2014 De forse salarisverhogingen bij bestuurders van corporaties zijn “volstrekt onwenselijk”. “Hieruit blijkt dat de cultuur niet vanzelf verandert.” Minister Stef Blok van Wonen heeft dat vanochtend gezegd in WNL op zondag.

Afgelopen week werd bekend dat een aantal corporatiebestuurders vorig jaar een forse loonsverhoging heeft gekregen. Soms lag het salaris ver boven de wettelijke norm. Vorige week behandelde de Tweede Kamer ook het rapport van de parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties. In de sector zijn afgelopen jaren grote bedragen over de balk gegooid. Maandag spreekt de Kamer hierover met Blok.

Lees ook uit NRC Handelsblad: De Maserati was niet genoeg

Lees meer;

2013 Waar zijn de topinkomens in de publieke sector te vinden? ›

2 DEC De huurder heeft nog steeds niks te zeggen

22 OKT Laat die corporaties ook in de vrije sector verhuren

2009 Minister: integriteit onder druk bij corporatie

2013 PvdA ongelukkig met huurplannen

Toezichthouders gaan veel meer verdienen

NRC 02.12.2014 Toezichthouders bij woningbouwcorporaties, onderwijsinstellingen en andere publieke organisaties (zorg, kinderopvang) mogen zo’n vijftig procent meer gaan verdienen. De maximaal toelaatbare bezoldiging van voorzitters van raden van toezicht in de (semi-) publieke sector kan met ongeveer 9.000 euro groeien. Die van gewone leden mag met 6.000 euro omhoog.

Een woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken bevestigt de sterke stijging. Deze is het gevolg van een nieuwe wet, die per 1 januari 2015 ingaat. In de Wet Normering Topinkomens (WNT) worden de plafonds voor vergoedingen voor publieke toezichthouders flink verhoogd. Daardoor kan een voorzitter van een Raad van Toezicht straks ongeveer 26.000 euro per jaar gaan verdienen, in plaats van 17.000 euro nu, en een “gewoon” lid 17.000 euro in plaats van 11.000 euro nu. “In de oude situatie werd te weinig rekening gehouden met het vele werk dat er op een toezichthouder afkomt”, aldus de woordvoerder. MEER OP NRC Q

Lees ook: Wat verdienen topmannen in de cultuursector? De meesten niet zo veel

Den Haag blijft topsalarissen aanpakken

RTVWEST 20.11.2014 De gemeente Den Haag blijft instellingen met bestuurders die een topinkomen hebben hard aanpakken. Het college van burgemeester en wethouders wilde de regels iets versoepelen, vanwege juridische redenen. Maar een meerderheid in de gemeenteraad is het daarmee niet eens. Het college houdt daarom vast aan de strengere regels, bleek woensdag tijdens een commissievergadering.

Vooral de PvdA voelt niets voor het aanpassen van de Haagse standaarden. ‘Op dit moment worden maatschappelijke organisaties gekort op hun subsidie als de directeuren van de organisatie meer verdienen dan de ‘ministersnorm’. Dat beleid heeft effect en moet worden voortgezet,’ betoogt fractieleider Martijn Balster. . Lees verder

gerelateerde artikelen;

Den Haag blijft topsalarissen aanpakken

Den HaagFM 20.11.2014 De gemeente Den Haag blijft instellingen met bestuurders die een topinkomen hebben hard aanpakken. Het stadsbestuur wilde de regels iets versoepelen vanwege juridische redenen, maar een meerderheid in de gemeenteraad is het daarmee niet eens.

Vooral de PvdA voelt niets voor aanpassingen. “Op dit moment worden maatschappelijke organisaties gekort op hun subsidie als hun directeuren meer verdienen dan de ‘ministersnorm’. Dat beleid heeft effect en moet worden voortgezet”, zegt fractieleider Martijn Balster (kleine foto). “Het is onaanvaardbaar dat bestuurders van maatschappelijke instellingen meer verdienen dan een ministerssalaris. In het fabeltje dat we alleen voor belachelijke hoge salarissen topbestuurders krijgen, gelooft al lang niemand meer.” aldus Balster.

Balster is blij met de steun door een meerderheid van de gemeenteraad. “Net nu het kabinet in de gehele semipublieke sector overgaat tot het hanteren van een inkomensnorm, zou Den Haag de teugels laten vieren. Daardoor zouden in de overgangsperiode naar het nieuwe rijksbeleid ineens weer topsalarissen kunnen worden verdiend. Gelukkig gaat dat niet door,” zegt hij. …lees meer

Haagse aanpak topinkomens blijft

PvdA door Redactie op 20 november 2014 – Foto geralt – De PvdA is tevreden dat het huidige topinkomensbeleid van Den Haag wordt gehandhaafd. De PvdA is resoluut tegen het verslappen van het topinkomensbeleid. Op dit moment worden maatschappelijke organisaties gekort op hun subsidie als de directeuren van de organisatie meer verdienen dan de ‘Ministers-norm’. Dat beleid heeft effect en moet worden voortgezet. lees verder »

Topinkomens vanaf 1 januari omlaag

Trouw 16.10.2014 Nieuwe bestuurders die vanaf 1 januari 2015 aan de slag gaan in de (semi)publieke sector, mogen niet meer dan een minister (178.000 bruto) gaan verdienen. Nu is het toegestane maximum nog 130 procent van dat loon. Voor zittende bestuurders met een inkomen boven de nieuwe norm komt een overgangsregeling.

Een ruime meerderheid in de Tweede Kamer van VVD, PvdA, SP, PVV, GroenLinks en ChristenUnie steunt het wetsvoorstel van minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken voor de verlaging van de topinkomens, bleek donderdag bij het afrondende debat. De Eerste Kamer moet de komende maanden ook nog instemmen om de regeling op tijd te laten ingaan. De steunende partijen vormen ook een ruime meerderheid in de senaat.

Topinkomens gaan omlaag

Telegraaf 16.10.2014 Nieuwe bestuurders die vanaf 1 januari 2015 aan de slag gaan in de (semi)publieke sector, mogen niet meer dan een minister (178.000 bruto) gaan verdienen. Voor zittende bestuurders met een inkomen boven de nieuwe norm, komt een overgangsregeling.

Topinkomens vanaf 1 januari omlaag

NU 16.10.2014 Nieuwe bestuurders die vanaf 1 januari 2015 aan de slag gaan in de (semi)publieke sector, mogen niet meer dan een minister (178.000 bruto) gaan verdienen.

Nu is het toegestane maximum nog 130 procent van dat loon. Voor zittende bestuurders met een inkomen boven de nieuwe norm, komt een overgangsregeling.

Een ruime meerderheid in de Tweede Kamer van VVD, PvdA, SP, PVV, GroenLinks en ChristenUnie steunt het wetsvoorstel van minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken voor de verlaging van de topinkomens, bleek donderdag bij het afrondende debat.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over Topinkomens

Ministers zijn voetvegen van de Kamer geworden

Trouw 15.10.2014 Volgens oud-staatssecretaris van economische zaken en huidig voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen Yvonne van Rooy heeft een bestuurder van een ziekenhuis het heel wat zwaarder dan een minister, laat staan een staatssecretaris. Voor Van Rooy is dat een reden waarom de bestuurder van een ziekenhuis wat salaris betreft niet gelijkgeschakeld kan worden met een bewindspersoon.

Iedereen houdt iedereen bezig op het Binnenhof met nutteloze navelstaarderij.

Van Rooy maakte de zeldzaam arrogante opmerking (‘Ik kan het weten, want ik ben zelf staatssecretaris geweest’) tijdens een hoorzitting van de Tweede Kamer over de kabinetsplannen de salarissen te verlagen voor topfunctionarissen in de publieke en semi-publieke sector (inclusief ziekenhuisdirecteuren). De voormalige CDA-politica gaf vervolgens een merkwaardig inkijkje in haar ziel: er was een extra reden om het salaris van een minister niet als norm te stellen; voor ministers komt immers het verdienen ná de ambtsperiode.

Verwant nieuws;

PvdA wil ook salarissen zorgverzekeraars aanpakken

NU 15.10.2014 Bestuurders bij zorgverzekeraars moeten, net als bestuurders in de (semi-)publieke sector, een fors deel van hun salaris gaan inleveren.

Daarvoor pleit PvdA-Kamerlid John Kerstens. Hij wil zijn voorstel woensdag indienen tijdens de behandeling van de wet die de bezoldigingen in de publieke en semipublieke sector maximeert op het ministerssalaris. Momenteel geldt hier nog een maximum van 130 procent van het ministerssalaris.

In een interview met NU.nl zegt Plasterk niet te vrezen voor een uittocht van topbestuurders naar het buitenland. “Ik vind dat we daar niet dramatisch over moeten doen”, aldus de minister.

Woensdagavond debatteert de Tweede Kamer met Plasterk over de maximering van de bezoldiging van bestuurders in de publieke en semipublieke sector.

Interview minister Plasterk: ‘Niet dramatisch doen over bestuurders die vertrekken om salaris’

Gerelateerde artikelen

Lees meer over Topinkomens

Steun lagere topinkomens

Telegraaf 15.10.2014 In de Tweede Kamer bestaat ruime steun voor een verdere verlaging van de topinkomens in de (semi)publieke sector per 1 januari. De regeringspartijen VVD en PvdA en in elk geval de oppositiepartijen PVV, SP en GroenLinks zijn voor, blijkt uit een rondgang van het ANP in aanloop naar het Kamerdebat woensdagavond.

Gerelateerde artikelen;

10-10: Al ton aan wachtgeld

08-10: ‘Topinkomens niet opnieuw verlagen’

Vragen over bijbanen Rosenthal

Telegraaf 15.10.2014  De SP wil opheldering van het kabinet over de banen en vooral de beloning daarvoor die oud-minister Uri Rosenthal opstrijkt, waarover het AD woensdag schrijft. De prominente VVD’er die in het eerste kabinet-Rutte Buitenlandse Zaken bestierde, heeft drie parttime bijbanen voor de overheid.

‘Niet dramatisch doen over bestuurders die vertrekken om salaris’

NU 15.10.2015 Ondanks kritiek van de Raad van State en van bestuurders zet minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) zijn plannen door om de salarissen in de publieke en semipublieke sector verder te beperken.

Plasterk had in 2012 nog maar net zijn werkkamer ingericht of hij moest in de Eerste Kamer al de beperking van de salarissen naar 130 procent van het ministerssalaris verdedigen.

In het regeerakkoord was toen al afgesproken dat dit niveau verder omlaag zou gaan naar 100 procent. Te snel, oordeelde onder andere de Raad van State, want er zou eerst gemonitord moeten worden wat de effecten zijn van de eerste inperking.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over Topinkomens

Bestuurders publieke sector vinden ministerssalaris écht te weinig

Trouw 09.10.2014 De politiek moet ze wel hebben zeg. Hebben de bestuurders in de publieke en semi-publieke sector zich net neergelegd bij een maximumloon, moet het nóg lager. “Wat een jaar geleden nog fatsoenlijk was, is dat een jaar later ineens niet meer”, zei toezichthouder Erik Dannenberg van zorg- en woonkoepel Viattence gisteren een beetje beledigd in de Tweede Kamer.

De regels worden nu al omzeild door in dienst te treden van twee organisaties

Dannenberg is de enige niet die het te veel en te snel vindt. Al zijn collega’s zijn het met hem eens. Sinds 1 januari van dit jaar mogen bestuurders van zieken- en verpleeghuizen en bij woningcorporaties niet meer verdienen dan 130 procent van het salaris van een minister. Dat komt neer op ruim 230.000 euro per jaar.

