Debat in de Digitale Hofstad

Stemmen uit de Haagse Wijken

Parlementair onderzoek woningbouwcorporaties – Conclusie

De conclusie van de Commissie van Vliet.

De TU Delft had reeds een voorzet klaarliggen om het toezicht bij de woningcorporaties aan te pakken. Zij hadden kennelijk al wat eerder in de gaten waar nu precies het probleem zit.

Terugblik.

Het rapport valt niet mee, zegt VVD’er Roald van der Linde in een reactie. “Ik zie dat het toch wel veel erger was dan we met zijn allen dachten. Als je het rapport leest: de een koopt een stoomboot, de ander speelt voor Sinterklaas en de huurders zitten met de Zwarte Piet.” 

Een onafhankelijke toezichthouder met stevige bevoegdheden moet woningcorporaties gaan controleren.

Dat is volgens de Volkskrant een van de hoofdconclusies van de parlementaire enquêtecommissie. De commissie wil het versnipperde toezicht op de corporaties bundelen in een onafhankelijke toezichthouder. Met dit advies gaat de commissie in tegen het beleid van minister Stef Blok (VVD, Wonen), die onlangs een voorstel naar de Tweede Kamer stuurde waarin hij het toezicht wil onderbrengen bij zijn eigen ministerie.

Eén toezichthouder die waakt over alle facetten van woningcorporaties. En die níét onder directe controle van de minister staat. Dat is de belangrijkste aanbeveling van de parlementaire enquêtecommissie die vandaag haar eindrapport presenteert. Deze ‘Woonautoriteit’ moet toezien op de financiën, governance, integriteit en rechtmatigheid bij sociale huisvesters.

Een autoriteit die ook sancties kan opleggen. “Alleen als deze niet onder de minister valt, is er geen risico dat beleid en toezicht opnieuw vermengd worden”, zegt commissie-voorzitter Roland van Vliet. Er ligt op dit moment een voorstel van minister Stef Blok (Wonen, VVD) bij de Tweede Kamer dat het toezicht weliswaar samenvoegt, maar juist onder zijn hoede.

Twee jaar onderzoek van de commissie leverde 1.250 pagina’s op over wat er misging en beter moet in de corporatiesector. Naast de onafhankelijke woonautoriteit wil de commissie dat de sector teruggaat naar zijn “klassieke kerntaak”.

Opvallend veel gevallen van zelfverrijking, of op z’n minst het gebrek aan een moreel kompas. Dat zagen Roland van Vliet en de vijf andere Kamerleden van de enquêtecommissie na twee jaar van onderzoek en verhoren.

Het grote onderzoek.

Wat ging er mis?

Aanleiding voor het parlementaire onderzoek was het derivatendrama bij Vestia. Dat illustreert volgens de commissie treffend de valkuilen van de corporatiesector: een bestuur met een vaak te machtige voorzitter, en commissarissen die aan die “dominante” bestuurder geen tegenwicht bieden. Bovendien is het externe toezicht onder de maat.

Wie faalden er?

Zo ongeveer alle betrokkenen hebben fouten gemaakt. In de eerste plaats de bestuurders en hun commissarissen. Zij hebben “soms op grove wijze” gefaald en het vertrouwen geschaad. De commissie stuitte op mismanagement, manipulatie, het achterhouden van informatie, zelfoverschatting, zonnekoningengedrag, belangenverstrengeling, fraude en zelfverrijking.

Des te erger vindt de commissie het, dat zij tijdens hun verhoren niet of nauwelijks blijk gaven van spijt of bezinning. Zo schrijft de commissie over Vestia dat bestuurder Erik Staal “zijn formele en morele verantwoordelijkheid onvoldoende (h)erkent”. Dat rekent de commissie hem zwaar aan.

De financiële toezichthouder Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) had onvoldoende zicht op de risicovolle producten bij Vestia. Het CFV faalde “op cruciale punten”. Waarborgfonds WSW keurde met zijn “verkeerde ambities en prioriteiten” de fatale derivaten goed. Accountants onderkenden de risico’s onvoldoende. Banken lieten zich meer leiden door commerciële overwegingen dan door de belangen van hun klanten. Brancheorganisatie Aedes wist haar leden niet voldoende te disciplineren.

Tot slot hadden de verantwoordelijke bewindspersonen hun toezicht niet op orde. Zo krijgt toenmalig minister Donner (CDA) ervan langs in de Vestia-casus: dat hij naliet de Kamer te informeren over de problemen en risico’s bij Vestia, staat “op gespannen voet” met de actieve informatieplicht die hij had. De Tweede Kamer heeft te lang niets gedaan. De politiek is te wispelturig geweest en heeft zichzelf daarmee “al bijna twintig jaar buitenspel gezet”.

En dit zijn de aanbevelingen van de commissie-Van Vliet:

Gedrag verbeteren:
• fraude en zelfverrijking moeten hard aangepakt.
• integriteit moet vaker worden doorgelicht.

Grenzen stellen:
• corporaties moeten: terug naar hun kerntaak: het zorgen voor huisvesting van mensen die daar niet zelfstandig toe in staat zijn.
• zich niet langer bezighouden met commerciële nevenactiviteiten.
• niet te groot worden.

Governance versterken:
• er moet één centrale toezichthouder komen: een onafhankelijke Woonautoriteit.
• minister van Wonen moet commissarissen en bestuurders kunnen ontslaan.
• raad van commissarissen moet meer macht krijgen.

Geld beteugelen:
• corporaties moeten failliet kunnen gaan – en dus geen roekeloze risico’s nemen in de wetenschap dat de overheid hen toch wel overeind houdt.
• het waarborgfonds WSW moet onder strikt toezicht van de minister komen.

In het eindrapport van de Parlementaire-Enquetecommissie-Woningcorporaties zijn ook een aantal aanbevelingen geformuleerd.

De resultaten van het onderzoek van de Tweede Kamer naar de woningbouwcorporaties

zie ook: Parlementaire Enquetecommissie WoningcorporatiesRapport

zie ook: Bevindingen enquêtecommissie: ‘De politiek is tekortgeschoten’

zie ook: TU Delft pleit voor onafhankelijke toezichthouder woningbouwcorporaties

zie ook: Rapport De balans verstoord

Rekenkamer over corporaties Open pdf (5,5 MB)

zie ook: Parlementair onderzoek woningbouwcorporaties van start

Zie ook: Parlementaire onderzoek – enquête naar misstanden bij woningcorporaties – deel 2

Zie ook: Parlementaire onderzoek – enquête naar misstanden bij woningcorporaties – deel 1

zie ook: Parlementaire onderzoek – enquête naar misstanden bij woningcorporaties

zie: Parlementaire onderzoek – enquête naar misstanden bij woningcorporaties

Plan van aanpak Tijdelijke commissie Woningcorporaties (11 april 2013) Download pdf

Vestia

Het meest in opspraak kwam Vestia, een van de grootste corporaties, met veel huizen in Den Haag o.a. Spoorwijk. Het bedrijf stond voor twee miljard in het rood na risicovolle beleggingen. Topman Erik Staal trad af, maar kreeg wel miljoenen euro’s mee. Het is niet bekend of Staal ook wordt gehoord door de enquêtecommissie. De verwachting is dat de commissie het onderzoek in oktober 2014 afrondt. » Lees alle berichtgeving over de misstanden bij Vestia in ons dossier

Zes weken lang zullen getuigen en deskundigen onder ede worden gehoord: corporatiedirecteuren, leidinggevenden uit de corporatiesector, commissarissen, toezichthouders, ambtenaren en politici. Het onderzoek beslaat de laatste 20 jaar.

Zware incidenten

Aanleiding zijn de Zeven zonden van woningcorporaties van de laatste jaren, zoals bij VestiaWoonbron en Rochdale. De commissie gaat met een aantal corporaties speciaal aan de slag. Behalve met de hiervoor genoemde zijn dat RentreeWoningstichting Geertruidenberg (WSG),  Servatius  en Laurentius.

Een (kort) overzicht

Het cruiseschip SS Rotterdam, het fiasco van de Rotterdamse woningcorporatie Woonbron, zal weer langskomen. En de zonnekoningen zullen opnieuw in de schijnwerpers staan. Zoals oud-topman Möllenkamp van Rochdale, die op kosten van de baas een Maserati reed en zich op een personeelsfeest uit een helikopter liet zakken. En natuurlijk voormalig Vestia-topman Erik Staal, die met zijn derivatenavontuur bijna de hele corporatiesector mee de afgrond in sleurde. om deze zeven schandalen gaat het

Toezicht

Ook het toezicht op de sector zal beter moeten worden geregeld. Volgens de rekenkamer is dit nu onvolledig’ waardoor o.a. het ministerie en de gemeenten te weinig mogelijkheden hebben om wantoestanden aan te pakken.

De commissie staat onder voorzitterschap van oud-PVV’er Roland van Vliet, die nu een eenmansfractie belichaamt.

Werken bij een woningbouwcorporatie is weleens leuker geweest. Dankzij schandalen als de verspilde miljoenen bij de renovatie van een oud stoomschip (de SS Rotterdam), de bouw van een mislukte campus bij de Universiteit Maastricht en fraude is hun imago beroerd.

En dankzij heffingen als de verhuurderheffing – een door het rijk opgelegde bijdrage aan de bezuinigingen – en reddingsacties voor noodlijdende collega-corporaties gaat het ook financieel niet al te best.

En dan beginnen vanaf volgende week dinsdag ook nog eens de ongetwijfeld pijnlijke openbare verhoren in de parlementaire enquête naar misstanden in de sector.

Zes weken lang

Commissievoorzitter Roland van Vliet (ex-PVV) wil de verantwoordelijken “publiekelijk verantwoording laten afleggen over hun handelen”, zei hij deze week tijdens een persconferentie.

GE DIGITAL CAMERA

Onderzoek

De Tweede Kamer heeft op 16 april 2013 de onderzoeksopdracht voor een parlementaire enquête woningcorporaties vastgesteld. De commissie, onder voorzitterschap van PVV-Kamerlid Roland van Vliet, brengt naar verwachting in oktober 2014 haar eindrapport uit.

Plan van aanpak Tijdelijke commissie Woningcorporaties (11 april 2013) Download pdf

zie ook: Gedonder in de top ook bij de woningcorporaties

Zie ook; Het Toezicht op Vestia en andere woningcorporaties wordt aangepakt

en ook:Niet alleen Vestia en HaagWonen maken er een zootje van

Zie ook: Het gedonder met Vestia gaat gewoon verder !!!! deel 2

ook: Het gedonder met Vestia gaat gewoon verder !!!! deel 1

en: Vestia-gate ???

En verder: Onderzoekscommissie verzelfstandiging (Privatisering) van overheidsdiensten – eindrapport

Zie: Onderzoekscommissie verzelfstandiging (Privatisering) van overheidsdiensten

Zie ook: Privatisering – het eerste parlementair onderzoek in de Senaat.

ERIK STAAL – Elsevier

VESTIA – Elsevier 

WOUTER BOS – Elsevier

PIET HEIN DONNER – Elsevier 

ROCHDALE – Elsevier

KAMERNIEUWS;

Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties presenteert eindrapport ‘Ver van huis’

2de Kamer 30 oktober ‘Het corporatiestelsel is ver van huis geraakt en moet fors op de schop’. Dit stelt de parlementaire enquêtecommissie in haar rapport “Ver van huis”. Ernstige tekortkomingen in het sociale huurstelsel hebben incidenten in de corporatiesector, zoals bij Vestia, in de hand gewerkt. Te ambitieuze of kwaadwillende corporatiebestuurders kregen hierdoor jarenlang de ruimte om dingen te doen die ver af stonden van hun kerntaak: het sober en doelmatig huisvesten van mensen met een smalle beurs. Het stelsel moet volgens de commissie dan ook fors op de schop.

EINDRAPPORT MET BIJBEHORENDE STUKKEN;

Het eindrapport ‘Ver van huis’ en de bijbehorende stukken vindt u op de homepage van de parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties.

Bekijk het rapport en de conclusies in één oogopslag op de infographic van de parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties.

Vijf vragen en antwoorden over het rapport Woningcorporaties

Elsevier 30.10.2014 Het eindrapport van de parlementaire enquêtecommissie geeft de woningcorporaties er zoals verwacht van langs. De parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties presenteerde donderdag haar eindrapport. De commissie velt daarin een keihard oordeel over woningcorporaties, de politiek en de banken.

De parlementaire enquêtecommissie onderzocht het functioneren van het stelsel van woningcorporaties. Het doel daarvan was om vast te stellen wat er in de sector verkeerd is gegaan en wat er moet veranderen.

Wat concludeert de commissie?

De parlementaire enquêtecommissie laat geen spaan heel van de corporaties. Volgens de commissie wordt het corporatiestelsel gekenmerkt door ‘fraude, zelfverrijking en imagoschade. Er wordt geld over de balk gesmeten bij verschillende woningcorporaties. Het stelsel trilt op haar grondvesten’.

‘Zij hebben, soms op grove wijze, gefaald en het in hen gestelde maatschappelijke vertrouwen beschaamd,’ zegt de commissie inhet rapport.  Bestuurders van de corporaties ‘lijken in veel gevallen te proberen hun verantwoordelijkheid op anderen af te schuiven.’

Volgens de commissie zijn de toezichthouders op de woningcorporaties en de koepel van woningcorporaties Aedes ‘vergeten’ dat de corporaties een maatschappelijk doel hebben, namelijk het bieden van betaalbare huurwoningen aan de lagere en middeninkomens

Wat was de aanleiding voor de parlementaire enquête?

De enquête is vorig jaar april ingesteld vanwege het schandaal met de grote Rotterdamse woningcorporatie Vestia. De corporatie kwam in de problemen door te speculeren met derivaten en ging daar bijna aan ten onder.

In oktober 2012 beperkte toenmalig minister van Binnenlandse Zaken Liesbeth Spies het gebruik van derivaten door woningcorporaties. De corporaties mogen deze producten niet meer doorverkopen. En derivaten waarmee wordt gespeculeerd op rentedalingen zijn verboden.

Hoe is de enquêtecommissie te werk gegaan?

De commissie heeft een literatuurstudie gedaan en werkbezoeken afgelegd. Vervolgens heeft de commissie een aantal getuigen en specialisten gehoord, waaronder corporatiedirecteuren, leidinggevenden, toezichthouders en politici.

Zo werd er over directeur-bestuurder Erik Staal van Vestia gezegd dat hij ‘nooit werd tegengesproken’. Ook zou hij bekenden van hem hebben ingesteld in de raad van commissarissen van Vestia.

De zaak Vestia werd een tijd lang verzwegen voor de Tweede Kamer. Vanwege een rekenfout zat het vierde kabinet Balkenende met een gat van 1 miljard euro voor woningbouwbeleid. Om dit gat te dichten moest met corporaties worden onderhandeld. Uiteindelijk is het geld grotendeels uit de schatkist gekomen.

Hoe reageert de politiek?

De partijen in de Tweede Kamer  vinden dat het toezicht op woningcorporaties aangescherpt moet worden.

De SP is het eens met de bevinding dat burgers en gemeenten meer zeggenschap  moeten krijgen. ‘Het gokken met gemeenschapsgeld is nu echt afgelopen’, zegt Tweede Kamerlid Sadet Karabulut.

D66 pleit verder voor een onafhankelijke toezichthouder. Ook D66-Kamerlid Kees Verhoeven stelt dat corporaties terug moeten naar hun kerntaak. “In tegenstelling tot de woningcorporaties en minister Blok heeft D66 steeds gepleit voor één sterke onafhankelijke toezichthouder. D66 ziet zich nu gesteund door de aanbeveling van de enquêtecommissie.”

Minister Stef Blok (VVD) van Wonen is blij dat er met de uitkomst van het rapport in de toekomst voorkomen gaat worden ‘dat corporaties in commerciële projecten stappen waarvan de verliezen ten koste gaan van huurders en andere woningcorporaties’.

Volgens Elsevier

Arthur van Leeuwen: ‘Enquête corporaties? We weten het al!’

Verder:

Juichen

Betrokkenen bij de semipublieke debacles wijzen erop dat politiek en samenleving destijds juist stonden te juichen bij de projecten. Semipublieke instellingen moesten groter en goedkoper worden, en innovatief gaan werken om maatschappelijke problemen op te lossen. Daarbij werd vergeten te regelen wie het publieke belang van deze organisaties in het schemergebied tussen staat en markt in de gaten moest houden. Inmiddels is er een kentering gaande en zijn, na de strategische managers, de inhoud en de interne organisatie weer belangrijker geworden in zorg en onderwijs.

Maar volgens interim-bestuurder Gerard Erents, puinruimer bij Rochdale en Vestia, is het gevaar niet geweken. Hij verwijst naar de vluchtelingencrisis, waarbij de overheid snel tijdelijke sociale huurwoningen wil. Financieel is dat eigenlijk onverstandig, zegt Erents, maar toch is straks dat de corporatiedirecteur die de meeste tijdelijke huurwoningen kan neerzetten de held van de politiek. ‘Het geheugen van de politiek is kort, dan is de oude dynamiek snel weer terug.’

‘Eén op twintig publieke bestuurders ontspoorde bij invoering marktwerking’

VK 07.11.2015 Bij het invoeren van meer marktwerking in de (semi)publieke sector heeft ongeveer een op vijf ‘ondernemende bestuurders’ de afgelopen jaren de grenzen opgezocht. Een op de twintig (5 procent) van die bestuurders ontspoorde, doordat het toezicht gebrekkig was.

De cowboy-bestuurders geofferd

De schandalen bij semipublieke organisaties als Rochdale, Meavita en NS zijn eenvoudig te doorgronden: er zaten megalomane managers achter en falende toezichthouders met te veel bijbanen. Of is er toch meer aan de hand? Lees hier het verhaal uit de zaterdagkrant. (+)

Dat schat hoogleraar Rienk Goodijk, die al jarenlang onderzoek doet naar het bestuur in de semipublieke sector, vandaag in de Volkskrant naar aanleiding van de schandalen bij onder meer zorgmoloch Meavita, woningcorporatie Rochdale en de NS, met de Fyra.
Goodijk denkt op basis van zijn praktijkervaringen dat grofweg een derde van de semipublieke topfunctionarissen niet geschikt bleek om ‘ondernemend bestuurder’ te worden: ze konden alle veranderingen en de toenemende complexiteit niet aan en ruimden het veld of lieten zich overnemen. Ongeveer de helft wist de slag wel te maken en de resterende 20 procent zocht juist de grenzen op. Zo’n 5 procent ontspoorde echt doordat ze te veel ruimte kregen van het falende toezicht, aldus Goodijk, die donderdag zijn oratie houdt als bijzonder hoogleraar aan de VU.
De semipublieke schandalen zijn weer actueel nu de Ondernemingskamer deze week wanbeleid vaststelde bij Meavita. Toenmalig president-commissaris Loek Hermans, bekritiseerd om zijn vele bijbanen, stapte na de uitspraak op als fractievoorzitter van de VVD in de Eerste Kamer. Verder stond oud-topman Hubert Möllenkamp van de Amsterdamse woningcorporatie Rochdale voor de rechter. De ‘Maserati-man’ wordt verdacht van corruptie, vervalsing, witwassen en belastingfraude. Daarnaast bleek deze week dat een commercieel avontuur in Chili voormalig staatbedrijf De Koninklijke Munt in grote problemen heeft gebracht. Ook hier moet de staat reddend optreden.

GERELATEERDE ARTIKELEN;

Hoe laten de schandalen in de semipublieke sector zich verklaren?

Onbeperkt stapelen bijbanen vloert Loek Hermans

Laat het staatsspoor terugkeren

Trouw 07.11.2015 In het Filosofisch Elftal analyseren twee denkers een actuele vraag. Is het na de Fyra-enquête tijd om het geloof in privatisering op te zeggen? Frank Ankersmit pleit voor staatsspoorwegen, Bas Haring heeft zijn bedenkingen.

De wedstrijd om dingen zo goedkoop mogelijk te doen is niet slecht en ook niet in strijd met het publieke belang, aldus Bas Haring.

En weer stapte een bewindsvrouw op vanwege fouten die gemaakt zijn in het bestuurlijk ondoorzichtige gebied tussen staat en voormalig staatsbedrijf. Wie is er verantwoordelijk, een bedrijf dat alleen in naam op eigen benen staat, of een regering die het reilen en zeilen op het spoor heeft uitbesteed aan een zogenaamd zelfstandig bedrijf? Staatssecretaris Wilma Mansveld trok het boetekleed aan, zoveel was duidelijk.

Maar wordt nu ook het onderliggende probleem aangepakt, het patroon dat zich onverminderd laat zien en waarvan het Fyra-debacle slechts de meest recente verschijningsvorm is, maar waarschijnlijk niet de laatste?

Drie jaar geleden riep een parlementaire onderzoekscommissie privatisering op tot duidelijke, radicale politieke keuzes, niet in de laatste plaats ten aanzien van het spoor. Ook de Fyra-commissie stelt nu: “Maak, uitgaande van het algemeen belang van goed openbaar vervoer en een verantwoorde besteding van publieke middelen, een expliciete keuze voor de mate van marktwerking die gewenst is en acteer daar logisch en consequent op.”

Dus: NS helemaal aan de markt gunnen of juist teruggaan naar staatsspoorwegen?

Lees ook: Het is de markt, stupid – 13/06/15

nog verder:

Senaat voelt wel voor vernieuwde woningwet

Trouw 10.03.2015 Minister Stef Blok, die tijdelijk Veiligheid en Justitie waarneemt, stond vandaag nog gewoon als woonminister in de Eerste Kamer. De Senaat lijkt te zullen gaan instemmen met de manier waarop Blok wil bereiken dat woningcorporaties zich weer volop concentreren op hun sociale rol.

Ze moeten die rol ook beter met de gemeenten afstemmen. Commerciële avonturen moeten worden beperkt. De gemeente moet ook nagaan of activiteiten van corporaties wel echt corporatietaken zijn. De huurders krijgen meer te zeggen en recht op meer informatie. Er komt verder een onafhankelijke, inspectie-achtige woonautoriteit voor het financieel en het volkshuisvestelijk toezicht.

Senaat voelt wel voor vernieuwde woningwet

NU 10.03.2015 De Senaat lijkt te zullen gaan instemmen met de manier waarop minister Stef Blok (Wonen, foto) wil bereiken dat woningcorporaties zich weer volop concentreren op hun sociale rol.

Blok, die tijdelijk Veiligheid en Justitie waarneemt, stond dinsdag nog gewoon als woonminister in de Eerste Kamer.

De woningcorporaties moeten die sociale rol volgens zijn plan ook beter met de gemeenten afstemmen. Commerciële avonturen moeten worden beperkt. De gemeente moet ook nagaan of activiteiten van corporaties wel echt corporatietaken zijn.

Een aantal van deze wijzigingen komt voort uit de aanbevelingen van de Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties, die vorig jaar onderzocht wat er allemaal misging in corporatieland. Volgende week wordt er gestemd.

Sociale huurhuizen

De Tweede Kamer praat woensdag ook met de minister voor Wonen over het financieel “passend” toewijzen van sociale huurhuizen, zodat de sociaal zwakkeren een voor hen ook echt betaalbaar onderkomen krijgen. In de plannen van Blok gaat dat over drie jaar gebeuren.

Lees meer over: Stef Blok Woningwet

Senaat voelt voor woningwet

Telegraaf 10.03.2015  Minister Stef Blok, die tijdelijk Veiligheid en Justitie waarneemt, stond dinsdag nog gewoon als woonminister in de Eerste Kamer. De Senaat lijkt te zullen gaan instemmen met de manier waarop Blok wil bereiken dat woningcorporaties zich weer volop concentreren op hun sociale rol.

Ze moeten die rol ook beter met de gemeenten afstemmen. Commerciële avonturen moeten worden beperkt. De gemeente moet ook nagaan of activiteiten van corporaties wel echt corporatietaken zijn. De huurders krijgen meer te zeggen en recht op meer informatie. Er komt verder een onafhankelijke, inspectie-achtige woonautoriteit voor het financieel en het volkshuisvestelijk toezicht.

Toezicht

Sinds rampen als Vestia, waarbij een derivatenportefeuille van €20 miljard werd opgebouwd, zijn er verbeteringen doorgevoerd qua intern toezicht. Maar volgens onderzoekers Aalt Klaassen en Herbert Rijken, die het onderzoek namens Grant Thornton op zich namen, gaat het te langzaam.

Het positieve beeld van de sector komt volgens Klaassen niet erg geloofwaardig over. “Het zelfkritisch vermogen laat te wensen over.” Het rapport beveelt daarom aan dat raden van commissarissen beter samen te stellen, en dat commissarissen professioneler moeten worden.

Toezichthouder woningcorporatie niet kritisch genoeg

Telegraaf 20.01.2015 Ondanks schandalen in de sector is het de vraag of het interne toezicht bij woningcorporaties nu wel op orde is. Commissarissen van woningcorporaties lijken nog altijd te weinig kritisch op zichzelf.

Dat blijkt uit het Grant Thornton-commissarissen onderzoek. Hieraan werkten 216 commissarissen mee, 83 hiervan zijn verbonden aan een woningcorporatie.

Commissarissen bij een woningcorporatie zien hun persoonlijke eigenschappen in heel positief licht. 8% van hen ziet voor zichzelf verbeterpunten, 17% ziet verbeterpunten voor de Raad van Commissarissen en 42% denkt dat er verbeteringen mogelijk zijn voor de Raad van Bestuur. Bij alle onderzochte commissarissen lagen deze percentages aanzienlijk hoger, namelijk 10%, 33% en 65%.

Ook qua technische competentie, zoals kennis over de ICT, financiën of ervaring in de sector, is de sector dik tevreden met zichzelf. Slechts 14% van de besturen van woningcorporaties wil graag verbetering zien op dit vlak, tegen 38% gemiddeld.

OM eist 10,4 miljoen euro van oud-adviseur Vestia

Den HaagFM 15.01.2015 Het Openbaar Ministerie (OM) eist 10,4 miljoen euro van Arjan Greeven, een van de verdachten in de derivatenaffaire rond woningcorporatie Vestia. Het OM denkt dat hij het geld verstopt houdt en heeft daarom beslag gelegd op de villa van zijn vrouw in Blaricum, blijkt uit onderzoek in het Kadaster door Het Financieele Dagblad.

Greeven is een van de vijf verdachten in deze zaak. Hij was financieel adviseur en bemiddelde bij de aankoop van de derivaten bij banken. Hij streek daarbij miljoenen aan provisies op. De advocaat van Greeven zegt dat de verdenking van het OM niet klopt. Greeven was juist de persoon die als klokkenluider de zaak bij justitie meldde. Daarop startte het OM een strafonderzoek.

Vestia werd in 2012 gered van een faillissement, maar verkeert nog steeds in geldnood. Het bedrijf kreeg twee miljard euro noodsteun. Door de problemen verdwenen honderden banen bij de woningcorporatie en kwamen tientalen bouwprojecten in onder meer Den Haag stil te liggen. Vestia kwam in problemen door de handel in derivaten, een zeer risicovol beleggingsproduct. …lees meer

Oud-bestuurder Staal (Vestia) mag banken voor rechter dagen

NRC 14.01.2015 Oud-bestuurder Erik Staal van Vestia mag de (inter)nationale zakenbanken die de woningcorporatie derivaten hebben verkocht voor de rechter dagen. Ook mag Staal de Staat der Nederlanden, de toezichthouders op de corporatiesector en accountant KPMG oproepen. Vestia’s oud-commissarissen mogen op hun beurt Deloitte dagen.

De Haagse rechtbank heeft verzoeken van Staal en de oud-commissarissen daartoe vanochtend gehonoreerd. De uitspraak is opmerkelijk, omdat de banken, waaronder ABN Amro, Deutsche Bank en Société Générale, tot nu toe vrijwel buiten schot zijn gebleven in de affaire.  LEES VERDER

Lees meer;

VANDAAG Oud-bestuurder Staal van Vestia mag banken voor rechter dagen

2013 Vestia stelt oud-topman Erik Staal aansprakelijk voor 1,9 miljard euro ›

2014 Vestia-banken vallen aan als ze voor rechter komen

2013 Vestia en Erik Staal staan voor de rechter

2013 Vestia claimt schade bij acht oud-commissarissen ›

Curator wil handig weggesluisd geld terug

Half miljoen verhaald op Möllenkamp jr.

Telegraaf 14.01.2015 De zoon van ex-corporatiebaas Hubert Möllenkamp moet een half miljoen euro betalen aan de curator in het faillissement van zijn vader. Dit heeft de rechtbank Amsterdam beslist.

De van het aannemen van miljoenen euro’s aan steekpenningen verdachte Möllenkamp leende het geld enkele jaren geleden uit aan zijn zoon Patrick. Die besteedde het onder meer aan een appartement in Amsterdam en een luxe Porsche. De rente op de lening, dik 11.000 euro per jaar, schold de ex-directeur steeds kwijt.

Gerelateerde artikelen;

05-01: ‘Gevallen topmannen vaak te blind voor hulp’

03-12: Justitie: 2 mln van Möllenkamp

03-12: Möllenkamp voor rechter

03-12: Möllenkamp chanteerde medeplegers

02-12: ‘Schade verhalen op banken’

01-12: OM: Meineed door Möllenkamp

Rekening voor zoon Möllenkamp

Telegraaf 14.01.2015 Begin 2012 werd Hubert Möllenkamp persoonlijk failliet verklaard, nadat zijn voormalige werkgever, woningcorporatie Rochdale, wegens fraudeverdenkingen beslag had laten leggen op al zijn bezittingen. De curator in zijn faillissement probeert sindsdien namens de schuldeisers, waarvan Rochdale en de fiscus de grootste zijn, 10,5 miljoen euro terug te halen. Daarbij ontspringt nu dus ook zoon Patrick de dans niet.

Oplichting bij corporatie groter dan gedacht

Telegraaf 19.12.2014 De Rotterdamse woningbouwcorporatie Havensteder is voor veel meer geld opgelicht dan eerder dit jaar werd ontdekt tijdens verhoren van de parlementaire enquete woningcorporaties.

Dit blijkt uit een onderzoek van forensisch bureau Integis, dat afgelopen maanden werd verricht op verzoek van de corporatie.

Uit het onderzoek blijkt dat de kasbeheerder van de rechtsvoorganger van Havensteder (PWS) gedurende vijf jaar minimaal €140.000 smeergeld heeft aangenomen bij het afsluiten van financiële contracten. Eerder werd er vanuit gegaan dat het om een bedrag van €100.000 ging. Ook blijkt dat de financiële producten waarvoor smeergeld betaald werd niet altijd de meest optimale waren, zodat de schade voor de corporatie mogelijk nog hoger uitvalt.

Blij dat huurder weer centraal staat

PvdA door Jacques Monasch op 11 december 2014 Foto Flickr / FaceMePLS De Partij van de Arbeid is zeer tevreden over de nieuwe Woningwet. Met deze wet staat de huurder weer centraal, krijgen gemeenten en huurders meer te zeggen over het huurbeleid en brengen we corporaties terug naar hun kerntaak: betaalbare woningen bouwen. De gehele Tweede Kamer is akkoord met deze historische hervorming van een belangrijk deel van de publieke sector. Hiermee laten we het verleden van schandalen achter ons en slaan de bladzijde om. lees verder »

Kamer stemt in met strenger toezicht op corporaties

NU 11.12.2014 De Tweede Kamer heeft donderdag unaniem ingestemd met tal van veranderingen voor corporaties. Die waren ook hard nodig, want er waren verschillende zaken fors uit de hand gelopen bij een aantal van de corporaties. Er was geen goed toezicht en corporaties gingen wilde financiële en commerciële avonturen aan.

Er komt nu één onafhankelijke autoriteit die toezicht gaat houden op alles wat de corporaties doen. De positie van de huurders gaat er op verschillende fronten op vooruit.

Wat u moet weten over het onderzoek naar woningcorporaties

Lees meer over: Corporaties

Gerelateerde artikelen;

Toezicht op woningcorporaties

Telegraaf 11.12.2014  De Tweede Kamer heeft donderdag unaniem ingestemd met tal van veranderingen in de corporatiewereld. Die waren ook hard nodig, want er waren verschillende zaken fors uit de hand gelopen bij een aantal van de corporaties. Er was geen goed toezicht en er werden wilde financiële en commerciële avonturen aangegaan.

Er komt nu één onafhankelijke autoriteit die toezicht houdt. De positie van de huurders gaat erop vooruit. Corporaties moeten zich weer zo veel mogelijk tot hun kerntaken beperken: het beheren en verhuren van huizen voor mensen met weinig geld.

Kamer maakt einde aan wilde praktijken corporaties

AD 11.12.2014 De Tweede Kamer heeft vandaag unaniem ingestemd met tal van veranderingen in de corporatiewereld. Die waren ook hard nodig, want er waren verschillende zaken fors uit de hand gelopen bij een aantal van de corporaties. Er was geen goed toezicht en er werden wilde financiële en commerciële avonturen aangegaan.

Lees ook;

Kamer: salaris corporatiedirecteuren aan banden

NOS 11.12.2014 De Tweede Kamer wil dat de koepel van woningcorporaties Aedes de salarissen van directeuren van woningcorporaties onder de cao laat vallen. Daarmee geldt er automatisch een bovengrens en zijn de salarissen openbaar.

Een week geleden bleek uit een steekproef van FNV Bouw dat directeuren zichzelf op de valreep nog salarisverhoging hebben gegeven, terwijl de wet voorschrijft dat ze hun salaris gaan afbouwen. FNV wees erop dat de cao-onderhandelingen voor personeelsleden van de corporaties ondertussen stilliggen, omdat zij 3 procent loonsverhoging vragen.

De Kamer reageerde furieus op dit nieuws. De SP diende een motie in die vandaag ook de steun kreeg van PVV, Bontes/Van Klaveren, ChristenUnie, Kuzu/Oztürk, GroenLinks, PvdA en de PvdD. De motie was daarmee goed voor een Kamermeerderheid van 78 zetels.

Tromgeroffel

Er werd ook gestemd over de nieuwe wet voor woningcorporaties van minister Blok. Ze moeten terug naar hun kerntaak van betaalbare huurwoningen, er komt één toezichthouder en de huurders krijgen meer inspraak.

Blok: geen gesprek corporatiebazen

Telegraaf 09.12.2014  Woonminister Stef Blok zou het bepaald niet gek vinden als corporatiebazen volgens een cao werden betaald, maar voelt er niks voor om daar zelf op aan te sturen bij de koepel van corporaties, Aedes. Sadet Karabulut van de SP had daar in een motie bij de bewindsman op aangedrongen.

„Ik ben geen partij. Ik voel er ook niets voor om vaderlijke gesprekken te gaan voeren. Ik houd daar niet van”, zei Blok. Hij wees erop dat er een aanscherping van de Wet Normering Topinkomens in aantocht is, die de salarissen in de (semi)publieke sector aan banden legt. De bazen mogen dan niet meer dan een minister gaan verdienen. Nu is dat nog 130 procent.

Gerelateerde artikelen;

09-12: Toezicht op corporaties

Toezicht op corporaties

Telegraaf 09.12.2014 Er komt één onafhankelijke toezichthouder op al het werk van de corporaties. Die Autoriteit Woningcorporaties moet als een soort inspectie gaan werken. Een dikke meerderheid van de Tweede Kamer is daar, onder aanvoering van D66, nu definitief voor.

Woonminister Stef Blok wilde de controle laten doen door het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) en de Inspectie Leefomgeving en Transport. Dat toezicht had volgens hem ook onafhankelijk kunnen zijn en had de ministeriële verantwoordelijkheid als voordeel gehad: de Kamer had er het kabinet op kunnen aanspreken.

Gerelateerde artikelen;

08-12: ‘Liever geen instemmingsrecht’

08-12: ‘Meer invloed van huurders’

06-12: ‘Woningcorporaties worden niet rijker’

Tweede Kamer wil onafhankelijke toezichthouder corporaties

NU 09.12.2014 Er komt één onafhankelijke toezichthouder op al het werk van de corporaties. Die Autoriteit Woningcorporaties moet als een soort inspectie gaan werken.  Een dikke meerderheid van de Tweede Kamer is daar, onder aanvoering van D66, nu definitief voor.

Woonminister Stef Blok wilde de controle laten doen door het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) en de Inspectie Leefomgeving en Transport. Dat toezicht had volgens hem ook onafhankelijk kunnen zijn en had de ministeriële verantwoordelijkheid als voordeel gehad: de Kamer had er het kabinet op kunnen aanspreken.

Lees meer over: Stef Blok woningcorporaties

Gerelateerde artikelen;

BLOK: TOCH RUIMTE VOOR LEEFBAARHEID BIJ CORPORATIES

BB 09.12.2014 Woningcorporaties hoeven zich toch niet uitsluitend te beperken tot het beheren en verhuren van sociale huizen alleen: er mag ook, onder strenge voorwaarden, aan bijvoorbeeld stads- en dorpsvernieuwing worden gedaan waar dat nodig is en marktpartijen uitblijven. Dat zei minister Stef Blok (Wonen) maandagavond in de Tweede Kamer.

Afbakening van taken minder strikt

‘Het is ja, mits’, aldus Blok, en ‘ondersteunend aan de kerntaak’. In het debat over de Herzieningswet voor de woningmarkt (de novelle van Blok) en de parlementaire enquête die onderzoek deed naar wat misging bij corporaties, sprak de Kamer ook over de afbakening van de taken van de corporaties. De enquêtecommissie stelde dat het nastreven van ‘leefbaarheid’ door corporaties in het verleden te ruim werd ingevuld. Toch willen meerdere partijen de corporaties iets meer laten doen dan het beheren en verhuren van sociale huizen. Marktpartijen zijn namelijk niet happig op bijvoorbeeld krimpgebieden en daar zou dan niks meer gebeuren, vrezen de fracties. Blok kwam met zijn toezegging aan die wens tegemoet.

GERELATEERDE ARTIKELEN;

‘Liever geen instemmingsrecht’

Telegraaf 08.12.2014 Woonminister Stef Blok wil liever geen instemmingsrecht aan de bewoners van corporatiehuizen verlenen. Net als de meeste partijen in de Tweede Kamer wil hij de positie van de huurders wel versterken, maar instemmingsrecht geven voor alles wat een corporatie wil ondernemen is hem te veel van het goede.

Gerelateerde artikelen;

08-12: ‘Meer invloed van huurders’

Blok ziet weinig in instemmingsrecht huurder 

NU 08.12.2014 Woonminister Stef Blok wil liever geen instemmingsrecht aan de bewoners van corporatiehuizen verlenen.

Net als de meeste partijen in de Tweede Kamer wil hij de positie van de huurders wel versterken, maar instemmingsrecht geven voor alles wat een corporatie wil ondernemen is hem te veel van het goede.

Met dat instemmingsrecht kunnen die huurders alles wel tegenhouden wat niet in hun eigen directe belang is. Dat kan later schade opleveren. Er moet dus altijd naar drie belangen tegelijk worden gekeken: dat van de huurders, dat van de komende huurders en dat van het algemeen volkshuisvestelijk belang.

‘Meer invloed van huurders op corporaties’

Lees meer over: Woningcorporaties Stef Blok

Gerelateerde artikelen;

‘Meer invloed van huurders op corporaties’

NU 08.12.2014  Huurders moeten meer invloed krijgen op woningcorporaties. Dat zullen PvdA, SP en D66 maandag naar voren brengen in een Tweede Kamerdebat met minister Stef Blok (Wonen).

De partijen willen dat huurders instemmingsrecht krijgen bij belangrijke beslissingen, zelf huurderscommissarissen aan kunnen wijzen, professioneel ondersteund worden en volwaardig mee kunnen onderhandelen over prestatieafspraken tussen corporaties en gemeenten.

Ook de PVV is positief over het idee. De partij denkt dat instemmingsrecht ook prima tegen de vriendjespolitiek van het ‘oldboysnetwerk’ dat elkaar baantjes toespeelde in corporatieland. De VVD voelt er niet erg voor de zeggenschap ”zwaar op te tuigen”.

Lees meer over: Woningcorporaties huurders

Gerelateerde artikelen;

Meer invloed huurders bij woningcorporaties

PvdA door Jacques Monasch op 8 december 2014 Foto Flickr / FaceMePLS Uit het rapport van de Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties is gebleken dat de woningcorporaties tot nu toe te veel hun eigen gang konden gaan. Er was te weinig tegengas en controle van huurders en gemeenten. Huurders mochten nooit meebeslissen, maar kregen tegelijkertijd wel de rekening. Dit is onacceptabel. Het roer moet om. Huurders moeten meer zeggenschap krijgen op woningcorporaties. Daarom dien ik samen met SP en D66 een aantal amendementen in bij de Herziene Woningwet. Deze wet zal bepalen wat de taken zijn van de woningcorporaties en wie de zeggenschap hierover heeft. lees verder »

Tweede Kamer, schaf die ‘sociale’ woningcorporaties toch af

Elsevier 08.12.2014 Minister Stef Blok (VVD) van Volkshuisvesting mag dan de credits krijgen voor het vlot trekken van de huizenmarkt, de maatregelen voor de huurmarkt blijven steken in halfslachtigheid.

Ontspoord

De parlementaire enquête naar de vraag hoe het toch zou komen dat de ‘sociale huisvesters’ financieel en moreel totaal zijn ontspoord, leverde niets dan voorspelbare antwoorden op. Corporaties mochten als marktpartijen opereren, maar zonder markttucht en in een volstrekt gezagsvacuüm.

Resultaat: hebzuchtige bestuurders en financiële avonturiers die smeten met de centjes van de huurders. Omdat het toezicht bij de sector zelf lag, kon iedereen zijn goddeloze gang gaan.

En ‘de politiek’ keek intussen weg, of bedacht vrolijk peperdure luchtkastelen zoals de Vogelaarwijken. Zeg ‘Vestia’ of ‘Rochdale’, en de huurder daar controleert subiet zijn portemonnee – in zijn vaak slecht onderhouden flat.

Waarom niet ook die laatste stap gezet? In Nederland, een van de welvarendste landen van de wereld, woont één op de drie huishoudens in ‘sociale huurwoningen’.

Dankzij een corporatiewereld die in Den Haag altijd haar belangen stevig wist veilig te stellen, kwam daar de laatste twintig jaar geen enkele verandering in. Dat is niet sociaal, dat is even getikt als een huisvestingsbons in een Maserati.

Lees ook…

Vijf vragen en antwoorden over de misstanden bij woningcorporaties

Blok: hoge lonen corporaties ‘volstrekt onwenselijk’

VK 07.12.2014 De forse salarisverhogingen bij bestuurders van corporaties zijn ‘volstrekt onwensellijk’. ‘Hieruit blijkt dat de cultuur niet vanzelf verandert.’ Minister Stef Blok (Wonen) zei dat in het tv-programma WNL op zondag.

Afgelopen week werd bekend dat een aantal corporatiebestuurders vorig jaar een forse loonsverhoging heeft gekregen. Soms lag het salaris ver boven de wettelijke norm. Vorige week behandelde de Tweede Kamer ook het rapport van de parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties. In de sector zijn afgelopen jaren grote bedragen over de balk gegooid. Maandag spreekt de Kamer hierover met Blok.

Blok noemt hoge lonen corporaties ‘volstrekt onwenselijk’

NU 07.12.2014 De forse salarisverhogingen bij bestuurders van corporaties zijn volgens Minister Stef Blok (Wonen) ”volstrekt onwenselijk.” “Hieruit blijkt dat de cultuur niet vanzelf verandert”, zei hij zondag in het tv-programma WNL op zondag.

Afgelopen week werd bekend dat een aantal corporatiebestuurders vorig jaar een forse loonsverhoging heeft gekregen.

Soms lag het salaris ver boven de wettelijke norm. Vorige week behandelde de Tweede Kamer ook het rapport van de parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties. In de sector zijn afgelopen jaren grote bedragen over de balk gegooid. Maandag spreekt de Kamer hierover met Blok.

Lees meer over: Stef Blok Woningcorporaties

Gerelateerde artikelen;

‘Hoge lonen corporaties onwenselijk’

Telegraaf 07.12.2014 De forse salarisverhogingen bij bestuurders van corporaties zijn „volstrekt onwensellijk”. „Hieruit blijkt dat de cultuur niet vanzelf verandert.” Minister Stef Blok (Wonen) zei dat zondag in het tv-programma WNL op zondag. Afgelopen week werd bekend dat een aantal corporatiebestuurders vorig jaar een forse loonsverhoging heeft gekregen.

Soms lag het salaris ver boven de wettelijke norm. Vorige week behandelde de Tweede Kamer ook het rapport van de parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties. In de sector zijn afgelopen jaren grote bedragen over de balk gegooid. Maandag spreekt de Kamer hierover met Blok.

Blok: hoge beloning corporaties volstrekt onwenselijk›

NRC 07.12.2014 De forse salarisverhogingen bij bestuurders van corporaties zijn “volstrekt onwenselijk”. “Hieruit blijkt dat de cultuur niet vanzelf verandert.” Minister Stef Blok van Wonen heeft dat vanochtend gezegd in WNL op zondag.

Afgelopen week werd bekend dat een aantal corporatiebestuurders vorig jaar een forse loonsverhoging heeft gekregen. Soms lag het salaris ver boven de wettelijke norm. Vorige week behandelde de Tweede Kamer ook het rapport van de parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties. In de sector zijn afgelopen jaren grote bedragen over de balk gegooid. Maandag spreekt de Kamer hierover met Blok.

Lees ook uit NRC Handelsblad: De Maserati was niet genoeg

Lees meer;

2013 Waar zijn de topinkomens in de publieke sector te vinden? ›

2 DEC De huurder heeft nog steeds niks te zeggen

22 OKT Laat die corporaties ook in de vrije sector verhuren

2009 Minister: integriteit onder druk bij corporatie

2013 PvdA ongelukkig met huurplannen

PvdA wil woningcorporaties kunnen opknippen

NU 06.12.2014 Woningcorporaties moeten door de minister van Wonen opgesplitst kunnen worden als blijkt dat de aandacht teveel is verdeeld over verschillende steden. Dat zegt PvdA-Kamerlid Jacques Monasch tegen NU.nl.

“We willen dat woningcorporaties zich richten op één werkgebied zoals bijvoorbeeld groot Amsterdam of groot Utrecht. Ze moeten primaire werkterreinen kiezen, nu zijn dat vaak meerdere steden”, zegt Monasch.

Wat u moet weten over het onderzoek naar woningcorporaties | Kernpunten enqûetecommissie Woningcorporaties

Lees meer over: Woningcorporaties

Gerelateerde artikelen;

Blok spoort woningcorporaties aan te investeren in onderhoud 05-12-14

‘Woningcorporaties worden niet rijker’

Telegraaf 06.2014 Woningcorporaties worden niet rijker en hebben zeker niet 12,8 miljard euro extra in kas. Dat zegt de koepelorganisatie van de corporaties Aedes.

Aedes reageert hiermee op het eerder deze week verschenen rapport van het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV), waarin staat dat het vermogen van woningcorporaties met 12,8 miljard euro is gestegen tot 45,3 miljard euro.

Minister Stef Blok (Wonen) zei vrijdag naar aanleiding van deze cijfers dat woningcorporaties nu flink moeten gaan investeren in goed onderhoud en het isoleren van hun huurwoningen.

Verhuurderheffing 

Het geld moet naar onderhoud en isolatie van woningen en zeker niet naar de commerciële activiteiten (zoals het verkopen van woningen) die corporaties ook ontplooien. Daar is vorig jaar fors geld (170 miljoen euro) op verloren, constateert Blok.

De cijfers die het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) donderdag presenteerde bevestigen voor Blok dat hij gelijk had toen hij in het debat over de verhuurderheffing stelde dat de corporaties met verstandig beleid en het snijden in eigen kosten en bureaucratie nog prima kunnen investeren in woningen.

Het vermogen van woningcorporaties is in 2013 met 12,8 miljard euro gestegen tot 45,3 miljard. De corporaties hadden te maken met een stijging van de inkomsten uit verhuur en boekten een verlaging van de kosten voor onderhoud en beheer in.

Blok spoort woningcorporaties aan te investeren in onderhoud

NU 05.12.2014 De woningcorporaties moeten nu flink gaan investeren in goed onderhoud en het isoleren van hun huurwoningen.

Minister Stef Blok (Wonen) zegt dat vrijdag in reactie op nieuwe cijfers over het gezamenlijk vermogen van de corporaties. Dat is vorig jaar met bijna 13 miljard gestegen tot ruim 45 miljard euro.

De corporaties stonden het afgelopen jaar massaal op hun achterste benen toen het kabinet een verhuurdersheffing van 1,7 miljard euro wilde invoeren.

Dan zou er geen geld overblijven om te investeren. ”Gelukkig is dat er wel en het zou goed zijn als er nu geïnvesteerd wordt”, aldus Blok.

Lees meer over: Woningcorporaties

Gerelateerde artikelen;

Minister Stef Blok.

Blok spoort corporaties aan

Telegraaf 05.12.2014 De woningcorporaties moeten nu flink gaan investeren in goed onderhoud en het isoleren van hun huurwoningen. Minister Stef Blok (Wonen) zei dat vrijdag in reactie op nieuwe cijfers over het gezamenlijk vermogen van de corporaties. Dat is vorig jaar met bijna 13 miljard gestegen tot ruim 45 miljard euro.

De corporaties stonden het afgelopen jaar massaal op hun achterste benen toen het kabinet een verhuurdersheffing van 1,7 miljard euro wilde invoeren. Dan zou er geen geld overblijven om te investeren. „Gelukkig is dat er wel en het zou goed zijn als er nu geïnvesteerd wordt”, aldus Blok.

Motie van lof voor commissie

Telegraaf 03.12.2014 Roland van Vliet en zijn hele Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties kregen woensdag tijdens de behandeling van hun bevindingen over de corporatiewereld een motie aan de broek. De hele Kamer onderschreef de motie waarmee Roald van der Linde van de VVD plotseling zwaaide. De motie stond vol loftuitingen voor Van Vliet en zijn mede-commissieleden.

Motie van lof voor commissie corporaties

NU 03.12.2014 Roland van Vliet en zijn hele Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties kregen woensdag tijdens de behandeling van hun bevindingen over de corporatiewereld een motie aan de broek.

De hele Kamer onderschreef de motie waarmee Roald van der Linde van de VVD plotseling zwaaide. De motie stond vol loftuitingen voor Van Vliet en zijn mede-commissieleden.

Van Vliet, die onder de vlag van de PVV in de Kamer kwam maar zich van deze partij losmaakte, is alom geprezen om de wijze waarop hij de enquêteklus klaarde.

Lees meer over: Roland van Vliet Woningcorporaties

Gerelateerde artikelen;

Kamer omarmt hoofdconclusies over corporaties

Telegraaf 03.12.2014 Flink boos is Carola Schouten (ChristenUnie). Juist woensdag, toen de Tweede Kamer praatte over financiële capriolen van sommige corporatiebazen, stond in De Telegraaf dat andere woonbestuurders een forse loonsverhoging hebben gehad. „Ga bij jezelf na wat voor signaal daarvan uitgaat”, verzuchtte ze. Ze was niet het enige Kamerlid dat onaangenaam verrast was.

Gerelateerde artikelen;

03-12: Motie van lof voor commissie

03-12: Loon corporatietop boven norm

30-06: ‘Incidenten echt incidenten’

30-06: Dekker door het stof

27-06: Bewindslieden voor commissie

Justitie wil 2,4 miljoen van oud-Rochdale-voorzitter Möllenkamp

NU 03.12.2014 Justitie wil ruim 2,4 miljoen euro terug van Hubert Möllenkamp, oud-bestuursvoorzitter van woningcorporatie Rochdale.

Het Openbaar Ministerie verdenkt Möllenkamp (65) onder meer van het aannemen van steekpenningen, witwassen en belastingfraude.

Daarnaast werd maandag bekend dat Möllenkamp ook wordt vervolgd voor meineed, omdat hij onder ede zou hebben gelogen ten overstaan van de parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties. Daar beweerde hij “nooit” steekpenningen te hebben aangenomen, waar justitie hem van verdenkt.

Lees meer over: Hubert Möllenkamp

Justitie eist 2,4 miljoen euro van Hubert ‘Maserati’ Möllenkamp

VK 03.12.2014 Justitie wil ruim 2,4 miljoen euro terug van Hubert Möllenkamp, de omstreden oud-bestuursvoorzitter van woningcorporatie Rochdale. Het OM verdenkt Möllenkamp, die ooit rondreed in een Maserati, onder meer van het aannemen van steekpenningen, witwassen en belastingfraude.

De voormalige bestuursvoorzitter van woningcorporatie Rochdale moet vandaag voor de rechtbank in Amsterdam verschijnen voor een zogeheten regiezitting in zijn zaak. Rochdale ontsloeg Möllenkamp in 2009. De corporatie claimt miljoenen van hem. De oud-topman wekte grote ergernis bij velen door in een peperdure Maserati rond te rijden. ‘Ik maakte een verkeerde keus’, zei hij daarover tijdens zijn verhoor voor de parlementaire enquetecommissie Woningcorporaties. ‘Het is toch geld van de huurders.’

Justitie: 2 mln van Möllenkamp

Telegraaf 03.12.2014 Justitie wil ruim 2,4 miljoen euro terug van Hubert Möllenkamp, oud-bestuursvoorzitter van woningcorporatie Rochdale. Het Openbaar Ministerie verdenkt Möllenkamp (65) onder meer van het aannemen van steekpenningen, witwassen en belastingfraude.

De officier van justitie lichtte woensdag voor de rechtbank in Amsterdam de verdenkingen toe tegen Möllenkamp en enkele akenpartners. Tijdens de zogenoemde regiezitting bleek dat justitie een ontnemingsvordering bij de voormalige corporatietopman neerlegt van ruim 2,4 miljoen euro. Van diens vrouw, Alberdina V., wil justitie ruim 783.000 euro terug die zij zou hebben verdiend aan frauduleuze handelingen.

Gerelateerde artikelen;

03-12: Möllenkamp voor rechter

03-12: Möllenkamp chanteerde medeplegers

02-12: ‘Schade verhalen op banken’

01-12: OM: Meineed door Möllenkamp

01-12: Rochdale kon gang gaan

Justitie eist 2,4 miljoen euro van voormalig Rochdale-topman›

NRC 03.12.2014 Justitie eist van Hubert Möllenkamp 2,4 miljoen euro. De voormalig bestuursvoorzitter van woningcorporatie Rochdale wordt door het OM verdacht van het aannemen van steekpenningen, belastingfraude en witwassen.

Tijdens een regiezitting vandaag heeft het OM de aanklacht tegen Möllenkamp toegelicht. Naast de ontnemingsvordering tegen de voormalig topman van Rochdale is ook zijn vrouw Alberdina V. in het vizier van het OM. Justitie eist 783.000 euro wegens door haar verrichte ‘frauduleuze handelingen’.

MEINEED

Maandag werd Möllenkamp aangeklaagd voor meineed. Hij zou in juni onder ede hebben gelogen tijdens een verhoor van de parlementaire commissie naar misstanden bij woningcorporaties. Op de vraag of hij smeergeld had aangenomen, antwoordde Möllenkamp toen ontkennend. Het OM klaagde hem in oktober echter onder andere aan voor het aannemen van smeergeld. Mocht dat bewezen worden, dan heeft Möllenkamp tegenover de commissie gelogen.

Naast de claim van Justitie heeft Möllenkamps voormalig werkgever Rochdale eerder al zes miljoen euro van de oud-bestuursvoorzitter geëist. Möllenkamp was achttien jaar lang de baas van de woningcorporatie, totdat hij in 2009 werd ontslagen op verdenking van fraude.

Lees meer;

VANDAAG Justitie eist van oud-topman corporatie 2,4 miljoen euro

2 DEC Möllenkamp ook vervolgd voor meineed

2 DEC Oud-bestuurder van Rochdale nu ook vervolgd voor meineed

1 DEC Oud-bestuursvoorzitter Rochdale aangeklaagd wegens meineed › BINNENLAND

29 OKT ‘OM vervolgt twee oud-directeuren woningcorporaties wegens fraude’

Möllenkamp voor rechter

Telegraaf 03.12.2014 Voormalig bestuursvoorzitter van woningcorporatie Rochdale Hubert Möllenkamp moet woensdag voor de rechtbank in Amsterdam verschijnen voor een zogeheten regiezitting in zijn zaak. Justititie verdenkt Möllenkamp (65) onder meer van het aannemen van steekpenningen, belastingfraude en witwassen. Maandag werd bekend dat Möllenkamp ook wordt vervolgd voor het plegen van meineed.

Gerelateerde artikelen;

03-12: Möllenkamp chanteerde medeplegers

02-12: ‘Schade verhalen op banken’

01-12: OM: Meineed door Möllenkamp

01-12: Rochdale kon gang gaan

Möllenkamp chanteerde medeplegers

Telegraaf 03.12..2014 Meerdere zakenpartners van woningcorporatie Rochdale zijn afgelopen jaar gechanteerd uit naam van de van fraude verdachte ex-directeur Hubert Möllenkamp en zijn vrouw Alberdina. Steeds werd daarbij gedreigd met het verstrekken van belastende verklaringen aan justitie als niet op hun eisen werd ingegaan.

Dit valt op te maken uit vertrouwelijke correspondentie, in handen van De Telegraaf. Het gaat om tenminste twee concrete chantagepogingen: een gericht aan vastgoedman Gijs de Jager en een aan sloopondernemer Henk Oudt, waarover deze krant al eerder berichtte. Volgens ingewijden heeft het stel daarnaast nog meer zakenpartners afgeperst

Gerelateerde artikelen

01-12: OM: Meineed door Möllenkamp

17-11: Maserati boos op De Telegraaf

17-11: Claim ex-topman Rochdale

30-10: Geen deal vrouw  Möllenkamp

12-07: Möllenkamp betrokken bij chantage

BLOK: WOONVISIE NIET VERPLICHT

BB 02.12.2014 Minister Stef Blok (Wonen) zal gemeenten niet verplichten om een woonvisie op te stellen. Hij neemt het advies van de parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties op dat punt niet over. En hoewel Blok vindt dat woningcorporaties zich moeten beperken tot één regio, worden ze voorlopig niet gedwongen te ‘defuseren’. Dat schrijft Blok in de kabinetsreactie op het rapport van de enquêtecommissie.

Maatschappelijk vastgoed en leefbaarheid

Volgende week behandelt de Tweede Kamer het rapport van de enquêtecommissie, samen met de novelle van Blok, een aanvulling op de Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting uit 2012. Een belangrijk aanpassing in die novelle is dat woningcorporaties zich moeten concentreren op hun kerntaken en zo min mogelijk commerciële activiteiten verrichten. Gemeenten zijn bang dat daardoor nog minder in maatschappelijk vastgoed en leefbaarheid kan worden geïnvesteerd dan al, door de economische crisis en de verhuurdersheffing, het geval is. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft hierover diverse keren haar zorgen geuit. Gemeenten hebben de corporaties als sterke maatschappelijke partner juist hard nodig, aldus de VNG.

Gemeenten wijzen woningmarktregio’s aan

Gemeenten krijgen nog een andere taak, bijna onmogelijk om te vervullen, volgens de VNG: zij moeten Nederland opknippen in woningmarktregio’s. Ze krijgen een jaar de tijd om daarvoor gezamenlijk voorstellen in te dienen bij de minister. Corporaties moeten zich dan beperken tot hun eigen regio. Blok laat nu weten dat grote corporaties, die in verschillende regio’s werkzaam zijn, voorlopig niet hoeven te ‘defuseren’. “Gezien het eigendomsrecht vergt dit nadere analyse en afweging”, aldus Blok in de kabinetsreactie. Corporaties mogen hun bezit blijven exploiteren, onderhouden, verbeteren of verkopen. Ze mogen hun bezit echter niet uitbreiden in andere regio’s dan de eigen woningmarktregio, stelt Blok.

GERELATEERDE ARTIKELEN;

Coalitie oneens over rol huurders bij woningcorporaties

NU 02.12.2014 Regeringspartijen VVD en PvdA zijn het niet eens over de rol die huurders moeten krijgen bij woningcorporaties. Dat blijkt uit een rondgang bij Tweede Kamerleden van NU.nl.

“Ik ben er niet direct een voorstander van om huurders meer inspraak te geven binnen het woningcorporatiestelsel. Want wat wordt dan de rol van huurders die op wachtlijsten staan? Op die manier wordt het een circus”, zegt VVD-Kamerlid Roald van der Linde.

Voor de PvdA is meer huurdersinspraak juist een belangrijk punt. Kamerlid Jacques Monasch pleit ervoor dat huurders zelf leden voor de Raad van Commissarissen kunnen benoemen, zeggenschap krijgen in het besluitvormingsproces en in beroep kunnen gaan tegen voorgenomen besluiten.

“Huurders moeten kunnen aanschuiven bij overleg tussen gemeente en corporatie. Woningcorporaties moeten niet meer in hun eentje beslissen over het te voeren beleid “, aldus Monasch.

Commissie

Dinsdagavond debatteert de Tweede Kamer met de parlementaire enquêtecommissie woningcorporaties. Die commissie, onder leiding van het onafhankelijke Kamerlid en voormalig PVV’er Roland van Vliet,oordeelde eind oktober hard over de situatie binnen de sector.

“Dit stelsel is bijna te gronde gegaan, daar hebben de huurders en de sector een hoge prijs voor betaald. Dit mag nooit meer gebeuren”, zei  Van Vliet.

Wat u moet weten over het onderzoek naar woningcorporaties | Kernpunten enqûetecommissie Woningcorporaties

Lees meer over: Woningcorporaties

‘Corporatieleed misschien verhalen op banken’

NU 02.12.2014 De miljardenschade die is veroorzaakt door onverantwoord gedrag van woningcorporaties, moet misschien ook deels worden verhaald op banken. De SP oppert dat dinsdag in de Tweede Kamer.

De Kamer praat dinsdag en woensdag met de commissie die deze zomer de Parlementaire Enquête Wonincorporaties hield, waarmee werd onderzocht wat er allemaal misging bij de corporaties.

De commissie stelde onder meer vast dat de banken wel erg gretig hadden meegewerkt aan de riskante financiële avonturen van corporatiebazen. Die banken lijken daar nu mee weg te komen, vreest de SP.

De SP wil ook weten of de commissie meer weet van het verhaal dat de Opsporingsdienst VROM-IOD zeven jaar geleden al op de hoogte was van misdragingen en belangenverstrengelingen van Hubert Möllenkamp.  Hij is topman van de Amsterdamse woningcorporatie Rochdale geweest.

Wat u moet weten over het onderzoek naar woningcorporaties

Lees meer over: Woningcorporaties

Gerelateerde artikelen;

‘Schade verhalen op banken’

Telegraaf 02.12.2014 „Als je er niet bij had gezeten, had je het niet geloofd.” Zo vatte Jacques Monasch van de PvdA de misstanden in de corporatiewereld dinsdag samen. Hij begrijpt nog niet hoe het systeem, waarin van controle weinig terecht kwam en bakken geld rondgingen, ooit is uitgedacht: „Een recept voor ongelukken.”

De Tweede Kamer praat deze week met de commissie die de Parlementaire Enquête Woningcorporaties hield, waarmee werd onderzocht wat er misging bij de corporaties. Verscheiden bazen haalden allerlei wilde en zeer kostbare avonturen uit, terwijl ze daarop amper werden aangesproken. Monasch wil onder meer weten hoe de vriendjespolitiek van het ‘old boy’s network’ te lijf kan worden gegaan.

Geef woningcorporaties geen al te beperkte rol

Trouw 02.12.2014  Laat de huurder niet de dupe worden van een wedstrijdje ‘streng zijn voor de woningcorporaties’, bepleit Wouter Beekers.

  • De minister wil vastleggen dat corporaties alleen nog woningen bouwen en beheren en dat voor de lagere inkomensgroepen.

Woningcorporaties zijn ‘ver van huis’ geraakt. Het rapport van de parlementaire enquêtecommissie woningcorporaties, dat deze week wordt besproken in de Tweede Kamer, had geen treffender titel kunnen krijgen. De schandalen in corporatieland zijn en blijven verbijsterend. Het wangedrag wordt verpersoonlijkt door Erik Staal: de absolute topverdiener met een jaarsalaris van een half miljoen euro bracht met zijn speculaties de totale Nederlandse sociale woningbouw op de rand van de financiële afgrond. De schadepost bedroeg twee miljard, omgerekend zo’n duizend euro voor iedere huurder.

Tijd voor een veel steviger toezicht op de volkshuisvesting, voor serieuze invloed van gemeenten en bewoners, voor een strengere regulering van die topsalarissen, voor een scherpere afbakening van wat wel en niet mag. Minister van Wonen Stef Blok en de enquêtecommissie roepen om het hardst: ‘woningcorporaties: terug naar de kerntaak!’ Maar wat dreigt, is een rigide versmalling van de kerntaak, waar huurders uiteindelijk geen belang bij hebben. Integendeel.

Verwant nieuws;

Maserati-topman vervolgd voor liegen tegen enquêtecommissie

Trouw 01.12.2014 Hubert Möllenkamp, oud-topman van de Amsterdamse woningcorporatie Rochdale, wordt verdacht van het plegen van meineed. De man die tijdens de parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties vooral bekend werd als de “directeur die zich liet rond rijden in een Maserati” moet zich woensdag voor dat misdrijf en onder meer het aannemen van steekpenningen verantwoorden voor de rechtbank Amsterdam.

“Ze zijn me nooit aangeboden en ik heb ze nog nooit gevraagd.”

De plaats en het tijdstip van het delict meineed zijn simpel vast te stellen. Op 6 juni van dit jaar verscheen Möllenkamp voor de parlementaire enquêtecommissie in Den Haag. “Hebt u ooit geld of gunsten aangenomen voor eigen voordeel”, vroeg het Kamerlid Wassila Hachchi (D66) hem. Hij verklaarde daar onder ede: “Nooit.”

Verwant nieuws;

OM: Meineed door Möllenkamp

Telegraaf 01.12.2014 Hubert Möllenkamp, oud-bestuursvoorzitter van woningcorporatie Rochdale, wordt ook vervolgd voor het plegen van meineed. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) heeft Möllenkamp op 6 juni als getuige onder ede gelogen, ten overstaan van de parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties.

„Nooit”, antwoordde Möllenkamp op de vraag of hij ooit geld of gunsten heeft aangenomen voor eigen voordeel. Gezien de aard van het strafrechtelijk onderzoek dat tegen Möllenkamp in gang is gezet, kan justitie dit niet anders dan als een leugen zien. De zaak draait onder meer om het aannemen van steekpenningen.

Binnenland

Oud-topman woningcorporatie Rochdale ook vervolgd voor meineed

NU 01.12.2014 Oud-bestuursvoorzitter Hubert Möllenkamp van woningcorporatie Rochdale wordt ook vervolgd voor het plegen van meineed. Er loopt al een rechtszaak tegen hem wegens  vermeende corruptie.

Volgens het Openbaar Ministerie (OM) heeft Möllenkamp op 6 juni als getuige onder ede gelogen, ten overstaan van de parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties.

De corporatie claimt miljoenen van hem. De oud-topman wekte grote ergernis bij velen door in een peperdure Maserati rond te rijden. ”Ik maakte een verkeerde keus”, zei hij daarover tijdens zijn enquêteverhoor. ”Het is toch geld van de huurders.”

Strafvervolging wegens het plegen van meineed tijdens een parlementaire enquête is hoogst uitzonderlijk. Een bekende zaak is die van de oud-rechercheurs Klaas Langendoen en Joost van Vondel.

Zij verschenen in 1995 voor de commissie-Van Traa, die onderzoek deed naar opsporingsmethoden van politie en justitie, en logen over betalingen aan een informant. Pas in 2003 werd hun veroordeling definitief, toen de Hoge Raad hun beroep in cassatie verwierp.

Lees meer over: Hubert Möllenkamp Rochdale

Gerelateerde artikelen;

Oud-bestuursvoorzitter Rochdale aangeklaagd wegens meineed›

NRC 01.12.2014 Voormalig bestuursvoorzitter Hubert Möllenkamp van woningcorporatie Rochdale wordt vervolgd voor het plegen van meineed. Volgens het Openbaar Ministerie heeft Möllenkamp op 6 juni van dit jaar als getuige onder ede gelogen tegen de parlementaire commissie Woningcorporaties.

Tijdens het getuigenverhoor kreeg Möllenkamp de vraag of hij ooit geld of gunsten had aangenomen ten bate van zichzelf. Daarop antwoordde de oud-bestuursvoorzitter met “Nooit.” Verder zei Möllenkamp over steekpenningen: “Ze zijn me nog nooit aangeboden en ik heb ze nog nooit gevraagd.” Dat citaat heeft het OM eveneens opgenomen in de meineedaanklacht.

TOCH VERVOLGD

In oktober maakte het OM namelijk bekend dat het Möllenkamp toch gaat vervolgen op verdenking van fraude, het aannemen van steekpenningen, valsheid in geschrifte en witwassen. Gezien de aard van dat strafrechtelijke onderzoek kan het volgens het OM niet anders dan dat de voormalige bestuursvoorzitter met zijn ontkennende woorden heeft gelogen.

