Debat in de Digitale Hofstad

Stemmen uit de Haagse Wijken

Parlementair onderzoek woningbouwcorporaties – Conclusie

De conclusie van de Commissie van Vliet.

De TU Delft had reeds een voorzet klaarliggen om het toezicht bij de woningcorporaties aan te pakken. Zij hadden kennelijk al wat eerder in de gaten waar nu precies het probleem zit.

Terugblik.

Het rapport valt niet mee, zegt VVD’er Roald van der Linde in een reactie. “Ik zie dat het toch wel veel erger was dan we met zijn allen dachten. Als je het rapport leest: de een koopt een stoomboot, de ander speelt voor Sinterklaas en de huurders zitten met de Zwarte Piet.” 

Een onafhankelijke toezichthouder met stevige bevoegdheden moet woningcorporaties gaan controleren.

Dat is volgens de Volkskrant een van de hoofdconclusies van de parlementaire enquêtecommissie. De commissie wil het versnipperde toezicht op de corporaties bundelen in een onafhankelijke toezichthouder. Met dit advies gaat de commissie in tegen het beleid van minister Stef Blok (VVD, Wonen), die onlangs een voorstel naar de Tweede Kamer stuurde waarin hij het toezicht wil onderbrengen bij zijn eigen ministerie.

Eén toezichthouder die waakt over alle facetten van woningcorporaties. En die níét onder directe controle van de minister staat. Dat is de belangrijkste aanbeveling van de parlementaire enquêtecommissie die vandaag haar eindrapport presenteert. Deze ‘Woonautoriteit’ moet toezien op de financiën, governance, integriteit en rechtmatigheid bij sociale huisvesters.

Een autoriteit die ook sancties kan opleggen. “Alleen als deze niet onder de minister valt, is er geen risico dat beleid en toezicht opnieuw vermengd worden”, zegt commissie-voorzitter Roland van Vliet. Er ligt op dit moment een voorstel van minister Stef Blok (Wonen, VVD) bij de Tweede Kamer dat het toezicht weliswaar samenvoegt, maar juist onder zijn hoede.

Twee jaar onderzoek van de commissie leverde 1.250 pagina’s op over wat er misging en beter moet in de corporatiesector. Naast de onafhankelijke woonautoriteit wil de commissie dat de sector teruggaat naar zijn “klassieke kerntaak”.

Opvallend veel gevallen van zelfverrijking, of op z’n minst het gebrek aan een moreel kompas. Dat zagen Roland van Vliet en de vijf andere Kamerleden van de enquêtecommissie na twee jaar van onderzoek en verhoren.

Het grote onderzoek.

Wat ging er mis?

Aanleiding voor het parlementaire onderzoek was het derivatendrama bij Vestia. Dat illustreert volgens de commissie treffend de valkuilen van de corporatiesector: een bestuur met een vaak te machtige voorzitter, en commissarissen die aan die “dominante” bestuurder geen tegenwicht bieden. Bovendien is het externe toezicht onder de maat.

Wie faalden er?

Zo ongeveer alle betrokkenen hebben fouten gemaakt. In de eerste plaats de bestuurders en hun commissarissen. Zij hebben “soms op grove wijze” gefaald en het vertrouwen geschaad. De commissie stuitte op mismanagement, manipulatie, het achterhouden van informatie, zelfoverschatting, zonnekoningengedrag, belangenverstrengeling, fraude en zelfverrijking.

Des te erger vindt de commissie het, dat zij tijdens hun verhoren niet of nauwelijks blijk gaven van spijt of bezinning. Zo schrijft de commissie over Vestia dat bestuurder Erik Staal “zijn formele en morele verantwoordelijkheid onvoldoende (h)erkent”. Dat rekent de commissie hem zwaar aan.

De financiële toezichthouder Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) had onvoldoende zicht op de risicovolle producten bij Vestia. Het CFV faalde “op cruciale punten”. Waarborgfonds WSW keurde met zijn “verkeerde ambities en prioriteiten” de fatale derivaten goed. Accountants onderkenden de risico’s onvoldoende. Banken lieten zich meer leiden door commerciële overwegingen dan door de belangen van hun klanten. Brancheorganisatie Aedes wist haar leden niet voldoende te disciplineren.

Tot slot hadden de verantwoordelijke bewindspersonen hun toezicht niet op orde. Zo krijgt toenmalig minister Donner (CDA) ervan langs in de Vestia-casus: dat hij naliet de Kamer te informeren over de problemen en risico’s bij Vestia, staat “op gespannen voet” met de actieve informatieplicht die hij had. De Tweede Kamer heeft te lang niets gedaan. De politiek is te wispelturig geweest en heeft zichzelf daarmee “al bijna twintig jaar buitenspel gezet”.

En dit zijn de aanbevelingen van de commissie-Van Vliet:

Gedrag verbeteren:
• fraude en zelfverrijking moeten hard aangepakt.
• integriteit moet vaker worden doorgelicht.

Grenzen stellen:
• corporaties moeten: terug naar hun kerntaak: het zorgen voor huisvesting van mensen die daar niet zelfstandig toe in staat zijn.
• zich niet langer bezighouden met commerciële nevenactiviteiten.
• niet te groot worden.

Governance versterken:
• er moet één centrale toezichthouder komen: een onafhankelijke Woonautoriteit.
• minister van Wonen moet commissarissen en bestuurders kunnen ontslaan.
• raad van commissarissen moet meer macht krijgen.

Geld beteugelen:
• corporaties moeten failliet kunnen gaan – en dus geen roekeloze risico’s nemen in de wetenschap dat de overheid hen toch wel overeind houdt.
• het waarborgfonds WSW moet onder strikt toezicht van de minister komen.

In het eindrapport van de Parlementaire-Enquetecommissie-Woningcorporaties zijn ook een aantal aanbevelingen geformuleerd.

De resultaten van het onderzoek van de Tweede Kamer naar de woningbouwcorporaties

zie ook: Parlementaire Enquetecommissie WoningcorporatiesRapport

zie ook: Bevindingen enquêtecommissie: ‘De politiek is tekortgeschoten’

zie ook: TU Delft pleit voor onafhankelijke toezichthouder woningbouwcorporaties

zie ook: Rapport De balans verstoord

Rekenkamer over corporaties Open pdf (5,5 MB)

zie ook: Parlementair onderzoek woningbouwcorporaties van start

Zie ook: Parlementaire onderzoek – enquête naar misstanden bij woningcorporaties – deel 2

Zie ook: Parlementaire onderzoek – enquête naar misstanden bij woningcorporaties – deel 1

zie ook: Parlementaire onderzoek – enquête naar misstanden bij woningcorporaties

zie: Parlementaire onderzoek – enquête naar misstanden bij woningcorporaties

Plan van aanpak Tijdelijke commissie Woningcorporaties (11 april 2013) Download pdf

Vestia

Het meest in opspraak kwam Vestia, een van de grootste corporaties, met veel huizen in Den Haag o.a. Spoorwijk. Het bedrijf stond voor twee miljard in het rood na risicovolle beleggingen. Topman Erik Staal trad af, maar kreeg wel miljoenen euro’s mee. Het is niet bekend of Staal ook wordt gehoord door de enquêtecommissie. De verwachting is dat de commissie het onderzoek in oktober 2014 afrondt. » Lees alle berichtgeving over de misstanden bij Vestia in ons dossier

Zes weken lang zullen getuigen en deskundigen onder ede worden gehoord: corporatiedirecteuren, leidinggevenden uit de corporatiesector, commissarissen, toezichthouders, ambtenaren en politici. Het onderzoek beslaat de laatste 20 jaar.