Verwant nieuws

‘Topinkomens niet opnieuw verlagen’

Telegraaf 08.10.2014  Aan de salarissen van topfunctionarissen in de (semi-)publieke sector moet voorlopig niet opnieuw worden gesleuteld. De Wet Normering Topinkomens, die een maximum stelt van 130 procent van een ministerssalaris, is nog maar net in werking. De effecten zijn nog niet eens goed in beeld. Dat was donderdag in de Tweede Kamer het algemeen geluid van bestuurders en toezichthouders van onder meer woningcorporaties en zorginstellingen.

Bestuurders willen topinkomens niet opnieuw verlagen

NU 08.10.2014 Aan de salarissen van topfunctionarissen in de (semi-)publieke sector moet voorlopig niet opnieuw worden gesleuteld.

De Wet Normering Topinkomens, die een maximum stelt van 130 procent van een ministerssalaris, is nog maar net in werking. De effecten zijn nog niet eens goed in beeld. Dat was donderdag in de Tweede Kamer het algemeen geluid van bestuurders en toezichthouders van onder meer woningcorporaties en zorginstellingen.

Ze vinden dat op zijn minst moet worden gewacht met de verlaging naar 100 procent, die minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) volgend jaar wil. Eerder liet de Raad van State zich al zo uit.

De Graaf: rustig aan met aanpak topinkomens

Telegraaf 10.09.2014 De topinkomens in de semi-publieke sector moeten niet nog verder aan banden worden gelegd voordat is gekeken hoe recente wetgeving op dit gebied uitwerkt. Dat zei Thom de Graaf, voorzitter van de Vereniging Hogescholen en Eerste Kamerlid voor D66, woensdag op BNR.

‘Minister, stop met sjoemelen in de zorg’

VK 10.09.2014  Sommige topbestuurders in de zorg geven een heel andere invulling aan het begrip ‘zorg’ dan de gewone Nederlander, schrijft PVV-Kamerlid Reinette Klever. ‘Ze zorgen vooral voor zichzelf. Ze zorgen voor een riant salaris, vertrekpremies, bonussen en bezorgen elkaar baantjes.’

Als de minister of haar ministerie kennis wil opdoen dan kan ze partijen toch gewoon uitnodigen?

Vorig jaar incasseerde de bestuurder van een GGZ-instelling maar liefst 741.843 euro waarvan 564 duizend euro vertrekpremie. In de jaren daarvoor verspilde deze bestuurder 1 miljoen euro zorggeld aan twee mislukte megalomane fusiepogingen. Wegens gebrek aan vertrouwen moest hij opstappen. Nu zit hij ergens in de Raad van Toezicht van een andere zorginstelling en moet toezien op het financieel beleid. Dit voorbeeld is eerder regel dan uitzondering. Tien miljoen ging er de afgelopen jaren naar vertrekpremies van zorgbestuurders.

PvdA: Niet stoppen met aanpak topinkomens in Den Haag

RTVWEST 05.09.2014 De PvdA in de Haagse gemeenteraad wil dat Den Haag doorgaat met het aanpakken van topinkomens van bestuurders van gesubsidieerde instellingen. Wethouder Tom de Bruijn (D66) wil hiermee stoppen. Maar voor collegepartij PvdA is het beleid terugdraaien ‘onacceptabel’.

Sinds 2011 mogen in Den Haag bestuurders van instellingen zoals woningcorporaties en zorgorganisaties niet meer verdienen dan de Balkenendenorm. Die lag in 2012 op 194 duizend euro per jaar. Als dat wel het geval is wordt de instelling waar ze voor werken gekort op hun subsidie.

De Bruijn wil hiermee stoppen omdat de juridische risico’s te groot zijn. Hij baseert zich op een uitspraak van de rechter over een Eindhovense zaak die was aangespannen door een verslavingsinstelling. Bovendien scherpt de landelijke overheid de regels rond topinkomens aan. De wethouder wil zich bij dit landelijke beleid aansluiten. Lees verder

Gerelateerde artikelen;

PvdA:“Gemeente mag strijd tegen topinkomens niet staken”

Den HaagFM 05.09.2014 De PvdA in de Haagse gemeenteraad wil dat de gemeente blijft strijden tegen bestuurders van maatschappelijke organisaties in onze stad, die meer verdienen dan de wettelijke norm.

“Met name in de zorg, waarop de komende tijd zal moeten worden bezuinigd, gaan sommige bestuurders de norm ver te buiten. Dit is onaanvaardbaar”, zegt fractievoorzitter Martijn Balster. “Ik vind het een schande dat de afgelopen jaren tientallen bestuurders te veel verdienden. Hun inkomens liggen soms ver boven de toegestane norm van 194.000 euro. Cliënten, medewerkers, belastingbetalers en Hagenaars hoeven het niet te accepteren dat topbestuurders zo veel salaris krijgen.” De PvdA wil dat organisaties waarvan de bestuurder meer verdient dan de geldende norm, gekort blijven worden op hun subsidie.

Wethouder Tom de Bruijn liet eerder weten dat door een recente negatieve uitspraak van de Raad van State tegen de gemeente Eindhoven in een vergelijkbare zaak, het stadsbestuur in Den Haag wil stoppen met de strijd. Balster is het daar niet mee eens. “Het beleid terugdraaien is voor de PvdA onacceptabel. Bovendien is de Haagse situatie een andere.” …lees meer

Den Haag stopt met aanpakken topinkomens

RTVWEST 05.09.2014  De gemeente Den Haag wil stoppen met het aanpakken van topinkomens van bestuurders van onder andere woningcorporaties en zorginstellingen. De juridische risico’s zijn te groot. Bovendien heeft de landelijke overheid inmiddels de regels voor topinkomens aangescherpt.

Sinds 2011 mogen bestuurders van instellingen die door de gemeente Den Haag worden gesubsidieerd niet meer verdienen dan 194 duizend euro per jaar. Wanneer dat wel het geval is, worden de organisaties gekort op hun subsidies met het bedrag waarmee de norm wordt overschreden.  … Lees verder

Gerelateerde artikelen;

Gemeente Den Haag stopt aanpakken top inkomens

Den HaagFM 05.09.2014 De gemeente Den Haag wil stoppen met het aanpakken van topinkomens van bestuurders van onder andere woningcorporaties en zorginstellingen. De juridische risico’s zijn te groot. Bovendien heeft de landelijke overheid inmiddels de regels voor topinkomens aangescherpt.

Sinds 2011 mogen bestuurders van instellingen die door de gemeente Den Haag worden gesubsidieerd niet meer verdienen dan 194.000 euro per jaar. Wanneer dat wel het geval is, worden de organisaties gekort op hun subsidies met het bedrag waarmee de norm wordt overschreden. …lees meer

Salaris bobo’s omlaag

Telegraaf 04.09.2014 In ziekenhuizen in Amsterdam en omgeving worden bestuurders te royaal betaald. Hun salarissen liggen boven de wettelijke norm en moeten daarom verlaagd worden.

Uit jaarverslagen over 2013 blijkt dat een groot aantal ziekenhuisbestuurders in Amsterdam en omstreken veel te veel verdient, meldt het Parool. Zo verdient Marcel Levi, bestuursvoorzitter van het AMC, 333.704 euro, terwijl de wettelijke norm 230.474 euro bedraagt.

Topbestuurders klagen bij Plasterk over lager loon

NU 22.08.2014 Topbestuurders van onder meer ziekenhuizen, woningcorporaties en hogescholen verzetten zich tegen plannen van minister van Binnenlandse Zaken Ronald Plasterk (PvdA) om hun salarissen te verlagen.  Uit onderzoek van RTL Nieuws blijkt dat de bewindsman al tientallen brieven heeft ontvangen waarin de bestuurders bezwaar maken.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over Topbestuurders

‘Bestuurders semi-publieke organisaties verzetten zich tegen lager salaris’

Trouw 22.08.2014 Bij woningcorporaties, waterbedrijven, ziekenhuizen en hogescholen bestaat veel kritiek op de kabinetsplannen om de salarissen van bestuurders verder aan banden te leggen. Uit onderzoek van RTL Nieuws blijkt dat aan minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken tientallen protestbrieven zijn verzonden met bezwaren.

De maatregel zou ‘ingrijpende gevolgen’ hebben en ‘contraproductief’ zijn. RTL heeft onder meer brieven ingezien van het Centraal Bureau voor de Rijvaardigheid (CBR), de publieke omroep, de Rijksdienst wegverkeer (RDW) en de Nederlandse federatie van universitair medische centra (NFU).

 

Salaris directeur Staedion nog steeds boven Balkenende-norm

 

Den HaagFM 22.07.2014 Bestuursvoorzitter Willem Krzeszewski (grote foto) van de Haagse woningcorporatie Staedion verdient met zijn 274.442 euro per jaar meer dan wat vanaf 1 januari maximaal is toegestaan volgens de Wet Normering Topinkomens, die nog vaak de Balkenendenorm wordt genoemd.

 

 

Het maximaal toegestane salaris in de semi-publieke sector is vastgesteld op 228.599 euro, oftewel 130 procent van een ministerssalaris. Collega’s Karin van Dreven van Haag Wonen (210.049 euro) en Arjan Schakenbos van Vestia (123.886 euro) zitten daar wel onder. …lees meer

 

Vestia betaalde bijna 1,7 miljoen euro aan oprotpremies

Den HaagFM 21.07.2014 De woningcorporatie Vestia, dat bijna ten onderging door risicovolle beleggingen in derivaten, blijkt aan vier directeuren en een coördinator bijna 1,7 miljoen euro aan oprotpremies te hebben betaald.

Dat blijkt uit het jaarverslag van de corporatie. Een bedrijfsdirecteur kreeg 529.000 euro mee, een directeur beleid 489.000 euro. Vestia moest na het derivatendebacle reorganiseren en wijst op het sociaal plan en de langdurige dienstverbanden als verklaring voor de hoge bedragen.…lees meer

Gouden handdrukken kosten publieke sector miljoenen

VK 21.07.2014 Vertrekpremies hebben de (semi)publieke sector vorig jaar miljoenen euro’s gekost. Vooral reorganiserende woningcorporaties waren veel geld kwijt aan gouden handdrukken voor bestuurders en managers die moesten vertrekken.

Bij financieel dienstverlener Achmea vertrokken vorig jaar 34 mensen, met gemiddeld bijna 2,5 ton.

Dit alles blijkt uit onderzoek van de Volkskrant in 119 jaarverslagen over 2013 van instellingen die met publiek geld werken. Volgens de Wet normering topinkomens (WNT) die vorig jaar inging, moeten hoge vertrekpremies worden gerapporteerd. Bestuurders en managers mogen voortaan niet meer mee- krijgen dan 75 duizend euro.

VERWANT NIEUWS;

MEER OVER;

o                                               Topsalarissen

o                                               Economie

o                                               Topsalarissen

o                                               Bonussen

Martien Kromwijk, oud-bestuursvoorzitter van corporatie Woonbron.

Miljoenen op aan vertrekpremies

Telegraaf 21.07.2014 Vertrekpremies hebben de (semi)publieke sector afgelopen jaar miljoenen euro’s gekost.

Vooral reorganiserende woningcorporaties waren veel geld kwijt aan gouden handdrukken voor bestuurders en managers die moesten vertrekken. Dat blijkt uit een onderzoek van de Volkskrant in 119 jaarverslagen over 2013 van instellingen die met publiek geld werken.

Gerelateerde artikelen;

VERTREKPREMIE

Publieke sector vorig jaar veel kwijt aan vertrekpremies

Elsevier 21.07.2014 Vertrekpremies hebben de (semi)publieke sector vorig jaar miljoenen euro’s gekost. Vooral reorganiserende woningcorporaties waren veel kwijt aan gouden handdrukken voor bestuurders die moesten vertrekken.

Dat blijkt maandag uit een onderzoek van de Volkskrant naar 119 jaarverslagen van instellingen die met publiek geld werken.