Er loopt ook een civiele procedure tegen Möllenkamp. Zijn oude werkgever Rochdale heeftzes miljoen euro teruggevorderd wegens oplichting en het aannemen van steekpenningen.

Lees meer;

29 OKT ‘OM vervolgt twee oud-directeuren woningcorporaties wegens fraude’

12 JUL ‘Medeverdachte ex-topman Rochdale wordt afgeperst’ ›

30 OKT Twee oud-directeuren vervolgd voor fraude

7 JUN Tja, de corporatiedirecteur wilde gewoon in een mooie Maserati rijden

7 JUN De woonbazen duldden geen ‘nee’

Rochdale kon gang gaan

Telegraaf 01.12.2014  Opsporingsdienst VROM-IOD was zeven jaar geleden al op de hoogte van misdragingen en belangenverstrengelingen van ‘Maserati-directeur’ Hubert Möllenkamp, toenmalig topman van de Amsterdamse woningcorporatie Rochdale. Desondanks werd door het ministerie niet ingegrepen.

Gerelateerde artikelen;

17-11: Maserati boos op De Telegraaf

17-11: Claim ex-topman Rochdale

30-10: Geen deal vrouw  Möllenkamp

29-10: OM vervolgt corporatie-topman

‘VROM liet Rochdale-topman Möllenkamp gang gaan’

VK 01.12.2014 Opsporingsdienst VROM-IOD was zeven jaar geleden al op de hoogte van misdragingen en belangenverstrengelingen van Hubert Möllenkamp, toenmalig topman van de Amsterdamse woningcorporatie Rochdale. Desondanks werd door het ministerie niet ingegrepen. Dit blijkt volgens De Telegraaf uit vertrouwelijke dossiers van deze opsporingsdienst, inmiddels onderdeel van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Oud-minister Sybilla Dekker: 90 procent van de woningcorporaties doet het gewoon goed

RTVWEST 30.11.2014 Oud-minister van VROM Sybilla Dekker vindt dat de parlementaire enquêtecommissie Woningcorporatie zich te veel heeft gefocust op incidenten in de sector. ’90 procent van de corporaties doet het gewoon goed. Je kan niet door een paar incidenten de hele sector aan de kant zetten’, aldus Dekker in WestBusiness presenteert: FRITS!

In juni moest de oud-minister verschijnen voor de parlementaire enquêtecommissie Woningcorporatie, die het stelsel van woningcorporaties onderzocht. De enquête werd ingesteld na het drama met Vestia, de corporatie die smakken geld verspeelde door riskante financiële producten. Lees verder

gerelateerde artikelen;

‘Bang voor gedrag corporaties’

Telegraaf 20.11.2014 De woningcorporaties moeten zich beperken tot het huisvesten van mensen met een kleine portemonnee en ophouden met het uitbreiden van hun werkterrein. De corporatiewereld lijkt echter nog niet helemaal doordrongen van deze noodzakelijke en „cruciale” cultuuromslag. Dat staat in een brief van woonminister Stef Blok, waarmee hij reageert op de uitkomsten van de Parlementaire Enquête Woningcorporaties. Het risico op onverantwoordelijk gedrag blijft groot, schrijft hij zelfs.

De enquêtecommissie onderzocht afgelopen zomer wat er allemaal misging in corporatieland. Uit de uitkomsten bleek onder meer dat veel corporaties hun taken nogal ruim zagen. Onder het mom van ‘leefbaarheid’ werden de wonderlijkste avonturen ondernomen. Zo wilde één woningstichting zelfs een parade van beschilderde olifanten sponsoren. Verder werd er geld besteed aan bijvoorbeeld een jachthaven, festivals en een weidevogelgebied.

Inbreng feitelijke vragen aan het kabinet over het parlementaire onderzoeksrapport van de Parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties (TK 33606-3) d.d. 10 november 2014.

10.11.2014 Inbreng feitelijke vragen aan het kabinet over het parlementair onderzoeksrapport (“Ver van huis”) van de Parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties (TK 33606-3) Zaak: Parlementair onderzoeksrapport – voorzitter van de parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties, R.A. van Vliet…

30-10-2014 Download bijgevoegd document(PDF)

Convocatie inbreng feitelijke vragen aan de Parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties inzake het parlementair onderzoeksrapport “Ver van huis” (TK 33606-3) d.d. 10 november 2014

Den Haag, 30 oktober 2014 Voortouwcommissie: algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst Activiteit: Inbreng feitelijke vragen Datum: maandag 10 november 2014 Tijd: 14.00 uur Onderwerp: Inbreng feitelijke vragen aan de Parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties inzake het parlementair onderzoeksrapport “Ver van huis” (TK 33606-3) Agendapunt: Inbreng feitelijke vragen aan de Parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties inzake het parlementair onderzoeksrapport “Ver van huis” (TK 33606-3) Zaak: Parlementair onderzoeksrapport – voorzitter van de parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties, R.A. van Vliet – 30 oktober 2014 Aanbiedingsbrief…

30-10-2014 Download bijgevoegd document(PDF)

Parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties: Parlementaire enquête Woningcorporaties

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014–2015 33 606 Parlementaire enquête Woningcorporaties Nr. 3 BRIEF VAN DE PARLEMENTAIRE ENQUÊTECOMMISSIE WONINGCORPORATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 30 oktober 2014 De parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties biedt u hierbij het rapport aan van de parlementaire enquête, die zij op grond van de haar op 16 april 2013 gegeven opdracht heeft uitgevoerd.1 Het rapport heeft de titel Ver van huis. Het rapport van de parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties bestaat uit de volgende delen: • het hoofdrapport; • het deelrapport Politieke besluitvorming;…

Download bijgevoegd document(PDF)

Commissiepagina’s

Parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties

Maserati boos op De Telegraaf

Telegraaf 17.11.2014 Maserati baalt van de associatie met voormalig directeur Hubert Möllenkamp van woningcorporatie Rochdale. Dat schrijft het Nederlandse pr-bureau van de Italiaanse autobouwer in een mail aan De Telegraaf.

De gevallen topman reed in zijn gloriedagen bij de sociale woningstichting rond in een peperdure Maserati Quattroporte met kalfslederen stuur. De bolide is inmiddels bijna symbolisch geworden voor wat er misging bij corporaties door eigenzinnige en al te groots denkende corporatiebazen. Vandaar dat Möllenkamp sindsdien regelmatig ‘Maserati-directeur ‘wordt genoemd. Maar bij de autobouwer willen ze de naam Möllenkamp liever nooit meer horen.

Gerelateerde artikelen;

17-11: Claim ex-topman Rochdale

30-10: Harde conclusies commissie

30-10: Geen deal vrouw  Möllenkamp

29-10: OM vervolgt corporatie-topman

12-07: Möllenkamp betrokken bij chantage

09-07: Miljoenen vertrekpremies

25-06: Maserati was al vroeg in beeld

Woningcorporatie Vitaal Wonen onder verscherpt toezicht

NRC 17.11.2014 Woningcorporatie Vitaal Wonen staat onder verscherpt toezicht van het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV). Aanleiding is de slechte financiële positie. Afgelopen jaar is bijna een miljoen euro uitgegeven aan forensische onderzoeken en juridische procedures tegen de inmiddels ontslagen directeur.

De man, Noël P., wordt verdacht van fraude, valsheid in geschrifte en oplichting. Op verzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken liet het nieuwe bestuur van Vitaal Wonen zelf onderzoek doen en is een civiele procedure aangespannen tegen de directeur en zijn vader. Zij zouden de corporatie voor 1,3 miljoen euro opgelicht hebben, zo bleek uit de dagvaarding.

MEER OP NRC Q

Extra toezicht bij corporatie Vitaal…

Telegraaf 17.11.2014  De kleine woningcorporatie Vitaal Wonen in Limbricht (Limburg) is onder verscherpt toezicht geplaatst vanwege geldproblemen. Vitaal Wonen heeft te maken met hoge kosten vanwege forensische onderzoeken en juridische procedures na het ontslag van directeur Noël P. die de corporatie zou hebben opgelicht.

De vermogenspositie van Vitaal Wonen is verslechterd en lijkt zich de komende jaren onvoldoende te herstellen, maakte het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) maandag bekend.

BURGEMEESTER NOORDANUS VAN TILBURG BOOS OVER BESCHULDIGING

BB 04.11.2014 Burgemeester Peter Noordanus van Tilburg heeft maandagavond scherp gereageerd op een motie van wantrouwen vanwege zijn rol bij het debacle van woningcorporatie Vestia. Drie oppositiepartijen beschuldigden hem in de motie van fraude. ‘De beschuldiging van valsheid in geschrifte is juridische flauwekul. Het is loepzuivere smaad en misschien wel laster. Ik laat me niet uitmaken voor crimineel’, reageerde hij. Aangifte doen vindt hij te vermoeiend en gaat hij niet doen. Voor de motie was geen meerderheid.

GERELATEERDE ARTIKELEN

Burgemeester Tilburg boos over beschuldiging

Trouw 04.11.2014 Burgemeester Peter Noordanus van Tilburg heeft vanavond scherp gereageerd op een motie van wantrouwen vanwege zijn rol bij het debacle van woningcorporatie Vestia.

Drie oppositiepartijen beschuldigden hem in de motie van fraude. ‘De beschuldiging van valsheid in geschrifte is juridische flauwekul. Het is loepzuivere smaad en misschien wel laster. Ik laat me niet uitmaken voor crimineel’, reageerde hij. Aangifte doen vindt hij te vermoeiend en gaat hij niet doen. Voor de motie was geen meerderheid.

Noordanus boos over motie

Telegraaf 03.11.2014  Burgemeester Peter Noordanus van Tilburg heeft maandagavond scherp gereageerd op een motie van wantrouwen vanwege zijn rol bij het debacle van woningcorporatie Vestia. Drie oppositiepartijen beschuldigden hem in de motie van fraude. „De beschuldiging van valsheid in geschrifte is juridische flauwekul. Het is loepzuivere smaad en misschien wel laster. Ik laat me niet uitmaken voor crimineel”, reageerde hij. Aangifte doen vindt hij te vermoeiend en gaat hij niet doen. Voor de motie was geen meerderheid.

Burgemeester Tilburg boos over beschuldiging in Vestia-zaak

NU 03.11.2014 Burgemeester Peter Noordanus van Tilburg heeft maandagavond scherp gereageerd op een motie van wantrouwen vanwege zijn rol bij het debacle van woningcorporatie Vestia. Drie oppositiepartijen beschuldigden hem in de motie van fraude.

”De beschuldiging van valsheid in geschrifte is juridische flauwekul. Het is loepzuivere smaad en misschien wel laster. Ik laat me niet uitmaken voor crimineel”, reageerde hij.

Lees meer over: Peter Noordanus Vestia

Gerelateerde artikelen;

VNG BLIJ MET MEER INVLOED GEMEENTEN OP CORPORATIES

BB 31.10.2014 De Vereniging van Nederlandse Gemeenten kan zich goed vinden in de conclusies en aanbevelingen van de parlementaire enquêtecommissie woningcorporaties. Vooral plannen om de invloed van gemeenten op de werkzaamheden van de corporaties te vergroten kan rekenen op instemming van de VNG.

Gemeenten moeten meer sturing gaan geven op de werkzaamheden van woningcorporaties. Dat is een van de conclusies van de parlementaire enquêtecommissie woningcorporaties. Het afgelopen decennium werd er vanuit gegaan dat woningcorporaties goed in staat zouden zijn tot ‘zelfsturing’. De corporaties riepen zelf raden van toezicht in het leven, die er zorg voor moesten dragen dat de corporaties verantwoord handelden.

GERELATEERDE ARTIKELEN;

Woningcorporaties: verwacht niet te veel van wettelijke wijzigingen

VK 01.11.2014 De conclusies van de enquêtecommissie zijn niet verrassend. Toch was sprake van een nuttige exercitie.

De conclusies en adviezen van de parlementaire enquêtecommissie over misstanden bij de woningcorporaties ogen op het eerste gezicht weinig verrassend. Door middel van versterking en bundeling van het toezicht moeten zelfverrijking, riskante bouwprojecten en grootschalige grondaankopen tot het verleden behoren. Ook de berisping van wilde bestuurders en slapende commissarissen viel te verwachten. En, inderdaad, ook de harde kritiek op weifelende en zwabberende politici hoort bij een grondig rapport.

“Begin december gaat de commissie in debat met de Tweede Kamer over het rapport. We gaan de partijen overtuigen van ons gelijk.”, aldus Roland van Vliet.

‘Hoofdrolspelers haalden hun schouders op. Ontluisterend’

Trouw 31.10.2014 Roland van Vliet wist tot enkele jaren geleden niet veel meer van woningcorporaties dan dat ze bestaan, vertelt hij. Het onafhankelijk Kamerlid (ex-PVV) huurde ooit in de sociale sector, zonder problemen overigens. Van Vliet zegt dat de enquêtecommissie eind 2012 ‘met frisse blik’ en ‘onbevooroordeeld’ aan het omvangrijke onderzoek naar de corporaties is begonnen.

Wij vinden dat een corporatie moet bouwen voor de smalle beurs. Dus ook geen investeringen in scholen of ziekenhuizen meer

Nu ligt er, na 97 besloten verhoren en 58 openbare, een rapport van 1250 pagina’s. Met vernietigende conclusies. Hoofdrolspelers maakten zich schuldig aan manipulatie, zonnekoninggedrag, belangenverstrengeling, fraude en zelfverrijking. ‘Schokkend’, oordeelt de commissie.

Verwant nieuws

CDA: maatwerk voor corporaties moet mogelijk blijven

CDA 31.10.2014 Het CDA heeft met interesse uitgekeken naar het rapport van de parlementaire enquêtecommissie woningcorporaties. Aanleiding voor deze parlementaire enquete was de motie tot het instellen van een parlementaire enquete van… Lees meer

Geef huurders en gemeenten veel meer invloed op corporatie

PvdA door Jacques Monasch op 30 oktober 2014 Foto Flickr / Antoon’s Foobar  – De resultaten van het onderzoek van de Tweede Kamer naar de woningbouwcorporaties zijn schokkender dan ik had verwacht. Het onderzoek toont aan dat de zelfregulering die de woningcorporaties en de opeenvolgende ministers jarenlang in stand hebben gehouden, failliet is. Het is tijd om definitief afscheid te nemen van deze periode. De huurder moet weer centraal staan, en woningcorporaties moeten weer doen waarvoor ze ooit in het leven zijn geroepen: het huisvesten van lage en middeninkomens en zorg dragen voor gemengde wijken en leefbare buurten. lees verder »

SOCIALE VOLKSHUISVESTING IS VAN DE HUURDERS’

SP 30.10.2014 De politiek moet lessen trekken uit de vandaag gepresenteerde parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties. Volgens SP-Kamerlid Sadet Karabulut heeft de commissie een belangrijke analyse gemaakt van een falend systeem dat rampzalige incidenten mogelijk maakt. ‘Alleen al bij Vestia is minimaal 2,7 miljard euro in rook opgegaan door speculatie en giftige financiële producten. Er is gegokt met geld van huurders. Het old boys network en de banken hebben zichzelf verrijkt, de huurder moet nu bloeden,’ stelt Karabulut.

STEUN VOOR CONCLUSIES ENQUÊTECOMMISSIE

BB 30.10.2014 Een ‘giftige cocktail’ van overambitieuze bestuurders en falend toezicht heeft geleid tot de miljardenproblemen bij de woningcorporaties. Dat staat in het eindverslag van de parlementaire enquêtecommissie die de misstanden bij de corporaties heeft onderzocht.

Optreden

De enquêtecommissie vindt dat het roer drastisch om moet. Woningbouwverenigingen moeten zich weer beperken tot zorgen voor betaalbare huizen voor mensen met een smalle beurs. Het toezicht moet terechtkomen bij één toezichthouder. Volgens de commissie moet de politiek zich de misstanden bij de corporaties aanrekenen. Dat geldt zowel voor het kabinet als de Kamer. Achtereenvolgende ministers grepen niet in toen het fout liep, en het optreden van voormalig minister Piet Hein Donner was zelfs op het randje.

GERELATEERDE ARTIKELEN

Parlementaire enquêtecommissie: Erik Staal zorgde prima voor zichzelf

RTVWEST 30.10.2014 DEN HAAG – Topman Erik Staal van Vestia heeft zich drie slagen in de rondte verdiend als directeur-bestuurder. Hij streek een half miljoen euro per jaar op en was daarmee de best verdienende corporatie-directeur van Nederland.

Staal nog steeds actief als bestuurder

Tot verbazing van de commissie is Staal nog steeds bestuurder bij een corporatie, een stichting voor sociale huisvesting in Zuid-Afrika. De stichting is gefinanceerd door Vestia en andere woningcorporaties. Staal heeft als enige zeggenschap over het geld van de stichting.

Tijdens het verhoor voor de commissie toonde Staal geen enkele spijt of berouw voor zijn gedrag. Het leidde tot tumult op de tribune. Een zakenman uit Den Haag kon het niet meer aanhoren en begon zich te bemoeien met het verhoor. Hij moest de zaal verlaten. Staal was voor de zitting naar Den Haag gekomen: hij woont in een villa op Bonaire. Lees verder

gerelateerde artikelen;

Enquêtecommissie: woningcorporaties mogen geen Sinterklaas spelen met maatschappelijk geld

RTVWEST 30.10.2014  Woningcorporaties als Vestia zijn de afgelopen jaren ver van huis geraakt. Er moet een cultuurverandering komen: de sector mag niet meer alleen denken aan veel geld verdienen, maar moet huizen bouwen voor mensen met minder geld. Dat is de aanbeveling van de parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties na een onderzoek van anderhalf jaar naar allerlei misstanden bij corporaties.

Bij Vestia gingen miljarden euro’s in rook op door riskante beleggingsproducten, een directeur van een corporatie had een Maserati als dienstwagen en in Rotterdam werd een stoomschip aangekocht.

De commissie wil dat de corporaties terug gaan naar de kerntaak en daaronder vallen geen commerciële nevenactiviteiten. Verder mogen ze door fusies ook niet meer zo groot worden als Vestia, maar werken in beperktere woningmarktgebieden. Lees verder

gerelateerde artikelen;

Parlementaire enquête: Vestia was een éénmansbedrijf, financieel drama was te voorkomen geweest

RTVWEST 30.10.2014 De woningcorporatie Vestia was jarenlang een éénmansbedrijf, met directeur-bestuurder Erik Staal aan het hoofd, die onvoldoende werd gecontroleerd en ook geen tegenspraak duldde. Het financieel drama was te voorkomen geweest. Dit concludeert de enquetecommissie in een deelrapport over Vestia. Daarin wordt gereconstrueerd hoe de corporatie in 2012 bijna failliet ging door miljarden euro’s aan riskante derivaten (beleggingsproducten) bij banken te kopen.

De hoofdstukken in het rapport hebben titels als ‘De slapende vulkaan’, ‘De vulkaan komt tot uitbarsting’, ‘Hulpdiensten aan het werk’ en ‘Het likken van de wonden’. Erik Staal vertrouwde blindelings op zijn treasurer Marcel de Vries die voor miljarden euro’s aan kapitaal zorgde via allerlei banken in binnen- en buitenland. Maar ook De Vries begreep niet welke risico’s er kleefden aan de derivaten. Hij verdiende zelf wel goed aan de handel.

Minister Liesbeth Spies deed ’t goed

De meeste banken die de derivaten aanboden hebben een scheve schaats gereden, blijkt uit het rapport. Ze hebben producten verkocht die helemaal niet bestemd waren voor een woningcorporatie. De commissie noemt de handel van de banken ‘immoreel en verwerpelijk’.

Ministers in een aantal kabinetten verzuimden om in te grijpen. Minister Donner wist van de enorme schulden van Vetia, maar lichtte de Tweede Kamer niet in. De commissie heeft vol lof voor zijn opvolger minister Spies, de nieuwe burgemeester van Alphen aan den Rijn. Zij reageerde heel accuraat, praat de Kamerleden vertrouwelijk bij en zette alles op alles om Vestia te redden. Maar dat is nog niet helemaal gelukt. Lees verder

gerelateerde artikelen;

Drama Vestia “van onvoorstelbare omvang”

Den HaagFM 30.10. 2014 De schade die woningcorporatie Vestia heeft opgelopen door de handel in ‘derivaten’ (riskante beleggingsproducten) is mogelijk 688 miljoen hoger dan de al langer bekende twee miljard euro. Dat blijkt uit het rapport van de Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties, dat donderdag is gepresenteerd.

Er waren de afgelopen jaren incidenten bij meerdere woningcorporaties, maar Vestia was de aanleiding van de parlementaire enquête. “Het was een drama met een onvoorstelbare omvang, toen al twee miljard en nu blijkt het nog veel meer te zijn”, zei Roland van Vliet (kleine foto), voorzitter van de Parlementaire Enquêtecommissie woningcorporaties, donderdag tegen presentator Ron Davids op Den Haag FM. …lees meer

Parlementaire enquêtecommissie: Vrezen voor nieuwe saneringsronde bij Vestia

RTVWEST 30.10.2014 DEN HAAG – De parlementaire enquêtecommissie die onderzoek doet naar woningcorporaties maakt zich zorgen over een mogelijk nieuwe sanering bij Vestia.

De commissie concludeert in een vandaag verschenen deelrapport over het debacle bij Vestia dat mogelijk een nieuwe saneringsronde van 686 miljoen euro noodzakelijk is. ‘Dit alles leidt opnieuw tot grote onzekerheid voor Vestia en voor gemeenten waar Vestia veel bezit heeft.’ Vestia bezit tienduizenden woningen in de Haagse regio.

De schade die de woningcorporatie heeft opgelopen door de handel in ‘derivaten’ (riskante beleggingsproducten) is dus mogelijk 688 miljoen hoger dan de al langer bekende 2 miljard euro. Het extra tekort is afhankelijk van de ontwikkeling van de rente.

Tot en met 2017 is er nog geen probleem: Vestia heeft voldoende ‘reguliere mogelijkheden’ om leningen af te lossen. Dat doet Vestia met de opbrengst van de verkoop van woningen – ruim 30.000 van de in totaal meer dan 96.000 woningen die de corporatie bezit. Er worden vooral woningen buiten de ‘kerngebieden’ Den Haag en Rotterdam verkocht.

Boetes bij een lage rente

Maar als de gemiddelde in de resterende saneringsperiode lager is dan 3 procent heeft Vestia wel een probleem. Dat heeft onder meer te maken met boetes die zijn opgenomen in rentecontracten. De huidige rentestand schommelt gemiddeld onder de 2 procent. Volgens een berekening van Vestia bedraagt de schade bij een rente van 3 procent 686 miljoen euro, bij een lagere rente wordt dat bedrag nog hoger.  Lees verder

gerelateerde artikelen;

Aedes eens met commissie

Telegraaf 30.10.2014 “Het stelsel moet niet in de prullenbak, maar is wel toe aan groot onderhoud. Ik ben blij met die hoofdconclusie. En wij zijn al geruime tijd bezig met dat groot onderhoud.” Dat zegt voorzitter Marc Calon van Aedes, de koepelvereniging van woningcorporaties, in reactie op het rapport van de parlementaire enquêtecommissie-Van Vliet.

Veel van de voorstellen die de commissie heeft gedaan, zitten bij de woningcorporaties al in de pijplijn, aldus Calon. Hij wijst onder meer op de aanbeveling om bestuur en intern toezicht te verbeteren. Zo heeft Aedes zelf al voorgesteld een kwaliteitstoets in te voeren voor nieuwe en zittende bestuurders.

Gerelateerde artikelen;

30-10: ‘Toezicht op corporaties faalt’

30-10: ‘Misstanden treffen maatschappij’

30-10: Harde conclusies commissie

Politiek: enquête woningcorporaties toont failliet zelfregulering aan›

NRC 30.10.2014 Politieke partijen zijn het erover eens dat het stelsel voor woningcorporaties op de schop moet. Ook vinden ze dat er beter toezicht moet komen. Dat blijkt uit de reacties ophet rapport van de parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties dat vandaag is gepresenteerd.

Het rapport valt niet mee, zegt VVD’er Roald van der Linde in een reactie.

“Ik zie dat het toch wel veel erger was dan we met zijn allen dachten. Als je het rapport leest: de een koopt een stoomboot, de ander speelt voor Sinterklaas en de huurders zitten met de Zwarte Piet.”

Deze vijf woningbouwbestuurders en politici krijgen er ongenadig van langs

VK 30.10.2014 De parlementaire enquêtecommissie woningcorporaties kwam vandaag met een vernietigend eindrapport, dat sprak van ‘zelfoverschatting, overambitie en soms zelfs fraude en zelfverrijking’. Vooral deze vijf mensen moesten het ontgelden.

Enquêtecommissie corporaties komt met rapport na drama Vestia

RTVWEST 30.10.2014 De Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties presenteert donderdagmiddag in Den Haag haar bevindingen over het stelsel van woningcorporaties. De enquête werd ingesteld na het drama met Vestia, de corporatie die smakken geld verspeelde door wilde avonturen met zogenoemde derivaten, riskante financiële producten.

Vestia stond voor twee miljard euro in het rood en moest daardoor ook in Den Haag honderden huizen verkopen. De financiële problemen ontstonden door forse tegenvallers bij de aanschaf van risicovolle beleggingsproducten. De corporatie, de grootste van het land, balanceerde daarvoor enige tijd op de rand van de afgrond. De financiële problemen vormden de belangrijkste aanleiding voor de parlementaire enquête.

200 tot 400 euro per Hagenaar

‘De ellende die Vestia heeft veroorzaakt, heeft Den Haag 100 tot 200 miljoen euro gekost‘, vertelde de Haagse oud-wethouder Marnix Norder tegen de Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties. Dat komt neer op 200 tot 400 euro per Hagenaar. Lees verder

gerelateerde artikelen;

Enquêtecommissie corporaties komt met rapport na drama Vestia

Den HaagFM 30.10. 2014  De Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties presenteert donderdagmiddag haar bevindingen over het stelsel van woningcorporaties. De enquête werd ingesteld na het drama met Vestia, de corporatie die smakken geld verspeelde door wilde avonturen met zogenoemde derivaten, riskante financiële producten.

De afgelopen maanden hoorde de commissie mensen uit de corporatiewereld en de politiek onder ede, om uit te vinden wat er allemaal misging. Vestia stond voor twee miljard euro in het rood en moest daardoor ook in Den Haag honderden huizen verkopen. De corporatie, de grootste van het land, balanceerde enige tijd op de rand van de afgrond.

De ellende die Vestia heeft veroorzaakt, heeft Den Haag 100 tot 200 miljoen euro gekost“, vertelde de Haagse oud-wethouder Marnix Norder (kleine foto) tegen de Enquêtecommissie. Dat komt neer op 200 tot 400 euro per Hagenaar. Ook veel andere corporaties kwamen in de problemen door onverantwoorde stappen, variërend van het in de arm nemen van een peperdure architect tot het rondrijden in een Maserati op kosten van de zaak. …lees meer

Ego woningbouwcowboys leidt tot ondergang

Trouw 30.10.2014 Woningcorporaties moeten kleiner worden, zich beperken tot hun eigenlijke taak en zich niet meer met commerciële nevenactiviteiten bezighouden. Het toezicht moet drastisch verbeteren. Er is een cultuuromslag nodig en op termijn moet het stelsel misschien radicaal veranderen. De parlementaire enquêtecommissie die onderzocht heeft wat er mis is gegaan in de corporatiesector beveelt dat donderdag aan in haar eindrapport.

Lees ook: Vier lessen uit de parlementaire enquête woningcorporaties – 10/07/14

‘Toezicht op corporaties faalt’

Telegraaf 30.10.2014 Nu de parlementaire enquêtecommissie harde conclusies heeft getrokken over de (wan)toestanden bij woningcorporaties, stellen verschillende partijen in de Tweede Kamer dat het toezicht beter en scherper moet.

SP-Kamerlid Sadet Karabulut stelt dat de politiek lessen moet trekken uit de bevindingen van de commissie: ,,De commissie heeft een belangrijke analyse gemaakt van een falend systeem dat rampzalige incidenten mogelijk maakt”, zegt Karabulut.

‘GEMEENTEN KUNNEN MET NOVELLE NIET STUREN OP CORPORATIES’

BB 30.10.2014 Als woningcorporaties niet wettelijk worden verplicht om inzicht te geven in hun financiële mogelijkheden, kunnen gemeenten daarop moeilijk toezicht houden. De afspraak uit het regeerakkoord dat gemeenten meer sturing krijgen op de woningcorporaties, komt nauwelijks uit de verf in de Novelle Herziening Woningwet van minister Blok. Dat stellen de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) en de grotestedenkoepels G4 en G32 in een brief aan de Tweede Kamer.

Verplichting voor overleg te vrijblijvend

De Novelle van minister Blok geeft hoog op van te maken ‘controleerbare en bindende’ prestatieafspraken tussen gemeenten en woningcorporaties, maar de verplichting voor corporaties om over belangrijke zaken ook echt in overleg te treden met de gemeenten is te vrijblijvend geregeld, aldus de VNG. ‘Het wetsvoorstel pakt anders uit dan we eerder opmaakten uit overleggen met het ministerie’, verklaart VNG-woordvoerster Liane ter Maat.

GERELATEERDE ARTIKELEN;

‘Misstanden treffen maatschappij’

Telegraaf 30.10.2014  De misstanden bij de woningcorporaties treffen de hele maatschappij. Het ging om miljarden euro’s en de woningen van 2,5 miljoen mensen. Voorzitter Anouchka van Miltenburg van de Tweede Kamer zei dat donderdag bij het presentatie van het eindverslag van de parlementaire enquêtecommissie die misstanden bij de woningcorporaties heeft onderzocht. Van Miltenburg nam het eerste exemplaar van dit rapport in ontvangst.

Politiek eens met aanbevelingen enquêtecommissie corporaties

NRC 30.10.2014 Politieke partijen zijn het erover eens dat het stelsel voor woningcorporaties op de schop moet. Ook vinden ze dat er beter toezicht moet komen. Dat blijkt uit de reacties ophet rapport van de parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties dat vandaag is gepresenteerd.

Het rapport valt niet mee, zegt VVD’er Roald van der Linde in een reactie. “Ik zie dat het toch wel veel erger was dan we met zijn allen dachten. Als je het rapport leest: de een koopt een stoomboot, de ander speelt voor Sinterklaas en de huurders zitten met de Zwarte Piet.” LEES VERDER

Harde conclusies commissie

Telegraaf 30.10.2014 Het Rijk moet meer prioriteit geven aan het opsporen en vervolgen van sjoemelende corporatiedirecteuren. De parlementaire enquêtecommissie woningcorporaties is „geschokt door de aard en omvang van de incidenten waarbij fraude en zelfverrijking aan de orde zijn”. Het kabinet moet dan ook een plan leveren waardoor misstanden in corporatieland worden beteugeld. Dat is een van de vele aanbevelingen, waar de enquêtecommissie woningcorporaties vandaag mee naar buiten treedt.

Het eindrapport van de commissie is ontluisterend. Bijna iedereen die betrokken was bij woningcorporaties valt iets te verwijten. Als hoofdschuldigen worden corporatiedirecteuren aangewezen, maar ook interne toezichthouders faalden, evenals ministers, waarborgfonds WSW, sectorwaakhond CFV, brancheorganisatie Aedes en de Tweede Kamer. Het pakket aan maatregelen om de sector weer op de rit te krijgen is dan ook omvangrijk.

Gerelateerde artikelen29-10: OM vervolgt corporatie-topman

14-06: Vriendjes weg bij corporaties

12-06: Verhoor Staal begonnen

04-06: ‘Moreel kompas kwijt’

Enquêtecommissie: het ging mis door overambitie en soms zelfs fraude

VK 30.10.2014 Corporatiebestuurders zijn de hoofdverantwoordelijken voor de vele debacles bij woningcorporaties in de afgelopen decennia. Door hun ‘zelfoverschatting, overambitie en soms zelfs fraude en zelfverrijking’ ging het mis, schrijft de parlementaire enquêtecommissie woningcorporaties in haar eindrapport vandaag.

Blok wil huurder in herzien corporatiebestel centraal stellen

NU 30.10.2014 Minister Stef Blok (Wonen) vindt dat het belang van de huurder in een herzien corporatiebestel expliciet het begin- en eindpunt moet zijn. Dat laat Blok in een reactie op het donderdag gepresenteerde commissierapport Ver van Huis weten. Ook vindt de bewindsman het goed dat de commissie een afbakening heeft gemaakt van de corporatietaken.

“Zo wordt voorkomen dat corporaties in commerciële projecten stappen waarvan de verliezen ten koste gaan van huurders en andere woningcorporaties”, laat Blok in een reactie weten.

De commissie wil wat doen aan de constructie dat risicovolle projecten en investeringen van banken en projectontwikkelaars, geen nadelige gevolgen voor hen hebben omdat de sector garant staat. Een faillissement van een corporatie moet daarom een reële optie worden.

Wat u moet weten over het onderzoek naar woningcorporaties

Lees meer over: 

Woningcorporaties Stef Blok

Gerelateerde artikelen;

Commissie kritisch over rol Donner bij Vestia

NU 30.10.2014 De enquêtecommissie die onderzoek heeft gedaan naar het stelsel van woningcorporaties is uitermate kritisch over het optreden van oud-minister van Binnenlandse Zaken Piet Hein Donner rond het Vestia-debacle.

De commissie suggereert dat Donner de Tweede Kamer eerder op de hoogte had moeten stellen over de problemen bij de Rotterdamse woningcorporatie.

“Naar het oordeel van de commissie staat het feit dat minister Donner de Tweede Kamer niet informeert over de omvang van de problemen en de risico’s bij Vestia op gespannen voet met de actieve informatieplicht van de minister ten opzichte van de Tweede Kamer”, schrijft de commissie.

Het niet of onjuist informeren van de Tweede Kamer geldt als een politieke doodzonde.

Ook heeft de afkoop van de derivaten en de sanering die is doorgevoerd de problemen bij Vestia niet volledig opgelost, oordeelt de commissie. De Tweede Kamer moet verder het handelen van Spies nog steeds beoordelen. Zij kreeg van het parlement veel vertrouwen en een groot mandaat om de problemen op te lossen.

“De Tweede Kamer geeft hierbij aan de minister achteraf te zullen beoordelen. De commissie stelt vast dat dit laatste echter nauwelijks heeft plaatsgevonden.”

Lees meer over: 

Piet Hein Donner VestiaWoningcorporatie

Gerelateerde artikelen;

‘Wanbestuur en mismanagement bij woningcorporaties’

NU 30.10.2014 De parlementaire enquêtecommissie woningcorporaties oordeelt hard over de sector. Er is sprake van wanbestuur, bestuurscrisis of ernstig financieel mismanagement.

Dat schrijft de commissie donderdag in het eindrapport Ver van Huis, onder leiding van het onafhankelijke Kamerlid en voormalig PVV’er Roland van Vliet,

De commissie concludeert dat de vele incidenten uit het verleden een gevolg zijn van structurele tekortkomingen in het stelsel. De bestuurlijke mix van overheidssturing, marktwerking en zelfregulering heeft het stelsel voor een deel misvormd, oordeelt het rapport. In het eindrapport zijn ook een aantal aanbevelingen geformuleerd.

Taken

Minister Stef Blok (Wonen) vindt het goed dat de commissie een afbakening heeft gemaakt van de corporatietaken. “Zo wordt voorkomen dat corporaties in commerciële projecten stappen waarvan de verliezen ten koste gaan van huurders en andere woningcorporaties”, laat Blok in een reactie weten.

Donner

Ook oud-minister van Binnenlandse Zaken Piet Hein Donner wordt hardaangepakt rond de probelemen met Vestia. De commissie suggereert dat Donner de Tweede Kamer eerder op de hoogte had moeten stellen over de problemen bij de woningcorporatie.

“Naar het oordeel van de commissie staat het feit dat minister Donner de Tweede Kamer niet informeert over de omvang van de problemen en de risico’s bij Vestia op gespannen voet met de actieve informatieplicht van de minister ten opzichte van de Tweede Kamer”, schrijft de commissie.

Wat u moet weten over het onderzoek naar woningcorporatiesKernpunten enqûetecommissie Woningcorporaties | Reacties vanuit de politiek

Woningcorporaties Woningcorporatie

Gerelateerde artikelen;

Kernpunten enquêtecommissie woningcorporaties

NU 30.10.2014 De commissie vat in het donderdag gepubliceerde eindrapport Ver van Huis een aantal kernpunten samen: heldere grenzen stellen, toezicht verbeteren, geld meer beteugelen en gedrag te veranderen.

NU.nl zet de uitwerking hiervan voor u op een rij:

Grenzen

Door grenzen te stellen, wil de commissie voorkomen dat bestuurders binnen de sector commerciële nevenfuncties bekleden en zich weer richten op de kerntaak: het zorgen voor woonruimte voor mensen die daar zelf moeite mee hebben…….

Wat u moet weten over het onderzoek naar woningcorporaties | ‘Wanbestuur en mismanagement bij woningcorporaties’

Lees meer over: Enquêtecommissie Woningcorporaties

Gerelateerde artikelen; 

Commissie pleit te experimenteren met woningcorporaties

NU 30.10.2014 De parlementaire enquêtecommissie woningcorporaties wil het mogelijk maken om binnen en buiten het huidige stelsel van woningcorporaties te experimenteren met andere rechtsvormen.

Zodra de rust rondom de sector is teruggekeerd en wet- en regelgeving is vastgelegd, moet dit per wet mogelijk worden gemaakt.

Dat is een van de aanbevelingen die de commissie, onder leiding van voormalig PVV’er Roland van Vliet, donderdag in het eindrapport Ver van huis presenteert.

Zo moet er gekeken worden naar andere rechtsvormen zoals een huurderscoöperatie waarin huurders gezamenlijk eigenaar van de woningcorporatie zijn. Hier wordt al mee geëxperimenteerd in de praktijk, ook ligt er sinds kort een wettelijke basis om deze vorm mogelijk te maken.

De organisatie werd uiteindelijk gered met geld van de andere woningcorporaties en de banken die de financiële producten hadden geleverd. Uiteindelijk is het aan de Kamer en de minister of de aanbevelingen (deels) worden overgenomen.

Wat u moet weten over het onderzoek naar woningcorporaties | ‘Wanbestuur en mismanagement bij woningcorporaties’

Lees meer over: Woningcorporaties Woningcorporatie

Gerelateerde artikelen;

Rapport enquêtecommissie: één toezichthouder corporaties nodig

NRC 30.10.2014 Eén toezichthouder die waakt over alle facetten van woningcorporaties. En die níét onder directe controle van de minister staat. Dat is de belangrijkste aanbeveling van de parlementaire enquêtecommissie die vandaag haar eindrapport presenteert. Deze ‘Woonautoriteit’ moet toezien op de financiën, governance, integriteit en rechtmatigheid bij sociale huisvesters.

Een autoriteit die ook sancties kan opleggen. “Alleen als deze niet onder de minister valt, is er geen risico dat beleid en toezicht opnieuw vermengd worden”, zegt commissie-voorzitter Roland van Vliet. Er ligt op dit moment een voorstel van minister Stef Blok (Wonen, VVD) bij de Tweede Kamer dat het toezicht weliswaar samenvoegt, maar juist onder zijn hoede.

Twee jaar onderzoek van de commissie leverde 1.250 pagina’s op over wat er misging en beter moet in de corporatiesector. Naast de onafhankelijke woonautoriteit wil de commissie dat de sector teruggaat naar zijn “klassieke kerntaak”. Parlementaire Enquetecommissie Woningcorporaties  MEER OP NRC Q

Iedereen heeft schuld aan de schandalen bij de corporatieseindrapport

‘Enquêtecommissie wil één toezichthouder voor alle woningcorporaties’

VK 30.10.2014 Een onafhankelijke toezichthouder met stevige bevoegdheden moet de woningcorporaties gaan controleren. Dat is naar verluidt een van de hoofdconclusies uit het eindrapport van de parlementaire enquêtecommissie woningcorporaties, dat vandaag verschijnt.

Diverse politici zeggen tegen de Volkskrant dat de commissie het versnipperde toezicht op de corporaties wil bundelen in één onafhankelijke toezichthouder. Met die aanbeveling gaat de commissie in tegen het kabinetsbeleid. Minister voor Wonen Stef Blok (VVD) heeft onlangs voorstellen naar de Tweede Kamer gestuurd waarin hij het toezicht wil onderbrengen bij zijn eigen ministerie.

Bevindingen enquêtecommissie: ‘De politiek is tekortgeschoten’

VK 30.10.2014 Bijna twee jaar onderzocht een enquêtecommissie wat er misging bij de woningcorporaties. Vandaag komt zij met haar bevindingen. Vier betrokkenen nemen een voorschot.

Geen deal vrouw  Möllenkamp

Telegraaf 30.10.2014 Justitie heeft de vrouw van Hubert Möllenkamp, de van corruptie verdachte ‘Maserati-directeur’ van woningcorporatie Rochdale, aangeboden om haar niet te vervolgen in ruil voor een kwart miljoen euro.

Dit bevestigt het Openbaar Ministerie (OM) aan de Telegraaf. Maar omdat Alberdina V. niet in staat is om het geëiste schikkingsbedrag op te hoesten, wordt zij net als haar man alsnog vervolgd.

Gerelateerde artikelen

29-10: OM vervolgt corporatie-topman

11-08: ‘Falende bestuurder krijgt alle ruimte’

12-07: Möllenkamp betrokken bij chantage

oktober 30, 2014 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , , , , , , , , | 5 reacties

Kabinet Rutte II – Begroting 2015 versus bezuinigingen op weg naar een heet voorjaar 2015 – deel 2

Begrotingsjaar 2015

Minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem heeft op 16.09.2014 in de Tweede Kamer de Miljoenennota 2015 aangeboden, met daarin de plannen van het kabinet voor het komende jaar. Wat zijn de belangrijkste maatregelen die in de Miljoenennota staan? Een beknopt overzicht.

Verbetering

Het herstel van de Nederlandse economie zet door. Volgend jaar is sprake van een groei van 1,4% en in 2016 zelfs van 1,6%. Dat voorspelt de Europese Commissie.

Nederland doet het daarbij voor het eerst sinds jaren beter dan het gemiddelde in de eurozone, waar juist weer wat vertragingen zichtbaar lijken. Zowel België, Duitsland, Frankrijk als Italië groeien volgend jaar minder sterk.

Dit jaar groeit de eurozone met 0,8% en volgend jaar is dat 1,1%. Voor 2016 wordt 1,7% groei verwacht. Wel blijft de werkloosheid hoog (10,8% in 2016) en trekt de inflatie pas over twee jaar aan tot 1,5%.

Zorgen blijven er ook over de budgettaire situatie van een aantal eurolanden. Met name in Frankrijk blijft het begrotingstekort hardnekkig boven de 3% en bedraagt in 2016 nog steeds 4,7%. Het Nederlandse tekort blijft daarentegen gestaag dalen tot 1,8% in 2016.

Naheffing EU

Helaas kondigt het nieuwe begrotingsjaar een flinke tegenvaller aan. Nederland moet waarschijnlijk 642 miljoen euro betalen !!!!   En Groot-Brittannië moet 2,1 miljard euro betalen. Vandaar dat ze woest zijn over de naheffing. Ook andere EU-landen krijgen geld terug. De Europees Commissaris Jacek Dominik wijst erop dat de naheffing is berekend aan de hand van cijfers die de landen zelf hebben ingeleverd.

Kortom, we moeten dus 642 miljoen euro extra betalen aan de Europese Unie. Minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem (PvdA) hoopt nog op clementie van Brussel. De ambtenaren op Financiën waren al op de hoogte, maar premier Mark Rutte (VVD) werd pas tijdens de topontmoeting van de Europese leiders in Brussel geïnformeerd over de zogeheten naheffing.

Signaal

Eurocommissaris Jacek Dominik (Begrotingszaken) zei dat de ophef over de naheffingen hem had verrast. Volgens hem zijn de lidstaten op 17 oktober op de hoogte gesteld van de naheffingen. Hij zei ook dat geen enkel lidstaat bezwaar had gemaakt.

Van Frankrijk was al duidelijk dat het land niet zou voldoen aan de begrotingsnorm van 3 procent. De Fransen weigeren namelijk al langere tijd te bezuinigen en de verwachting is daarmee dat het begrotingstekort van het land pas in 2017 zal uitkomen onder de 3 procent. Deze nogal recalcitrante houding van Frankrijk ten opzichte van bezuinigingen zorgde voor ergernis bij andere EU-landen. De Franse president François Hollande zei afgelopen vrijdag nog dat alle bezuinigingsmaatregelen zijn uitgeput. Volgens hem snijdt de Franse regering volgend jaar al voor 21 miljard euro in de uitgaven.

En toch kreeg juist Frankrijk  geld terug vanuit Brussel, en wel ruim 1 miljard euro !!! Dat bedrag gebruikt Parijs om de begroting voor 2015 alsnog dichter bij de Europese eisen te brengen. Frankrijk zegt in totaal 3,6 miljard euro te hebben gevonden. De rest van dat bedrag komt van lagere rentebetalingen op de staatsschuld en verwachte extra inkomsten door de bestrijding van belastingontduiking.

zie ook: Waarom Frankrijk de EU in een nieuwe politieke crisis dreigt te storten

zie ook: ‘Meevallers en extra inkomsten’: zo wil Frankrijk tekort verkleinen

Eurocommissaris Dominik zegt ook verbaasd te zijn over de felle reactie van de Britse premier David Cameron, nadat de Financial Times het bedrag donderdagavond onthulde. Tot de bekendmaking was er geen enkel signaal van de Britten dat zij bedenkingen hadden bij de naheffing.

Meer bezuinigingen

Premier Mark Rutte is pas tijdens de EU-top eind vorige week ingelicht over de naheffing van 642 miljoen euro die Brussel Nederland wilde opleggen. Het ministerie van Financiën wist er op dat moment al bijna een week van. Dat blijkt uit een brief (pdf) van minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën aan de Tweede Kamer. Wanneer Dijsselbloem zelf door zijn ambtenaren werd ingelicht, staat niet in de brief

Premier Mark Rutte (VVD) en minister Jeroen Dijsselbloem(PvdA, Financiën) noemden de naheffing vrijdag een ‘onaangename verrassing’. Dijsselbloem maakte zondagavond in televisieprogramma Nieuwsuur wel duidelijk dat Nederland het bedrag gaat betalen als ‘feiten en cijfers kloppen’.

Hoewel Minister Jeroen Dijsselbloem „zeer onaangenaam verrast is ” over de forse naheffing die Nederland krijgt op de afdracht aan Brussel, zegt hij; ‘Als de naheffing klopt, betalen we’

CBS

De cijfers  die ten grondslag liggen aan de naheffing die Nederland vorige week van de Europese Unie kreeg kloppen. Dat zei Peter-Hein van Mulligen, hoofdeconoom van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Summary Quality Reports on Revisions to Gni Data 2014 by Eurostat

Download de Kamerbrief  (69,751 kB)

Nederland krijgt forse naheffing op EU-afdracht | Britten woest over naheffing EU | Waar komt die Europese naheffing vandaan?

Lees meer over: Naheffing EUROPESE UNIE

Na twee jaren krimp groeit Nederlandse economie weer – Telegraaf 08.12.2014 De Nederlandse economie lijkt het juk van de kredietcrisis langzaam van zich af te werpen. Dat stelt De Nederlandsche Bank in de nieuwste ramingen. De komende jaren trekt de economische groei aan, van 1,2% in 2015 tot 1,5% in 2016. Dit jaar verwachten de rekenmeesters van DNB een groei van 0,8%. In 2012 en 2013 kromp de economie juist.

Bestedingen trekken aan

Belangrijke factor in het herstel is het consumentenvertrouwen, dat sterk is verbeterd met name door het herstel van de huizenmarkt. Ook de koopkracht stijgt.

,,Conjunctureel gezien is het een normaal patroon”, aldus Job Swank, directeur monetaire zaken en financiële stabiliteit bij DNB. ,,Eerst neemt de uitvoer toe, dan groeien de investeringen en daarna volgt de consumptie. Het heeft alleen erg lang geduurd vanwege de dubbele dip.”

De werkloosheid ligt volgens DNB nog 2,5% te hoog. Dat betekent dat de economie de komende jaren niet op volle toeren draait. En dat heeft een drukkend effect op de inflatie. Die komt naar verwachting dit jaar uit op 0,4%, volgend jaar op 0,5% en in 2016 op 1%.

Dat is nog altijd ver beneden het doel van de Europese Centrale Bank van rond de 2%. Maar betekent wel een stijging van het reëel beschikbare inkomen. Nederlanders houden gemiddeld meer over om te consumeren.

CPB: export én consumptie trekken aan –11.12.2014 Zowel de Nederlandse export als de consumptieve bestedingen doen het beter dan verwacht. Dat leidt voor komend jaar tot een beter vooruitzicht voor de Nederlandse economie.

Dat blijkt uit de vanmorgen gepubliceerde decemberraming van het Centraal Planbureau (CPB). De rekenmeesters van het CPB stellen de raming van de export en de consumptie voor 2015 naar boven bij. Het CPB gaat er vanuit dat de Nederlandse export volgend jaar met 4,5% groeit. Consumenten gaan dankzij een toenemende koopkracht komend jaar 1,25% meer uitgeven. Het Planbureau is hiermee iets optimistischer dan de Nederlandsche Bank die eerder deze week bekendmaakte op een groei van 1,2% te rekenen.

Deflatie nu ook in Nederland – Na Zuid-Europese landen als Griekenland en Spanje is nu ook in Nederland officieel sprake van deflatie. Dat blijkt uit vanmorgen door Eurostat bekendgemaakte cijfers.

In december vorig jaar daalden de prijzen in ons land met 0,1%, waardoor de almaar dalende inflatie voor het eerst de vorm van deflatie heeft gekregen

Veel economen waarschuwen voor een langere periode van deflatie, die gevaarlijk kan zijn voor de economie.

Prijsstijgingen het laagst in 27 jaar – De Nederlandse inflatie op consumentenartikelen is gezakt naar het laagste niveau in 27 jaar. Dat komt vooral door de daling van de brandstofprijzen.

Dat meldt het CBS. De inflatie van consumentenartikelen gemeten volgens de consumentenprijsindex (CPI) is in januari gedaald naar welgeteld 0,0%, het laagste niveau in 27 jaar.

Niet alleen brandstof ging omlaag in prijs. Door het zachte weer was er minder vraag naar winterkleding. Dat zorgde ervoor dat kleding in de uitverkoop sterker werd afgeprijsd. In de supermarkten werden voedingsmiddelenook met hogere korting verkocht.

Top 10 in Europa

Veel meer landen kampen met ‘Griekse’ megaschulden

Bekijk hier de analyse van Martin Visser over hoe het conflict tussen Athene en de eurogroep zich komende dagen zal ontwikkelen.

Consumenten gaven meer uit in december – vertrouwen niet beter› 20.02.2015 Consumenten hebben in december een half procent meer uitgegeven dan een jaar eerder. Dat betekende de derde maand op rij met een lichte stijging van de consumptie. Het consumentenvertrouwen verbeterde daarentegen niet in februari, en bleef net onder nul. Dat meldt het CBS vandaag.

UITGAVEN

Consumenten gaven in december vooral meer uit aan voeding (0,6 procent), diensten zoals huur, reizen, restaurantbezoek of een knipbeurt (0,9 procent) en overige goederen waaronder de gasrekening valt (1,5 procent).

VERTROUWEN

De stemming onder consumenten bedraagt volgens het CBS deze maand -7. In januari was de stemming nauwelijks anders (-6). Het stemmingscijfer bestaat uit het oordeel van consumenten over de economie (-5) en hun koopbereidheid (-9). Dat laatste cijfer kwam deze maand niet van zijn plaats, de stemming over de economie bekoelde iets.

ECONOMISCHE GROEI

De consumentenuitgaven waren de afgelopen jaren een belangrijke reden dat de Nederlandse economie niet groeide. Dat de uitgaven in het vierde kwartaal van vorig jaar aantrokken (want ook in oktober en november werd de portemonnee vaker getrokken), zorgde er mede voor dat de groei van de Nederlandse economie in het vierde kwartaal is aangetrokken tot een procent ten opzichte van een jaar eerder.

De consumptie trekt volgens het CBS aan omdat de werkgelegenheid verbetert. Zo kwamen er in de laatste drie maanden van het jaar maar liefst 42 duizend banen bij, de sterkste toename in 3,5 maand tijd.

Koopkracht stijgt snelst bij werkenden  16.03.2015 De koopkracht stijgt dit jaar het hardst voor de werkende Nederlander. Gepensioneerden gaan er het minst op vooruit. Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau (CPB).

De belangrijkste cijfers uit het zogeheten Centraal Economisch Plan kwamen anderhalve week geleden al naar buiten. Op de koopkracht geeft het CPB nu meer details.

Volgend jaar is er – zoals het er nu voor staat – gemiddeld geen toename van de koopkracht. Werkenden gaan er dan nog wel 0,3 procent op vooruit, maar gepensioneerden verliezen 1,3 procent. Het kabinet zal in augustus – zoals elk jaar – bij het afronden van de Prinsjesdagstukken bekijken of voor bepaalde groepen maatregelen nodig zijn om hun koopkracht te versterken.

Vermogensrendementsheffing

Het CPB heeft ook gekeken naar de vermogensrendementsheffing. In de huidige situatie wordt uitgegaan van een fictief rendement op vermogen (aandelen, spaargeld, obligaties) van 4 procent, waarover 30 procent belasting wordt geheven. Daardoor is er in feite sprake van een vermogensbelasting van 1,2 procent, ongeacht of het vermogen van mensen nou daadwerkelijk is gestegen of niet.

Het kabinet wil af van die heffing. In het nieuwe belastingstelsel moet volgens het kabinet voortaan het reële rendement op vermogen worden belast. Hoe is alleen nog niet duidelijk. Het CPB stelt dat het voordeel van de kabinetskeuze is is dat die uitgaat van het ‘draagkrachtprincipe’. Wie in een jaar veel heeft verdiend op zijn aandelen of spaarrekening betaalt daarover ook meer belasting. Nadeel is wel dat de opbrengst voor de schatkist moeilijker is te voorspellen. Als de beurs instort of de rente daalt erg, is er minder echt behaald rendement en zullen de belastinginkomsten daarover dus ook tegenvallen.

Nasleep naheffing EU

Mogelijk 200 miljoen naheffing Brussel wegens hoger nationaal inkomen – Nederland houdt er rekening mee dat er 200 miljoen euro extra moet worden afgedragen aan de Europese Unie. De ministers Jeroen Dijsselbloem (Financiën) en Henk Kamp (Economische Zaken) schrijven dat woensdag 24.06.2015  aan de Tweede Kamer. De bewindslieden reageren op de nieuwste CBS-berekingen waaruit blijkt dat het Nederlands bruto nationaal inkomen (bni) in 2013 3 procent hoger was dan verwacht.

De  Europese Unie berekent de bijdrage die de lidstaten moeten betalen aan de hand van het bni. Eerdere bijstellingen leidden tot naheffingen van honderden miljoenen euro’s vanuit Brussel. Eind 2014 kreeg Nederland een naheffing van 642 miljoen euro.

De Nederlandse economie is het eerste kwartaal van 2015 met 0,6 procent gegroeid ten opzichte van het laatste kwartaal van 2014.  De groei valt 0,2 procent hoger uit dan eerder was berekend.Bij de eerste berekening, gepubliceerd op 13 mei, was de groei 0,4 procent. Het beeld van de economie is niet gewijzigd. De groei wordt steeds breder gedragen: zowel de investeringen als de consumptie en de export leveren een positieve bijdrage.

lees ook: Kabinet Rutte II – Begroting 2015 versus bezuinigingen op weg naar een heet voorjaar 2015 – deel 1

lees ook: Kabinet Rutte II – verdere bezuinigingen versus een heet najaar 2014 – deel 1

zie verder ook: Kabinet Rutte II – verdere bezuinigingen versus een heet voorjaar 2014 – deel 4

zie ook: Kabinet Rutte II – verdere bezuinigingen versus een heet voorjaar 2014 deel 3

zie ook: Kabinet Rutte II – verdere bezuinigingen versus een heet voorjaar 2014 deel 2

zie ook: Kabinet Rutte II – verdere bezuinigingen versus een heet voorjaar 2014 deel1

‘Vasthouden aan Prinsjesdag’

Telegraaf 15.01.2015 Het kabinet voelt niets voor een andere opzet van Prinsjesdag. Het wil vasthouden aan de traditie dat op de derde dinsdag in september de koning in de troonrede de kabinetsplannen voor het jaar erop bekendmaakt en dat dan ook de begrotingen van de ministeries verschijnen. Een woordvoerder van minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën) heeft dat donderdag laten weten.

Kabinet wil niets veranderen aan Prinsjesdag

AD 15.01.2015 Het kabinet voelt niets voor een andere opzet van Prinsjesdag. Het wil vasthouden aan de traditie dat op de derde dinsdag in september de koning in de troonrede de kabinetsplannen voor het jaar erop bekendmaakt en dat dan ook de begrotingen van de ministeries verschijnen.

Een woordvoerder van minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën) heeft dat vandaag laten weten in reactie op een artikel in de Volkskrant.

Plotseling een serieuze optie: Prinsjesdag zonder koffertje

VK 15.10.2015 Niemand nog die het hardop zegt, maar het is inmiddels wel onderwerp van gesprek op hoog politiek niveau: kan Prinsjesdag voortaan ook zonder het indienen van de rijksbegroting? Dan resteert een dag met Gouden Koets en troonrede, maar zonder koffertje.

De aanleiding is de steeds strengere Europese begrotingsdiscipline. Die eist dat de departementale begrotingen voor eind december door het parlement zijn, de Tweede én de Eerste Kamer. Dat bleek het afgelopen jaar onmogelijk. De tijdsdruk is te hoog. Zo zitten Brussel en Prinsjesdag elkaar danig in de weg.

In december is de kwestie onderwerp van overleg geweest tussen de premier en de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer: Mark Rutte, Ankie Broekers-Knol en Anouchka van Miltenburg (alle drie VVD). Een uitkomst is er nog niet.

Prinsjesdag;

Plotseling een serieuze optie: Prinsjesdag zonder koffertje

Hoe Rutte zijn opponenten een voor een uitschakelde

Dag 2: Rutte weet kabinetsplannen makkelijk te verdedigen

Nederlands Debat Instituut: Pechtold beste debater van Binnenhof

Rutte leest Wilders de les over Marokkanenuitspraken; dit zei hij

BEKIJK HELE LIJST VOLGEN

Verder:

Nederland blijft lenen tegen negatieve rente

Telegraaf 20.07.2015 De Nederlandse overheid is er maandag opnieuw in geslaagd een kortlopende lening te plaatsen tegen een negatieve rente. Met een lening tot 30 december 2015 werd 1,34 miljard euro opgehaald, tegen een rente van min 0,27 procent.

De rente viel daarmee iets minder laag uit dan bij de vorige, vergelijkbare veiling op 6 juli. Toen kwam het gemiddelde rendement uit op min 0,285 procent

Investeringen en consumptie groeien stug verder door woningmarkt

VK 20.07.2015 De woningmarkt is de drijvende kracht achter de opkrabbelende Nederlandse economie en zorgde voor een groot deel van de totale groei in investeringen (6,7 procent groei in mei ten opzichte van een jaar eerder). Ook de uitgaven van consumenten in Nederland zijn in mei verder gegroeid, onder andere door uitgaven aan het inrichten van woningen.

Dat maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag bekend. De groei van de investeringen is ten opzichte van de voorgaande maand wat aangetrokken. In april was sprake van een toename met 3,9 procent op jaarbasis. De cijfers zijn niet gecorrigeerd voor het aantal werkdagen. Mei 2015 had er twee minder dan mei 2014.

GERELATEERDE ARTIKELEN;

CBS: meer jongeren aan het werk

Optimisme laat schulden huishoudens weer stijgen

CBS: Het gaat beter dan gedacht

Stijging consumentenuitgaven zet door›

NRC 20.07.2015 Consumenten blijven steeds meer spenderen aan goederen en diensten dan ze vorig jaar deden. In mei werd voor 1,1 procent meer geld uitgegeven ten opzichte van het jaar ervoor. Er wordt vooral meer geld besteed aan wooninrichting en huishoudelijke apparaten.

Dat blijkt uit cijfers van het CBS. De stijging van de uitgaven is ten opzichte van april ietsminder. De opleving van de woningmarkt ligt deels ten grondslag aan de stijgende uitgaven voor wooninrichting en huishoudelijke apparaten.

LEES MEER;

22 MEI Consumenten besteden wederom meer. Hun vertrouwen stijgt ook weer ›

18 JUN Consumentenvertrouwen op hoogste niveau in bijna acht jaar tijd ›

22 JAN Aantal werklozen in december toegenomen › ECONOMIE

26 MRT Sterkste stijging Nederlandse consumptie in vier jaar tijd

2014 Hardste stijging consumptie in vier jaar tijd, huizenprijzen stijgen

Mogelijk 200 miljoen naheffing Brussel wegens hoger nationaal inkomen

VK 24.06.2015 Nederland houdt er rekening mee dat er 200 miljoen euro extra moet worden afgedragen aan de Europese Unie. De ministers Jeroen Dijsselbloem (Financiën) en Henk Kamp (Economische Zaken) schrijven dat woensdag aan de Tweede Kamer. De bewindslieden reageren op de nieuwste CBS-berekingen waaruit blijkt dat het Nederlands bruto nationaal inkomen (bni) in 2013 3 procent hoger was dan verwacht.

De  Europese Unie berekent de bijdrage die de lidstaten moeten betalen aan de hand van het bni. Eerdere bijstellingen leidden tot naheffingen van honderden miljoenen euro’s vanuit Brussel. Eind 2014 kreeg Nederland een naheffing van 642 miljoen euro.

De Nederlandse economie is het eerste kwartaal van 2015 met 0,6 procent gegroeid ten opzichte van het laatste kwartaal van 2014.  De groei valt 0,2 procent hoger uit dan eerder was berekend.Bij de eerste berekening, gepubliceerd op 13 mei, was de groei 0,4 procent. Het beeld van de economie is niet gewijzigd. De groei wordt steeds breder gedragen: zowel de investeringen als de consumptie en de export leveren een positieve bijdrage.

Weer Europese naheffing

Telegraaf 24.06.2015  Nederland mag opnieuw de knip trekken voor Brussel. Minister Dijsselbloem (Financiën) kondigt vandaag aan dat hij rekent op een nieuwe Europese naheffing van 200 miljoen euro.

Het is de derde naheffing op rij. Afgelopen najaar werd duidelijk dat Nederland netto 642 miljoen extra aan Brussel ging betalen, nadat de omvang van de economie sinds 1995 opnieuw was berekend en groter bleek dan gedacht.

Nederland zet 200 miljoen opzij in afwachting van nieuwe EU-heffing›

NRC 24.06.2015 Het ministerie van Financiën zet opnieuw 200 miljoen euro apart vanwege een nieuwe naheffing door de EU. Dat staat in een brief die vanmiddag naar de Tweede Kamer wordt verstuurd. Aanleiding is de opwaartse bijstelling met 3 procent van het bruto nationaal inkomen (bni) over 2013 die het CBS vanochtend bekend heeft gemaakt.

Het CBS verwacht dat het bni over 2014 ook hoger uitvalt dan gedacht. In het najaar, als alle EU-landen hun cijfers hebben aangeleverd, moet blijken hoe hoog de nieuwe naheffing precies uitvalt. Eind april kondigde het ministerie van Financiën ook al aan 200 miljoen apart te zetten vanwege een hoger bni over de jaren 2011 en 2012. De totale extra EU-naheffingen over de periode 2011 tot en met 2014 komen naar verwachting dus uit op 400 miljoen euro.

Lees meer;

24 JUN Den Haag verwacht weer 200 miljoen te moeten overmaken

2014 Naheffingen van EU hoeven pas in september 2015 te zijn afbetaald › ECONOMIE

29 APR Nederland wacht nieuwe Europese naheffing van mogelijk 200 miljoen › ECONOMIE

2014 Toelichting EC op naheffing maakt het voor Rutte alleen maar onduidelijker › BINNENLAND

29 APR Nederland wacht nieuwe naheffing: maximaal 200 mln

Consumentenvertrouwen groeit fors, ook uitgaven stijgen

VK 18.06.2015 Het consumentenvertrouwen in Nederland is in juni flink verbeterd ten opzichte van een maand eerder. Ook zijn de uitgaven van consumenten in Nederland in april verder gegroeid. Dit maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bekend.

De  graadmeter voor het consumentenvertrouwen klom naar een stand van 6, tegen 2 in mei. Dat is het hoogste niveau in bijna acht jaar tijd. Volgens het CBS zijn consumenten vooral positiever geworden over het economisch klimaat.

Het consumentenvertrouwen ligt momenteel duidelijk boven het gemiddelde over de afgelopen twintig jaar (min 8). Het vertrouwen bereikte in april 2000 met 27 de hoogste stand ooit. Het dieptepunt werd met min 44 bereikt in februari 2013.

CBS: consumentenvertrouwen fors gestegen

Telegraaf 18.06.2015 Het consumentenvertrouwen in Nederland is in juni flink verbeterd ten opzichte van een maand eerder. Dat maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag bekend. Ook geven consumenten meer geld uit.

De graadmeter voor het consumentenvertrouwen klom naar een stand van 6, tegen 2 in mei. Dat is het hoogste niveau in bijna acht jaar tijd. Volgens het CBS zijn consumenten vooral positiever geworden over het economisch klimaat.

Het consumentenvertrouwen ligt momenteel duidelijk boven het gemiddelde over de afgelopen twintig jaar (min 8). Het vertrouwen bereikte in april 2000 met 27 de hoogste stand ooit. Het dieptepunt werd met min 44 bereikt in februari 2013.

ZIE OOK:

7 redenen waarom het goed gaat met de Nederlandse industrie

Consumentenvertrouwen op hoogste niveau in bijna acht jaar tijd›

NRC 18.06.2015 Het vertrouwen onder consumenten is deze maand gestegen naar het hoogste niveau in bijna acht jaar tijd. Dat komt vooral door een zeer positief oordeel over het economisch klimaat, zo meldt CBS vandaag. Verder hebben consumenten in april 1,5 procent meer geld uit gegeven dan in dezelfde periode vorig jaar.

CONSUMENTEN GEVEN MEER GELD UIT

Uit andere cijfers van het CBS blijkt dat consumenten in april van dit jaar 1,5 procent meer geld hebben uitgeven dan in dezelfde periode vorig jaar. Vooral aan gas, huishoudelijke apparaten en woninginrichting werd meer geld besteed. Aan voedings- en genotmiddelen gaven consumenten iets minder uit dan een jaar eerder.

Lees meer;

18 JUN Werkloosheid daalt, vooral meer vrouwen aan het werk ›

21 MEI Helft van de werkenden maakt zich zorgen over verlies werk ›

21 MEI CBS: ‘Lichte toename werkenden, minder werklozen’ ›

Kabinet presenteert op Prinsjesdag 5 miljard lastenverlichting

VK 17.06.2015 De belastingplannen van het kabinet bestaan uit drie ‘pakketten’. Het eerste pakket, een lastenverlichting van 5 miljard euro op arbeid, presenteert het kabinet hoe dan ook op Prinsjesdag in september. Pakketten twee en drie, aanpassing van btw-tarieven en korting op budget voor gemeenten, zijn de komende weken inzet van onderhandeling met de oppositie. Dat melden ingewijden aan de Volkskrant.

Het kabinet overlegde woensdagavond met vijf oppositiepartijen. Later deze week wordt de Tweede Kamer per brief over de hoofdlijnen van het plan geïnformeerd.

Door de lasten op arbeid te verlagen gaat een werkend huishouden er honderden euro’s per jaar op vooruit, zo verwacht het kabinet. Dit kadootje presenteert staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën in elk geval op Prinsjesdag in september. Daarna moet het kabinet alsnog steun voor zijn financiële plannen verwerven bij de oppositie omdat de coalitie van VVD en PvdA geen meerderheid heeft in de Eerste Kamer.

Kabinet-Rutte II;

Eigenlijk hebben we een best vreemd btw-stelsel

Kabinet presenteert op Prinsjesdag 5 miljard lastenverlichting

Oppositie wil openheid over belastingplannen

Uniek ‘geheim debat’ over belastingplannen

En toen ging het belastingoverleg weer verder

BEKIJK HELE LIJST

Veelbelovende verandering

Het IMF vindt dat de regering belangrijke stappen heeft gezet met hervormingen van onder meer de huizenmarkt, de financiële sector en arbeidsmarkt. Deze maatregelen hebben het financiële systeem versterkt en geholpen het aantrekkende herstel te consolideren, schrijft het fonds.

Het Nederlandse belastingsysteem bevindt zich volgens het IMF in de eerste stadia van een veelbelovende verandering, aldus het IMF. Het pensioenstelsel in ons land kent volgens het IMF vele zegeningen, maar heeft wel te maken met nieuwe uitdagingen zoals de vergrijzing en de stijging van het aantal zelfstandigen zonder personeel. Een onderzoek naar een verandering van het pensioenstelsel zou daarom welkom zijn, meent het IMF. Een team van het IMF bracht tussen 8 en 11 juni een bezoek aan Nederland.