Zware incidenten

Aanleiding zijn de Zeven zonden van woningcorporaties van de laatste jaren, zoals bij VestiaWoonbron en Rochdale. De commissie gaat met een aantal corporaties speciaal aan de slag. Behalve met de hiervoor genoemde zijn dat RentreeWoningstichting Geertruidenberg (WSG),  Servatius  en Laurentius.

Een (kort) overzicht

Het cruiseschip SS Rotterdam, het fiasco van de Rotterdamse woningcorporatie Woonbron, zal weer langskomen. En de zonnekoningen zullen opnieuw in de schijnwerpers staan. Zoals oud-topman Möllenkamp van Rochdale, die op kosten van de baas een Maserati reed en zich op een personeelsfeest uit een helikopter liet zakken. En natuurlijk voormalig Vestia-topman Erik Staal, die met zijn derivatenavontuur bijna de hele corporatiesector mee de afgrond in sleurde. om deze zeven schandalen gaat het

Toezicht

Ook het toezicht op de sector zal beter moeten worden geregeld. Volgens de rekenkamer is dit nu onvolledig’ waardoor o.a. het ministerie en de gemeenten te weinig mogelijkheden hebben om wantoestanden aan te pakken.

De commissie staat onder voorzitterschap van oud-PVV’er Roland van Vliet, die nu een eenmansfractie belichaamt.

Werken bij een woningbouwcorporatie is weleens leuker geweest. Dankzij schandalen als de verspilde miljoenen bij de renovatie van een oud stoomschip (de SS Rotterdam), de bouw van een mislukte campus bij de Universiteit Maastricht en fraude is hun imago beroerd.

En dankzij heffingen als de verhuurderheffing – een door het rijk opgelegde bijdrage aan de bezuinigingen – en reddingsacties voor noodlijdende collega-corporaties gaat het ook financieel niet al te best.

En dan beginnen vanaf volgende week dinsdag ook nog eens de ongetwijfeld pijnlijke openbare verhoren in de parlementaire enquête naar misstanden in de sector.

Zes weken lang

Commissievoorzitter Roland van Vliet (ex-PVV) wil de verantwoordelijken “publiekelijk verantwoording laten afleggen over hun handelen”, zei hij deze week tijdens een persconferentie.

GE DIGITAL CAMERA

Onderzoek

De Tweede Kamer heeft op 16 april 2013 de onderzoeksopdracht voor een parlementaire enquête woningcorporaties vastgesteld. De commissie, onder voorzitterschap van PVV-Kamerlid Roland van Vliet, brengt naar verwachting in oktober 2014 haar eindrapport uit.

Plan van aanpak Tijdelijke commissie Woningcorporaties (11 april 2013) Download pdf

zie ook: Gedonder in de top ook bij de woningcorporaties

Zie ook; Het Toezicht op Vestia en andere woningcorporaties wordt aangepakt

en ook:Niet alleen Vestia en HaagWonen maken er een zootje van

Zie ook: Het gedonder met Vestia gaat gewoon verder !!!! deel 2

ook: Het gedonder met Vestia gaat gewoon verder !!!! deel 1

en: Vestia-gate ???

En verder: Onderzoekscommissie verzelfstandiging (Privatisering) van overheidsdiensten – eindrapport

Zie: Onderzoekscommissie verzelfstandiging (Privatisering) van overheidsdiensten

Zie ook: Privatisering – het eerste parlementair onderzoek in de Senaat.

ERIK STAAL – Elsevier

VESTIA – Elsevier 

WOUTER BOS – Elsevier

PIET HEIN DONNER – Elsevier 

ROCHDALE – Elsevier

KAMERNIEUWS;

Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties presenteert eindrapport ‘Ver van huis’

2de Kamer 30 oktober ‘Het corporatiestelsel is ver van huis geraakt en moet fors op de schop’. Dit stelt de parlementaire enquêtecommissie in haar rapport “Ver van huis”. Ernstige tekortkomingen in het sociale huurstelsel hebben incidenten in de corporatiesector, zoals bij Vestia, in de hand gewerkt. Te ambitieuze of kwaadwillende corporatiebestuurders kregen hierdoor jarenlang de ruimte om dingen te doen die ver af stonden van hun kerntaak: het sober en doelmatig huisvesten van mensen met een smalle beurs. Het stelsel moet volgens de commissie dan ook fors op de schop.

EINDRAPPORT MET BIJBEHORENDE STUKKEN;

Het eindrapport ‘Ver van huis’ en de bijbehorende stukken vindt u op de homepage van de parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties.

Bekijk het rapport en de conclusies in één oogopslag op de infographic van de parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties.

Vijf vragen en antwoorden over het rapport Woningcorporaties

Elsevier 30.10.2014 Het eindrapport van de parlementaire enquêtecommissie geeft de woningcorporaties er zoals verwacht van langs. De parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties presenteerde donderdag haar eindrapport. De commissie velt daarin een keihard oordeel over woningcorporaties, de politiek en de banken.

De parlementaire enquêtecommissie onderzocht het functioneren van het stelsel van woningcorporaties. Het doel daarvan was om vast te stellen wat er in de sector verkeerd is gegaan en wat er moet veranderen.

Wat concludeert de commissie?

De parlementaire enquêtecommissie laat geen spaan heel van de corporaties. Volgens de commissie wordt het corporatiestelsel gekenmerkt door ‘fraude, zelfverrijking en imagoschade. Er wordt geld over de balk gesmeten bij verschillende woningcorporaties. Het stelsel trilt op haar grondvesten’.

‘Zij hebben, soms op grove wijze, gefaald en het in hen gestelde maatschappelijke vertrouwen beschaamd,’ zegt de commissie inhet rapport.  Bestuurders van de corporaties ‘lijken in veel gevallen te proberen hun verantwoordelijkheid op anderen af te schuiven.’

Volgens de commissie zijn de toezichthouders op de woningcorporaties en de koepel van woningcorporaties Aedes ‘vergeten’ dat de corporaties een maatschappelijk doel hebben, namelijk het bieden van betaalbare huurwoningen aan de lagere en middeninkomens

Wat was de aanleiding voor de parlementaire enquête?

De enquête is vorig jaar april ingesteld vanwege het schandaal met de grote Rotterdamse woningcorporatie Vestia. De corporatie kwam in de problemen door te speculeren met derivaten en ging daar bijna aan ten onder.

In oktober 2012 beperkte toenmalig minister van Binnenlandse Zaken Liesbeth Spies het gebruik van derivaten door woningcorporaties. De corporaties mogen deze producten niet meer doorverkopen. En derivaten waarmee wordt gespeculeerd op rentedalingen zijn verboden.

Hoe is de enquêtecommissie te werk gegaan?

De commissie heeft een literatuurstudie gedaan en werkbezoeken afgelegd. Vervolgens heeft de commissie een aantal getuigen en specialisten gehoord, waaronder corporatiedirecteuren, leidinggevenden, toezichthouders en politici.

Zo werd er over directeur-bestuurder Erik Staal van Vestia gezegd dat hij ‘nooit werd tegengesproken’. Ook zou hij bekenden van hem hebben ingesteld in de raad van commissarissen van Vestia.

De zaak Vestia werd een tijd lang verzwegen voor de Tweede Kamer. Vanwege een rekenfout zat het vierde kabinet Balkenende met een gat van 1 miljard euro voor woningbouwbeleid. Om dit gat te dichten moest met corporaties worden onderhandeld. Uiteindelijk is het geld grotendeels uit de schatkist gekomen.

Hoe reageert de politiek?

De partijen in de Tweede Kamer  vinden dat het toezicht op woningcorporaties aangescherpt moet worden.