Vertrekpremies

Volgens de nieuwe Wet Normering Topinkomens mogen bestuurders en managers maximaal 75.000 euro meekrijgen bij hun vertrek. Dat bedrag was vorig jaar nog in veel gevallen hoger, schrijft de krant.

Topmanagers

Ook bij Vestia, dat ten onder ging aan een derivatendebacle, waren er hoge vertrekpremies. Het vertrek van vier directeuren kostte de woningstichting 1,7 miljoen euro. Een bedrijfsdirecteur kreeg 529.000 euro mee.

‘Vertrekpremies kosten publieke sector miljoenen’

NRC 21.07.2014 Vertrekpremies die bestuurders en managers in de (semi)publieke sector meekrijgen liggen nog altijd te hoog. Dat blijkt uit een onderzoek van de Volkskrant. De gouden handdrukken hebben de publieke sector, met name reorganiserende woningcorporaties, vorig jaar miljoenen euro’s gekost. LEES VERDER

Lees meer;

9 JUL ‘Hoge vertrekpremies bij Rochdale’›

2006 Met een miljoen op straat

2006 Opgehoepeld met vijf jaarsalarissen in de zak

2006 Gouden handdruk overstijgt miljoen

2009 Integriteit in het geding van woningcorporaties

SALARISSEN TOPBESTUURDERS VERDER AAN BANDEN

BB 19.07.2014 Veel topbestuurders in de zorg, het onderwijs en bij woningcorporaties en toezichthouders verdienen nog altijd fors meer dan de huidige balkenendenorm van 230.000 euro. Er zal dus fors ingeleverd moeten worden als de normering van topinkomens volgend jaar verder wordt aangescherpt. Dit blijkt uit een zaterdag gepubliceerd onderzoek van de Volkskrant.

Topinkomens
Klaas Knot, president van De Nederlandsche Bank (DNB), was in 2013 goed voor een brutoloon van 422.573 euro (inclusief pensioen en onkosten). Ook andere DNB-bestuurders prijken hoog op de lijst van topinkomens die krant heeft samengesteld. Paul Riemens van de Luchtverkeersleiding verdiende 363.109 euro, Theodor Kockelkoren van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) 335.116 euro, en Willem Geerlings van het Medisch Centrum Haaglanden 309.696 euro.

GERELATEERDE ARTIKELEN;

‘Topinkomens publieke sector ver boven norm’

Trouw 19.07.2014 Veel topbestuurders in de zorg, het onderwijs en bij woningcorporaties en toezichthouders verdienen nog altijd fors meer dan de huidige balkenendenorm van 230.000 euro. Er zal dus fors ingeleverd moeten worden als de normering van topinkomens volgend jaar verder wordt aangescherpt. Dit blijkt uit een vandaag gepubliceerd onderzoek vande Volkskrant.

Klaas Knot, president van De Nederlandsche Bank (DNB), was in 2013 goed voor een brutoloon van 422.573 euro (inclusief pensioen en onkosten). Ook andere DNB-bestuurders prijken hoog op de lijst van topinkomens die krant heeft samengesteld. Paul Riemens van de Luchtverkeersleiding verdiende 363.109 euro, Theodor Kockelkoren van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) 335.116 euro, en Willem Geerlings van het Medisch Centrum Haaglanden 309.696 euro.

Top van publieke sector moet fors salaris inleveren

VK 19.07.2014 De top van de (semi)publieke sector moet de komende jaren zwaar inleveren. Terwijl het kabinet het salarisplafond per 1 januari verder wil verlagen naar een ministerssalaris van 169 duizend euro, verdienen veel bestuurders in de zorg, het onderwijs en bij corporaties en toezichthouders nu nog meer dan de huidige ‘balkenendenorm’ van 230 duizend euro.

Dit blijkt uit onderzoek van de Volkskrant naar de beloning in de jaarverslagen van 119 (semi)publieke bedrijven en instellingen. Vooral bij de financiële toezichthouders DNB en AFM liggen de beloningen nog ver boven de norm. Acht van de tien bestuurders in de toptien van het Volkskrant-onderzoek werken bij De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten. DNB-president Klaas Knot is met een brutosalaris van 422.573 euro (inclusief pensioen en onkosten) de best verdienende bestuurder in de semipublieke sector.

MEER OVER;

o   Topsalarissen

o   Economie

o   Politiek

o   Topsalarissen

o   Kabinet-Rutte II

Top moet inleveren

Telegraaf 19.07.2014 Klaas Knot, president van De Nederlandsche Bank (DNB), was in 2013 goed voor een brutoloon van 422.573 euro (inclusief pensioen en onkosten). Ook andere DNB-bestuurders prijken hoog op de lijst van topinkomens die krant heeft samengesteld. Paul Riemens van de Luchtverkeersleiding verdiende 363.109 euro, Theodor Kockelkoren van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) 335.116 euro, en Willem Geerlings van het Medisch Centrum Haaglanden 309.696 euro.

Het kabinet wil het salarisplafond in de (semi)publieke sector per 1 januari volgend jaar juist verder verlagen naar een ministerssalaris van circa 169.000 euro. Het nieuwe maximum geldt voor nieuwe bestuurders. Voor huidige bestuurders die boven de norm zitten, gaat een overgangsperiode gelden. Zij moeten hun salaris komende jaren stapsgewijs minderen tot de norm.

Bestuurders publieke sector verdienen nog altijd flink boven norm

NRC 19.07.2014  Veel topbestuurders in de zorg, het onderwijs en bij de woningcorporaties verdienen nog altijd fors meer dan de huidige ‘balkenendenorm’ van 230 duizend euro. Dat meldt de Volkskrant vandaag op basis van een onderzoek naar de beloning in de jaarverslagen van 119 (semi)publieke bedrijven en instellingen. Bekijk een langere lijst op de site van De Volkskrant.  LEES VERDER

TOPSALARIS

Diakonessenhuis: patiëntveiligheid gewaarborgd

NRC 20.07.12014 De veiligheid van patiënten van het Diakonessenhuis was en is gegarandeerd. Dat meldt het Utrechtse ziekenhuis zelf naar aanleiding van het conflict tussen de medisch specialisten en de directie.

Het conflict kwam gisteren aan het licht nadat de NOS een rapport van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) in handen kreeg en op haar site publiceerde. Het Diakonessenhuis laat nu weten drie ‘verbetermaatregelen’ uit te voeren: een nieuwe gedragscode, een cultuurveranderingsprogramma en een onafhankelijk onderzoek naar het lerend vermogen van de organisatie. LEES VERDER

Lees meer;

19 JUL Ruzie artsen en directie Utrechts Diakonessenhuis›

1 MRT ‘Neparts uit Huissen trok jarenlang spoor van ellende’›

18 MRT  Inspectie eist inzage in dossiers zonder toestemming van patiënt›

2013 Huisarts overschreed dosis morfine ruim – familie woedend op inspectie›

2013 Teruglezen: het enige interview met neuroloog J. S. over zijn ondergang›

 

Top publieke sector moet toezien hoe salaris wordt gekort

Elsevier 19.07.2014 DNB-directeur Klaas Knot zit het verst boven de balkenendenorm. Bestuurders in het onderwijs, de zorg en bij woningcorporaties verdienen vaak meer dan de balkenendenorm van 230.000 euro. Met de kabinetsplannen om de norm verder te verlagen zal de top van de publieke sector flink moeten gaan inleveren.

Uit onderzoek van de Volkskrant naar de topbeloningen bij 119 bedrijven in de (semi) publieke sector blijkt dat veel salarissen een stuk hoger liggen dan de huidige norm van 230.000 euro.

Toezichthouders

De Volkskrant heeft een lijst gepubliceerd met de topinkomens van toezichthouders en bestuurders bij woningcorporaties, in het onderwijs en in de zorg op een rij.

Vooral de bazen bij financiële toezichthouders De Nederlandsche Bank(DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) zullen vanaf januari flink wat salaris moeten inleveren.  In de toptien van de lijst komen acht inkomens voor van bestuurders werkzaam bij DNB of AFM.

Afbouwen

De president van DNB Klaas Knot zal er het meest op achteruit gaan: hij verdient momenteel 422.573 euro. Daarnaast belonen vooral zorginstellingen te veel; twintig van de 25 instellingen keerden salarissen uit boven de norm.

Vestia

Opvallend is dat de bestuursvoorzitter van woningcorporatie Vestia Arjan Schakenbos in het onderzoek als meest bescheiden topbestuurder uit de bus komt. Hij verdiende vorig jaar 123.886 euro en zit dus ruim onder de toekomstige norm.

Zijn voorganger Erik Staal haalde meer dan een half miljoen euro binnen en kreeg bij zijn vertrek een premie van 3,5 miljoen. Hij kwam later ten val en moest voor de Parlementaire Enquêtecommissie verschijnen om zich te verantwoorden over onder meer het speculeren met derivaten.

zie ook;

Woede om gouden handdruk manager

Telegraaf 17.07.2014 De ontslagvergoeding voor een manager van de sociale werkplaats in Amersfoort heeft in de lokale SP voor verontwaardiging gezorgd.

De medewerker van het Regionaal Sociaal Werkvoorzieningschap Amersfoort kreeg na zijn ontslag bijna 300.000 euro mee zonder dat de wethouders van de deelnemende gemeenten er vanaf wisten, meldt RTV Utrecht.

Bestuurder wordt goedkoper, verontwaardiging werpt vruchten af

Trouw 16.07.2014 De loonkosten van tijdelijke bestuurders van zorginstellingen zijn sinds 2008 gedaald, blijkt uit de jaarverslagen. Trouw bracht de loonkosten en het type aanstelling van tijdelijke bestuurders in de zorg in kaart naar aanleiding van ophef over de tarieven van interim-bestuurders.

Het lijkt erop dat de publieke verontwaardiging over topbeloningen effect heeft.

Kostten tijdelijk aangestelde en externe bestuurders in 2008 nog gemiddeld zestienduizend euro per maand, in 2012 was dat gedaald naar dertienduizend euro. Een daling van bijna twintig procent. De salarissen van vaste bestuurders blijven daarentegen redelijk stabiel. Die daalden sinds 2008 met ruim zevenhonderd euro naar gemiddeld 11.600 euro in 2012.

juli 22, 2014 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , , | 16 reacties

Parlementair onderzoek woningbouwcorporaties van start

Parlementair onderzoek

Parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties

Hoorzitting / rondetafelgesprek

Rapport ‘Toezicht op presteren van woningcorporaties’

2e kamer 03-06-2014 -De afgelopen jaren is een aantal woningcorporaties in opspraak geraakt in verband met financieel wanbeheer. Bekende voorbeelden zijn Rochdale, Vestia en Woonbron. Hoewel de meeste woningcorporaties in Nederland voor zover bekend hun wettelijke taken naar behoren vervullen, trokken de opeenvolgende incidenten de aandacht – niet alleen van de pers, maar ook van de Tweede Kamer. Deze laatste besloot in 2012 een parlementaire enquête uit te voeren. De Tijdelijke Commissie Woningcorporaties stelde een onderzoeksplan op dat in april 2013 door de Tweede Kamer werd goedgekeurd.

Download bijgevoegd document(PDF)

Voorheen overheidstaken lopen tegen problemen !!!!! 