IMF: herstel Nederlandse economie zet door

Telegraaf 16.06.2015 Het herstel van de Nederlandse economie zet door, geholpen door de investeringen en export, stijgende huizenprijzen en sterkere consumentenbestedingen. Dat schrijft het Internationaal Monetair Fonds (IMF) in een rapport over Nederland dat maandag werd gepubliceerd.

Volgens het IMF zorgt het economisch herstel voor een aanzienlijke verbetering van de overheidsfinanciën. Wel zijn er risico’s die de economie kunnen schaden zoals een versterking van de euro en een stijging van de olieprijs. Nederlandse exporteurs profiteren juist van een zwakke euro en huishoudens hebben meer te besteden bij een lage olieprijs, wat gunstig is voor de consumentenuitgaven.

Het IMF stelt dat de Griekse crisis weinig direct effect heeft op Nederland, maar dat een verspreiding van de schuldencrisis naar andere landen van de eurozone in potentie ons land kan raken.

Is de tijd van het verjubelen weer aangebroken?

VK 15.06.2015 Het kabinet heeft door allerlei bezuinigingen, maar vooral dankzij de kunstmatig lage rentestand enige ruimte op de begroting opgebouwd. De verleiding is nu sterk om links en rechts douceurs uit te delen om daarmee de verdampte kiezersgunst terug te winnen.

Toch lijkt het geraden om liever rustig aan te doen. Er zijn nogal wat dreigende wolken aan de horizon. Het herstel is schriel en ongewis, de staatskas is maar schaars gevuld.

Wat zijn van die structurele bedreigingen voor de overheidsuitgaven? In de eerste plaats denk ik aan defensie. Door de vele bezuinigingen op defensie is iedereen ervan overtuigd dat de slagkracht van Nederland in NAVO-verband tot een onaanvaardbaar laag peil gereduceerd is. Dit geldt ook voor veel bondgenoten, maar Nederland ligt ook in die rij weer onderaan. We kunnen wel denken over een tiental jaren als een periode voor een getemporiseerde heropbouw van onze krijgsmacht, maar Poetin temporiseert niet.

Wij zijn geen schuldenland maar een vermogend land

VK 15.06.2015 In zijn interview met deze krant is de econoom Dirk Bezemer slordig in zijn omgang met gegevens en redeneert hij onzorgvuldig.

In de Volkskrant staat een interview met Dirk Bezemer over de omvang van de financiële sector. Wat ons betreft is dat een relevant en belangrijk onderwerp. Het zou daarom een goede zaak zijn als op de economische redeneringen en de gepresenteerde cijfers in het stuk niets af te dingen zou zijn. Dat is helaas niet het geval.

Om te beginnen is het onderscheid tussen ‘productieve’ bedrijfsfinancieringen en ‘improductieve’ hypotheekschulden niet zinvol. Lang niet alle bedrijfsleningen zijn ‘productief’ in de zin dat zij toevoegen aan het productieve vermogen van de economie. Zij omvatten bijvoorbeeld ook het financieren van overnames van bedrijven of van bestaande productiemiddelen. In dat geval leidt kredietverlening aan bedrijven niet tot een toename van de productiecapaciteit.

Merkt u al iets van die vette jaren?

Trouw 13.06.2015 Dat de vette jaren begonnen zijn is aan het ontbijt nog niet echt te merken. Geen taart of champagne. Thee en een boterham met kaas, dat is het. Onderkant formulier

De melding van directeur Job Swank van De Nederlandsche Bank dat de crisis nu echt voorbij is, klinkt wel als een sein om uit de band te springen. Toch lijkt het me nuttig om even een moment van bezinning in te lassen voor we de slingers tevoorschijn halen.

Want wat betekent het eigenlijk, dat de zeven magere jaren voorbij zijn? Een bevriende bouwkundige die, met studerende kinderen en een hypotheek, zijn baan jaren geleden verloor, rijdt nog altijd als oproepchauffeur tegen een uurtarief waar hij vroeger hard om had gelachen. Twintigers in mijn omgeving scharrelen met tijdelijke mini-baantjes in de horeca wat geld bij elkaar. In de winkelstraat in de provinciestad staan zo veel panden leeg dat de reeksen etalages doen denken aan een kind dat aan het tanden wisselen is.

Nederland heeft volgens Financiën geen hogere Europese naheffing betaald

NU 26.05.2015 Nederland heeft de Europese Unie geen nieuwe of hogere naheffing van 133 miljoen euro betaald. Het ministerie van Financiën heeft dat dinsdag laten weten, naar aanleiding van berichtgeving dinsdag in De Telegraaf en vragen van CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt.

In twee documenten die het kabinet vorige week naar de Kamer stuurde, duikt het bedrag van 133 miljoen euro op, in het kader van de naheffing die het kabinet vorig jaar aan Brussel moest betalen. Die was netto 642 miljoen euro, bruto 1,1 miljard.

Volgens Financiën is de 133 miljoen geen nieuwe of extra naheffing, maar is er sprake van een zogeheten kasschuif, waarbij eerder geboekte ontvangsten zijn doorgeboekt naar 2015. Financiën stelt daarbij dat de toelichting bij het bedrag in de documenten die naar de Kamer zijn gestuurd onjuist was.

Zie ook: Dit moet u weten over de Europese naheffing

Aanpassing

In een toelichting aan de Tweede Kamer schrijft minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën dinsdag dat de wijziging het gevolg is van aanpassingen in de aanvullende EU-begroting over 2014. Omdat daar pas in december een akkoord over werd bereikt, kon het niet meer verwerkt worden in de cijfers voor 2014.

Lees meer over: Naheffing EU

Gerelateerde artikelen;

Naheffing veel hoger

Telegraaf 26.05.2015 Nederland lijkt vorig jaar nog meer geld kwijt te zijn geweest aan de Brusselse naheffing dan eerder gedacht. Het ging om een bedrag van 133 miljoen euro, dat boven op het brutobedrag van bijna 1,1 miljard kwam dat minister Dijsselbloem (Financiën) in december al in allerijl overmaakte.

Een en ander blijkt uit de slotwet, die het kabinet vorige week naar de Tweede Kamer stuurde en waarin de laatste wijzigingen van de rijksbegroting worden gemeld. Vandaag debatteert de Tweede Kamer met premier Rutte over de financiële prestaties van afgelopen jaar. Ook minister Dijsselbloem zou daarbij aanwezig zijn, maar hij moet verstek laten gaan wegens ziekte. Het CDA eist tekst en uitleg van het kabinet. „Hoe zit dit? Iedere uitleg ontbreekt”, aldus CDA-Kamerlid Omtzigt.

Economie herstelt zich

Telegraaf 25.05.2015  Het gaat weer beter met de economie, maar grote groepen Nederlanders merken daar helemaal niets van. Want het aantal mensen met schulden neemt toe. En die schulden worden ook nog eens steeds groter. Dat meldt RTL Nieuws zondag op basis van cijfers van de NVVK, de vereniging voor schuldhulpverlening. Aan het begin van de crisis, in 2008, meldden zich nog 44.000 mensen bij de schuldhulpverlening. Vorig jaar was dat aantal meer dan verdubbeld, tot 92.000. En de gemiddelde schuld neemt ook toe: in 2008 was die nog 30.000 euro, inmiddels is dat opgelopen tot ruim 38.000 euro. Dat komt volgens de schuldhulpverleners doordat steeds meer mensen van een minimuminkomen moeten rondkomen, terwijl hun uitgaven juist toenemen.

Staat haalt 2,4 miljard op met lening

Telegraaf 26.05.2015 De Nederlandse staat heeft 2,35 miljard euro opgehaald met de heropening van een vijfjarige lening. Dat maakte het Agentschap van de Generale Thesaurie dinsdag bekend. Bij de aankondiging van de heropening, vorige week, werd een streefbedrag van 2 tot 3 miljard euro opgegeven.

Het gaat om een lening die op 15 januari 2020 verstrijkt met een gemiddeld rendement van 0,073 procent. Inclusief de jongste veilingsronde is met de lening, die voor het eerst werd uitgegeven op 24 september 2014, inmiddels ruim 12,8 miljard euro opgehaald. De Staat streeft ernaar dat bedrag binnen twaalf maanden na de eerste uitgifte op te krikken tot minimaal 15 miljard euro.

‘Naheffing van EU was hoger’

AD 26.05.2015 De naheffing die Nederland vorig jaar aan de EU moest betalen, was 133 miljoen euro hoger dan de 1,1 miljard euro die minister Dijsselbloem van Financiën eerder had gemeld.

Dat schrijft De Telegraaf vandaag op basis van de slotwet die het kabinet afgelopen week naar de Tweede Kamer stuurde.

Het CDA wil dat het kabinet de getallen verklaart. ,,Hoe zit dit? Iedere uitleg ontbreekt!” laat CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt via Twitter optekenen.

Lees ook;

Nederland betaalt als eerste direct naheffing EU

VK 24.05.2015 Nederland is het eerste land dat zijn naheffing al heeft betaald aan de Europese Unie. Andere landen die vorig jaar extra zijn aangeslagen door de Europese Commissie moeten allemaal nog betalen. Dat meldt de Telegraaf.

Hoe zat het ook alweer precies met de naheffing? En waarom moest die betaald worden? Lees deze analyse van Robert Giebels.

Intussen komt er al weer een nieuwe naheffing voor Nederland. Deze is net als de eerste naheffing het gevolg van een herberekening van de omvang van de economie. Deze was in Nederland volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek in 2011 en 2012 groter dan gedacht. Het gaat mogelijk om een naheffing van 200 miljoen euro. Hoe hoog het bedrag precies zal zijn, is nog niet duidelijk.

Braafste van de klas

Telegraaf 24.05.2015 Als enige heeft Nederland als Europa’s braafste jongetje van de klas zijn naheffing al betaald aan Brussel.

Andere landen die vorig jaar extra zijn aangeslagen door de Europese Commissie (Bulgarije, Frankrijk, Italië, Cyprus, Malta, Slovenië en het Verenigd Koninkrijk) moeten allemaal nog over de brug komen met een extra zak geld. Zij hebben de tijd gekregen tot 1 september. Lees hier meer

Agema hekelt ‘constructieve 3’

Telegraaf 24.05.2015 Het terugtrekken van steun aan het kabinet door de drie constructieve partijen D66, ChristenUnie en SGP is ‘grote praat’, volgens PVV-Kamerlid Fleur Agema.

Dat zei ze zondag in Business Class. Dat het kabinet geen meerderheid meer heeft in de senaat maakt volgens Agema nu niet meer uit, omdat alle wetten al eerder door de Eerste Kamer zijn geloodst met dank aan de bevriende oppositiepartijen. De drie partijen doen alleen maar voor de bühne alsof ze een signaal afgeven door hun steun in te trekken, want hun steun is nu niet direct nodig, vindt Agema. „Dus ik weet niet waarom ze nu opeens een grote broek aantrekken.”

Kredietbeoordelaar S&P positiever over Nederland

VK 22.05.2015 Kredietbeoordelaar Standard & Poor’s (S&P) is positiever geworden over de economische vooruitzichten van Nederland. De firma verhoogde vandaag de verwachting voor de ‘rating’ van stabiel naar positief.

Volgens de kredietbeoordelaar vertoont de economie in Nederland op steeds meer vlakken herstel, onder meer door een stijging van inkomens en de verbetering van de arbeidsmarkt. Ook wordt er weer meer geïnvesteerd. Door de positieve verwachting is de kans één op drie dat de beoordeling, die nu op AA+ staat, de komende 24 maanden omhoog gaat als de economische verwachtingen voor de middellange termijn blijven verbeteren.

S&P positiever over Nederland

Telegraaf 22.05.2015  Kredietbeoordelaar Standard & Poor’s (S&P) is positiever geworden over de economische vooruitzichten van Nederland. De firma verhoogde vrijdag de verwachting voor de ‘rating’ van stabiel naar positief.

Volgens de kredietbeoordelaar vertoont de economie in Nederland op steeds meer vlakken herstel, onder meer door een stijging van inkomens en de verbetering van de arbeidsmarkt. Ook wordt er weer meer geïnvesteerd. Door de positieve verwachting is de kans één op drie dat de beoordeling, die nu op AA+ staat, de komende 24 maanden omhoog gaat als de economische verwachtingen voor de middellange termijn blijven verbeteren.

S&P voorziet dat de Nederlandse economie tot en met 2017 met gemiddeld 1,7 procent zal groeien op jaarbasis. Wel zal de inflatie dit jaar 0,1 procent negatief zijn. Voor volgend jaar denkt de firma dat de prijzen in Nederland met gemiddeld 1 procent zullen stijgen.

Nederland misschien straks weer triple A-land bij S&P

NRC 22.05.2015 Kredietbeoordelaar S&P heeft de verwachting voor de ‘rating’ van Nederland, die nu op AA+ staat, verhoogd van stabiel naar positief. Hierdoor is de kans één op drie dat de beoordeling de komende 24 maanden omhoog gaat naar AAA (triple A), de hoogst haalbare beoordeling van de economie.

Nederland verloor de triple A-status in november 2013 bij S&P. Maar de kredietbeoordelaar is nu weer positief over de economische vooruitzichten en verwachtingen voor Nederland op de middellange termijn. Volgens S&P herstelt de Nederlandse economie in Nederland op steeds meer gebieden, onder meer door een stijging van inkomens en de verbetering van de arbeidsmarkt. Ook wordt er weer meer geïnvesteerd.

De Nederlandse economie groeide het eerste kwartaal van dit jaar met 0,4 procent ten opzichte van een kwartaal eerder. Dat betekende de vierde kwartaalgroei op rij. De economische groei lag wel lager dan een kwartaal eerder. LEES VERDER

Consumenten besteden meer

Telegraaf 22.05.2015 Consumenten zien de toekomst steeds zonniger in. In de maand maart hebben ze 1,9 procent meer besteed aan goederen en diensten dan in maart 2014, meldt het CBS vandaag. Verder is het vertrouwen van consumenten in mei licht toegenomen.

Ze hebben vooral meer besteed aan gas, huishoudelijke apparaten en woninginrichting.

Dat er meer geld aan  gas werd uitgegeven, heeft er mee te maken dat het in maart 2015 kouder was dan een jaar eerder. Maar consumenten lieten het geld ook rollen voor de aankoop van huishoudelijke apparaten en woninginrichting.

ZIE OOK:

Nederlandse miljonairs: vermogend, maar niet zorgeloos

‘Ongelijkheid grootst in dertig jaar’

Consumentenbestedingen trekken verder aan

VK 22.05.2015 De uitgaven van consumenten in Nederland zijn verder gegroeid. Dat maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vandaag bekend. Ook groeiden de investeringen opnieuw. De cijfers gaan over de maand maart, ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar.

De consumentenbestedingen lagen in maart 1,9 procent hoger dan een jaar eerder. De investeringsgroei bedroeg 14,3 procent. Vooral de uitgaven aan gas, huishoudelijke apparatuur en woninginrichting namen toe. Geïnvesteerd werd er in woningen, infrastructuur en vrachtauto’s. Ook in januari en februari groeiden de investeringen al met 6,7 en 5 procent.

Consumenten besteden wederom meer. Hun vertrouwen stijgt ook weer›

NRC 22.05.2015  De uitgaven van consumenten in Nederland zijn in maart verder gestegen. Ze besteedden 1,9 procent meer dan in dezelfde maand een jaar eerder, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vandaag.

Mensen gaven vooral meer uit aan gas (7,8 procent) – dit had te maken met het feit dat maart, net als de twee maanden ervoor, kouder was dan vorig jaar – en huishoudelijke apparatuur en woninginrichting. Dat laatste heeft volgens het CBS alles te maken met het herstel op de woningmarkt.

VERTROUWEN BOVEN NUL

Consumenten zijn ook weer optimistischer over de economie geworden. In mei steeg het consumentenvertrouwen met twee punten, van 0 naar 2, wat betekent dat er weer meer mensen optimistisch dan pessimistisch zijn. In maart was het ook al 2, toen was dat het hoogste punt in acht jaar.

Geen einde aan samenwerking met constructieve oppositie volgens Rutte

NU 22.05.2015 Premier Mark Rutte denkt niet dat er een einde is gekomen aan de samenwerking met de “constructieve oppositie” van D66, ChristenUnie en SGP.

Die partijen hebben het kabinet de afgelopen jaren geholpen een reeks hervormingen door de Eerste Kamer te loodsen.

De drie oppositiepartijen wilden deze week echter niet meer praten met minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën over de begroting van volgend jaar. Op de vraag of daarmee de constructieve oppositie officieel ten einde is, antwoordde hij vrijdag na de ministerraad: “Dat is niet mijn indruk”.

Lees meer over: Mark Rutte Kabinet

Rutte: nog geen einde aan bevriende oppositie

Trouw 22.05.2015 Premier Mark Rutte denkt niet dat er een einde is gekomen aan de samenwerking met de ‘constructieve oppositie’ van D66, ChristenUnie en SGP. Die partijen hebben het kabinet de afgelopen jaren geholpen een reeks hervormingen door de Eerste Kamer te loodsen.

De drie oppositiepartijen wilden deze week echter niet meer praten met minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën over de begroting van volgend jaar. Op de vraag of daarmee de constructieve oppositie officieel ten einde is, antwoordde hij vrijdag na de ministerraad: ‘Dat is niet mijn indruk.’

‘Geen einde bevriende oppositie’

Telegraaf 22.05.2015 Premier Mark Rutte denkt niet dat er een einde is gekomen aan de samenwerking met de ‘constructieve oppositie’ van D66, ChristenUnie en SGP. Die partijen hebben het kabinet de afgelopen jaren geholpen een reeks hervormingen door de Eerste Kamer te loodsen. De drie oppositiepartijen wilden deze week echter niet meer praten met minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën over de begroting van volgend jaar. Op de vraag of daarmee de constructieve oppositie officieel ten einde is, antwoordde hij vrijdag na de ministerraad: „Dat is niet mijn indruk.”

Geen meerderheid? Geen onderhandelingen gedogers

Elsevier 21.05.2015 Minister Jeroen Dijselbloem (PvdA, Financiën) nodigde de drie ‘constructieve’ oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP uit om over de begroting van 2016 te praten, maar de partijen wezen de uitnodiging af.

Praten over de begroting van 2016 heeft volgens de partijen geen zin nu zij samen met de coalitie geen meerderheid meer vormen in de Eerste Kamer.

Dreigement

Het ligt volgens de bevriende oppositie niet meer voor de hand om op de oude manier door te gaan met onderhandelen. Dat zou alleen zin hebben als het kabinet alsnog een meerderheid verzamelt.

Kabinetten weten niet goed hoe ze moeten omspringen met de zelfbewuste senaat. Voeren of uithongeren, dat monster? Lees nu >

De ChristenUnie liet eerder al weten niet mee te doen aan nieuwe onderhandelingen omdat het kabinet niet had besloten de gaswinning in Groningen het hele jaar terug te schroeven. Minister Dijsselbloem zei toen het dreigement niet te begrijpen en vond het ook niet bij de partij passen.

Minister Henk Kamp (VVD, Economische Zaken) neemt pas in juli een besluit hierover. Als het aan ChristenUnie-leider Arie Slob ligt, wordt de gaskraan het hele jaar verder teruggedraaid.

Steun

Hoewel Dijsselbloem zich bewust was van het feit dat de vijf partijen (C3) samen geen meerderheid meer hebben in de Senaat, wilde hij ze toch spreken. ‘De begroting wordt pas afgemaakt in augustus, maar voor die tijd wil ik graag de C3 bijpraten en proberen hun steun te krijgen.’

De partijen onderhandelen nu niet, maar er zijn wel al gesprekken geweest met premier Mark Rutte (VVD) en vicepremier Lodewijk Asscher (PvdA), meldt de NOS. D66-fractieleider Alexander Pechtold spreekt van een constructieve sfeer, maar wil niet echt gaan onderhandelen.

Zo krijgen beide partijen iets wat zij graag willen: meer geld voor defensie is een wens van de VVD, en de PvdA wil meer geld voor de zorg, onder meer voor verpleeghuizen.

Constructieve oppositie stopt met begrotingsoverleg›

NRC 21.05.2015 De drie zogeheten ‘constructieve oppositiepartijen’ hebben een uitnodiging van minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën, PvdA) om voor het eerst over de begroting voor volgend jaar mee te praten afgezegd. Vanochtend wilde Dijsselbloem, die eind april al de eerste contouren van de uitgavenkant met het kabinet heeft vastgesteld, aan de financieel woordvoerders van D66, ChristenUnie en SGP een eerste toelichting geven.

Anders dan de afgelopen twee jaar, wil de ‘C3’ dit keer niet meer als blok meepraten. “Het heeft niet meer zoveel zin”, zegt Carola Schouten van de ChristenUnie.

Dijsselbloem moet daling staatsschuld niet mooier voorstellen

Elsevier 21.05.2015 Een doodzonde is het wel niet, maar waarom zegt de minister van Financiën niet duidelijker dat zijn schatkist er mooier uitziet omdat de statistieken zijn aangepast? Nederland was ijveriger dan andere landen met het op papier vergroten van de economie.

Minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën, PvdA) kan de verleiding maar niet weerstaan om de stand van de schatkist wat mooier voor te stellen. Eerst stuurde hij eind vorige maand al zijn begrotingsplan voor volgend jaar naar de Tweede Kamer en naar Brussel, met daarin versluierende cijfers over de overheidsschuld. Dat deed hij deze week nog eens, nu in het nieuwsbericht bij zijn Financieel Jaarverslag over 2014.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) verhoogde het bruto binnenlands product (bbp) vorig jaar september, enerzijds door nieuwe Europese regels toe te passen, waardoor bijvoorbeeld de drugshandel bij de nationale economie wordt gevoegd.

Spectaculair

In het nieuwsbericht dat Dijsselbloem deze week over zijn financiën over het vorig jaar verspreidde staat echter niet, dat de spectaculaire daling van het schuldpercentage voor het overgrote deel te danken is aan het op papier vergroten van de economie.

Bevriende oppositie niet naar Dijsselbloem voor begroting

Trouw 20.05.2015 De ‘bevriende oppositiepartijen’ D66, ChristenUnie en SGP gaan morgen niet langs bij minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën. Die had hun financieel specialisten uitgenodigd om te komen praten over de begroting van volgend jaar. Maar volgens de drie partijen heeft dat geen zin. Ingewijden hebben een bericht daarover van RTL Nieuws vanavond bevestigd.

Bevriende oppositiepartijen gaan niet in op uitnodiging Dijsselbloem

NU 20.05.2015 De ‘bevriende oppositiepartijen’ D66, ChristenUnie en SGP gaan donderdag niet langs bij minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën. Die had hen uitgenodigd om te komen praten over de begroting van volgend jaar.

Maar volgens de drie partijen heeft dat geen zin. Ingewijden hebben een bericht daarover van RTL Nieuws woensdagavond bevestigd.

Sinds de Provinciale Statenverkiezingen hebben de regeringspartijen VVD en PvdA ook met de steun van D66, ChristenUnie en SGP geen meerderheid meer in de Eerste Kamer.

Daarom ligt het volgens de drie oppositiepartijen niet voor de hand om op de oude manier door te gaan met de onderhandelingen. Dat zou alleen zin hebben als het kabinet alsnog een meerderheid verzamelt.

Lees meer over: Oppositiepartijen

Gerelateerde artikelen;

Oppositie niet naar Dijsselbloem

Telegraaf 20.05.2015 De ‘bevriende oppositiepartijen’ D66, ChristenUnie en SGP gaan donderdag niet langs bij minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën. Die had hen uitgenodigd om te komen praten over de begroting van volgend jaar.

Maar volgens de drie partijen heeft dat geen zin. Ingewijden hebben een bericht daarover van RTL Nieuws woensdagavond bevestigd.

Sinds de Provinciale Statenverkiezingen hebben de regeringspartijen VVD en PvdA ook met de steun van D66, ChristenUnie en SGP geen meerderheid meer in de Eerste Kamer. Daarom ligt het volgens de drie oppositiepartijen niet voor de hand om op de oude manier door te gaan met de onderhandelingen. Die zouden alleen zin hebben als het kabinet alsnog een meerderheid verzamelt.

Dijsselbloem nodigt oppositie uit

Telegraaf 19.05.2015 Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën heeft de ‘bevriende oppositieoppositiepartijen’ D66, ChristenUnie en SGP uitgenodigd om met hem over de rijksbegroting voor volgend jaar te komen praten. Hij zei dat dinsdag bij RTL Z.

De afgelopen jaren onderhandelde Dijsselbloem steeds met deze drie partijen om zich verzekerd te weten van een meerderheid in de Eerste Kamer. Daarvoor heeft hij met het aantreden van de nieuwe Senaat op 9 juni niet genoeg aan D66, ChristenUnie en SGP. Er zal nog een of meerdere partijen bij moeten.

Maar Dijsselbloem wil eerst met zijn loyale partners, ook wel de constructieve drie (C3) genoemd, om de tafel. Wanneer de eerste ronde is, is nog niet duidelijk. „De begroting wordt pas afgemaakt in augustus, maar voor die tijd wil ik graag de C3 bijpraten en proberen hun steun te krijgen”, aldus de minister.

Staat haalt 2,7 miljard euro op met veiling

Telegraaf 18.05.2015 De Nederlandse staat heeft met de veiling van twee kortlopende leningen 2,7 miljard euro opgehaald. Dat maakte het Agentschap van de Generale Thesaurie maandag bekend. Bij de aankondiging van de veiling, vorige week, werd voor beide leningen een streefbedrag van 1 à 2 miljard euro opgegeven.

Een lening met een looptijd tot 31 juli leverde 1,19 miljard euro op tegen een gemiddeld rendement van 0,26 procent negatief. Op deze lening staat inmiddels 4,35 miljard euro uit. De andere lening die geveild werd betrof een nieuwe uitgifte met een looptijd tot 30 oktober. Deze bracht 1,47 miljard euro op bij een gemiddeld rendement van 0,25 procent negatief.

‘Crisis in Nederland nog niet voorbij’

Telegraaf 14.05.2015 Hoewel de Nederlandse economie al vier kwartalen op rij groeit, is de crisis nog niet geheel voorbij. Dit meent althans drie kwart van de bezoekers van DFT, afgaande op een peiling waarop bijna 1200 maal gestemd is.

Na de economische groei van 0,8% in het vierde kwartaal van 2014, bleef deze in het eerste kwartaal van dit jaar tot 0,4% beperkt. Een derde van de respondenten concludeert hieruit dat het  herstel nog erg broos is. 43% vindt dat de huidige werkloosheid van 7,1% te hoog is om van een definitief einde van de crisis te kunnen spreken.

Economie groeit voor vierde kwartaal op rij

VK 13.05.2015 De Nederlandse economie is in het eerste kwartaal van 2015 voor de vierde keer achtereen gegroeid, blijkt uit vandaag gepresenteerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De groei wordt steeds breder gedragen: investeringen, consumptie en het saldo van export en import leverden een bijdrage.

Vergeleken met een jaar eerder is de economie 2,4 procent groter geworden. Op kwartaalbasis presteerde de Nederlandse economie precies even goed als de Eurozone als geheel, die in de eerste drie maanden van het jaar gemiddeld 0,4 procent groeide. De Duitse economie bleef met 0,3 procent iets achter bij de andere Eurolanden, terwijl de Franse economie het met 0,6 procent relatief goed deed.

GERELATEERDE ARTIKELEN;

Economie groeit, behalve in het noorden

Economische groei zet door, bedrijven investeren fors meer

RO 13.05.2015 De Nederlandse economie groeide in het eerste kwartaal van 2015 met 0,4%. Voor het vierde kwartaal op rij is er nu sprake van positieve cijfers. Vergeleken met het eerste kwartaal van 2014 groeide de economie zelfs met 2,4%. Opvallend is dat de investeringen van bedrijven meer dan 7% zijn gegroeid. Deze cijfers tonen aan dat de groei doorzet en richting de 2% per jaar gaat. Dit stelt minister Kamp van Economische Zaken (EZ) in reactie op de kwartaalcijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vandaag publiceerde.

De cijfers die het CBS vandaag publiceert tonen aan dat het herstel in verschillende sectoren van de economie doorzet. Zo groeien de bouw, zakelijke dienstverlening en ICT fors. De woningmarkt trekt aan en de uitzendbranche presteert goed. Het consumentenvertrouwen was in maart voor het eerst sinds de zomer van 2007 weer positief.

Economie groeit, maar iets minder hard dan verwacht

Trouw 13.05.2015 De Nederlandse economie is in het eerste kwartaal met 0,4 procent gegroeid ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Dat maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag bekend. Daarmee viel de groei lager uit dan in het laatste kwartaal van vorig jaar, waarin een groei van 0,8 procent werd gemeten. De groei was bovendien zwakker dan verwacht. Economen rekenden gemiddeld op een plus van 0,5 procent.

De groei wordt wel steeds breder gedragen: investeringen, consumptie en het saldo van export en import leverden een positieve bijdrage. In vergelijking met het eerste kwartaal van 2014 werd de Nederlandse economie 2,4 procent groter.

Groei economie breder gedragen

Telegraaf 13.05.2015 Het economisch herstel in ons land zet door. In het eerste kwartaal groeide de Nederlandse economie met 0,4%, maar lijkt niet verder te versnellen. Daarmee groeit onze economie voor het vierde kwartaal op rij. De groei wordt steeds breder gedragen. De investeringen namen toe met 7,5% ten opzichte van vorig jaar, vooral vanwege de aantrekkende woningmarkt.

Gerelateerde artikelen;

13-05: ‘Nederlandse economie gaat beter’

13-05: Herstel arbeidsmarkt zwakt af

Lees meer over; economie nederland groei

Nederlandse economie groeit opnieuw, maar wel minder hard

NRC 13.05.2015 De Nederlandse economie is in het eerste kwartaal met 0,4 procent gegroeid ten opzichte van een kwartaal eerder. Dat betekende de vierde kwartaalgroei op rij. De economische groei lag wel lager dan een kwartaal eerder. Dat maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek zojuist bekend op basis van een eerste raming.

In het vierde kwartaal steeg het bruto binnenlands product met 0,8 procent. In de eerste raming werd toen overigens 0,5 procent groei gemeld.

Met de economische groei is ook het tempo waarin de Nederlandse arbeidsmarkt herstelt in het eerste kwartaal wat afgenomen. Er kwamen per saldo zo’n 6000 banen bij, tegen 40.000 in het laatste kwartaal van 2014. De groei van het aantal banen kwam volledig van zelfstandigen die opdrachtgevers wisten te vinden. Het aantal banen bij een baas nam niet toe.

De economische groei in de eurozone kwam gemiddeld ook op 0,4 procent op kwartaalbasis uit, maakte Eurostat zojuist bekend. In tegenstelling tot in Nederland betekent dat dat economische groei iets is aangetrokken: in het vierde kwartaal groeide het bbp met 0,3 procent. LEES VERDER

Lees meer;

2014 Nederlandse economie groeit weer, maar Europa hapert

2013 Nederland uit de recessie: groei van 0,2 procent in derde kwartaal ›

1996 Stijging in 1995 2,4 procent; Vertraging in economische groei zet door

2014 Weer nieuwe CBS-cijfers over economische groei, maar ze zijn best belangrijk

2012 Economische krimp tweede kwartaal iets lager dan verwacht ›

‘Consument laat geld weer rollen’

Telegraaf 11.05.2015 Het economisch herstel in Nederland blijft doorzetten. Volgens economen van de grote banken is de economie in het eerste kwartaal tussen de 0,5 en 0,8 procent groter geworden. Zowel de export als de consumptie presteerde goed, voorspellen zij in aanloop naar de bekendmaking van het economische groeicijfer door het CBS woensdag.

Rabobank denkt dat de economie afgelopen kwartaal even hard groeide als in het voorgaande kwartaal. De bank rekent op een plus van 0,8 procent. ABN AMRO en ING zijn iets terughoudender. Zij gaan uit van respectievelijk 0,7 en 0,5 procent groei, vergeleken met de laatste driemaandsperiode van vorig jaar.

Inflatie stijgt voor derde maand op rij›

NRC 07.05.2015 De inflatie is voor de derde maand op rij met 0,2 procentpunt gestegen. De prijsstijging voor consumenten bedroeg in april 0,6 procent, aldus cijfers van het CBS. In januari was de inflatie met 0 procent nog het laagst in 27 jaar.

Was het in maart nog de stijgende benzineprijs die de inflatie veroorzaakte, vorige maand waren het nieuwe en duurdere telefoontoestellen die aan de prijsstijging ten grondslag lagen. Ook de daling van de prijzen van voedingsmiddelen is in april iets afgenomen ten opzichte van maart. Sinds juli vorig jaar daalden de prijzen vrijwel iedere maand, tot in februari de prijsstijgingen weer eens toenamen.

De lage inflatie wordt veroorzaakt door lage brandstofprijzen die dit jaar vermoedelijk veel lager blijven in vergelijking met vorig jaar. De olieprijsdaling begon in juli vorig jaar. De Europese Centrale Bank kondigde in januari aan om 1.140 miljard euro in de economie van de eurozone te pompen om deflatie in de eurozone af te wenden.

Lees ook bij NRC Q: Dit moet je weten over de Nederlandse economie, in 7 graphics, enHet mysterie van het inflatiemandje.

Lees meer;

7 MEI Forse correctie spookt op obligatiemarkt

2013 Inflatie gedaald naar 1,6 procent – effect btw-verhoging uitgewerkt ›

12 FEB Inflatie gedaald naar laagste niveau in 27 jaar: nul procent ›

12 FEB Dalende olieprijs draagt bij aan deflatie in Nederland en eurozone

7 JAN Deflatie in de eurozone – prijzen 0,2 procent lager ›

’Nederlandse economie afhankelijk van ECB-steun’

Telegraaf 06.05.2015  Hoewel de economie ins ons land steeds meer uit het dal kruipt, houdt de kwantitatieve verruiming van de Europese centrale bank (ECB)  die op grote schaal staatsobligaties opkoopt,  de groei overeind. Althans dat is de mening van bijna de helft van alle respondenten bij een poll van DFT.nl.

De Nederlandse economie zal volgens prognoses van de Europese Unie dit jaar en volgend jaar met 1,6% en 1,7% aantrekken, waarmee de krimp in eerdere jaren een halt wordt toegeroepen.

Bijna 50% meent dat de verbetering van de economie in ons land kunstmatig in stand wordt gehouden met dank aan het optreden van de ECB die massaal staatsleningen inslaat om de groei aan te zwengelen.

Door overijverig CBS betaalt Nederland veel te veel aan Brussel

Elsevier 30.04.2015 Er valt geen peil meer te trekken op de statistiekbrij rond het nationaal inkomen. Andere EU-landen worden beter van de Nederlandse cijferijver. En het kabinet kan daardoor zijn zaakjes mooier voorstellen. Maar geen Nederlander wordt er beter van. Integendeel.

Nederland wordt op papier steeds welvarender, alleen wordt geen Nederlandse burger er beter van – eerder slechter.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is ijverig bezig steeds weer nieuwe definities door te voeren en steeds weer nieuwe economische activiteiten op te sporen om die te kunnen toe voegen aan de nationale economie. Het gevolg: hogere contributies aan Brussel en mogelijk ook hogere uitgaven voor ontwikkelingshulp.

Oppositie boos over nieuwe naheffing

Trouw 29.04.2015 Ministers Dijsselbloem (Financiën) en Kamp (Economische Zaken) verwachten een nabetaling aan de Europese Unie van 200 miljoen euro bruto. Dit komt bovenop de 642 miljoen euro die vorig jaar al is betaald en waarover veel ophef was. Dat schrijven de ministers in een brief aan de Tweede Kamer.  Het resultaat hiervan is volgens Dijsselbloem en Kamp dat er niet alleen met terugwerkende kracht betaald moet worden, maar dat er ook structureel meer betaald moet worden. Dertig miljoen, schatten de ministers in de brief.

CDA wil uitleg van Dijsselbloem over nieuwe naheffing

NU 29.04.2015 CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt wil “zo spoedig mogelijk” uitleg van minister Dijsselbloem van Financiën over een mogelijke nieuwe naheffing die Nederland moet betalen aan de Europese Unie.

Dat zegt Omtzigt in een reactie op nieuwe schattingen van het Centraal Bureau voor de Statistiek over de Nederlandse economie in 2012.

Uit die schatting blijkt dat de Nederlandse economie in 2012 beter presteerde dan eerder werd gedacht. Als gevolg daarvan kan Nederland mogelijk rekenen op een nieuwe nabetaling aan de Europese Unie van 200 miljoen euro.

“De partijen die kritiek hebben op Brussel vanwege deze naheffing kunnen hun pijlen beter richten op de oneerlijke belastingvoordelen die we aan de grote bedrijven bieden”, aldus Klaver.

Zie ook: Kabinet vreest nabetaling van 200 miljoen euro aan Brussel

Lees meer over: naheffing bbp

Kabinet vreest nieuwe nabetaling aan Brussel

Telegraaf 29.04.2015 Het kabinet houdt rekening met een nieuwe nabetaling aan de Europese Unie. Omdat uit nieuwe berekeningen blijkt dat onze economie in 2011 en 2012 groter was dan gedacht, krijgt Nederland mogelijk een naheffing van 200 miljoen euro. Dat blijkt uit een brief van de ministers Jeroen Dijsselbloem (Financiën) en Henk Kamp (Economische Zaken).

Hoe hoog de naheffing wordt is ook afhankelijk van de ontwikkelingen in andere EU-lidstaten. Het precieze bedrag wordt in het najaar bekend. In juni moeten herberekeningen van de omvang van onze economie in de jaren 2013 en 2014 bekend worden. Ook die zouden kunnen leiden tot een naheffing.

Gerelateerde artikelen;

10-04: Documenten naheffing geheim

31-03: De Telegraaf naar rechter om naheffing uit Brussel

22-12: Debat over naheffing niet nu

22-12: Rookgordijn rond naheffing

12-12: Naheffing EU op 30 december

Kabinet vreest nieuwe naheffing

Telegraaf 29.04.2015 Dijsselbloem zei woensdag in een reactie op de bijstellingen door het CBS: ,,Enerzijds is een hoger bruto nationaal inkomen op zich goed nieuws voor Nederland, dat wil zeggen dat het inkomen dat we met elkaar verdienen hoger is dan eerder gedacht.” Hij voegt daar aan toe dat we op basis van die CBS-berekeningen ,,dit jaar rekening dienen te houden met een hogere EU-afdracht”.

Afgelopen najaar had het kabinet ook te maken met een naheffing vanuit Brussel van netto 642 miljoen euro. Dijsselbloem betaalde die nog voor het einde van het jaar.

Gerelateerde artikelen;

10-04: Documenten naheffing geheim

31-03: De Telegraaf naar rechter om naheffing uit Brussel

22-12: Debat over naheffing niet nu

22-12: Rookgordijn rond naheffing

12-12: Naheffing EU op 30 december

Nederland wacht mogelijk nieuwe EU-naheffing: hoe zit dat?

Elsevier 29.04.2015 Ook in 2012 ging het beter met de economie dan aanvankelijk gedacht. Daarom kan Nederland opnieuw rekenen op een naheffing van de Europese Unie.

De Nederlandse economie presteerde in 2012 beter dan verwacht, liet het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vanmorgen weten. De verwachte krimp valt 0,7 procent lager uit. Het gevolg is dat Europa waarschijnlijk weer een forse rekening gaat sturen.

Met de kennis van nu verwachten de minister van FinanciënJeroen Dijsselbloem (PvdA) en minister van Economische ZakenHenk Kamp (VVD) een nabetaling van 200 miljoen euro over 2011 en 2012, schrijven zij in een brief aan de Tweede Kamer. De bijtelling heeft ook gevolgen voor de omvang van de economie in de afgelopen twee jaar. Maar hoe groot dat effect is, weet het CBS pas eind juni.

Vertrouwelijk

Eind vorig jaar ontstond ophef nadat Europa een rekening van 642 miljoen euro stuurde, omdat bleek dat de economische cijfers hoger waren dan eerder berekend. Dat komt door een nieuwe rekenmethode die Europa toepast.

Tot nu toe weigert het kabinet documenten vrij te geven over de naheffing van 642 miljoen euro die Nederland eind vorig jaar overmaakte aan Brussel. De correspondentie moet vertrouwelijk blijven, vinden de ministers.

Nederland wacht nieuwe Europese naheffing van mogelijk 200 miljoen›

NRC 29.04.2015 Opnieuw zal Nederland een naheffing moeten betalen op de contributie aan de Europese Unie, van maximaal 200 miljoen euro. Dat schrijft minister Dijsselbloem (Financiën, PvdA) vanochtend in een brief aan de Tweede Kamer.

Door een hernieuwde berekening van de omvang van de Nederlandse economie sinds 2011, door het Centraal Bureau voor de Statistiek, zal Nederland niet alleen structureel een hogere contributie aan Europa moeten betalen, maar ook met terugwerkende kracht een naheffing. De precieze omvang daarvan staat nog niet vast, want hangt af van de eveneens aan te passen macro-economische data van andere lidstaten. Minister Dijsselbloem verwacht in elk geval een “bruto nabetaling” van 200 miljoen euro en een structurele verhoging van de contributie met 30 miljoen per jaar. Het netto effect is pas in het najaar vast te stellen als andere EU-landen hun cijfers hebben bijgesteld.

Coalitie buigt zich over begroting

Telegraaf 28.04.2015 De top van de coalitie buigt zich woensdagochtend op het ministerie van Financiën voor het eerst over de begroting voor volgend jaar. Aan tafel bij minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën zitten dan premier Mark Rutte, vicepremier Lodewijk Asscher, de fractievoorzitters Halbe Zijlstra (VVD) en Diederik Samsom (PvdA) en de fractiespecialisten van de regeringspartijen.

Op tafel liggen voorstellen voor de overheidsuitgaven voor volgend jaar. Het Centraal Planbureau berekende in maart dat het kabinet rekening moet houden met een tegenvaller van 800 miljoen euro aan de uitgavenkant van de begroting, onder meer door hogere ambtenarensalarissen. Dijsselbloem wilde dat bedrag vorige week in een Kamerdebat niet bevestigen, maar hij erkende wel dat er sprake is van een forse overschrijding.

Pechtold wil dat kabinet weer aan de slag gaat met lastenverlichting

NU 25.04.2015  Na alle gedoe over de opvang voor illegalen, moet het kabinet komende week aan de slag met lastenverlichting. Dat zei D66-leider Alexander Pechtold zaterdag in het radioprogramma Kamerbreed.

Pechtold riep de regeringspartijen VVD en PvdA in het radioprogramma op weer samen aan het werk te gaan.

“Laat het gedoe varen en koers op lastenverlichting voor volgend jaar. Dat is goed voor banen en koopkracht, vooral voor de middeninkomens. Laten we samen aan de slag gaan”, aldus Pechtold die graag meedenkt, ook over de begroting.

Pechtold: en nu praten

Telegraaf 25.04.2015 Na alle gedoe over de opvang voor illegalen, moet het kabinet komende week aan de slag met lastenverlichting. D66-leider Alexander Pechtold riep de regeringspartijen VVD en PvdA zaterdag in het radioprogramma Kamerbreed op weer samen aan het werk te gaan.

„Laat het gedoe varen en koers op lastenverlichting voor volgend jaar. Dat is goed voor banen en koopkracht, vooral voor de middeninkomens. Laten we samen aan de slag gaan”, aldus Pechtold die graag meedenkt over een nieuw belastingstelsel en over de begroting. De voorman van D66 ziet liefst dat er deze week al plannen worden gemaakt, zodat er 1 mei een „goede begroting” naar Brussel gaat. Hij wil volgend jaar de eerste stappen zetten om de inkomstenbelasting te verlagen, waardoor werken meer loont en mensen meer geld overhouden in hun portemonnee.

Pechtold wil komende week knopen doorhakken over begroting

NRC 25.04.2015 Het kabinet moet na al het gedoe over de opvang van illegalen aanstaande week direct werk gaan maken van lastenverlichting. Dat zei D66-leider Alexander Pechtold, een van de gedoogpartners van het kabinet, vanmiddag in het radioprogramma Kamerbreed.

De uitspraak van Pechtold duidt erop dat D66 mee wil blijven praten over begrotingszaken, zoals het de afgelopen jaren heeft gedaan omdat VVD en PvdA geen meerderheid hebben in de Eerste Kamer. Afgelopen week leek het even onduidelijk of Pechtold nog wel zo constructief was: hij noemde het bed-bad-broodakkoord een “krankzinnig Haags compromis” en een “gedrocht” en zei op BNR dat het steeds onzekerder wordt of D66 met het kabinet wil blijven praten. LEES VERDER

Lees meer;

17 MRT Kamer: geen extra bezuinigingen op zorg ›

2013 Ook D66 blijft meepraten over begrotingsoverleg, maar wil meer tijd ›

2006 Voortaan wil D66 helder zijn ›

2006 Voortaan wil D66 helder zijn

2013 D66 uitgenodigd voor avondgesprek in Torentje ›

Economische groei in bijna alle provincies in 2014›

NRC 23.04.2015  In bijna alle Nederlandse provincies groeide de economie vorig jaar. Door lagere vraag naar aardgas was in Groningen en Friesland een krimp te zien. Dat blijkt vanmorgen uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De Nederlandse economie groeide in zijn geheel met 0,9 procent in 2014. Flevoland kende met 2,2 procent de sterkste economische groei. Die werd vooral veroorzaakt door de landbouw en de sterke aanwezigheid van de leaseautobranche.

Lees meer;

2014 Nederlandse economie groeit weer, maar Europa hapert

13 FEB Nederlandse economie met 0,5 procent gegroeid – ook werkgelegenheid neemt toe ›

2014 Nederlandse economie groeit licht in derde kwartaal ›

2003 Economie krimpt in vier provincies

2009 CBS: Noord-Hollandse economie groeit het hardst ›

Nederlandse consumenten hebben in februari 2,4 procent meer uitgegeven dan een jaar eerder. Dat is de sterkste groei in vier jaar.

Coalitiepartijen PvdA en VVD verwachten grotere meevallers voor de begroting van volgend jaar dan de 4,5 miljard euro die tot nu toe wordt genoemd. Daarmee willen ze komend jaar de belastingen verlagen om de kiezer in aanloop naar de verkiezingen te paaien, meldt het Financieele Dagblad woensdag.
De grotere meevallers zouden het gevolg zijn van de verder aantrekkende economie. Het IMF gaat inmiddels uit van een begrotingstekort van 0,5 procent over 2016. Het kabinet wil het tekort echter niet verder verlagen dan 1,9 procent. De ruimte die ontstaat als het feitelijke begrotingstekort op een procent uitkomt is bijna zes miljard euro en dat getal zou ook in coalitiekringen rondzingen.

Kabinet verwacht meevallers: lastenverlichting?

Elsevier 22.04.2015 Regeringspartijen VVD en PvdA zouden voor volgend jaar op grotere meevallers rekenen, en het is de bedoeling dat deze ten goede komen aan de burger. De grootste wens van de coalitie: de lasten op arbeid verlagen.

Het kabinet rekent achter de schermen op een grotere meevaller voor 2016 dan de 4,5 miljard euro die tot dusver werd genoemd, meldt Het Financieele Dagblad woensdag.

Ook zou het kabinet de lasten willen verlagen. Minister Jeroen Dijsselbloem (PvdA, Financiën) zei maandag dat hij de gehate vermogensrendementsheffing wil aanpakken, om spaarders gunstiger te stemmen. Verder wil de coalitie de lasten op arbeid verlagen.

Euro

De positieve geluiden over de economie komen onder meer doordat de binnenlandse bestedingen aantrekken. Bovendien wordt de export geholpen door de goedkope euro en ook de huizenmarkt trekt aan.

zie ook;

5 mrt Economische groei trekt verder aan, begrotingstekort daalt

20 apr Lastenverlichting: kabinet pakt spaartaks aan

25 feb Frankrijk krijgt uitstel, en dat is zeker niet de eerste keer

CBS: sterkste groei consumptie in vier jaar

VK 22.04.2015 Nederlandse consumenten hebben in februari 2,4 procent meer uitgegeven aan goederen en diensten dan een jaar eerder. Dat is de sterkste groei in vier jaar,meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vandaag. Vooral de uitgaven aan gas, kleding en woninginrichting gingen omhoog.

Het was in februari kouder dan een jaar eerder, en dat zorgde voor een hoger gasverbruik. Brandstoffen zijn weliswaar flink goedkoper dan vorig jaar, maar het CBS corrigeert de consumptiecijfers voor prijsveranderingen. De uitgaven aan overige goederen, waar gas onder valt, stegen op jaarbasis met 7,2 procent.

Sterkste groei consumptie in vier jaar›

NRC 22.04.2015 Nederlandse consumenten hebben in februari 2,4 procent meer uitgegeven aan goederen en diensten dan een jaar eerder. Dat is de sterkste groei in vier jaar, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Consumenten gaven meer uit aan gas (afgelopen februari was het kouder dan vorig jaar) (+ 7,2 procent), meer uit aan duurzame goederen (+ 4,1 procent) en vooral meer aan kleding en woninginrichting. Het CBS publiceerde vorige week al dat kledingwinkels in februari voor het eerst in een half jaar meer omgezet hadden dan een jaar eerder.

Lees meer;

VANDAAG Consumenten geven weer meer uit

26 MRT Consumenten besteden 1,8 procent meer – grootste stijging in 4 jaar ›

20 FEB Consumenten gaven meer uit in december – vertrouwen niet beter ›

19 MRT Werkloosheid daalt licht in februari ›

2014 Consumptie licht gestegen – bestaande koopwoningen duurder

Nederlandse consument geeft flink meer geld uit

Telegraaf 22.04.2015 Nederlandse consumenten hebben in februari 2,4 procent meer uitgegeven aan goederen en diensten dan een jaar eerder. Dat is de sterkste groei in vier jaar, meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag. Vooral de uitgaven aan gas, kleding en woninginrichting gingen omhoog.

Het was in februari kouder dan een jaar eerder, en dat zorgde voor een hoger gasverbruik. Brandstoffen zijn weliswaar flink goedkoper dan vorig jaar, maar het CBS corrigeert de consumptiecijfers voor prijsveranderingen. De uitgaven aan overige goederen, waar gas onder valt, stegen op jaarbasis met 7,2 procent.

ZIE OOK: ING: economie groeit dit jaar met 2 procent

Grootste stijging in vier jaar: hieraan geeft consument meer uit

Elsevier 22.04.2015 Consumenten hebben in februari 2,4 procent meer uitgegeven dan in dezelfde maand vorig jaar. Dat is de grootste toename in vier jaar tijd. Vooral aan duurzame goederen werd meer uitgegeven.

Hoewel consumenten meer uitgeven, is het vertrouwen afgenomen, blijkt uit de nieuwste publicatie van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Goederen

De toename van consumentenbestedingen is niet het enige positieve signaal van de afgelopen dagen. Dinsdag meldde het CBS dat de huizenprijzen opnieuw zijn gestegen.

Een huis was in maart gemiddeld 2,7 procent duurder dan een jaar eerder, en daarmee zit de gemiddelde huizenprijs op het niveau van 2003. Het economisch bureau van ING verwacht dat de huizenprijzen de komende jaren blijven stijgen.

zie ook;

12 dec 2014 De economie herstelt zich, dus de belastingen kunnen weer omlaag

22 apr Kabinet verwacht meevallers: lastenverlichting?

5 mrt Economische groei trekt verder aan, begrotingstekort daalt

ING: economie groeit dit jaar met 2 procent

Telegraaf 21.04.2015 Het herstel van de Nederlandse economie wint aan kracht. Geholpen door hogere binnenlandse bestedingen groeit de economie dit jaar met 2 procent, de sterkste groei sinds 2008. Deze verwachting sprak het economisch bureau van ING dinsdag uit. Vooral de binnenlandse bestedingen trekken volgens de bank stevig aan. „Bedrijven schroeven hun investeringen op en consumenten geven meer geld uit. Bovendien blijft ook de exportmotor krachtig draaien. Met een groei van 2 procent zal de Nederlandse economie dit jaar sterker groeien dan eerder voorzien. De lagere eurokoers, de gedaalde olieprijs, en het voorspoedige herstel van de woningmarkt spelen daarbij een belangrijke rol, aldus de economen van de bank.

Het Centraal Planbureau (CPB) liet zich eerder dit jaar voorzichtiger uit. Het adviesorgaan rekent op een groei van 1,7 procent dit jaar en 1,8 procent volgend jaar.

Draghi: scherp zijn op gevaren lage rente

Telegraaf 18.04.2015 De stimuleringsmaatregelen van de Europese Centrale Bank (ECB) helpen de Europese economie vooruit. De bijzonder lage rente brengt echter gevaren met zich mee voor de stabiliteit in het financiële stelsel, die nauwgezet in de gaten moeten worden gehouden, zei ECB-president Mario Draghi zaterdag in Washington.

,,We zien dat onze maatregelen effect hebben op de economie”, aldus Draghi. ,,Tegelijk weten we dat de lage rente een vruchtbare grond is voor instabiliteit op de financiële markten. Dat houden we scherp in de gaten.”

Draghi benadrukte dat de maatregelen direct samenhangen met de opdracht van de ECB om te zorgen voor stabiele prijzen, waarbij het doel voor de inflatie is vastgesteld op iets minder dan 2 procent. ,,Dat is de beste dienst die we de economie kunnen leveren, zowel aan consumenten als aan spaarders. Als het herstel doorzet en de werkgelegenheid toeneemt, dan stijgt ook de rente weer.”

Werkgeversbaas voorziet flinke toename van groei

Dikke plus economie

Telegraaf 18.04.2015 Hosanna in de economie. Het gaat veel beter met ons land dan tot nu toe werd gedacht.

Terwijl het Centraal Planbureau rekent op een groei van 1,7 procent, is werkgeversorganisatie VNO-NCW veel optimistischer. Voorzitter Hans de Boer gaat uit van een groei van ten minste 2 procent en daarmee bereiken we het hoogste groeiniveau sinds de economische crisis van 2008.

Lagarde: aanpak economie loopt achter

Telegraaf 16.04.2015 De economische groei trekt aan, maar landen doen nog altijd te weinig om hun economie structureel te verbeteren. Dat stelde IMF-topvrouw Christine Lagarde donderdag bij de aftrap van de voorjaarsvergaderingen van het Internationaal Monetair Fonds en de Wereldbank.

In de Verenigde Staten, Europa en Japan is het economische herstel volgens het IMF vooral te danken aan het stimuleringsbeleid van centrale banken en andere kortetermijnoplossingen. De aanpak van meer structurele problemen, bijvoorbeeld op de arbeidsmarkt en op het gebied van infrastructuur, loopt daar duidelijk op achter.

Lagarde wees erop dat door het uitblijven van structurele hervormingen de vooruitzichten voor de groei sinds 2012 steeds verder zijn verlaagd. De wereldeconomie gaat dit jaar waarschijnlijk wel vooruit, maar de mate waarin dat gebeurt is veel beperkter dan eerder werd verwacht.

IMF: Economisch klimaat Nederland zonniger

Telegraaf 14.04.2015 De Nederlandse economie groeit dit jaar iets sterker dan eerder werd verwacht en houdt dat groeitempo volgend jaar vol. Dat voorspelt het Internationaal Monetair Fonds (IMF) in zijn dinsdag gepubliceerde World Economic Outlook.

Het IMF verwacht dat de Nederlandse economie zowel in 2015 als in 2016 met 1,6 procent groeit. Een halfjaar geleden tekende het fonds voor 2015 nog een plus van 1,4 procent in. De nieuwe prognose van het IMF is overigens iets voorzichtiger dan die van het Centraal Planbureau (CPB), dat rekent op een groei van 1,7 en 1,8 procent dit en volgend jaar.

Het fonds verwacht dat het leven in Nederland dit jaar gemiddeld 0,1 procent goedkoper wordt en dat de inflatie volgend jaar aantrekt naar 0,9 procent. De werkloosheid zakt naar verwachting naar 7 procent van de beroepsbevolking in 2016, tegen 7,4 procent vorig jaar.

Wankel herstel van wereldeconomie, zegt het IMF

NRC 14.04.2015 De wereldeconomie herstelt verder in 2015 en 2016, maar zwakke banken en hoge schulden blijven een rem op de economie. Dit stelt het Internationaal Monetair Fonds (IMF) in de vandaag gepubliceerde World economic Outlook, waarin het elk halfjaar de vooruitzichten voor de wereldeconomie schetst.

De gedaalde prijs van ruwe olie, met 45 procent ten opzichte van vorig jaar is per saldo positief. Olie-importeurs, waaronder vrijwel alle grote economische blokken, profiteren daarvan. De meeste exporteurs van ruwe olie hebben vooralsnog afdoende financiële reserves om de dalende inkomsten uit olie te compenseren, zo stelde IMF-topeconoom Olivier Blanchard bij de presentatie van de Outlook. De gedaalde wisselkoersen van euro, die 25 procent is gedaalde ten opzichte van de dollar, en yen (-10 procent) helpen Japan en de eurozone met hun economische herstel. Blanchard: “Dat zijn de landen waarmee het slecht ging, dus is het per saldo welkom.”  LEES VERDER

Zó goed gaat het nou ook weer niet met de economie

NRC 12.04.2015 Wie behoefte heeft aan goed nieuws, moet zich op de persberichten van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) abonneren. De positieve berichten over de Nederlandse economie stapelen zich op. Consumptie omhoog. Export omhoog. Vertrouwen omhoog. Maar hoe goed gaat het eigenlijk echt?

In de meest recente gegevens die het CBS over de economie verzamelt, zijn er weinig zwakke plekken te ontdekken. Voor het eerst sinds zomer 2007 is het consumentenvertrouwen weer positief, zo meldde het CBS eind vorige maand. Nederlanders kopen weer van alles: auto’s, elektronica en meubels. In januari lieten die de consumentenbestedingen de grootste stijging in vier jaar tijd zien. De export, de grote motor van de Nederlandse economie, groeide in januari het snelst sinds 2011.

Maar wie breder kijkt dan de laatste cijfers, ziet een minder rooskleurig beeld. “Het gaat beter, maar niet goed genoeg”, zegt Tim Legierse, hoofd nationaal onderzoek van Rabobank. Rabobank verwacht dat het bbp 1,75 procent groeit in 2015. Groeicijfers van voor de crisis, van 3 of soms wel 4 procent, zitten er niet in. De economie kampt met een paar hardnekkige problemen.

Den Haag verbaasd over plan staatssecretaris om te bezuinigingen op het onderwijs

RTVWEST 11.04.2015 De gemeente Den Haag is samen met de drie andere grote steden verbijsterd over de onverwachte bezuiniging van staatssecretaris Sander Dekker (VVD) van Onderwijs. De staatssecretaris wil 20 miljoen bezuinigen op de subsidie voor het wegwerken van taalachterstanden bij kinderen.

‘Deze bezuinigingen hebben grote gevolgen’, vinden de vier grote steden Den Haag, Rotterdam, Amsterdam en Utrecht. De bezuinigingen zouden vanaf volgend jaar moeten ingaan.

‘Achterstand in het onderwijs vergroot de kans op vroegtijdig schoolverlaten en werkloosheid’, stellen de onderwijswethouders. De 20 miljoen euro die wordt gekort was onder meer bedoeld voor kinderen die bijvoorbeeld een taalachterstand hebben. Met de subsidie moest worden voorkomen dat de kinderen met een achterstand aan hun schoolloopbaan beginnen. Lees verder

Grote steden verzetten zich tegen onderwijsbezuiniging

AD 11.04.2015 De vier grote steden, Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht (G4), zijn ontzet over een onverwachte bezuiniging van staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs. Hij wil vanaf volgend jaar in die steden 20 miljoen euro bezuinigen op de subsidie voor het wegwerken van achterstanden bij kinderen in het onderwijs. ,,Deze bezuinigingen hebben grote gevolgen”, aldus de G4.

,,Achterstand in het onderwijs vergroot de kans op vroegtijdig schoolverlaten en werkloosheid”, stellen de onderwijswethouders. De 20 miljoen euro die wordt gekort was onder meer bedoeld voor kinderen die bijvoorbeeld een taalachterstand hebben. Met de subsidie moest worden voorkomen dat de kinderen met een achterstand aan hun schoolloopbaan beginnen.

‘Stop bezuinigen onderwijs’

Telegraaf 11.04.2015  De vier grote steden, Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht (G4), zijn ontzet over een onverwachte bezuiniging van staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs. Hij wil vanaf volgend jaar in die steden 20 miljoen euro bezuinigen op de subsidie voor het wegwerken van achterstanden bij kinderen in het onderwijs. „Deze bezuinigingen hebben grote gevolgen”, aldus de G4.

„Achterstand in het onderwijs vergroot de kans op vroegtijdig schoolverlaten en werkloosheid”, stellen de onderwijswethouders. De 20 miljoen euro die wordt gekort was onder meer bedoeld voor kinderen die bijvoorbeeld een taalachterstand hebben. Met de subsidie moest worden voorkomen dat de kinderen met een achterstand aan hun schoolloopbaan beginnen.

Nederlandse inflatie stijgt opnieuw

Telegraaf 09.04.2015 De prijzen in Nederland lagen in maart 0,4% hoger dan een jaar eerder. De prijzen aan de pomp stijgen weer, en dat stuwt de inflatie. Dat heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek donderdag bekendgemaakt. Daarmee is maart de tweede maand op rij dat de inflatie in ons land stijgt. In februari stegen de prijzen met 0,2%.

ZIE OOK:

Meer faillissementen in maart

Tweede Kamer wil top over begroting van EU

NU 07.04.2015 De Tweede Kamer wil dat het kabinet volgend jaar tijdens het Nederlands voorzitterschap van de Europese Unie een ”serieuze begrotingstop” organiseert om het huidige systeem te verbeteren. Een motie van D66 kreeg dinsdag steun van een een ruime meerderheid van de Kamer.

”Nu worden jaarlijks miljarden aan Europese uitgaven niet verantwoord en wordt de begroting bovendien in achterkamertjes voor zeven jaar dicht getikt. Dat moet echt anders”, aldus Sjoerd Sjoerdsma van D66.

Lees meer over: 

Begroting EU Europese Unie

Kamer wil top over begroting van EU

Telegraaf 07.04.2015 De Tweede Kamer wil dat het kabinet volgend jaar tijdens het Nederlands voorzitterschap van de Europese Unie een „serieuze begrotingstop” organiseert om het huidige systeem te verbeteren. Een motie van D66 kreeg dinsdag steun van een een ruime meerderheid van de Kamer.

„Nu worden jaarlijks miljarden aan Europese uitgaven niet verantwoord en wordt de begroting bovendien in achterkamertjes voor zeven jaar dicht getikt. Dat moet echt anders”, aldus Sjoerd Sjoerdsma van D66. Volgens hem wilde het kabinet het onderwerp afdoen met „een informeel dagje praten met een broodje kaas erbij en een glaasje melk”.

IMF voorziet lagere groei

Telegraaf 07.04.2015 De economische groei blijft de komende jaren waarschijnlijk lager dan gebruikelijk was in de jaren voor de financiële crisis. Dat stelt het Internationaal Monetair Fonds (IMF) in een dinsdag gepubliceerd rapport.

Daarin onderzoekt het fonds de zogeheten potentiële groei van de rijke landen. Die ligt in de periode tot en met 2020 met 1,6 procent per jaar weliswaar hoger dan de groei van de afgelopen jaren, maar is veel lager dan in 2001 tot en met 2007. In die jaren, en in de jaren 90, werd volgens het IMF geprofiteerd van de ,,exceptionele” uitvindingen op het gebied van ICT.

Lees meer over;

imf christine lagarde

Overheidstekort 2,3 procent – ‘economie klimt voorzichtig uit dal’›

NRC 26.03.2015 Het overheidstekort van Nederland is vorig jaar uitgekomen op 2,3 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Volgens het CBS lijkt er een einde te komen aan een langdurige periode van economische neergang.

OVERHEIDSTEKORT 15 MILJARD EURO

Het tekort van de overheid in 2014 bedroeg 15 miljard euro. Dit was 0,4 miljard euro meer dan een jaar eerder. Toch bleef het tekort gelijk op 2,3 procent, doordat het bbp evenredig groeide.

“De Nederlandse economie klimt in 2014 voorzichtig uit het dal”, schrijft directeur-generaal van het CBS Tjin-A-Tsoi in het voorwoord van het vandaag gepubliceerde rapport Nederland in 2014.

Eerder vandaag meldde het CBS al dat consumenten in januari 1,8 procent meer hebben uitgegeven aan goederen en diensten dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat is de grootste stijging in vier jaar tijd.

‘2014 was het jaar van economische herstel’

VK 26.03.2015 De Nederlandse economie is in het vierde kwartaal van vorig jaar met 0,8 procent gegroeid ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Dat maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vandaag bekend op basis van een tweede raming. Bij de eerste schatting, op 13 februari, werd nog een groei gemeld van 0,5 procent.

De sterkere groei is vooral te danken aan de investeringen, die hoger waren dan eerder gedacht. Vooral in gebouwen en infrastructuur werd meer geld gestoken. Het algemene beeld van de economie is volgens het CBS niet veranderd. Dit betekent dat de groei zowel door de uitvoer, de consumptie als de investeringen wordt gedragen.

Economie krijgt meer vaart

Telegraaf 26.03.2015 In het vierde kwartaal van vorig jaar groeide de Nederlandse economie met 0,8% ten opzichte van het derde kwartaal. Bij de eerste raming werd nog uitgegaan van 0,5%, zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De sterkere groei is vooral te danken aan de investeringen, die hoger waren dan eerder gedacht. Vooral in gebouwen en infrastructuur werd meer geld gestoken.

Het algemene beeld van de economie is volgens het CBS niet veranderd. Dit betekent dat de groei zowel door de uitvoer, de consumptie als de investeringen wordt gedragen. Over heel 2014 kwam de economische groei uit op 0,9%.

Gerelateerde artikelen

26-03: Dijsselbloem: CBS-cijfers zijn goed nieuws

ZIE OOK: 

Overheidstekort opnieuw 2,3 procent

CBS: stijging consumptie januari grootste in vier jaar

Trouw 26.03.2015 Consumenten hebben in januari 1,8 procent meer besteed aan goederen en diensten dan in januari 2014. Dit is de grootste stijging in vier jaar tijd, meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vandaag.

Consumenten gaven vooral meer uit aan elektronische apparaten, woninginrichting en auto’s. Ook hebben huishoudens meer gas verstookt dan in januari 2014.

Volgens het CBS gaven consumenten in januari 4,6 procent meer uit aan duurzame goederen, zoals elektronische apparaten, woninginrichting en auto’s. ‘Vorig jaar januari kochten ze relatief weinig auto’s, wat samenviel met het aflopen van belastingvoordelen op auto’s per 1 januari 2014.’

De bestedingen aan overige goederen, waaronder energie, waren 3,7 procent hoger. Consumenten hebben meer gas verbruikt dan een jaar eerder. In januari 2015 was het kouder dan in januari 2014. Aan voedings- en genotmiddelen gaven consumenten 1,3 procent meer uit dan een jaar eerder.

Vertrouwen in economie is terug

Nederlanders geven meer geld uit

Telegraaf 26.03.2015  Nederlanders geven weer meer geld uit. In januari besteedden consumenten 1,8% meer aan goederen en diensten dan in januari 2014. Dat is de grootste stijging in vier jaar.

Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). We gaven 4,6% meer uit aan elektronisch apparaten, woninginrichting en auto’s.

De hogere consumptie is voor een deel het gevolg van de zachte winter van 2013-2014: dit jaar verstookten we in januari meer gas dan vorig jaar, daardoor is de consumptie ook wat hoger.

ZIE OOK:

Consument na zeven jaar weer positief

Lees meer over; consumentenvertrouwen cbs

Consumenten besteden 1,8 procent meer – grootste stijging in 4 jaar›

NRC 26.03.2015 Consumenten hebben in januari 1,8 procent meer uitgegeven aan goederen en diensten dan in dezelfde periode vorig jaar. Het gaat om de grootste stijging in vier jaar tijd, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Vooral duurzame goederen als elektronische apparaten, woninginrichting en auto’s deden het goed. Consumenten gaven daar 4,6 procent meer aan uit. De bestedingen aan andere goederen waren 3,7 procent hoger. Consumenten verbruikten bijvoorbeeld meer gas dan een jaar eerder. Dat kan liggen aan de temperatuur: het was in januari dit jaar kouder dan in 2014. Aan diensten zoals huur, verzekeringen, treinreizen en restaurantbezoekjes, gaven consumenten 0,5 procent meer uit.

Staat leent 6,7 miljard euro voor 10 jaar

Telegraaf 24.03.2015 De Nederlandse overheid heeft dinsdag 6,71 miljard euro opgehaald met een nieuwe lening met een looptijd van tien jaar. Daarmee voldeed de obligatieveiling ruimschoots aan de verwachtingen.