De SP is het eens met de bevinding dat burgers en gemeenten meer zeggenschap  moeten krijgen. ‘Het gokken met gemeenschapsgeld is nu echt afgelopen’, zegt Tweede Kamerlid Sadet Karabulut.

D66 pleit verder voor een onafhankelijke toezichthouder. Ook D66-Kamerlid Kees Verhoeven stelt dat corporaties terug moeten naar hun kerntaak. “In tegenstelling tot de woningcorporaties en minister Blok heeft D66 steeds gepleit voor één sterke onafhankelijke toezichthouder. D66 ziet zich nu gesteund door de aanbeveling van de enquêtecommissie.”

Minister Stef Blok (VVD) van Wonen is blij dat er met de uitkomst van het rapport in de toekomst voorkomen gaat worden ‘dat corporaties in commerciële projecten stappen waarvan de verliezen ten koste gaan van huurders en andere woningcorporaties’.

Volgens Elsevier

Arthur van Leeuwen: ‘Enquête corporaties? We weten het al!’

Verder:

Juichen

Betrokkenen bij de semipublieke debacles wijzen erop dat politiek en samenleving destijds juist stonden te juichen bij de projecten. Semipublieke instellingen moesten groter en goedkoper worden, en innovatief gaan werken om maatschappelijke problemen op te lossen. Daarbij werd vergeten te regelen wie het publieke belang van deze organisaties in het schemergebied tussen staat en markt in de gaten moest houden. Inmiddels is er een kentering gaande en zijn, na de strategische managers, de inhoud en de interne organisatie weer belangrijker geworden in zorg en onderwijs.

Maar volgens interim-bestuurder Gerard Erents, puinruimer bij Rochdale en Vestia, is het gevaar niet geweken. Hij verwijst naar de vluchtelingencrisis, waarbij de overheid snel tijdelijke sociale huurwoningen wil. Financieel is dat eigenlijk onverstandig, zegt Erents, maar toch is straks dat de corporatiedirecteur die de meeste tijdelijke huurwoningen kan neerzetten de held van de politiek. ‘Het geheugen van de politiek is kort, dan is de oude dynamiek snel weer terug.’

‘Eén op twintig publieke bestuurders ontspoorde bij invoering marktwerking’

VK 07.11.2015 Bij het invoeren van meer marktwerking in de (semi)publieke sector heeft ongeveer een op vijf ‘ondernemende bestuurders’ de afgelopen jaren de grenzen opgezocht. Een op de twintig (5 procent) van die bestuurders ontspoorde, doordat het toezicht gebrekkig was.

De cowboy-bestuurders geofferd

De schandalen bij semipublieke organisaties als Rochdale, Meavita en NS zijn eenvoudig te doorgronden: er zaten megalomane managers achter en falende toezichthouders met te veel bijbanen. Of is er toch meer aan de hand? Lees hier het verhaal uit de zaterdagkrant. (+)

Dat schat hoogleraar Rienk Goodijk, die al jarenlang onderzoek doet naar het bestuur in de semipublieke sector, vandaag in de Volkskrant naar aanleiding van de schandalen bij onder meer zorgmoloch Meavita, woningcorporatie Rochdale en de NS, met de Fyra.
Goodijk denkt op basis van zijn praktijkervaringen dat grofweg een derde van de semipublieke topfunctionarissen niet geschikt bleek om ‘ondernemend bestuurder’ te worden: ze konden alle veranderingen en de toenemende complexiteit niet aan en ruimden het veld of lieten zich overnemen. Ongeveer de helft wist de slag wel te maken en de resterende 20 procent zocht juist de grenzen op. Zo’n 5 procent ontspoorde echt doordat ze te veel ruimte kregen van het falende toezicht, aldus Goodijk, die donderdag zijn oratie houdt als bijzonder hoogleraar aan de VU.
De semipublieke schandalen zijn weer actueel nu de Ondernemingskamer deze week wanbeleid vaststelde bij Meavita. Toenmalig president-commissaris Loek Hermans, bekritiseerd om zijn vele bijbanen, stapte na de uitspraak op als fractievoorzitter van de VVD in de Eerste Kamer. Verder stond oud-topman Hubert Möllenkamp van de Amsterdamse woningcorporatie Rochdale voor de rechter. De ‘Maserati-man’ wordt verdacht van corruptie, vervalsing, witwassen en belastingfraude. Daarnaast bleek deze week dat een commercieel avontuur in Chili voormalig staatbedrijf De Koninklijke Munt in grote problemen heeft gebracht. Ook hier moet de staat reddend optreden.

GERELATEERDE ARTIKELEN;

Hoe laten de schandalen in de semipublieke sector zich verklaren?

Onbeperkt stapelen bijbanen vloert Loek Hermans

Laat het staatsspoor terugkeren

Trouw 07.11.2015 In het Filosofisch Elftal analyseren twee denkers een actuele vraag. Is het na de Fyra-enquête tijd om het geloof in privatisering op te zeggen? Frank Ankersmit pleit voor staatsspoorwegen, Bas Haring heeft zijn bedenkingen.

De wedstrijd om dingen zo goedkoop mogelijk te doen is niet slecht en ook niet in strijd met het publieke belang, aldus Bas Haring.

En weer stapte een bewindsvrouw op vanwege fouten die gemaakt zijn in het bestuurlijk ondoorzichtige gebied tussen staat en voormalig staatsbedrijf. Wie is er verantwoordelijk, een bedrijf dat alleen in naam op eigen benen staat, of een regering die het reilen en zeilen op het spoor heeft uitbesteed aan een zogenaamd zelfstandig bedrijf? Staatssecretaris Wilma Mansveld trok het boetekleed aan, zoveel was duidelijk.

Maar wordt nu ook het onderliggende probleem aangepakt, het patroon dat zich onverminderd laat zien en waarvan het Fyra-debacle slechts de meest recente verschijningsvorm is, maar waarschijnlijk niet de laatste?

Drie jaar geleden riep een parlementaire onderzoekscommissie privatisering op tot duidelijke, radicale politieke keuzes, niet in de laatste plaats ten aanzien van het spoor. Ook de Fyra-commissie stelt nu: “Maak, uitgaande van het algemeen belang van goed openbaar vervoer en een verantwoorde besteding van publieke middelen, een expliciete keuze voor de mate van marktwerking die gewenst is en acteer daar logisch en consequent op.”

Dus: NS helemaal aan de markt gunnen of juist teruggaan naar staatsspoorwegen?

Lees ook: Het is de markt, stupid – 13/06/15

nog verder:

Senaat voelt wel voor vernieuwde woningwet

Trouw 10.03.2015 Minister Stef Blok, die tijdelijk Veiligheid en Justitie waarneemt, stond vandaag nog gewoon als woonminister in de Eerste Kamer. De Senaat lijkt te zullen gaan instemmen met de manier waarop Blok wil bereiken dat woningcorporaties zich weer volop concentreren op hun sociale rol.

Ze moeten die rol ook beter met de gemeenten afstemmen. Commerciële avonturen moeten worden beperkt. De gemeente moet ook nagaan of activiteiten van corporaties wel echt corporatietaken zijn. De huurders krijgen meer te zeggen en recht op meer informatie. Er komt verder een onafhankelijke, inspectie-achtige woonautoriteit voor het financieel en het volkshuisvestelijk toezicht.

Senaat voelt wel voor vernieuwde woningwet

NU 10.03.2015 De Senaat lijkt te zullen gaan instemmen met de manier waarop minister Stef Blok (Wonen, foto) wil bereiken dat woningcorporaties zich weer volop concentreren op hun sociale rol.

Blok, die tijdelijk Veiligheid en Justitie waarneemt, stond dinsdag nog gewoon als woonminister in de Eerste Kamer.