Kortom, groot Gerommel in de (semi)publieke sector !!!!  Kabinet Rutte II wil daarom een ‘ gedragscode voor behoorlijk bestuur’ om misstanden in de semipublieke sector te voorkomen. Dit naar aanleiding van wanbestuur en zelfverrijking bij de grootste woningbouwvereniging van Nederland, VESTIA, en bij de destijds grootste scholenkoepel, Amarantis. ‘In een aantal gevallen lijkt het bestuurders en toezichthouders te hebben ontbroken aan een moreel kompas’, schrijft minister van Economische Zaken, Henk Kamp (VVD) onlangs in een brief aan de Tweede Kamer.

zie ook: Gedonder in de top ook bij de woningcorporaties

‘Voorkomen moet worden dat bestuurders elkaars salaris bepalen’

‘Topinkomens publieke sector ver boven norm’

Trouw 19.07.2014 Veel topbestuurders in de zorg, het onderwijs en bij woningcorporaties en toezichthouders verdienen nog altijd fors meer dan de huidige balkenendenorm van 230.000 euro. Er zal dus fors ingeleverd moeten worden als de normering van topinkomens volgend jaar verder wordt aangescherpt. Dit blijkt uit een vandaag gepubliceerd onderzoek vande Volkskrant.

Klaas Knot, president van De Nederlandsche Bank (DNB), was in 2013 goed voor een brutoloon van 422.573 euro (inclusief pensioen en onkosten). Ook andere DNB-bestuurders prijken hoog op de lijst van topinkomens die krant heeft samengesteld. Paul Riemens van de Luchtverkeersleiding verdiende 363.109 euro, Theodor Kockelkoren van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) 335.116 euro, en Willem Geerlings van het Medisch Centrum Haaglanden 309.696 euro.

Top van publieke sector moet fors salaris inleveren

VK 19.07.2014 De top van de (semi)publieke sector moet de komende jaren zwaar inleveren. Terwijl het kabinet het salarisplafond per 1 januari verder wil verlagen naar een ministerssalaris van 169 duizend euro, verdienen veel bestuurders in de zorg, het onderwijs en bij corporaties en toezichthouders nu nog meer dan de huidige ‘balkenendenorm’ van 230 duizend euro.

Dit blijkt uit onderzoek van de Volkskrant naar de beloning in de jaarverslagen van 119 (semi)publieke bedrijven en instellingen. Vooral bij de financiële toezichthouders DNB en AFM liggen de beloningen nog ver boven de norm. Acht van de tien bestuurders in de toptien van het Volkskrant-onderzoek werken bij De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten. DNB-president Klaas Knot is met een brutosalaris van 422.573 euro (inclusief pensioen en onkosten) de best verdienende bestuurder in de semipublieke sector.

MEER OVER;

o   Topsalarissen

o   Economie

o   Politiek

o   Topsalarissen

o   Kabinet-Rutte II

Top moet inleveren

Telegraaf 19.07.2014 Klaas Knot, president van De Nederlandsche Bank (DNB), was in 2013 goed voor een brutoloon van 422.573 euro (inclusief pensioen en onkosten). Ook andere DNB-bestuurders prijken hoog op de lijst van topinkomens die krant heeft samengesteld. Paul Riemens van de Luchtverkeersleiding verdiende 363.109 euro, Theodor Kockelkoren van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) 335.116 euro, en Willem Geerlings van het Medisch Centrum Haaglanden 309.696 euro.

Het kabinet wil het salarisplafond in de (semi)publieke sector per 1 januari volgend jaar juist verder verlagen naar een ministerssalaris van circa 169.000 euro. Het nieuwe maximum geldt voor nieuwe bestuurders. Voor huidige bestuurders die boven de norm zitten, gaat een overgangsperiode gelden. Zij moeten hun salaris komende jaren stapsgewijs minderen tot de norm.

Bestuurders publieke sector verdienen nog altijd flink boven norm

NRC 19.07.2014  Veel topbestuurders in de zorg, het onderwijs en bij de woningcorporaties verdienen nog altijd fors meer dan de huidige ‘balkenendenorm’ van 230 duizend euro. Dat meldt de Volkskrant vandaag op basis van een onderzoek naar de beloning in de jaarverslagen van 119 (semi)publieke bedrijven en instellingen. Bekijk een langere lijst op de site van De Volkskrant.  LEES VERDER

TOPSALARIS

Top publieke sector moet toezien hoe salaris wordt gekort

Elsevier 19.07.2014 DNB-directeur Klaas Knot zit het verst boven de balkenendenorm. Bestuurders in het onderwijs, de zorg en bij woningcorporaties verdienen vaak meer dan de balkenendenorm van 230.000 euro. Met de kabinetsplannen om de norm verder te verlagen zal de top van de publieke sector flink moeten gaan inleveren.

Uit onderzoek van de Volkskrant naar de topbeloningen bij 119 bedrijven in de (semi) publieke sector blijkt dat veel salarissen een stuk hoger liggen dan de huidige norm van 230.000 euro.

Toezichthouders

De Volkskrant heeft een lijst gepubliceerd met de topinkomens van toezichthouders en bestuurders bij woningcorporaties, in het onderwijs en in de zorg op een rij.

Vooral de bazen bij financiële toezichthouders De Nederlandsche Bank(DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) zullen vanaf januari flink wat salaris moeten inleveren.  In de toptien van de lijst komen acht inkomens voor van bestuurders werkzaam bij DNB of AFM.

Afbouwen

De president van DNB Klaas Knot zal er het meest op achteruit gaan: hij verdient momenteel 422.573 euro. Daarnaast belonen vooral zorginstellingen te veel; twintig van de 25 instellingen keerden salarissen uit boven de norm.

Vestia

Opvallend is dat de bestuursvoorzitter van woningcorporatie Vestia Arjan Schakenbos in het onderzoek als meest bescheiden topbestuurder uit de bus komt. Hij verdiende vorig jaar 123.886 euro en zit dus ruim onder de toekomstige norm.

Zijn voorganger Erik Staal haalde meer dan een half miljoen euro binnen en kreeg bij zijn vertrek een premie van 3,5 miljoen. Hij kwam later ten val en moest voor de Parlementaire Enquêtecommissie verschijnen om zich te verantwoorden over onder meer het speculeren met derivaten.

zie ook

Kabinet verlaagt balkenendenorm voor publieke sector

VK 01.07.2014 Managers in de publieke sector (onder meer onderwijs, zorg, woningcorporaties) mogen in de toekomst niet meer verdienen dan een minister. Het kabinet verlaagt deze zogeheten balkenendenorm van 130 procent van een ministersalaris naar 100 procent. Het wetsvoorstel moet nog worden goedgekeurd door Tweede en Eerste Kamer.

Topinkomens publieke sector verder verlaagd

RO 01.07.2014 De regering heeft het wetsvoorstel voor verlaging van de norm voor topinkomens in de publieke en semipublieke sector naar 100% van het ministerssalaris ingediend bij de Tweede Kamer. Nu mogen de topfunctionarissen nog 130% van een ministerssalaris verdienen. De wet moet op 1 januari 2015 ingevoerd worden. De ministerraad stemde hiermee in op voorstel van minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Documenten en publicaties;

Wetsvoorstel verlaging bezoldigingsmaximum WNT  Kamerstuk | 01-07-2014

Nader rapport voorstel van wet verlaging bezoldigingsmaximum WNT  Kamerstuk | 01-07-2014

Memorie van Toelichting Wet verlaging bezoldigingsmaximum WNT  Kamerstuk | 01-07-2014

Advies Raad van State inzake voorstel van wet verlaging bezoldigingsmaximum WNT Kamerstuk | 01-07-2014

Verder: 

Vestia

Het meest in opspraak kwam Vestia, een van de grootste corporaties, met veel huizen in Den Haag o.a. Spoorwijk. Het bedrijf stond voor twee miljard in het rood na risicovolle beleggingen. Topman Erik Staal trad af, maar kreeg wel miljoenen euro’s mee. Het is niet bekend of Staal ook wordt gehoord door de enquêtecommissie. De verwachting is dat de commissie het onderzoek in oktober 2014 afrondt. » Lees alle berichtgeving over de misstanden bij Vestia in ons dossier

Zes weken lang zullen getuigen en deskundigen onder ede worden gehoord: corporatiedirecteuren, leidinggevenden uit de corporatiesector, commissarissen, toezichthouders, ambtenaren en politici. Het onderzoek beslaat de laatste 20 jaar.

Zware incidenten

Aanleiding zijn de Zeven zonden van woningcorporaties van de laatste jaren, zoals bij VestiaWoonbron en Rochdale. De commissie gaat met een aantal corporaties speciaal aan de slag. Behalve met de hiervoor genoemde zijn dat RentreeWoningstichting Geertruidenberg (WSG),  Servatius  en Laurentius.

Een (kort) overzicht

Het cruiseschip SS Rotterdam, het fiasco van de Rotterdamse woningcorporatie Woonbron, zal weer langskomen. En de zonnekoningen zullen opnieuw in de schijnwerpers staan. Zoals oud-topman Möllenkamp van Rochdale, die op kosten van de baas een Maserati reed en zich op een personeelsfeest uit een helikopter liet zakken. En natuurlijk voormalig Vestia-topman Erik Staal, die met zijn derivatenavontuur bijna de hele corporatiesector mee de afgrond in sleurde. om deze zeven schandalen gaat het

Toezicht

Ook het toezicht op de sector zal beter moeten worden geregeld. Volgens de rekenkamer is dit nu onvolledig’ waardoor o.a. het ministerie en de gemeenten te weinig mogelijkheden hebben om wantoestanden aan te pakken.

De commissie staat onder voorzitterschap van oud-PVV’er Roland van Vliet, die nu een eenmansfractie belichaamt.

Werken bij een woningbouwcorporatie is weleens leuker geweest. Dankzij schandalen als de verspilde miljoenen bij de renovatie van een oud stoomschip (de SS Rotterdam), de bouw van een mislukte campus bij de Universiteit Maastricht en fraude is hun imago beroerd.

En dankzij heffingen als de verhuurderheffing – een door het rijk opgelegde bijdrage aan de bezuinigingen – en reddingsacties voor noodlijdende collega-corporaties gaat het ook financieel niet al te best.

En dan beginnen vanaf volgende week dinsdag ook nog eens de ongetwijfeld pijnlijke openbare verhoren in de parlementaire enquête naar misstanden in de sector.

Zes weken lang

Commissievoorzitter Roland van Vliet (ex-PVV) wil de verantwoordelijken “publiekelijk verantwoording laten afleggen over hun handelen”, zei hij deze week tijdens een persconferentie.

Onderzoek

De Tweede Kamer heeft op 16 april 2013 de onderzoeksopdracht voor een parlementaire enquête woningcorporaties vastgesteld. De commissie, onder voorzitterschap van PVV-Kamerlid Roland van Vliet, brengt naar verwachting in oktober 2014 haar eindrapport uit.

Plan van aanpak Tijdelijke commissie Woningcorporaties (11 april 2013) Download pdf

zie ook: Rapport De balans verstoord

Zie ook: Parlementaire onderzoek – enquête naar misstanden bij woningcorporaties – deel 2

Zie ook: Parlementaire onderzoek – enquête naar misstanden bij woningcorporaties – deel 1

zie ook: Parlementaire onderzoek – enquête naar misstanden bij woningcorporaties – deel 2

Plan van aanpak Tijdelijke commissie Woningcorporaties (11 april 2013) Download pdf

zie ook: Parlementaire onderzoek – enquête naar misstanden bij woningcorporaties – deel 1

Zie ook: Het gedonder met Vestia gaat gewoon verder !!!! deel 2

ook: Het gedonder met Vestia gaat gewoon verder !!!! deel 1

Zie ook; Het Toezicht op Vestia en andere woningcorporaties wordt aangepakt

en ook:Niet alleen Vestia en HaagWonen maken er een zootje van

en: Vestia-gate ???

zie: Parlementaire onderzoek – enquête naar misstanden bij woningcorporaties

En verder: Onderzoekscommissie verzelfstandiging (Privatisering) van overheidsdiensten – eindrapport

Zie: Onderzoekscommissie verzelfstandiging (Privatisering) van overheidsdiensten

Zie ook: Privatisering – het eerste parlementair onderzoek in de Senaat.