Het Agentschap van de Generale Thesaurie meldde eind januari al dat werd gemikt op een opbrengst van minstens 5 miljard euro. Via heropeningen moet dat bedrag dit jaar oplopen tot minimaal 15 miljard euro. De lening tot 15 juli 2025 heeft een couponrente van 0,25 procent per jaar.

Consumentenvertrouwen bereikt hoogste niveau in acht jaar

NRC 19.03.2015 Het vertrouwen van de Nederlandse consument is deze maand gestegen naar het hoogste niveau in bijna acht jaar tijd. De graadmeter die het vertrouwen weergeeft, komt uit op een stand van 2, zo maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek vandaag bekend. Een maand eerder was dat nog -7.

Het consumentenvertrouwen wordt berekend door het aantal optimisten af te zetten tegen het aantal pessimisten. Consumenten wordt daarbij onder meer gevraagd naar hun oordeel over de economie, hun financiële situatie en hun bereidheid om aankopen te doen. Een score boven de nul betekent dat er meer mensen positief dan negatief zijn.

POSITIEVE BERICHTEN OVER ECONOMIE HELPEN

Vooral over de economie zijn Nederlanders deze maand erg enthousiast. Die deelgraadmeter komt uit op een stand van 15, maar liefst 20 punten hoger dan in februari. Volgens het statistiekbureau hangt dat waarschijnlijk samen met de gunstige berichten over de economie en de arbeidsmarkt, maar ook met de snel stijgende beurskoersen. LEES VERDER

Tweede Kamer wil geen extra bezuinigingen op zorg

NU 17.03.2015  Een meerderheid in de Tweede Kamer vindt dat er niet extra mag worden bezuinigd op de zorg en de sociale zekerheid om lastenverlichtingen te kunnen bekostigen.

Regereringspartij PvdA en de constructieve oppositiepartner D66 en SGP steunden een voorstel van de ChristeUnie die daartoe opriep. De andere regeringspartij VVD en oppositiepartij CDA stemden tegen.

De ChristenUnie deed het voorstel tijdens een debat over de nieuwe ramingen van het Centraal Planbureau (CPB), waarin de economie harder aantrekt dan in de vorige ramingen in december het geval was.

Lees meer overZorg Tweede Kamer

Gerelateerde artikelen;

‘Niet extra op zorg bezuinigen’

Telegraaf 17.03.2015  De Tweede Kamer vindt dat er niet extra mag worden bezuinigd op de zorg en de sociale zekerheid om een lastenverlichting te kunnen bekostigen. Een meerderheid, waaronder regeringspartij PvdA, steunde dinsdag een voorstel daartoe van de ChristenUnie.

Ook de twee andere bevriende oppositiepartijen D66 en SGP en veel andere oppositiepartijen waren ervoor. Regeringspartij VVD en onder meer oppositiepartij CDA steunden de motie niet. Indiener Joël Voordewind is blij met de steun. „Dit is een duidelijke piketpaal voor de onderhandelingen straks”, zei hij over de gesprekken die in het voorjaar worden gevoerd over de begroting voor volgend jaar.

Kamer: geen extra bezuinigingen op zorg

NRC 17.03.2015 De Tweede Kamer vindt dat er niet extra mag worden bezuinigd op de zorg en de sociale zekerheid om een lastenverlichting te kunnen bekostigen. Een meerderheid, waaronder regeringspartij PvdA, steunde vandaag een voorstel daartoe van de ChristenUnie.

Dat meldt persdienst ANP. Ook de twee andere bevriende oppositiepartijen D66 en SGP en veel andere oppositiepartijen waren ervoor. Regeringspartij VVD en onder meer oppositiepartij CDA steunden de motie niet. Vice-premier Asscher zei in een interview met NRC Weekend (€) dat dat ook niet gaat gebeuren.  “Onze volgende grote opdracht is een nieuw belastingstelsel, voor meer werkgelegenheid. Je hebt altijd lastenverlichting nodig voor zo’n herziening, om de inkomenseffecten te compenseren. Dat geld moeten we stapje voor stapje bijeen zien te krijgen. Maar als je nu zegt: laten we nog eens flink bezuinigen, dan weet ik wel waar dat vandaan moet komen: zorg, sociale zekerheid en onderwijs. Natuurlijk zeg ik daar nee tegen.”

Uit recente macro-economische ramingen van het Centraal Planbureau blijkt dat het kabinet dit jaar niet op begrotingsmeevallers kan rekenen. Het economisch herstel zet weliswaar verder door “groei van 1,7 procent van het bruto binnenlands product dit jaar en 1,8 procent volgend jaar” maar het begrotingstekort neemt dit jaar niet verder af dan eind vorig jaar reeds verwacht: 1,8 procent van het bbp. Voor volgend jaar raamt het CPB dat tekort op 1,2 procent. LEES VERDER

Lees meer;

5 MRT Minister Asscher wil geen verdere bezuinigingen – ‘niet verantwoord’ ›

5 MRT Asscher wil niet verder bezuinigen

7 MRT Het kan zo afgelopen zijn. Daarom houd ik het vol

7 MRT Het kan zomaar afgelopen zijn

2013 D66 en ChristenUnie willen minder bezuinigingen en lagere lasten ›

‘Economie is grootste probleem’

Telegraaf 16.03.2015 Werk en inkomen staan bovenaan de lijst met zorgen van de Nederlandse kiezers. Economie en financiën (47 procent), inkomen en prijzen (22 procent) en werkgelegenheid (20 procent) worden maandag in het Nationaal Kiezersonderzoek van het CBS genoemd als voornaamste punten van zorg.

Het CBS constateert in de periode 2006-2012 een belangrijke verschuiving in de kiezerszorgen. In 2006 werd de integratie van minderheden in de samenleving nog het meest genoemd. In 2010 was de economie de voornaamste bron van zorg, maar die is toegenomen. De economie stond in 2010 bij de helft van de Nederlandse kiezers bovenaan, twee jaar later steeg dat aandeel gestegen tot bijna twee derde. De angst voor aantasting van de eigen financiële positie nam in die periode toe van 48 naar 59 procent.

Koopkracht stijgt snelst bij werkenden

Telegraaf 16.03.2015 De koopkracht stijgt dit jaar het hardst voor de werkende Nederlander. Gepensioneerden gaan er het minst op vooruit. Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau (CPB).

De belangrijkste cijfers uit het zogeheten Centraal Economisch Plan kwamen anderhalve week geleden al naar buiten. Op de koopkracht geeft het CPB nu meer details.

Volgend jaar is er – zoals het er nu voor staat – gemiddeld geen toename van de koopkracht. Werkenden gaan er dan nog wel 0,3 procent op vooruit, maar gepensioneerden verliezen 1,3 procent. Het kabinet zal in augustus – zoals elk jaar – bij het afronden van de Prinsjesdagstukken bekijken of voor bepaalde groepen maatregelen nodig zijn om hun koopkracht te versterken.

Vermogensrendementsheffing

Het CPB heeft ook gekeken naar de vermogensrendementsheffing. In de huidige situatie wordt uitgegaan van een fictief rendement op vermogen (aandelen, spaargeld, obligaties) van 4 procent, waarover 30 procent belasting wordt geheven. Daardoor is er in feite sprake van een vermogensbelasting van 1,2 procent, ongeacht of het vermogen van mensen nou daadwerkelijk is gestegen of niet.

Het kabinet wil af van die heffing. In het nieuwe belastingstelsel moet volgens het kabinet voortaan het reële rendement op vermogen worden belast. Hoe is alleen nog niet duidelijk. Het CPB stelt dat het voordeel van de kabinetskeuze is is dat die uitgaat van het ‘draagkrachtprincipe’. Wie in een jaar veel heeft verdiend op zijn aandelen of spaarrekening betaalt daarover ook meer belasting. Nadeel is wel dat de opbrengst voor de schatkist moeilijker is te voorspellen. Als de beurs instort of de rente daalt erg, is er minder echt behaald rendement en zullen de belastinginkomsten daarover dus ook tegenvallen.

VVD en PvdA laten tekort oplopen

VK 12.03.2015 De VVD stemt in met iets dat ze normaal gesproken potverteren noemen. Meestal is dat een verwijt aan de PvdA, als de liberalen niet met die partij in een coalitie zitten. Maar dit en volgend jaar mag wat de grootste regeringspartij betreft het tekort op de overheidsbegroting oplopen. De opbrengst daarvan is de noodzakelijke smeerolie voor een nieuw belastingstelsel.

Het Centraal Planbureau kwam vorige week met veel economische cijfers. De werkloosheid loopt heel langzaam terug en de koopkrachtstijging is volgend jaar nul. Maar voor het kabinet is een ander cijfer veel belangrijker: hoeveel is het tekort op onze begroting? Dat was een geweldige meevaller.

D66: misschien nog 1 miljard bezuinigen

AD 12.03.2015 D66 denkt dat misschien 1 miljard euro extra bezuinigd moet worden om de 3 tot 5 miljard ruimte te hebben die nodig is om het belastingstelsel te herzien. D66-Kamerlid Wouter Koolmees zei dat woensdag in een Tweede Kamerdebat over de economie.

Koolmees werd in het debat hard aangevallen door de PvdA, GroenLinks en de SP. Zij verweten D66 dat de fractie misschien wel 13 miljard euro extra wil bezuinigen, zonder te willen zeggen waar dat geld vandaan moet komen en welke groepen burgers daaronder gaan lijden.

Politie en OM bezorgd over bezuiniging op NFI

NU 12.03.2015 Politie en justitie maken zich zorgen over de bezuiniging van circa 9 miljoen euro die het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) moet doorvoeren.

De ingrepen zullen ertoe leiden dat het NFI minder sporenonderzoeken van misdrijven kan doen, terwijl de situatie nu al krap is.

Dat maakten Hans Vissers van de Nationale Politie en hoofdofficier Bob Steensma van het Openbaar Ministerie donderdag duidelijk in een gesprek met leden van de Tweede Kamer.

Lees meer over: NFI

Gerelateerde artikelen;

‘NFI heeft voldoende capaciteit voor secties’ 10-02-15

NFI bezuinigt op haar- en handschriftonderzoek 27-01-15

NFI wil bezuinigen door schrappen zeventig banen 05-11-14

Samsom bereid begrotingstekort op te laten lopen

Trouw 11.03.2015 PvdA-leider Diederik Samsom is bereid het begrotingstekort te laten oplopen om lastenverlichting mogelijk te maken of voor de veiligheid in Groningen. Hij zegt dat vandaag in een interview met de Persdienst, de landelijke redactie van regionale dagbladen.

Een belastinghervorming moet de lastenverlichting mogelijk maken. CDA en D66 willen opnieuw bezuinigen om de lasten van de burgers te verlagen. Het kabinet wil dat niet omdat het prille herstel daardoor in de kiem zou worden gesmoord.

Samsom is bereid het tekort volgend jaar te laten oplopen van 1,2 procent naar 1,9 procent. Met dat percentage ‘ben je weer terug op het pad dat we oorspronkelijk met de VVD hebben afgesproken’, aldus Samsom. ‘Als het begrotingstekort moet oplopen, dan is dat maar zo.’

´Desnoods hoger tekort´

Telegraaf 11.03.2015  PvdA-leider Diederik Samsom is bereid het begrotingstekort te laten oplopen om lastenverlichting mogelijk te maken of voor de veiligheid in Groningen. Hij zegt dat woensdag in een interview met de Persdienst, de landelijke redactie van regionale dagbladen.

Een belastinghervorming moet de lastenverlichting mogelijk maken. CDA en D66 willen opnieuw bezuinigen om de lasten van de burgers te verlagen. Het kabinet wil dat niet omdat het prille herstel daardoor in de kiem zou worden gesmoord.

Samsom is bereid het tekort volgend jaar te laten oplopen van 1,2 procent naar 1,9 procent. Met dat percentage „ben je weer terug op het pad dat we oorspronkelijk met de VVD hebben afgesproken”, aldus Samsom. „Als het begrotingstekort moet oplopen, dan is dat maar zo.”

Aanzetten geldpers positief

Telegraaf 09.03.2015 Nederlandse consumenten zullen de gevolgen van het aanzetten van de geldpers door de Europese Centrale Bank (ECB), vandaag, gaan voelen in hun portemonnee. Dat verwacht topeconoom Wim Boonstra van de Rabobank. Toch is dat iets om blij mee te zijn, vindt hij.

Vandaag start de ECB met zijn opkoopprogramma van staatsobligaties van eurolanden ter grootte van €60 miljard per maand, ook wel bekend als “quantitative easing”. Het programma duurt tot september 2016. In totaal stort de ECB daarmee €1,1 biljoen over de financiële markten.

ECB

Dijsselbloem zei niet vrij van zorgen te zijn over de risico’s, maar hoopt ook dat de ECB „zeer alert” zal zijn op bubbels in de economie die zouden kunnen ontstaan. De Tweede Kamer keerde zich al tegen het opkopen van staatsleningen door de ECB.

Eind januari besloot de ECB op grote schaal staatsobligaties te gaan opkopen. De bank wil meer geld in omloop brengen om de economie aan te jagen. Critici vrezen dat dat de prikkel wegneemt bij zwakke eurolanden om hun economie te hervormen en hun financiën te saneren.

‘Doorgaan met hervormen’

Telegraaf 08.03.2015  Eurolanden die hun economie moeten hervormen, moeten daar mee doorgaan nu de Europese Centrale Bank (ECB) de geldkraan gaat opendraaien. Tijdens een bijeenkomst in Amsterdam zei minister van Financiën en voorzitter van de eurogroep Jeroen Dijsselbloem dat het „een groot risico” is dat de druk om te blijven hervormen verdwijnt.

Begrotingstekort mag van Samsom oplopen

NU 07.03.2015 Extra bezuinigingen om het nieuwe belastingsstelsel in te voeren zijn wat PvdA-leider Diederik Samsom uitgesloten. Wel is Samsom bereid om het begrotingstekort daarvoor te laten oplopen als dat “echt nodig is”.

Dat zegt hij zaterdag op BNR Nieuwsradio. De PvdA-leider benadrukt echter dat hij denkt dat dat niet nodig is. De PvdA-politicus zet zich daarmee af van voorstellen van oppositiepartijen CDA en D66 om extra te bezuinigen.

Het Centraal Planbureau (CPB) maakte in een donderdag gepubliceerde berekening bekend dat de Nederlandse economie verder aantrekt.

Lees meer over: Diederik Samsom Belastinghervormingen

DBRS: Nederland houdt AAA-status

Telegraaf 07.03.3015 Nederland heeft zijn goudgerande AAA-kredietstatus behouden bij kredietbeoordelaar DBRS. Het bureau hield de zogeheten outlook voor ons land ook op ‘stabiel’.

Dat maakte DBRS vrijdagavond bekend. De kredietbeoordelaar is veruit het kleinste bureau in vergelijking met branchegenoten Standard & Poor’s, Moody’s en Fitch.

Het AAA-etiket is de hoogst haalbare kredietstatus. De stabiele outlook wil zeggen dat er op korte termijn geen verandering te verwachten valt in de rating.

Gaat het beter, is er nog steeds onenigheid over de belastingen

TROUW 06.03.2015 Economische groei levert een miljardenmeevaller voor de overheid op. Komt een hervorming van de belastingen hiermee dichterbij? Het kabinet werd rond Prinsjesdag nog door de oppositie weggehoond toen het stelde pas met een nieuw belastingstelsel te kunnen komen bij een meevaller van rond vijf miljard euro. De jongste cijfers van het Centraal Planbureau wijzen echter uit dat dat bedrag wellicht geen luchtkasteel is.

De economie klimt langzaam, maar wel steeds iets sneller, uit het dal. Dit en volgend jaar groeit de economie met respectievelijk 1,7 en 1,8 procent. Dat is 0,2 en 0,3 procentpunt meer dan tot nu toe verwacht. Het bezorgt de overheid een inkomstenmeevaller van ruim drie miljard euro. Nog lang niet het bedrag dat het kabinet nodig heeft voor een belastinghervorming. Maar met de wijsheid uit het verleden – als herstel eenmaal inzet, trekt het tempo vaak ook steeds meer aan – kan dat moment sneller komen dan gedacht.

Verwant nieuws

Langzaam maar gestaag kruipen we uit het economische dal – 05/03/15

CPB: herstel economie zet verder door

VK 05.03.2015 De economische groei in ons land trekt verder aan: tot 1,7 procent dit jaar en 1,8 procent volgend jaar. Dat blijkt uit ramingen van het Centraal Planbureau (CPB) vandaag. In de CPB-ramingen van afgelopen december was nog sprake van een economische groei dit jaar van 1,5 procent. Die verwachting is nu dus naar boven bijgesteld naar 1,7 procent.

Dat blijkt uit ramingen van het Centraal Planbureau (CPB) vandaag. In de CPB-ramingen van afgelopen december was nog sprake van een economische groei dit jaar van 1,5 procent. Die verwachting is nu dus naar boven bijgesteld naar 1,7 procent. De economische groei valt dit jaar wel 0,2 procentpunt lager uit door het kabinetsbesluit om de gaswinning in Groningen voorlopig te beperken.

Langzaam maar gestaag kruipen we uit het economische dal

Trouw 05.03.2015 De economie trekt boven verwachting snel aan. Dit jaar groeit de economie met 1,7 procent en volgend jaar nog iets meer met 1,8 procent. In december voorspelde het Centraal Plan Bureau (CPB) nog een groei van 1,5 procent. “Dat is een behoorlijke meevaller”, zegt politiek redacteur Lex Oomkes. We vroegen hem wat dit nou betekent voor de overheidsfinanciën en de begroting.

“Het betekent 3 miljard extra aan overheidsinkomsten. Het is nu de vraag hoe we dat gaan besteden. Volgens de regels moet het naar het begrotingstekort, maar we kunnen ook met zijn allen besluiten dat we het anders willen besteden. Bijvoorbeeld voor het nieuwe belastingstelsel. Daar is 5 miljard nodig voor lastenverlichting. De politieke discussie gaat er nu over hoe we dat gaan oplossen. Minister van financiën Dijsselbloem heeft al gezegd dat hij niets voelt voor nieuwe bezuinigingen.”

Verwant nieuws;

Nederland snel uit de crisis

Telegraaf 05.03.2015  Nederland komt snel uit de crisis. Uit de jongste ramingen van het Centraal Planbureau (CPB) blijkt dat de economische groei dit jaar sneller aantrekt en uitkomt op 1,7 procent. Volgend jaar groeit de economie 1,8 procent.

‘Het gaat weer beter. Ik ben vrij zeker dat we de tijd van krimp achter ons hebben gelaten’, aldus CPB-directeur Van Geest. ‘In 2013 kromp de economie nog, vorig jaar was de groei 0,8 procent. Dit jaar is het 1,7 procent en volgend jaar 1,8. Dat is gestage groei. Geen uitbundige groei.’

Gerelateerde artikelen;

05-03: 11.00 – Meer ruimte in portemonnee

Economische groei trekt verder aan, begrotingstekort daalt

Elsevier 05.03.2015 De economische groei trekt dit jaar aan tot 1,7 procent, en volgend jaar tot 1,8 procent. De daling van de euro ten opzichte van de dollar en de dalende olieprijs hebben gunstige effecten op de Nederlandse economie.

Het Centraal Planbureau (CPB) ging in een eerdere raming nog uit van een groei van 1,5 procent. Dat wordt nu dus naar boven bijgesteld.

Consumptie

Volgens het CPB is er sprake van gestaag herstel, dat dit jaar ook wordt gedragen door binnenlandse bestedingen. De consumptie van huishoudens groeit dit jaar naar verwachting met 1,5 procent. Verder hebben de dalende olieprijs en de stand van de euro ten opzichte van de dollar een gunstig effect.

zie ook;

11 dec 2014 Waarom het volgend jaar iets beter gaat met de economie

12 dec 2014 De economie herstelt zich, dus de belastingen kunnen weer omlaag

25 feb Frankrijk krijgt uitstel, en dat is zeker niet de eerste keer

VVD: nu geen nieuwe bezuiniging

Telegraaf 05.03.2015  Op dit moment zijn geen nieuwe bezuinigingen nodig. Dat zei VVD-fractieleider Halbe Zijlstra donderdag. Uit de cijfers van het CPB blijkt dat het „echt stukken beter” met Nederland gaat en er is dan ook „geen noodzaak” om opnieuw te besparen.

Hij voegde eraan toe dat nieuwe bezuinigingen nooit uit te sluiten zijn. „Je weet nooit wat er over een half jaar gebeurt.” Vooral D66 en CDA dringen aan op nieuwe bezuinigingen.

Dijsselbloem: CPB-cijfers maken extra bezuinigingen onnodig

VK 05.03.2015 De ‘vervelende’ maatregelen die zijn genomen voor economisch herstel, werpen nu hun vruchten af, aldus minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën vandaag in reactie op de nieuwste, positieve CPB-cijfers. Hij is ‘heel tevreden.’ Hij noemde voorstellen van D66 en CDA om nog eens 13 miljard euro te bezuinigen ‘onzinnig’ en ‘onnodig’.

Nederland zit nu weer in de kopgroep, waar ons land enkele jaren geleden nog onderaan bungelde

Minister Dijsselbloem

Een dergelijke bezuiniging zou het consumentenvertrouwen en de koopkracht van grote groepen schaden. ‘Dan ga je de economie weer afremmen.’ De ruimte die we zien verschijnen in deze cijfers, kan worden gebruikt voor de verlaging van de belasting op arbeid die in het nieuwe belastingplan is voorzien, aldus de minister.

‘Onzinnig: extra bezuinigen’

Telegraaf 05.03.2015 De „vervelende” maatregelen die zijn genomen voor economisch herstel, werpen nu hun vruchten af, aldus minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën donderdag in reactie op de nieuwste CPB-cijfers. Hij is „heel tevreden.” Hij noemde voorstellen van D66 en CDA om nog eens 13 miljoen te bezuinigen „onzinnig” en „onnodig”.

Een dergelijke bezuiniging zou het consumentenvertrouwen en de koopkracht van grote groepen schaden. „Dan ga je de economie weer afremmen.” De ruimte die we zien verschijnen in deze cijfers, kan worden gebruikt voor de verlaging van de belasting op arbeid die in het nieuwe belastingplan is voorzien, aldus de minister.

Minister Asscher wil geen verdere bezuinigingen – ‘niet verantwoord’›

NRC 05.03.2015  Het kabinet zal niet bezuinigen op zorg of sociale zekerheid om lastenverlichting mogelijk te maken in een nieuw belastingstelsel. Dat zegt vicepremier en minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken, PvdA) in een vraaggesprek metNRC Handelsblad dat zaterdag wordt gepubliceerd.

Asscher gaat hiermee in tegen de eisen die vooral D66 en CDA stellen voor steun aan zo’n nieuw belastingstelsel. De twee oppositiepartijen willen dat het kabinet de uitgaven komende jaren verder beperkt in ruil voor vermindering van de lastendruk op burgers. “Ik weet wel waar die bezuinigingen dan vandaan moeten komen: zorg en sociale zekerheid”, zegt Asscher. “En natuurlijk zeg ik daar nee tegen.”

Inflatie iets toegenomen›

NRC 05.03.2015 CPI is de inflatie volgens de consumentenprijsindex, de inflatie volgens de Europees geharmoniseerde prijsindex HICP wordt gebruikt voor het monetaire beleid van de Grafiek van CBS

De inflatie is vorige maand iets toegenomen vergeleken met januari. Toen daalde de inflatie naar 0 procent, nu is de inflatie uitgekomen op 0,1 procent. De toename komt onder meer door de gestegen prijzen aan de benzinepomp en in de supermarkten, zo schrijft het CBS.

Vanaf juli vorig jaar daalden de prijzen vrijwel iedere maand, in februari zijn ze weer gestegen. Gemiddeld zijn de prijzen aan de pomp nog altijd ruim 11 procent lager dan een jaar eerder, maar de daling op jaarbasis in januari was groter en werkte daarom verhogend voor de inflatie. Ook de gestegen prijzen van voedingsmiddelen droegen daar aan bij. In januari hadden veel supermarkten scherpe acties, waardoor die de inflatie tijdelijk drukten.

Lees meer;

2014 inflatie naar 1 procent door daling benzineprijs

21 JAN Huizenprijzen gestegen in 2014 ›

2013 Inflatie iets omlaag, maar met 2,9 procent nog hoger dan jaar eerder ›

2009  Inflatie stijgt licht in september ›

2014 Inflatie op laagste niveau sinds juni 2010 – gedaald naar 1,4 procent ›

CPB: herstel Nederlandse econo

NRC 05.03.2015 De economische groei in Nederland zal dit jaar op uitkomen op 1,7 procent. Het begrotingstekort komt op 1,8 procent van het bruto binnenlands product (bbp) uit, en blijft daarmee ver onder de Europese norm van 3 procent. De Nederlandse economie profiteert van de lage stand van de euro.

Dat heeft het Centraal Planbureau (CPB) vanochtend bekendgemaakt in de nieuwste ramingen. De prognoses voor volgend jaar zijn ook positief: het bbp zal in 2016 met 1,8 procent groeien, en het begrotingstekort komt op 1,2 procent uit.

WERKLOOSHEID DAALT LICHT

Het CPB meldt dat de werkloosheid licht zal dalen naar 645.000 (7,2 procent van de beroepsbevolking). Die daling wordt volgend jaar verder doorgezet naar 635.000 (7 procent). Over 2013 lag de werkloosheid nog op 656.000. De werkloosheid is in recente cijfers van het CBS overigens weer licht gestegen.

Vorig jaar berekende het CPB dat de groei voor 2015 op 1,25 procent zou uitkomen en het tekort op 2,1 procent van het bbp. Voor 2014 werd een groei van 0,75 procent voorspeld, met een begrotingstekort van 2,9 procent.

REACTIE COALITIE: VERDIENSTE VAN KABINET

Minister Dijsselbloem (Financiën) laat weten dat de ‘vervelende maatregelen’ die eerder zijn genomen, nu hun vruchten beginnen af te werpen. De ruimte die hij nu ziet ontstaan kan worden aangewend voor verlaging van de belasting op arbeid. Zijn partijgenoot Asscher wil geen verdere bezuinigingen op zorg of sociale zekerheid, zo blijkt uit een interview metNRC Handelsblad.

Lees op NRCQ: De Nederlandse economie groeit weer? Afgelopen maand regende het ontslagen en In 2024 gaat het goed/middelmatig/slecht met de Nederlandse economie (€) 

Lees meer

VANDAAG Herstel van de economie zet door. Nou ja, voorzichtig

5 MRT Minister Asscher wil geen verdere bezuinigingen – ‘niet verantwoord’ ›

5 MRT Asscher wil niet verder bezuinigen

2014 Brussel verwacht sterkere groei Nederlandse economie ›

2004 CPB voorziet meer economisch herstel

CPB: rijker met minder schommeling…

Telegraaf 03.03.2015 We zouden met zijn allen rijker kunnen zijn als de consumptie in Nederland niet zo met pieken en dalen op en neer gaat. Dat blijkt uit een onderzoek van het Centraal Planbureau CPB.

De consumptie van huishoudens in Nederland schommelt sterker dan in onze buurlanden. Dat leidt tot heftiger bewegingen in de economische groei, maar ook tot een verlies aan welvaart voor ons allemaal.

Consumenten besteden opnieuw iets meer

Telegraaf 20.02.2015 Consumenten hebben in december 0,5 procent meer besteed aan goederen en diensten dan in december 2013. Het is de derde maand op rij met een lichte stijging. Dat meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag.

De groei in december had op jaarbasis hoger kunnen uitvallen als consumenten meer hadden uitgegeven aan auto’s. In december 2013 kochten consumenten veel meer auto’s. Dat deden ze om nog snel te kunnen profiteren van gunstige fiscale regelingen.

Het gebrek aan kooplust waar het om auto’s gaat, is de belangrijkste oorzaak van de daling van de uitgaven aan duurzame goederen (min 1,8 procent).

Consumenten gaven meer uit in december – vertrouwen niet beter›

NRC 20.02.2015 Consumenten hebben in december een half procent meer uitgegeven dan een jaar eerder. Dat betekende de derde maand op rij met een lichte stijging van de consumptie. Het consumentenvertrouwen verbeterde daarentegen niet in februari, en bleef net onder nul. Dat meldt het CBS vandaag.

UITGAVEN

Consumenten gaven in december vooral meer uit aan voeding (0,6 procent), diensten zoals huur, reizen, restaurantbezoek of een knipbeurt (0,9 procent) en overige goederen waaronder de gasrekening valt (1,5 procent).

VERTROUWEN

De stemming onder consumenten bedraagt volgens het CBS deze maand -7. In januari was de stemming nauwelijks anders (-6). Het stemmingscijfer bestaat uit het oordeel van consumenten over de economie (-5) en hun koopbereidheid (-9). Dat laatste cijfer kwam deze maand niet van zijn plaats, de stemming over de economie bekoelde iets.

ECONOMISCHE GROEI

De consumentenuitgaven waren de afgelopen jaren een belangrijke reden dat de Nederlandse economie niet groeide. Dat de uitgaven in het vierde kwartaal van vorig jaar aantrokken (want ook in oktober en november werd de portemonnee vaker getrokken), zorgde er mede voor dat de groei van de Nederlandse economie in het vierde kwartaal is aangetrokken tot een procent ten opzichte van een jaar eerder.

De consumptie trekt volgens het CBS aan omdat de werkgelegenheid verbetert. Zo kwamen er in de laatste drie maanden van het jaar maar liefst 42 duizend banen bij, de sterkste toename in 3,5 maand tijd.

Nederlandse economie groeit weer en werkgelegenheid neemt toe

Trouw 13.02.2015 De Nederlandse economie is vorig jaar voor het eerst sinds 2011 weer gegroeid. Dat maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag bekend. Ook de werkgelegenheid nam toe in het vierde kwartaal van 2014. Er kwamen ten opzichte van het voorgaande kwartaal 42.000 banen bij.

De economie werd vorig jaar 0,8 procent groter. Na twee achtereenvolgende jaren van krimp voldeed de vooruitgang daarmee aan de verwachtingen.

Nederlandse economie groeit weer

Telegraaf 13.02.2015 Een waterig zonnetje breekt steeds meer door voor de Nederlandse economie. In het laatste kwartaal van vorig jaar groeide de vaderlandse economie met 0,5% ten opzichte van het derde kwartaal.

Dat maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek vrijdagochtend bekend. Over het hele jaar 2014 is de economie daarmee 0,8% gegroeid. Het is de eerste groei sinds 2011.

ZIE OOK:

Economische groei eurozone neemt toe

Werkgelegenheid neemt verder toe

CBS: export groeide aanzienlijk in december

Nederlandse economie met 0,5 procent gegroeid – ook werkgelegenheid neemt toe›

NRC 13.02.2015 De Nederlandse economie is in het laatste kwartaal van vorig jaar met een half procent gegroeid. Dat is iets sterker dan in het derde kwartaal van 2014, zo bleek vanmorgen uit de nieuwste cijfers van het CBS. In die periode groeide de economie nog met 0,2 procent in omvang.

Het is de derde keer op rij dat het bruto binnenlands product toeneemt. Alleen in de eerste maanden van vorig jaar was sprake van een kleine daling van 0,3 procent. Dat kwam vooral doordat het in die maanden relatief warm was en huishoudens daardoor minder gas verstookten om het huis warm te houden.

Kamp: omslagpunt in economie

Telegraaf 13.02.2015 Voor het eerst in een paar jaar is er in Nederland sprake van economische groei. Ook het aantal banen is toegenomen. Minister Kamp van Economische Zaken noemt dit een omslagpunt voor onze economie.

Lees meer in het bijbehorende artikel

ZIE OOK:

Nederlandse economie groeit weer

Prijsstijgingen het laagst in 27 jaar

Telegraaf 12.02.2015 De Nederlandse inflatie op consumentenartikelen is gezakt naar het laagste niveau in 27 jaar. Dat komt vooral door de daling van de brandstofprijzen.

Dat meldt het CBS. De inflatie van consumentenartikelen gemeten volgens de consumentenprijsindex (CPI) is in januari gedaald naar welgeteld 0,0%, het laagste niveau in 27 jaar.

Niet alleen brandstof ging omlaag in prijs. Door het zachte weer was er minder vraag naar winterkleding. Dat zorgde ervoor dat kleding in de uitverkoop sterker werd afgeprijsd. In de supermarkten werden voedingsmiddelenook met hogere korting verkocht.

G20 blijft somber over economie

Telegraaf 10.02.2015 De landen van de G20 blijven somber over de ontwikkeling van de internationale economie. Dat blijkt uit het ontwerp voor de slotverklaring van de bijeenkomst van de ministers van Financiën van de groep van ’s werelds belangrijkste economieën, die later op dinsdag officieel wordt gepresenteerd.

Staat leent bijna gratis voor vijf jaar

Telegraaf 10.02.2015 De Nederlandse overheid heeft dinsdag 2,3 miljard euro geleend voor vijf jaar. De verwaarloosbare rente over de lening was daarbij aanzienlijk lager dan bij de vorige, vergelijkbare veilingen.

De gemiddelde rente op de lening tot januari 2020 kwam uit op 0,01 procent. Bij de vorige veiling, in september, moest nog een rente van 0,4 procent worden geboden om vijfjarige obligaties te slijten. In mei en april kwam het rendement op vergelijkbare leningen uit op 0,6 en 0,8 procent.

ZIE OOK:

Jeroen Dijsselbloem leent tegen 2%

Teeven koerst aan op botsing met senaat

Trouw 06.02.2015 Staatssecretaris Fred Teeven (VVD, veiligheid en justitie) koerst af op een frontale botsing met de Eerste Kamer. Die wil in meerderheid dat hij de bezuinigingen op de rechtsbijstand terugdraait, maar Teeven blijft dat weigeren. Dat is de strekking van de brief die hij vandaag naar de Eerste Kamer stuurt, zo bevestigen bronnen rondom het kabinet.

Die 13 miljoen euro voor dit jaar is een klein, overbrugbaar bedrag. Wat is nou het probleem? Dat geld kan vast wel ergens anders worden gevonden, aldus Roel Kuiper, ChristenUnie.

De senaat sprak deze week zijn ongenoegen uit over het besluit van de staatssecretaris om de eerste bezuinigingen op de betaalde rechtshulp toch in te laten gaan. Dat gebeurde zondag 1 februari door het verlagen van de vergoedingen voor rechtsbijstandadvocaten. Dat regelde Teeven via een Algemene Maatregel van Bestuur waarmee alleen de Tweede Kamer hoefde in te stemmen. Teeven hoopt zo nog dit jaar 13,3 miljoen euro te besparen.

Verwant nieuws;

Teeven blijft bij bezuiniging

Telegraaf 06.02.2015 Staatssecretaris Fred Teeven blijft bij de bezuiniging van dik 12 miljoen euro op de vergoedingen aan rechtsbijstandsverleners voor dit jaar. Dat schrijft hij in een brief aan de Senaat. Het staat haaks op een CDA-motie die door de Eerste Kamer is aangenomen. De Senaat wilde een stokje steken voor een korting op de hele rechtsbijstand, oplopend tot 85 miljoen euro in totaal.

Teeven houdt voet bij stuk

Telegraaf 06.02.2015 Staatssecretaris Fred Teeven van Veiligheid en Justitie weigert nog altijd om de bezuinigingen op rechtsbijstand terug te draaien. Dat schrijft hij in een brief die hij vrijdag naar de Eerste Kamer stuurt. Dat meldt Trouw.

Een meerderheid van de senaat wil dat Teeven de bezuinigingen terugdraait. Dat is hij echter niet van plan, bevestigen bronnen rond het kabinet volgens de krant. Per 1 februari werden de vergoedingen voor rechtsbijstandsadvocaten verlaagd.

Staatssecretaris Teeven blijft bij bezuiniging op rechtsbijstand

NU 06.02.2015 Staatssecretaris Fred Teeven blijft bij de bezuiniging van dik 12 miljoen euro op de vergoedingen aan rechtsbijstandsverleners voor dit jaar.

Dat schrijft hij in een brief aan de Senaat. Het staat haaks op een CDA-motie die door de Eerste Kamer is aangenomen. De Senaat wilde een stokje steken voor een korting op de hele rechtsbijstand, oplopend tot 85 miljoen euro in totaal.

Lees meer over: Rechtsbijstand

Gerelateerde artikelen;

Nederlandse economie groeit licht

Telegraaf 05.02.2015 De Nederlandse economie zal dit en volgend jaar verbeteren. Voor 2015 komt de economische groei naar verwachting uit op 1,4% en in 2016 nog 1,7%.

De zwakkere euro en lagere olieprijs helpen die tendens. De economie in Europa neemt naar verwachting dit jaar met 1,7% toe en in 2016 met 2,1%.

De groei is met name te danken aan een stijging van de uitgaven van huishoudens omdat lonen (verder) stijgen en inflatie laag blijft. Ook export draagt bij aan economische groei, maar neemt in belang af.

Dat blijkt uit cijfers van de Europese Commissie die donderdagochtend zijntoegelicht door Eurocommissaris Moscovici.

Senaat eist opheldering bezuiniging rechtsbijstand

Trouw 04.02.2015 Een meerderheid van de Eerste Kamer wil snel opheldering van staatssecretaris Fred Teeven over de bezuiniging die hij wil doorvoeren op de rechtsbijstand. Hij negeert daarmee de wens van de Senaat, die vorige maand de bezuiniging van 85 miljoen euro verwierp.

Teeven heeft aangegeven dat hij de bezuiniging van ruim 13 miljoen in 2015 laat doorgaan, maar de andere 72 miljoen in de jaren erna opschort. De senatoren die tegen de bezuinigingen zijn, betreuren dat en willen precies weten wat hij dit jaar gaat doen, zo liet CDA-senator Hans Franken vandaag weten.

Senaat wil meer duidelijkheid Teeven over bezuiniging rechtsbijstand

NU 04.02.2015 Een meerderheid van de Eerste Kamer wil snel opheldering van staatssecretaris Fred Teeven over de bezuiniging die hij wil doorvoeren op de rechtsbijstand.

Teeven negeert hiermee de wens van de Senaat, die vorige maand de bezuiniging van 85 miljoen euro verwierp.

De staatssecretaris heeft aangegeven dat hij de bezuiniging van ruim 13 miljoen in 2015 laat doorgaan, maar de andere 72 miljoen in de jaren erna opschort. De senatoren die tegen de bezuinigingen zijn, betreuren dat en willen precies weten wat hij dit jaar gaat doen, zo liet CDA-senator Hans Franken dinsdag weten.

Lees meer over: Rechtsbijstand Fred Teeven

Gerelateerde artikelen;

Senaat eist opheldering

Telegraaf 04.02.2015 Een meerderheid van de Eerste Kamer wil snel opheldering van staatssecretaris Fred Teeven over de bezuiniging die hij wil doorvoeren op de rechtsbijstand. Hij negeert daarmee de wens van de Senaat, die vorige maand de bezuiniging van 85 miljoen euro verwierp.

Teeven heeft aangegeven dat hij de bezuiniging van ruim 13 miljoen in 2015 laat doorgaan, maar de andere 72 miljoen in de jaren erna opschort. De senatoren die tegen de bezuinigingen zijn, betreuren dat en willen precies weten wat hij dit jaar gaat doen, zo liet CDA-senator Hans Franken dinsdag weten.

Gerelateerde artikelen

30-01: ‘Onderzoek naar de kosten”

Nederlandse ondernemers geloven weer in de economie

NRC 03.02.2015 Nederlandse bedrijven verwachten dat de economie dit kwartaal aantrekt. Zes op de tien ondernemers zijn positief over de vooruitzichten van hun bedrijf. Dat blijkt uit de Q-barometer: een nieuw, grootschalig onderzoek van NRC Q en onderzoeksbureau Toponderzoek dat vanaf nu elk kwartaal de stand van de economie onder bedrijven meet.

Het CBS is al maanden somber. Het herstel is “broos” en “het tempo is er sinds het voorjaar van 2014 helemaal uit”. De vijfhonderd bedrijven uit alle sectoren (van bouw en mode tot financiële dienstverlening en communicatie) die meedoen aan de Q-barometer zijn een stuk enthousiaster.  MEER OP NRC Q

Advocaten beraden zich op actie tegen bezuinigingen

NU 02.02.2015 Het actiecomité van strafrechtadvocaten overlegt maandagavond in Amsterdam om te kijken wat ze nog tegen bezuinigingen op de pro-Deo-advocatuur kan doen.

Het gaat volgens het comité om ruim 16 miljoen euro die Staatssecretaris Fred Teeven van Veiligheid en Justitie tegen de wens van de Eerste Kamer toch heeft doorgevoerd.

Volgens voorzitter Bart Nooitgedagt van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten (NVSA) leiden de bezuinigingen tot aantasting van de rechtstaat. Dit omdat minder draagkrachtige burgers verstoken dreigen te blijven van rechtshulp.

Eind 2013 gingen advocaten de straat op om actie te voeren tegen bezuinigingen op de gefinancierde rechtshulp. Daar deden ruim driehonderd advocaten aan mee.

Uit onderzoek bleek toen dat ruim de helft van de advocaten in de sociale advocatuur verwachtte binnen twee jaar niet meer op pro-Deobasis te kunnen werken, omdat dit financieel niet meer haalbaar zou zijn.

Verder stelde 63 procent van de strafrechtadvocaten ingewikkelde pro-Deozaken wel eens te moeten weigeren uit financieel oogpunt.

Lees meer over: Rechtshulp Advocaten

Gerelateerde artikelen

IMG_0690

IMG_0692

Als het aan regeringspartijen VVD en PvdA ligt, hoeft er niet meer te worden bezuinigd op het ministerie van Veiligheid en Justitie, ondanks dat er gaten in de begroting zitten. Dat zeggen de Kamerleden Jeroen Recourt (PvdA) en Ard van der Steur (VVD) in het AD. Beide partijen staan toe dat minister Ivo Opstelten en staatssecretaris Fred Teeven meer uitgeven dan was begroot. ‘De duimschroeven zijn al zo ver aangedraaid. Ik zie geen ruimte meer,’ zegt Recourt. Ook Van der Steur vindt dat de rek eruit is en weet niet meer waar het ministerie nu nog geld vandaan moet halen. Nieuwe besparingen zijn niet verantwoord, zegt VVD’er Van der Steur. Normaal moeten ministeries zelf de gaten dichten en daarvoor ergens geld vandaan halen. Voor justitie wordt nu een uitzondering gemaakt vanwege de toenemende dreiging van (terugkerende) jihadisten, schrijft de krant.

‘Bezuinigen op veiligheid is onverantwoord’

AD 02.02.2015 De bewindslieden Opstelten en Teeven hoeven niet meer te bezuinigen op veiligheid, ondanks de gaten in hun begroting. VVD en PvdA accepteren dat justitie nu méér geld uitgeeft dan begroot.

,,Op justitie wordt niet meer bezuinigd,” zegt PvdA-Kamerlid Jeroen Recourt stellig. ,,De duimschroeven zijn al zo ver aangedraaid. Er zijn al gevangenissen gesloten, de rechtspraak en het OM leveren in, ik zie geen ruimte meer.”

Senaat is tegen, maar Teeven blijft bij korten rechtsbijstand

Trouw 31.01.2015 Een commissie moet nog dit jaar ophelderen waarom de kosten van de rechtsbijstand de afgelopen jaren zo zijn toegenomen. Pas daarna bepaalt staatssecretaris Fred Teeven (VVD, veiligheid en justitie) waar hij op dit terrein geld gaat weghalen.

GroenLinks-senator Tineke Strik vindt dat het kabinet de Senaat ‘schoffeert’ door de bezuinigingen door te zetten.

Daarmee reageert Teeven op een uitspraak van de Eerste Kamer, die zijn voorgenomen bezuiniging van 85 miljoen euro vorige week verwierp. Op VVD, PvdA en SGP na zagen partijen er niets in om het burgers met een kleine portemonnee moeilijker te maken om naar de rechter te stappen.

Verwant nieuws;

Staat leent €2 miljard tegen -0,16%

Telegraaf 02.02.2015 De Nederlandse overheid heeft maandag opnieuw geld geleend tegen een negatieve rente. De totale opbrengst van de heropening van twee kortlopende leningen lag met bijna 2,1 miljard euro aan de onderkant van de vooraf opgegeven bandbreedte.

De Staat leende 1,09 miljard euro voor drie maanden, tegen een rente van min 0,16 procent. Daarnaast werd 1,06 miljard euro opgehaald met een lening voor vijf maanden, tegen een rente van min 0,15 procent. Bij beide leningen werd gemikt op een opbrengst van 1 tot 2 miljard euro.

Staatsschuld kost steeds minder geld

Jeroen Dijsselbloem leent tegen 2%

Telegraaf 30.01.2015 De staatsschuld stijgt, maar toch betaalt minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem steeds minder rente. De rente over de gigantische schuldenberg daalt nu richting de 2%.

Dankzij de historisch lage rente op de staatsschuld nemen de rentelasten de laatste jaren af. De rente is gedaald doordat beleggers als gevolg van de crisis zijn gevlucht naar de veilige staatsobligaties. De renteverlagingen van de Europese Centrale Bank (ECB) deden de rest.

In 2003 betaalde Nederland nog 4,73% rente over de staatsschuld. In 2014 was dat nog maar 2,28%, zoals te zien is in onderstaande grafiek.

Miljarden-meevaller dankzij lage rente

Telegraaf 28.01.2015 Het kabinet houdt miljarden euro’s over door de huidige lage rente. Door de vrije val van de rente zijn de jaarlijkse rentelasten op de staatsschuld sinds 2012 met maar liefst 1,6 miljard euro gedaald. Als de huidige trend zich voortzet, kan het voordeel tegen het eind van de kabinetsperiode zelfs oplopen tot meer dan twee miljard euro op jaarbasis.

Terwijl de staatsschuld de afgelopen jaren door de crisis gestaag klom naar ruim 380 miljard euro, kost dat minister Dijsselbloem (Financiën) toch aanzienlijk minder. Bij zijn start in 2012 moest de bewindsman nog 10,3 miljard euro aan rente betalen, maar vorig jaar was dit al tot 8,7 miljard euro gedaald.

Vooral nieuwe fiets in trek

Consument haalt hand iets meer van de knip

Telegraaf 22.01.2015  Consumenten hebben in november 0,6% meer besteed aan goederen en diensten dan in november 2013. Dit is de tweede maand op rij met een lichte stijging. Dat maakte het CBS vandaag bekend.

Consumenten gaven in november 3,4% meer uit aan duurzame goederen dan een jaar eerder. Ze besteedden vooral meer aan huishoudelijke apparaten en woninginrichting. Ook kochten consumenten, net als in oktober, meer fietsen dan een jaar geleden. Dat hangt samen met de eindejaarsrun op de voordelige fiets van de zaak.

Waarom is deflatie gevaarlijk?

Telegraaf 22.01.2015 De Europese Centrale Bank zet vandaag de geldkraan open om deflatie te bestrijden. Wat is deflatie? En waarom zijn dalende prijzen zo gevaarlijk voor de economie?

Gerelateerde artikelen;

07-01: Hoe verjaagt Draghi deflatiespook?

Staattssecretaris Teeven bezuinigt niet verder op gevangenissen

NU 22.01.2015 Er komen geen bezuinigingen meer op de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) oftewel het gevangeniswezen. Dat heeft staatssecretaris Fred Teeven van Veiligheid en Justitie donderdag gezegd tijdens een debat met de Tweede Kamer. ”Het is mooi geweest”, vindt de bewindsman.

De bezuinigingen van de afgelopen tijd leverden veel onrust op. Nog verder korten zou de bedrijfsvoering ”in het hart” kunnen raken, zegt Teeven. Een cellentekort wil hij ook ”nooit meer meemaken”.

Lees meer over: Gevangenissen

Gerelateerde artikelen;

Nibud: koopkracht 2015 minder positief dan loonstrookje

Telegraaf 21.01.2015 Het Nibud ziet dat de koopkrachtontwikkeling in 2015 in de meeste gevallen minder positief is dan het loonstrookje aangeeft. Daarom waarschuwt het Nibud consumenten niet te zijn als ze hun salarisstrook deze week onder ogen krijgen.

Niet alle koopkrachtbepalende elementen worden meegenomen op het loonstrookje, zo laat het Nibud, het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting, woensdag weten. Zo zijn de inflatie, de veranderingen in de toeslagen, de hervorming van de kindregelingen en de hogere zorgpremie niet zichtbaar op de salarisstrook. Het hogere netto salaris zegt daarom weinig over de koopkracht.

Meer Werk & Inkomen;

Nibud: koopkracht 2015 minder positief…21/01

Nibud: koopkracht in 2015 minder…21/01

Werk voor uitzendkrachten neemt flink…20/01

‘Inkomen tot een ton belasten met 35…20/01

Eerste Kamer verwerpt bezuiniging op rechtsbijstand

Trouw 20.01.2015 De Eerste Kamer heeft de bezuinigingen van 85 miljoen euro op de rechtsbijstand verworpen. Een motie ertegen van het CDA werd door een meerderheid gesteund. Er moet een alternatief komen.

VVD, PvdA en de SGP waren als enige partijen tegen de motie en dus voor de bezuiniging. Staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid en Justitie) zei dat hij de motie gaat bespreken in het kabinet en het parlement nader zal berichten over hoe ermee wordt omgegaan. ‘Elke motie moet je serieus nemen’, vindt hij.

Eerste Kamer trekt streep door bezuiniging op rechtsbijstand

NRC 20.01.2015  De Senaat heeft een bezuiniging van 85 miljoen euro op de rechtsbijstand verworpen. Een meerderheid van de Eerste Kamer steunde vandaag een CDA-motie tegen het voorstel. Alleen de VVD, PvdA en SGP stemden tegen de motie en dus voor de bezuiniging.

Dat was niet genoeg voor een meerderheid, waardoor er nu een alternatief moet komen. Minister van Veiligheid en Justitie Ivo Opstelten (VVD) en staatssecretaris Fred Teeven (VVD) gaan dit met het kabinet bespreken. Opmerkelijk is dat D66 en ChristenUnie, die tot de “constructieve oppositie” behoren, zich tegen de bezuiniging uitspraken. LEES VERDER

Lees meer;

17 JAN Waarom het recht en de riolering hetzelfde zijn

2014 ‘Bezuinigingen op griffierechten zijn minder ingrijpend dan gedacht’ ›

2013 Samsom op ledenraad: geen verdere bezuiniging op rechtsbijstand ›

2013 Opstelten zoekt de grens op

2013 Waar kan de coalitie nog extra op bezuinigen?

Interview

Nout Wellink: ‘Als Draghi slaagt, daalt koopkracht’

Telegraaf 19.01.2015 Het is voor onze koopkracht goed nieuws dat de prijzen dalen. De Europese Centrale Bank moet dan ook niet proberen om de huidige deflatie te bestrijden.

Dat zegt Nout Wellink, oud-president van De Nederlandsche Bank (DNB), in een interview met De Financiële Telegraaf. „Ik denk dat de inflatie de komende jaren lager zal liggen. Dan komt er nog de daling van de olieprijzen bij. Daar moeten we buitengewoon dankbaar voor zijn.”

De prijzen in de eurozone zijn in december met 0,2% gedaald. In Nederland waren de prijzen volgens deze Europese meetmethode 0,1% lager. Formeel zitten we daarmee in deflatie, een scenario dat economen doorgaans proberen te voorkomen.

Spaarpot van €10 miljard voor Rutte 2

Telegraaf 19.01.2015 Nieuwe economische analyses wijzen op een toenemende onzekerheid over de wereldeconomie. Deze groeit langzamer dan verwacht en draait slechts op één motor, die van de VS. Omdat binnen de EU onenigheid bestaat over het stimuleren van de economische groei, neemt volgens ons de kans toe dat het Europese herstel stagneert. Wij menen dat het kabinet nu meer nadruk moet gaan leggen op een eigen nationale groei en werkgelegenheidsbeleid. Daarvoor heeft Rutte 2 een spaarpotje beschikbaar van ongeveer €10 miljard.

’Kans op deflatie in Europa is klein’

Telegraaf 19.01.2015 Terwijl de Europese centrale bank (ECB) alles uit de kast lijkt te gaan halen om de inflatie aan te jagen, is de kans klein dat Europa in een deflatoire spriraal terechtkomt. Dat stelt Govinda Finn, strateeg bij Standard Life Investments.

Volgens Finn moeten er eerst bewijzen komen dat de dalende prijstrend gedreven wordt door een aanhoudende zwakke vraag en niet door éénmalige schokken in het aanbod, zoals de vrije val van de grondstofprijzen, die slechts leidden tot een tijdelijke prijsdaling. In zijn definitie is deflatie een duurzame en algemene daling van het prijsniveau.

Ondanks lage rente blijft Nederland maar sparen

Telegraaf 19.01.2015 Nederlanders laten zich niet afschrikken door de lage rente. Een spaarrekening blijkt nog steeds de favoriete manier om een appeltje voor de dorst op te bouwen. Bijna 80% van ons vermogen houden we aan in spaargeld.

Dat blijkt uit onderzoek van vermogensbeheerder Blackrock, dat vandaag wordt gepubliceerd. We sparen bovendien veel meer dan anderen in Europa. Meer dan de helft van de Nederlanders noemt geld sparen als belangrijkste financiële doel, belangrijker dan de hypotheek aflossen of de pensioenvoorziening. In de rest van Europa is dat 47%.

ZIE OOK:

Meer mensen aanslag belasting

Zo houdt u geld over!

Lage rente gunstig

2015 biedt weinig hoop voor spaarder

Deflatie nu ook in Nederland

Telegraaf 16.01.2015 Na Zuid-Europese landen als Griekenland en Spanje is nu ook in Nederland officieel sprake van deflatie. Dat blijkt uit vanmorgen door Eurostat bekendgemaakte cijfers.

In december vorig jaar daalden de prijzen in ons land met 0,1%, waardoor de almaar dalende inflatie voor het eerst de vorm van deflatie heeft gekregen.

Veel economen waarschuwen voor een langere periode van deflatie, die gevaarlijk kan zijn voor de economie.

Gerelateerde artikelen

16-01: Prijzen dalen in groot deel eurozone

Dijsselbloem tevreden over coulance Brussel

NU 14.01.2015 Minister van Financiën en eurogroepvoorzitter Jeroen Dijsselbloem is tevreden met de nieuwe opstelling van de Europese Commissie bij het handhaven van de begrotingsregels.

Dijsselbloem zegt dat woensdag in een interview met Het Financieele Dagblad. Hij is zelfs ”heel content” met het belang dat de Commissie hecht aan hervormingen.

Dijsselbloem zegt dat de nieuwe handleiding geen uitweg vormt voor Frankrijk om hervormingen uit te stellen. Italië kan er wel baat bij hebben. Dijsselbloem ziet wel één nadeel bij de nieuwe opstelling: de ‘flexibiliteit’ die de begrotingsregels bieden, is nu wel zo’n beetje helemaal gebruikt.

Lees meer over: 

begrotingsregels EUJeroen Dijsselbloem

Nederland houdt hoogste kredietwaardigheid bij Fitch

Telegraaf 10.01.2015  De Nederlandse economie toont dit jaar een langzaam herstel na de krimp van de afgelopen twee jaar. Dat stelde kredietbeoordelaar Fitch vrijdag in een rapport waarin de AAA-rating van Nederland werd bevestigd.

Fitch verwacht dat de Nederlandse economie dit jaar met 1,2 procent groeit. Daarmee is het ratingbureau iets minder optimistisch dan voorheen. Eerder werd voor 2015 een plus van 1,4 procent voorspeld. De bijstelling wijt Fitch aan de zwakkere vooruitzichten in de hele eurozone, die de Nederlandse export parten spelen.

‘Deflatie is juist goed’

Telegraaf 09.01.2015 Deflatie is ongevaarlijk, aldus bezoekers van DFT.nl. Het is juist goed dat het leven goedkoper wordt.

Dat blijkt uit een peiling onder ruim 1750 bezoekers van DFT.nl. Met de stelling ‘Deflatie is gevaarlijk’ was slechts 31% van de stemmers het eens.

Een ruime meerderheid van 69% van de stemmers vindt deflatie niet gevaarlijk. Daarvan vinden de meesten (58%) het juist goed dat het leven goedkoper wordt. Nog eens 11% vindt deflatie ongevaarlijk en wijst erop dat bezittingen meer waard worden.

CBS: inflatie in 2014 laagste in kwart eeuw

NRC 08.01.2015 De inflatie is in 2014 gemiddeld uitgekomen op 1 procent. Dat is volgens het CBS de laagste prijsstijging van producten en diensten die consumenten kopen in ruim 25 jaar. Veel producten en diensten zijn nauwelijks in prijs gestegen.

De gemiddelde inflatie over de afgelopen 25 jaar komt uit op 2,2 procent. In 2013 bedroeg de inflatie 2,5 procent. Met name huurstijgingen veroorzaakten de inflatie in 2014. De huren waren gemiddeld 4 procent hoger dan in 2013. Verder hebben belastingverhogingen, waaronder die van de motorrijtuigenbelasting, dit jaar de inflatie doen stijgen. LEES VERDER

Ook een stabiel kabinet is geen garantie voor vertrouwen

Trouw 07.01.2015 Het tweede kabinet-Rutte is grofweg op de helft van zijn regeerperiode en er is niet veel meer dat erop wijst dat de ambitie van Diederik Samsom als een van de grondleggers van dit kabinet – eerst en vooral een krachtig kabinet dat weer eens een regeerperiode van vier jaar volmaakt – ook gehaald kan worden.

  •  Heeft Samsom de crisis tussen de kiezer en in de politiek niet onderschat door ervan uit te gaan dat een stabiel kabinet vertrouwensherstel mogelijk zou maken?

In de campagne van 2012 werd Samsom niet moe te vertellen over zijn ontmoetingen met talloze kiezers, die alle onrust in de vaderlandse politiek na de val van het tweede kabinet-Kok meer dan zat waren. Het herstel van vertrouwen in de politiek kan alleen beginnen bij een stabiel kabinet, aldus de PvdA-leider.

De kiezer leek die mogelijkheid in 2012 ook te bieden. VVD en PvdA konden een tweepartijenkabinet samenstellen, een luxe die al jaren niet meer voorgekomen was. Het enige probleem: ze werden slechts zo groot vanwege de steeds sterkere concentratie in de campagne op de strijd om de macht tussen Mark Rutte en Diederik Samsom. Samenwerking tussen twee gezworen vijanden levert op voorhand een geloofwaardigheidsprobleem op.

‘Economisch klimaat in Nederland zonniger’

Telegraaf 07.01.2015 De dalende olieprijzen en een aantrekkende binnenlandse economie zijn voor BNP Paribas aanleiding om de groeiverwachtingen in Nederland voor dit jaar en 2016 opwaarts bij te stellen.

De Franse bank verwacht voor 2015 een economische groei van 1,1% voor ons land tegen een eerdere prognose van 0,7% en voor volgend jaar een plus van 1,5%, een verhoging met 0,2%.

2015, het beslissende jaar voor Rutte II

Telegraaf 04.01.2015 Economen Willem Vermeend en Rick van der Ploeg zetten de plussen en minnen op een rij voor 2015 en concluderen dat we dit jaar met enig optimisme tegemoet mogen zien. Zij stellen dat 2015 beslissend is voor de vraag of het kabinet Rutte II de geschiedenis in gaat als succesvol of rampzalig.

Glazen bol van voorspellers

Vlak voor de jaarwisseling verscheen het zoveelste internationale onderzoek waaruit blijkt dat de meeste professionele beleggers hun voorspellingen niet waarmaken en niet in staat zijn de index te verslaan. Deze ‘beleggingsexperts’ verdienen veel geld met het beheren van vermogens van rijke particulieren en pensioenfondsen. Maar slechts één op de tien was in 2014 zijn geld waard.

Sla uw financiële slag in 2015!

Telegraaf 04.01.2015 Begin het jaar goed en schep orde in uw financiën. Wie overzicht heeft, kan een hoop geld besparen. ‘Mij heeft het 1200 euro opgeleverd. ’ Patricia Boon geeft tips.

CBS: herstel economie blijft broos

Telegraaf 29.12.2014 Het herstel van de Nederlandse economie blijft broos. Dat stelde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dinsdag op basis van zijn conjunctuurklok.

Het beeld van de Nederlandse economie is deze maand volgens het CBS niet veranderd ten opzichte van november. Waar de economie van het voorjaar van 2013 tot afgelopen zomer verbetering vertoonde, lijkt de vaart er nu uit te zijn. Verbeteringen en verslechteringen houden elkaar de afgelopen maanden in evenwicht.

Gerelateerde artikelen;

30-12: Afzetprijzen industrie dalen verder

Kabinet Rutte II gaat zorgelijk 2015 tegemoet

VK 27.12.2014 COMMENTAAR 2014 was voor het kabinet een zeer effectief jaar, maar na de zomer kwam de coalitie in de greep van de angst voor de kiezer. Dat ondermijnt nu de daadkracht.

Van alle verwijten die de minister-president dagelijks om de oren vliegen, is er één zeer hardnekkig: Mark Rutte heeft geen visie. Het is meteen ook het grootste misverstand over de premier, want hij heeft inmiddels genoeg gezegd, gedaan en gelaten om zijn visie te onderscheiden. Mark Rutte is simpelweg een onversneden liberaal, strevend naar een overheid die zich terugtrekt als ‘regisseur van geluk’. De verzorgingsstaat moet van ‘iets enorms’ naar een vangnet voor echte hulpbehoevenden. Wat resteert is de zelfredzame burger.

Het grootste misverstand over Mark Rutte is dat hij geen visie zou hebben

Wie vanwege dat streven op hem stemde in 2010 en 2012, zal niet ontevreden zijn. Hij handelt er tamelijk consequent naar. Wie merkt het niet? We gaan meer geld in onze eigen huizen steken en meer betalen voor onze doktersbezoeken, voor onze oudedagsvoorzieningen, onze theaterbezoeken, onze werkloosheidsuitkeringen, onze kinderopvang en onze studies. Als hij nog even doorgaat, heeft Rutte in 2017 voor ruim 50 miljard euro bezuinigd en streeft hij zijn voorbeeld Ruud Lubbers ver voorbij.

Als alleen het afstrepen van het eigen wensenlijstje hem zou kunnen maken of breken, had Mark Rutte aan het eind van dit jaar dus tamelijk zorgeloos achterover kunnen zitten. Dat was ook het gevoel waarmee hij de zomer uit kwam: het regeerakkoord werd er in rap tempo doorheen gejaagd en in de nasleep van de ramp met vlucht MH17 oogstten het kabinet en de premier voor het eerst brede waardering.

Overheidstekort neemt af

Telegraaf 24.12.2014  Het overheidstekort van Nederland is tussen het vierde kwartaal van 2013 en het derde kwartaal van dit jaar uitgekomen op 2,7% van het bruto binnenlands product (bbp).

Dat meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag. De overheid gaf in de betreffende periode €17,7 miljard meer uit dan er binnenkwam. Met 2,7% was het tekort lager dan in de eerste helft van het jaar, waarin het gat op de begroting uitkwam op 3%.

Huishoudens hebben meer te besteden

Telegraaf 24.12.2014 Door de lage inflatie hebben huishoudens door de bank genomen dit jaar wat meer te besteden. Hun beschikbaar inkomen lag in het derde kwartaal 2,5% hoger dan een jaar eerder, maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag bekend.

Ook in de eerste twee kwartalen van dit jaar groeide het inkomen van huishoudens al. Vooral bij zelfstandigen is dit sterk toegenomen.

Huishoudens 400 euro goedkoper uit

Telegraaf 24.12.2014 Goed nieuws voor consumenten! De olieprijs is ongekend laag en dat merken we aan de pomp, maar de meevaller is nog veel breder: ook onze gas- en elektrarekening gaat omlaag….

ZIE OOK:

Flinke winst op energie

Huishoudens hebben meer te besteden

Dijsselbloem: geen spoeddebat met Senaat over naheffing Brussel

Trouw 22.12.2014 Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën vindt het niet nodig om nog vandaag of later deze week in debat te gaan met de Eerste Kamer over de 1,1 miljard euro brutonaheffing die Nederland op 30 december aan Brussel overmaakt. Dijsselbloem heeft dat de senatoren laten weten in een brief.

Dijsselbloem sprak eerder al wel met de Senaat over de naheffing, maar de senatoren hebben er nog niet over kunnen stemmen. PVV-senaatsfractievoorzitter Marjolein Faber vindt dat daarmee het budgetrecht van de Eerste Kamer wordt aangetast. Ze vraagt daarom vanavond een debat aan.

Dijsselbloem wil nu geen debat over Europese naheffing in Senaat

NU 22.12.2014  Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën vindt het niet nodig om nog deze week in debat te gaan met de Eerste Kamer over de 1,1 miljard euro aan naheffing die Nederland op 30 december aan Brussel overmaakt. Dijsselbloem heeft dat de senatoren maandag laten weten in een brief.

Dijsselbloem sprak eerder al wel met de Senaat over de naheffing, maar de senatoren hebben er nog niet over kunnen stemmen. PVV-senaatsfractievoorzitter Marjolein Faber vindt dat daarmee het budgetrecht van de Eerste Kamer wordt aangetast. Ze vraagt daarom maandagavond een debat aan.

Dit moet u weten over de Europese naheffing

Lees meer over: Naheffing EU

Gerelateerde artikelen;

‘Debat over naheffing niet nu’

Telegraaf 22.12.2014 De Eerste Kamer vergadert in januari over de 1,1 miljard euro brutonaheffing die Nederland op 30 december aan Brussel overmaakt. PVV-senaatsfractievoorzitter Marjolein Faber wilde er nu nog over praten, in het reces. De Eerste Kamer is volgens haar nog onvoldoende geïnformeerd.

Haar collega’s van de andere fracties willen ook wel meer weten, maar hebben daar niet zo’n haast mee als Faber. Minister Joeren Dijsselbloem liet maandag ook al weten het niet nodig te vinden dit jaar nog de koppen bij elkaar te steken.

Gerelateerde artikelen;

22-12: Rookgordijn rond naheffing

22-12: Deken van mist rond naheffing

12-12: Naheffing EU op 30 december

http://images0.tcdn.nl/feed/

Rookgordijn rond naheffing

Telegraaf 22.12.2014 Het kabinet trekt een rookgordijn op over de naheffing van 642 miljoen euro die Nederland moet betalen aan de Europese Unie. Hoewel minister Dijsselbloem (Financiën) beloofde ’tot de bodem’ uit te zoeken wat er gebeurd is, weigert de bewindsman correspondentie en andere documenten te verstrekken over de omstreden rekening.

Wiebes: de komende jaren ruimte voor lastenverlichting

Elsevier 20.12.2014 Toen Eric Wiebes staatssecretaris van Financiën werd, wist hij dat het niet makkelijk zou worden. Maar hij gaat er niet gebukt onder. Een belangrijke taak voor Wiebes: de nettolasten verlichten.

‘Daar zal de komende jaren ruimte voor komen. De economie herstelt nu voorzichtig. In 2015 gaan de lasten op arbeid al met 1 miljard euro omlaag,’ zegt Wiebes in  het dubbeldikke Kerstnummer van Elsevier.

Koopkracht

Wiebes geeft toe dat de lasten ten opzichte van enkele jaren geleden niet lager zijn. ‘Ze zijn hoger. Maar het eerste miljard aan lastenverlichting is in 2015 wel binnen. Gemiddeld een half procent koopkrachtwinst levert dat op. Ik sta nog niet op de tafel te dansen, maar het is een begin.

PVV wil debat betaling naheffing in Senaat

Trouw 19.12.2014 De PVV doet er alles aan om te voorkomen dat Nederland op 30 december 1,1 miljard euro overmaakt naar de Europese Commissie in Brussel. De partij wil hierover het liefst nog volgende week debatteren met minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën of Bert Koenders van Buitenlandse Zaken, omdat het kabinet dit bedrag zonder toestemming van de Senaat betaalt.

De 1,1 miljard euro is de brutonaheffing waar vorige maand zoveel ophef over was. Voorzitter Ankie Broekers-Knol van de Eerste Kamer zal maandagavond voorafgaand aan een debat over topinkomens het PVV-verzoek voorleggen aan de andere fracties. Als er voldoende steun is en de voorzitter vindt dat de zaak spoedeisend is, zou het debat later die avond of op een andere dag kunnen worden gehouden, zei een woordvoerder van de Senaat vrijdag.

PVV wil debat in Eerste Kamer over Europese naheffing

NU 19.12.2014  De PVV doet er alles aan om te voorkomen dat Nederland op 30 december 1,1 miljard euro overmaakt naar de Europese Commissie in Brussel.

De partij wil hierover het liefst nog volgende week debatteren met minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën of Bert Koenders van Buitenlandse Zaken, omdat het kabinet dit bedrag zonder toestemming van de Senaat betaalt.

De 1,1 miljard euro is de bruto-naheffing waar vorige maand zoveel ophef over was. Voorzitter Ankie Broekers-Knol van de Eerste Kamer zal maandagavond voorafgaand aan een debat over topinkomens het PVV-verzoek voorleggen aan de andere fracties.