De woningcorporaties moeten die sociale rol volgens zijn plan ook beter met de gemeenten afstemmen. Commerciële avonturen moeten worden beperkt. De gemeente moet ook nagaan of activiteiten van corporaties wel echt corporatietaken zijn.

Een aantal van deze wijzigingen komt voort uit de aanbevelingen van de Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties, die vorig jaar onderzocht wat er allemaal misging in corporatieland. Volgende week wordt er gestemd.

Sociale huurhuizen

De Tweede Kamer praat woensdag ook met de minister voor Wonen over het financieel “passend” toewijzen van sociale huurhuizen, zodat de sociaal zwakkeren een voor hen ook echt betaalbaar onderkomen krijgen. In de plannen van Blok gaat dat over drie jaar gebeuren.

Lees meer over: Stef Blok Woningwet

Senaat voelt voor woningwet

Telegraaf 10.03.2015  Minister Stef Blok, die tijdelijk Veiligheid en Justitie waarneemt, stond dinsdag nog gewoon als woonminister in de Eerste Kamer. De Senaat lijkt te zullen gaan instemmen met de manier waarop Blok wil bereiken dat woningcorporaties zich weer volop concentreren op hun sociale rol.

Ze moeten die rol ook beter met de gemeenten afstemmen. Commerciële avonturen moeten worden beperkt. De gemeente moet ook nagaan of activiteiten van corporaties wel echt corporatietaken zijn. De huurders krijgen meer te zeggen en recht op meer informatie. Er komt verder een onafhankelijke, inspectie-achtige woonautoriteit voor het financieel en het volkshuisvestelijk toezicht.

Toezicht

Sinds rampen als Vestia, waarbij een derivatenportefeuille van €20 miljard werd opgebouwd, zijn er verbeteringen doorgevoerd qua intern toezicht. Maar volgens onderzoekers Aalt Klaassen en Herbert Rijken, die het onderzoek namens Grant Thornton op zich namen, gaat het te langzaam.

Het positieve beeld van de sector komt volgens Klaassen niet erg geloofwaardig over. “Het zelfkritisch vermogen laat te wensen over.” Het rapport beveelt daarom aan dat raden van commissarissen beter samen te stellen, en dat commissarissen professioneler moeten worden.

Toezichthouder woningcorporatie niet kritisch genoeg

Telegraaf 20.01.2015 Ondanks schandalen in de sector is het de vraag of het interne toezicht bij woningcorporaties nu wel op orde is. Commissarissen van woningcorporaties lijken nog altijd te weinig kritisch op zichzelf.

Dat blijkt uit het Grant Thornton-commissarissen onderzoek. Hieraan werkten 216 commissarissen mee, 83 hiervan zijn verbonden aan een woningcorporatie.

Commissarissen bij een woningcorporatie zien hun persoonlijke eigenschappen in heel positief licht. 8% van hen ziet voor zichzelf verbeterpunten, 17% ziet verbeterpunten voor de Raad van Commissarissen en 42% denkt dat er verbeteringen mogelijk zijn voor de Raad van Bestuur. Bij alle onderzochte commissarissen lagen deze percentages aanzienlijk hoger, namelijk 10%, 33% en 65%.

Ook qua technische competentie, zoals kennis over de ICT, financiën of ervaring in de sector, is de sector dik tevreden met zichzelf. Slechts 14% van de besturen van woningcorporaties wil graag verbetering zien op dit vlak, tegen 38% gemiddeld.

OM eist 10,4 miljoen euro van oud-adviseur Vestia

Den HaagFM 15.01.2015 Het Openbaar Ministerie (OM) eist 10,4 miljoen euro van Arjan Greeven, een van de verdachten in de derivatenaffaire rond woningcorporatie Vestia. Het OM denkt dat hij het geld verstopt houdt en heeft daarom beslag gelegd op de villa van zijn vrouw in Blaricum, blijkt uit onderzoek in het Kadaster door Het Financieele Dagblad.

Greeven is een van de vijf verdachten in deze zaak. Hij was financieel adviseur en bemiddelde bij de aankoop van de derivaten bij banken. Hij streek daarbij miljoenen aan provisies op. De advocaat van Greeven zegt dat de verdenking van het OM niet klopt. Greeven was juist de persoon die als klokkenluider de zaak bij justitie meldde. Daarop startte het OM een strafonderzoek.

Vestia werd in 2012 gered van een faillissement, maar verkeert nog steeds in geldnood. Het bedrijf kreeg twee miljard euro noodsteun. Door de problemen verdwenen honderden banen bij de woningcorporatie en kwamen tientalen bouwprojecten in onder meer Den Haag stil te liggen. Vestia kwam in problemen door de handel in derivaten, een zeer risicovol beleggingsproduct. …lees meer

Oud-bestuurder Staal (Vestia) mag banken voor rechter dagen

NRC 14.01.2015 Oud-bestuurder Erik Staal van Vestia mag de (inter)nationale zakenbanken die de woningcorporatie derivaten hebben verkocht voor de rechter dagen. Ook mag Staal de Staat der Nederlanden, de toezichthouders op de corporatiesector en accountant KPMG oproepen. Vestia’s oud-commissarissen mogen op hun beurt Deloitte dagen.

De Haagse rechtbank heeft verzoeken van Staal en de oud-commissarissen daartoe vanochtend gehonoreerd. De uitspraak is opmerkelijk, omdat de banken, waaronder ABN Amro, Deutsche Bank en Société Générale, tot nu toe vrijwel buiten schot zijn gebleven in de affaire.  LEES VERDER

Lees meer;

VANDAAG Oud-bestuurder Staal van Vestia mag banken voor rechter dagen

2013 Vestia stelt oud-topman Erik Staal aansprakelijk voor 1,9 miljard euro ›

2014 Vestia-banken vallen aan als ze voor rechter komen

2013 Vestia en Erik Staal staan voor de rechter

2013 Vestia claimt schade bij acht oud-commissarissen ›

Curator wil handig weggesluisd geld terug

Half miljoen verhaald op Möllenkamp jr.

Telegraaf 14.01.2015 De zoon van ex-corporatiebaas Hubert Möllenkamp moet een half miljoen euro betalen aan de curator in het faillissement van zijn vader. Dit heeft de rechtbank Amsterdam beslist.

De van het aannemen van miljoenen euro’s aan steekpenningen verdachte Möllenkamp leende het geld enkele jaren geleden uit aan zijn zoon Patrick. Die besteedde het onder meer aan een appartement in Amsterdam en een luxe Porsche. De rente op de lening, dik 11.000 euro per jaar, schold de ex-directeur steeds kwijt.

Gerelateerde artikelen;

05-01: ‘Gevallen topmannen vaak te blind voor hulp’

03-12: Justitie: 2 mln van Möllenkamp

03-12: Möllenkamp voor rechter

03-12: Möllenkamp chanteerde medeplegers

02-12: ‘Schade verhalen op banken’

01-12: OM: Meineed door Möllenkamp

Rekening voor zoon Möllenkamp

Telegraaf 14.01.2015 Begin 2012 werd Hubert Möllenkamp persoonlijk failliet verklaard, nadat zijn voormalige werkgever, woningcorporatie Rochdale, wegens fraudeverdenkingen beslag had laten leggen op al zijn bezittingen. De curator in zijn faillissement probeert sindsdien namens de schuldeisers, waarvan Rochdale en de fiscus de grootste zijn, 10,5 miljoen euro terug te halen. Daarbij ontspringt nu dus ook zoon Patrick de dans niet.

Oplichting bij corporatie groter dan gedacht

Telegraaf 19.12.2014 De Rotterdamse woningbouwcorporatie Havensteder is voor veel meer geld opgelicht dan eerder dit jaar werd ontdekt tijdens verhoren van de parlementaire enquete woningcorporaties.