ERIK STAAL – Elsevier

VESTIA – Elsevier 

Rekenkamer over corporaties Open pdf (5,5 MB)

WOUTER BOS – Elsevier

PIET HEIN DONNER – Elsevier 

ROCHDALE – Elsevier

Toezicht gebrekkig.

„Vanuit de organisaties kwam geen afdoende correctie en de toezichthouders bogen in de meeste gevallen mee. Gemeentepolitici traden niet op vanwege hun belangen bij de omvangrijke investeringen van de corporaties”, aldus de onderzoekers. Daarmee doelen zij overigens niet op persoonlijk gewin, maar om het belang van de investeringen voor de ontwikkeling van de gemeenten.

Aan het falend leiderschap van bestuurders ging vaak een lange periode vooraf. „De bestuurders verkregen langzaam maar zeker een autonome positie, waarbij gedurfde prestaties tot veel steun binnen en buiten de corporatie leidden en tegelijkertijd het gevoel versterkten „onaantastbaar” te zijn. Deze overmoed werd niet getemperd en het falen werd niet opgemerkt. Zo konden de bestuurders een traject van lef en lof naar schade en schande doormaken.”

De uitkomsten van het onderzoek van de bestuurskundigen lopen vooruit op de conclusies van de parlementaire enquêtecommissie die onderzoek deed naar woningcorporaties. Deze commissie presenteert op 30 oktober 2014 haar eindrapport.

Voormalig Vestia-baas Erik Staal zette Haagse gemeenteraad buitenspel

RTVWEST 07.09.2014 DEN HAAG – De oud-topman Erik Staal van Vestia was ook al als directeur-bestuurder van het Haagse gemeentelijk Woningbedrijf megalomaan en gek op geld. Hij duldde geen tegenspraak en passeerde soms zelfs de gemeenteraad.

Raad buitenspel bij grondaankoop

Staal zocht telkens de grenzen van het toelaatbare op. In 1992 kocht hij grond op de nieuwbouwlocatie Ypenburg.
Daarvoor was toestemming nodig van de gemeenteraad, maar die werd niet eens ingelicht.

Staal verblijft meestal in zijn villa van 2 miljoen euro op Bonaire, maar was voor de zomer in Den Haag voor de parlementaire enquetecommissie Woningcorporaties. Die doet onderzoek naar het debacle van Vestia en komt in oktober met het eindrapport.  Lees verder

gerelateerde artikelen;

Erik Staal van Vestia had lak aan de gemeenteraad

Den HaagFM 07.09.2014 Oud-topman Erik Staal van woningcorporatie Vestia was ook al als directeur van het Haagse Gemeentelijk Woningbedrijf “megalomaan en gek op geld”. Dat staat in het boek ‘De vrije val van Vestia’, dat net is verschenen. Staal duldde geen tegenspraak en passeerde soms zelfs de gemeenteraad.

De schrijvers van het boek reconstrueren het financiële debacle van de grootste woningcorporatie van Nederland. Vestia ging bijna failliet door de aankoop van riskante beleggingsverzekeringen. Honderden mensen moesten worden ontslagen en onder meer in Den Haag kwamen tientallen bouwprojecten stil te liggen. Staal zocht telkens de grenzen van het toelaatbare op, staat in het boek. In 1992 kocht hij bijvoorbeeld grond op de nieuwbouwlocatie Ypenburg. Daarvoor was toestemming nodig van de gemeenteraad, maar die werd niet eens ingelicht. …lees meer

‘Vestia-bestuurder Staal wilde Bouwfonds kopen’

RTVWEST 06.09.2014 Voormalig bestuursvoorzitter Erik Staal van woningcorporatie Vestia heeft naar eigen zeggen in 2006 Bouwfonds willen overnemen, de grootste commerciële projectontwikkelaar van Nederland. Staal wilde de overname doen samen met Bank Nederlandse Gemeenten (BNG), zo meldt Het Financieele Dagblad.

‘Interesse Tweede Kamer’

Staal bestrijdt dat hij werd gedreven door megalomanie.  ‘Groter worden zonder meer is nooit mijn bedoeling geweest. In dit geval wilde ik alleen de Bouwfonds-activiteiten weer terugbrengen in de semipublieke sector.’ Staal had daarover naar eigen zeggen ook enkele Tweede Kamerfracties gepolst. ‘Die toonden zich geïnteresseerd.’

In 2012 bracht Staal woningcorporatie Vestia aan de rand van de afgrond door risicovolle beleggingen. Het bedrijf stond voor 2 miljard euro in het rood. Topman Staal trad daarna af, maar kreeg wel een zeer riante vertrekregeling van 3,5 miljoen euro. Hier was veel verzet tegen, maar de rechtbank heeft besloten dat Staal het geld mag houden.  … Lees verder

Gerelateerde artikelen:

“Vestia-baasErikStaalwildeBouwfondskopen”

Den HaagFM 06.09.2014 Voormalig Vestia-baas Erik Staal heeft naar eigen zeggen in 2006 Bouwfonds willen overnemen, de grootste commerciële projectontwikkelaar van Nederland.

Staal wilde de overname doen samen met Bank Nederlandse Gemeenten (BNG), zo meldt Het Financieele Dagblad. Voormalig BNG-bestuursvoorzitter Pim Vermeulen en zijn rechterhand Carel van Eykelenburg bevestigen Staals plannen. Maar het voorstel strandde vrijwel direct. Vermeulen noemde wat Staal voorstelde “buiten alle proporties”. …lees meer

‘Rentederivaten tikken als tijdbommen onder publieke instellingen’

VK 18.08.2014 Zorginstellingen, gemeenten en corporaties laten zich nog steeds riskante derivaten aansmeren, schrijft Patrick van Gerwen.

  •  Het risico is dat de instelling na afloop van de eerste periode ineens wordt geconfronteerd met rentelasten die fors omhoog gaan

De openbare verhoren in de parlementaire enqûete woningcorporaties hebben weer wat meer inzicht gegeven in het gebruik van rentederivaten bij (semi-)publieke instellingen.

Zowel bij woningcorporaties, zorginstellingen als gemeenten wordt gebruik gemaakt van zeer riskante renteproducten. Deze constructies met rentederivaten maken eerst lage rentelasten mogelijk. Daarvoor moet mogelijk in de toekomst een hoge prijs worden betaald en dat kan een significante impact hebben op de exploitatie van deze instellingen.

Deze constructies staan bekend als ‘extendible leningen’ of leningen met ‘embedded swaps’ en passen niet bij verantwoord renterisico-management. Ze vormen een tijdbom voor de toekomstige rentelasten die een instelling moet betalen.

‘FALENDE BESTUURDER KRIJGT ALLE RUIMTE’

BB 11.08.2014 Bestuurders van woningcorporaties hebben jarenlang te veel ruimte gekregen van de politiek en toezichthouders. Dat bevorderde de grootheidswaanzin van bestuurders, met allerlei incidenten als gevolg.

Omgeving keek toe
Dat blijkt uit onderzoek van bestuurskundigen van de TU Delft, GenP Governance en Vrije Universiteit Amsterdam. Zij analyseerden zes gevallen van falend leiderschap bij woningcorporaties. Volgens hen is het falen niet alleen te verklaren vanuit de persoonlijke autoritaire leiderschapsstijl van de bestuurders. Personen in de omgeving van de bestuurders keken toe en lieten het gebeuren.

GERELATEERDE ARTIKELEN;

“Toezichthouders en politiek faalden bij Vestia”

Den HaagFM 11.08.2014 De problemen bij woningcorporaties zoals Vestia zijn niet alleen te wijten aan falende bestuurders, maar ook aan het lakse gedrag van onder meer toezichthouders en de politiek. Dat schrijven onderzoekers van de TU Delft, de Vrije Universiteit Amsterdam en onderzoeksbureau GenP Governance in een rapport dat maandag is verschenen.

Door het gebrekkige optreden van de toezichthouders en de politiek duurde het vaak te lang voordat het bestuur van corporaties op de vingers werd getikt. Bestuurders zoals Erik Staal van Vestia hadden het gevoel “onaantastbaar” te zijn, zegt onderzoeker Rik Koolma. “Deze overmoed werd niet getemperd en het falen werd niet opgemerkt”, zo stelt hij. “Zonnekoningengedrag van bestuurders alleen is een te simpele verklaring. Bestuurders hebben jarenlang te veel ruimte gekregen.”

Vestia kwam in 2012 zwaar in de problemen. Risicovolle beleggingen zadelden de corporatie op met een schuld van twee miljard euro. Honderden mensen verloren hun baan en onder meer in Den Haag kwam tientallen bouwprojecten stil te liggen. Vestia stond op omvallen, maar kon gered worden met hulp van de overheid, banken en andere woningcorporaties. …lees meer

‘Alle ruimte falende bestuurder’

Telegraaf 11.08.2014 Bestuurders van woningcorporaties hebben jarenlang te veel ruimte gekregen van de politiek en toezichthouders. Dat bevorderde de grootheidswaanzin van bestuurders, met allerlei incidenten als gevolg.

Dat blijkt uit onderzoek van bestuurskundigen van de TU Delft, GenP Governance en Vrije Universiteit Amsterdam. Zij analyseerden zes gevallen van falend leiderschap bij woningcorporaties.

Volgens hen is het falen niet alleen te verklaren vanuit de persoonlijke autoritaire leiderschapsstijl van de bestuurders. Personen in de omgeving van de bestuurders keken toe en lieten het gebeuren.

‘Woningcorporaties schuldig? Nee, het was een systeemfout’

VK 31.07.2014 De uitkomst van de parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties stond al vast, schrijft Marcel van Dam. Namelijk: Het falen van een aantal corporaties is te wijten aan systeemfouten. Iedereen is dus schuldig.

Ik was stomverbaasd over de getuigenis van Arnoud Boot, hoogleraar financiële markten.

In de jaren tachtig begon de overheid zich terug te trekken als financier van de sociale woningbouw. Om die reden richtte de corporatiesector een waarborgfonds op, het WSW, dat woningcorporaties in de gelegenheid stelde op de kapitaalmarkt geld te lenen tegen een lagere rente door voor elkaar borg te staan. Dat bleek een goede zet toen op de golven van de neoliberale revolutie werd besloten de hele corporatiesector te verzelfstandigen en de financiering en subsidiering in één klap te beëindigen. Het WSW begon aan een bloeiperiode, temeer omdat de overheid als achtervang voor de borging ging fungeren.

‘Vaste prik: oud-politicus wordt toezichthouder, maar houdt geen toezicht’

18.07.2014 Na een periode van te veel geld, te weinig concurrentie en geen toezicht valt nu te vrezen dat de oplossing wordt gezocht in minder geld en meer toezicht, schrijft Meindert Fennema. ‘Vergeet niet dat concurrentie de motor van de vooruitgang is.’

‘Na ons verhoor door de parlementaire enquêtecommissie woningcorporaties is de knokpartij tussen Wouter Bos en mij, begonnen in het kabinet-Balkenende IV, weer breed uitgemeten.’ Zo begon Ella Vogelaar haar opiniestuk in de Volkskrant, waarin zij pleitte voor meer samenwerking tussen PvdA, SP en GroenLinks. De voorzitter van de Jonge Socialisten in de PvdA sluit zich daar bij aan.

De PvdA verkeert electoraal in een diepe crisis, schrijft Vogelaar, maar ‘de vraag of er misschien iets mis is met het beleid, waardoor veel kiezers en leden zich niet meer herkennen in hun partij lijkt niet te worden gesteld’.