Dit moet u weten over de Europese naheffing

Lees meer over: Naheffing EU

Gerelateerde artikelen;

PVV wil debat over naheffing

Telegraaf 19.12.2014 De PVV doet er alles aan om te voorkomen dat Nederland op 30 december 1,1 miljard euro overmaakt naar de Europese Commissie in Brussel. De partij wil hierover het liefst nog volgende week debatteren met minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën of Bert Koenders van Buitenlandse Zaken, omdat het kabinet dit bedrag zonder toestemming van de Senaat betaalt.

‘Hobbelige weg naar economisch herstel’

Telegraaf 19.12.2014 De economie herstelt volgend jaar. Maar ondernemers en consumenten moeten zich meer dan ooit voorbereiden op tegenvallers.

Dat is de boodschap van het economisch bureau van ING in een morgen te verschijnen analyse over de Nederlandse economie. „De economie is zeer beweeglijk”, zegt hoofdeconoom Marieke Blom.

Consumenten geven iets meer uit

Telegraaf 18.12.2014 Consumenten hebben in oktober 0,2 procent meer besteed aan goederen en diensten dan een jaar eerder. Vooral aan duurzame goederen gaven consumenten meer uit. Het vertrouwen van consumenten laat nauwelijks een verbetering zien. Dit meldt het CBS.

Consumenten gaven in oktober 2,6 procent meer uit aan duurzame goederen dan een jaar eerder. Ze besteedden vooral meer aan huishoudelijke apparaten en woninginrichting. Ook kochten consumenten meer tweewielers zoals fietsen en motoren. Afgelopen dinsdag publiceerde het CBS dat vooral winkels in consumentenelektronica meer hadden omgezet in oktober. Ook in doe-het-zelfzaken en winkels in woninginrichtingartikelen heeft de klant meer uitgegeven.

Koopkracht stijgt in 2015 meer dan werd verwacht

Trouw 16.12.2014 De meeste mensen gaan er volgend jaar meer op vooruit dan op Prinsjesdag werd geraamd. Gemiddeld is er een koopkrachtstijging van 0,75 procent.

Dat is een kwart procent meer dan gedacht. Dat komt door de lagere inflatie, een lagere nominale zorgpremie en doordat de pensioenpremie voor ambtenaren lager uitvalt. Dat laatste heeft ook een drukkend effect op andere pensioenpremies. Het Centraal Planbureau meldde vorige week al dat de koopkracht er volgend jaar wat beter uitziet.

Voor dit jaar wordt de gemiddelde koopkracht een kwart procent naar beneden bijgesteld. Dat komt doordat de lonen minder zijn gestegen dan verwacht.

Koopkracht stijgt in 2015 meer dan verwacht

Telegraaf 16.12.2014 De meeste mensen gaan er volgend jaar meer op vooruit dan op Prinsjesdag werd geraamd. Gemiddeld is er een koopkrachtstijging van 0,75 procent.

Dat is een kwart procent meer dan gedacht. Dat komt door de lagere inflatie, een lagere nominale zorgpremie en doordat de pensioenpremie voor ambtenaren lager uitvalt. Dat laatste heeft ook een drukkend effect op andere pensioenpremies. Het Centraal Planbureau meldde vorige week al dat de koopkracht er volgend jaar wat beter uitziet.

Voor dit jaar wordt de gemiddelde koopkracht een kwart procent naar beneden bijgesteld. Dat komt doordat de lonen minder zijn gestegen dan verwacht.

Koopkracht in 2015 stijgt meer dan verwacht

Telegraaf 16.12.2014  De meeste mensen gaan er volgend jaar meer op vooruit dan op Prinsjesdag werd geraamd. Gemiddeld is er een koopkrachtstijging van 0,75 procent.

Dat is een kwart procent meer dan gedacht. Dat komt door de lagere inflatie, een lagere nominale zorgpremie en doordat de pensioenpremie voor ambtenaren lager uitvalt. Dat laatste heeft ook een drukkend effect op andere pensioenpremies. Het Centraal Planbureau meldde vorige week al dat de koopkracht er volgend jaar wat beter uitziet.

Nederlanders in 2015 meer te besteden›

NRC 16.12.2014 Veel Nederlanders hebben in 2015 iets meer te besteden hebben dan op Prinsjesdag werd gedacht. Een doorsnee gezin heeft volgend jaar 0,75 procent meer te besteden, in september werd nog uitgegaan van een stijging van 0,5 procent.

Dat blijkt uit cijfers die minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken naar de Tweede Kamer stuurde.

LAGERE INFLATIE

In de nieuwe berekeningen van het ministerie zijn de effecten van de kabinetsmaatregelen op het inkomen meegenomen. Dat de koopkracht voor de meesten iets gunstiger uitvalt, komt onder andere door een lagere inflatie. Daarnaast betalen mensen die werken minder belasting doordat zij hogere arbeidskortingen krijgen. Ook de lagere zorgpremie heeft een positief effect op de koopkracht.

HET IS VOOR IEDEREEN ANDERS

Sinds september was al bekend dat alleenverdieners met kinderen en een modaal salaris er op achteruit zouden gaan. Uit de cijfers van vandaag blijkt dat het voor deze groep om een koopkrachtdaling van 2,5 procent gaat. Het ministerie zegt dat dit het gevolg is van de afbouw van de zorgtoeslag.

Voor de gemiddelde gepensioneerde blijft de koopkracht gelijk. Alleen rijke ouderen zullen in 2015 iets minder te besteden hebben dan in 2014.

Asscher benadrukt in zijn brief aan de Tweede Kamer dat elke woonsituatie anders is en dat deze cijfers een gemiddelde zijn.

Lees meer;

17 DEC Meer bestedingsruimte in het nieuwe jaar

2012 Koopkrachtverlies toch meer dan verwacht – ook lagere inkomens wordengetroffen ›

2012 Oppositie geschokt over cijfers koopkracht – uitstel Kamerdebat ›

1992 Het kabinet Lubbers-Kok biedt nu ruimte voor loonmatiging

1998  Sociale lasten, belastingen en koopkracht

Kabinet betaalt EU op 30 december 1,1 miljard

Trouw 12.12.2014 Het kabinet maakt op 30 december in één klap een bedrag van 1,1 miljard euro over naar de Europese Commissie in Brussel.

Dat is de bruto-naheffing waar vorige maand zoveel ophef over was. De korting op die heffing krijgt Nederland in twee delen terug: dit jaar nog 209 miljoen en de overige 252 miljoen euro komt volgend jaar terug. Per saldo kost de naheffing ons 643 miljoen euro.

Meer over;

Kabinet betaalt naheffing EU op 30 december in één keer

NU 12.12.2014 Het kabinet maakt op 30 december in één klap een bedrag van 1,1 miljard euro over naar de Europese Commissie in Brussel. Dat is de bruto-naheffing waar vorige maand zoveel ophef over was.

De korting op die heffing krijgt Nederland in twee delen terug: dit jaar nog 209 miljoen en de overige 252 miljoen euro komt volgend jaar terug. Per saldo kost de naheffing ons 643 miljoen euro. Dat blijkt uit een brief van minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën vrijdag aan de Tweede Kamer.

De minister had eerder al aangekondigd dat hij de naheffing voor het einde van het jaar wilde betalen, omdat hij op het moment veel geld in kas heeft. Dat komt onder meer doordat ING recentelijk de laatste schuld aan de Staat heeft afgelost.

Vijf dingen die u moet weten over de Europese naheffing

Lees meer over: Jeroen Dijsselbloem Naheffing EU

Gerelateerde artikelen;

Naheffing EU op 30 december

Telegraaf 12.12.2014 Het kabinet maakt op 30 december in één klap een bedrag van 1,1 miljard euro over naar de Europese Commissie in Brussel. Dat is de bruto-naheffing waar vorige maand zoveel ophef over was. De korting op die heffing krijgt Nederland in twee delen terug: dit jaar nog 209 miljoen en de overige 252 miljoen euro komt volgend jaar terug. Per saldo kost de naheffing ons 643 miljoen euro.

12 Rutte: Herstel is broos

Telegraaf 12.12.2014  De hogere groeicijfers voor de Nederlandse economie stemmen het kabinet voorzichtig optimistisch. Toch waarschuwt premier Rutte dat het herstel broos is en het dus te vroeg is om te spreken over extra lastenverlichting.

„De economie is zeer gevoelig voor internationale ontwikkelingen”, aldus Rutte. Ook noemt hij de werkloosheid nog ’veel te hoog’. De minister-president ziet vooralsnog geen ruimte om de financiële teugels te laten vieren door extra lastenverlichting te geven. Hij wijst erop dat het Rijk nog steeds met een miljardentekort in de schatkist zit.

Rutte wil volgend jaar kijken naar lagere lasten

NU 12.12.2014 Het kabinet zal bij het opstellen van de begroting volgend jaar augustus kijken of lastenverlichting mogelijk is. Dat bleek uit de woorden van premier Mark Rutte vrijdag na de ministerraad.

Rutte gaf een reactie op nieuwe ramingen van het CPB donderdag, die volgens hem aanleiding geven ”tot voorzichtig optimisme, al blijft het herstel broos”.

Hij wees er op dat de groei, de consumptie en de koopkracht aantrekken en de werkloosheid daalt. Ook het begrotingstekort verbetert al stijgt de staatsschuld volgend jaar nog.

Lees meer over: Mark Rutte

Gerelateerde artikelen;

Rutte: in 2015 blik op lagere lasten

Telegraaf 12.12.2014 Het kabinet zal bij het opstellen van de begroting volgend jaar augustus kijken of lastenverlichting mogelijk is. Dat bleek uit de woorden van premier Mark Rutte vrijdag na de ministerraad.

Rutte gaf een reactie op nieuwe ramingen van het CPB donderdag, die volgens hem aanleiding geven ,,tot voorzichtig optimisme, al blijft het herstel broos”. Hij wees er op dat de groei, de consumptie en de koopkracht aantrekken en de werkloosheid daalt. Ook het begrotingstekort verbetert al stijgt de staatsschuld volgend jaar nog.

Komt er in 2016 lastenverlichting? Rutte houdt optie open

Elsevier 12.12.2014 Bij het opstellen van de begroting volgend jaar augustus gaat het kabinet bekijken of er lastenverlichting mogelijk is. Premier Mark Rutte (VVD) vindt het op dit moment nog wel iets te vroeg om daar nu al uitsluitsel over te geven.

Dat zei hij vlak na de wekelijkse ministerraad, in een reactie op de nieuwe ramingen van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Die geven volgens hem aanleiding om ‘voorzichtig optimistisch‘ te zijn, al ‘blijft het herstel broos’.

Volgens Elsevier;

Jean Dohmen: De economie herstelt zich, dus de belastingen kunnen weer omlaag

Lichtpuntjes

Uit de ramingen blijkt dat de Nederlandse economie er iets gunstiger voorstaat dan eerder werd voorspeld. De economie trekt aan met 1,25 procent van het bruto binnenlands product en ook op de banenmarkt zijn er lichtpuntjes.

De werkloosheid, die dit jaar steeg tot 605.000, zal volgend jaar dalen tot 570.000 werklozen. Huishoudens houden de hand minder op de knip en durven meer wat geld uit te geven. De huizenmarkt trekt aan, en ook bedrijven investeren weer.

Bekijk hier alle cijfers op een rij

Waarom het volgend jaar iets beter gaat met de economie

Hard werken

Het kabinet zal volgend jaar bestuderen of er op de begroting zulke meevallers zijn dat er haast kan worden gemaakt met een nieuw belastingstelsel, iets waar D66 en CDA al een tijdje op wijzen.

Dat is niet alleen afhankelijk van binnenlandse factoren, zoals het consumentenvertrouwen en toegenomen binnenlandse bestedingen. In de landen om ons heen – bijvoorbeeld Frankrijk, waar maar niet wordt hervormd – rommelt het. Ook zijn er zowel binnen als buiten Europa geopolitieke spanningen (Rusland-Oekraïne, IS) die de (wereld)economie een flinke knauw kunnen geven.

Belofte

Lastenverlichting is overigens al eens vaker beloofd. Bijvoorbeeld aan de vooravond van de verkiezingen voor de Tweede Kamer. In augustus 2012 zei Rutte dat er in het verkiezingsprogramma van zijn partij vanaf 2014 ruimte zou zijn voor verlaging van de belastingen.

VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra gaf eerder dit jaar aan dat er pas aan het eind van de kabinetsperiode ruimte is om de lasten voor de Nederlandse burger te verlagen. Volgens hem was het overheidstekort daar tot op heden te groot voor, zei hij: eerst ‘de economie op orde brengen’.

De economie herstelt zich, dus de belastingen kunnen weer omlaag

Elsevier 12.12.2014 Het herstel kwam er ondanks en niet dankzij het kabinetsbeleid. Te laat drong het besef door dat het belasten van arbeid niet loont. Zo is er meer goed nieuws. De werkloosheid, die dit jaar steeg tot 605.000, zal volgend jaar dalen tot 570.000. Huishoudens houden de hand minder op de knip en durven meer wat geld uit te geven. De huizenmarkt trekt aan, en ook bedrijven investeren weer.

Worsteling

Broos is het allemaal nog wel. Het rommelt nog steeds in de eurozone, waar landen worstelen met hervormingen. De politieke en economische confrontatie met Rusland over de toekomst van Oekraïne is nog lang niet ten einde.

Lees ook…

Waarom het volgend jaar iets beter gaat met de economie

Volgens het CPB is het voorzichtige herstel vooral te danken aan de export. Die profiteert van de verzwakte euro ten opzichte van de Amerikaanse dollar. De goedkope olie helpt ook – de prijs van een vat schommelt rond de 60 dollar.

De Nederlandse economie groeit weer? Afgelopen maand regende het ontslagen

NRC 12.12.2014  De Nederlandse economie gaat weer de goede kant op, toch? Het CPB voorspelde eerder dit jaareconomische groei in 2014 en 2015 (meest recente cijfer: 1,5 procent volgend jaar, door goedkope olie en euro) en een daling van de werkloosheid.

Maar wie de nieuwsberichten de afgelopen tijd in de gaten hield, krijgt een ander beeld: sinds begin november werden er saneringen en reorganisaties aangekondigd door Nederlandse bedrijven, die zo’n 6.390 mensen de baan gaan kosten in de komende jaren. Dat zijn gemiddeld 152 verloren banen per dag, in de afgelopen anderhalve maand MEER OP NRC Q

Waarom het volgend jaar iets beter gaat met de economie

Elsevier 11.12.2014 De vooruitzichten voor de Nederlandse economie zijn iets gunstiger dan eerder werd voorspeld. In 2015 trekt de economische groei aan tot 1,25 procent van het bruto binnenlands product. De werkgelegenheid neemt toe, de werkloosheid daalt.

Dat blijkt donderdag uit de decemberraming van het Centraal Planbureau (CPB) voor 2014 en 2015. Ook het begrotingstekort valt iets lager uit dan het kabinet op Prinsjesdag had voorspeld.

Wat zijn de belangrijkste cijfers uit het rapport?

  • Economische groei trekt aan tot1,25 procent in 2015
  • Begrotingstekort daalt naar1,8 procent
  • Werkloosheid daalt tot6,5 procent
  • Consumptie van huishoudens neemt met1,25 procent toe
  • Staatsschuld loopt op naar69,6 procent

Daling

Het CPB concludeert dat het herstel van de economie broos blijft, maar consumenten geven een stuk meer uit dan zij dit jaar hebben gedaan. Dat komt onder meer door de daling van de energieprijzen.

Commentaar;

Syp Wynia: De economie groeit niet dankzij, maar ondanks de overheid

CPB: export én consumptie trekken aan

Telegraaf 11.12.2014 Zowel de Nederlandse export als de consumptieve bestedingen doen het beter dan verwacht. Dat leidt voor komend jaar tot een beter vooruitzicht voor de Nederlandse economie.

Dat blijkt uit de vanmorgen gepubliceerde decemberraming van het Centraal Planbureau (CPB). De rekenmeesters van het CPB stellen de raming van de export en de consumptie voor 2015 naar boven bij. Het CPB gaat er vanuit dat de Nederlandse export volgend jaar met 4,5% groeit. Consumenten gaan dankzij een toenemende koopkracht komend jaar 1,25% meer uitgeven. Het Planbureau is hiermee iets optimistischer dan de Nederlandsche Bank die eerder deze week bekendmaakte op een groei van 1,2% te rekenen.

Dat de consumptie weer toeneemt, is goed nieuws. Dankzij de crisis en tal van bezuinigingen en belastingverhogingen gaven consumenten steeds minder uit. Zo daalden de consumptieve bestedingen in 2012 en 2013 behoorlijk. Daardoor was de Nederlandse economie volledig afhankelijk van de kracht van onze export. En door wereldwijde groeivertraging was dat een wankele basis voor het herstel.

Mensen die ontmoedigd waren door het gebrek aan werk bieden zich dan weer aan, zo verwacht DNB. Maar de werkgelegenheid groeit niet hard genoeg om al die mensen aan een baan te helpen.

ZIE OOK:

Economische groei trekt aan

Economie groeit harder door goedkope euro en olie›

NRC 11.12.2014 De dalende koers van de euro en dekelderende olieprijs pakken goed uit voor de Nederlandse economie. Het bruto binnenlands product groeit volgend jaar met 1,5 procent, zo voorspelt het Centraal Planbureau (CPB) vandaag in zijn nieuwste raming. De voorziene groei is daarmee iets hoger dan tot nu toe werd verwacht.

In de meest recente raming ging het Planbureau er nog van uit dat het bbp met 1,25 procent zou toenemen. Doordat de euro goedkoper wordt, gaan bedrijven volgend jaar echter meer exporteren dan gedacht. En ook de consumptie neemt sterker toe, omdat huishoudens door de dalende energieprijzen meer geld overhouden.

MEER WERK, VOORAL IN HET BEDRIJFSLEVEN

Die goede vooruitzichten werken volgens het Planbureau door in de arbeidsmarkt. Het aantal Nederlanders zonder baan daalt volgend jaar namelijk naar 570.000, ongeveer 35.000 werklozen minder dat tot dusver geraamd. Omgerekend is dan 6,5 procent van de beroepsbevolking werkloos, een fractie minder dan in eerdere ramingen werd voorspeld.

Vooral in het bedrijfsleven neemt de werkgelegenheid volgend jaar flink toe, terwijl bij de overheid en in de zorg het aantal banen juist daalt. Bedrijven willen in de nasleep van de crisis volgens het CPB een inhaalslag maken en voeren de productie op. Wel is het herstel nog altijd “voorzichtig”, aldus het rekenbureau.

DNB JUIST SOMBERDER OVER GROEI

Het Centraal Planbureau is in zijn ramingen optimistischer dan De Nederlandsche Bank. De toezichthouder op de financiële markten verwacht namelijk dat de economie volgend jaar met 1,2 procent groeit, zo maakte DNB eerder deze week bekend. Een half jaar eerder rekende de waakhond nog op 1,6 procent groei.

Lees op NRCQ: Waarom de olieprijs maar blijft dalen.

Lees meer;

VANDAAG Economie groeit harder dan gedacht door euro en olie

2012 DNB: tekort boven drie procent – kabinet: geen extra bezuinigingen ›

2004 CPB voorziet meer economisch herstel

2006 Wie biedt er meer dan 3 procent?

2003 Nederland loopt achter bij herstel van economie

Na twee jaren krimp groeit Nederlandse economie weer

Telegraaf 08.12.2014 De Nederlandse economie lijkt het juk van de kredietcrisis langzaam van zich af te werpen. Dat stelt De Nederlandsche Bank in de nieuwste ramingen. De komende jaren trekt de economische groei aan, van 1,2% in 2015 tot 1,5% in 2016. Dit jaar verwachten de rekenmeesters van DNB een groei van 0,8%. In 2012 en 2013 kromp de economie juist.

Bestedingen trekken aan

Belangrijke factor in het herstel is het consumentenvertrouwen, dat sterk is verbeterd met name door het herstel van de huizenmarkt. Ook de koopkracht stijgt.

,,Conjunctureel gezien is het een normaal patroon”, aldus Job Swank, directeur monetaire zaken en financiële stabiliteit bij DNB. ,,Eerst neemt de uitvoer toe, dan groeien de investeringen en daarna volgt de consumptie. Het heeft alleen erg lang geduurd vanwege de dubbele dip.”

De werkloosheid ligt volgens DNB nog 2,5% te hoog. Dat betekent dat de economie de komende jaren niet op volle toeren draait. En dat heeft een drukkend effect op de inflatie. Die komt naar verwachting dit jaar uit op 0,4%, volgend jaar op 0,5% en in 2016 op 1%.

Dat is nog altijd ver beneden het doel van de Europese Centrale Bank van rond de 2%. Maar betekent wel een stijging van het reëel beschikbare inkomen. Nederlanders houden gemiddeld meer over om te consumeren.

Buitenland remt economische groei in Nederland

NRC 08.12.2014 De Nederlandse economie groeit volgens ramingen die De Nederlandsche Bank (DNB) vanmiddag bekendmaakte met 1,2 procent volgend jaar en 1,5 procent in 2016. Dit is minder dan DNB een half jaar geleden voorzag (1,6 procent voor beide jaren). De neerwaartse bijstelling komt vooral door tegenvallende groei van de wereldeconomie. LEES VERDER

Lees meer

VANDAAG DNB: Buitenland remt in groei economie Nederland

2007 Groei gaat tegen sentiment in

2013 Ja, we komen uit de crisis, maar in de laagste versnelling

10 JUN De Nederlandsche Bank is weer optimistisch – een beetje dan

2006 DNB verhoogt groeiverwachting ›

IMF: Nederland groeit met 1,2%

Telegraaf 05.12.2014 De Nederlandse economie krabbelt langzaam op na de krimp van de vorige twee jaar. Het herstel gaat volgend jaar echter iets trager dan eerder gedacht, terwijl de kans op tegenvallers groot blijft. Dat voorspelde het Internationaal Monetair Fonds (IMF) vrijdag in zijn jaarlijkse rapport over Nederland.

Het IMF rekent voor 2015 op een groei van 1,2 procent, nadat de economie dit jaar waarschijnlijk 0,8 procent groter werd. In oktober voorspelde het fonds nog een plus van 1,4 procent voor volgend jaar.

Advies IMF: ontlast de jongeren, desnoods ten koste van de ouderen

NRC 05.12.2014 De beste manier om de Nederlandse economie uit het slop te halen is het ontlasten van de jongere generaties, desnoods ten koste van de oudere. Dit is de belangrijkste aanbeveling van hetInternationale Monetaire Fonds (IMF) aan de Nederlandse regering.

Economen van het IMF publiceerden een rapport over Nederland naar aanleiding van de zogenoemde “artikel IV-consultatie”. Daarin licht het IMF vrijwel jaarlijks de economie en het beleid van haar lidstaten door. Niet eerder legde het fonds de nadruk op jongeren. MEER OP NRC Q

VVD legt zich neer bij naheffing van EU

Trouw 29.11.2014 De ledenvergadering van de VVD legt zich neer bij de naheffing van 642 miljoen die Nederland kwijt is aan Brussel. Een motie om dat bedrag niet te betalen werd vanmiddag tijdens een partijcongres in Amsterdam met ruime meerderheid verworpen. 77 procent stemde tegen. Een bijna even grote meerderheid wees een motie af om extra te bezuinigen als de naheffing toch wordt betaald.

Het kabinet maakte vorige week al bekend de naheffing nog voor het eind van het jaar te willen betalen. Dat kan zonder extra bezuinigingen omdat er financiële meevallers zijn. VVD-Kamerlid Mark Harbers onderstreepte tijdens het partijcongres dat het om een eenmalige betaling gaat en dat ook de meevallers eenmalig zijn.

VVD accepteert naheffing van EU

Telegraaf 29.11.2014 De ledenvergadering van de VVD legt zich neer bij de naheffing van 642 miljoen die Nederland kwijt is aan Brussel. Een motie om dat bedrag niet te betalen werd zaterdag tijdens een partijcongres in Amsterdam met ruime meerderheid verworpen. 77 procent stemde tegen. Een bijna even grote meerderheid wees een motie af om extra te bezuinigen als de naheffing toch wordt betaald.

VVD accepteert naheffing van EU

NU 29.11.2014 De ledenvergadering van de VVD legt zich neer bij de naheffing van 642 miljoen die Nederland kwijt is aan Brussel. Een motie om dat bedrag niet te betalen werd zaterdag tijdens een partijcongres in Amsterdam met ruime meerderheid verworpen.

77 procent stemde tegen. Een bijna even grote meerderheid wees een motie af om extra te bezuinigen als de naheffing toch wordt betaald.

Nederland krijgt forse naheffing op EU-afdracht | Britten woest over naheffing EU

Lees meer over: VVD Naheffing EU

Gerelateerde artikelen;

VVD accepteert naheffing, maar waar wordt hij van betaald?

Elsevier 29.11.2014 Vandaag legde de VVD zich tijdens een partijcongres toch maar neer bij de Europese naheffing van 642 miljoen.

De VVD legt zich neer bij de naheffing van 642 miljoen die Nederland moet betalen aan Brussel.

Een motie om het bedrag niet te betalen werd zaterdag tijdens een partijcongres in Amsterdam met ruime meerderheid verworpen. 77 procent van de leden stemde tegen. Een grote meerderheid wees ook een motie af om extra bezuinigingen door te voeren als de naheffing dan toch wordt betaald.

Volgens Elsevier:

Syp Wynia: ‘Braverik Nederland draait weer eens op voor een Brusselse rekening

Niet nodig

Het kabinet reageerde aanvankelijk nog woedend op de naheffing.

Vorige week werd bekend dat Nederland de naheffing toch nog voor het einde van het jaar gaat betalen, ondanks het feit dat het kabinet toestemming kreeg van de Europese Commissie om in termijnen te betalen.

Ook werd de deadline voor betaling uitgesteld tot 1 september 2015. Het kabinet acht het echter niet nodig om hier gebruik van te maken: het betalen van de naheffing schijnt zonder extra bezuinigingen te kunnen omdat er sprake is van ‘financiële meevallers’ in de najaarsnota.

Meevallers

De ‘meevallers’ in kwestie zijn onder meer afkomstig uit een vervroegde aflossing van staatssteun van ING. De bank maakte onlangs een restbedrag van ruim 1 miljard aan steun, premie en rente over, aldus Het Financieele Dagblad.

Op het hoogtepunt van de kredietcrisis schoot de Staat 1.4 miljard euro voor aan Nederlandse spaarders die een rekening hadden bij de IJslandse bank Icesave.

Ruim 800 miljoen euro daarvan betaalde Landsbanki, het moederbedrijf van Icesave, al eerder aan Financiën terug. Het restant van meer dan 600 miljoen euro werd aan het eind van afgelopen zomer aan marktpartijen en investeerders verkocht.

VVD-Kamerlid Mark Harbers benadrukte zaterdag tijdens het partijcongres dat het om een eenmalige betaling gaat en dat ook de meevallers eenmalig zijn. De Europese Commissie heeft aangegeven ‘diepgravend onderzoek’ te doen om dit soort nare verrassingen in de toekomst te kunnen voorkomen.

Najaarsnota 2014: Kabinet op koers met begroting

RO 21.11.2014 De Najaarsnota 2014 laat zien dat het kabinet zijn budgettaire doelen dit jaar haalt. Met het terugdringen van het begrotingstekort ligt het kabinet – ondanks een tegenvaller bij de EU-afdrachten – op koers. De staatsschuld is aan het einde van dit jaar lager dan geraamd. Uitgaven en inkomsten ontwikkelen zich zoals in de Miljoenennota 2015 verwacht. Het herstel van de economie is hiermee ook zichtbaar in de begroting.

Dat blijkt uit de Najaarsnota 2014 waarmee de ministerraad op voorstel van minister Dijsselboem van Financiën heeft ingestemd. ‘We halen onze doelen. Het is belangrijk koers te houden.’

Zie ook

Kabinet betaalt naheffing EU voor einde van het jaar

Trouw 21.11.2014 Het kabinet betaalt de naheffing van ruim 642 miljoen euro die het aan Brussel moet betalen nog voor het einde van het jaar. Dat kan doordat het kabinet diverse meevallers heeft. Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën heeft dat vandaag gezegd na de wekelijkse ministerraad.

Verwant nieuws

Nederland betaalt Europese naheffing voor eind dit jaar

NU 21.11.2014  Nederland zal de Europese naheffing van 642 miljoen euro nog voor het einde van dit jaar betalen. Dat kan doordat het kabinet diverse meevallers heeft. Dat maakt minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën vrijdag bekend na de wekelijkse ministerraad. “Gegeven de ruimte op de begroting is het in het belang van Nederland om nog dit jaar te betalen”, zei de minister.

Het kabinet had eerder gespreide betaling bedongen tot 1 september, maar volgens Dijsselbloem leidt snellere betaling niet tot problemen. Uit de laatste tussenstand van de overheidsbegroting voor dit jaar, de najaarsnota, blijkt dat het de goede kant op gaat met

Beweeg de cursor over de lijn om de aantallen te zien. De gegevens zijn afkomstig van de Financial Times.. –

Vijf dingen die u moet weten over de Europese naheffing

Lees meer over: Naheffing EU

Gerelateerde artikelen;

Nederland betaalt Europese naheffing toch dit jaar nog

Elsevier 21.11.2014 Nederland betaalt de enorme Europese naheffing dit jaar nog aan Brussel. Het kabinet betaalt de 1,1 miljard euro voor 2015 omdat er ‘ruimte’ is op de begroting.

Nederland mag het bedrag van de Europese Commissie in termijnen betalen, maar daar maakt het kabinet dus geen gebruik van. Hoewel het om een fors bedrag gaat, komt het begrotingstekort niet hoger uit dan de eerder geraamde 2,9 procent.

Nederland betaalt nu 1,1 miljard euro, een hoger bedrag dan de eerder verwachte 642 miljoen euro. Maar ons land heeft recht op een korting en krijgt volgend jaar 460 miljoen euro terug. Daarmee komt de rekening van de Europese Commissie toch uit rond 642 miljoen euro.

Najaarsnota

Het kabinet heeft vlak voor het weekend nog de Najaarsnota afgerond, de laatste tussenstand van de overheidsbegroting voor dit jaar. Uit de nota blijkt dat het de goede kant opgaat met de overheidsfinanciën. ‘We zitten goed bij kas, om het huiselijk te zeggen,’ zegt Dijsselbloem.

Ook de uitgaven die departementen hebben moeten doen na de ramp met vlucht MH17 zijn in de najaarsnota verwerkt. Het gaat om 36,3 miljoen euro.

Meevallers gaan op aan naheffing

Telegraaf 21.11.2014 Het kabinet betaalt de naheffing van ruim 642 miljoen euro die het aan Brussel moet betalen nog voor het einde van het jaar. Dat kan doordat het kabinet diverse meevallers heeft. Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën heeft dat vrijdag gezegd na de wekelijkse ministerraad.

Gerelateerde artikelen

18-11: Naheffing EU naar 1,1 miljard

14-11: ’Nederland moet naheffing van EU niet betalen’

13-11: ‘Geen kunstjes geflikt’

13-11: ‘Naheffing onvermijdelijk’

Bestedingen consumenten licht gedaald

Telegraaf 20.11.2014 De consumptie van huishoudens is in september licht teruggelopen, na vier maanden met lichte groei. De bestedingen lagen 0,6 procent lager dan in september vorig jaar. Dat maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag bekend.

Vooral aan duurzame en overige goederen, waaronder gas en brandstoffen, gaven consumenten minder uit, aldus het statistiekbureau. Ze besteedden onder meer minder aan kleding en schoenen. Vorige week meldde het CBS al dat kledingwinkels in september fors minder verkochten.

Naheffing EU naar 1,1 miljard

Telegraaf 18.11.2014 De naheffing voor de EU-contributie bedraagt niet de eerder verwachte 642 miljoen euro, maar is met ruim 1,1 miljard het dubbele. Tenminste, op papier. Dat is het gevolg van het afbreken van het begrotingsoverleg tussen de ministers van Financiën en het Europees Parlement.

Dat meldt Het Financieele Dagblad dinsdagmiddag. In de onderhandelingen is het EU-budget voor volgend jaar gekoppeld aan een aanvullende begroting over dit jaar, waarin de Nederlandse naheffing werd teruggebracht tot 642 miljoen. De onderhandelingen over de EU-begroting liepen maandagnacht vast.

ZIE OOK:

’Nederland moet naheffing van EU niet betalen’

‘Geen kunstjes geflikt’

‘Naheffing onvermijdelijk’

Nederland betaalt volle pond

Knot: inflatie blijft nog geruime tijd laag

Telegraaf 18.11.2014 De inflatie in Nederland en in de eurozone zal nog „geruime tijd” laag blijven. Die verwachting sprak president Klaas Knot van De Nederlandsche Bank dinsdag uit in een hoorzitting in de Tweede Kamer.

Knot zei dat de huidige lage inflatie in de hele wereld speelt en onder meer veroorzaakt wordt door lage olieprijzen en als gevolg daarvan ook lagere voedselprijzen. Volgens hem is er op het moment niet „iets unieks“ aan de hand.

Aan langdurig lage inflatie zijn wel risico’s verbonden, zei Knot. Overheden moeten dat zien te voorkomen, bijvoorbeeld door hervormingen die de groei aanjagen. „Zorgwekkend aan de huidige situatie is het gebrek aan dynamiek in de economie van de eurozone.”

‘Verlichting via hoger tekort’

Telegraaf 18.11.2014 Het kabinet moet het begrotingstekort wat laten oplopen om geld vrij te maken voor het verlagen van de belasting op arbeid. Het moet zich houden aan de EU-afspraken, maar wel de grenzen opzoeken van wat is toegestaan. Senator André Postema van de PvdA betoogde dat dinsdag bij de financiële beschouwingen in de Eerste Kamer met minister Jeroen Dijsselbloem en staatssecretaris Eric Wiebes (Financiën).

PvdA wil lastenverlichting via hoger tekort

NU 18.11.2014 Het kabinet moet het begrotingstekort wat laten oplopen om geld vrij te maken voor het verlagen van de belasting op arbeid.

Het moet zich houden aan de EU-afspraken, maar wel de grenzen opzoeken van wat is toegestaan. Senator André Postema van de PvdA betoogde dat dinsdag bij de financiële beschouwingen in de Eerste Kamer met minister Jeroen Dijsselbloem en staatssecretaris Eric Wiebes (Financiën).

Het begrotingstekort van EU-landen mag niet hoger zijn dan 3 procent van het nationaal inkomen. Nederland zit daar onder. Voor volgend jaar wordt een tekort van 2,2 procent geraamd.

Lees meer over: Begrotingstekort

Gerelateerde artikelen

’Nederland moet naheffing van EU niet betalen’

Telegraaf 14.11.2014 De naheffing van €642 miljoen van de EU moet Nederland niet betalen. Dit is de mening van maar liefst 68% van de bezoekers op DFT, afgaande op een peiling waarop ruim 800 keer gestemd is.

Dat Nederland zich aan de regels van de EU moet houden en niet aan de naheffing kan ontkomen, gaat er bij de meeste bezoekers niet in. Ze vinden dat ons land niet zo braaf moet zijn en stellen dat de €38 die per Nederlander wordt opgelegd de weerzin tegen de EU voedt.

ZIE OOK:

Nederland betaalt volle pond

Nederlandse economie groeit licht in derde kwartaal›

NRC 14.11.2014 De Nederlandse economie is in het derde kwartaal met 0,2 procent gegroeid ten opzichte van het tweede. Een “fragiele” groei volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Ten opzichte van het derde kwartaal een jaar eerder is de economie met 1,1 procent gegroeid.

De lichte groei is vooral te danken aan de investeringen en de export. De export groeide het afgelopen kwartaal, vooral dankzij een toegenomen uitvoer van elektronische apparaten en machines, net als chemische producten. Ook de export van andere machines en apparaten groeide aanzienlijk, net als die van landbouwproducten. Alleen aardolieproducten werden minder uitgevoerd.

DUITSLAND ONTSNAPT AAN RECESSIE, ITALIË BLIJFT ERIN

Ook voor andere Europese landen werden vanochtend de groeicijfers van het derde kwartaal bekend. Duitsland is ternauwernood aan een nieuwe recessie ontsnapt. Nadat er in het tweede kwartaal sprake was een economische krimp van 0,1 procent, groeide de economie het afgelopen kwartaal met 0,2 procent, vooral doordat consumenten meer zijn gaan uitgeven.

Lees meer

2013 Nederland uit de recessie: groei van 0,2 procent in derde kwartaal ›

2013 Nederland nog altijd in recessie – recordwerkloosheid stijgt verder ›

2013 Frankrijk in recessie – Duitsland ontkomt aan tweede kwartaal krimp ›

2008 Groei Nederlandse economie staat stil ›

2008 Nulgroei Nederlandse economie

Kamp ziet voorzichtig herstellende economie

NU 14.11.2014  Minister Henk Kamp (Economische Zaken) ziet dat de Nederlandse economie zich langzaam herstelt.

“De cijfers bevestigen het beeld dat het economisch herstel weliswaar broos is, maar doorzet”, zegt Kamp in een reactie op de derde kwartaalcijfers van de Nederlandse economie.

Kamp: “Het is positief dat bedrijven meer investeren, consumenten meer besteden en de export blijft toenemen. Dat zorgt er mede voor dat de werkloosheid voor het tweede kwartaal op rij afneemt.”

Hij ziet de dalende werkloosheid ook als een opsteker. “Dit duidt erop dat het herstel van de arbeidsmarkt doorzet en meer mensen aan de slag kunnen. Belangrijk, want pas dan gaan mensen het herstel van de economie ook daadwerkelijk ervaren”, aldus Kamp.

De Nederlandse groeide bescheiden volgens de berekeningen van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) met 0,2 procent in het derde kwartaal ten opzichte van de vorige driemaandsperiode.

Onzekerheid is rode draad in economie

Lees meer over: Nederlandse economie Henk KampCNV

Gerelateerde artikelen;

‘Geen kunstjes geflikt’

Telegraaf 13.11.2014 Er zijn Nederland bij de berekeningen over de naheffing van de EU „geen kunstjes geflikt”. Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën zei dat donderdag aan het einde van het Kamerdebat over de naheffing van 642 miljoen, die het kabinet moet en zal betalen.

‘Dijsselbloem jokt’

Telegraaf 13.11.2014  CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt beschuldigt minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën ervan dat hij op televisie heeft „gejokt” over de naheffing van de Europese Unie. Omtzigt twitterde zijn beschuldiging en herhaalde die even later in het Kamerdebat over de naheffing.

CDA beschuldigt Dijsselbloem van jokken

VK 13.11.2014 CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt beschuldigt minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën ervan dat hij op televisie heeft ‘gejokt’ over de naheffing van de Europese Unie. Omtzigt twitterde zijn beschuldiging en herhaalde die even later in het Kamerdebat over de naheffing.

GERELATEERDE ARTIKELEN;

Kabinet en Kamer slikken miljoenennaheffing uit Brussel

Statistici versus politici: waarom wil Brussel 642 miljoen extra van Nederland?

PVV eist aftreden Rutte bij betalen naheffing

Trouw 13.11.2014 De PVV zegt het vertrouwen in het kabinet op als premier Mark Rutte de Europese naheffing van 642 miljoen euro gaat betalen. Doet hij dat, dan kunnen Rutte en zijn minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën beter in Brussel blijven, zei PVV-Kamerlid Teun van Dijck donderdag in een Tweede Kamerdebat. ‘Dan mogen ze wat ons betreft opstappen’, zei Van Dijck. Voor de PVV is de naheffing ‘onacceptabel’.

Ook de SP en de Groep Bontes/Van Klaveren vinden dat het kabinet de naheffing niet moet betalen.

Verwant nieuws;

Oppositie trekt verbazing Dijsselbloem over naheffing in twijfel

NU 13.11.2014 De oppositiepartijen zijn er niet van overtuigd dat minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën) oprecht verbaasd was over de naheffing die Nederland kreeg uit Brussel.

Dat blijkt donderdag tijdens het Kamerdebat over de Europese naheffing van 642 miljoen euro.

Dijsselbloem werd 17 oktober op de hoogte gesteld van een naheffing vanuit Europa, op 24 oktober zei hij echter voor een draaiende camera verrast te zijn dat er tabellen over de berekeningen op internet stonden.

“De minister is een slechte toneelspeler”, zegt CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt. Ook Farshad Bashir (SP), Wouter Koolmees (D66) en Jesse Klaver (GroenLinks) vragen zich af of de verbazing oprecht was.

Omtzigt liet op Twitter weten dat Dijsselbloem heeft “gejokt op televisie”. In een reactie zei de minister deze uitlating zeer te betreuren. De moties die werden ingediend door verschillende oppositieleden om de naheffing niet te betalen, werden door de minister verworpen.

Betalen

Eerder op de dag liet Dijsselbloem al weten het volle bedrag wel te betalen, omdat de berekeningen volgens hem kloppen. De bewindsman heeft altijd volgehouden tot betaling over te gaan zodra zou blijken dat de cijfers correct zijn.

Dit moet u weten over de Europese naheffing

Lees meer over: Naheffing EU

Gerelateerde artikelen;

Kabinet en Kamer slikken miljoenennaheffing uit Brussel

VK 13.11.2014 Nederland gaat de naheffing van de Europese Unie van ruim 642 miljoen euro betalen. Dat blijkt uit een brief die minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën vanmorgen aan de Tweede Kamer stuurde. Vanmiddag bleek dat ook een meerderheid van de Kamer zich neerlegt bij de extra afdracht.

Meerderheid Kamer steunt kabinet bij betalen Europese naheffing

NU 13.11.2014 Nederland moet de naheffing van 642 miljoen euro aan Brussel betalen. Een ruime meerderheid in de Tweede Kamer van VVD, PvdA, D66 en GroenLinks beschouwt dat als onvermijdelijk en steunt daarmee het kabinet. Dat bleek donderdag in een Kamerdebat over de naheffing.

VVD-Kamerlid Mark Harbers constateerde dat de rekening volledig legaal tot stand is gekomen en dat we ondanks enorm veel chagrijn moeten betalen. Hij hoopt op meevallers op de begroting van minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën. Zijn die er niet, dan moet het geld worden geleend en loopt de staatsschuld daardoor op. Dijsselbloem bezwoer eerder niet te zullen bezuinigen om het gat te vullen.

Lees meer over: Naheffing EU

Gerelateerde artikelen;

Kabinet gaat naheffing EU betalen

NU 13.11.2014 Nederland gaat de naheffing van de Europese Unie van ruim 642 miljoen euro betalen. Dat blijkt uit een brief van minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën aan de Tweede Kamer.

Het kabinet heeft steeds gezegd te zullen betalen als de rekensommen van het Europese statistiekbureau Eurostat en van de Europese Commissie zouden kloppen en daarover openheid is gegeven.

Eerder deze week velde Dijsselbloem al een voorlopig oordeel, nu hij alle cijfers en berekeningen goed heeft bestudeerd is hij definitief overtuigd: ”Op basis van deze informatie concludeer ik dat de door de Commissie gemaakte berekening van de nabetalingen van de BNI-afdrachten aan de Europese Unie correct is.”

Lees meer over: Naheffing EU

Gerelateerde artikelen;

Naheffing onvermijdelijk’

Telegraaf 13.11.2014  Nederland moet de naheffing van 642 miljoen euro aan Brussel betalen. Een ruime meerderheid in de Tweede Kamer van VVD, PvdA, D66 en GroenLinks beschouwt dat als onvermijdelijk en steunt daarmee het kabinet. Dat bleek donderdag in een Kamerdebat over de naheffing.

Kabinet gaat naheffing EU betalen

Telegraaf 13.11.2014 Nederland gaat de naheffing van de Europese Unie van ruim 642 miljoen euro betalen. Dat blijkt uit een brief van minister Dijsselbloem (Financiën) aan de Tweede Kamer.

Het kabinet heeft sinds de naheffing drie weken geleden openbaar werd steeds gezegd te zullen betalen als de rekensommen van het Europese statische bureau Eurostat en van de Europese Commissie zouden kloppen en daarover openheid is gegeven. Eerder deze week velde Dijsselbloem al een voorlopig oordeel, nu hij alle cijfers en berekeningen goed heeft bestudeerd is hij definitief overtuigd: „Op basis van deze informatie concludeer ik dat de door de Commissie gemaakte berekening van de nabetalingen van de BNI-afdrachten aan de Europese Unie correct is.”

ZIE OOK:

‘Rekensom naheffing lijkt goed’

Kabinet gaat naheffing van Europese Unie betalen›

NRC 13.11.2014 Nederland gaat de Europese naheffing van ruim 642 miljoen euro betalen. Dat schrijft minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën, PvdA) vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. Dijsselbloem is er nu definitief van overtuigd dat de naheffing klopt.

Hij schrijft in de brief: “Op basis van deze informatie concludeer ik dat de door de commissie gemaakte berekening van de nabetalingen van de BNI-afdrachten aan de Europese Unie correct is”.

Het standpunt van de Nederlandse regering is altijd geweest dat de naheffing wordt betaald als de rekensommen van het Europese statistische bureau Eurostat en die van de Europese Commissie kloppen. En dat bleek afgelopen dinsdag zo te zijn.

VVD’ers keren zich tegen naheffing EU

VK 12.11.2014 Het verzet in de VVD over de EU-naheffing van 642 miljoen euro neemt toe. Op initiatief van de liberale jongerenorganisatie JOVD ondertekenden al ruim honderd VVD’ ers moties die eind november worden voorgelegd aan het VVD-partijcongres. De JOVD wil dat Nederland de hand op de knip houdt. Mocht de rekening toch aan Brussel worden betaald, dan moet het kabinet dat bedrag extra bezuinigen, zodat het niet wordt opgeteld bij de staatsschuld.

Morgen debatteert de Tweede Kamer over de Europese naheffing en stemt zij daarover. De naheffing is gebaseerd op een nieuwe rekenmethode die bepaalt hoe groot de economie van een land is. De extra afdracht is een slechte zaak, zo vindt JOVD-voorzitter Tom Leijte. ‘De Fransen hebben nog niet eens berekend hoe groot hun economie is: zij krijgen geld terug, terwijl Nederland als braafste jongetje van de klas moet betalen. Dit wakkert de euroscepsis aan.’

Is de Europese naheffing te wijten aan ‘betere cijfers’ van Nederland?

Elsevier 12.11.2014 De data die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) aan Europa leverde hebben een heel goed beeld geschetst van de Nederlandse economie.

Dit bleek tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer woensdagochtend over de naheffing die Nederland van Europa ontving. Gisteren meldde minister Jeroen Dijsselbloem (PvdA)van Financiën dat de Brusselse rekensom lijkt te kloppen. Dit betekent dat Nederland definitief de naheffing van 642 miljoen euro zal gaan betalen. Naast Nederland ontving ook Groot-Brittannië een naheffing van Europa. De Britse naheffing bedroeg 2,1 miljard euro en zette kwaad bloed bij de Britse premier David Cameron, die de naheffing weigerde te betalen.

Een stap verder

Volgens directeur Nationale Rekeningen Silke Stapel-Weber vanEurostat, het statistische bureau van de Europese Unie, is Nederland ‘een stap verder’ gegaan dan de andere Europese landen in het gebruik van administratieve data. Zij vindt dat Nederland hierdoor een completer beeld schetst, schrijft NOS.

Geen vragen

Het verslag van Eurostat over de vergadering van lidstaten over de data waarop de naheffingen zijn gebaseerd wijdt anderhalve pagina per land aan informatie over de manier waarop de data zijn vergaard.

zie ook;

5 nov Britten vinden EU-verkwisting ‘hypocriet’

7 nov Zo gaat Nederland de Europese naheffing alsnog betalen

‘Nederland liet kans liggen om te vragen naar EU-naheffing’

NU 12.11.2014 Nederland had de kans om vragen te stellen over de berekening die tot de Europese naheffing van 642 miljoen euro heeft geleid, maar heeft die niet benut. Dat zegt CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt woensdag.

Omtzigt komt tot die conclusie nadat hij de stukken heeft bestudeerd die minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën) dinsdag naar de Tweede Kamer stuurde.

Omtzigt concludeert uit de stukken dat de 28 EU-landen op 23 oktober tijdens een vergadering van het Europees statistiekbureau Eurostat de kans hadden om vragen te stellen over de ingeleverde data van de landen.

“Nederland of Groot-Brittannië heeft dus geen vraag gesteld over de data van de andere landen op 22 en 23 oktober toen de gelegenheid er wel was”, schrijft Omtzigt.

Correct

Dijsselbloem meldde dinsdagavond dat de getallen van Eurostat kloppen, een voorwaarde voor de bewindsman om het bedrag ook daadwerkelijk te betalen. Naast Nederland kreeg ook Groot-Brittannië met ruim 2 miljard euro een forse rekening vanuit Brussel.

Dijsselbloem zegt dat hij zelf op 17 oktober op de hoogte werd gesteld over de naheffing door de Europese Commissie. Omdat het volgens de bewindsman om voorlopige cijfers ging, heeft hij premier Mark Rutte pas op 23 oktober hierover ingelicht.

Het bedrag moest in eerste instantie voor 1 december zijn betaald, maar Nederland krijgt van Europa langer de tijd en mag in termijnen betalen. Donderdag debatteert de Tweede Kamer met het kabinet over de naheffing.

Vijf dingen die u moet weten over de Europese naheffing

Lees meer over: Naheffing EU

Gerelateerde artikelen;

Dijsselbloem: rekensom naheffing lijkt goed

Trouw 11.11.2014 Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën lijkt overtuigd van de juistheid van de berekeningen van het Europees statistisch bureau Eurostat over de omvang van de economieën van de EU-landen. Dat blijkt uit een brief van de minister aan de Tweede Kamer. De rekensommen leidden tot forse naheffingen voor Nederland en het Verenigd Koninkrijk.

Verwant nieuws;

Rekensom naheffing lijkt goed’

Telegraaf 11.11.2014 Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën lijkt overtuigd van de juistheid van de berekeningen van het Europees statistisch bureau Eurostat over de omvang van de economieën van de EU-landen. Dat blijkt uit een brief van de minister dinsdag aan de Tweede Kamer. De rekensommen leidden tot forse naheffingen voor Nederland en het Verenigd Koninkrijk.

Gerelateerde artikelen;

07-11: CDA: helderheid Britten

07-11: Naheffing gespreid betalen

06-11: Hoorzitting over naheffing EU

Rekensom naheffing lijkt volgens Dijsselbloem te kloppen

NU 11.11.2014 Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën lijkt overtuigd van de juistheid van de berekeningen van het Europees statistisch bureau Eurostat over de omvang van de economiën van de EU-landen.

Dat blijkt uit een brief van de minister dinsdag aan de Tweede Kamer. De rekensommen leidden tot forse naheffingen voor Nederland en het Verenigd Koninkrijk.

Dijsselbloem heeft steeds gezegd dat als de cijfers en berekeningen kloppen, Nederland de naheffing van ruim 642 miljoen euro zal betalen.

Vijf dingen die u moet weten over de Europese naheffing

Lees meer over: Naheffing EU

Gerelateerde artikelen;

Dijsselbloem: berekening naheffing van 642 miljoen euro klopt

NRC 11.11.2014 De naheffing van 642 miljoen euro die Nederland moet betalen aan de Europese Unie is gebaseerd op de juiste berekeningen. Minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem liet de betaling van het bedrag afhangen van of de berekeningen wel kloppend waren.

De minister had volledige inzage geëist in de cijfers waarop de naheffing was gebaseerd. Ineen brief aan de Tweede Kamer schrijft Dijsselbloem dat de cijfers van Eurostat ‘voldoende betrouwbaar, vergelijkbaar en uitputtend’ zijn: “Op basis van een eerste analyse van de vandaag verstrekte gegevens is ons voorlopige oordeel dat de berekening van de afdrachten correct is.”

Nederland heeft bedongen dat de naheffing in termijnen mag worden overgemaakt. Aanvankelijk was het de bedoeling dat Nederland voor 1 december al het bedrag van 642 miljoen euro zou overmaken. Dat is na een overleg van de Europese ministers van Financiën uitgesteld naar 1 september 2015.

Het rapport van Eurostat waarop de naheffing is gebaseerd, is verstuurd naar alle kamerfracties. Het document is hier in te zien: Summary Quality Reports on Revisions to Gni Data 2014 by Eurostat  LEES VERDER

Lees meer

8 NOV Ministers Financiën krijgen uitstel betaling

7 NOV Naheffingen van EU hoeven pas in september 2015 te zijn afbetaald › ECONOMIE

6 NOV Dijsselbloem wil renteloos uitstel

5 NOV Dijsselbloem wil uitstel naheffing – ‘niet van plan rente te betalen’ › BINNENLAND

6 NOV Dijsselbloem wil naheffing EU later betalen, en zonder rente

Nederland en Groot-Brittannië mogen naheffing later betalen

VK 07.11.2014 Nederland en Groot-Brittannië mogen de gewraakte eenmalige extra afdracht aan de EU later betalen. Van het bedrag – Den Haag: 642 miljoen euro, Londen: 2,1 miljard – gaat echter vooralsnog niets af. Minister Dijsselbloem noemde dit vandaag met zijn EU-collega’s bereikte akkoord een ‘acceptabele afspraak’.

Britse minister van Financiën Osborne claimde na afloop niettemin de overwinning. Hij zei ‘de rekening’ voor zijn land ‘gehalveerd’ te hebben. Londen hoeft volgens Osborne nog maar 1 miljard aan Brussel over te maken. EU-ambtenaren betitelden de uitspraken van Osborne als ‘retoriek om het gezichtsverlies te beperken’. De halvering is volgens de ambtenaren het gevolg van de aloude korting die Groot-Brittannië op zijn afdrachten aan de EU geniet en die dus sowieso was verstrekt. Ook minister Dijsselbloem ontkende met klem dat Groot-Brittannië zijn naheffing omlaag heeft onderhandeld.

Europese Unie;

Britse politicus waarschuwt tegen afscheiding van EU

Van Rompuy pleit voor nieuwe Frans-Duitse as

Nederland en Groot-Brittannië mogen naheffing later betalen

Juncker belandt in eerste week al in politieke storm

‘Uitstel naheffing EU nabij’

 BEKIJK HELE LIJST

zie ook:

CDA: helderheid Britten

Britse claim over halvering naheffing leidt tot flinke kritiek

Britten claimen succes met ‘halvering’ EU-naheffing

‘Britten hoeven helft naheffing te betalen’

‘Naheffing Britten gehalveerd’

EU dreigt met fikse boete als Britten naheffing niet betalen

Dijsselbloem: geen extra investeringen…

Telegraaf 07.11.2014 Minister Dijsselbloem (Financiën) vindt dat Nederland niet extra hoeft te investeren. De huidige investeringen zijn in crisistijd al van een hoog niveau, stelt de bewindsman. Duitsland kondigde gisteren een investeringsprogramma van €10 miljard aan.

Tegen persbureau Bloomberg zei Dijsselbloem dat Nederland zijn investeringen in bijvoorbeeld onderwijs heeft opgeschroefd, afgezet tegen 2008. Ons land heeft net als Frankrijk de overheidsinvesteringen op peil gehouden, ondanks bezuiningen, vindt de minister en voorzitter van de eurogroep.

Akkoord over oplossing voor uitzonderlijk hoge naheffingen EU

RO 07.11.2014 De Europese ministers van Financiën hebben vrijdag tijdens de Ecofin-raad in Brussel overeenstemming bereikt over een oplossing voor de uitzonderlijk hoge naheffingen bij de afdrachten aan de Europese Unie.

De Europese Commissie erkent dat de gang van zaken bij de totstandkoming van de recente naheffingen zeer ongelukkig was. Onder de EU-lidstaten is brede steun voor de noodzaak van grotere openheid over de cijfers van statistische bureaus die ten grondslag liggen aan de verdeelsleutel voor de EU-afdrachten.

Zie ook

Naheffing gespreid betalen

Telegraaf  07.11.2014  Nederland mag de naheffing van Brussel in termijnen gaan betalen. Dat is vrijdag in Brussel afgesproken, zo maakte minister Jeroen Dijsselbloem via een verklaring bekend. Nederland heeft een naheffing gekregen van 642 miljoen euro op de afdracht aan Brussel.

Gerelateerde artikelen;

06-11: ‘Dijsselbloem, betaal gewoon!’

06-11: Hoorzitting over naheffing EU

Nederland mag Europese naheffing gespreid betalen

NU 07.11.2014 Nederland mag de Europese naheffing van 642 miloen euro in termijnen gaan betalen. Dat is vrijdag afgesproken in Brussel.

Minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën) maakt dat via een verklaring bekend. Hij voerde in Brussel overleg met de Europese Commissie en zijn collega-ministers van Financiën.

De naheffing aan de afdracht op de Europese Unie is gebaseerd op een forse herberekening van de grootte van de Nederlandse economie. De Wall Street Journal meldde donderdag al dat een plan op tafel lag om EU-lidstaten meer tijd te geven om te betalen.

Vijf dingen die u moet weten over de Europese naheffing

Lees meer over: Naheffing EU

Heffing van EU hoeft pas in september 2015 te zijn afbetaald

NRC 07.11.2014 De Europese ministers van Financiën hebben vandaag in Brussel afgesproken dat de naheffingen van de Europese Unie pas tegen 1 september 2015 volledig moeten zijn betaald.

Dijsselbloem zei afgelopen woensdag in de Tweede Kamer al dat hij om uitstel zou gaan vragen. Zonder de afspraak die nu is gemaakt, had Nederland al per 1 december 642 miljoen euro aan de EU moeten overmaken. Het Verenigd Koninkrijk kreeg een naheffing van ruim twee miljard.LEES VERDER

Lees meer

6 NOV Dijsselbloem wil naheffing EU later betalen, en zonder rente

6 NOV Dijsselbloem wil renteloos uitstel

5 NOV Dijsselbloem wil uitstel naheffing – ‘niet van plan rente te betalen’ ›

1 NOV ‘Preventief agenderen’ zodat de eigen premier buiten beeld blijft

28 OKT Dijsselbloem: Brussel moet landen met naheffing tegemoetkomen ›

Zo gaat Nederland de Europese naheffing alsnog betalen

Elsevier 07.11.2014 De ministers van Financiën van de Europese Unie (EU) zijn het vrijdag eens geworden over een compromis wat betreft de uitzonderlijk hoge naheffing van de Europese Commissie. De naheffing pakt vooral voor Nederland en Groot-Brittannië nadelig uit.

Afspraak

De Commissie geeft toe dat de gang van zaken rond de naheffing‘zeer ongelukkig’ was. De EU-lidstaten pleiten dan ook voor grotere openheid ‘over de cijfers van statistische bureaus die ten grondslag liggen aan de verdeelsleutel voor de EU-afdrachten’, meldt het ministerie van Financiën.

‘Dat is onder de gegeven omstandigheden een voor Nederland acceptabele afspraak. We verwachten nu meer openheid en zullen met de cijfers in de hand kijken hoe deze naheffing tot stand is gekomen,’ zegt minister Jeroen Dijsselbloem (PvdA).

Dijsselbloem vindt het ‘een belangrijk politiek signaal’ dat Nederland de mogelijkheid krijgt om de betaling in termijnen te doen. ‘Hiermee wordt bevestigd dat we met een zeer uitzonderlijke situatie te maken hebben, die in de toekomst moet worden voorkomen.’

Regels

In totaal moesten negen lidstaten voor 1 december 3,3 miljard euro betalen. De Europese Commissie was twee weken geleden nog een stuk strenger, want ‘regels zijn regels’. Ingewijden zeiden vrijdag in het AD dat de nieuwe Commissie, die op 1 november is aangetreden, een stuk begripvoller is.

De Britse premier David Cameron heeft eerder gezegd dat hij de gang van zaken onacceptabel vindt en dat hij het bedrag niet zal overmaken. De Commissie dreigde op zijn beurt met een boete.

Cameron staat onder grote druk want volgend jaar zijn er verkiezingen in zijn land en Europa is daarbij een belangrijk thema. Dijsselbloem liet eerder al weten dat hij de naheffing zal betalen als de cijfers kloppen.

zie ook

4 nov EU dreigt met fikse boete als Britten naheffing niet betalen

28 okt Rutte bij top ingelicht over naheffing, Dijsselbloem wil begrip

22 okt Deze EU-lidstaten kunnen waarschuwing over begroting verwachten

Uitstel naheffing nabij

Elsevier 07.11.2014 De nieuwe Europese Commissie, onder leiding van Jean-Claude Juncker zou openstaan voor een compromis over de naheffing, zegt een ingewijde tegen het AD. Hoewel ‘regels zijn regels’ nog steeds geldt in Brussel, is er iets meer begrip.

‘Het is de eerste keer dat naheffingen zo hoog uitvallen. We begrijpen dat landen daarmee problemen hebben. We realiseren ons dat dit supergevoelig ligt.’

Uitstel heffing EU nabij

Telegraaf  07.11.2014 Nederland krijgt mogelijk toch meer tijd om de naheffing aan Brussel te betalen. De Commissie zou bereid zijn om een compromis te sluiten.

In totaal moeten negen lidstaten, waaronder ook Groot-Brittannië, voor 1 december samen 3,3 miljard euro betalen. Al de hele week zoeken ze naar een oplossing. De uiterste betaaldatum lijkt nu flexibeler te zijn. „Het is de eerste keer dat de heffing zo hoog uitvalt. We begrijpen dat landen daarmee problemen hebben. We realiseren ons dat dit supergevoelig ligt”, zegt een ingewijde in het AD.

‘Dijsselbloem, betaal gewoon!’

Telegraaf 06.11.2014 Martin Visser heeft schoon genoeg van politici die Brussel als boeman aanwijzen. ‘We zijn lid van die club, dus we moeten ons aan de regels houden. De naheffing van de EU is heel vervelend, maar moet gewoon betaald worden.’ Lees meer in het bijbehorende artikel

ZIE OOK:

Hoorzitting over naheffing EU

Hoorzitting over naheffing EU

Telegraaf 06.11.2014 De Tweede Kamer gaat een hoorzitting organiseren over de naheffing van 642 miljoen euro van de Europese Unie. Die zal waarschijnlijk komende dinsdag of woensdag al worden gehouden. Donderdag volgt dan een Kamerdebat met minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën en waarschijnlijk ook premier Mark Rutte.

Gerelateerde artikelen;

06-11: ‘Dijsselbloem, betaal gewoon!’

06-11: ’Boeterente bij niet betalen naheffing’

05-11: Nederland tegen boeterente naheffing EU

Kamer wil hoorzitting over naheffing EU

Trouw 06.11.2014 Op een EU-top twee weken geleden werd publiek dat Nederland 642 miljoen euro naheffing moet betalen. De Britten staan voor een terugbetaling van ruim 2 miljard euro, sommige andere landen als Frankrijk en Duitsland krijgen geld terug. Maar hij wil alles wel in alle openheid kunnen controleren, anders betaalt Nederland niet voor de deadline van 1 december.

Verwant nieuws;


Kamer wil hoorzitting over naheffing EU

VK 06.11.2014 De Tweede Kamer gaat zo snel mogelijk een hoorzitting organiseren over de naheffing van 642 miljoen euro van de Europese Unie. Het initiatief komt van CDA, SP, D66 en de PVV en kreeg vandaag steun van een meerderheid in de Kamer. De Kamerleden willen onder meer het Europese statistisch bureau Eurostat horen, het Nederlandse CBS en externe deskundigen.

Voor het kabinet kwam de omvang van de naheffing als een verrassing. Als alle cijfers kloppen zal Nederland betalen, zei minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën eerder. Maar hij wil alles wel in alle openheid kunnen controleren, anders betaalt Nederland niet voor de deadline van 1 december.

GERELATEERDE ARTIKELEN

Nederland weigert boeterente op naheffing EU te betalen

‘Rutte had eerder moeten worden ingelicht’

‘Compromis in de maak over naheffing EU’

Kamer wil hoorzitting en debat over naheffing EU

NU 06.11.2014  De Tweede Kamer gaat een hoorzitting organiseren over de naheffing van 642 miljoen euro van de Europese Unie. Die zal waarschijnlijk komende dinsdag of woensdag al worden gehouden.

Donderdag volgt dan een Kamerdebat met minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën en waarschijnlijk ook premier Mark Rutte.

Het initiatief voor de hoorzitting komt van de oppositiepartijen CDA, SP, D66 en de PVV en kreeg donderdag steun van de rest van de Kamer. De Kamerleden willen onder meer het Europese statistisch bureau Eurostat horen, het Nederlandse CBS en externe deskundigen.

Vijf dingen die u moet weten over de Europese naheffing

Lees meer overNaheffing EU

Gerelateerde artikelen;

Nederland weigert boeterente op naheffing EU te betalen

Trouw 05.11.2014 Nederland weigert boeterente te betalen op de naheffing van Brussel. Dat zei minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën) vandaag in een debat in de Tweede Kamer. Nederland moet voor 1 december 642 miljoen euro overmaken aan Brussel.

We kennen de systematiek, maar of er een naheffing zou komen en in welke mate, dat kon ik niet weten. Dat zou een slag in de lucht zijn geweest: Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën

Het onderwerp wordt vrijdag besproken tijdens de vergadering van de ministers van Financiën van de 28 EU-landen.

Verwant nieuws;

Dijsselbloem wil uitstel naheffing – ‘niet van plan rente te betalen’

NRC 05.11.2014  Minister Dijsselbloem (Financiën, PvdA) wil uitstel voor de betaling van naheffing die Brussel heeft opgelegd. En hij is niet van plan rente te betalen, schrijft persbureau Novum.

Dijsselbloem zei dat vandaag in de Tweede Kamer. Hij wil de naheffing – 642 miljoen euro – niet overmaken zolang het onduidelijk is waar het bedrag op is gebaseerd. LEES VERDER

Lees meer

VANDAAG Dijsselbloem wil renteloos uitstel

31 OKT Stop die koehandel met de Europese begroting

1 NOV ‘Preventief agenderen’ zodat de eigen premier buiten beeld blijft

28 OKT Dijsselbloem: Brussel moet landen met naheffing tegemoetkomen › ECONOMIE

29 OKT Verbazing over de heffing van de EU is pas echt verbazend

‘EU-naheffing ondermijnt vertrouwen in Europese politiek’

NU 05.11.2014  De Europese begrotingssystematiek waarin landen achteraf een naheffing krijgen of juist geld ontvangen, ondermijnt het vertrouwen in de Europese politiek. Dat zegt PvdA-Kamerlid Henk Nijboer tegen NU.nl.

“We moeten naar een systematiek waarin de begroting voor meerdere jaren vaststaat en waarvan de grens niet wordt overschreden. We moeten niet werken met naheffingen, dat ondermijnt het vertrouwen in de Europese politiek.”

“Dit is voor de gehele Europese Unie niet goed. Kijk naar de Britten, deze discussie ondermijnt het gehele EU-project”, aldus Nijboer die afgelopen zomer ook al flinke kritiek uitte over de Europese boekhoung.

Woensdag debatteert de Tweede Kamer over de EU-naheffing.

Dit moet u weten over de Europese naheffing

Lees meer over: Naheffing EU

Dijsselbloem hoopt vrijdag op duidelijkheid over naheffing

AD 04.11.2014 Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën hoopt komende vrijdag van de nieuwe Europees Commissaris voor Begroting, de Bulgaarse Kristalina Georgieva, meer openheid te krijgen over de statistische gegevens in andere EU-landen die geleid hebben tot hoge naheffingen voor Nederland en Groot-Brittannië.

Dijsselbloem zei dat vandaag  bij RTL Z. Eerder zei hij al dat hij de naheffing van 642 miljoen euro van Brussel niet wil betalen als hij geen inzage krijgt in alle relevante cijfers. ‘Ik wil beter kunnen begrijpen waarom deze gekke uitschieters er zijn voor Nederland en voor de Britten.’

Lees ook

Dijsselbloem hoopt vrijdag op duidelijkheid over naheffing

VK 04.11.2014 Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën hoopt komende vrijdag van de nieuwe Europees Commissaris voor Begroting, de Bulgaarse Kristalina Georgieva, meer openheid te krijgen over de statistische gegevens in andere EU-landen die geleid hebben tot hoge naheffingen voor Nederland en Groot-Brittannië. Dijsselbloem zei dat vandaag bij RTL Z.

Nederlandse economie presteert beter dan meeste eurolanden

VK 04.11.2014 De economische situatie en de werkgelegenheid verbeteren niet snel genoeg’, zei Europees Commissaris Katainen (Banen & Groei) vanmorgen tijdens de presentatie van de economische najaarsvoorspellingen. Die zijn vergeleken met de voorjaarsramingen naar beneden bijgesteld. Volgens Commissaris Moscovici van  Economische Zaken en Financiën zijn er geen makkelijke oplossingen voor de crisis. Geloofwaardige begrotingen, forse hervormingen en investeringen zijn alle drie nodig. ‘We moeten allemaal onze verantwoordelijkheid nemen: in Brussel, in de hoofdsteden en in onze regio’s’, aldus Moscovici.

Groei Nederlandse economie zet door

Telegraaf 04.11.2014 Het herstel van de Nederlandse economie zet door. Volgend jaar is sprake van een groei van 1,4% en in 2016 zelfs van 1,6%. Dat voorspelt de Europese Commissie.