Dit blijkt uit een onderzoek van forensisch bureau Integis, dat afgelopen maanden werd verricht op verzoek van de corporatie.

Uit het onderzoek blijkt dat de kasbeheerder van de rechtsvoorganger van Havensteder (PWS) gedurende vijf jaar minimaal €140.000 smeergeld heeft aangenomen bij het afsluiten van financiële contracten. Eerder werd er vanuit gegaan dat het om een bedrag van €100.000 ging. Ook blijkt dat de financiële producten waarvoor smeergeld betaald werd niet altijd de meest optimale waren, zodat de schade voor de corporatie mogelijk nog hoger uitvalt.

Blij dat huurder weer centraal staat

PvdA door Jacques Monasch op 11 december 2014 Foto Flickr / FaceMePLS De Partij van de Arbeid is zeer tevreden over de nieuwe Woningwet. Met deze wet staat de huurder weer centraal, krijgen gemeenten en huurders meer te zeggen over het huurbeleid en brengen we corporaties terug naar hun kerntaak: betaalbare woningen bouwen. De gehele Tweede Kamer is akkoord met deze historische hervorming van een belangrijk deel van de publieke sector. Hiermee laten we het verleden van schandalen achter ons en slaan de bladzijde om. lees verder »

Kamer stemt in met strenger toezicht op corporaties

NU 11.12.2014 De Tweede Kamer heeft donderdag unaniem ingestemd met tal van veranderingen voor corporaties. Die waren ook hard nodig, want er waren verschillende zaken fors uit de hand gelopen bij een aantal van de corporaties. Er was geen goed toezicht en corporaties gingen wilde financiële en commerciële avonturen aan.

Er komt nu één onafhankelijke autoriteit die toezicht gaat houden op alles wat de corporaties doen. De positie van de huurders gaat er op verschillende fronten op vooruit.

Wat u moet weten over het onderzoek naar woningcorporaties

Lees meer over: Corporaties

Gerelateerde artikelen;

Toezicht op woningcorporaties

Telegraaf 11.12.2014  De Tweede Kamer heeft donderdag unaniem ingestemd met tal van veranderingen in de corporatiewereld. Die waren ook hard nodig, want er waren verschillende zaken fors uit de hand gelopen bij een aantal van de corporaties. Er was geen goed toezicht en er werden wilde financiële en commerciële avonturen aangegaan.

Er komt nu één onafhankelijke autoriteit die toezicht houdt. De positie van de huurders gaat erop vooruit. Corporaties moeten zich weer zo veel mogelijk tot hun kerntaken beperken: het beheren en verhuren van huizen voor mensen met weinig geld.

Kamer maakt einde aan wilde praktijken corporaties

AD 11.12.2014 De Tweede Kamer heeft vandaag unaniem ingestemd met tal van veranderingen in de corporatiewereld. Die waren ook hard nodig, want er waren verschillende zaken fors uit de hand gelopen bij een aantal van de corporaties. Er was geen goed toezicht en er werden wilde financiële en commerciële avonturen aangegaan.

Lees ook;

Kamer: salaris corporatiedirecteuren aan banden

NOS 11.12.2014 De Tweede Kamer wil dat de koepel van woningcorporaties Aedes de salarissen van directeuren van woningcorporaties onder de cao laat vallen. Daarmee geldt er automatisch een bovengrens en zijn de salarissen openbaar.

Een week geleden bleek uit een steekproef van FNV Bouw dat directeuren zichzelf op de valreep nog salarisverhoging hebben gegeven, terwijl de wet voorschrijft dat ze hun salaris gaan afbouwen. FNV wees erop dat de cao-onderhandelingen voor personeelsleden van de corporaties ondertussen stilliggen, omdat zij 3 procent loonsverhoging vragen.

De Kamer reageerde furieus op dit nieuws. De SP diende een motie in die vandaag ook de steun kreeg van PVV, Bontes/Van Klaveren, ChristenUnie, Kuzu/Oztürk, GroenLinks, PvdA en de PvdD. De motie was daarmee goed voor een Kamermeerderheid van 78 zetels.

Tromgeroffel

Er werd ook gestemd over de nieuwe wet voor woningcorporaties van minister Blok. Ze moeten terug naar hun kerntaak van betaalbare huurwoningen, er komt één toezichthouder en de huurders krijgen meer inspraak.

Blok: geen gesprek corporatiebazen

Telegraaf 09.12.2014  Woonminister Stef Blok zou het bepaald niet gek vinden als corporatiebazen volgens een cao werden betaald, maar voelt er niks voor om daar zelf op aan te sturen bij de koepel van corporaties, Aedes. Sadet Karabulut van de SP had daar in een motie bij de bewindsman op aangedrongen.

„Ik ben geen partij. Ik voel er ook niets voor om vaderlijke gesprekken te gaan voeren. Ik houd daar niet van”, zei Blok. Hij wees erop dat er een aanscherping van de Wet Normering Topinkomens in aantocht is, die de salarissen in de (semi)publieke sector aan banden legt. De bazen mogen dan niet meer dan een minister gaan verdienen. Nu is dat nog 130 procent.

Gerelateerde artikelen;

09-12: Toezicht op corporaties

Toezicht op corporaties

Telegraaf 09.12.2014 Er komt één onafhankelijke toezichthouder op al het werk van de corporaties. Die Autoriteit Woningcorporaties moet als een soort inspectie gaan werken. Een dikke meerderheid van de Tweede Kamer is daar, onder aanvoering van D66, nu definitief voor.

Woonminister Stef Blok wilde de controle laten doen door het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) en de Inspectie Leefomgeving en Transport. Dat toezicht had volgens hem ook onafhankelijk kunnen zijn en had de ministeriële verantwoordelijkheid als voordeel gehad: de Kamer had er het kabinet op kunnen aanspreken.

Gerelateerde artikelen;

08-12: ‘Liever geen instemmingsrecht’

08-12: ‘Meer invloed van huurders’

06-12: ‘Woningcorporaties worden niet rijker’

Tweede Kamer wil onafhankelijke toezichthouder corporaties

NU 09.12.2014 Er komt één onafhankelijke toezichthouder op al het werk van de corporaties. Die Autoriteit Woningcorporaties moet als een soort inspectie gaan werken.  Een dikke meerderheid van de Tweede Kamer is daar, onder aanvoering van D66, nu definitief voor.

Woonminister Stef Blok wilde de controle laten doen door het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) en de Inspectie Leefomgeving en Transport. Dat toezicht had volgens hem ook onafhankelijk kunnen zijn en had de ministeriële verantwoordelijkheid als voordeel gehad: de Kamer had er het kabinet op kunnen aanspreken.

Lees meer over: Stef Blok woningcorporaties

Gerelateerde artikelen;

BLOK: TOCH RUIMTE VOOR LEEFBAARHEID BIJ CORPORATIES

BB 09.12.2014 Woningcorporaties hoeven zich toch niet uitsluitend te beperken tot het beheren en verhuren van sociale huizen alleen: er mag ook, onder strenge voorwaarden, aan bijvoorbeeld stads- en dorpsvernieuwing worden gedaan waar dat nodig is en marktpartijen uitblijven. Dat zei minister Stef Blok (Wonen) maandagavond in de Tweede Kamer.