Al die instellingen werden vroeger gecontroleerd door ambtenaren die toezicht hielden namens de minister, een gedeputeerde of een wethouder. Na de verzelfstandiging werd dat ambtelijke toezicht vervangen door een ‘Raad van Toezicht’. Zo zou de overheid ‘op afstand’ blijven, hoewel de minister, vaak in opdracht van de Tweede Kamer, wel allerlei eisen oplegde: streefcijfers moesten gehaald worden en er werden ‘convenanten’ gesloten die vaak neerkwamen op een dictaat van de overheid. Die eisen kwamen niet voort uit enig inzicht in het functioneren van de gezondheidszorg, het onderwijs, het openbaar vervoer of de woningmarkt, maar werden bepaald door de politieke waan van de dag. Over de sociale woningbouw schrijft Xander van Uffelen terecht: ‘De overheid kiest voor liberalisering van de huurmarkt, maar zegt tegelijk dat grote commerciële projecten verboden zijn. De overheid wil de risico’s en kosten beperken, maar ook nog even 1,8 miljard euro verdienen met een megabelasting voor corporaties.’


‘Medeverdachte ex-topman Rochdale wordt afgeperst’›

NRC 12.07.2014 Henk Oudt, een medeverdachte van ex-topman van Rochdale Hubert Möllenkamp wordt gechanteerd. Dat meldtDe Telegraaf vandaag op grond van vertrouwelijke correspondentie tussen advocaten van alle betrokkenen.

Oudt wordt volgens de krant afgeperst met heimelijk opgenomen gesprekken die hij heeft gevoerd met Möllenkamp. De krant haalt een afpersingsbrief aan waarin zou staan:

“Indien jij de gelden die je mij zou betalen niet binnen vijf dagen overmaakt, zal ik stappen ondernemen. En die stappen zullen zeer nadelig voor jou uitpakken. De opgenomen gesprekken worden naar het OM gestuurd.”

MÖLLENKAMP WORDT ONDERZOCHT DOOR JUSTITIE

Möllenkamp als topman van Rochdale rondreed in een Maserati werd in 2010 op staande voet ontslagen wegens zelfverrijking. Rochdale beschuldigde de directeur van verduistering en valsheid in geschrifte. Justitie onderzoekt of Möllenkamp zich als bestuursvoorzitter van Rochdale door zeker drie zakenrelaties heeft laten omkopen. Möllenkamp, zijn vrouw en drie zakenpartners zijn verdachte in het onderzoek.

Oudt wordt ervan verdacht als directeur-eigenaar van het Amsterdamse sloopbedrijf Steenkorrel een half miljoen euro smeergeld te hebben betaald aan Möllenkamp. Ook zou hij hem enkele dure Mercedessen cadeau hebben gedaan. Möllenkamp kocht in 2005 de helft van jachthaven aan de Nieuwe Meer van Oudt. Hij wilde op het perceel aan het Nieuwe Meer een hotel en woningen bouwen. De andere helft werd gekocht door vastgoedhandelaar Evert Kroon, die in 2012 werd veroordeeld tot 1,5 jaar cel wegens belastingfraude. Na het ontslag van Möllenkamp trok Rochdale de stekker uit het project.

Lees meer;

7 JUN Verhoor // Tja, de corporatiedirecteur wilde gewoon in een mooie Maserati rijden

4 JUN Sorry, sorry, sorry, voor deze zeven schandalen

7 JUN Maserati was ‘de verkeerde keuze’

3 JUN De zeven grootste zondaars

2011 Rochdale eist 6 miljoen terug van directeur

Eindrapport enquêtecommissie Vestia op 30 oktober

Den HaagFM 11.07.2014 De Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties biedt op 30 oktober haar eindrapport aan aan de Tweede Kamer.

De enquêtecommissie, onder voorzitterschap van oud-PVV’er Roland van Vliet, onderzoekt het corporatiestelsel en de incidenten die daar plaatshadden.

De afgelopen weken hield ze openbare verhoren. Daarbij werden hoofdrolspelers uit de volkshuisvestingswereld, maar ook onder anderen (oud-)bewindslieden gehoord. Ook oud-wethouder Marnix Norder moest voor de commissie verschijnen. Hij vertelde dat de ellende met Vestia onze stad honderden miljoenen heeft gekost. …lees meer

‘Woningbouwsector is speelbal geworden van geldbeluste managers’

VK 11.07.2014 Geldverkwistende managers aangestuurd door een zwabberende overheid, daar kwam weinig goeds uit, schrijft Xander van Uffelen in het commentaar van de Volkskrant.

Het rammelende en versnipperde toezicht is een tweede belangrijke oorzaak van de wantoestanden in de corporatiesector.

De parlementaire enquête naar de woningbouwcorporaties heeft intrigerende verhoren opgeleverd met de hoofdrolspelers van alle corporatiemissers, maar nog geen duidelijke richting uitgestippeld naar een eenduidige oplossing. Met spanning worden daarom de politieke conclusies en aanbevelingen afgewacht die de commissie onder leiding van ex-PVV’er Roland van Vliet over enkele maanden zal trekken. Kiest de commissie voor strakke aansturing door de overheid, of voor een combinatie van liberalisering en strakker toezicht?

Eindrapport enquêtecommissie Woningcorporaties op 30 oktober

RTVWEST 10.07.2014 De Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties biedt op 30 oktober haar eindrapport aan aan de Tweede Kamer. Ze heeft dat donderdag laten weten.

De enquêtecommissie, onder voorzitterschap van onafhankelijk Kamerlid Roland van Vliet, onderzoekt het corporatiestelsel en de incidenten die daar plaatshadden. De afgelopen weken hield ze openbare verhoren. Daarbij werden hoofdrolspelers uit de volkshuisvestingswereld, maar ook onder anderen (oud-)bewindslieden gehoord.

LEES OOK: Opvallende uitspraken tijdens Parlementaire Enquête Woningcorporaties  Lees verder

 gerelateerde artikelen;

Vier lessen uit de parlementaire enquête woningcorporaties

Trouw 10.07.2014 Met 58 openbare verhoren lichtte de parlementaire enquêtecommissie woningcorporaties al een flinke tip van de sluier van haar bevindingen op. De lessen: de cultuur moet anders, het toezicht scherper, het ministerschap bestendiger. Maar vooral: schoenmaker, blijf bij je leest.

Verwant nieuws;

Privatiseringsverdriet

Trouw 08.07.2014 Met nog twee dagen parlementaire enquête te gaan, ligt de wereld van de woningbouwcorporaties uitgekleed op straat. Senator Roel Kuiper onderzocht en beschreef hoe het algemeen belang uit beeld verdween met de privatisering van allerlei overheidsorganisaties.

  •  Er was nauwelijks discussie over het waarom van het privatiseren. Geen bevlogen ideologisch debat zoals bij de buren onder Thatcher.

     

Wilden we echt dat driekwart van onze elektriciteitsbedrijven verkocht werd aan het buitenland? Wilden we echt dat een solide postbezorging afzakte naar een matige kwaliteit? Willen we echt dat bestuurders van verzelfstandigde overheidsdiensten en woningbouwcorporaties zich ‘marktconform’ laten uitbetalen in astronomische bedragen, terwijl ze nog altijd een publiek belang dienen?’

Roel Kuiper gaat nog een tijdje door met het opwerpen van retorische vragen in zijn boek ‘De terugkeer van het algemeen belang’ dat dit jaar uitkwam. Privatiseringsverdriet, noemt hij het beeld dat uit die vragen opdoemt.

Verwant nieuws;

Groep de Mos eist spoeddebat over uitspraken Marnix Norder

Den HaagFM 09.07.2014 Groep de Mos in de Haagse gemeenteraad wil dat er een spoeddebat komt over de uitspraken van oud-wethouder Marnix Norder voor de de Parlementaire Enquête Woningcoöperaties.

Norder zei daar woensdag de Haagse gemeenteraad bewust niet te hebben geïnformeerd over de problemen van woningcoöperatie Vestia, omdat de minister om geheimhouding had gevraagd. Fractievoorzitter Richard de Mos vindt dat niet kunnen. “Het bewust niet informeren van de Haagse gemeenteraad is onaanvaardbaar en belet de democratische mogelijkheden van partijen om in te spelen op actuele situaties in de stad. Ik wil hierover in een spoeddebat de onderste steen boven krijgen, want de prietpraat die Norder tijdens zijn verhoor bij de parlementaire enquête heeft uitgeslagen is echt schokkend.” …lees meer

Opvallende uitspraken tijdens Parlementaire Enquête Woningcorporaties

RTVWEST 09.07.2014 In 19 dagen heeft de Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties bijna 60 getuigen in het openbaar gehoord over het corporatiestelsel en de incidenten die er plaatshadden. Woensdag was de laatste dag. Onder meer oud-wethouder in Den Haag Marnix Norder en Vestiabestuurders Erik Staal en Jeroen Lugte kwamen aan het woord. Hieronder een aantal opmerkelijke uitspraken van de getuigen.Lees verder

Gerelateerde artikelen

Oud-wethouder Den Haag Marnix Norder: Ellende Vestia kostte gemeente 100 tot 200 miljoen euro

RTVWEST 09.07.2014 ‘De ellende die Vestia heeft veroorzaakt, heeft Den Haag 100 tot 200 miljoen euro gekost’, zegt de Haagse oud-wethouder Marnix Norder woensdag tegen de Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties. Dat komt neer op 200 tot 400 euro per Hagenaar. De oud-wethouder was verbaasd toen hij hoorde over de problemen bij Vestia door – in zijn woorden – ‘casinobeleid’. Hij kende Vestia als een sterke corporatie waar goed afspraken mee te maken waren en waar goede mensen werkten.

Bijna 60 getuigen

Na verhoren van bijna 60 getuigen in 19 dagen, is het openbare deel van de parlementaire enquête naar misstanden bij woningcorporaties woensdagmiddag waarschijnlijk afgerond. Lees verder

Gerelateerde artikelen;

MarnixNorder: “Ellende Vestia kostte gemeente honderden miljoenen euro’s”

Den HaagFM 09.07.2014  “De ellende die Vestia heeft veroorzaakt, heeft Den Haag honderd tot 200 miljoen euro gekost”, zei oud-wethouder Marnix Norder woensdag tegen de Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties. De kostenpost is inclusief de miljoenen die de gemeente de komende jaren moet uitgeven om woningen van Vestia op te knappen. …lees meer

Parlementaire Enquête Woningcorporaties loopt ten einde

Den HaagFM 09.07.2014 Na verhoren van bijna zestig getuigen in negentien dagen, is het openbare deel van de parlementaire enquête naar misstanden bij woningcorporaties woensdagmiddag waarschijnlijk afgerond.

Het verlies van zeker twee miljard euro door Vestia was de grootste financiële ramp in de sector. Hierover verhoort de enquêtecommissie woensdag nog de Haagse oud-wethouder van Stadsontwikkeling Marnix Norder. …lees meer

Haagse oud-wethouder Norder: Vestia was sterke corporatie

RTVWEST 09.07.2014 ‘Ondanks schandalige zaken rond derivaten, was Vestia een sterke corporatie met goede mensen’, zegt de Haagse oud-wethouder Marnix Norder woensdag tegen de Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties. Woensdagmiddag verwacht de commissie het openbare deel van de enquête af te ronden.

Norder stelt in zijn verhoor ook dat corporaties zich te veel zijn gaan profileren als marktpartij. Het bouwen van sociale huurwoningen stond hierdoor niet meer op eerste plaats.

De parlementaire enquête vindt plaats naar aanleiding van het Vestia-drama, waarbij de corporatie voor 2 miljard het schip inging door de handel in risicovolle renteverzekeringen, zogenoemde derivaten. Vestia kwam hierdoor aan de rand van de afgrond te staan. Lees verder

Gerelateerde artikelen;

Den Haag in 60 seconden: Kwetsbare wijken grootste verliezers in Vestia-drama

Den HaagFM 09.07.2014 In het korte nieuwsprogramma Den Haag in 60 seconden van Den Haag FM zie je dagelijks het belangrijkste nieuws uit de stad. In de uitzending van dinsdag 8 juli is dat: – In het Vestia-drama zijn kwetsbare wijken in Den Haag en Rotterdam de grootste verliezers. …lees meer

‘Vestia-drama kostte Den Haag zeker 100 miljoen’

AD 09.07.2014 Het ‘idiote management’ van corporatie Vestia heeft de stad Den Haag zeker meer dan 100 miljoen euro gekost. Dat zei de Haagse oud-wethouder Marnix Norder, toen hij werd gehoord door de Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties. Die onderzoekt het corporatiestelsel en de incidenten die daar plaatsvonden, zoals het verspelen van 2 miljard euro door Vestia.