Nederland doet het daarbij voor het eerst sinds jaren beter dan het gemiddelde in de eurozone, waar juist weer wat vertragingen zichtbaar lijken. Zowel België, Duitsland, Frankrijk als Italië groeien volgend jaar minder sterk.

Dit jaar groeit de eurozone met 0,8% en volgend jaar is dat 1,1%. Voor 2016 wordt 1,7% groei verwacht. Wel blijft de werkloosheid hoog (10,8% in 2016) en trekt de inflatie pas over twee jaar aan tot 1,5%.

Zorgen blijven er ook over de budgettaire situatie van een aantal eurolanden. Met name in Frankrijk blijft het begrotingstekort hardnekkig boven de 3% en bedraagt in 2016 nog steeds 4,7%. Het Nederlandse tekort blijft daarentegen gestaag dalen tot 1,8% in 2016.

Brussel verlaagt groeiverwachting voor de Nederlandse economie›

NRC 04.11.2014 De Nederlandse economie groeit dit jaar volgens Brussel met 0,9 procent. Dat is minder dan de Europese Commissie begin dit jaar verwachtte. In de vandaag gepubliceerde najaarsraming schat de Commissie de economische groei wel hoger in dan het Nederlandse Centraal Planbureau, dat voor dit jaar van een toename van 0,75 uitgaat.

In het voorjaar dacht Brussel nog dat de Nederlandse economie dit jaar met 1,2 procent zou groeien. Toen zagen de vooruitzichten er voor de wereldeconomie beter uit. Sindsdien namen de geopolitieke spanningen toe.

Volgend jaar groeit het bruto binnenlands product in Nederland met 1,4 procent, denkt de Commissie. Het CPB was met de Macro Economische Verkenning op Prinsjesdag met een groei van 1,25 procent ook voor komend jaar iets pessimistischer. In 2016 groeit het Nederlandse bbp volgens Brussel met 1,7 procent.

Lees meer;

2013 EU: Nederlands tekort 3,6 procent, economie krimpt met 0,6 procent ›

2013 EC verwacht herstel eurozone in 2014 – Nederlandse economie groeit minder ›

25 FEB Brussel verwacht sterkere groei Nederlandse economie ›

2012 Nog geen herstel Europese economie – ‘ook Duitsland zal crisis merken’ ›

2012 ECB stelt voorspelling 2013 bij: economie krimpt meer dan verwacht ›

‘Voorspellingen voor Nederlandse economie te optimistisch’

Telegraaf 04.11.2014 Terwijl de Europese Commissie en de Rabobank hun voorspellingen over de eurozone drastisch verlaagden, tonen ze zich vrij optimistisch over de Nederlandse economie. Veel bezoekers van DFT delen dit optimisme niet.

Uit een peiling op DFT waarop bijna 900 keer werd gestemd, blijkt dat 57% niet gelooft dat de meeste Nederlandse sectoren volgend jaar zullen groeien. Hun terughoudendheid wordt onder meer ingegeven door de moeilijke arbeidsmarkt en de minder positieve ontwikkeling in het buitenland.

‘Rutte had eerder moeten worden ingelicht’

Trouw 03.11.2014 Premier Mark Rutte had eerder moeten worden ingelicht over de naheffing van 642 miljoen euro van de Europese Unie. CDA-Kamerlid Eddy van Hijum zegt dat in reactie op een nieuwe brief van minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën over de kwestie.

Dijsselbloem herhaalt in de brief dat hij op 17 oktober hoorde over de naheffing. Hij lichtte premier Rutte echter pas in op het moment dat de EU-top op donderdagavond 23 oktober al bezig was, vlak voor de Britse krant Financial Times met het nieuws ging komen. Ambtenaren van Rutte waren tegelijk met Financiën op 17 oktober ingelicht, maar ook zij lichtten de premier in de 6 dagen erna niet in.

Inlichting Rutte moet eerder’

Telegraaf 03.11.2014  Premier Mark Rutte had eerder moeten worden ingelicht over de naheffing van 642 miljoen euro van de Europese Unie. CDA-Kamerlid Eddy van Hijum zegt dat in reactie op een nieuwe brief van minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën over de kwestie.

Gerelateerde artikelen;

28-10: ‘Zonder openheid niet betalen’

28-10: ‘Dijsselbloem en Rutte stuntels’

28-10: Kabinet wil alle cijfers zien

28-10: CDA: beeld naheffing onthutsend

28-10: Rutte wist niet van naheffing

28-10: PVV dreigt weer met motie

‘Rutte had eerder moeten worden ingelicht over naheffing’

NU 03.11.2014 CDA-Kamerlid Eddy van Hijum zegt dat in reactie op een nieuwe brief van minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën over de kwestie.

Dijsselbloem herhaalt in de brief dat hij op 17 oktober hoorde over de naheffing. Hij lichtte premier Rutte pas in op het moment dat de EU-top op donderdag 23 oktober al bezig was, vlak voor de Britse krant Financial Times met het nieuws ging komen.

Ambtenaren van Rutte waren tegelijk met Financiën op 17 oktober ingelicht. ”Het blijft merkwaardig dat niemand de premier inlichtte over zo’n belangrijk dossier”, zegt Van Hijum.

Lees meer over: Naheffing

Gerelateerde artikelen;

‘Compromis in de maak over naheffing EU’

Trouw 03.11.2014 De Europese Unie lijkt bezig te zijn met een compromis over de naheffingen op de afdracht aan Brussel. Italië, als huidig voorzitter van de EU-landen, liet vandaag doorschemeren dat er achter de schermen gewerkt wordt aan een oplossing. Maar hoe een compromis eruit kan zien, is nog heel onduidelijk.

Verwant nieuws;

Ook ING ziet groei in bijna alle sectoren

Telegraaf 03.01.2014 Net als Rabobank ziet ook ING dat bijna alle sectoren van het Nederlandse bedrijfsleven volgend jaar weer groei zullen vertonen. Meer vertrouwen bij consumenten en producenten, de aantrekkende woningmarkt en het herstel op de arbeidsmarkt zijn hiervoor de belangrijkste drijfveren. Dat meldt het economische bureau van ING in een maandag verschenen rapport.

Nederlandse economie veert opVideo

Telegraaf 02.11.2014 De Nederlandse economie zit na jaren kwakkelen eindelijk weer in de lift. ,,Volgend jaar krijgen we voor het eerst weer een mooie groei”, voorspellen de drie hoofdeconomen van ABN Amro, ING en Rabobank. In een speciaal DFT-debat over de stand van onze economie ziet het trio steeds meer gunstige ontwikkelingen.

“De begroting is op orde en het kabinet hoeft niet meer te bezuinigen. Daardoor komt nu vanzelf het herstel” Bekijk hier het hele debat

Nog steeds geen inzage in cijfers naheffing EU

Trouw 31.10.2014 Nederland heeft nog steeds geen inzage gekregen in de cijfers over de economie van andere EU-landen. Minister Jeroen Dijsselbloem stelde dat deze week als voorwaarde voor hij de naheffing van 642 miljoen euro wil betalen aan Brussel.

Dijsselbloem is al dagen in overleg met de Europese Commissie, maar de gewenste openheid heeft dat nog niet opgeleverd. ‘We zijn er nog over in gesprek’, zei hij vandaag na de wekelijkse ministerraad.

Nederlandse economie kán niet kapot

Telegraaf 30.10.2014 De Nederlandse economie trekt aan. Is dit ondanks of dankzij het kabinet? En pikken robots echt onze banen in? Of creëert de technologische vooruitgang juist banen? Over deze en andere zaken debatteren drie hoofdeconomen, Marieke Blom (ING), Wim Boonstra (Rabobank) en Han de jong (ABN Amro).

ZIE OOK:

Nederlandse economie veert op

Vertrouwen Nederlanders in economie stijgt flink

Telegraaf 30.10.2014 Het economische vertrouwen in de eurozone is deze maand voor het eerst sinds mei weer duidelijk verbeterd. Vooral in Nederland verbeterde de stemming sterk, bleek uit het maandelijkse onderzoek van de Europese Commissie.

Zowel onder Nederlandse consumenten, winkeliers en ondernemers in de industrie nam het vertrouwen toe, terwijl de stemming in de bouw versomberde. Onder de grote economieën ging de stemming alleen in Spanje achteruit. In Duitsland, Frankrijk en Italië nam het optimisme toe.

Gerelateerde artikelen;

27-10: Vertrouwen producenten neemt fors toe

21-10: Consumptie stijgt hardst in bijna vier jaar

20-10: Nederlanders sterk optimistischer over economie

Nederlandse economie veert op

Telegraaf 30.10.2014 De Nederlandse economie zit na jaren kwakkelen eindelijk weer in de lift. ,,Volgend jaar krijgen we voor het eerst weer een mooie groei”, voorspellen de drie hoofdeconomen van ABN Amro, ING en Rabobank.

Kamer wil uitleg over EU-begrotingen

NU 29.10.2014 De Tweede Kamer wil opheldering van minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem (PvdA) over het voorlopig goedkeuren van de begrotingen van Frankrijk en Italië door de Europese Commissie, ondanks twijfel over de vraag of beide landen genoeg bezuinigen om aan de regels te voldoen.

“Een heel verkeerd signaal”, zegt CDA-Kamerlid Eddy van Hijum, die het initiatief nam om Dijsselbloem om uitleg te vragen.

Volgens Van Hijum staat de geloofwaardigheid van de Europese begrotingsregels op het spel nu Frankrijk en Italië niet op de vingers zijn getikt, ondanks hun ‘slappe plannen’.

642 miljoen? Er moet voorlopig geen cent extra naar het EU-project

Elsevier 29.10.2014 De Brusselse bemoeizucht is onaanvaardbaar. Niet Nederland moet zijn begroting bijstellen en verder bezuinigen, maar de feodale bureaucraten van de Europese Unie. De Nederlandse regering zou een voorbeeld moeten nemen aan de Britten.

We moeten 642 miljoen euro extra betalen aan de Europese Unie. Minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem (PvdA) hoopt nog op clementie van Brussel. De ambtenaren op Financiën waren al op de hoogte, maar premier Mark Rutte (VVD) werd pas tijdens de topontmoeting van de Europese leiders in Brussel geïnformeerd over de zogeheten naheffing.

zie ook: Waarom Frankrijk de EU in een nieuwe politieke crisis dreigt te storten

zie ook: ‘Meevallers en extra inkomsten’: zo wil Frankrijk tekort verkleinen

Nederland, hou op met dat rare hervormen

VK 28.10.2014 Nederland blijft maar doorgaan met hervormen. Allemaal in naam van Europa en modieuze ideetjes over de economie van de toekomst, een toekomst die er altijd anders uitziet dan gedacht. Het gaat weer eens niet zo goed met de Europese economie. Italië krimpt, Frankrijk stagneert, en de Duitse groeimotor sputtert. Groot-Brittannië is nu conjunctureel koploper, met drie procent groei, maar moet ineens wel twee miljard extra aan Europa afdragen omdat de economie er volgens een nieuwe rekenmethode groter is.

Groen licht voor begrotingen Europese landen

Trouw 28.10.2014 De Europese Commissie heeft vandaag het licht op groen gezet voor alle begrotingen die de eurolanden ter beoordeling aan de commissie hadden gestuurd. Dat heeft scheidend Eurocommissaris voor Economische en Monetaire Zaken, Jyrki Katainen, bekendgemaakt. Zorgenkindjes Italië en Frankrijk hebben het ook gehaald.

Verscheidene lidstaten hebben de afgelopen weken extra informatie naar Brussel moeten sturen en er zijn gesprekken met de commissie geweest over enkele bedenkingen die rezen uit de ingediende ontwerpbegrotingen. ‘Ik verwelkom het feit dat deze landen constructief hebben gereageerd op onze zorgen’, aldus Katainen, die vicevoorzitter voor Banen, Groei, Investeringen en Concurrentievermogen, in de ploeg van Jean-Claude Juncker wordt.

Groen licht voor begrotingen Europese landen

NU 28.10.2014 De Europese Commissie heeft dinsdag het licht op groen gezet voor alle begrotingen die de eurolanden ter beoordeling aan de commissie hadden gestuurd. Dat heeft vicevoorzitter voor Banen, Groei, Investeringen en Concurrentievermogen, Jyrki Katainen, bekendgemaakt.

Verscheidene lidstaten hebben de afgelopen weken extra informatie naar Brussel moeten sturen en er zijn gesprekken met de commissie geweest over enkele bedenkingen die rezen uit de ingediende ontwerpbegrotingen.

Beweeg de cursor over de lijn om de aantallen te zien. De gegevens zijn afkomstig van de Financial Times.. –

Lees meer over: Europese CommissieBegrotingsregels EU

Gerelateerde artikelen;

Brussel heeft cijfers over naheffing niet

NU 28.10.2014 De Europese Commissie is niet bij machte om alle cijfers te leveren die ten grondslag liggen aan de berekening van de naheffing van 642 miljoen euro die Nederland moet betalen.

Dat heeft een woordvoerder van de commissie dinsdag gezegd.

De naheffing is gebaseerd op nieuwe berekeningen van het nationaal inkomen van alle lidstaten. Die berekeningen zijn door de landen zelf gemaakt, en alleen de uitkomst van de sommen is naar Brussel gestuurd.

“We kunnen geen onderliggende cijfers geven, omdat lidstaten die niet met ons hebben gedeeld”, zei de woordvoerder van eurocommissaris Jacek Dominik, verantwoordelijk voor begrotingszaken.

CBS: cijfers naheffing EU van 642 miljoen euro kloppen›

NRC 28.10.2014  De cijfers die ten grondslag liggen aan de naheffing die Nederland vorige week van de Europese Unie kreeg kloppen. Dat zei Peter-Hein van Mulligen, hoofdeconoom van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in Nieuwsuur.

Premier Mark Rutte (VVD) en minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem (PvdA) waren onaangenaam verrast door de naheffing van 642 miljoen euro, die bovenop de 6,1 miljard komt die al jaarlijks aan Europa wordt betaald.

Lees meer

VANDAAG Naheffing EU Gewoon betalen, is de boodschap

VANDAAG Minister Financiën: naheffing moet anders

11:30 Dijsselbloem: Brussel moet landen met naheffing tegemoetkomen › 

27 OKT Eurocommissaris: lidstaten op 17 oktober op de hoogte van naheffing › 

27 OKT Dijsselbloem over EU: ‘Als naheffing klopt, betalen we’

Cijfers naheffing kloppen volgens CBS

NU 28.10.2014 De cijfers die ten grondslag liggen aan de naheffing die Nederland vorige week van de Europese Unie kreeg kloppen. Dat zegt Peter-Hein van Mulligen, hoofdeconoom van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in maandag in Nieuwsuur.

Premier Mark Rutte (VVD) en minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem (PvdA) waren onaangenaam verrast door de naheffing van 642 miljoen euro, die bovenop de 6,1 miljard komt die al jaarlijks aan Europa wordt betaald.

Nederland krijgt forse naheffing op EU-afdracht | Britten woest over naheffing EU | Waar komt die Europese naheffing vandaan?

Lees meer over: naheffing Europese Unie

Dijsselbloem betaalt naheffing pas als de andere landen ook cijfers tonen

VK 28.10.2014 Nederland gaat de EU-naheffing van 642 miljoen niet betalen, zolang de Europese Commissie de economische cijfers van alle 28 EU-landen niet openbaar maakt. Minister Dijsselbloem van Financiën zei vandaag in de Tweede Kamer dat hij die cijfers nodig heeft om de ‘rechtvaardigheid’ te bepalen van de naheffing.

Maar volgens een woordvoerder heeft de Europese Commissie die berekeningen van de nationale inkomens van alle lidstaten niet. ‘We kunnen geen onderliggende cijfers geven, omdat lidstaten die niet met ons hebben gedeeld.’ Het enige wat Brussel weet, zijn de uitkomsten van de sommen: de aangepaste omvang van elke economie.

Dijsselbloem: Zonder openheid naheffing niet betalen

Trouw 28.10.2014 Nederland zal zonder openheid over de cijfers in andere EU-landen de naheffing van 642 miljoen euro niet voor 1 december aan Brussel betalen. Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën zei dat vandaag bij RTL Z.

‘Ik moet het kunnen verdedigen tegenover de Nederlandse bevolking en tegenover het parlement. Zolang ik de cijfers niet kan zien, kan ik het niet verdedigen en dan ik niet voor 1 december betalen. Daarom zetten we er nu grote druk op.’ Als de cijfers openbaar zijn, kloppen en ook de verdeelsleutel over de EU-landen juist is, zal het kabinet betalen, zei Dijsselbloem eerder al.

Verwant nieuws;

‘Zonder openheid niet betalen’

Telegraaf 28.10.2014 Nederland zal zonder openheid over de cijfers in andere EU-landen de naheffing van 642 miljoen euro niet voor 1 december aan Brussel betalen. Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën zei dat dinsdag bij RTL Z.

Gerelateerde artikelen;

28-10: ‘Dijsselbloem en Rutte stuntels’

28-10: Kabinet wil alle cijfers zien

28-10: CDA: beeld naheffing onthutsend

28-10: Rutte wist niet van naheffing

27-10: Londen betaalt geen 2,1 miljard

27-10: Brussel verdedigt omstreden naheffing

Kabinet wil alle cijfers zien

Telegraaf 28.10.2014 Het kabinet wil alle cijfers van de andere EU-landen zien die gebruikt zijn bij de berekeningen die leidden tot een naheffing van 642 miljoen euro voor Nederland. Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën zei dat dinsdag in het wekelijkse vragenuurtje in de Tweede Kamer.

Dijsselbloem zei dat hij „nog steeds verbaasd” is over de naheffing van de EU, omdat Brussel nog altijd niet duidelijk heeft kunnen maken hoe het tot de rekensom is gekomen. De Nederlandse cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek kent hij, maar die van andere landen worden nog steeds geheim gehouden.

Gerelateerde artikelen;

28-10: CDA: beeld naheffing onthutsend

28-10: Rutte wist niet van naheffing

27-10: Londen betaalt geen 2,1 miljard

27-10: Brussel verdedigt omstreden naheffing

26-10: Als feiten kloppen, betaalt kabinet naheffing

Dijsselbloem wil deal maken over naheffing 642 miljoen

AD 28.10.2014 Minister Dijsselbloem (Financiën) wil snel om de tafel met de Europese Commissie en andere EU-lidstaten om te kijken of er nog wat gedaan kan worden aan de naheffing van honderden miljoenen die Nederland voor zijn kiezen krijgt. Gelet op de ongebruikelijke hoge omvang van de naheffing had ik een meer pro-communicatieve houding verwacht, Minister Dijsselbloem

Dat staat in een brief die de minister vanmorgen naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Premier Mark Rutte en Dijsselbloem waren afgelopen week onaangenaam verrast door de naheffing van ruim 642 miljoen euro. Die komt bovenop de ruim 6 miljard komt die al jaarlijks aan Europa wordt betaald.

GERELATEERD NIEUWS;

Dijsselbloem: Commissie zou meer begrip moeten tonen over naheffing

VK 28.10.2014 De Europese Commissie zou meer begrip moeten tonen voor de problemen waarvoor lidstaten zich gesteld zien door de grote naheffing. Dat schrijft minister Dijsselbloem in een brief aan de Tweede Kamer. Lidstaten moeten in de toekomst eerder geïnformeerd worden. Hij noemt de handelswijze van de Commissie ‘hoogst ongelukkig’.

Dijsselbloem wil duidelijkheid van Europa over naheffing

NU 28.10.2014  Minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën) wil duidelijkheid van de Europese Commissie over de naheffing voor Nederland van 642 miljoen euro. Bekijk hier de video – Dat zegt Dijsselbloem dinsdag op vragen van VVD-Kamerlid Mark Verheijen.

“Wij kunnen de redelijkheid van de cijfers pas beoordelen als we de cijfers van andere landen hebben. Die hebben wij tot op de dag van vandaag niet”, zegt Dijsselbloem.

Lees meer over: Naheffing Jeroen Dijsselbloem

Gerelateerde artikelen;

Rutte wist niet van naheffing

Telegraaf 28.10.2014  Premier Mark Rutte is pas tijdens de EU-top eind vorige week ingelicht over de naheffing van 642 miljoen euro die Brussel Nederland wilde opleggen. Het ministerie van Financiën wist er op dat moment al bijna een week van.

Dat blijkt uit een brief van minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën aan de Tweede Kamer. Wanneer Dijsselbloem zelf door zijn ambtenaren werd ingelicht, staat niet in de brief.

Dijsselbloem: Brussel moet landen met naheffing tegemoetkomen›

NRC 28.10.2014 Er moet bekeken worden of Brussel landen die een naheffing hebben gekregen voor de contributie van de Europese Unie, tegemoet kan komen. Dat schrijft minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem (PvdA) vanochtend in een brief aan de Tweede Kamer. Hij wil ook afspraken maken om “een situatie zoals nu ontstaan is in de toekomst te voorkomen”.

DIJSSELBLOEM ‘ONAANGENAAM VERRAST’ DOOR NAHEFFING

Gisteren zei eurocommissaris Jacek Dominik (Begrotingszaken) dat de ophef over de naheffingen hem had verrast. Volgens hem zijn de lidstaten op 17 oktober op de hoogte gesteld van de naheffingen. Hij zei ook dat geen lidstaat bezwaar had gemaakt.

Frankrijk kreeg juist geld terug van Brussel, ruim 1 miljard euro. Dat bedrag gebruikt Parijs om de begroting voor 2015 alsnog dichter bij de Europese eisen te brengen. Frankrijk zegt in totaal 3,6 miljard euro te hebben gevonden. De rest van dat bedrag komt van lagere rentebetalingen op de staatsschuld en verwachte extra inkomsten door de bestrijding van belastingontduiking.

Lees meer;

VANDAAG Gaat Nederland nu betalen?

28 OKT Minister Financiën: naheffing moet anders

28 OKT Naheffing EU Gewoon betalen, is de boodschap

27 OKT Eurocommissaris: lidstaten op 17 oktober op de hoogte van naheffing ›

28 OKT CBS: cijfers naheffing EU van 642 miljoen euro kloppen ›

Rutte pas bij EU-top ingelicht over naheffing van Brussel

NU 28.10.2014 Premier Mark Rutte is pas tijdens de EU-top eind vorige week ingelicht over de naheffing van 642 miljoen euro die Brussel Nederland wilde opleggen. Het ministerie van Financiën wist er op dat moment al bijna een week van. Dat blijkt uit een brief (pdf) van minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën aan de Tweede Kamer. Wanneer Dijsselbloem zelf door zijn ambtenaren werd ingelicht, staat niet in de brief.

Peter-Hein van Mulligen, hoofdeconoom van het CBS, liet maandag al weten dat de cijfers die ten grondslag liggen aan de naheffing kloppen.

Nederland krijgt forse naheffing op EU-afdracht | Britten woest over naheffing EU | Waar komt die Europese naheffing vandaan?

Lees meer over: Naheffing

Kritiek Kamer op Rutte en Dijsselbloem

Trouw 28.10.2014 De oppositie in de Tweede Kamer heeft felle kritiek op het optreden van premier Mark Rutte en minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem rond de naheffing van 642 miljoen euro die Nederland aan Brussel moet betalen.

Volgens CDA-leider Sybrand Buma is het optreden van Rutte en Dijsselbloem ‘van een ongehoorde stunteligheid’ en hebben ze langs elkaar heen gewerkt.

‘Dijsselbloem en Rutte stuntels’

Telegraaf 28.10.2014 De oppositie in de Tweede Kamer heeft felle kritiek op het optreden van premier Mark Rutte en minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem rond de naheffing van 642 miljoen euro die Nederland aan Brussel moet betalen.

Volgens CDA-leider Sybrand Buma is het optreden van Rutte en Dijsselbloem „van een ongehoorde stunteligheid” en hebben ze langs elkaar heen gewerkt. Hij vindt dat de rekening voorlopig niet betaald moet worden. Eerst moet duidelijk worden „wat werkelijk aan de hand is”

Gerelateerde artikelen;

28-10: Kabinet wil alle cijfers zien

28-10: CDA: beeld naheffing onthutsend

28-10: Rutte wist niet van naheffing

27-10: Londen betaalt geen 2,1 miljard

27-10: Brussel verdedigt omstreden naheffing

26-10: Als feiten kloppen, betaalt kabinet naheffing

CDA: beeld naheffing onthutsend

Telegraaf 28.10.2014 Het beeld over de communicatie in het kabinet over de naheffing van de EU is „onthutsend”. CDA-Tweede Kamerlid Eddy van Hijum zegt dat dinsdag in een reactie op de Kamerbrief van minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën over de kwestie.

Uit de brief blijkt dat Financiën al vanaf 17 oktober op de hoogte was, maar dat premier Mark Rutte pas tijdens de EU-top een week later werd ingelicht. Wanneer Dijsselbloem zelf door zijn ambtenaren werd ingelicht, is niet duidelijk. Dijsselbloem had Rutte eerder moeten informeren, vindt Van Hijum.

Gerelateerde artikelen;

28-10: Rutte wist niet van naheffing

27-10: Brussel verdedigt omstreden naheffing

26-10: Als feiten kloppen, betaalt kabinet naheffing

26-10: Roemer: kabinet wist van naheffing

24-10: Oppositie eist uitleg naheffing

24-10: Dijsselbloem zeer verrast

23-10: ‘Opheldering naheffing EU’

23-10: Brussel eist miljoenen aan naheffing van Nederland

Rutte wist niet van naheffing

Telegraaf 28.10.2014 Premier Mark Rutte is pas tijdens de EU-top eind vorige week ingelicht over de naheffing van 642 miljoen euro die Brussel Nederland wilde opleggen. Het ministerie van Financiën wist er op dat moment al bijna een week van.

De Europese lidstaten werden op vrijdag 17 oktober ingelicht over de herberekeningen en herzieningen die er toe leidden dat Nederland voor 1 december 642 miljoen euro extra moet betalen aan Brussel en de Britten zelfs meer dan 2 miljard. Voor Nederland kwam de omvang „als een verrassing”, schrijft Dijsselbloem. „Dit geldt voor de meeste lidstaten en zelfs voor de Commissie.”

Dat blijkt uit een brief van minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën aan de Tweede Kamer. Wanneer Dijsselbloem zelf door zijn ambtenaren werd ingelicht, staat niet in de brief.

PVV: Motie van wantrouwen als EU-heffing wordt betaald

Trouw 28.10.2014 Als Nederland de Europese naheffing van 642 miljoen euro betaalt, zal de PVV een motie van wantrouwen tegen het kabinet indienen. Dat heeft PVV-leider Geert Wilders vandaag aangekondigd. De laatste motie van wantrouwen van de PVV tegen het kabinet dateert van september. Wilders diende toen zo’n motie in bij de algemene politieke beschouwingen, omdat het kabinet extra geld uitgeeft aan ontwikkelingshulp en asielzoekers maar de ouderen volgens de PVV in de steek laat en de zorg afbreekt.

PVV dreigt weer met motie

Telegraaf 28.10.2014 Als Nederland de Europese naheffing van 642 miljoen euro betaalt, zal de PVV een motie van wantrouwen tegen het kabinet indienen. Dat heeft PVV-leider Geert Wilders dinsdag aangekondigd.

Hij bevestigde daarmee een bericht van de NOS. Wilders is het oneens met de naheffing. „In een tijd van crisis waarin de burger wordt gepakt met lagere pensioenen, hogere belastingen en minder zorg is het onaanvaardbaar dat het kabinet Brussel extra spekt.” Een kabinet dat zich daarbij neerlegt, moet volgens Wilders opstappen. „Genoeg is genoeg; geen cent dus of naar de koning.”

PVV dreigt weer met motie van wantrouwen om naheffing

NU 28.10.2014 Als Nederland de Europese naheffing van 642 miljoen euro betaalt, zal de PVV een motie van wantrouwen tegen het kabinet indienen. Dat heeft PVV-leider Geert Wilders dinsdag aangekondigd. Hij bevestigde daarmee een bericht van de NOS. Wilders is het oneens met de naheffing.

”In een tijd van crisis waarin de burger wordt gepakt met lagere pensioenen, hogere belastingen en minder zorg is het onaanvaardbaar dat het kabinet Brussel extra spekt.” Een kabinet dat zich daarbij neerlegt, moet volgens Wilders opstappen. ”Genoeg is genoeg; geen cent dus of naar de koning.”

Lees meer over: Naheffing

Gerelateerde artikelen;

Brussel verdedigt naheffing: cijfers komen van landen zelf

Elsevier 27.10.2014 Het ziet er niet naar uit dat lidstaten, waaronder Nederland en Groot-Brittannië, onder de naheffing van de Europese Unie (EU) uitkomen. Europees Commissaris Jacek Dominik (Begroting) verdedigde de extra bijdrage maandag.

Dominik wijst erop dat de naheffing is berekend aan de hand van cijfers die de landen zelf hebben ingeleverd. Nederland moet waarschijnlijk 642 miljoen euro betalen en Groot-Brittannië 2,1 miljard. Andere landen krijgen geld terug.

Signaal

Eurocommissaris Dominik zegt verbaasd te zijn over de felle reactie van de Britse premier David Cameron, nadat de Financial Times het bedrag donderdagavond onthulde. Tot de bekendmaking was er geen enkel signaal van de Britten dat zij bedenkingen hadden bij de naheffing.

Bezuinigingen

Premier Mark Rutte (VVD) en minister Jeroen Dijsselbloem(PvdA, Financiën) noemden de naheffing vrijdag een ‘onaangename verrassing’. Dijsselbloem maakte zondagavond in televisieprogramma Nieuwsuur wel duidelijk dat Nederland het bedrag gaat betalen als ‘feiten en cijfers kloppen’.

Commentaar;

Syp Wynia: Braverik Nederland draait weer eens op voor een Brusselse rekening

Lees ookZo wordt het bbp berekend volgens de nieuwe methode

zie ook;

15 okt Frans gebrek aan discipline is arrogant, en gevaarlijk voor de euro

9 okt Lagarde vreest recessie, Dijsselbloem vindt zorgen overdreven

Kabinet betaalt naheffing als de feiten kloppen

NU 27.10.2014 Als de ”feiten en cijfers kloppen” betaalt Nederland de Europese  naheffing van 642 miljoen euro aan Brussel. Dat zei minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën) zondagavond in het televisieprogramma Nieuwsuur.

Omdat de begroting voor volgend jaar al klaar is, zou dat volgens hem ”gewoon een tegenvaller” zijn. ”Ik ga er niet voor bezuinigen”, zei de minister.

Nederland krijgt forse naheffing op EU-afdracht | Britten woest over naheffing EU | Waar komt die Europese naheffing vandaan?

Lees meer over: naheffing

Gerelateerde artikelen;

Eurocommissaris: lidstaten op 17 oktober op de hoogte van naheffing

NRC 27.10.2014  De ophef die is ontstaan over de naheffingen die enkele EU-landen, waaronder Nederland, hebben gekregen heeft de Europese Commissie verrast. Dat heeft eurocommissaris Jacek Dominik, verantwoordelijk voor de Europese begroting, gezegd. Volgens hem waren de lidstaten sinds 17 oktober op de hoogte.

De uitlatingen van Dominik lijken in strijd met verklaringen van premier Mark Rutte (VVD) en minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem (PvdA). Volgens hen heeft Nederland op ambtelijk niveau om opheldering gevraagd over de naheffing, nadat de cijfers op 17 oktober waren meegedeeld.

VERRASSING

Zowel minister Dijsselbloem van Financiën als premier Rutte zeiden verbaasd te zijn over de naheffing. Niet zozeer dát er een bedrag extra betaald zou moeten worden – er was al wel duidelijk dat dat eerder bekend was bij de landen – maar dat het bedrag zo hoog is uitgevallen. Dijsselbloem zei gisteren in het tv-programma Nieuwsuur dat hij wel van plan is te gaan betalen, maar dan moet het bedrag echt kloppen.

CAMERON WIL NIET BETALEN

In tegenstelling tot Nederland is Groot-Brittannië niet bereid te gaan betalen. Het kreeg de grootste naheffing van de Europese Commissie, ruim 2,1 miljard. Hij zwoer de “onrechtvaardige” rekening op “elke mogelijke manier” te zullen aanvechten. Tegenover zijn collegaleiders zou hij een gematigder toon hebben aangeslagen en alleen zijn zorgen hebben geuit over de deadline, die al zo vroeg is, schrijft ReutersLEES VERDER

Lees meer;

VANDAAG Dijsselbloem over EU: ‘Als naheffing klopt, betalen we’

25 OKT Cameron voelt zich geflikt door Brussel

24 OKT Toelichting EC op naheffing maakt het voor Rutte alleen maar onduidelijker ›

24 OKT Naheffing 642 mln, Rutte ontstemd

23 OKT Rutte onaangenaam verrast door EU-heffing van 642 miljoen ›

Vertrouwen producenten in economie neemt fors toe

Trouw 27.10.2014 Het vertrouwen van Nederlandse producenten in de economie is in oktober fors gestegen. Dat maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vandaag bekend.

  •  Een week geleden meldde het CBS al dat het consumentenvertrouwen in oktober is toegenomen

De index van het producentenvertrouwen verbeterde van min 0,2 in september tot 2,0. De verbetering is volgens het CBS vooral toe te schrijven aan een veel positiever oordeel over de verwachte productie en de orderportefeuille in de komende 3 maanden. ‘Daarentegen is het oordeel over de voorraden gereed product wat minder positief dan vorige maand’, aldus het CBS.

De bezettingsgraad ligt in het vierde kwartaal tot nu toe op het niveau van het tweede kwartaal. In het derde kwartaal was voor het eerst in 1 jaar sprake van een daling.

Roemer gelooft onwetendheid kabinet over naheffing niet

Trouw 26.10.2014 SP-leider Emile Roemer denkt dat Nederland de Europese naheffing van 642 miljoen euro gewoon gaat betalen. Hij gelooft er ook niets van dat het kabinet hier niets van af wist.

‘Ik denk dat ze meer voor de bühne een aardig verhaal houden alsof ze zwaar verrast zijn’, zei Roemer in het televisieprogramma Buitenhof. ‘Ik denk dat ze voor een groot deel echt wel wisten wat er aan zat te komen, dat ze misschien over de exacte hoogte wellicht een beetje zijn geschrokken. Maar dat ze naar buiten toe groots willen overkomen.’

Roemer: kabinet wist van naheffing

Telegraaf 26.10.2014 SP-leider Emile Roemer denkt dat Nederland de Europese naheffing van 642 miljoen euro gewoon gaat betalen. Hij gelooft er ook niets van dat het kabinet hier niets van af wist.

„Ik denk dat ze meer voor de bühne een aardig verhaal houden alsof ze zwaar verrast zijn”, zei Roemer zondag in het televisieprogramma Buitenhof. „Ik denk dat ze voor een groot deel echt wel wisten wat er aan zat te komen, dat ze misschien over de exacte hoogte wellicht een beetje zijn geschrokken. Maar dat ze naar buiten toe groots willen overkomen.”

Gerelateerde artikelen;

24-10: Oppositie eist uitleg naheffing

24-10: Cameron betaalt Brussel niet

24-10: Dijsselbloem zeer verrast

23-10: ‘Opheldering naheffing EU’

23-10: Brussel eist miljoenen aan naheffing van Nederland

Betaalde Nederland jarenlang te weinig?

Trouw 25.10.2014 Door een nieuwe rekenmethode blijkt de Nederlandse economie 7, 6 procent groter, en de afdracht aan de EU hoger dan gedacht.

De meeste landen krijgen juist geld terug, zoals Frankrijk (1 miljard), Duitsland (780 miljoen) en Denemarken (320 miljoen).

Waarom moet Nederland extra geld betalen?
De Europese Unie wordt gefinancierd uit bijdragen van de lidstaten naar draagkracht. Ieder land moet een percentage van de economie afdragen. Daarom wordt het bedrag regelmatig – ook met terugwerkende kracht – aangepast, net zoals de voorlopige en de definitieve aanslag van burgers bij de Belastingdienst kan verschillen. Zo kan de economie meer groeien of krimpen dan verwacht, of beïnvloeden nieuwe regels voor statistische berekeningen het bedrag.

Het lijkt dan ook niet te gaan om een poging van de Europese Commissie om extra geld voor de EU op te halen. Uit een gelekte notitie met een overzicht van de bedragen blijkt dat naast Nederland (640 miljoen) ook het Verenigd Koninkrijk (2,1 miljard) en Italië (340 miljoen) moeten bijbetalen.

Oppositie eist uitleg over naheffing EU

Trouw 24.10.2014 Vrijwel de gehele oppositie in de Tweede Kamer eist uitleg van het kabinet over de naheffing van 642 miljoen euro die Nederland aan Brussel moet betalen. De oppositiepartijen CDA, D66, SP, PVV, ChristenUnie, SGP en GroenLinks willen voor dinsdag 12 uur duidelijkheid van premier Mark Rutte en minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën.

De Kamerleden willen onder meer weten op welke berekeningen de naheffing is gebaseerd en of het kabinet op enig moment expliciet akkoord is gegaan met de berekening. Ze willen ook weten of het kabinet de verzekering heeft gekregen dat er geen sprake zou zijn van een extra afdracht met terugwerkende kracht.

Oppositie eist uitleg naheffing

Telegraaf 24.10.2014 Vrijwel de gehele oppositie in de Tweede Kamer eist uitleg van het kabinet over de naheffing van 642 miljoen euro die Nederland aan Brussel moet betalen. De oppositiepartijen CDA, D66, SP, PVV, ChristenUnie, SGP en GroenLinks willen voor dinsdag 12 uur duidelijkheid van premier Mark Rutte en minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën.

Gerelateerde artikelen;

24-10: Cameron betaalt Brussel niet

24-10: Dijsselbloem zeer verrast

23-10: ‘Opheldering naheffing EU’

23-10: Brussel eist miljoenen aan naheffing van Nederland

Zo wordt het bbp berekend volgens de nieuwe methode

Elsevier 24.10.2014 Door een nieuwe rekenmethode wordt het bruto binnenlands product (bbp) veel groter. Nederland moet daardoor een hogere afdracht betalen aan Brussel. Hoe wordt het bbp berekend?

En opeens was de Nederlandse economie 45 miljard euro groter. Niet dat het zo goed gaat: het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gebruikt een nieuwe methode om de omvang van de economie – het bruto binnenlands product – te meten.

Braverik Nederland draait weer eens op voor een Brusselse rekening

Elsevier 24.10.2014 Naheffing? Nederland is al twintig jaar naar verhouding de grootste betaler van de Europese Unie. Nederland is al twintig jaar naar verhouding de grootste betaler van de Europese Unie. Omdat het CBS zo braaf het onderste uit de kan haalt, gaat de contributie naar Brussel verder omhoog.

Nederland heeft van de Europese Commissie de afgelopen week een schimmige ‘naheffing’ opgelegd gekregen van 642 miljoen euro, met de opdracht het geld voor 1 december over te maken. Waarop die naheffing is gebaseerd en waar die voor nodig is, is vooralsnog onduidelijk.

Volgens premier Mark Rutte (VVD) betreft het een ‘onaangename verrassing’ die ‘heel veel vragen oproept’. Volgens hem schuilt de verrassing in de enorme hoogte van de naheffing. Rutte wil die ‘tot op de bodem uitzoeken’, waarbij hij een juridische procedure niet uitsluit.

Niet gerekend op extra miljoenen voor Brussel

‘Verrast’ door naheffing

Telegraaf 24.10.2014 Minister Jeroen Dijsselbloem is „zeer onaangenaam verrast” over de forse naheffing die Nederland krijgt op de afdracht aan Brussel. Nederland heeft een naheffing gekregen van de Europese Commissie van 642 miljoen euro. De minister benadrukte dat het kabinet zich er niet zo maar bij neerlegt en uitzoekt waar het precies over gaat.

Dijsselbloem zei dit vrijdag in Brussel, voorafgaand aan overleg. Hij gaf aan dat hij met een dergelijk bedrag geen rekening heeft gehouden in de begroting.

Zie ook:

Minister Dijsselbloem ‘niet blij’ met naheffing Europese Commissie

NRC 24.10.2014 De onduidelijkheid over de naheffingen die de Europese Commissie zou treffen tegen sommige EU-lidstaten, waaronder Nederland, is alleen maar groter geworden. Dat zei premier Mark Rutte vanavond na afloop van een EU-top in Brussel. “De onduidelijkheid blijft, en eerlijk gezegd is die alleen maar toegenomen. De Europese Commissie is er niet in geslaagd de mist weg te nemen.”

Minister Dijsselbloem van Financiën is “niet blij” met het bericht over de honderden miljoenen die Nederland extra moet betalen aan de EU. Hij doelt op het bedrag van 627 miljoen euro, maar zegt in een reactie ook: “Blijkbaar is er een tabel op internet gezet, zonder dat er van tevoren iets over is gemeld aan de lidstaten. Dus ook in die zin zijn we verrast.”

WAAROM MOET NEDERLAND RUIM 600 MILJOEN BETALEN AAN BRUSSEL?

Volgens RTL Z komt het erop neer dat het Centraal Bureau voor de Statistiek de afgelopen tijd beter is gaan rekenen. Het CBS heeft nu onder andere meer zicht op de enorme omvang van de ZZP-economie, inzicht in onze salarissen en in snelgroeiende sectoren zoals de ICT.
Het nadeel van die betere gegevens is: nu blijken we rijker te zijn dan we dachten. Nederland is economisch groter dan aanvankelijk werd gedacht. En dat heeft als gevolg dat de bijdrage die we aan Brussel moeten betalen, hoger uitvalt.

RUTTE OOK VERRAST

Gisteren reageerde premier Rutte op het bericht. Hij was net als Dijsselbloem ook “onaangenaam verrast”. Nederland gaat in discussie met de Europese Commissie over het bedrag en gaat de kwestie tot op de bodem uitzoeken, liet de premier gisteravond weten. LEES VERDER

Lees meer over de kwestie in het artikel Naheffing 642 mln, Rutte ontstemd (€). 

Lees meer;

23 OKT Rutte onaangenaam verrast door EU-heffing van 642 miljoen ›

VANDAAG Naheffing 642 mln, Rutte ontstemd

2013 Teruglezen liveblog: na Politieke Beschouwingen wacht achterkameroverleg ›

2013 Dijsselbloem hoort eis 2,8 procent ‘voor het eerst’, maar is niet verrast ›

7 FEB Rutte stipt homokwestie aan in kort gesprek met Poetin ›

Dijsselbloem zeer verrast over naheffing

Trouw 24.10.2014 Minister Jeroen Dijsselbloem is ‘zeer onaangenaam verrast’ over de forse naheffing die Nederland krijgt op de afdracht aan Brussel.Nederland heeft een naheffing gekregen van de Europese Commissie van 642 miljoen euro. De minister benadrukte dat het kabinet zich er niet zo maar bij neerlegt en uitzoekt waar het precies over gaat.

Dijsselbloem zei dit vrijdag in Brussel, voorafgaand aan overleg. Hij gaf aan dat hij met een dergelijk bedrag geen rekening heeft gehouden in de begroting.

Dijsselbloem ‘zeer onaangenaam verrast’ over naheffing EU

NU 24.10.2014 Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën is ”zeer onaangenaam verrast” over de forse naheffing die Nederland krijgt op de afdracht aan Brussel. Nederland heeft een naheffing gekregen van de Europese Commissie van 642 miljoen euro.

De minister benadrukte dat het kabinet zich er niet zo maar bij neerlegt en uitzoekt waar het precies over gaat. Dijsselbloem zei dit vrijdag in Brussel, voorafgaand aan overleg. Hij stelde dat hij met een dergelijk bedrag geen rekening heeft gehouden in de begroting.

Volgens Dijsselbloem gaat het om een reguliere naheffing op basis van een revisie van statistische bronnen. Dat gebeurt regelmatig, zei de minister. ”Dat heeft tot nu toe alleen geleid tot kleine correcties, maar nu komt er ineens een groot bedrag uit. In die zin is dat zeer verrassend.”

Gerelateerde artikelen;

Nederland krijgt forse naheffing op EU-afdracht 23-10-14

‘Opheldering naheffing EU’

Telegraaf 23.10.2014 De VVD en het CDA willen opheldering van het kabinet over een naheffing voor dit jaar van de Europese Commissie. Het gaat volgens de Britse zakenkrant Financial Times gaan om een bedrag van 642 miljoen euro.

„Naheffing EU-afdracht verkeerde boodschap op verkeerd moment. Raar verhaal. Kabinet opheldering gevraagd. Lijkt op straf voor goed presteren”, twitterde het VVD-Tweede Kamerlid Mark Verheijen. Zijn CDA-collega Eddy van Hijum gebruikte hetzelfde medium om zijn ongenoegen kenbaar te makken. „Het moet niet gekker worden.” Elbert Dijkgraaf (SGP) spreekt van een „bizarre stijging”.

Rutte wil forse EU-naheffing ‘tot op de bodem’ uitzoeken

Trouw 24.10.2014 Nederland heeft een flinke naheffing gekregen op de afdracht aan Brussel voor dit jaar. De Britse krant Financial Times berichtte vanavond dat het gaat om 642 miljoen euro. Voor Nederland komt dit als ‘een onaangename verrassing en roept het heel veel vragen op’, reageert premier Mark Rutte tegenover persbureau ANP.

Meer over

Rutte onaangenaam verrast door EU-heffing van 642 miljoen›

NRC 23.10.2014 Premier Mark Rutte is “onaangenaam verrast” door de naheffing van 642,7 miljoen euro die de Europese Commissie volgens de Britse krant Financial Times wil opleggen. Nederland gaat in discussie met de Europese Commissie over de naheffing en gaat de kwestie tot op de bodem uitzoeken, laat de premier vanavond weten.

Nederland is het geld verschuldigd omdat de economie het sinds 1995 beter heeft gedaan dan eerder was gemeld. Dat blijkt uit een voorlopige herberekening van de commissie, schreef het Britse dagblad.

Lees meer;

13:58 Toelichting EC op naheffing maakt het voor Rutte alleen maar onduidelijker ›

VANDAAG Naheffing 642 mln, Rutte ontstemd

2013 Timmermans: Britten bij EU houden – geen referendum in Nederland ›

2013 Frankrijk en Duitsland: er bestaat geen ‘Europa à la carte’ ›

2013 Europa-speech Cameron is vrijdag, in Nederland – ‘hij ziet bondgenoot in ons’ ›

‘Verrassing’ uit Brussel: naheffing van 642 miljoen euro

Elsevier 23.10.2014 Nederland heeft een ‘onaangename verrassing’ gekregen uit Brussel. Het gaat om een flinke naheffing op de afdracht aan de Europese Unie voor dit jaar van 642 miljoen euro. Premier Mark Rutte (VVD) gaat dit ‘tot op de bodem’ uitzoeken.

De Financial Times berichtte donderdag over de naheffing voor Nederland, en het Verenigd Koninkrijk. De Britten moeten 2,1 miljard euro extra betalen.

Afdracht

In Europa wordt net als in de rest van de wereld een nieuwe rekenmethode toegepast, waardoor de economie groter is dan eerder werd berekend.

Plan

De Commissie wil met het extra geld het gat in de begroting van dit jaar dichten. De Europese lidstaten en het Europees Parlement moeten nog met dit plan instemmen. Of dat gaat lukken, is nog maar de vraag.

Rutte laat weten dat hij de kwestie ‘tot op de bodem’ wil uitzoeken en heeft hierover al contact gehad met de Britse premier David Cameron. ‘Als ik zeg tot de bodem uitzoeken, betekent dit dat we naar alle aspecten kijken, inclusief juridische. Het is nu nog te vroeg om op de uitkomsten daarvan vooruit te lopen.’

De afdracht aan Brussel is berekend aan de hand van het bruto binnenlands product, alles wat burgers en een land verdienen. Doordat de Nederlandse economie nu op papier groter is, moet ons land meer afdragen aan de Unie.

Bij de nieuwe rekenmethode worden ook inkomsten uit criminele activiteiten meegerekend. Vorig jaar kwam het bbp met deze rekenmethode uit op 643 miljard euro, 45 miljard euro hoger dan met de oude methode.

De nieuwe rekenmethode heeft het kabinet eerder ook voordelen opgeleverd. Door het gegroeide bbp komt het begrotingstekort over 2013 met terugwerkende kracht niet op 2,5, maar op 2,3 procent van het bbp uit, en op comfortabele afstand van de 3-procentsnorm die de EU oplegt.

zie ook;

23 okt Nederland krijgt naheffing op EU-afdracht

22 okt Gevecht over EU-begroting 2015 kan beginnen

4 okt Investeringen telecomsector nemen vlucht

Nederland krijgt naheffing op EU-afdracht

Trouw 23.10.2014 Nederland heeft een flinke naheffing gekregen op de afdracht aan Brussel voor dit jaar. De Britse krant Financial Times berichtte vanavond dat het gaat om 642 miljoen euro. Voor Nederland komt dit als ‘een onaangename verrassing en roept het heel veel vragen op’, reageert premier Mark Rutte tegenover persbureau ANP.

Dit is een onaangename verrassing en roept heel veel vragen op; Mark Rutte.

De verrassing zit hem in de enorme hoogte van de naheffing, aldus de premier. Dus dat betekent niet dat Nederland zomaar een cheque uitschrijft, maar de kwestie ‘tot op de bodem gaat uitzoeken’, benadrukte Rutte.

Meer over;

Brussel eist miljoenen aan naheffing van Nederland

Telegraaf 23.10.2014 Nederland heeft een naheffing van de Europese Unie van €642 miljoen gekregen. De oorzaak is een nieuwe rekenmethode en een veel beter presterende economie dan in andere landen in de EU. Door de nieuwe rekenmethode van de Europese commissie is de omvang van de Nederlandse economie een stuk groter.

Door deze nieuwe methode groeit het Nederlandse bbp, waarop de jaarlijks afdrachten aan de EU zijn gebaseerd, fors. Onder andere omdat de Nederlandse economie het beter deed dan ingeschat. De commissie wil met de extra aanslagen haar gat in de begroting van dit jaar dichten.

LEES OOK;

Dijsselbloem: Geen angst voor nieuwe crisis

Telegraaf 23.10.2014 Ondanks alle zorgen en dalende beurskoersen duikt de Nederlandse economie niet in een nieuwe recessie en zal ze volgend jaar gewoon groeien. Dat stelt Eurogroep-voorzitter Jeroen Dijsselbloem in een exclusief gesprek met De Telegraaf.

,,Het is nog niet genoeg, maar de groei in Europa trekt aan”, aldus de Nederlandse bewindsman, die vandaag tijdens de Europese top in Brussel een groeiplan zal presenteren aan de regeringsleiders van de 28 lidstaten.

Gerelateerde artikelen;

23-10: Jeroen Dijsselbloem: ‘De crisis is niet terug’

‘Begrotingsregels gelden voor iedereen’

NU 23.10.2014 De Europese begrotingsregels gelden voor alle landen in Europa. Dat benadrukt premier Mark Rutte donderdag bij aankomst in Brussel voor tweedaags overleg met zijn collega’s.

”De afspraken zijn helder. En alle landen moeten zich daaraan houden.”

Tijdens de top staat het klimaat centraal, maar achter de schermen zal er beslist worden gesproken over de begrotingen van de landen voor volgend jaar, zei Rutte.

Frankrijk heeft al gezegd zich niet te houden aan eerder gemaakte afspraken met de Europese Commissie in Brussel om het tekort onder de norm van 3 procent terug te dringen.

oktober 29, 2014 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , , , , , , , , , | 5 reacties

Kredietcrisis – De nasleep met SNS Reaal en verder – deel 4

Gezond !!!

De Nederlandse banken zijn gezond en solide en kunnen weer tegen een stootje. Dat blijkt uit de eerste resultaten van de zeer belangrijke Europese bankenstresstest, die zojuist door de Europese Centrale Bank bekend zijn gemaakt. Zowel ING Bank, ABN Amro, Rabobank als SNS Bank krijgen daarbij van de toezichthouder uit Frankfurt een voldoende voor hun balanspositie en andere financiele kerncijfers.

001_rb-image-1629424

Euforie over geslaagde Europese bankentest is zeer voorbarig – Ja, de grote Europese banken hebben de zogenoemde ‘stresstest’ doorstaan. Maar de suggestie van Europese leiders dat de economie uit de problemen is, is veel te optimistisch. De resultaten van de stresstest van de Europese Centrale Bank (ECB) zijn bemoedigend. De meeste grote banken in Europa zijn geslaagd: ze hebben genoeg kapitaal om grote tegenslagen te overleven. Grote banken die niet zijn geslaagd, hebben – relatief – weinig extra kapitaal nodig. Maar Europa is niet uit de problemen.

Risico’s

Europese leiders schetsten de stresstest vooraf als een keerpunt in de economische crisis waarin Europa zich al jaren bevindt. Vooral de banken vormen een probleem: die hebben te weinig buffers, namen te grote risico’s en doen, vooral de laatste jaren, te weinig om de economie te steunen door geld uit te lenen.

ANP-29766731.jpg

Niemand zakte voor de ECB-stresstest, maar toch is de uitslag pijnlijk – Tevredenheid alom bij de Nederlandse banken én hun toezichthouder. Geen van de zevenfinanciële instellingen zakt voor het grote boekenonderzoek van de Europese Centrale Bank. Maar de uitkomst is ook pijnlijk en dat heeft drie redenen.

Hoge verborgen verliezen

De Nederlandse banken blijken op verborgen verliezen ter hoogte van 3,8 miljard euro te zitten. In heel Europa zijn er maar vier landen waar die verliezen hoger zijn: Duitsland, Frankrijk, Italië en Griekenland.

De Rabobank krijgt klappen

Opvallend is ook dat vooral Rabo in de hoek zit waar de klappen vielen. In alle typen leningenportefeuilles  zijn bij Rabo de meeste  verborgen problemen aangetroffen. In totaal bedragen de benodigde afschrijvingen 2,1 miljard euro – meer dan de helft van de verliezen van de zeven banken.

Reden voor paniek?

Niet als je het DNB-Directeur Bankentoezicht Jan Sijbrand vraagt. Die spreekt van een “bijvangst” van “één tot twee dozijn” probleempunten per bank waar de banken de komende tijd op worden aangesproken.

Nederlandse banken doorstaan ‘stresstest’: vier vragen – De Europese Centrale Bank (ECB) heeft het afgelopen jaar 130 grootste banken in Europa aan een zogenoemde ‘stresstest’ onderworpen. Daaruit is gebleken dat in elk geval de Nederlandse financiële instellingen er goed voor staan. Dat heeft de ECB zondag bekendgemaakt. Elsevier zet vier vragen en antwoorden over deze bankentest op een rij.

De ECB vond wel enkele tekortkomingen in de boeken van de Nederlandse banken. Daardoor kwam de kapitaalpositie van die banken wat lager uit dan ze zelf eind vorig jaar inschatten, maar de instellingen bleven ruimschoots binnen de door de ECB gestelde norm.

Dat zorgt voor opgeluchte reacties. ‘Ze bevestigen de sterke kapitaalpositie van de bank,’ meldt de Rabobank. Gerrit Zalm, bestuursvoorzitter van de ABN Amro, zegt ‘heel tevreden’ te zijn.

De banken werden aan een stevige stresstest onderworpen om te zien of ze bij een diepe economische crisis overeind blijven staan. De ECB heeft de balansen van de banken doorgelicht om te kijken of er geen verborgen verliezen waren. De centrale bank wilde vaststellen of banken de waarde van hun bezittingen en de risico’s die ze lopen, goed inschatten.

De stresstest is strenger dan de onderzoeken van 2010 en 2011. Toen slaagden SNS Reaal en Dexia voor die test, maar moesten ze later toch met veel overheidsgeld worden gered.

Over een paar dagen, begin november, neemt de ECB het toezicht over de grote Nederlandse banken, en ongeveer 120 andere banken in de eurozone, over van de nationale toezichthouders zoals De Nederlandsche Bank.

Dat is het ‘startschot’ tot de veelbesproken bankenunie, het stelsel van veiligheidsmaatregelen waartoe Brussel vorig jaar heeft besloten om te voorkomen dat er ooit weer een nieuwe eurocrisis kan ontstaan.

Het diepgravende onderzoek was nodig om de uitgangspositie van de banken te kennen voordat zij toetreden tot de bankenunie. Dit nieuwe stelsel moet voorkomen dat omvallende banken nog langer gered moeten worden door belastingbetalers. Banken moeten zich in de toekomst zelf redden.

25 Europese banken zakken voor belangrijke test ECB›  De vier grote Nederlandse banken zijn overtuigend geslaagd voort het grote balansonderzoek van de Europese Centrale Bank (ECB). ING, Rabobank, ABN Amro en SNS Reaal, en verder ook RBS Nederland en de Bank Nederlandse Gemeenten en de Nederlandse Waterschapsbank beschikken allen over ruim voldoende kapitaalbuffers. Dat maakte de ECB zojuist bekend.

Bankenunie

De ECB in Frankfurt heeft bijna een jaar gewerkt aan het onderzoek. Op 4 november neemt de ECB het toezicht over de grote Nederlandse banken, en ongeveer 120 andere banken in de eurozone, over van de nationale toezichthouders zoals De Nederlandsche Bank (DNB). Daarmee begint officieel de Bankenunie, het stelsel van veiligheidsmechanismes waartoe Europa vorig jaar heeft besloten om te voorkomen dat er ooit weer een nieuwe eurocrisis kan ontstaan. Het balansonderzoek, waarbij de ECB de balansen grondig heeft doorgelicht op verborgen verliezen, was nodig om de uitgangspositie van de banken te kennen voordat zij toetreden tot de Bankenunie.

Reden voor paniek?

Niet als je het DNB-Directeur Bankentoezicht Jan Sijbrand vraagt. Die spreekt van een “bijvangst” van “één tot twee dozijn” probleempunten per bank waar de banken de komende tijd op worden aangesproken.

De ECB liet de banken alle hoeken van de kamer zien – Morgen wordt alles anders. Om twaalf uur ’s middags publiceert de Europese Centrale Bank (ECB) de uitkomst van haar grote balansonderzoek (asset quality review, AQR) bij de 128 belangrijkste banken van de eurozone. Ook zeven Nederlandse banken (ING, Rabobank, ABN Amro, SNS Reaal, RBS Nederland, De Nederlandse Waterschapsbank en de Bank Nederlandse Gemeenten) krijgen zondag elk een rapport.

Op hetzelfde moment publiceert de Europese Bankenautoriteit (EBA) de uitkomst van de stresstest die zij afgelopen zomer heeft uitgevoerd bij 123 banken, niet alleen in de eurozone, maar in de hele Europese Unie. Waar de ECB de boeken van de banken grondig heeft doorgelicht, heeft de EBA gecontroleerd of de banken bestand zijn tegen een nieuwe, gefingeerde financiële crisis. Samen vormen deze onderzoeken de zogeheten Comprehensive Assessment, het definitieve oordeel over de bankensector in de eurozone.

Lees alles over SNS Reaal in het speciale DFT Dossier over de nationalisatie van de bankverzekeraar.

Lees ookWat u moet weten over het Libor-schandaal en de Rabobank

Klik hier voor het DFT-dossier met alle verhalen over het Libor-schandaal bij Rabobank Klik hier voor alle berichten over het Libor-schandaal.

Klik hier voor het speciale DFT Dossier om alle verhalen over het Libor-schandaal bij Rabobank terug te lezen.

Klik hier om te downloaden:  Brief Dijsselbloem banken.pdf.pdf

BANKENTOEZICHT

Klik hier om te downloaden: Toekomstgericht bankieren.pdf.pdf

Hof oordeelt over klachten nationalisatie SNS – Telegraaf 02.04.2015 Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg oordeelt op 9 april of de Nederlandse staat fouten heeft gemaakt bij de nationalisatie van de bank SNS Reaal. Het hof boog zich over de klachten van 373 effectenbezitters en dertien bedrijven uit de hele wereld.Dat maakte het hof donderdag bekend. De aandelen- en obligatiehouders vinden dat zij de dupe zijn geworden van de overname van de bank door de overheid. De procedure zou te snel zijn gegaan.

Werd overheid misleid door top SNS REAAL? Grondig onderzoek graag! – Elsevier 16.02.2015 De minister van Financiën denkt toch nog te gaan verdienen aan redding van SNS REAAL. De kans dat dit gaat lukken, is erg klein.

Minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem (PvdA) wist afgelopen weekend verzekeraar Vivat (voorheen REAAL) voor 150 miljoen euro te verkopen aan de Chinese verzekeraar Anbang.

Dat was 2,25 miljard lager dan de boekwaarde van 2,4 miljard euro. Dijsselbloem spreekt van ‘een goede transactie’ – en wijselijk niet van een goede deal.

Europa moet over het nationaliseren van banken gaan, niet de minister – VK 12.12.2014 Het is geen goed idee als de minister van Financiën op eigen houtje banken kan nationaliseren. Hij moet deze bevoegdheid, zoals afgesproken, afstaan aan Europa.

Tijdens de financiële crisis werden de gebreken van nationaal toezicht en nationale afwikkeling van internationale banken op pijnlijke wijze blootgelegd.

Deze gebeurtenis ligt nog vers in het geheugen !!

Op 1 februari 2013 nationaliseerde onze minister van Financiën bank-verzekeraar SNS REAAL. Ook nu is de minister nog bevoegd tot nationalisatie van onder meer systeemrelevante banken. Maar zal dat in de toekomst ook zo blijven?

Eerst over dat laatste. NRCQ praat je hier in twee minuten bij over wat er nu precies aan de hand was met de salarisverhoging van de bestuurders van ABN-Amro. Het was een dossier dat Nederland in de ban hield en dat we in onze kranten en op onze sites in detail volgden.

De week begon met de bankiers die zwichtten voor de politieke druken hun loonsverhoging terugschroefden. Maar die bankiers wezen meteen naar de politiek. ‘Minister Dijsselbloem zou ons verdedigen’, riepen ze. In een bijzonder verhelderend interview met economieredacteuren Teri van der Heijden en Chris Hensen zei ook ABN-commissaris Peter Wakkie dat de ‘toenmalige minister in 2009 heeft gezegd: ik moet goede mensen hebben en ik ga ze dit pakket bieden. Als hij had gezegd: dit is een staatsbank en je krijgt 150.000, dan had hij die mensen niet binnengekregen’.

Nog geen vijf uur na die publieke verdediging in onze kolommen, werd Peter Wakkie zelf geofferd‘niet vertrokken vanwege de ophef over de salarisverhoging, maar vanwege de ophef die hij zélf heeft veroorzaakt’. Overigens ‘gedijt deze advocaat juist in crises. Hij is er groot mee geworden’, schreef collega Jeroen Wester woensdag in een mooi portret van deze ‘hulplijn voor corporate Nederland’.

In dit debat over salarissen van bankiers zei VNO-baas Hans de Boer donderdag in een interview met Philip de Witt Wijnen dan weer dat de ‘sfeer van jaloezie hier investeerders wegjaagt’.

Misschien klopt het dus wel dat ‘Nederlanders geobsedeerd zijn door geld en dat ze van ophef houden’. Dat beweerde althans Sabine Vandeputtedie na een correspondentschap voor de VRT van ruim twee jaar in ons land terugkeert naar Vlaanderen. ‘Soms ben ik bang dat ik niet als een leuker mens terugkeer’, zei ze tegen onze correspondent in België, Tijn Sadée. ‘Ik merk aan mezelf dat ik in Nederland een grotere mond kreeg’.

En om dit hoofdstukje af te ronden: ‘Ik zweer/beloof dat ik mijn functie integer en zorgvuldig zal uitoefenen’. Dat beloven dezer dagen 90.000 werknemers bij de Nederlandse banken. In elk geval vond next-columnist Christiaan Weijts ‘de beste grap van 1 april‘.

DNB: Financiële sector veel steviger – 14.04.2015 De Nederlandse financiële sector is een stuk stabieler dan vorig jaar. Dat meldt De Nederlandsche Bank (DNB) vandaag in het halfjaarlijkse rapport Overzicht Financiële Stabiliteit (OFS). Levensverzekeraars zijn echter de uitzondering op de regel. Voor hen zijn de risico’s juist toegenomen. Klik hier om te downloaden:  OFS DNB.pdf.pdf

Het ontluikende economisch herstel in het eurogebied en Nederland blijft omgeven door neerwaardse financiële-stabiliteitsrisico’s, schrijft DNB in een toelichting.

Stresstesten ingehaald

De stresstesten die DNB voor de sector had opgesteld en doorgerekend zijn inmiddels ingehaald door de realiteit, waarin de rente nog lager staat dan in de stresstest.

Nog vier grote banken schikken voor valutafraude en betalen 5,2 miljard

NRC 20.05.2015  Na UBS hebben nog vier grote internationale banken een schikking getroffen vanwege fraude met wisselkoersen. Naast de Amerikaanse grootbanken JPMorgan Chase en Citigroup zijn dat ook het Britse Barclays en Royal Bank of Scotland (RBS), zo melden Amerikaanse toezichthouders. Samen betalen de banken 5,8 miljard dollar (5,2 miljard euro).

EERDER SCHIKTE UBS AL

De miljardenschikking van de vier grote banken komt enkele uren nadat het Zwitserse UBS bekendmaakte dat het een schikking had getroffen met Amerikaanse autoriteiten. De bank betaalt 545 miljoen euro vanwege fraude met wisselkoersen. De Financial Timessuggereerde vanmorgen al dat UBS niet de enige bank zou zijn.

Het is niet voor het eerst dat de banken geld betalen vanwege wanpraktijken op de geldmarkt. Eind vorig jaar troffen dezelfde banken – aangevuld met het Britse HSBC – al een schikking van 2,6 miljard pond (3,6 miljard euro). Dezelfde banken waren eerder ook al betrokken bij fraude met het rentetarief Libor.  LEES VERDER

Lees meer;

9:43 UBS krijgt Amerikaanse boete voor valutafraude – Libor-boete verhoogd ›

24 APR Ook Deutsche Bank schikt in ‘Libor’

24 APR In vijf minuten bijgepraat: de Libor-boete van Deutsche Bank

2014 Vijf mondiale banken krijgen in totaal 2,7 miljard euro boete ›

2014 ‘Banken schikten dit jaar voor recordbedrag van 56 miljard dollar’ ›

lees ook: Miljardenboetes banken in valutaschandaal

lees ook: Miljoenenschikking UBS in libor- en valutaschandaal

Gerelateerde artikelen;

20-05: Vijf vragen over de Forex-boetes

Waarom Rabobank niet wordt vervolgd om Libor

Elsevier 19.05.2015 Klanten van de bank vroegen het gerechtshof om medewerkers toch te laten vervolgen. Medewerkers en oud-medewerkers van de Rabobank die betrokken waren bij de veelbesproken affaire om de Libor-rente, worden hiervoor niet vervolgd. Klanten van de bank vroegen het gerechtshof om medewerkers toch te laten vervolgen.

Het Openbaar Ministerie besloot eerder zelf niet over te gaan tot vervolging. De bank had al een schikking getroffen met toezichthouders en de bank heeft een boete betaald van 70 miljoen euro.

Manipuleren

Klanten van de bank waren het hier niet mee eens en stapten naar de rechter. De klanten houden de betrokken medewerkers, de raad van bestuur en de bank zelf strafrechtelijk aansprakelijk ‘voor het uit eigen gewin manipuleren van de wereldwijd bepalende rentetarieven onder de naam Libor en Euribor’.

Teruglezen uit 2013

Michiel Dijkstra: ‘Kennelijk kunnen machtige banken de verleiding om rentetarieven te beïnvloeden niet weerstaan. Goed dat hun invloed wordt beperkt.’ Lees nu >

Het gerechtshof vindt dat het geen toegevoegde waarde heeft om deze zaak voor te leggen aan een strafrechter, omdat de Rabobank al een schikking heeft getroffen en een boete heeft betaald. ‘Ook de strafrechter kan aan de organisatie niet veel anders dan een boete opleggen.’

zie ook;

21 apr Waarom schade van negatieve euribor-rente wel meevalt

Hof: Rabobank niet vervolgd voor Libor-fraude

Trouw 19.05.2015 Rabobank hoeft niet te worden vervolgd vanwege de zogeheten Libor-fraude, zo heeft het gerechtshof in Den Haag vandaag besloten. Het hof wijst het verzoek tot vervolging af dat een aantal klanten vorig jaar indiende.

Het hof oordeelt dat het voorleggen van de zaak aan een strafrechter geen toegevoegde waarde heeft. Die kan niet veel anders doen dan de bank een boete opleggen, zoals in 2013 al is gebeurd. Van de toenmalige bestuurders kan volgens het hof niet vastgesteld worden of ze ‘opzettelijk en uit eigen gewin of ernstig nalatig’ hebben gehandeld. Een aantal bij de fraude betrokken medewerkers die niet meer bij de bank werken worden al door buitenlandse autoriteiten vervolgd , terwijl voor medewerkers die nog wel voor Rabobank actief zijn strafvervolging niet mogelijk is op basis van het opgebouwde dossier.