Afbakening van taken minder strikt

‘Het is ja, mits’, aldus Blok, en ‘ondersteunend aan de kerntaak’. In het debat over de Herzieningswet voor de woningmarkt (de novelle van Blok) en de parlementaire enquête die onderzoek deed naar wat misging bij corporaties, sprak de Kamer ook over de afbakening van de taken van de corporaties. De enquêtecommissie stelde dat het nastreven van ‘leefbaarheid’ door corporaties in het verleden te ruim werd ingevuld. Toch willen meerdere partijen de corporaties iets meer laten doen dan het beheren en verhuren van sociale huizen. Marktpartijen zijn namelijk niet happig op bijvoorbeeld krimpgebieden en daar zou dan niks meer gebeuren, vrezen de fracties. Blok kwam met zijn toezegging aan die wens tegemoet.

GERELATEERDE ARTIKELEN;

‘Liever geen instemmingsrecht’

Telegraaf 08.12.2014 Woonminister Stef Blok wil liever geen instemmingsrecht aan de bewoners van corporatiehuizen verlenen. Net als de meeste partijen in de Tweede Kamer wil hij de positie van de huurders wel versterken, maar instemmingsrecht geven voor alles wat een corporatie wil ondernemen is hem te veel van het goede.

Gerelateerde artikelen;

08-12: ‘Meer invloed van huurders’

Blok ziet weinig in instemmingsrecht huurder 

NU 08.12.2014 Woonminister Stef Blok wil liever geen instemmingsrecht aan de bewoners van corporatiehuizen verlenen.

Net als de meeste partijen in de Tweede Kamer wil hij de positie van de huurders wel versterken, maar instemmingsrecht geven voor alles wat een corporatie wil ondernemen is hem te veel van het goede.

Met dat instemmingsrecht kunnen die huurders alles wel tegenhouden wat niet in hun eigen directe belang is. Dat kan later schade opleveren. Er moet dus altijd naar drie belangen tegelijk worden gekeken: dat van de huurders, dat van de komende huurders en dat van het algemeen volkshuisvestelijk belang.

‘Meer invloed van huurders op corporaties’

Lees meer over: Woningcorporaties Stef Blok

Gerelateerde artikelen;

‘Meer invloed van huurders op corporaties’

NU 08.12.2014  Huurders moeten meer invloed krijgen op woningcorporaties. Dat zullen PvdA, SP en D66 maandag naar voren brengen in een Tweede Kamerdebat met minister Stef Blok (Wonen).

De partijen willen dat huurders instemmingsrecht krijgen bij belangrijke beslissingen, zelf huurderscommissarissen aan kunnen wijzen, professioneel ondersteund worden en volwaardig mee kunnen onderhandelen over prestatieafspraken tussen corporaties en gemeenten.

Ook de PVV is positief over het idee. De partij denkt dat instemmingsrecht ook prima tegen de vriendjespolitiek van het ‘oldboysnetwerk’ dat elkaar baantjes toespeelde in corporatieland. De VVD voelt er niet erg voor de zeggenschap ”zwaar op te tuigen”.

Lees meer over: Woningcorporaties huurders

Gerelateerde artikelen;

Meer invloed huurders bij woningcorporaties

PvdA door Jacques Monasch op 8 december 2014 Foto Flickr / FaceMePLS Uit het rapport van de Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties is gebleken dat de woningcorporaties tot nu toe te veel hun eigen gang konden gaan. Er was te weinig tegengas en controle van huurders en gemeenten. Huurders mochten nooit meebeslissen, maar kregen tegelijkertijd wel de rekening. Dit is onacceptabel. Het roer moet om. Huurders moeten meer zeggenschap krijgen op woningcorporaties. Daarom dien ik samen met SP en D66 een aantal amendementen in bij de Herziene Woningwet. Deze wet zal bepalen wat de taken zijn van de woningcorporaties en wie de zeggenschap hierover heeft. lees verder »

Tweede Kamer, schaf die ‘sociale’ woningcorporaties toch af

Elsevier 08.12.2014 Minister Stef Blok (VVD) van Volkshuisvesting mag dan de credits krijgen voor het vlot trekken van de huizenmarkt, de maatregelen voor de huurmarkt blijven steken in halfslachtigheid.

Ontspoord

De parlementaire enquête naar de vraag hoe het toch zou komen dat de ‘sociale huisvesters’ financieel en moreel totaal zijn ontspoord, leverde niets dan voorspelbare antwoorden op. Corporaties mochten als marktpartijen opereren, maar zonder markttucht en in een volstrekt gezagsvacuüm.

Resultaat: hebzuchtige bestuurders en financiële avonturiers die smeten met de centjes van de huurders. Omdat het toezicht bij de sector zelf lag, kon iedereen zijn goddeloze gang gaan.

En ‘de politiek’ keek intussen weg, of bedacht vrolijk peperdure luchtkastelen zoals de Vogelaarwijken. Zeg ‘Vestia’ of ‘Rochdale’, en de huurder daar controleert subiet zijn portemonnee – in zijn vaak slecht onderhouden flat.

Waarom niet ook die laatste stap gezet? In Nederland, een van de welvarendste landen van de wereld, woont één op de drie huishoudens in ‘sociale huurwoningen’.

Dankzij een corporatiewereld die in Den Haag altijd haar belangen stevig wist veilig te stellen, kwam daar de laatste twintig jaar geen enkele verandering in. Dat is niet sociaal, dat is even getikt als een huisvestingsbons in een Maserati.

Lees ook…

Vijf vragen en antwoorden over de misstanden bij woningcorporaties

Blok: hoge lonen corporaties ‘volstrekt onwenselijk’

VK 07.12.2014 De forse salarisverhogingen bij bestuurders van corporaties zijn ‘volstrekt onwensellijk’. ‘Hieruit blijkt dat de cultuur niet vanzelf verandert.’ Minister Stef Blok (Wonen) zei dat in het tv-programma WNL op zondag.

Afgelopen week werd bekend dat een aantal corporatiebestuurders vorig jaar een forse loonsverhoging heeft gekregen. Soms lag het salaris ver boven de wettelijke norm. Vorige week behandelde de Tweede Kamer ook het rapport van de parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties. In de sector zijn afgelopen jaren grote bedragen over de balk gegooid. Maandag spreekt de Kamer hierover met Blok.

Blok noemt hoge lonen corporaties ‘volstrekt onwenselijk’

NU 07.12.2014 De forse salarisverhogingen bij bestuurders van corporaties zijn volgens Minister Stef Blok (Wonen) ”volstrekt onwenselijk.” “Hieruit blijkt dat de cultuur niet vanzelf verandert”, zei hij zondag in het tv-programma WNL op zondag.

Afgelopen week werd bekend dat een aantal corporatiebestuurders vorig jaar een forse loonsverhoging heeft gekregen.

Soms lag het salaris ver boven de wettelijke norm. Vorige week behandelde de Tweede Kamer ook het rapport van de parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties. In de sector zijn afgelopen jaren grote bedragen over de balk gegooid. Maandag spreekt de Kamer hierover met Blok.

Lees meer over: Stef Blok Woningcorporaties

Gerelateerde artikelen;

‘Hoge lonen corporaties onwenselijk’

Telegraaf 07.12.2014 De forse salarisverhogingen bij bestuurders van corporaties zijn „volstrekt onwensellijk”. „Hieruit blijkt dat de cultuur niet vanzelf verandert.” Minister Stef Blok (Wonen) zei dat zondag in het tv-programma WNL op zondag. Afgelopen week werd bekend dat een aantal corporatiebestuurders vorig jaar een forse loonsverhoging heeft gekregen.

Soms lag het salaris ver boven de wettelijke norm. Vorige week behandelde de Tweede Kamer ook het rapport van de parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties. In de sector zijn afgelopen jaren grote bedragen over de balk gegooid. Maandag spreekt de Kamer hierover met Blok.