Lees ook

‘Vestia-drama kostte Den Haag zeker 100 miljoen’

Trouw 09.07.2014 Omdat Vestia zich in de financiële nesten had gewerkt, dreigde de kolossale wijk Zuidwest ‘in de prut’ te raken, aldus Norder. De corporatie kon er niet meer in investeren en het is een wijk die groter is dan de gemiddelde Nederlandse stad. De gemeente zocht een oplossing om de wijk toch goed te houden, maar die kost 80 miljoen over de komende 10 jaar. ‘Een klotebeslissing, maar we moesten het doen.’

Verwant nieuws

Flink de pineut door Vestia-drama

Telegraaf 09.07.2014 Het „idiote management” van corporatie Vestia heeft de stad Den Haag zeker meer dan 100 miljoen euro gekost. Dat bleek woensdag uit de woorden van de Haagse oud-wethouder Marnix Norder, toen hij werd gehoord door de Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties. Die onderzoekt het corporatiestelsel en de incidenten die daar plaatshadden, zoals het verspelen van 2 miljard euro door Vestia.

Gerelateerde artikelen;

08-07: Vestia-drama in kwetsbare wijk

08-07: Spies hoorde te laat van Vestia-debacle

07-07: ‘Vrees grote schade Vestia’

Enquête naar woningcorporaties loopt ten einde

RTVWEST 09.07.2014 Na verhoren van bijna 60 getuigen in 19 dagen, is het openbare deel van de parlementaire enquête naar misstanden bij woningcorporaties woensdagmiddag waarschijnlijk afgerond. Het verlies van zeker 2 miljard door Vestia was wel de grootste ramp. Hierover verhoort de enquêtecommissie woensdag nog de Haagse oud-wethouder van Stadsontwikkeling, Volkshuisvesting en Integratie Marnix Norder.

Als de Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties toch nog extra getuigen wil oproepen, dan maakt ze dat donderdag bekend. De enquêtecommissie rondt haar onderzoek naar verwachting in het najaar af.

Bonte stoet getuigen

Er is een bonte stoet getuigen voorbij gekomen: eigenzinnige en te groots denkende corporatiebazen, tekortschietende of weinig doortastende toezichthouders, dito accountants, bankiers, Kamerleden en oud-ministers. De één wees naar de ander, die ander weer naar een derde. Slechts een enkele keer klonk er een royaal excuus.

Kennis schoot tekort, regels en taken bleken onduidelijk, de controle tandeloos. In enkele gevallen was het moreel kompas lelijk uit het lood en soms lijkt er zelfs stevig te zijn gesjoemeld.

Rand van de afgrond

En zo kon het dat Vestia aan de rand van de afgrond kwam door de handel in derivaten, een riskant middel om renterisico’s af te dekken. … Lees verder

Gerelateerde artikelen

‘Mister Maserati’ spreekt

Telegraaf 09.07.2014  In 19 dagen heeft de Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties bijna 60 getuigen in het openbaar gehoord over het corporatiestelsel en de incidenten die er plaatshadden. Woensdag was de laatste dag. Hieronder een aantal quotes.

Gerelateerde artikelen;

09-07: Miljoenen vertrekpremies

27-06: Oud-Kamerleden gehoord

25-06: Maserati was al vroeg in beeld

Quotes van minister tot ‘Mister Maserati’

Telegraaf 09.07.2014 „Ik vond het een mooie auto. (…) Ik weet niet waar de vestigingsdirecteuren in reden, maar ik denk dat dat ook in de prijsklasse van 60-, 70-, 80.000 euro was.” Hubert Möllenkamp van Rochdale over zijn Maserati van de zaak.

Gerelateerde artikelen

09-07: Miljoenen vertrekpremies

27-06: Oud-Kamerleden gehoord

25-06: Maserati was al vroeg in beeld

Miljoenen vertrekpremies

Telegraaf 09.07.2014 De Amsterdamse woningcorporatie Rochdale, bekend van de Maserati-rijdende oud-bestuurder Hubert Möllenkamp, heeft het afgelopen jaar 1,5 miljoen euro aan gouden handdrukken betaald aan vijf medewerkers. Dat meldt de Volkskrant.

ROCHDALE

Rochdale deelt weer miljoenen aan oprotgeld uit

GS 09.07.2014  Woningcorporaties zijn gewetenloze zelfverrijkingsmachines voor de top. Want instellingen die vanuit een overheidsmonopolie terecht zijn gekomen op het exacte punte waar publiek en privaat elkaar overlappen blijken gulzige geldhoeren van Babylonische proporties.

Zo blijkt dat woningcorporatie Rochdale het afgelopen jaar voor 4,5 miljoen aan ontslagpremies heeft uitgereikt, waaronder vijf personeelsleden die samen goed zijn voor 1,5 miljoen. En dus moeten ze expliciet in het jaarverslag genoemd worden, omdat ze allerlei ethische nomeringen overschrijden. Kijk, dit zijn de belachelijke bedragen.

‘Rochdale betaalde vorig jaar miljoenen aan vertrekpremies’

Elsevier  09.07.2014 De Amsterdamse woningcorporatie Rochdale, bekend van de Maserati-rijdende oud-bestuurder Hubert Möllenkamp, heeft het afgelopen jaar 1,5 miljoen euro aan gouden handdrukken uitgekeerd aan vijf medewerkers. Dat schrijft de Volkskrant woensdag.

Naar huis

Vijf medewerkers kregen meer mee dan het maximum volgens de Wet normering topinkomens. Het gaat om een directeur, een manager uitvoering, een administratief medewerker contractbeheer, een onderhoudsadviseur en een participatiemedewerker. Zij gingen naar huis met bedragen van bijna 248.000 tot 329.000 euro.

Maserati

Oud-bestuursvoorzitter Hubert Möllenkamp werd begin juni verhoord door de parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties. Daarin zei hij dat het rondrijden in een Maserati met chauffeur voor een verkeerde beeldvorming heeft gezorgd. Möllenkamp reed rond in een Maserati waarvoor Rochdale 8.500 euro per maand aan leasekosten betaalde. Voor dat geld werd er wel een chauffeur bij geleverd.

De oud-topbestuurder werd in 2009 op staande voet ontslagen door Rochdale omdat hij zichzelf door gesjoemel zou hebben verrijkt. Rochdale eist miljoenen euro’s terug. Ook moet hij voor de rechter verschijnen vanwege verdenking van fraude.

‘Hoge vertrekpremies bij Rochdale’›

NRC 09.07.2014 Rochdale heeft bij de reorganisatie van het afgelopen jaar vijf medewerkers gouden handdrukken meegegeven van in totaal ruim anderhalf miljoen euro. Dat staat in het jaarverslag van de Amsterdamse woningcorporatie.

In totaal moesten 65 personeelsleden gedwongen vertrekken. Vijf van hen kregen een bedrag mee dat boven de wettelijke normen ligt. Het gaat om een directeur, een manager uitvoering, een administratief medewerker contractbeheer, een onderhoudsadviseur en een participatiemedewerker. Ze kregen bedragen variërend tussen de 329.000 en 248.000 euro. In totaal werd er zo’n 4,5 miljoen euro aan vertrekpremies betaald.

Lees meer

11 JUN Amsterdams probleemgezin vrijwillig vertrokken uit containerwoning›

11 JUN Einde containerwoning: de verhuizing van de familie Dimitrov›

24 JUN Ook aan deze woningcorporatie directeur heeft het niet gelegen

4 JUN Sorry, sorry, sorry, voor deze zeven schandalen

2011 Woningcorporatie eist zes miljoen terug van directeur›

Vooral kwetsbare wijken in Den Haag en Rotterdam de dupe van Vestia

RTVWEST 08.07.2014 Kwetsbare wijken in Den Haag en Rotterdam zijn de grootste verliezers in het Vestia-drama. De woningcorporatie kan door alle financiële ellende echter geen investeringen doen in deze wijken, maar alleen nog maar haar huizen onderhouden. Dat bleek dinsdag uit het verhoor van Daphne Braal, directeur van het Centraal Fonds Volkshuisvesting, door de Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties.

Het is ook niet uitgesloten dat Vestia nog een tweede saneringsoperatie moet ondergaan om weer helemaal financieel op orde te komen. Braal onderzoekt het stelsel van corporaties en de incidenten die daar hebben plaatsgehad. Het verlies van zeker 2 miljard door de financiële capriolen van Vestia was de aanleiding tot die enquête.

Sanering en steun

Vestia wordt echter financieel gesteund door de andere corporaties. Ook verkoopt Vestia een aantal huizen en neemt ze nog andere saneringsmaatregelen, zoals het sluiten van vestigingen.

De werkelijke kosten van de hele transactie om van de derivaten af te komen, de financiële producten waarmee Vestia zo gruwelijk de mist inging, zouden volgens deskundigen overigens nog wel eens meer dan 2,6 miljard kunnen bedragen.

Norder

De Haagse oud-wethouder van Stadsontwikkeling, Volkshuisvesting en Integratie Marnix Norder wordt woensdag verhoord door de parlementaire enquêtecommissie over Vestia.

Eerder werden ook de toenmalige topman van Vestia, Erik Staal, de oud-kasbeheerder Marcel de Vries en de Haagse oud-wethouder Peter Noordanus verhoord door de enquêtecommissie. Noordanus was voorzitter van de Raad van Commissarissen bij Vestia. … Lees verder

gerelateerde artikelen;

Vooral kwetsbare wijken dupe van financiële ellende Vestia

Den HaagFM 08.07.2014 Kwetsbare wijken in Den Haag en Rotterdam zijn de grootste verliezers in het Vestia-drama. De woningcorporatie kan door alle financiële ellende echter geen investeringen doen in deze wijken, maar alleen nog maar haar huizen onderhouden. Dat bleek dinsdag uit het verhoor van Daphne Braal, directeur van het Centraal Fonds Volkshuisvesting, door de Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties.

Het is niet uitgesloten dat Vestia nog een tweede saneringsoperatie moet ondergaan om weer helemaal financieel op orde te komen. Braal onderzoekt het stelsel van corporaties en de incidenten die daar hebben plaatsgehad. Het verlies van zeker twee miljard door de financiële capriolen was de aanleiding tot die enquête. …lees meer

Huurders betalen de rekening voor Vestia-debacle

GS 08.07.2014 Dat was een fijn optreden in de #WoCo vandaag van Daphne Braal, directeur van het toezichthoudende Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV). Ze gaf duidelijke antwoorden en had in tegenstelling tot andere getuigen weinig last van acuut geheugenverlies.

Ze heeft zich dan ook al eerder kritisch uitgelaten over het gebrek aan bevoegdheden van het CFV (‘Mijn mond viel letterlijk open toen ik hier begon. Dat had ik nog nooit meegemaakt. Ik ken geen andere toezichthouder in Nederland die nul bevoegdheden heeft. Een volstrekt bezopen situatie.’) Op een gegeven moment ging het over de gevolgen van de bijna 700 miljoen eurosaneringssteun die het CFV aan Vestia moest geven.

KWETSBARE WIJKEN LIJDEN HET MEEST ONDER VESTIA-DRAMA

BB 08.07.2014 Door alle financiële ellende die ze over zich heeft afgeroepen, kan Vestia alleen nog maar haar huizen onderhouden. De woningcorporatie kan geen echte investeringen meer doen in bijvoorbeeld de kwetsbare wijken van Rotterdam en Den Haag.