Rabobank wordt niet vervolgd voor fraude met Libor›

NRC 19.05.2015  Het OM hoeft Rabobank niet te vervolgen om fraude met het rentetarief Libor. Een aantal klanten van de bank had dat geëist, maar het gerechtshof in Den Haag wees dat verzoek vandaag af. Rabobank schikte de Libor-zaak in 2013 al voor 774 miljoen euro en is daarmee voldoende beboet, aldus het hof.

Het verder vervolgen van Rabobank is zodoende niet meer van “toegevoegde waarde”, aldus het gerechtshof. In een zaak zou de rechter namelijk weinig anders kunnen dan de bank een boete op te leggen en die heeft Rabobank dus al betaald. En ook het vervolgen van werknemers of oud-werknemers van de bank heeft weinig zin, oordeelde het hof.

Lees meer;

2014 Rabobank-medewerker bekent fraude met Libor-rente ›

2014 Kamer wil opheldering over vertrekbonus Rabo-bankier Schat ›

2014 Amerika vervolgt opnieuw Rabobankmedewerkers

2014 Kwam de Rabobank te goed weg met Libor-schikking?

2014 Alleen schikken is niet genoeg, zegt Spong

Rabobank niet vervolgd voor Libor-fraude

Telegraaf 19.05.2015 Hoewel de Rabobank het vertrouwen van de rechtsorde en de financiële markten ernstig heeft geschaad vanwege de manipulatie met de Libor-rentetarieven, zal de bank in Nederland niet strafrechterlijk worden vervolgd. Dat heeft het Gerechtshof in Den Haag vandaag bekendgemaakt.

Rabobank betaalde in 2013 al 774 miljoen euro om de kwestie te schikken met toezichthouders in binnen- en buitenland. Een aantal klanten van de bank vond dat niet genoeg en diende vorig jaar een klacht in. Maar het hof gaat niet mee in het verlangde bevel tot vervolging, oordeelde het dinsdag. naar aanleiding van een klacht van klanten van de Rabobank.

ZIE OOK:

27 Rabobankiers ondervraagd in Liborschandaal

10 Vragen over het Libor-schandaal

‘Bankiers moeten zelf verantwoordelijk worden voor risico’s’

VK 17.05.2015 Bankiers hebben veel fouten gemaakt en jarenlang amoreel gehandeld. Die ‘ongewenste situatie’ is in het geval van Nederland deels verbeterd. Dat zei voormalig bankier en oud-minister van Financiën Onno Ruding vandaag in het televisieprogramma Buitenhof, waar hij debatteerde met Joris Luyendijk over diens boek ‘Dit kan niet waar zijn’. Ruding erkende dat de prikkels en het bonussysteem voor bankiers verkeerd waren. Ook hij vindt dat bankiers zelf volledig verantwoordelijk moeten worden voor de risico’s.

‘Kuifje’ Luyendijk sluit zijn triomftocht af

Lees hier een reportage terug over Joris Luyendijk die een lezing gaf over zijn bestseller over de perverse prikkels in het financiële systeem.

Ruding erkent fouten bankiers

Telegraaf 17.05.2015 Bankiers hebben veel fouten gemaakt en jarenlang amoreel gehandeld. Die ‘ongewenste situatie’ is in het geval van Nederland deels verbeterd. Dat zei voormalig bankier en oud-minister van Financiën Onno Ruding zondag in het televisieprogramma Buitenhof, waar hij debatteerde met Joris Luyendijk over diens boek ‘Dit kan niet waar zijn’. Ruding erkende dat de prikkels en het bonussysteem voor bankiers verkeerd waren. Ook hij vindt dat bankiers zelf volledig verantwoordelijk moeten worden voor de risico’s.

Terugkijken: Joris Luyendijk in debat met ‘bankiersadel’ Onno Ruding

NRC 17.05.2015 Het beeld dat Joris Luyendijk distilleerde uit zijn gesprekken met anonieme spelers in de Londense City is de afgelopen tijd vaak herhaald: de financiële sector is veel gevaarlijker dan we beseffen. Dat was zo voor 2008 en dat is nog steeds zo in 2015, ondanks de diepe afgrond waar we met zijn allen even in hebben gekeken. Buitenhof nodigde Luyendijk uit voor een debat met oud-bankier en voormalig minister van Financiën (CDA) Onno Ruding. Dat werd een interessant gesprek. LEES VERDER

‘ABN gewild bij buitenlandse belegger’

Telegraaf 15.05.2015 De belangstelling onder buitenlandse investeerders om te beleggen in ABN Amro is groot. Dat zegt topman Gerrit Zalm in gesprek met De Financiële Telegraaf. De belangstelling is wereldwijd.

„De belangstelling is groot voor ABN Amro. Ze beschouwen het als een interessante belegging, een goede bank die mooie resultaten laat zien”, aldus Zalm.

De interesse van beleggers komt nu voornamelijk uit het buitenland. „Dat zijn vooral beleggers uit de VS, uit Groot-Brittannië en Azië. Eigenlijk wereldwijd.”

Stevige winst voor ABN; bank ‘betreurt’ ophef over topsalarissen

VK 13.05.2015 ABN AMRO presenteerde vandaag de hoogste kwartaalwinst in vier jaar tijd, doordat het bedrijf begin dit jaar meer dan een half miljard euro winst maakte. Bestuursvoorzitter Gerrit Zalm kwam niet alleen met vrolijk nieuws: hij blikte ook terug op de commotie rond de bestuursbeloningen, die hij ‘betreurt’.
‘We betreuren oprecht de verhoging van het vaste salaris en de impact die dit heeft gehad op ABN AMRO, onze klanten en medewerkers, en andere belanghebbenden’, aldus Zalm. Om deze reden hebben we de verhoging teruggedraaid. We begrijpen dat er tijd nodig zal zijn om het vertrouwen in ABN AMRO te herstellen en zullen hier hard aan werken’.

GERELATEERDE ARTIKELEN;

De volgende salarisrel bij ABN Amro valt nu al uit te tekenen

Deze vijf zouden ABN Amro wél kunnen leiden

Dijsselbloem: ‘Seinen nog niet op groen voor ABN’

Flink meer winst voor ABN Amro – hoogste profijt in 4 jaar tijd›

NRC 13.05.2015 ABN Amro heeft in het eerste kwartaal 44 procent meer winst gemaakt dan een jaar eerder. De winst van 543 miljoen euro betekende de hoogste kwartaalwinst in de afgelopen vier jaar.

Als de heffing vanwege de nationalisatie van SNS niet wordt meegerekend – ABN was daar vorig jaar 67 miljoen euro aan kwijt – lag de winst zelfs driekwart hoger dan een jaar eerder. Dat maakte de bank vanochtend bekend.

Gisteren raadde De Nederlandsche Bank de Nederlandse banken aan om te anticiperen op de strengere, meer uniforme Europese regels. Die vallen waarschijnlijk negatief uit voor Nederland omdat de hypotheken hier relatief hoog zijn.

Zalm gaat in het persbericht ook nog in op de ophef over de inmiddels weer teruggedraaide salarisverhoging: “We betreuren oprecht de verhoging van het vaste salaris en de impact die dit heeft gehad op ABN Amro, onze klanten en medewerkers, en andere belanghebbenden. Om deze reden hebben we de verhoging teruggedraaid. We begrijpen dat er tijd nodig zal zijn om het vertrouwen in ABN Amro te herstellen en zullen hier hard aan werken, door elke dag weer het klantbelang centraal te stellen.”

Waar ABN Amro en Zalm niet op ingaan, is de uitgestelde beursgang van de in 2008 genationaliseerde bank. Naar aanleiding van de omstreden salarisverhoging stelde minister Dijsselbloem (Financiën, PvdA) het besluit hierover uit. Zalm schrijft in de verklaring alleen dat de “door ons behaalde financiële resultaten mij vertrouwen geven in de toekomst”.

AEGON

Aegon bracht vanochtend ook zijn kwartaalcijfers naar buiten. De verzekeraar moest onverwacht veel levensverzekeringen uitkeren in de VS. De nettowinst daalde op jaarbasis met een vijfde tot 316 miljoen euro. De onderliggende winst voor belastingen kwam uit op 469 miljoen euro, 6 procent minder dan een jaar eerder. De omzet steeg met een derde tot 2,75 miljard euro, mede geholpen door de sterke dollar. De verkoop van levensverzekeringen nam met een vijfde toe tot 551 miljoen euro.

Lees ook: Waarom boos zijn over bonussen werkt en Waarom ABN Amro nog altijd niet naar de beurs gaat.

Lees meer;

2013 ‘Vandaag persconferentie Dijsselbloem over toekomst ABN’ – omzet daalt ›

2012 Sterk eerste kwartaal voor Aegon ›

2004 Dollar treft Aegon in de nettowinst

2012 ABN AMRO maakt meer winst, maar wacht ‘ongunstig’ kwartaal ›

2006 Winst voor Aegon, Fortis op schema ›

DNB waarschuwt banken alvast voor strengere kapitaalseisen›

NRC 12.05.2015  Nederlandse banken worden waarschijnlijk hard geraakt door strengere internationale regels over hoeveel kapitaal banken moeten aanhouden om een hypotheeklening af te dekken. De directies van de banken kunnen daar het beste nu al rekening mee houden, waarschuwt De Nederlandsche Bank (DNB) vandaag. Het Bazel-comité dat over de internationale bankregels gaat, is van plan om banken minder bewegingsruimte te geven in de kapitaalvereisten. Nu hebben banken veel vrijheid om zelf te bepalen wat het risico is, en dus hoeveel geld ze aanhouden om die risico’s af te dekken. Bazel wil de interne risicomodellen en de kapitaalvereisten meer standaardiseren.

Lees meer;

2014 Nederlandse banken zijn kampioen kosten doorberekenen

2009 Brussel en Bazel: grotere reserves banken

2014 Kampioen kosten doorberekenen

2014 Banken lobbyen met succes tegen strenge regels

2011 Strengere eisen aan banken

‘Spijt van overname ABN Amro’

Telegraaf 11.05.2015   Topbankier Andrea Orcel van UBS, de belangrijkste architect van de desastreus afgelopen overname van ABN Amro door het bankentrio Fortis, RBS en Santander, kijkt met spijt terug op de deal, die uitliep op het grootste financiële drama uit de geschiedenis van de lage landen.

Orcel toont zijn berouw vandaag in een interview met de Financial Times. Na de deal waarbij het bankentrio voor €72 miljard ABN Amro overnam met als doel de Nederlandse bankgigant onderling te verdelen, moesten het Belgische Fortis, het Britse RBS en ABN Amro worden genationaliseerd om een acute bankencrisis te voorkomen.

‘Miljardenboetes voor banken om valutafraude’

Telegraaf  11.05.2015  Een groep internationale banken zal deze week miljardenboetes krijgen voor de manipulatie van wisselkoersen. Dat meldden persbureau Bloomberg en de Britse krant The Sunday Times.

Bronnen rond de zaak meldden aan Bloomberg dat woensdag de schikking moet worden bereikt. Het gaat volgens de ingewijden om de Britse banken Barclays en RBS, het Amerikaanse Citigroup en JPMorgan Chase, en het Zwitserse UBS. The Sunday Times schrijft dat Barclays en RBS een totale boete krijgen van circa 3 miljard pond. De Amerikaanse banken zouden ieder ongeveer 1 miljard dollar moeten betalen. De banken zouden verder ook schuld bekennen aan de fraude.

‘Banken krijgen $5 miljard boete’

Telegraaf 11.05.2015 Zakenbanken Barclays, JP Morgan, RBS en Citigroup en mogelijk UBS moeten samen $5 miljard aan boetes betalen, omdat ze de valuatakoersen hebben gemanipuleerd.

Dat meldt de Financial Timesmaandagmiddag. UBS onderhandelt nog met de Amerikaanse justitie en zal mogelijk een zelfde soort bedrag moeten aftikken.

Barclays zou de hoogste boete krijgen, de bank moet ongeveer £2 miljard betalen. Alle vier de banken hebben besloten om schuld te bekennen, de boete te betalen en verder te gaan, aldus de Financial Times, om zo nadere strafvervolging te ontlopen

Personeel ING wil meer begrip van bedrijfstop

Telegraaf 11.05.2015 Het personeel van ING heeft vanmiddag op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders om meer inlevingsvermogen gevraagd van de commissarissen van de bank in de salarisrel die recent uitbrak.

De voorzitter van de ondernemingsraad van ING Nederland riep president-commissaris Jeroen van der Veer en commissaris Henk Breukink, voorzitter van de beloningscommissie, op om ’meer empathie’ voor het personeel in Nederland. „Het zijn de medewerkers in Nederland die dagelijks door klanten, familie en vrienden worden aangesproken op de beloningsdiscussie. Zij zijn de ambassadeurs van ING. Het personeel in Nederland is maar 30% van het personeelsbestand wereldwijd, maar zij krijgen wel 100% van de commotie over zich heen. U zou meer rekening moeten houden met de positie van ING medewerkers in Nederland.”

De korte verklaring van de OR-voorzitter kreeg applaus vanuit de zaal.

Verslaggever Jarco de Swart volgt via Twitter de uitkomsten van de aandeelhoudersvergadering van ING op de voet.

Lees meer over; ing aandeelhoudersvergadering bonus

Topbestuurders mogen niet geschorst worden bij alleen een verdenking

NU 08.05.2015  Alleen een verdenking van ongeschiktheid of onbetrouwbaarheid van topmensen van grote financiële instellingen, mag niet tot een schorsing leiden.

Minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën) wilde dat De Nederlandsche Bank (DNB) en de financiële waakhond AFM een bevoegdheid hiervoor kregen, maar trekt dat onderdeel uit een wetsvoorstel terug.

Aanleiding daarvoor is een negatief advies van de Raad van State op dit punt. Die vond zo’n aanwijzing van de toezichthouders aan banken, verzekeraars of pensioenfondsen te ingrijpend voor de betrokkene.

Lees meer over: Topbestuurders

Topbestuurders niet schorsen bij verdenking

Telegraaf 08.05.2015  Alleen een verdenking van ongeschiktheid of onbetrouwbaarheid van topmensen van grote financiële instellingen mag niet leiden tot hun schorsing. Minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën) wilde dat De Nederlandsche Bank (DNB) en de financiële waakhond AFM een bevoegdheid hiervoor kregen, maar trekt dat onderdeel uit een wetsvoorstel terug.

Aanleiding daarvoor is een negatief advies van de Raad van State op dit punt. Die vond zo’n aanwijzing door de toezichthouders aan banken, verzekeraars of pensioenfondsen te ingrijpend voor de betrokkene. Dijsselbloem schrapt nu dit onderdeel uit een wetsvoorstel over de financiële markten dat hij deze week heeft ingediend bij de Tweede Kamer.

ING-topman is ‘moedig’

Telegraaf 07.05.2015 ING-topman Ralph Hamers vindt zijn loonsverhoging van bijna 30 procent terecht, omdat het 20 procent minder is dan hem ooit is beloofd. “Het getuigt juist van moed dat ik een verlaging van 20 procent accepteer”, zei hij donderdag volgens de NOS.

Naar ING Groep detailpagina >

Lees ook; Ralph Hamers: Spaarrente kan nog lager

GERELATEERDE ARTIKELEN;

07-05: ‘Kredietgroei ING hoger dan verwacht’

07-05: Fors meer winst voor ING

06-05: Winstsprong Société Générale

05-05: HSBC voert winst op

04-05: Vooruitblik: ING boekt meer winst

ING boekt flink meer winst, ook NN Group schrijft zwarte cijfers›

NRC 07.05.2015 ING heeft flink meer winst geboekt in het eerste kwartaal van dit jaar ten opzichte van een jaar eerder. De onderliggende nettowinst viel met bijna 1,2 miljard euro 43 procent hoger uit dan in de eerste maanden van 2014. De voormalige verzekeraar van ING, NN Group (Nationale Nederlanden) boekte een nettowinst van 485 miljoen euro.

ING, dat vanochtend de kwartaalcijfers bekendmaakte, dankt de positieve cijfers vooral aan een flinke groei van het aantal verstrekte kredieten. Dat wijst volgens de bank op het feit dat de economie weer aantrekt in de landen waar ING actief is. ING voorziet dit jaar een groei van de Nederlandse economie van 1,5 procent. Daarnaast hoefde de bank minder geld opzij te leggen om eventuele verliezen op slechte leningen op te vangen.

Lees ook in NRC Handelsblad: ING keert voor het eerst sinds crisis dividend uit (€) en kom op NRC Q alles te weten over de kunstcollectie van de bank: Kunst op je werk, wat doet dat er eigenlijk toe?

Lees meer

7 MEI ING boekt 1,2 miljard winst in ‘zeer sterk’ kwartaal

11 FEB ING keert voor het eerst sinds crisis dividend uit

2014 ING ziet winst verzevenvoudigen ›

2014 Forse winststijging ING en Nationale-Nederlanden

2014 ING brengt niet 70 maar 77 miljoen aandelen Nationale Nederlanden naar de beurs

Fors meer winst voor ING

Telegraaf 07.05.2015  ING heeft in het eerste kwartaal fors meer winst gemaakt dan een jaar eerder. De bank profiteerde onder meer van een sterke groei van de leningenportefeuille. Ook hoefde minder geld opzij te worden gelegd om eventuele verliezen op slechte leningen op te vangen. Dat maakte ING donderdag bekend.

De onderliggende nettowinst viel met 1,19 miljard euro 43 procent hoger uit dan een jaar eerder. Ten opzichte van de voorgaande periode was sprake van een ruime verdubbeling. De winst onder de streep, waarin ook de resultaten meetellen van verkochte verzekeringsonderdelen waar ING nog een belang in heeft, bedroeg 1,77 miljard euro. Dat was een jaar eerder door eenmalige afboekingen nog een verlies van 1,92 miljard euro.

KOERS: ING GROEP

ZIE OOK: ‘Kredietgroei ING hoger dan verwacht’

Banken moeten hun buffers sterk vergroten

VK 30.04.2015 In de nasleep van de financiële crisis is veel gesproken over het aanscherpen van het bankentoezicht. De bankenlobby heeft echter essentiële veranderingen in de kern van het toezicht geblokkeerd. Banken hebben nog steeds te kleine kapitaalbuffers. Om de bankensector echt veiliger te maken, moet dit veranderen. Met grotere kapitaalbuffers komen banken minder snel in de problemen. Mocht overheidsingrijpen onvermijdelijk zijn, dan zal dat in ieder geval minder belastinggeld kosten.

RBS schrijft rode cijfers door lasten

Telegraaf 30.04.2015 De Britse bank Royal Bank of Scotland (RBS) heeft in het eerste kwartaal van dit jaar een verlies geleden, door herstructureringskosten en lasten voor de vermeende manipulatie van wisselkoersen. Dat maakte RBS donderdag bekend.

Het nettoverlies bedroeg 446 miljoen pond (620 miljoen euro), tegen een winst van 1,2 miljard pond een jaar eerder. RBS nam een reorganisatielast van 453 miljoen pond en zette 856 miljoen pond opzij voor juridische kosten, waaronder 334 miljoen pond voor de vermeende valutamanipulatie. Branchegenoot Barclays maakte woensdag nog bekend een extra last van 800 miljoen pond te nemen vanwege de mogelijke manipulatie van de valutamarkt.

Rechter: DNB niet aansprakelijk voor schade bankroet DSB

Telegraaf 29.04.2015 Toezichthouder De Nederlandsche Bank is niet aansprakelijk voor schade die partijen hebben geleden door het faillissement van DSB Bank. Dat heeft de rechtbank in Amsterdam bepaald.

Dat blijkt uit het vonnis van de rechtbank, waar RTL Z over bericht. De zaak was aangespannen door de curatoren van DSB en stichtingen van gedupeerde klanten.

De curatoren en de stichtingen hadden een claim neergelegd van €600 miljoen tot €1 miljard. Die wijst de rechter dus af. “Van een schending van enige algemene zorgvuldigheidsnorm door DNB is geen sprake”, zo staat in het vonnis. De eisende partijen moeten opdraaien voor de proceskosten, van ruim €10.000.

 DNB niet aansprakelijk bij…

Telegraaf 29.04.2015 Zij stelden dat DNB nooit een bankvergunning had mogen verlenen aan de bank van Dirk Scheringa. Daarnaast zou DNB fouten hebben gemaakt bij het toezicht op DSB en bij het verstrekken van noodfinanciering aan de bank.

De Amsterdamse rechter veegt die stelling echter van tafel. Dat DSB uiteindelijk failliet is gegaan “betekent echter niet dat het toezicht van DNB reeds daarom zou hebben gefaald”, stelt de rechtbank in zijn uitspraak. “DNB kan er niet voor instaan dat de onder toezicht staande instellingen niet failliet gaan.”

Ook is niet gebleken dat DNB ‘in redelijkheid geen vergunning had mogen verlenen aan DSB’. Bovendien hebben de eisende partijen niet genoeg onderbouwd dat hun positie nu beter zou zijn geweest als DNB wél eerder had ingegrepen.

DNB niet verantwoordelijk voor schade na omvallen DSB Bank›

NRC 29.04.2015 De Nederlandsche Bank hoeft niet op te draaien voor de schade die ontstond na het omvallen van DSB Bank. Tot dat oordeel kwam de rechtbank van Amsterdam woensdag. Dat de bank van oud-politieman Dirk Scheringa in 2009 omviel, wil niet betekenen dat DNB fouten heeft gemaakt, zo vond de rechter.

Ook kan toezichthouder DNB nooit garanderen dat “onder toezicht staande banken niet failliet gaan”, zo oordeelde de rechtbank:

“Zo is niet gebleken dat DNB al in een eerder stadium had moeten begrijpen dat de cultuur bij DSB meebracht dat een hardere aanpak dan gebruikelijk nodig was. Ook is niet komen vast te staan dat DNB in redelijkheid geen vergunning aan DSB Bank had mogen verlenen.”

Lees meer;

2014 DNB: geen schikking curatoren DSB Bank

2013 Curatoren DSB claimen schadevergoeding van De Nederlandsche Bank › ECONOMIE

2014 Delta Lloyd voelt dat DNB geen tandeloze toezichthouder meer is

2010 Gert Karsten wil geld zien voor wat DSB Bank hem heeft aangedaan

2009 Wat gebeurt er nu met mijn spaargeld?

‘RBS eist geld van onder meer ABN Amro’

Telegraaf 29.04.2015 De Britse bank Royal Bank of Scotland (RBS) eist geld van ABN Amro, de Nederlandse staat, Ageas en BNP Paribas Fortis. Dat meldde de Belgische zakenkrant De Tijd woensdag op basis van onder meer het jaarverslag van Ageas over 2014.

RBS en Fortis, waarvan verzekeraar Ageas de rechtsopvolger is, vormden samen met het Spaanse Banco Santander een consortium dat in 2007 ABN AMRO van de beurs haalde en onderling verdeelde. Na die overname liet RBS zich uitkopen uit een joint venture die ABN had met Bank of New York Mellon. Fortis zou daarbij bepaalde garanties hebben afgegeven, maar zich niet aan de afspraken hebben gehouden.

Het amorele systeem waarin wij leven

Trouw 28.04.2015 Joris Luyendijk onderzocht in Londen hoe de mannen en vrouwen van het grote geld leven en denken. Ze schakelen de moraal gewoon uit, is zijn conclusie. Maar let op: ‘In Nederland gebeurt precies hetzelfde, en niet alleen bij de banken.’ Buitenstaanders zien dat het amorele systeem leidt tot immorele uitkomsten.

Zijn boek is een verslag van antropologisch veldwerk in de City, het financiële centrum van Londen, maar nu hij door Nederland trekt en lezingen geeft in alle hoeken en gaten, hoort Joris Luyendijk overal hetzelfde: Wat u beschrijft, gebeurt bij ons ook. De bezieling is verbannen uit ons werk, de waarde ervan gaat verloren, alles wat overblijft zijn meetbare doelen, cijfers, rendementen, targets. ‘Dit kan niet waar zijn’ staat op nummer één in de boeken toptien, niet omdat het over Londen gaat, maar omdat het over ons gaat: de City is overal.

Verwant nieuws;

Hogere kosten drukken winst ASN

Telegraaf 22.04.2015 ASN Bank, het ‘duurzame’ onderdeel van de genationaliseerde SNS Bank, heeft vorig jaar door hogere kosten de nettowinst zien dalen met 12,3 procent tot 58,6 miljoen euro. Dat maakte ASN woensdag bekend.

Ten opzichte van 2013 stegen de kosten met 78,5 procent tot 68,2 miljoen euro. ASN moest eenmalig 21 miljoen euro bijdragen aan de nationalisering van het financieel concern SNS Reaal. De bank was ook meer geld kwijt aan personeelskosten door uitbreiding van het aantal werknemers, aldus directeur Ewoud Goudswaard in een toelichting. ASN telt momenteel circa 135 medewerkers.

‘Grote aversie loonsverhoging bankentop’

Telegraaf 20.04.2015 Onder de bevolking heerst grote afkeer tegen het opschroeven van de lonen van topbestuurders in de financiële wereld, constateert vakbeweging FNV.

„Niet alleen omdat tegelijkertijd medewerkers worden ontslagen en zij al jaren nauwelijks salarisverhoging hebben gekregen. Maar ook omdat velen de financiële sector medeverantwoordelijk houden voor de economische crisis. Het voelt onrechtvaardig.”

Uit onderzoek in opdracht van FNV blijkt dat bijna vier op de vijf Nederlanders wil dat de nieuwste salarisverhogingen van topbestuurders van banken en verzekeraars worden teruggedraaid.

Aan de peiling die werd uitgevoerd door het bureau Motivaction deden meer dan 1000 Nederlanders mee.

Onder de bevolking heerst grote afkeer tegen het opschroeven van de lonen van topbestuurders in de financiële wereld, constateert vakbeweging FNV.

Vakbond wil vinger in de pap bij beloningsbeleid banken

Telegraaf 20.04.2015  De FNV wil dat vakbondsbestuurders een plek krijgen in de raad van commissarissen van banken en verzekeraars. Op die manier hoopt de vakbond meer grip te krijgen op het beloningsbeleid in de financiële sector, maakte FNV-bestuurder Carla Kiburg maandag bekend.

Aanleiding van het plan is de recente commotie over salarisverhogingen bij de top van ING en ABN AMRO. De vakbond was fel tegen die besluiten en zoekt manieren om dit in toekomst voor te zijn.

CNV stelt hogere eisen wegens lonen ING-top

Telegraaf 20.04.2015 CNV stelt hogere eisen aan ING bij de cao-onderhandelingen wegens de loonsverhoging van topman Ralph Hamers en zijn medebestuurders. Zo wil de vakbond dat alle werknemers naast een hoger salaris ook een winstuitkering krijgen.

In maart bleek uit het jaarverslag van de bank dat het vaste salaris van Hamers wordt verhoogd van 1,27 miljoen euro vorig jaar naar 1,63 miljoen euro in 2015. Bij goed presteren wacht hem ook nog een bonus die kan oplopen tot 20 procent van zijn basissalaris.Ook andere bestuurders gaan flink meer verdienen.

Topman verzekeraar ASR zag vrijwillig af van bonus

NRC 16.04.2015 Topman Jos Baeten van de genationaliseerde verzekeraar ASR heeft vorig jaar vrijwillig afgezien van zijn bonus. Hij deed dat omdat hij wilde voorkomen dat er maatschappelijke en publieke ophef over zijn beloning zou ontstaan. Dat blijkt uit het vandaag nabeurs verschenen jaarverslag van het concern.

Baeten vindt volgens een ingewijde weliswaar nog steeds dat hij recht had op die bonus, maar hij had geen zin in commotie rond zijn persoon. De stap van Baeten is opmerkelijk. Vorige maand ontstond grote ophef over een verhoging van het vaste salaris voor de top van ABN Amro. Zes van de zeven bestuurders kregen er in 2014 een ton bij, bovenop de 608.000 euro die zij reeds verdienden.

ABN Amro verdedigde die verhoging fel, omdat de top daar contractueel gezien recht op had. Maar onder grote publieke en politieke druk draaide ABN Amro de verhoging uiteindelijk toch terug. President-commissaris Rik van Slingelandt verklaarde later in een hoorzitting in de Tweede Kamer dat de raad van commissarissen, die over de beloning van bestuurders gaat, bij haar besluit had “onderschat” hoeveel commotie er zou ontstaan.  MEER OP NRC Q

 Compensatie uitzendkrachten ING

Telegraaf 15.04.2015 ING gaat een groep uitzendkrachten compenseren voor het mislopen van een ontslagvergoeding. De bank doet dat in samenwerking met de uitzendbureaus. ING maakte dit woensdag bekend.

De compensatie geldt voor uitzendkrachten die twee jaar ononderbroken bij ING hebben gewerkt en die in de periode van 1 januari 2015 tot 1 juli 2015 hun baan bij ING verliezen. Dat zijn er circa 275.

ING compenseert ontslagen uitzendkrachten›

NRC 15.04.2015 ING gaat een groep uitzendkrachten compenseren voor het mislopen van een ontslagvergoeding. De bank doet dat in samenwerking met de uitzendbureaus. ING maakte dit vandaag bekend, zo meldt ANP.

Daarmee loopt de bank vooruit op het debat van morgen in de Tweede Kamer, naar aanleiding van de rel over het “lozen” van uitzendkrachten door ING.

REL OVER OMZEILEN ONTSLAGVERGOEDING

Vorig week bleek uit een interne notitie van de bank, waar De Volkskrant over berichtte, dat ING veel uitzendkrachten aan de kant zet om de wettelijk geregelde ontslagvergoeding te omzeilen.

Deze uitzendkrachten zouden recht hebben op een ontslagvergoeding als zij na 1 juli zouden worden ontslagen. Deze zogenoemde transitievergoeding is geregeld in de nieuwe Wet Werk en Zekerheid (WWZ).

WOEDENDE MINISTER ASSCHER

Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken reageerde woedend op dit besluit.

ING stelde op zijn beurt dat Asscher zich baseerde op onjuiste informatie. De minister had vervolgens een gesprek met ING-bestuurder Koos Timmermans om de kou uit de lucht te halen. Ze kwamen met een gezamenlijke verklaring.

REORGANISATIE

ING kondigde in november een grote reorganisatie aan, waarbij meer dan duizend flexkrachten en 1700 vaste krachten hun baan kwijtraken. De bankstelt nu vast door de timing van deze reorganisatie de indruk werd gewekt dat ING de wettelijke regeling wilde omzeilen.

ING compenseert ontslagen uitzendkrachten

Telegraaf 15.04.2015 ING gaat een groep uitzendkrachten compenseren voor het mislopen van een ontslagvergoeding. De bank doet dat in samenwerking met de uitzendbureaus. ING maakte dit woensdag bekend.

De compensatie geldt voor uitzendkrachten die twee jaar ononderbroken bij ING hebben gewerkt en die in de periode van 1 januari 2015 tot 1 juli 2015 hun baan bij ING verliezen. Dat zijn er circa 275.

DNB: betaal bankbonus voortaan in obligaties›

NRC 14.04.2015  Bonussen zouden, meer dan nu gebruikelijk, moeten bestaan uit obligaties en minder uit aandelen. Daarvoor pleit De Nederlandsche Bank (DNB) vandaag in het halfjaarlijkse Overzicht Financiële Stabiliteit. De financiële toezichthouder wil hiermee de hoogopgelopen discussie over bonussen voor bankiers in een andere richting sturen.

Van DNB moet niet alleen gesproken worden over over de hoogte van de bonussen, maar ook over hoe die worden uitbetaald. Voor de bankier kan het bezit van aandelen en opties in de eigen bank een prikkel zijn om te veel risico te nemen. Bedrijfsobligaties (schuldpapier) zijn een stuk minder riskant, zo stelt de toezichthouder.

DNB: Financiële sector veel steviger

Telegraaf 14.04.2015 De Nederlandse financiële sector is een stuk stabieler dan vorig jaar. Dat meldt De Nederlandsche Bank (DNB) vandaag in het halfjaarlijkse rapport Overzicht Financiële Stabiliteit (OFS). Levensverzekeraars zijn echter de uitzondering op de regel. Voor hen zijn de risico’s juist toegenomen. Klik hier om te downloaden:  OFS DNB.pdf.pdf


Het ontluikende economisch herstel in het eurogebied en Nederland blijft omgeven door neerwaardse financiële-stabiliteitsrisico’s, schrijft DNB in een toelichting.

Stresstesten ingehaald

De stresstesten die DNB voor de sector had opgesteld en doorgerekend zijn inmiddels ingehaald door de realiteit, waarin de rente nog lager staat dan in de stresstest.

Banken verdienen honderden miljoenen aan rentewinst

Telegraaf 11.04.2015 De Nederlandse grootbanken hebben het afgelopen jaar weer vele honderden miljoenen euro’s extra rentewinst in hun zak gestoken als gevolg van de extreem lage marktrente.

Dat blijkt uit een nadere beschouwing van de jaarverslagen van de drie grootbanken ING, Rabobank en ABN Amro.

Het is een terugkomende positieve noot bij de presentatie van de cijfers van de verschillende banken: de rentemarges zijn weer iets verbeterd, zo klinkt het de afgelopen paar jaar steevast tevreden uit de mond van financieel directeuren van de banken. In gewone mensentaal betekent dit dat de banken er steeds beter in slagen het verschil te vergroten tussen de renteopbrengsten van hypotheken en leningen aan de ene kant, en wat ze aan de andere kant betalen voor het aantrekken van spaargeld en marktfunding.

Stop speculeren met spaargeld

VK 10.04.2015  Hoe hardleers zijn bankiers? Heel hardleers, als je ziet hoe de ABN-top hun inkomen boven dienstverlening verkoos. Maar ook sommige politici lijken de lessen van de kredietcrisis te ontgaan. Een plan om te voorkomen dat banken ongestraft kunnen speculeren met ons spaargeld dreigt in het Europees Parlement te stranden.

De financiële crisis werd gevolgd door een stroom van wetten en regels voor de Europese banken. Die waren hard nodig. Ze moeten onder meer voorkomen dat banken louter uit winstbejag ons opzadelen met veel te riskante financiële producten, zoals rentederivaten aan het midden- en kleinbedrijf.

MEER;

FNV ‘ziedend’ op ING om ‘wegsturen uitzendkrachten’

Stugge bankiers versus verontwaardigde Kamerleden

‘Top ABN Amro heeft gevoelens samenleving onderschat’

Dijsselbloem: ‘Seinen nog niet op groen voor ABN’

VK 10.04.2015 De seinen voor een kabinetsbesluit over de beursgang van ABN Amro staan nog niet op groen. Minister Dijsselbloem van Financiën wil eerst van de ABN-top nog horen hoe die de komende tijd precies omgaat met kwesties die door toezichthouder DNB aan de orde zijn gesteld.

Dijsselbloem zei dat vandaag na de wekelijkse ministerraad. Dat het Kamerdebat gisteren goed is verlopen en de ABN-top de omstreden salarisverhoging terugstort, wil nog niet zeggen dat alles nu klaar is voor een kabinetsbesluit. ‘Nee, want dan had ik het vandaag aan de ministerraad voorgelegd. Maar we kijken wel wanneer het kan. Eerst eventjes de stand opnemen na het debat. Ik heb geen splijtende haast. Ook nooit gehad. Het gaat gebeuren, we zoeken het goede moment.’

GERELATEERDE ARTIKELEN;

Samsom: ‘ABN laatste kandidaat voor nutsbank’

Dijsselbloem gaat zonder kleerscheuren naar huis

Dijsselbloem overwoog commissarissen ABN weg te sturen

Dijsselbloem zou vandaag zelfde afweging maken over beloning ABN-top

NU 10.04.2015 Minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën) blijft erbij dat hij niet meer had kunnen doen om de extra beloning van een ton voor de top van ABN Amro tegen te houden.

“Ik heb gewogen hoe ver ik dit conflict kon doorvoeren. Ik heb daar een afweging in gemaakt en die zou ik vandaag net zo maken”, aldus Dijsselbloem vrijdag na afloop van de ministerraad.

Diverse Kamerleden stelden donderdag tijdens het debat dat Dijsselbloem als enige aandeelhouder vorig jaar al tegen de top had moeten zeggen dat de salarisverhoging ‘onacceptabel’ was. Dijsselbloem wilde zo ver niet gaan. “Als het een nieuw besluit was geweest, had ik ongetwijfeld gezegd: dat gaat niet gebeuren. En als u het toch doet dan houdt het op.” Uiteindelijk zagen de bestuursleden zelf alsnog af van de salarisverhoging.

Volgens Dijsselbloem was zijn duidelijke stellingname tegen ABN Amro niet het gevolg van een koerswijziging bij de PvdA om de partij sterker te profileren.

Ontsteltenis over salarisverhoging ABN Amro en ING | Dijsselbloem erkent dat hij Kamer expliciet over ABN had moeten informeren

Achtergrond: Zijn bankdirecteuren zakkenvullers of hoog gekwalificeerde managers?

Lagere bankmanager in de luwte naar topsalaris

Telegraaf 10.04.2015 De salarisverhogingen voor bestuurders van ABN Amro en ING zorgden voor een storm van kritiek. Maar in de luwte strijken commerciële lagere bankmanagers in ons land beloningen tot €1 miljoen op.

„De contracten die ik zie, voor een 40-urige werkweek, zijn soms extreem”, zegt headhunter Chris de Groot. Zijn bedrijf Financial Asset Executive Search werkt veel voor internationale bedrijven.

De discussie richt zich op bestuurders. Maar volgens de headhunter is er op lagere managementniveaus een grote groep peperdure bankiers die de dans ontspringt. „Zij werken in Nederland namens buitenlandse banken, vaak in commerciële functies. Meestal zijn dit Nederlanders. Die beloningen zijn niet openbaar en ontsnappen dus aan de aandacht”, aldus De Groot.

ING wil 2,25 miljard dollar ophalen

Telegraaf 10.04.2015 ING versterkt zijn kapitaalbasis met de uitgifte van 2,25 miljard dollar aan schuldpapier dat kan worden omgezet in gewone aandelen. Dat maakte de bank donderdagavond laat bekend.

ING meldde maandag al dat de uitgifte eraan zat te komen, nog zonder financiële details te noemen. Gezien de aanzienlijke belangstelling van investeerders in Azië, Europa en de Verenigde Staten, is besloten twee tranches uit te geven van respectievelijk 1 miljard en 1,25 miljard dollar.

Het gaat om eeuwigdurende obligatieleningen, die na respectievelijk vijf en tien jaar op initiatief van ING zelf kunnen worden afgelost. De coupon is vastgesteld op respectievelijk 6 procent en 6,5 procent.

‘Topbeloning financiële sector alleen bij grote prestatie’

Telegraaf 10.04.2015  Bestuurders van financiële instellingen mogen alleen fors beloond worden als zij toegevoegde waarde creëren voor werknemers en de maatschappij, vindt vakbond De Unie. „De afgelopen jaren zijn tienduizenden mensen ontslagen bij banken en verzekeraars zonder dat daar iets tegenover stond.

En nu zien we dat bestuurders zichzelf wel rijkelijk belonen. Daarmee geef je een verkeerd signaal af. Het wordt tijd dat topbankiers hun verantwoordelijkheid nemen en een sociale cohesie creëren, waardoor werknemers, klanten en de rest van de samenleving weer trots worden op zo’n bedrijf”, zegt voorzitter Reinier Castelein van De Unie.

ABN Amro stopt diamantenactiviteiten in India

Telegraaf 10.04.2015 ABN Amro stopt in India met de financiële dienstverlening voor de diamanten- en juwelenindustrie. De activiteiten worden overgedragen aan de Indiase IndusInd Bank. Dat heeft de staatsbank vrijdag bekendgemaakt.

De bank verstrekt geen financiële details over de transactie. Een woordvoerster zei wel dat het om een relatief kleine transactie gaat. De overdracht moet nog worden goedgekeurd door de autoriteiten in India.

CEO is zijn geld wel degelijk waard

VK 09.04.2015 Het salaris van de bestuurders van een bedrijf moet uitsluitend worden bepaald door de vrije markt.

Vakbond De Unie stelt in een brief aan de Tweede Kamer dat de relatie tussen beloning en prestaties beter wordt gelegd als bedrijven zouden besluiten een Chief Philosophy Officer aan te stellen. Deze supercommissaris zou in staat zijn de verbinding tussen bedrijf en samenleving te handhaven. De FNV wil zelfs nagaan of bestuurders van ING, Nationale-Nederlanden en Aegon via het tuchtrecht kunnen worden gedwongen afstand te doen van hun salarisverhoging. In een brief aan de politiek bepleit de FNV met ondernemingen een ‘Factor 20’ af te spreken waarin de hoogst geplaatste medewerker niet meer dan 20 keer het salaris van de laagst betaalden verdient.
Deze voorstellen van de vakbonden doen geen recht aan het effect van de Chief Executive Officer (CEO) op de ondernemingswaarde en leiden bovendien tot aantoonbaar ineffectieve oplossingen.

MEER;

Is 1,5 ton voor Zalm de top?

Stugge bankiers versus verontwaardigde Kamerleden

De bonusbaron heeft iets uit te leggen

‘Omzeilen wet bij uitzendkrachten was niet opvatting ING-top’

NU 09.04.2015 De notitie van ING waarin staat dat honderden uitzendkrachten het veld moeten ruimen om een nieuwe wet de omzeilen, verwoordde niet de opvatting van de raad van bestuur van ING. Dat stelde minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) vrijdag na de ministerraad.

Donderdag ontstond ophef over de notitie, die uitlekte via de Volkskrant, omdat de top van de bank wel een enorme salarisverhoging kreeg. Asscher reageerde woest, maar belde daarna pas met ING om het verhaal te checken.

In het telefoongesprek kreeg Asscher de garantie dat ING zich naar “letter en geest van de wet zal gedragen”. De juistheid van de notitie werd niet betwist, maar verwoordde volgens Asscher niet de intentie van het bestuur van de bank.

Lees meer over: ING Lodewijk Asscher

Gerelateerde artikelen;

Asscher en ING hebben ‘goed overleg’

NU 10.04.2015 Minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) en ING hebben donderdagmiddag een naar eigen zeggen ‘goed gesprek’ gehad na een hoogopgelopen ruzie eerder op de dag over de behandeling door ING van uitzendkrachten. Aanleiding voor de ruzie was een bericht in de Volkskrant.

Die krant meldde op basis van een interne ING-notitie dat de bank veel uitzendkrachten aan de kant zet uit vrees hun anders na 1 juli de nieuwe ontslagvergoeding te moeten betalen. Asscher noemde dat schandalig, ING stelde daarop dat de minister zich baseerde op onjuiste informatie.

Wat verandert er voor u per 1 januari 2015?

Lees meer over: Lodewijk Asscher INGWet Werk en Zekerheid

Gerelateerde artikelen;

Brood op de plank of een extra Maserati?

PvdA door John Kerstens op 9 april 2015  Foto Flickr / harry_nl Net als ABN AMRO heeft ook ING, eveneens door belastingbetalers gered, een eigenaardige manier om z’n dankbaarheid daarvoor te tonen. Na eerst het salaris van de topman met vier ton te hebben verhoogd, wordt nu het ontslag van honderden uitzendkrachten aangekondigd. En dat terwijl hun werk gewoon blijft. Op die manier omzeilt de bank de op 1 juli in werking tredende Wet Werk en Zekerheid, die de positie van flexkrachten juist wil versterken. De wet doet dat onder meer door straks ook aan tijdelijke krachten die minstens twee jaar in dienst zijn bij ontslag een vergoeding toe te kennen. ING onttrekt zich daar nu aan door uitzendkrachten snel vóór 1 juli op straat te zetten. De PvdA vindt dat schandalig. lees verder »

ING zwicht voor kritiek op lozen uitzendkrachten

VK 09.04.2015 ING zwicht voor de felle kritiek die de bank over zich heen heeft gekregen nadat bekend werd dat zij trouwe uitzendkrachten op straat zet om de nieuwe ontslagregels te ontlopen die op 1 juli ingaan. De bank zal zich houden aan de Wet werk en zekerheid, blijkt uit een verklaring die de bank vanavond heeft uitgegeven. Onduidelijk blijft voorlopig wat dit betekent voor de betreffende uitzendkrachten.

Uitzendkrachten op grote schaal geloosd

Op grote schaal proberen bedrijven de nieuwe ontslagregels te ontlopen, blijkt uit het volgende onderzoek van de Volkskrant.

‘Zowel het kabinet als ING streeft naar een fatsoenlijke arbeidsmarkt waarin de rechten van werknemers gerespecteerd worden. ING omarmt en steunt de Wet werk en zekerheid’, staat in een verklaring van de bank na een telefoongesprek tussen vicevoorzitter Koos Timmermans van ING en minister Lodewijk Asscher. De minister van Sociale Zaken had het optreden van de banktop eerder op de dag ‘schandalig’ genoemd. De ING kreeg vandaag talloze boze reacties te verduren. Vakbonden spoedden zich naar het hoofdkantoor. Uitzendkrachten reageerden boos en klanten kondigden aan over te stappen naar een andere bank.

Aanleiding voor de rel was de berichtgeving in de Volkskrant over een ING-notitie waaruit bleek dat de bank veel uitzendkrachten aan de kant zet om de ontslagvergoeding te ontduiken. Het inzetten van uitzendkrachten die in aanmerking komen voor een vast contract ‘is niet langer wenselijk, omdat dit arbeidsrechtelijke risico’s met zich meebrengt’, staat in het stuk van de ING-top.

GERELATEERDE ARTIKELEN;

FNV ‘ziedend’ op ING om ‘wegsturen uitzendkrachten’

Bedrijven lozen uitzendkrachten; Asscher boos op ING

Samsom: ‘ABN laatste kandidaat voor nutsbank’

Trouw 09.04.2015 De ABN AMRO is niet geschikt om als nutsbank door het leven te gaan. Dat heeft PvdA-leider Diederik Samsom vandaag in Pauw gezegd. De PvdA is voor een nutsbank in het stelsel, maar volgens Samsom is ‘een zakenbank die te duur en te overhaast aangekocht is, wel de laatste die daar voor in aanmerking komt’.

De laatste weken hebben enkele politieke partijen, temidden van de ophef over de loonsverhoging van de topmensen van de bank, geopperd dat de ABN AMRO als staatsspaarbank verder zou moeten gaan.

ABN Amro geen nutsbank’

Telegraaf 09.04.2015 De ABN Amro is niet geschikt om als nutsbank door het leven te gaan. Dat heeft PvdA-leider Diederik Samsom donderdag gezegd.

De PvdA is voor een nutsbank in het stelsel, maar Samsom zei in Pauw dat ,,een zakenbank die te duur en te overhaast aangekocht is, wel de laatste is die daar voor in aanmerking komt”.

De laatste weken hebben enkele politieke partijen, temidden van de ophef over de loonsverhoging van de topmensen van de bank, geopperd dat de ABN Amro als staatsspaarbank verder zou moeten gaan.

AFM: Financiële sector beseft te weinig dat verandering nodig is›

NRC 09.04.2015 De financiële sector beseft onvoldoende dat de beloningscultuur moet veranderen. Dat stelt AFM-voorzitter Merel van Vroonhoven in een interview met NRC.

“Er is onvoldoende besef dat er écht iets anders nodig is. Men heeft de neiging om deuren dicht te houden en door te gaan op de oude manier.”

De AFM is een van de twee belangrijkste financiële toezichthouders in Nederland. Van Vroonhoven sprak met NRC naar aanleiding van het jaarverslag van de AFM dat vandaag is verschenen.

Van Vroonhoven heeft zich verbaasd over het gebrek aan een maatschappelijke antenne bij banken en verzekeraars. Ze vindt dat die vooruitgang hebben geboekt in het centraal stellen van het klantbelang, in plaats van dat van zichzelf. En ze begrijpt dat zij op dit moment al erg druk zijn met alle andere veranderingen die van hen worden geëist.

Maar ze zegt ook dat er “echt iets van een gebrek aan gevoel voor het sentiment in de samenleving is”, omdat de beloningsdiscussie al speelt sinds het uitbreken van de crisis zeven jaar terug.

Lees ook: In twee minuten bijgepraat over ABN Amro-gate

Hof: effectenbezitters SNS niet benadeeld

Telegraaf 09.04.2015 De klachten van 373 effectenbezitters en dertien bedrijven uit de hele wereld over de nationalisatie van de bank SNS Reaal zijn niet-ontvankelijk. Dat oordeelde het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg donderdag.

De honderden aandelen- en obligatiehouders vinden dat zij de dupe zijn geworden van de overname van de bank door de Nederlandse overheid. De procedure zou te snel zijn gegaan. Maar volgens het hof in Straatsburg zijn de effectenbezitters niet oneerlijk benadeeld.

Kamer lijkt tevreden met verklaring Dijsselbloem

Trouw 09.04.2015 Minister Dijsselbloem van financiën erkent dat hij vorig jaar ‘explicieter’ aan de Tweede Kamer had moeten melden dat de top van de ABN Amro in dat jaar een salarisverhoging van 100.000 euro had gekregen. Impliciet, zo hield de minister vandaag tijdens het Kamerdebat vol, heeft hij de Kamer daarover vorig jaar wel degelijk geïnformeerd.

De goede verstaander had vorig jaar kunnen afleiden dat de banktop in 2014 de verhoging zou krijgen uitgekeerd !!!!

Het besluit tot de salarisverhoging was al in 2012 genomen onder Dijsselbloems voorganger Jan  Kees de Jager. In 2012 en 2013 hadden de bankbestuurders vrijwillig afgezien van de verhoging. Dat heeft de minister de Kamer tijdens een debat vorig jaar gezegd. De goede verstaanders hadden daaruit kunnen afleiden dat de banktop dus in 2014 de verhoging zou krijgen uitgekeerd.  Maar dat drong pas vorige maand tot de Kamer door na publicaties van het jaarverslag.

Verwant nieuws;

Ook Dijsselbloem erkent onderschatting commotie rond ABN

NU 09.04.2015 Minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem zegt dat de commotie rond de voorgenomen salarisverhoging van de ABN Amro-top nog groter was dan hij had kunnen verwachten. Daardoor zag hij af van de beursgang.

Dat zegt Dijsselbloem donderdag tijdens het debat over ABN Amro in de Tweede Kamer.

Dinsdagavond zei de president-commissaris van de bank tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer eveneens dat hij de onstane onrust na de voorgenomen loonsverhoging heeft onderschat.

Tekort

Dijsselbloem herhaalde in het debat dat hij vorig jaar de Kamer explicieter had “kunnen, en misschien moeten informeren”. Dijsselbloem schreef dit deze week al in een brief aan de Kamer. “Ik ben daarin tekortgeschoten”, geeft de minister nu ook mondeling toe.

Gerelateerde artikelen;

Oppositie wil opheldering over ‘dreigement’ PvdA bij ABN Amro

NU 09.04.2015 De Tweede Kamer steggelt dinsdag over de rol van PvdA-Kamerlid Henk Nijboer bij de discussie rond de salarisverhoging rond de top van ABN Amro.

Nijboer erkent dat hij, nadat de verhoging bekend was geworden, heeft gebeld met bestuursvoorzitter Gerrit Zalm om zijn afkeer duidelijk te maken. Hij zei tegen Zalm te verwachten dat de bestuurders hun extra salaris zouden inleveren.

Ook na herhaalde vragen vanuit de Kamer wil Nijboer niet zeggen of hij tijdens dat gesprek gedreigd heeft de beursgang uit te stellen als de salarisverhoging niet zou worden teruggedraaid.

Hij ontwijkt meerdere keren de vragen hierover. Hij stelt slechts dat het besluit ligt bij de minister en dat die een “eigenstandige afweging” heeft gemaakt.

Lees meer over: ABN Amro

Gerelateerde artikelen;

Dijsselbloem: ik ben tekortgeschoten

Telegraaf 09.04.2015 Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën geeft toe dat hij is tekortgeschoten in zijn informatieverschaffing aan de Tweede Kamer over de salarisverhoging bij ABN Amro. Hij zei donderdag dat hij vorig jaar op 2 oktober in een Kamerdebat duidelijk had willen zeggen dat de ABN-top over 2014 aanspraak had gemaakt op de eerder afgesproken salarisverhoging van 100.000 euro. De ABN-top had dat recht al sinds twee jaar, maar had er ook twee jaar van afgezien. Dijsselbloem meldde dat onduidelijk in het Kamerdebat. „Ik ben daarin tekortgeschoten, dat vond ik zelf ook.”

Gerelateerde artikelen;

09-04: Dijsselbloem overwoog RvC ABN weg te sturen

09-04: Oppositie valt Dijsselbloem aan

09-04: ABN-top hoeft niet weg van PvdA

09-04: LIVE: Kamerdebat Dijsselbloem ABN Amro

07-04: Banken? Politici hebben geen benul

Lees meer over; jeroen dijsselbloem abn amro tweede kamerbeursgang amsterdam

Kamerdebat ABN Amro gemist? Dit waren de belangrijkste momenten›

NRC 09.04.2015 Bij het Kamerdebat over de onrust rond ABN Amro kwam minister Dijsselbloem (Financiën, PvdA) zoals verwacht niet in de problemen. Hij verdedigde zijn handelen in de kwestie rond de salarisverhoging van de ABN-top, hoewel hij ook zelfkritisch was. Debat gemist? Wij zetten de belangrijkste momenten voor je op een rij.

Van PvdA hoeft top ABN niet weg
PvdA-Kamerlid Henk Nijboer mocht het debat openen en begon met een harde sneer richting bankiers. “De PvdA vraagt zich werkelijk af: hebben bankiers nou helemaal niks geleerd?”, zei hij verwijzend naar het besluit van de ANB-top om de salarissen van de topbestuurders vorig jaar met 100.000 euro te verhogen. LEES VERDER›

Lees ook; ons liveblog over het debat terug.

Jeroen Dijsselbloem

LIVE: Kamerdebat Dijsselbloem ABN Amro

Telegraaf 09.04.2015 Verschillende oppositiefracties vallen minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën aan over diens optreden rond de salarisverhogingen bij ABN AMRO. Meerdere Kamerleden verweten Dijsselbloem donderdag dat hij toneel heeft gespeeld. Volg het debat hier live.

De bewindsman wacht een zwaar debat over de afgeblazen beursgang van ABN Amro, al zal hij de steun van de meerderheid blijven behouden.

ZIE OOK:

Oppositie valt Dijsselbloem aan

LIVE: Kamer met Dijsselbloem in debat over onrust rond ABN Amro›

NRC 09.04.2015 BELANGRIJKSTE ANTWOORDEN DIJSSELBLOEM; Minister Dijsselbloem is bijna klaar met de beantwoording van de vragen van de Kamer in eerste termijn. Dit waren zijn belangrijkste opmerkingen:

Dijsselbloem zei dat hij “in de meest heldere en krachtige bewoordingen” tegen de ABN-top heeft gezegd dat hij het niet verstandig vond om de salarissen te verhogen, maar dat hij de rechtmatigheid van dit besluit niet kon betwisten. LEES VERDER›

De reputaties van banken: topsalarissen zijn erg, maar storingen ook

NRC 09.04.2015 Een nieuwe dag, een nieuw debat over banken. Na de hoorzitting in de Tweede Kamer over bankierssalarissen, dinsdag, wordt er vandaag gedebatteerd over de verschillende problemen rond staatsbank ABN Amro: wanneer wist minister Dijsselbloem van de roemruchte loonsverhoging, en wanneer werd hij daar precies boos over? Komt er nog nieuws over de aanstaande beursgang?

Wie de online reputaties van Nederlandse banken met de analyse-software van Coosto een beetje in de gaten houdt, ziet: Nederlanders zijn eigenlijk net zo vaak boos over storingen als over topsalarissen en andere misstanden. Rabobank kruipt na het Libor-verhaal weer aardig uit het dal, en Triodos profiteert van de ophef bij andere banken. Alleen ABN Amro heeft het nu echt zwaar.

Teruglezen: Dijsselbloem overwoog top ABN weg te sturen

VK 09.04.2015 Hoe kon het dat de top van ABN Amro zichzelf een ton extra salaris toekende, terwijl de bank in staatshanden is en de rest van de medewerkers op de nullijn zit? De Tweede Kamer sprak hier vandaag over met de enige aandeelhouder: minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem. De Volkskrant deed live verslag.

Dijsselbloem overwoog ABN-top weg te sturen

Telegraaf 09.04.2015 Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën heeft vorig jaar overwogen de ABN Amro-commissarissen weg te sturen omdat ze de salarissen van bestuurders wilden verhogen.

Dijsselbloem heeft dat niet gedaan omdat hij tot de conclusie kwam dat de ABN-top zich hield aan een eerder besluit dat was goedgekeurd door zowel de Kamer als de toenmalige minister van Financiën. „Op grond daarvan iemand naar huis sturen vind ik niet juist”, zei Dijsselbloem donderdag in een Kamerdebat over ABN Amro.

ZIE OOK:

Oppositie valt Dijsselbloem aan

ABN-top hoeft niet weg van PvdA

LIVE: Kamerdebat Dijsselbloem ABN Amro

Dijsselbloem overwoog ABN-topman Zalm weg te sturen

De oppositie vindt dat Dijsselbloem toneel heeft gespeeld

AD 09.04.2015 Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën heeft vorig jaar overwogen de raad van commissarissen (rvc) van ABN AMRO weg te sturen omdat die vasthield aan een salarisverhoging voor zes ABN-bestuurders. Hij zei dat vandaag in een Kamerdebat over de salarisverhoging en de uitgestelde beursgang van ABN.

Dijsselbloem ontsloeg de commissarissen niet omdat hij inzag dat de ABN-top zich hield aan een eerder besluit dat in 2012 was goedgekeurd door zowel de Kamer als toenmalige minister van Financiën Jan Kees de Jager.

Lees ook;

Asscher gaat in gesprek met ING over ontslag uitzendkrachten

NU 09.04.2015 Minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) gaat in gesprek met ING om te praten over het ontslag van honderden uitzendkrachten voordat op 1 juli een nieuwe wet in gaat waarbij werkgevers verplicht worden een transitievergoeding te betalen. Dat laat hij weten aan NU.nl.

De Volkskrant berichtte donderdagochtend over een interne notitiewaaruit zou blijken dat de ontslagen vallen vanwege de nieuwe wet. De bank sprak deze lezing echter tegen.

Lees meer over: Lodewijk Asscher ING

Gerelateerde artikelen;

Minister Asscher haalt uit naar ING

Trouw 09.04.2015 Minister van sociale zaken Lodewijk Asscher heeft harde kritiek geuit op de ING-bank. De aanleiding is een artikel in de Volkskrant waaruit blijkt dat veel uitzendkrachten door de bank aan de kant gezet worden. ING zou vrezen hen anders na 1 juli de nieuwe ontslagvergoeding te moeten betalen.

Minister baseert zich op onjuiste informatie, stelt ING.

Asscher stelt dat als waar is wat de krant meldt over een interne notitie van ING, hij dat ‘schandalig’ vindt. “Wat is de moraal van een bank die een salarisverhoging voor de top verdedigt die in de miljoenen loopt en tegelijk de meest kwetsbare werknemers iedere zekerheid wil onthouden? Is dat uit te leggen aan medewerkers? Aan klanten?”, aldus de minister in een reactie.

Verwant nieuws;

Minister Asscher haalt uit naar ING

NU 09.04.2015 Minister van Sociale Zaken Lodewijk Asscher haalt uit naar ING. Aanleiding is een artikel in de Volkskrant donderdag waaruit blijkt dat veel uitzendkrachten door de bank aan de kant gezet worden.

De bank zou vrezen hen anders na 1 juli de nieuwe ontslagvergoeding te moeten betalen. Asscher stelt dat als waar is wat de Volkskrant meldt over een interne notitie van ING, hij dat ”schandalig” vindt.

”Wat is de moraal van een bank die een salarisverhoging voor de top verdedigt die in de miljoenen loopt en tegelijk de meest kwetsbare werknemers iedere zekerheid wil onthouden? Is dat uit te leggen aan medewerkers? Aan klanten?”, aldus de minister in een reactie.

Lees meer over: ING Wet Werk en ZekerheidOntslagrecht

Gerelateerde artikelen;

Waar bleef de regie van Dijsselbloem?

Trouw 09.04.2015 Minister Jeroen Dijsselbloem van financiën kan erop rekenen dat hij vandaag een geladen oppositie tegenover zich vindt in de Tweede Kamer, tijdens het debat over het beloningsbeleid bij staatsbank ABN Amro. Een motie van wantrouwen van SP of PVV hangt in de lucht. En hoewel vaststaat dat daar geen meerderheid voor is, blijft zo’n motie even slikken voor een bewindspersoon.

Waarom moest de Kamer de loonsverhoging uit het jaarverslag van de bank over 2014 vernemen?

Regeringspartij VVD zal zich gedeisd houden tegenover de sociaal-democraat. Fractieleider Halbe Zijlstra verzuchtte afgelopen zondag in het tv-programma ‘Buitenhof’ dat de politiek terughoudendheid past over de loonsverhoging van een ton in 2014 voor de ABN Amro-top.

Verwant nieuws;

Asscher haalt uit naar ING

Telegraaf 09.04.2015 Minister van Sociale Zaken Lodewijk Asscher haalt uit naar ING in reactie op een bericht waaruit blijkt dat veel uitzendkrachten door de bank aan de kant gezet worden. De bank zou vrezen hen anders na 1 juli de nieuwe ontslagvergoeding te moeten betalen.

Asscher stelt dat als waar is wat de Volkskrant vandaag meldt over een interne notitie van ING, hij dat „schandalig” vindt. „Wat is de moraal van een bank die een salarisverhoging voor de top verdedigt die in de miljoenen loopt en tegelijk de meest kwetsbare werknemers iedere zekerheid wil onthouden? Is dat uit te leggen aan medewerkers? Aan klanten?”, aldus de minister in een reactie.

SP wil ook vaste salarissen van ABN Amro aanpakken

NU 09.04.2015 Zolang ABN Amro nog in staatshanden is, moet de politiek naast de bonussen ook de vaste salarissen van de bank aan banden leggen. Dat laat SP-Kamerlid Arnold Merkies aan NU.nl weten. “Als er maatschappelijk zo tegen de salarisverhoging wordt geprotesteerd, moeten we hier ook paal en perk aan stellen”, zegt Merkies.

Er is de laatste weken veel ophef rondom staatsbank ABN Amro. Het kabinet zou voor 1 april een beslissing nemen over de geplande beursgang, maar minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën) stelde dat moment uit nadat bekend werd gemaakt dat de top van de bank een loonsverhoging van 100.000 euro had ontvangen in 2014. Inmiddels hebben de bestuurders de salarisverhoging teruggestort.

Merkies: “Zodra ABN weer naar de beurs is gebracht, gelden de regels van de markt. Dan is een salaris van ruim 1,6 miljoen euro (voor Ralph Hamers van ING, red.) voor een bankbestuurder normaal. Dat moeten we ons wel realiseren.”

Lees meer over: ABN Amro SP PvdA GroenLinksChristenUnie

Gerelateerde artikelen;

SND3

SNS

SNS2

Stugge bankiers versus verontwaardigde Kamerleden

VK 08.04.2015 De Tweede Kamer sprak gisteren met drie commissarissen van banken ABN Amro en ING en verzekeraar Aegon. De drie bedrijven kregen miljarden staatssteun in de afgelopen crisisjaren. ING en Aegon hebben de schuld afbetaald. ABN Amro is nog in staatshanden. De bank kostte de overheid in totaal zo’n 22 miljard euro. De vraag van gisteravond: hoe hebben de commissarissen het in hun hoofd kunnen halen om hun bestuurders tonnen extra te belonen? De belangrijkste vragen en antwoorden op een rij.

Jesse Klaver: ‘Met wederzijds begrip schoten we geen meter op’

Trouw 08.08.2014 “Luister eens, jochie. Ik leg het je nog één keer uit.” Of was het toch: “Voor mij staat één ding voorop: het maatschappelijk belang”? De foto van ABN Amro-topman Rik van Slingelandt en GroenLinks-Kamerlid Jesse Klaver lijkt boekdelen te spreken, maar wat werd hier nu echt besproken? Wie leest hier wie de les? We vroegen het Jesse Klaver zelf.

Daar stonden ze, na afloop van het rondetafelgesprek over de torenhoge salarissen van bestuurders in de financiele sector. Het was er hard aan toe gegaan. Kamerleden en bankiers botsten. Onderling begrip was ver te zoeken.

De politicus en de bankier. Allebei een donker pak, allebei een nette stipjesdas. Maar de een met een donkere bos haar en de ander met een grijze, strakke zijscheiding. En natuurlijk: met dat priemende vingertje en de strenge blik van een schoolmeester.

“Epische foto!”, werd op Twitter gezegd over de foto die Martijn Beekman maakte. “Old boys versus next generation.” Maar wat is het verhaal achter de foto?

Rabo: ING kan BinckBank kopen

Telegraaf 08.04.2015 ING zou BinckBank of de Belgische bank Belfius kunnen overnemen. Dat noemen analisten van Rabobank als concrete mogelijkheden. ING heeft komende drie jaren €19 miljard tot zijn beschikking. Rond €12 miljard is bestemd voor interne groei-investeringen en dividend.

Vijf dingen die u moet weten over hoorzitting bankiers

Elsevier 08.04.2015 De Tweede Kamer sprak dinsdagavond met ABN AMRO-commissaris Rik van Slingelandt over de salarisverhoging van de top van de bank. Kamerleden werden steeds feller aan het einde van het rondetafelgesprek.

Wat moet u weten over het debat? Voor wie het debat dinsdag heeft gemist, zet elsevier.nl de belangrijkste punten op een rij.

Samenleving

Van Slingelandt erkende dat de raad van commissarissen de gevoelens van de samenleving over de salarisverhoging voor de top heeft onderschat. Hij begrijpt dat de beloning van bankiers een gevoelig punt is en Van Slingelandt betreurt de emotie en commotie die twee weken geleden ontstond toen bekend werd dat de zes bestuurders van de bank er flink op vooruit zouden gaan.

‘Die hebben wij onderschat,’ zei Van Slingelandt. Volgens de ABN AMRO-topman is het nu tijd om vooruit te kijken. De salarisverhoging is inmiddels van de baan.

De salarisverhoging, die ervoor zorgde dat het kabinet debeursgang van de bank uitstelde, vindt Van Slingelandt wel ‘een juiste beslissing’. ‘De weging was gelet op alle commotie misschien niet de goede, maar we zijn geen amorele raad van commissarissen.’

Jean Dohmen: ‘In een land waar de overheid bepaalt hoeveel een manager in het bedrijfsleven mag verdienen, wilt u niet wonen.’ Lees nu >

zie ook;

7 apr ABN AMRO-topman: ‘Gevoelens in de samenleving werden onderschat’

31 mrt ‘Dijsselbloem beloofde openlijke steun loonsverhoging ABN AMRO’

7 apr Bedrijf moet zelf topsalaris kunnen bepalen

‘Stuitende antwoorden bankier’

Telegraaf 08.04.2015 Jesse Klaver van GroenLinks schoot dinsdagavond in de Tweede Kamer uit zijn slof tijdens een discussie over bankbonussen. “Stuitende antwoorden van een ambtenaar die zich niet realiseert dat hij 17 miljoen aandeelhouders heeft”, zo haalde Klaver uit naar president-commissaris Rik van Slingelandt van ABN Amro. Dinsdag was er overleg in de Tweede Kamer over beloningen van topbestuurders in de financiele sector. Vandaag gaat het polderoverleg over de bonussen verder. Werkgeversvoorzitter Hans de Boer en FNV-voorzitter Ton Heerts treffen elkaar en volgens ingewijden zal uitgebreid worden gesproken over de actualiteit rondom bonussen.

‘Top ABN Amro heeft gevoelens samenleving onderschat’

VK 07.04.2015 De top van ABN Amro heeft ‘de gevoelens in de samenleving absoluut onderschat’ als reactie op de loonsverhoging van een ton die de raad van bestuur in 2014 kreeg. Bij dat besluit van de raad van commissarissen van de staatsbank zijn die gevoelens ‘misschien wel onderbelicht gebleven’.

Maar ABN Amro ‘heeft ook een positie te verdedigen op de arbeidsmarkt’. En de salarisverhoging was al afgesproken, dus ‘afspraak is afspraak’.

Dat zei president-commissaris van ABN Amro Rik baron van Slingelandt vanavond bij een hoorzitting met de Tweede Kamer. Parlementariërs hadden Van Slingelandt naar de Kamer geroepen om tekst en uitleg te geven over de salarisverhoging van zes naar zeven ton.

GERELATEERDE ARTIKELEN;

De bonusbaron heeft iets uit te leggen

Een grote kloof tussen de bankentop en de samenleving

Na KPN en ABN Amro ligt nu ING onder vuur om salaris

Bonuswet bij overnames blijkt zo lek als een mandje

VK 07.04.2015 De wet die moet voorkomen dat bestuurders rijk worden van de overname, fusie of splitsing van hun ‘eigen’ bedrijf, is zo lek als een mandje. De vorig jaar ingevoerde maatregelen, die bedacht werden nadat Jan Bennink bij Numico (80 miljoen euro) en Rijkman Groenink bij ABN Amro (26 miljoen) veel geld verdienden aan de verkoop, blijkt door bedrijven eenvoudig omzeild te worden.