Blok: hoge beloning corporaties volstrekt onwenselijk›

NRC 07.12.2014 De forse salarisverhogingen bij bestuurders van corporaties zijn “volstrekt onwenselijk”. “Hieruit blijkt dat de cultuur niet vanzelf verandert.” Minister Stef Blok van Wonen heeft dat vanochtend gezegd in WNL op zondag.

Afgelopen week werd bekend dat een aantal corporatiebestuurders vorig jaar een forse loonsverhoging heeft gekregen. Soms lag het salaris ver boven de wettelijke norm. Vorige week behandelde de Tweede Kamer ook het rapport van de parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties. In de sector zijn afgelopen jaren grote bedragen over de balk gegooid. Maandag spreekt de Kamer hierover met Blok.

Lees ook uit NRC Handelsblad: De Maserati was niet genoeg

Lees meer;

2013 Waar zijn de topinkomens in de publieke sector te vinden? ›

2 DEC De huurder heeft nog steeds niks te zeggen

22 OKT Laat die corporaties ook in de vrije sector verhuren

2009 Minister: integriteit onder druk bij corporatie

2013 PvdA ongelukkig met huurplannen

PvdA wil woningcorporaties kunnen opknippen

NU 06.12.2014 Woningcorporaties moeten door de minister van Wonen opgesplitst kunnen worden als blijkt dat de aandacht teveel is verdeeld over verschillende steden. Dat zegt PvdA-Kamerlid Jacques Monasch tegen NU.nl.

“We willen dat woningcorporaties zich richten op één werkgebied zoals bijvoorbeeld groot Amsterdam of groot Utrecht. Ze moeten primaire werkterreinen kiezen, nu zijn dat vaak meerdere steden”, zegt Monasch.

Wat u moet weten over het onderzoek naar woningcorporaties | Kernpunten enqûetecommissie Woningcorporaties

Lees meer over: Woningcorporaties

Gerelateerde artikelen;

Blok spoort woningcorporaties aan te investeren in onderhoud 05-12-14

‘Woningcorporaties worden niet rijker’

Telegraaf 06.2014 Woningcorporaties worden niet rijker en hebben zeker niet 12,8 miljard euro extra in kas. Dat zegt de koepelorganisatie van de corporaties Aedes.

Aedes reageert hiermee op het eerder deze week verschenen rapport van het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV), waarin staat dat het vermogen van woningcorporaties met 12,8 miljard euro is gestegen tot 45,3 miljard euro.

Minister Stef Blok (Wonen) zei vrijdag naar aanleiding van deze cijfers dat woningcorporaties nu flink moeten gaan investeren in goed onderhoud en het isoleren van hun huurwoningen.

Verhuurderheffing 

Het geld moet naar onderhoud en isolatie van woningen en zeker niet naar de commerciële activiteiten (zoals het verkopen van woningen) die corporaties ook ontplooien. Daar is vorig jaar fors geld (170 miljoen euro) op verloren, constateert Blok.

De cijfers die het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) donderdag presenteerde bevestigen voor Blok dat hij gelijk had toen hij in het debat over de verhuurderheffing stelde dat de corporaties met verstandig beleid en het snijden in eigen kosten en bureaucratie nog prima kunnen investeren in woningen.

Het vermogen van woningcorporaties is in 2013 met 12,8 miljard euro gestegen tot 45,3 miljard. De corporaties hadden te maken met een stijging van de inkomsten uit verhuur en boekten een verlaging van de kosten voor onderhoud en beheer in.

Blok spoort woningcorporaties aan te investeren in onderhoud

NU 05.12.2014 De woningcorporaties moeten nu flink gaan investeren in goed onderhoud en het isoleren van hun huurwoningen.

Minister Stef Blok (Wonen) zegt dat vrijdag in reactie op nieuwe cijfers over het gezamenlijk vermogen van de corporaties. Dat is vorig jaar met bijna 13 miljard gestegen tot ruim 45 miljard euro.

De corporaties stonden het afgelopen jaar massaal op hun achterste benen toen het kabinet een verhuurdersheffing van 1,7 miljard euro wilde invoeren.

Dan zou er geen geld overblijven om te investeren. ”Gelukkig is dat er wel en het zou goed zijn als er nu geïnvesteerd wordt”, aldus Blok.

Lees meer over: Woningcorporaties

Gerelateerde artikelen;

Minister Stef Blok.

Blok spoort corporaties aan

Telegraaf 05.12.2014 De woningcorporaties moeten nu flink gaan investeren in goed onderhoud en het isoleren van hun huurwoningen. Minister Stef Blok (Wonen) zei dat vrijdag in reactie op nieuwe cijfers over het gezamenlijk vermogen van de corporaties. Dat is vorig jaar met bijna 13 miljard gestegen tot ruim 45 miljard euro.

De corporaties stonden het afgelopen jaar massaal op hun achterste benen toen het kabinet een verhuurdersheffing van 1,7 miljard euro wilde invoeren. Dan zou er geen geld overblijven om te investeren. „Gelukkig is dat er wel en het zou goed zijn als er nu geïnvesteerd wordt”, aldus Blok.

Motie van lof voor commissie

Telegraaf 03.12.2014 Roland van Vliet en zijn hele Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties kregen woensdag tijdens de behandeling van hun bevindingen over de corporatiewereld een motie aan de broek. De hele Kamer onderschreef de motie waarmee Roald van der Linde van de VVD plotseling zwaaide. De motie stond vol loftuitingen voor Van Vliet en zijn mede-commissieleden.

Motie van lof voor commissie corporaties

NU 03.12.2014 Roland van Vliet en zijn hele Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties kregen woensdag tijdens de behandeling van hun bevindingen over de corporatiewereld een motie aan de broek.

De hele Kamer onderschreef de motie waarmee Roald van der Linde van de VVD plotseling zwaaide. De motie stond vol loftuitingen voor Van Vliet en zijn mede-commissieleden.

Van Vliet, die onder de vlag van de PVV in de Kamer kwam maar zich van deze partij losmaakte, is alom geprezen om de wijze waarop hij de enquêteklus klaarde.

Lees meer over: Roland van Vliet Woningcorporaties

Gerelateerde artikelen;

Kamer omarmt hoofdconclusies over corporaties

Telegraaf 03.12.2014 Flink boos is Carola Schouten (ChristenUnie). Juist woensdag, toen de Tweede Kamer praatte over financiële capriolen van sommige corporatiebazen, stond in De Telegraaf dat andere woonbestuurders een forse loonsverhoging hebben gehad. „Ga bij jezelf na wat voor signaal daarvan uitgaat”, verzuchtte ze. Ze was niet het enige Kamerlid dat onaangenaam verrast was.

Gerelateerde artikelen;

03-12: Motie van lof voor commissie

03-12: Loon corporatietop boven norm

30-06: ‘Incidenten echt incidenten’

30-06: Dekker door het stof

27-06: Bewindslieden voor commissie

Justitie wil 2,4 miljoen van oud-Rochdale-voorzitter Möllenkamp

NU 03.12.2014 Justitie wil ruim 2,4 miljoen euro terug van Hubert Möllenkamp, oud-bestuursvoorzitter van woningcorporatie Rochdale.

Het Openbaar Ministerie verdenkt Möllenkamp (65) onder meer van het aannemen van steekpenningen, witwassen en belastingfraude.

Daarnaast werd maandag bekend dat Möllenkamp ook wordt vervolgd voor meineed, omdat hij onder ede zou hebben gelogen ten overstaan van de parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties. Daar beweerde hij “nooit” steekpenningen te hebben aangenomen, waar justitie hem van verdenkt.