Tweede saneringsoperatie

En dan is het nog niet eens uitgesloten dat Vestia nog een tweede saneringsoperatie moet ondergaan om weer helemaal financieel op orde te komen. Dat bleek dinsdag uit het verhoor van Daphne Braal, directeur van het Centraal Fonds Volkshuisvesting, door de Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties. Die onderzoekt het stelsel van corporaties en de incidenten die daar hebben plaatsgehad. Het verlies van zeker 2 miljard door de financiële capriolen van Vestia was de aanleiding tot die enquête.

GERELATEERDE ARTIKELEN;

‘Vestia-drama vooral klap in kwetsbare wijken’

Trouw 08.07.2014 Door alle financiële ellende kan Vestia alleen nog maar huizen onderhouden. De woningcorporatie kan geen echte investeringen meer doen in bijvoorbeeld de kwetsbare wijken van Rotterdam en Den Haag. En dan is het nog niet eens uitgesloten dat Vestia nog een tweede saneringsoperatie moet ondergaan om weer helemaal financieel op orde te komen.

Dat bleek dinsdag uit het verhoor van Daphne Braal, directeur van het Centraal Fonds Volkshuisvesting, door de Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties. Die onderzoekt het stelsel van corporaties en de incidenten die daar hebben plaatsgehad. Het verlies van zeker 2 miljard euro door de financiële capriolen van Vestia was de aanleiding tot die enquête.

Meer over

Vestia-drama in kwetsbare wijk

Telegraaf 08.07.2014  Door alle financiële ellende die ze over zich heeft afgeroepen, kan Vestia alleen nog maar haar huizen onderhouden. De woningcorporatie kan geen echte investeringen meer doen in bijvoorbeeld de kwetsbare wijken van Rotterdam en Den Haag. En dan is het nog niet eens uitgesloten dat Vestia nog een tweede saneringsoperatie moet ondergaan om weer helemaal financieel op orde te komen.

Zalm dreigde Spies in Vestia-zaak

Trouw 07.07.2014 Topman Gerrit Zalm van ABN-AMRO heeft in 2012 de toenmalige minister van Binnenlandse Zaken Liesbeth Spies ‘not amused’ opgebeld toen ze bezig was de problemen van corporatie Vestia op te lossen. Hij zou daarbij er zelfs over hebben gesproken dat banken geen kredieten meer zouden verstrekken aan andere corporaties. Dat bleek vandaag uit haar verhoor door de Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties. Die onderzoekt het corporatiestelsel in het algemeen en de incidenten die daar plaats hadden in het bijzonder.

Spies staat nog steeds achter deal Vestia

NU 07.07.2014 Voormalig minister van Binnenlandse Zaken Liesbeth Spies (CDA) staat nog steeds achter de deal die is gesloten over de afwikkeling van de derivatenportefeuille bij Vestia. Het was de minst slechte oplossing, zei Spies maandagmiddag tijdens haar verhoor voor de parlementaire enquêtecommissie.

De afkoop van de portefeuille kostte twee miljard euro. Vorige maand hield Marcel de V., de voormalige kasbeheerder van Vestia, Spies nog verantwoordelijk voor het miljardenverlies.

Donner

Spies lichtte verder haar besluit toe om de Kamer vrij snel na haar aantreden vertrouwelijk te informeren over de problemen bij Vestia, waar haar voorganger Piet Hein Donner (CDA) dat niet deed.

Zij onderschreef de lezing van Donner dat hij van plan was om het parlement te informeren, maar dat dit er uiteindelijk niet van is gekomen door zijn vertrek naar de Raad van State. “In mijn beleving was er geen verschil van opvatting”, zei Spies over het beleid van haar voorganger. Dat de Kamer uiteindelijk werd geïnformeerd was niettemin “de enig denkbare” keuze, aldus Spies.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over Vestia

Vestia: Minister Donner wist te weinig en had geen idee van aanpak

RTVWEST 07.07.2014 Piet Hein Donner heeft als minister van Binnenlandse Zaken gewacht met het informeren van de Tweede Kamer over de financiële problemen bij corporatie Vestia, omdat hij er nog te weinig van wist en ook nog niet kon zeggen wat eraan moest gebeuren. Ook zijn collega’s van het kabinet werden pas later ingelicht en alleen mondeling.

Dat bleek maandag uit zijn verhoor door de Parlementaire Equêtecommissie Woningcorporaties. Die onderzoekt het corporatiestelsel in het algemeen en de incidenten die daar plaatshadden in het bijzonder. … Lees verder

Gerelateerde artikelen;

‘Vrees grote schade Vestia’

Telegraaf 07.07.2014  Piet Hein Donner heeft als minister van Binnenlandse Zaken gewacht met het informeren van de Tweede Kamer over de financiële problemen bij corporatie Vestia, omdat hij er nog te weinig van wist en ook nog niet kon zeggen wat eraan moest gebeuren. Ook zijn collega’s van het kabinet werden pas later ingelicht en alleen mondeling. Dat bleek maandag uit zijn verhoor door de Parlementaire Equêtecommissie Woningcorporaties. Die onderzoekt het corporatiestelsel in het algemeen en de incidenten die daar plaatshadden in het bijzonder.

Donner informeerde Kamer pas laat over problemen Vestia

Den HaagFM  07.07.2014 Piet Hein Donner heeft als minister van Binnenlandse Zaken gewacht met het informeren van de Tweede Kamer over de financiële problemen bij corporatie Vestia, omdat hij er nog te weinig van wist en ook nog niet kon zeggen wat eraan moest gebeuren. Ook zijn collega’s van het kabinet werden pas later ingelicht en alleen mondeling.

Dat bleek maandag uit zijn verhoor door de Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties. Die onderzoekt het corporatiestelsel in het algemeen en de incidenten die daar plaatshadden in het bijzonder. Vestia was financieel aan de rand van de afgrond gekomen en Donner, die er in september 2011 van hoorde, vreesde een grotere schade als dat voortijdig publiekelijk werd. “Het feit dat er een probleem is, is geen reden om de Kamer in te lichten”, aldus Donner. …lees meer

Donner informeerde Kamer niet omdat hij vreesde voor schade Vestia

Trouw 07.07.2014 Piet Hein Donner heeft als minister van Binnenlandse Zaken gewacht met het informeren van de Tweede Kamer over de financiële problemen bij corporatie Vestia, omdat hij er nog te weinig van wist en ook nog niet kon zeggen wat eraan moest gebeuren.

Ook zijn collega’s van het kabinet werden pas later ingelicht en alleen mondeling. Dat bleek vandaag uit zijn verhoor door de Parlementaire Equêtecommissie Woningcorporaties. Die onderzoekt het corporatiestelsel in het algemeen en de incidenten die daar plaatshadden in het bijzonder.

Meer over;

Donner informeerde Kamer bewust niet over Vestia 

NU 07.07.2014 Voormalig minister van Binnenlandse Zaken Piet Hein Donner (CDA) heeft de Tweede Kamer bewust lange tijd niet geïnformeerd over de problemen bij woningcorporatie Vestia. Hiermee wilde hij de aansprakelijkheid voor de staat verkleinen. Ook was er lange tijd geen noodzaak om de Kamer te informeren, zei Donner maandag tijdens zijn verhoor bij de parlementaire enquêtecommissie.

Begin september 2011 werd duidelijk dat de ‘derivatenvulkaan’ bij Vestia op uitbarsten stond en kreeg Donner te horen dat er een ‘substantieel probleem’ was. In december werd pas duidelijk wat de volle omvang van dat probleem was.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over Vestia Piet Hein Donner

PIET HEIN DONNER Elsevier 

Donner verzweeg Vestia-affaire voor Tweede Kamer

Elsevier 07.07.2014 Oud-minister van Binnenlandse Zaken Piet Hein Donner vindt dat hij juist heeft gehandeld. Piet Hein Donner (CDA) heeft toen hij minister van Binnenlandse Zaken was de Tweede Kamer bewust niet ingelicht over de financiële problemen bij woningcorporatie Vestia. Dat blijkt maandag tijdens zijn verhoor door de  Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties. Door gesjoemel met derivaten belandde Vestia op de rand van een faillissement.

Vertrouwelijk

Het financiële gat bij Vestia werd tijdelijk gedicht doordat het Waarborgfonds Sociale Woningbouw garant stond voor een miljard euro. Ook daar werd de Tweede Kamer niet over geïnformeerd. Volgens Donner is het normaal dat het parlement niet geïnformeerd wordt over elke waarborgsom die het WSW beschikbaar stelt. Voordat de oud-minister de Kamer kon inlichten werd hij opgevolgd doorLiesbeth Spies. Zij informeerde de Kamer vertrouwelijk over de problemen bij Vestia. Donner herhaalde in de hoorzitting dat hij vindt dat hij juist heeft gehandeld.

Donner voor enquêtecommissie

Telegraaf 07.07.2014 De Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties begint maandag aan de laatste zeven verhoren die meer informatie moeten opleveren over het corporatiestelsel in het algemeen en de incidenten die daar plaatshadden in het bijzonder.

Adri Duijvestein: “Parlementaire enquêtecommissie is te braaf”

Den HaagFM 06.07.2014  Het Haagse Eerste Kamerlid Adri Duijvestein vindt de parlementaire enquêtecommissie die de misstanden bij de woningcorporaties onderzoekt te braaf.

De Haagse oud-wethouder zei zaterdag in het radioprogramma Tros Kamerbreed dat de commissieleden goed werk verrichten, maar hij mist soms dat ze doorpakken. Duijvestein heeft veel ervaring op het terrein van volkshuisvesting. Hij was van 1980 tot 1989 wethouder Ruimtelijke ordening en Stadsvernieuwing in Den Haag. Hij was onder andere verantwoordelijk voor de stadsvernieuwing in de Haagse Schilderswijk en de bouw van het Haagse stadhuis. …lees meer

Dat natrappen van Bos raakt kant noch wal

Trouw 05.07.2014 Oud-minister Wouter Bos geeft een wel heel eigen uitleg aan een gesprek met de top van de corporaties, stelt Henk van Heuven, destijds gespreksdeelnemer namens Aedes.

Tot twee keer toe meende Bos zijn partij- en ambtgenoot te moeten kapittelen in het bijzijn van vreemden.

Het is meer touwtrekken en bakkeleien geweest, dan van laten we oplossingen zoeken in het belang van de samenleving”, beschreef oud-minister Ella Vogelaar voor de enquêtecommissie woningcorporaties haar relatie met toenmalig minister van financiën en partijgenoot Wouter Bos (Trouw, 3 juli). Het gesprek met Aedes waarover werd gesproken en in het kader waarvan Bos nogal laatdunkend spreekt over zijn partij- en ambtgenoot, daar was ik bij.

Verwant nieuws

Adri Duijvestein vindt enquêtecommissie te braaf

RTVWEST 05.07.2014 DEN HAAG – Eerste Kamerlid Adri Duijvestein vindt de enquêtecommissie die de misstanden bij de woningcorporaties onderzoekt soms te braaf. De Haagse oud-wethouder zei zaterdag in Tros Kamerbreed dat de commissieleden goed werk verrichten, maar hij mist soms dat ze doorpakken. De commissie is al weken bezig met de openbare verhoren en rondt die komende week af. Zo werd ook deHaagse oud-wethouder Marnix Norder gehoord door de commissie. … Lees verder

Gerelateerde artikelen;

Commissie te braaf

Telegraaf 05.07.2014 PvdA-senator Adri Duijvestein vindt de enquêtecommissie die de misstanden bij de woningcorporaties onderzoekt soms te braaf. Hij zei zaterdag in Tros Kamerbreed dat de commissieleden goed werk verrichten, maar hij mist soms dat ze doorpakken.