Door de nieuwe wetgeving mogen bestuurders van beursgenoteerde bedrijven de winst die ze bij een overname maken met hun opties en aandelen, niet meer zelf houden. Als hun pakketten meer waard zijn geworden, gaat de winst daarvan naar het bedrijf. Dat ‘afromen’ van de winst moet voorkomen dat de topmannen rijk worden van de overname van het bedrijf waarvan ze zelf de baas zijn.

GERELATEERDE ARTIKELEN;

Na KPN en ABN Amro ligt nu ING onder vuur om salaris

Een grote kloof tussen de bankentop en de samenleving

De fouten van ABN, Dijsselbloem en Tweede Kamer

Teruglezen ABN-debat: ‘U moet luisteren naar uw 17 miljoen aandeelhouders’

VK 07.04.2015 De Tweede Kamer sprak vanavond met experts en commissarissen van banken en verzekeraars over de controversiële loonstijging voor de top van ABN Amro. Het extra ton salaris werd pas weer ingeleverd toen politiek en samenleving luidkeels bezwaar maakten. De ogen waren vooral gericht op Rik van Slingelandt, voorzitter van de raad van commissarissen van ABN Amro. Waarom stemde hij in met de salarisverhoging?

Topbankiers: begrip voor commotie maar beloningen zijn nodig

NRC 07.04.2015 Tijdens een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer hebben de aanwezige leden van de Raad van Commissarissen (RvC) van drie grote financiële instellingen (ABN Amro, ING en Aegon) gezegd begrip te hebben voor de ontstane commotie in de samenleving naar aanleiding van hun bonusbeleid. Toch vragen ze ook begrip omdat volgens hen deze bonussen nodig zijn.

Alle drie instellingen voeren vooral arbeidsmarktargumenten aan om hun beloningsbeleid te rechtvaardigen. ING-commissaris Henk Breukink sprak van “onmiskenbaar hoge beloningen” die bij het aantrekken van topbestuurders zijn gemoeid. Rik van Slingelandt, commissaris van ABN Amro, zei dat zijn bank moet concurreren met andere grote (buitenlandse) bedrijven om capabele bestuurders aan te trekken. Wel gaf hij toe de reactie van de samenleving te hebben onderschat.

‘HET KAN SOBERDER’

Vooral ABN Amro stond de afgelopen weken negatief in de schijnwerpers. Toen het nieuws over de salarisverhoging van 100.000 euro voor de gehele raad van bestuur bekend werd besloot minister Dijsselbloem de beursgang van de genationaliseerde bank uit te stellen. En toen de verontwaardiging en politieke druk aanhielden besloot het bestuur het geld uiteindelijk terug te geven. Uiteindelijk trad commissaris Peter Wakkie terug omdat hij zich verantwoordelijk voelt voor de ophef.

Van Slingelandt zei vanavond dat de raad van bestuur de rest van het jaar geen verhoging meer kan verwachten.

Dijsselbloem toonde zich ook ongelukkig met het bonusbeleid van ING. Daarover heeft hij op zich niets meer te zeggen nadat de bank de verkregen staatssteun heeft afgelost, maar toch vond hij dat de beloning van topman Ralph Hamers – met een salaris van 1,6 miljoen euro – “soberder” had gekund. LEES VERDER

Dijsselbloem waarschuwde voor reputatieschade ABN

VK 07.04.2015 Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën kan geen termijn noemen waarop hij een uitgewerkt besluit gaat voorleggen aan de ministerraad om ABN AMRO terug naar de beurs te brengen. Dit schrijft de minister vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. Tijdens gesprekken met ABN Amro is vorig jaar nooit gesproken over een mogelijke uitstel van de beursgang, zei de minister. Hij herhaalde dat hij meermaals heeft gewaarschuwd dat de salarisverhoging zou leiden tot reputatieschade.

Kamerbrief Dijsselbloem

ABN Amro;

Uit ons ABN Amro-dossier: Een grote kloof tussen de bankentop en de samenleving.

En het profiel van Rik ‘bonusbaron’ van Slingelandt, die de raad van bestuur van ABN Amro een ton loonsverhoging had gegeven

Nog altijd geen concrete termijn beursgang ABN AMRO: vier vragen

Elsevier 07.04.2015 Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën weet nog niet wanneer ABN AMRO naar de beurs gaat. De minister benadrukt wel nog eens dat hij de loonsverhoging voor de ABN AMRO-top juridisch en bestuurlijk blijft verdedigen.

Dit schrijft Dijsselbloem in een brief (pdf) aan de Tweede Kamer als antwoord op Kamervragen. De vragen gingen onder meer over de termijn waarop de minister een beslissing neemt over de beursgang, de omstreden salarisverhogingen die leidden totuitstel van de beursgang, en het integriteitsbeleid bij de bank.

Eerder zagen de bestuurders vrijwillig af van het ‘extraatje’, maar de raad van commissarissen besloot om het geld over 2014 alsnog uit te keren. De bestuursleden verdienen daardoor 707.500 euro bruto per jaar. Op de bekendmaking hiervan, volgden verontwaardigde reacties. Zo zou de salarisverhoging volgens Dijsselbloem zelf ‘geen goed signaal’ geven in een tijd waarin veel banken zich concentreren op herstel.

Gebrek aan empathie

Jean Dohmen, chef van de redactie Economie van Elsevier, vindt dat de salarisverhoging voor de top van ABN AMRO getuigt van een gebrek aan gevoel voor wat er leeft in de samenleving. Maar de bank overtreedt de regels niet. Lees verder >

Vorige week zondag draaide ABN AMRO zelf de omstreden salarisverhogingen terug en twee dagen later trad Peter Wakkie, de verantwoordelijke commissaris, af. Beide dingen zijn een direct gevolg van de ‘commotie’ die ontstond over de salarisverhogingen.

Van een belemmering van de beursgang is in die gesprekken volgens hem geen sprake geweest. Vorige week werd bekend dat Dijsselbloem de top van ABN AMRO had beloofd de salarisverhogingen in het openbaar te verdedigen.

Lees ook:

Jean Dohmen: ‘ABN AMRO-rel roept vraag op wat afspraken met politici waard zijn’

Afgelopen vrijdag meldde zowel Dijsselbloem als premier Mark Rutte dat een beursgang voor het einde van dit jaar nog wel mogelijk is. Dijsselbloem zei dinsdag er ‘in principe’ nog steeds naar te streven om dit jaar te beginnen met de beursgang van de bank. Het principebesluit om ABN AMRO terug naar de beurs te brengen, nam het kabinet al in 2013.

zie ook;

31 mrt Baas beloningsbeleid ABN AMRO stapt op

29 mrt Directie ABN AMRO ziet af van loonsverhoging vanwege ‘onrust’

27 mrt Kritiek of niet, ABN AMRO houdt vast aan salarisverhoging

Dijsselbloem wil nog niet zeggen wanneer ABN wel naar beurs kan›

NRC 07.04.2015 Minister Dijsselbloem (Financiën, PvdA) wil nog geen uitspraken doen over wanneer de uitgestelde beursgang van ABN Amro wel kan doorgaan. Dat schrijft hij vanmiddag in antwoorden op een nieuwe lange lijst Kamervragen. “Ik kan geen termijn noemen waarop ik mijn voorstel hervat om ABN Amro te doen terugkeren naar de markt”, aldus Dijsselbloem.

De minister herhaalt dat de maatschappelijke discussie over het verhoging van de salarissen voor de top en de berichten over onregelmatigheden in Dubai de directe aanleiding waren om het besluit over de beursgang op vrijdag 27 maart uit te stellen. Daarna kwamen er nog vragen over het anti-corruptiebeleid en integriteitsbeleid van de bank bij. “Zolang die vragen niet beantwoord zijn en de rust en het vertrouwen niet zijn teruggekeerd, ligt er geen goede basis voor een terugkeer naar de markt”, zo schrijft Dijsselbloem. De minister doelt hier op onderzoek dat de Nederlandsche Bank op dit moment naar een aantal van deze kwesties doet.

In zijn wekelijkse gesprek met RTL Z was Dijsselbloem later vanmiddag iets concreter. Hij zei op de tv-zender dat het kabinet er “in principe” nog steeds naar om dit jaar te beginnen met de beursgang. Premier Rutte zei afgelopen donderdag dat een beursgang dit jaar nog altijd mogelijk is.

Lees meer;

8 APR Beloningen niet enige probleem ABN

2 APR Rutte: beursgang ABN Amro kan nog dit jaar plaatsvinden ›

4 APR Beursgang ABN uitstellen was al snel onvermijdelijk

27 MRT ABN Amro weigert salarisverhoging top terug te draaien ›

31 MRT ABN-commissaris Peter Wakkie treedt terug na ophef salarissen ›

‘ABN dit jaar naar beurs is streven’

Telegraaf 07.04.2015 Het kabinet streeft er „in principe” nog steeds naar om dit jaar te beginnen met de beursgang van ABN AMRO. Minister Jeroen Dijsselbloem zei dat dinsdag bij RTL Z.

Dijsselbloem stelde een kabinetsbesluit over de beursgang van ABN anderhalve week geleden uit, na commotie over salarisverhogingen aan de top van de bank. Nadat die door de bank waren teruggedraaid en verantwoordelijk commissaris Peter Wakkie was afgetreden, zei premier Mark Rutte afgelopen vrijdag dat een beursgang dit jaar nog mogelijk is.

Dijsselbloem noemt geen nieuwe termijn voor beursgang ABN Amro

Telegraaf 07.04.2015 Minister Dijsselbloem (Financiën) geeft geen nieuwe termijn voor een besluit over de beursgang van ABN Amro. Dat schrijft hij vandaag aan de Tweede Kamer.

Dijsselbloem trekt in de brief wel het boetekleed aan over de salarisrel rond de bank. De minister geeft toe dat hij vorig jaar oktober de Kamer beter had moeten informeren over de ton salarisverhoging voor de top van de bank in 2014.

Compensatie

De PvdA-bewindsman was in oktober al een half jaar op de hoogte dat de banktop niet voor het derde jaar zou afzien van een ton extra salaris als compensatie voor de ingeleverde bonussen.

Gerelateerde artikelen;

07-04:

‘ABN dit jaar naar beurs is streven’

Lees meer over;

jeroen dijsselbloem abn amro beursgang bonussen

Van Slingelandt: reactie samenleving onderschat

Telegraaf 07.04.2015 De Raad van Commissarissen heeft de gevoelens in de samenleving over de salarisverhoging voor de top van ABN AMRO onderschat. De voorzitter van de raad, Rik van Slingelandt, zei dat dinsdag in een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer.

Van Slingelandt zei te begrijpen dat de beloning van bankiers een gevoelig punt is. De Raad van Commissarissen betreurt de emotie en commotie die twee weken geleden ontstond toen de salarisverhoging voor zes ABN-bestuurders bekend werd. „Die hebben wij onderschat”, zei Van Slingelandt over de onrust. Hij voegde er aan toe dat het nu zaak is vooruit te kijken.

ZIE OOK:

‘Geen exodus bankiers bij lager salaris’

Dijsselbloem erkent dat hij Kamer expliciet over ABN had moeten informeren

NU 07.04.2015 Minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem had in het debat over de Wet beloningsbeleid in oktober vorig jaar, de Tweede Kamer expliciet moeten melden dat de salarisverhoging voor de ABN-top in 2014 zou worden doorgevoerd. Dat schrijft Dijsselbloem dinsdag in een brief aan de Tweede Kamer.

“Dat deze (loonsverhoging, red.) vanaf 2014 dus wel wordt uitgekeerd, had ik daar expliciet aan toe moeten voegen”, aldus Dijsselbloem. Vorige week vrijdag stelde de minister nog dat hij niet meer had kunnen doen tegen de salarisverhoging van ABN Amro.

Vertrouwen

Dijsselbloem schrijft verder dat hij vertrouwen heeft in het bestuur en in de raad van commissarissen, laatstgenoemden kenden de voorgenomen loonsverhoging toe. “Ik heb niet overwogen de leden van beide raden te vervangen”, aldus de minister.

Het vertrek van Peter Wakkie als commissaris van ABN Amro, staat hier volgens hem verder los van. “Ik ben hier niet bij betrokken geweest en heb er niet op aangedrongen”, zegt Dijsselbloem. Wakkie was verantwoordelijk voor het beloningsbeleid bij ABN Amro. Na de commotie legde hij zijn functie met onmiddellijke ingang neer.

Beursgang

ABN Amro kwam de afgelopen weken verschillende malen negatief in het nieuws. Eerst waren er onregelmatigheden bij een filiaal in Dubai. Later kwamen daar nog vragen over het integriteitsbeleid en anti-corruptiebeleid bij.

Lees ook: ABN vs Dijsselbloem, reconstructie van een straatgevecht

Lees meer over: 

ABN Amro Jeroen Dijsselbloem

Gerelateerde artikelen;

Geest van gelijkheid is dringend gewenst

Trouw 05.04.2015  Het kabinet-Den Uyl (1973-1977) was het laatste dat hardop droomde van een maximuminkomen. Het gaf zelfs concreet de hoogte aan: vijf keer het minimumloon, een plafond dat de beroemde econoom Jan Tinbergen had bepleit. Het is bij dromen gebleven. Het gevolg: de bankiers van ABN Amro, nog niet eens de best betaalde bestuurders in deze sector, genieten een inkomen dat om en nabij vijftig keer het minimumloon is.

Democratie kan als staatsvorm niet bestaan zonder de geest van gelijkheid.

Den Uyl en Tinbergen draaien zich om in hun graf, en terecht. Het is niet eens nodig de morele kant erbij te halen, om vast te stellen dat zulke verhoudingen in een democratische samenleving ongepast en riskant zijn. Voor Den Uyl was de grondgedachte van zijn politieke optreden ‘de boel bij elkaar houden’. Daar is vaak lacherig over gedaan, maar de sociaal-democraat raakte daarmee aan de essentie van het democratische systeem, de geest van gelijkheid.

Verwant nieuws;

Het vergeten stille lijden van de bankier

VK 05.04.2015  Facebookgroepering #nietmijninslam, die zich met steun van minister Asscher van Sociale Zaken fel keert tegen het terrorisme van IS en Al Qaeda, blijkt, aldus de Volkskrant van afgelopen donderdag, slechts met grote moeite een zaaltje voor en bijeenkomst te kunnen boeken. Bij de sjieke Haagse sociëteit De Witte zouden ze, aldus initiatiefnemer Mostafa Hilali geweigerd zijn, ‘vanwege de controversiële figuren die bij ons rondlopen’.

Wel, als dat het criterium gaat vormen, dan zouden ook ABN-AMRO-bankiers moeilijk onderdak moeten kunnen vinden. Toch heb ik op grond van de ambiance – ik heb daar zelf een keer op een bijeenkomst een verhaal moeten afsteken – en het hoog-corporale-VVD-gehalte van de sociëteitsleden die de gelagkamer vullen, alsmede de door de portier gecontroleerde verplichte jasje-dasje-kleedcode – waaraan ik mij toen uiteraard niet heb gehouden – het donkerbruine vermoeden dat bankiers zomaar tot de geliefde clientèle van De Witte zouden kunnen behoren. Ook als daar controversiële figuren onder rondlopen.

Frank Kalshoven deed zijn lezers gisteren de suggestie voor een heel interessant experiment: probeer U eens te verplaatsen in een bankier! Hoe zou u dan aankijken tegen een al tweejaar durende nullijn bij een salaris van slechts zes ton? Ik geef toe – Kalshoven liet die waarschuwing achterwege – het vergt het uiterste van Uw voorstellingsvermogen, met het risico op grote mentale gezondheids-schade, maar probeert u het maar toch.

Lijden in stilte

Het gaat dus niet om reële behoeftes, maar om status: erbij horen. En statuszucht is in beginsel grenzeloos. Ik moet dan denken aan dat stuk in de NRC van 26 juli over die Amerikaanse miljardairsvrouw die klaagde over haar materiële tekortkomingen in een privépaleis van 8.500 vierkante meter met 13 slaapkamers omdat ze haar lievelingschampagne niet kon vinden. ‘Versailles is bijna af’, luidde de treffende kop. Er wordt in stilte heel wat afgeleden in sommige kringen.

Zet dit naast de uitbuiting van de postbezorgers (veel plichten, geen rechten), door Toine Heijmans 1 april uit de doeken gedaan – en het is geen mop – en je hebt de huidige neoliberale maatschappelijke verwording van Europa in een notendop.

Ik heb jullie rug, beste bankiers

VK 05.04.2015 Lieve top van de ABN, Ik wil jullie hierbij een hart onder de riem steken, aangezien echt niemand jullie begrijpt. Er wordt de laatste tijd zoveel van jullie afgepakt. Jullie integriteit, bonussen én werklust.

De massa begrijpt niet hoe hard jullie werken voor die tonnen die jullie verdienen. Jazeker! Je leest het goed, wat jullie potverdriedubbeltjes verdienen! En nu moeten jullie het letterlijk met dubbeltjes doen. Het klootjesvolk heeft absoluut geen idee hoe moeilijk het is om bij de top te horen. Want aan de top kom je niet zomaar.

Ten eerste moet je blank zijn, wat in deze tijden op zichzelf al superzwaar is. Je wordt bijvoorbeeld beschuldigd van white privilege (dat betekent wit privilege in één of andere buitenlandse taal).

Zijlstra wil terughoudendheid rond ABN Amro

NU 05.04.2015 De politiek past terughoudendheid met verontwaardiging over de voorgenomen loonsverhoging voor de top van ABN Amro.

Dat zei VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra zondag in het tv-programma Buitenhof. Hij wees erop dat de Kamer met grote meerderheid had ingestemd met de beloning van de bankbestuurders.

Daar komt nog bij dat rust rond de bank nodig is voor een goedebeursgang, zei Zijlstra. Deze behoort nog tot de mogelijkheden voor het einde van dit jaar, zei Premier Mark Rutte.

Na de commotie over de loonsverhoging, waar de ABN Amro-bestuurders inmiddels vanaf hebben gezien, besloot minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem een besluit over de beursgang van de bank uit stellen tot de rust was weergekeerd.

Terugdraaien

Dit weekend maakte de vakbond voor de financiële sector, FNV Finance, ook bekend dat het wil dat alle aangekondigde salarisverhogingen voor topmannen binnen de financiële sector worden teruggedraaid.

BN vs Dijsselbloem, reconstructie van een straatgevecht

Lees meer over: ABN Amro Halbe Zijlstra

Gerelateerde artikelen;

‘Terug- houdend rond ABN’

Telegraaf 05.04.2015 De politiek past terughoudendheid met verontwaardiging over de voorgenomen loonsverhoging voor de top van ABN AMRO. Dat zei VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra zondag in het tv-programma Buitenhof. Hij wees erop dat de Kamer met grote meerderheid had ingestemd met de beloning van de bankbestuurders.

Had Dijsselbloem de salarisstijging bij ABN Amro moeten verbieden?

Trouw 04.04.2015 Het dilemma waar minister Jeroen Dijsselbloem deze week voor stond was wel duidelijk. Maar daarmee is nog niet gezegd dat hij er makkelijk uit kon komen.

Is zoiets als vertrouwen niet een deel van het kapitaal van een bank?

Teruggebracht tot de kern lijkt het me eigenlijk een mooie doordenker voor de Pasen. Want het gaat wel over een principiële kwestie. En dankzij de hoeveelheid geld die de inzet ervan is, blijft het concreet.

De euro’s rollen in dit dilemma in tonnen over straat, of het niks is. De salarisverhoging van een ton voor elk lid van de top van staatsbank ABN Amro, met uitzondering van Gerrit Zalm, is inzet van een hoogoplopend conflict geworden. Het effect ervan is bekend: de beursgang van ABN Amro is uitgesteld. En bovendien is er een kras gekomen op het tot nu toe blinkende blazoen van Dijsselbloem.

Klopjacht op topsalarissen

Telegraaf 04.04.2015 De vakbonden hebben een klopjacht geopend op excessieve topsalarissen van bestuurders. De geslaagde aanval met gestrekt been op de bonus van KPN-topman Eelco Blok, wordt volgens bronnen rond de vakbonden de norm. De FNV eist voortaan bij de cao-onderhandelingen dat topbestuurders hun variabele bonus schrappen. Het gaat vooral om ondernemingen waar jarenlang sprake is van een nullijn en waar forse reorganisaties zijn doorgevoerd.

Politieke woede over ABN Amro is hypocriet

VK 03.04.2015 Achter het Haagse masker van spontane verontwaardiging ging wel enige vermoorde onschuld schuil.

Met een knieval hebben de zes bestuursleden van ABN Amro de volkswoede over hun uitgestelde salarisverhoging proberen te luwen. Zij zien af van de ton extra die hen eerder in het vooruitzicht was gesteld. Tot tevredenheid van de politici die voorop liepen in het luidkeels brommen op de bonusbankiers. Dat laat de vraag onbeantwoord of de verbijstering in Den Haag over het ‘onfatsoenlijke’ gedrag van deze bankiers wel terecht was.

‘Dijsselbloem kon meer doen tegen loonsverhoging ABN-top’

NU 04.03.2015 Veel oppositiepartijen vinden dat minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën) niet het maximale heeft gedaan om de salarisverhoging van een ton voor de top van ABN Amro te voorkomen. Dat blijkt uit een rondgang van NU.nl.

Dijsselbloem kon, hoewel de Staat eigenaar is van de bank, niet voorkomen dat over 2014 de salarisverhoging voor zes bestuurders zou worden uitgekeerd. Pas toen de minister de beursgang van de bank uitstelde, zagen de bestuurders af van hun hogere beloning.

Dijsselbloem noemde vorige maand de salarisverhoging “moeilijk verdedigbaar”, maar stelde ook dat het juridisch en bestuurlijk niet tegen te houden was. Donderdag stelde de minister dat hij niet meer had kunnen doen om de verhoging te blokkeren.

 Lees meer over: ABN Amro Jeroen Dijsselbloem

Gerelateerde artikelen;

Rutte: beursgang ABN dit jaar nog mogelijk

Telegraaf 02.04.2015  Een beursgang van ABN AMRO is voor het einde van dit jaar nog steeds mogelijk. Premier Mark Rutte zei dat donderdag na de wekelijkse ministerraad. ,,Dit jaar is nog heel erg lang, dus dat lijkt me zeker mogelijk’’, zei Rutte.

Het kabinet had vorige week een besluit zullen nemen over de beursgang van de in 2008 genationaliseerde bank, maar dat besluit werd uitgesteld door minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem. Reden daarvoor was de onrust rond salarisverhogingen bij ABN AMRO.

ZIE OOK:

Dijsselbloem: ik had duidelijker moeten zijn

‘Nog dit jaar beursgang ABN’

Telegraaf 02.04.2015 Rutte – die zich eerder nog niet had uitgelaten over de kwestie – sloot zich donderdag aan bij Dijsselbloem. ,,Er was een klimaat van onrust ontstaan rond ABN en er lagen de nodige Kamervragen”, aldus Rutte. Hij noemde het uitstel een ,,verstandig besluit” van Dijsselbloem. De salarisverhogingen bij ABN noemde hij ,,maatschappelijk niet verstandig”.

Dijsselbloem kwam deze week onder vuur te liggen van de oppositie in de Tweede Kamer, maar Rutte ging pal voor hem staan. ,,Ik zou niet weten in dit dossier waar ik Jeroen Dijsselbloem verwijten zou moeten maken.” Rutte sprak ook zijn vertrouwen uit in ABN-topman Gerrit Zalm en de raad van commissarissen. ,,Het vertrouwen van het kabinet in de top van de bank is onverminderd groot.”

Gerelateerde artikelen;

02-04: ABN-top niet teruggefloten

01-04: Dijsselbloem blijft bij uitleg over ABN AMRO

01-04: Dijsselbloem verwacht geen problemen in Kamer

31-03: Snel debat over ABN AMRO

31-03: Dijsselbloem waarschuwde ABN Amro voor schade

Splitsing staatsbedrijf in loop van 2015

SNS Reaal diep in rode cijfers

Telegraaf 02.04.2015 SNS Reaal heeft in 2014 een nettoverlies geleden van 712 miljoen euro. Dit kwam vooral door afschrijvingen bij het verzekeringsonderdeel, dat in de loop van dit jaar wordt verkocht aan de Chinese verzekeraar Anbang. Dat maakte de genationaliseerde bank en verzekeraar vandaag bekend. SNS Bank, dat voorlopig in handen van de overheid blijft, haalde vorig jaar een nettowinst van 151 miljoen euro. Die winst werd gedrukt door de eenmalige bijdrage aan de nationalisering van SNS Reaal en een afschrijving. Zonder eenmalige posten steeg de nettowinst met 31 miljoen euro ten opzichte van 2013, naar 294 miljoen euro.

Verzekeringsonderdeel Vivat eindigde 2014 door incidentele kosten 605 miljoen euro in het rood. Gecorrigeerd voor eenmalige uitgaven zakte de nettowinst van het moederbedrijf van Reaal Verzekeringen en Zwitserleven met 37 procent naar 85 miljoen euro.

ZIE OOK:

SNS Bank wil simpele bank zijn

Rutte zegt dat beursgang ABN Amro dit jaar nog mogelijk is

NU 02.04.2015 Een beursgang van ABN Amro is voor het einde van dit jaar nog steeds mogelijk. Premier Mark Rutte zei dat donderdag na de wekelijkse ministerraad. ”Dit jaar is nog heel erg lang, dus dat lijkt me zeker mogelijk, zei Rutte.

Vorige week maakte minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem bekend de beursgang uit te stellen. Het kabinet zou daar dit voorjaar een beslissing over nemen. Maar na veel ophef over een voorgenomen salarisverhoging van een ton voor de ABN-top in 2014, besloot de bewindsman de beursgang uit te stellen. Dijsselbloem wil dat de rust en vertrouwen terugkeert rondom de bank.

Afspraken

De loonsverhoging voor de in totaal zes topbestuurders is overigens conform gemaakte afspraken uit 2012. De bankbestuurders hebben al tot twee maal toe afgezien van de loonsverhoging. Inmiddels hebben ze beloofd de 100.000 euro extra salaris terug te storten.

Er spelen meer kwesties rondom de staatsbank. Zo onthulde hetFinancieele Dagblad onlangs dat er door bankmedewerkers in Dubai interne regels werden overtreden en tikte toezichthouder De Nederlandsche Bank het ABN-bestuur op de vingers omdat menonvoldoende zicht had op nevenfuncties en privébelangen van de commissarissen.

Lees meer over: ABN Amro

Rutte: beursgang ABN Amro kan nog dit jaar plaatsvinden›

NRC 02.04.2015 De beursgang van ABN Amro kan wat het kabinet betreft nog altijd dit jaar plaatsvinden. Dat zei premier Rutte vanmiddag op zijn wekelijkse persconferentie na de ministerraad.

Rutte noemde het besluit van minister Dijsselbloem (Financiën, PvdA) vorige week om de beursgang uit te stellen “verstandig” omdat er door de salarisverhoging voor de ABN-top (die twee dagen later werd teruggedraaid) een “klimaat van onrust” was ontstaan. Het kabinet wil echter nog wel doorgaan met het terugbrengen van de bank naar de beurs later dit jaar, benadrukte Rutte. Hij zei dat zijn vertrouwen in de leiding van ABN Amro ondanks de ophef van de afgelopen week “onverminderd groot” is.

Uit een briefwisseling tussen de minister en topman Gerrit Zalm, blijkt dat Dijsselbloem de bank vorig jaar toch niet erg nadrukkelijk heeft gewaarschuwd voor “de schade voor de bank” als de salarisverhoging werd doorgezet. De brief is vertrouwelijk aan de Tweede Kamer ter inzage gegeven, de NOS publiceerde gisteren kopieën. Zo’n kritische houding had de minister eerder deze week wel aan de Tweede Kamer doen voorkomen. Ook wil de Kamer meer weten over de integriteitskwesties bij de bank, waarover Het Financieele Dagblad vertrouwelijke stukken van toezichthouder DNB heeft gepubliceerd.

Lees op NRC Q een interview met werkgeversbaas Hans de Boer over de salarisdiscussie rond ABN.

VNO-baas: topsalarissen zijn nodig, maar ABN Amro zat fout

NRC 02.04.2015 Concurrerende salarissen, en dus soms flinke loonsverhogingen. Voorzitter Hans de Boer van werkgeversorganisatie VNO-NCW staat er helemaal achter, maar vindt dat ABN Amro bij de laatste loonsverhoging tóch een fout heeft gemaakt. Opvallend detail: ABN-bestuurder Joop Wijn zit, samen met De Boer, in het dagelijks bestuur van VNO.

O jee, dacht-ie, “dit gaat geld kosten!” Vanuit China kreeg hij vorige week wel wat van mee van de ophef rond de salarisverhoging bij ABN Amro. Maar tijdens de handelsmissie die voorzitter Hans de Boer van werkgeversorganisatie VNO-NCW was de bank niet het gesprek van de dag. Dus toen vrijdag het bericht kwam dat minister Dijsselbloem (Financiën, PvdA) de beursgang had uitgesteld, was de goed ingevoerde werkgeversvoorman geschrokken.

Dijsselbloem: Ik had niet meer kunnen doen tegen salarisverhoging ABN

NU 02.04.2015 Minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem vindt niet dat hij meer had kunnen doen om de salarisverhoging van een ton voor zes bestuursleden van ABN Amro te voorkomen. Dat zegt hij donderdag na afloop van de ministerraad.

Vorige maand ontstond grote ophef over de salarisverhoging voor de staatsbank. Dijsselbloem sprak zijn morele afkeuring uit, maar zei de verhoging niet te kunnen voorkomen.

Nadat de minister door de ontstane ophef besloot de beursgang uit te stellen leverden de bestuursleden alsnog hun salarisverhoging in.

Rutte zegt dat beursgang ABN Amro dit jaar nog mogelijk is

Lees meer over: Jeroen Dijsselbloem ABN

Gerelateerde artikelen;

SNS lijdt nettoverlies van 712 miljoen euro›

NRC 02.04.2015 SNS Reaal heeft over 2014 een nettoverlies geleden van 712 miljoen euro. Dat heeft de genationaliseerde bank vanochtendbekendgemaakt. Het verlies volgt bijna in zijn geheel uit het verlies dat is geleden door de verzekeringstak van SNS, die in de loop van het jaar wordt verkocht aan de Chinese verzekeraar Anbang.

In februari maakte minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën (PvdA) de Chinese overname bekend. Die moet 150 miljoen euro opleveren. De bank zegt nu te hopen dat de overname in het derde kwartaal van 2015 wordt afgerond. De verzekeringstak, genaamd Vivat, eindigde over 2014 door naar eigen zeggen eenmalige tegenvallers 605 miljoen euro in het rood.

SNS Reaal werd begin 2013 genationaliseerd als gevolg van de grote problemen met de vastgoedtak. SNS werd verplicht zich op te splitsen in een bank- en verzekeringstak, en de verzekeringsonderdelen te verkopen. Daar is SNS in juli mee begonnen. De splitsing gaat vermoedelijk een groot boekverlies opleveren, aangezien de verzekeringstak voor 2,4 miljard euro in de boeken stond.

Lees ook op NRC Q: Levert de overname van staatsverzekeraar SNS ook nog wat op?

Lees meer;

2 APR SNS Reaal lijdt nettoverlies van 712 miljoen euro

2 APR Ook verzekeringstak van SNS Reaal diep in het rood

16 FEB Verzekeringstak SNS Reaal gaat over in Chinese handen ›

16 FEB Staat verkoopt verzekeraar Reaal aan het Chinese concern Anbang

17 FEB Eerste stap in privatisering levert niks op

Dijsselbloem verwacht geen problemen bij Kamerdebat over ABN Amro

NU 01.04.2015 Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën verwacht niet dat hij in de problemen komt als hij volgende week met de Tweede Kamer in debat gaat over de salarisverhoging bij staatsbank ABN Amro.

”Ik heb steeds hetzelfde gezegd, namelijk dat alles juridisch en politiek-bestuurlijk allemaal keurig is verlopen, en dat je er desalniettemin iets van kunt vinden. Dat zijn twee verschillende dingen en dat zal ik blijven zeggen, want dat is mijn opvatting”, aldus Dijsselbloem.

Dinsdag werd gemeld dat Dijsselbloem ABN Amro zou hebben beloofd de salarisverhoging publiekelijk te verdedigen.

De Kamer heeft de minister om opheldering gevraagd. In een Kamerbrief schreef Dijsselbloem al dat hij alleen heeft gezegd dat de salarisverhoging juridisch te verdedigen is. De verhoging is destijds door zijn voorganger Jan Kees de Jager en de Tweede Kamer goedgekeurd.

Beursgang

Dijsselbloem stelde vorige week een kabinetsbesluit over de beursgang van ABN uit, omdat er door alle commotie over de salarisverhogingen voor de topbestuurders geen rust en vertrouwen heerste rond de bank.

ABN-commissaris Peter Wakkie legde dinsdag vanwege de ophef per direct zijn functie neer. Hij was verantwoordelijk voor het beloningsbeleid bij de bank.

Dat de ABN-top heeft afgezien van de verhoging en dat de verantwoordelijk commissaris is afgetreden, wil nog niet zeggen dat de noodzakelijke rust en vertrouwen nu al terug zijn. ”Dat is lijkt me nog te vroeg om te zeggen”, vindt Dijsselbloem.

Ontsteltenis over salarisverhoging ABN Amro en ING

Lees meer over: ABN Amro

Gerelateerde artikelen;

Dijsselbloem: geen problemen in debat salarisrel ABN Amro

Telegraaf 01.04.2015 Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën verwacht niet dat hij in de problemen komt als hij met een kritische Tweede Kamer volgende week in debat gaat over de salarisrel bij staatsbank ABN AMRO en zijn besluit de beursgang van de bank uit te stellen.

„Nee, dat verwacht ik niet. Ik heb steeds hetzelfde gezegd, namelijk dat alles juridisch en politiek-bestuurlijk allemaal keurig is verlopen, en dat je er desalniettemin iets van kunt vinden. Dat zijn twee verschillende dingen en dat zal ik blijven zeggen want dat is mijn opvatting”, aldus Dijsselbloem woensdag.

ZIE OOK:

Kamer houdt hoorzitting over lonen bankentop

Gerrit Zalm hoeft niet naar de Kamer

NRC 01.04.2015 Van de regeringspartijen VVD en PvdA hoeft ABN Amro-topman Gerrit Zalm geen tekst en uitleg te geven over de salarisaffaire rond zijn bank. Hoewel Zalm aanvankelijk op de kandidatenlijst stond om te worden uitgenodigd voor een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer over beloningen in de financiële sector, volgende week dinsdag, werd hij daar vanmiddag bij een besloten vergadering afgehaald. Ook de bestuursvoorzitters van Aegon en ING, Alexander Wynaendts en Ralph Hamers, die ook op de lijst stonden, hoeven niet voor de vaste Kamercommissie van Financiën te verschijnen.

Dijsselbloem zal pas na het Kamerdebat een oordeel willen vellen over de voorgenomen beursgang van ABN Amro. Het besluit daartoe stelde hij afgelopen vrijdag voor onbepaalde tijd uit, omdat er in de Tweede Kamer ophef was ontstaan over de recente verhoging van het vaste salaris van zes leden van de raad van bestuur met 100.000 euro. Onder politieke en maatschappelijke druk hebben deze zes bestuurders hun verhoging inmiddels weer teruggedraaid.LEES VERDER

Lees meer;

VANDAAG Kamer krijgt geen uitleg van Zalm

1 APR Hoe het loon van bankiers een grote ruzie werd

31 MRT ABN Amro: minister Dijsselbloem zou ons verdedigen

31 MRT ABN-commissaris Peter Wakkie treedt terug na ophef salarissen ›

31 MRT Kamer wil opheldering over rol Dijsselbloem in salariskwestie ABN ›

Kamer wil opheldering van Dijsselbloem over ABN salaris

NU 31.03.2015 Een meerderheid in de Tweede Kamer wil opheldering van minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën over berichtgeving van NRC Q dat hij vorig jaar de top van ABN Amro beloofd zou hebben de salarisverhoging te verdedigen. Dijsselbloem zou de toezegging vorig jaar maart hebben gedaan.

Volgens D66-leider Alexander Pechtold moet de bewindsman ”helder aangeven wat hij in het voortraject heeft gedaan”. Ook SP-voorman Emile Roemer wil dat er duidelijkheid komt over de beloningskwestie. Jesse Klaver van GroenLinks: ”Als het klopt (…) dan heeft de minister de afgelopen dagen een schimmige rol gespeeld.”

Lees meer over: ABN Amro

Gerelateerde artikelen;

Baas beloningsbeleid ABN AMRO stapt op

Elsevier 31.03.2015 De man die bij ABN AMRO verantwoordelijk was voor de beloningen bij de bank legt zijn functie neer. Commissaris Peter Wakkie blijft achter de loonsverhoging staan, maar voelt zich wel verantwoordelijk voor de commotie die is ontstaan.

Volgens ABN AMRO acht Wakkie zich ‘in het bijzonder verantwoordelijk voor het besluit omtrent de uitvoering van de inmiddels teruggedraaide salarisverhoging voor zes bestuurders en de daarover ontstane ophef’.

Commotie

Topjurist Wakkie, die eerder managing partner was bij advocatenkantoor De Brauw en directielid bij Ahold, neemt de beslissing vanwege de commotie en niet vanwege de beloningsregeling zelf.

In NRC Handelsblad verdedigt hij die regeling dinsdag voor een laatste keer. ‘Door een nieuwe wet mogen instellingen met staatssteun geen variabele beloningen meer uitkeren. Wel mogen ze dat bedrag gedeeltelijk compenseren in het vaste salaris. Dat hebben we dus gedaan: de bestuurders kregen recht op 100.000 euro extra vast salaris. Voorheen kregen ze 600.000 euro vast en 300.000 euro variabel als ze hun doelstellingen haalden. Dat werd dus 700.000 euro, zonder variabel deel. In feite is hun salaris dus met twee ton verlaagd,’ legt Wakkie uit.

Volgens Elsevier…

Jean Dohmen: ‘ABN AMRO-rel roept vraag op wat afspraken met politici waard zijn’

Commotie

Toch ontstond de afgelopen weken commotie over de bonusregeling in de politiek en samenleving. Minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem (PvdA) sprak van een ‘verkeerd signaal’ en keurde de loonsverhoging af.

Nu blijkt dat de minister een dubbelrol speelt in de affaire. Dijsselbloem gaf zelf in augustus 2014 goedkeuring aan de loonsverhoging. Ook zou hij hebben toegezegd de maatregel ‘publiekelijk te verdedigen’.

De beoogde beursgang van ABN AMRO werd vanwege de rel rond de salarissen uitgesteld. Het feit dat de bestuurders nu afzien van hun beloning verandert daar niets aan. Het ziet er voorlopig niet naar uit dat die beursgang door zal gaan.

zie ook;

29 mrt Directie ABN AMRO ziet af van loonsverhoging vanwege ‘onrust’

31 mrt ABN AMRO-rel roept vraag op wat afspraken met politici waard zijn

31 mrt ‘Dijsselbloem beloofde openlijke steun loonsverhoging ABN AMRO’

Peter Wakkie stapt per direct op als ABN Amro-commissaris

Telegraaf 01.04.2015 Peter Wakkie treedt per direct terug uit de Raad van Commissarissen (RvC) van ABN Amro. at maakte de bank zojuist bekend. Wakkie was vice-voorzitter van de RvC en voorzitter van diverse commissies, waaronder de benoemingscommissie.

´Verantwoordelijk voor salarisverhoging´

“Hij acht zich in die laatste hoedanigheid in het bijzonder verantwoordelijk voor het besluit omtrent de uitvoering van de inmiddels teruggedraaide salarisverhoging voor zes bestuurders en de daarover ontstane ophef”, schrijft ABN Amro in een persbericht.

Lees hier het hele dossier rond de afgeblazen beursgang van ABN Amro.

ZIE OOK:

Dijsselbloem waarschuwde ABN Amro voor schade

ABN: Dijsselbloem vooraf akkoord met beloning

‘Chaos ABN is wespennest’

De beursgang van ABN Amro is door de huidige chaos rond de bank en Dijsselbloem nu uitgesloten. Onze columnist Martin Visser vraagt zich af welke belegger nu nog zou willen…

ZIE OOK:

ABN: Dijsselbloem vooraf akkoord met beloning

Snel debat over ABN AMRO

Peter Wakkie stapt per direct op als ABN Amro-commissaris

Dijsselbloem leek akkoord met salarisverhoging ABN Amro

Dijsselbloem leek akkoord met salarisverhoging ABN Amro

Telegraaf 31.03.2015 ABN Amro-topman Gerrit Zalm en minister Dijsselbloem (Financiën) lijken maanden langs elkaar heen te hebben gepraat over de salarisverhoging van de banktop, waardoor de bank er van uit ging dat de bewindsman deze ‘verdedigbaar’ vond.

Klik hier om te downloaden: Kamerbrief Dijsselbloem.pdf.pdf

Dat blijkt uit een veel vragen oproepende brief (zie bijlage) van Dijsselbloem aan de Tweede Kamer, waarin de bewindsman uitlegt hoe hij het afgelopen jaar met de bank over de salarisverhoging in discussie was.

Gerelateerde artikelen

31-03: ‘Chaos ABN is wespennest’

Lees meer over: dijsselbloem

‘Dijsselbloem beloofde openlijke steun loonsverhoging ABN AMRO’

Elsevier 31.03.2015 Minister Dijsselbloem zou in het voorjaar van 2014 goedkeuring hebben gegeven aan de omstreden loonsverhoging voor de ABN AMRO-top. Ook zou hij hebben toegezegd die verhoging ‘publiekelijk te verdedigen’.

Dit staat in een brief van ABN AMRO die in handen is van NRC Handelsblad. De brief is gedateerd van augustus 2014 en werd verstuurd aan de stichting die voor de staat de aandelen van de bank beheert.

Jean Dohmen: ‘ABN AMRO-rel roept vraag op wat afspraken met politici waard zijn’

Opmerkelijk

De brief zou verwijzen naar een gesprek van minister Jeroen Dijsselbloem met onder meer ABN AMRO-topman Gerrit Zalm en president-commissaris Rik van Slingelandt op 7 maart vorig jaar. In dit gesprek zou Dijsselbloem hebben toegezegd de loonsverhogingen in het openbaar te verdedigen. Volgens de brief, die ondertekend is door Zalm en Van Slingelandt, waren alle partijen het toen eens over de ‘legitimiteit van de salarisverhoging’.

De brief is opmerkelijk, gezien de afkeurende reactie van Dijsselbloem vorige week toen bekend werd dat ook bestuursleden van ABN AMRO extra salaris ontvangen. Vrijdag na de ministerraad sprak hij van een ‘verkeerd signaal’ en zei hij de verhoging als ‘een graat in de keel’ te ervaren.

Wel wees hij erop dat de bank ermee binnen de wet blijft en in feite dus niets verkeerd doet. Dijsselbloem besloot daarop de beursgang van de bank uit te stellen vanwege de ontstane ‘commotie’. De Tweede Kamer sprak ook zorgen uit over de beursgang van ABN AMRO.

Onrust

Zes directieleden van ABN AMRO kregen vorig jaar een loonsverhoging van 100.000 euro toegekend als compensatie voor een wettelijk bonusverbod. De bestuurders hebben daar al vanaf 2012 recht op, met goedkeuring van het ministerie van Financiën.

De zes directieleden zagen maandag met terugwerkende kracht van de salarisverhoging over 2014 af, vanwege de ‘maatschappelijke onrust’, en omdat het de klanten, medewerkers en ‘het algemeen vertrouwen in ABN AMRO’ zou schaden.

zie ook;

29 mrt Directie ABN AMRO ziet af van loonsverhoging vanwege ‘onrust’

30 mrt ABN AMRO-rel roept vraag op wat afspraken met politici waard zijn

27 mrt Kritiek of niet, ABN AMRO houdt vast aan salarisverhoging

Dijsselbloem: salarisverhoging ABN toegestaan maar onverdedigbaar›

NRC 31.03.2015 De salarisverhoging van de top van ABN Amro is juridisch en bestuurlijk toegestaan, maar tegelijkertijd “slecht verdedigbaar in maatschappelijke context”. Dat schrijft minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën (PvdA) in een brief aan de Tweede Kamer. De directie besloot eergisteren af te zien van de verhoging van 100.000 euro nadat er ophef over was ontstaan.

In de brief, waarin Dijsselbloem antwoord geeft op de vragen die gesteld waren door de Tweede Kamer, herhaalt de minister zijn standpunt dat hij vorige week tijdens het vragenuur en vandaag na onthullingen van NRC over dat hij de salarisverhoging publiekelijk zou verdedigen innam. Daarnaast licht hij toe dat ook directeur Kees van Dijkhuizen, die pas in dienst kwam na het intreden van de wet die vergoedingen voor bankiers aan banden legt, recht had op deze verhoging. Eerder had het CDA de arbeidsvoorwaarden van de directeur in twijfel getrokken.

VELE SLACHTOFFERS, ING ONGEPAST

De rel rondom de hogere salarissen kent inmiddels vele slachtoffers. Vandaag trad commissaris Peter Wakkie terug omdat hij zich verantwoordelijk voelt voor de ophef. Toen het nieuws over de salarisverhoging bekend werd besloot Dijsselbloem de beursgang van de genationaliseerde bank uit te stellen. En toen de verontwaardiging en politieke druk aanhielden besloot het bestuur het geld uiteindelijk terug te geven.

Opvallend is verder dat minister Dijsselbloem in zijn brief schrijft niet gelukkig te zijn met de recente, nog veel forsere salarisverhoging van de directie van ING. ING-topman Hamers zal dit jaar, zo bleek uit het jaarverslag 2014, een vast jaarsalaris ruim 1,6 miljoen euro verdienen, een verhoging van 28 procent. Twee anders bestuursleden gaan er ruim 50 procent op vooruit. Daarnaast hebben zij uitzicht op een bonus van maximaal 20 procent. Hoewel de minister daar niet meer overgaat – ING heeft alle staatssteun inmiddels afgelost – zegt Dijsselbloem dat “een soberder invulling van de beloning van de raad van bestuur ook bij ING passender was geweest”.

Lees meer;

1 APR Hoe het loon van bankiers een grote ruzie werd

31 MRT ABN-commissaris Peter Wakkie treedt terug na ophef salarissen › ECONOMIE

31 MRT Kamer wil opheldering over rol Dijsselbloem in salariskwestie ABN › BINNENLAND

1 APR Wie kan de ABN-top nu nog vertrouwen?

27 MRT ABN Amro weigert salarisverhoging top terug te draaien › BINNENLAND

Aanpak ABN is goedkope manier om links te zijn

VK 31.03.2015 Het is een enorme overwinning in de strijd tegen onverantwoorde beloningen van bankiers dat de ABN-top afziet van hogere salarissen.

Het is een aanmoediging voor diegenen die in reactie op de financiële crisis de nadruk hebben gelegd op de toenemende ongelijkheid en het ontsporen van de bovenkant van het salarisgebouw. Het heeft bovendien als niet onaanzienlijk gevolg dat minder dan tien mensen een flinke stijging van hun inkomsten aan zich voorbij zien gaan.

Tegelijkertijd leven er in Nederland per 2013 volgens de armoedesignalering 2014 van het Sociaal Cultureel Planbureau ongeveer 400 duizend kinderen in armoede. Alle ophef over hoge salarissen levert deze kinderen niets op.

Maak van ABN Amro een nieuwe nutsbank

VK 31.03.2015 De overheid moet van ABN Amro een maatschappelijk relevante nutsbank maken. Minister Dijsselbloem van Financiën heeft besloten de beursgang van ABN Amro nog even uit te stellen. Een goede zaak. De belangrijkste reden hiervoor is niet de voorgestelde salarisverhoging van de top, ook al was dit een verkeerd signaal vanuit de bank, maar het feit dat ABN Amro er voor de Nederlandse consument en ondernemer moet blijven.

Zolang ABN Amro een staatsbank is, kan de politiek innovaties afdwingen die er een nutsbank van maken. Daarmee wordt deze bank toekomstbestendig en wordt de marktwaarde van ABN Amro verhoogd. Op deze wijze wordt de rekening verlaagd di

Zijn de bankiers losgezongen van de werkelijkheid?

VK 30.03.2015 Na een uitgestelde beursgang geeft de top van ABN Amro zijn loonsverhoging van een ton terug. Zijn de bankiers de speelbal van de politiek? Nee, zegt Willem Vermeend,  ‘de bankiers hebben niets geleerd.’ Ja, vindt Paul Frentrop. ‘Dijsselbloem reageert niet als staatsman maar als partijpoliticus.’

Met hun opstelling roepen het bestuur en de RvC zowel in de samenleving als politiek de vraag op of het überhaupt wel zo verstandig is om ABN Amro naar de beurs te brengen.

‘De bankiers hebben niets geleerd. De hele financiële sector is losgezongen van de werkelijkheid. Dat je niet begrijpt dat in een tijd van bezuinigingen, loonmatiging en ontslagen zo’n loonsverhoging verkeerd valt, is niet te bevatten.

Krijgt ABN Amro de geest weer terug in de fles?

Trouw 30.03.2015 Na ruim een week van politieke en maatschappelijke ophef gaat ABN Amro alsnog door de knieën. De top van de bank liet gistermiddag weten af te zien van de salarisverhoging van 100.000 euro die zij over 2014 had gekregen. Maar het is de vraag of het gebaar genoeg is om de geest weer terug in de fles te krijgen. De staatsbank staat volop in de schijnwerpers, terwijl het juist rustig wilde toewerken aan de zo gewenste beursgang.

Ik wil weten of ze dit doen om verdere imagoschade te voorkomen, of omdat ze ervan doordrongen zijn dat ze met deze salarisverhoging fout zaten, aldus Jesse Klaver, GroenLinks.

In een verklaring laten de zes leden van de raad van bestuur van ABN Amro – topman Zalm had eerder al afgezien van zijn loonsverhoging – weten dat de bank in hun ogen teveel lijdt onder de discussie over hun beloning. “Wij begrijpen en betreuren de onrust die is ontstaan. De onrust is niet goed voor onze klanten, onze medewerkers en het algemeen vertrouwen in ABN Amro.”

ABN AMRO-rel roept vraag op wat afspraken met politici waard zijn

Elsevier 30.03.2015 Verstandig dat de top van ABN AMRO afziet van de omstreden loonsverhoging. Maar de opstelling van de politiek is hypocriet.

Het is een wijs besluit van ABN AMRO om de loonsverhoging voor zes topmensen terug te draaien. De maatschappelijke onrust die het gevolg was van het extra loon – het ging om 100.000 euro per persoon – dreigde het vertrouwen van het publiek in de bank zwaar te beschadigen.

Maar dat is slechts één kant van deze rel. De loonsverhoging wasniet illegaal. Ook PvdA-minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem gaf dat de afgelopen dagen zelf toe. De voorganger van Dijsselbloem, CDA’er Jan Kees de Jager, heeft er in het verleden namelijk mee ingestemd.

Het valt te hopen voor de schatkist dat de beursgang gewoon doorgaat. Die moet 15 miljard euro opleveren. Het kan niet de bedoeling zijn die inkomsten in de waagschaal te stellen vanwege een domme loonsverhoging van zes keer een ton.

zie ook;

29 mrt Directie ABN AMRO ziet af van loonsverhoging vanwege ‘onrust’

27 mrt Kritiek of niet, ABN AMRO houdt vast aan salarisverhoging

27 mrt Draai om de oren voor bankbobo’s ABN AMRO

Politiek Den Haag reageert positief op besluit ABN-top

NU 29.03.2015 Politiek Den Haag reageert zondag positief op het besluit van de ABN-top om van een salarisverhoging van 100.000 euro af te zien.

Minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem is blij met de beslissing. “Ik verwelkom deze stap van het bestuur van ABN Amro. Zij leveren daarmee een belangrijke bijdrage aan het herstel van rust en vertrouwen rond de bank.”

“Na afronding van het overleg met de Kamer, zal het kabinet zich opnieuw buigen over de start van de voorgenomen beursgang.”

Afgelopen vrijdag stelde Dijsselbloem de beursgang van ABN Amro nog uit. Hij wil pas een beslissing nemen als het vertouwen in de bank weer is hersteld.

Top ABN Amro doet afstand van extra salaris

Ontsteltenis over salarisverhoging ABN Amro en ING | Dijsselbloem stelt verkoop ABN Amro uit

Lees meer over: ABN Amro

Gerelateerde artikelen;

Roemer: ‘ABN AMRO moet juist voorbeeldbank worden’

Trouw 29.03.2015 ABN AMRO moet een voorbeeld- en volksbank in overheidshanden worden. Met een goed, sociaal en verantwoord beleid en normale salarissen aan de top. Dat zei SP-leider Emile Roemer in het tv-programma WNL op zondag. Hij wil al langer dat de bank in overheidshanden blijft.

De bescheidener salarissen voor de top zouden volgens Roemer ook een voorbeeld kunnen zijn voor private banken. Bij zo’n volksbank kan het midden- en kleinbedrijf ook weer gemakkelijker kredieten krijgen en kunnen spaarders geruster hun geld stallen voor een fatsoenlijke rente, verwacht Roemer.

Verkopen
Met de recente salarisverhogingen aan de top van ABN AMRO laat de bank volgens Roemer zien dat er niets geleerd is van de crisis. Verder is nu verkopen volgens Roemer financieel erg oninteressant en dom.

Verwant nieuws

Directie ABN AMRO ziet af van loonsverhoging vanwege ‘onrust’

Elsevier 29.03.2015 De zes directieleden van ABN AMRO zien alsnog af van de loonsverhoging van 100.000 euro die zij vorig jaar toegekend hebben gekregen. De directie neemt dit besluit vanwege de ontstane ‘maatschappelijke onrust’.

De bank kende de 100.000 euro toe als ‘een gedeeltelijke compensatie van het wegvallen van de variabele beloning’. In een verklaring stellen de bestuurders nu dat ze de onrust die erover is ontstaan ‘begrijpen en betreuren’. Ook erkennen ze dat de onrust niet goed is voor klanten, medewerkers en ‘het algemeen vertrouwen in ABN AMRO’.

Gebrek aan empathie

Jean Dohmen vindt dat de salarisverhoging voor de top van ABN AMRO getuigt van een gebrek aan gevoel voor wat er leeft in de samenleving. Maar de bank overtreedt de regels niet. Lees verder

Recht op beloning

Wel houden de bestuurders vol dat ze wel degelijk recht hadden op de loonsverhoging. ‘De toekenning van de toeslag is gebaseerd op democratisch tot stand gekomen wetgeving, voldoet aan letter en geest van de wet, is vastgelegd in een aandeelhoudersbesluit, is in overeenstemming met de minister van Financiën en is gemeld aan de Tweede Kamer.’ Door salaris nu in te leveren hopen de bankdirecteuren dat ‘de rust nu terugkeert’.

Minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem (PvdA) die zich eerder negatief uitsprak over de loonsverhoging, is blij met het besluit: ‘Ik verwelkom deze stap van het bestuur van ABN AMRO. Zij leveren daarmee een belangrijke bijdrage aan het herstel van rust en vertrouwen rond de bank,’ zegt de minister.

Staatsbank

‘De verontwaardiging in politiek en maatschappij was zo groot dat je daar niet blind voor kunt zijn. Het zou goed zijn als ING het voorbeeld volgt. De discussie over de bestuurderssalarissen bij banken gaat namelijk verder dan alleen ABN Amro. Daarom is het goed om daar binnenkort een hoorzitting over te hebben in de Tweede Kamer,’ zegt Arnolk Merkies namens de SP.

Zijn partij pleit ervoor om van ABN AMRO definitief een ‘staatsbank’ te maken. ‘ABN AMRO moet een voorbeeld- en volksbank in overheidshanden worden. Met een goed, sociaal en verantwoord beleid en normale salarissen aan de top,’ zei SP-leider Emile Roemer in het tv-programma WNL op zondag.

Beursgang

Het is de bedoeling dat ABN AMRO binnenkort de gang naar de beurs gaat maken. Maar vanwege de onrust rond de salarisverhoging stelde Dijsselbloem het besluit over een beursgang tijdelijk uit.

zie ook;

27 mrt Kritiek of niet, ABN AMRO houdt vast aan salarisverhoging

27 mrt Draai om de oren voor bankbobo’s ABN AMRO

27 mrt Dijsselbloem stelt beursgang ABN AMRO-bank uit wegens onrust

Oppositie wil hoorzitting over banksalarissen

Trouw 28.03.2015 De oppositiepartijen SP, GroenLinks en CDA willen een hoorzitting in de Tweede Kamer over de salarisstijgingen voor bestuurders bij financiële instellingen. Dat heeft de SP vandaag laten weten. De partijen vinden de recente stijgingen bij ING, Aegon en ABN AMRO ‘onthutsend’.

Ze zijn ‘niet uit te leggen in tijden waarin gedwongen ontslagen aan de orde van de dag zijn, zeker ook in de financiële sector.” En dat in een sector die met tientallen miljarden belastinggeld overeind gehouden is sinds 2008, zo klinkt het.

Kritiek of niet, ABN AMRO houdt vast aan salarisverhoging

Elsevier 27.03.2015 Alle kritiek ten spijt, ABN AMRO houdt vast aan de salarisverhoging voor de top van de bank. De top zegt dat de loonsverhoging terecht is, omdat eerder gemaakte afspraken worden nagekomen.

Dat blijkt uit een interne brief, die vrijdag is verstuurd door de raad van commissarissen van de bank en is ondertekend door ABN AMRO-president-commissaris Rik van Slingelandt.

Verder schrijft de raad van commissarissen dat het bestuur van de bank eigenlijk is teruggegaan van een totale beloning, salaris inclusief bonussen, van 912.000 euro naar een totale beloning van 708.000 euro.

Beursgang

Vanuit de politiek werd er kritisch gereageerd op het nieuws over de salarisverhoging. Minister Jeroen Dijsselbloem (PvdA) van Financiën liet vrijdag weten een besluit over de geplande beursgang van de bank, voorlopig uit te stellen.

zie ook;

27 mrt Draai om de oren voor bankbobo’s ABN AMRO

27 mrt Dijsselbloem stelt beursgang ABN AMRO-bank uit wegens onrust

20 mrt Salarisverhoging voor ABN AMRO: vier vragen en antwoorden

Jean Dohmen vindt dat de salarisverhoging voor de top van ABN AMRO getuigt van een gebrek aan gevoel voor wat er leeft in de samenleving. Maar de bank overtreedt de regels niet. Lees verder >

‘ABN Amro moet juist een voorbeeldbank worden’

NU 29.03.2015 ABN Amro moet een voorbeeld- en volksbank in overheidshanden worden. Met een sociaal en verantwoord beleid en normale salarissen aan de top.

Dat zegt SP-leider Emile Roemer in het televisieprogramma WNL op zondag. Roemer vindt al langer dat de bank in overheidshanden moet blijven.

De bescheiden salarissen voor de top zouden volgens Roemer ook een voorbeeld kunnen zijn voor private banken. Bij zo’n volksbank kan het midden- en kleinbedrijf ook weer gemakkelijker kredieten krijgen en kunnen spaarders geruster hun geld stallen voor een fatsoenlijke rente, verwacht Roemer.

Met de recente salarisverhogingen aan de top van ABN Amro laat de bank volgens Roemer zien dat er niets geleerd is van de crisis. Verder is nu verkopen volgens Roemer financieel oninteressant en onverstandig.

Ontsteltenis over salarisverhoging ABN Amro en ING

Kamer begrijpt uitstel beursgang ABN Amro | Dijsselbloem stelt verkoop ABN Amro uit

Lees meer over: ABN Amro Bankensector

Gerelateerde artikelen;

‘ABN Amro na de zomer naar de beurs’

Trouw 26.03.2015 ABN Amro keert waarschijnlijk na de zomer terug naar de beurs. Dat melden onder meer RTL Z en de Financiële Telegraaf. Volgens beide media maakt minister Jeroen Dijsselbloem morgen meer bekend over de beursgang.

In De Financiële Telegraaf laat topman Gerrit Zalm zich ontvallen dat ABN Amro klaar is voor een beursgang. ‘ABN Amro staat weer stevig op zijn poten en kan profiteren van het herstel van de Nederlandse economie’, aldus Zalm.

Naar verwachting wordt met de beursgang 15 miljard euro opgehaald.

“ABN Amro klaar voor beursgang”

Telegraaf 26.03.2015 “ABN Amro staat weer stevig op zijn poten en kan profiteren van het herstel van de Nederlandse economie. En we zijn nu voor het eerst de best gekapitaliseerde bank van Nederland”, aldus de topman, die toen hij met DFT sprak nog niet wist dat minister Dijsselbloem (Financiën) de beursgang op het laatste moment zou terugtrekken.

Zalm heeft er dik zes tropenjaren op zitten als bestuursvoorzitter. Er was werk aan de winkel toen hij aantrad als bestuurder in 2007. Het huis stond in de brand en buiten raasde de financiële crisis.

Rechtszaak over Rabobank renteswaps

VK 26.03.2015 Klanten van de Rabobank proberen vandaag voor de rechtbank in Amsterdam compensatie te krijgen voor de schade die zij op renteswaps hebben geleden als gevolg van de het Euribor- en Libor-renteschandaal. Zij zeggen voor vele tonnen te zijn benadeeld door de manipulatie.

Vandaag is het eerste slotpleidooi in een reeks van vier individuele zaken in het vastgoed, de horeca, de scheepsindustrie en het entertainment.

GERELATEERDE ARTIKELEN;

Nieuwe bekentenis Libor-fraude

Banken mogen van de Tweede Kamer niet te groot worden

NU 24.03.2015 Nederlandse banken en banken elders in Europa mogen niet weer zo groot worden dat een faillissement dramatische gevolgen heeft voor de economie. Dat vindt de Tweede Kamer, die daarover dinsdag twee moties heeft aangenomen.

Aanleiding voor een door de SP opgestelde motie waren uitlatingen van president Klaas Knot van De Nederlandsche Bank. Hij stelde eerder voor een bovengrens aan de omvang van banken te stellen.

Lees meer over: Bankensector

Gerelateerde artikelen;

‘Banken mogen niet weer te groot worden’

Telegraaf 24.03.2015 Nederlandse banken en banken elders in Europa mogen niet weer zo groot worden dat een faillissement dramatische gevolgen heeft voor de economie. Dat vindt de Tweede Kamer, die daarover dinsdag twee moties aannam.

Aanleiding voor een door de SP opgestelde motie waren uitlatingen van president Klaas Knot van De Nederlandsche Bank, die eerder voorstelde om een bovengrens aan de omvang van banken te stellen. Een ruime meerderheid van de Kamer – de VVD was tegen – sloot zich aan bij de motie die het kabinet oproept te onderzoeken hoe zo’n bovengrens kan worden vormgegeven.

Dijsselbloem houdt oog op salaris bankentop

Telegraaf 24.03.2015 Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën gaat „de vinger aan de pols houden” bij de verhoging van de vaste salarissen aan de top van de Nederlandse banken en verzekeraars.

Hij zei dat dinsdag in de Tweede Kamer in antwoord op vragen over de salarisverhogingen bij staatsbank ABN Amro en bij ING.

Dijsselbloem herhaalde dat hij juridisch noch bestuurlijk iets kan doen tegen de verhogingen, hoe onverstandig hij ze ook vindt. ABN en ING houden zich aan de wet en aan afspraken die eerder zijn gemaakt. Zo blijft ING onder het bonusplafond van 20 procent.

Beloningen aan top schieten omhoog

Telegraaf 24.03.2015 De beloning voor de top van de grote beursgenoteerde bedrijven is vorig jaar omhooggeschoten. De bestuursvoorzitters van de bedrijven in de AEX ontvingen in 2014 ruim een derde meer dan een jaar eerder, door onder meer grote winsten op aandelenpakketten en hogere bonussen.

Dat blijkt uit onderzoek door de Volkskrant naar de beloning van de 22 bedrijven in de AEX die hun jaarverslag inmiddels hebben gepubliceerd. De beloningssprong van 36,6 procent kwam vooral voor rekening van drie Angelsaksisch getinte bedrijven, Shell, Reed Elsevier en Wolters Kluwer.

Rabohandelaar Libor-zaak bekent schuld

Telegraaf 24.03.2015 De voormalige Rabohandelaar die bij de Amerikaanse federale rechtbank was aangeklaagd wegens het manipuleren van de libor-rente heeft schuld bekend.

De rente wordt gebruikt als richtpunt voor financiële transacties. Dat meldt Dow Jones. De 51-jarige Lee Stewart werkte als senior derivatenhandelaar voor de Rabobank in de VS.

Voor de federale rechtbank bevestigde hij de aanklacht dat hij tussen mei 2006 en begin 2011 met andere handelaren heeft samengewerkt om de libor, de London Interbank Offered Rate, in hun voordeel te manipuleren. Op elke transactie met de rente pakten zij een stuk van de deal.

Ex-Rabohandelaar bekent in Libor-schandaal

Telegraaf 24.03.2015 Een voormalige handelaar van Rabobank heeft voor een rechtbank in New York schuld bekend aan fraude met de Liborrente, een tarief dat gebruikt wordt in het betalingsverkeer tussen banken onderling.

De 51-jarige Brit hangt een lange gevangenisstraf boven het hoofd. Rabobank zelf betaalde anderhalf jaar geleden in totaal zo’n 800 miljoen euro om die kwestie te schikken.

De handelaar, Lee Stewart, gaf toe dat hij vijf jaar lang samen met collega’s de Liborrente heeft gemanipuleerd door valse informatie op te geven. Hij is een van de in totaal zeven voormalige werknemers van de internationale tak van Rabobank die daarvoor in de Verenigde Staten terechtstaan.

Tuchtklacht tegen accountant ABN Amro

Telegraaf 23.03.2015 Bedrijfsonderzoeker Pieter Lakeman gaat een tuchtklacht indienen tegen de accountant van ABN AMRO. De betrokken accountant van KPMG heeft het jaarverslag van de bank volgens Lakeman „ten onrechte goedgekeurd”. Dat liet Lakeman maandag weten.

Volgens de financieel activist staan in het verslag een aantal onjuistheden over de „mogelijke financiële impact” van de verkoop van in zijn ogen ondeugdelijke renteswaps. Het jaarverslag suggereert volgens Lakeman dat de bank geen financiële risico’s loopt door de verkoop van die omstreden financiële producten. „Dit is een volstrekt verkeerde voorstelling van zaken”, zegt Lakeman, die namens het bedrijf Swapschade optreedt voor gedupeerde mkb-bedrijven.

Lakeman stelt dat de accountant „onvoldoende onderzoek” heeft gedaan en zich bovendien „heeft laten voorlichten door juristen van ABN AMRO zelf”.

Bankiers gaan weer meer verdienen – maar is dat wel zo veel?

NRC 23.03.2015 Ze mogen minder bonussen, dus verhogen ze gewoon de vaste salarissen. Zo gaat dat bij de top van INGNationale Nederlanden en ABN Amro, blijkt uit de nieuwste jaarverslagen. Schande, roepen de bonden. Maar volgens de banken krijgen ze geen goede mensen meer als ze zo weinig blijven verdienen. Hebben ze een punt?

Wat willen ze?

De banken twijfelen over de Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen (Wbfo), die sinds dit jaar voorschrijft dat iedereen in de Nederlandse financiële sector een bonus van maximaal eenvijfde van het vaste salaris krijgt. Bonussen mochten eerst nog evenveel als het vaste jaarsalaris omvatten.

Absoluut én relatief lager dan de concurrentie dus, de Nederlandse salarissen. Of is de graaicultuur waarover vakbond CNV spreekt wereldwijd weer terug? Bonussen in de financiële wereld in de VS komen in ieder geval weer in de buurt van voor 2008. Maar wat Gerrit Zalm verdient is nog niets naast het verwachte loon voor topman Schwarzman van de New Yorkse investeerdersbank Blackstone dit jaar: een record van een miljard dollar.

‘Dubieuze sluiproute topsalaris’

Telegraaf 23.03.2015 De top van ABN Amro heeft een sluiproute gebruikt om zichzelf een salarisverhoging van een ton toe te kennen. Die route is mogelijk tegen de regels.

Dat stellen Kamerleden Omtzigt (CDA), Koolmees (D66), Klaver (GL), Van Klaveren (VNL), Krol (50Plus) en Öztürk in vragen aan minister Dijsselbloem (Financiën).

De partijen willen van Dijsselbloem weten wat dat nou precies betekent, een ’tijdelijk vast inkomen’, zoals de raad van bestuur de salarisverhoging noemde. „In de wet staat het heel simpel: variabele beloningen bij staatsgesteunde banken mogen niet”, zegt Omtzigt. „We zijn benieuwd hoe Dijsselbloem dit ziet.” Volgens Omtzigt spreekt ’tijdelijk’ en ’vast’ elkaar sowieso tegen.

Gerelateerde artikelen;

23-03: De aversie tegen banken

22-03: Woest om gegraai bankiers

20-03: Zalm: beloning is redelijk

20-03: Dijsselbloem streng over hoger loon bankiers

Top ABN Amro krijgt ton meer salaris

Verkoop ABN op korte termijn in minis­ter­raad