Lees meer over: Hubert Möllenkamp

Justitie eist 2,4 miljoen euro van Hubert ‘Maserati’ Möllenkamp

VK 03.12.2014 Justitie wil ruim 2,4 miljoen euro terug van Hubert Möllenkamp, de omstreden oud-bestuursvoorzitter van woningcorporatie Rochdale. Het OM verdenkt Möllenkamp, die ooit rondreed in een Maserati, onder meer van het aannemen van steekpenningen, witwassen en belastingfraude.

De voormalige bestuursvoorzitter van woningcorporatie Rochdale moet vandaag voor de rechtbank in Amsterdam verschijnen voor een zogeheten regiezitting in zijn zaak. Rochdale ontsloeg Möllenkamp in 2009. De corporatie claimt miljoenen van hem. De oud-topman wekte grote ergernis bij velen door in een peperdure Maserati rond te rijden. ‘Ik maakte een verkeerde keus’, zei hij daarover tijdens zijn verhoor voor de parlementaire enquetecommissie Woningcorporaties. ‘Het is toch geld van de huurders.’

Justitie: 2 mln van Möllenkamp

Telegraaf 03.12.2014 Justitie wil ruim 2,4 miljoen euro terug van Hubert Möllenkamp, oud-bestuursvoorzitter van woningcorporatie Rochdale. Het Openbaar Ministerie verdenkt Möllenkamp (65) onder meer van het aannemen van steekpenningen, witwassen en belastingfraude.

De officier van justitie lichtte woensdag voor de rechtbank in Amsterdam de verdenkingen toe tegen Möllenkamp en enkele akenpartners. Tijdens de zogenoemde regiezitting bleek dat justitie een ontnemingsvordering bij de voormalige corporatietopman neerlegt van ruim 2,4 miljoen euro. Van diens vrouw, Alberdina V., wil justitie ruim 783.000 euro terug die zij zou hebben verdiend aan frauduleuze handelingen.

Gerelateerde artikelen;

03-12: Möllenkamp voor rechter

03-12: Möllenkamp chanteerde medeplegers

02-12: ‘Schade verhalen op banken’

01-12: OM: Meineed door Möllenkamp

01-12: Rochdale kon gang gaan

Justitie eist 2,4 miljoen euro van voormalig Rochdale-topman›

NRC 03.12.2014 Justitie eist van Hubert Möllenkamp 2,4 miljoen euro. De voormalig bestuursvoorzitter van woningcorporatie Rochdale wordt door het OM verdacht van het aannemen van steekpenningen, belastingfraude en witwassen.

Tijdens een regiezitting vandaag heeft het OM de aanklacht tegen Möllenkamp toegelicht. Naast de ontnemingsvordering tegen de voormalig topman van Rochdale is ook zijn vrouw Alberdina V. in het vizier van het OM. Justitie eist 783.000 euro wegens door haar verrichte ‘frauduleuze handelingen’.

MEINEED

Maandag werd Möllenkamp aangeklaagd voor meineed. Hij zou in juni onder ede hebben gelogen tijdens een verhoor van de parlementaire commissie naar misstanden bij woningcorporaties. Op de vraag of hij smeergeld had aangenomen, antwoordde Möllenkamp toen ontkennend. Het OM klaagde hem in oktober echter onder andere aan voor het aannemen van smeergeld. Mocht dat bewezen worden, dan heeft Möllenkamp tegenover de commissie gelogen.

Naast de claim van Justitie heeft Möllenkamps voormalig werkgever Rochdale eerder al zes miljoen euro van de oud-bestuursvoorzitter geëist. Möllenkamp was achttien jaar lang de baas van de woningcorporatie, totdat hij in 2009 werd ontslagen op verdenking van fraude.

Lees meer;

VANDAAG Justitie eist van oud-topman corporatie 2,4 miljoen euro

2 DEC Möllenkamp ook vervolgd voor meineed

2 DEC Oud-bestuurder van Rochdale nu ook vervolgd voor meineed

1 DEC Oud-bestuursvoorzitter Rochdale aangeklaagd wegens meineed › BINNENLAND

29 OKT ‘OM vervolgt twee oud-directeuren woningcorporaties wegens fraude’

Möllenkamp voor rechter

Telegraaf 03.12.2014 Voormalig bestuursvoorzitter van woningcorporatie Rochdale Hubert Möllenkamp moet woensdag voor de rechtbank in Amsterdam verschijnen voor een zogeheten regiezitting in zijn zaak. Justititie verdenkt Möllenkamp (65) onder meer van het aannemen van steekpenningen, belastingfraude en witwassen. Maandag werd bekend dat Möllenkamp ook wordt vervolgd voor het plegen van meineed.

Gerelateerde artikelen;

03-12: Möllenkamp chanteerde medeplegers

02-12: ‘Schade verhalen op banken’

01-12: OM: Meineed door Möllenkamp

01-12: Rochdale kon gang gaan

Möllenkamp chanteerde medeplegers

Telegraaf 03.12..2014 Meerdere zakenpartners van woningcorporatie Rochdale zijn afgelopen jaar gechanteerd uit naam van de van fraude verdachte ex-directeur Hubert Möllenkamp en zijn vrouw Alberdina. Steeds werd daarbij gedreigd met het verstrekken van belastende verklaringen aan justitie als niet op hun eisen werd ingegaan.

Dit valt op te maken uit vertrouwelijke correspondentie, in handen van De Telegraaf. Het gaat om tenminste twee concrete chantagepogingen: een gericht aan vastgoedman Gijs de Jager en een aan sloopondernemer Henk Oudt, waarover deze krant al eerder berichtte. Volgens ingewijden heeft het stel daarnaast nog meer zakenpartners afgeperst

Gerelateerde artikelen

01-12: OM: Meineed door Möllenkamp

17-11: Maserati boos op De Telegraaf

17-11: Claim ex-topman Rochdale

30-10: Geen deal vrouw  Möllenkamp

12-07: Möllenkamp betrokken bij chantage

BLOK: WOONVISIE NIET VERPLICHT

BB 02.12.2014 Minister Stef Blok (Wonen) zal gemeenten niet verplichten om een woonvisie op te stellen. Hij neemt het advies van de parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties op dat punt niet over. En hoewel Blok vindt dat woningcorporaties zich moeten beperken tot één regio, worden ze voorlopig niet gedwongen te ‘defuseren’. Dat schrijft Blok in de kabinetsreactie op het rapport van de enquêtecommissie.

Maatschappelijk vastgoed en leefbaarheid

Volgende week behandelt de Tweede Kamer het rapport van de enquêtecommissie, samen met de novelle van Blok, een aanvulling op de Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting uit 2012. Een belangrijk aanpassing in die novelle is dat woningcorporaties zich moeten concentreren op hun kerntaken en zo min mogelijk commerciële activiteiten verrichten. Gemeenten zijn bang dat daardoor nog minder in maatschappelijk vastgoed en leefbaarheid kan worden geïnvesteerd dan al, door de economische crisis en de verhuurdersheffing, het geval is. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft hierover diverse keren haar zorgen geuit. Gemeenten hebben de corporaties als sterke maatschappelijke partner juist hard nodig, aldus de VNG.

Gemeenten wijzen woningmarktregio’s aan

Gemeenten krijgen nog een andere taak, bijna onmogelijk om te vervullen, volgens de VNG: zij moeten Nederland opknippen in woningmarktregio’s. Ze krijgen een jaar de tijd om daarvoor gezamenlijk voorstellen in te dienen bij de minister. Corporaties moeten zich dan beperken tot hun eigen regio. Blok laat nu weten dat grote corporaties, die in verschillende regio’s werkzaam zijn, voorlopig niet hoeven te ‘defuseren’. “Gezien het eigendomsrecht vergt dit nadere analyse en afweging”, aldus Blok in de kabinetsreactie. Corporaties mogen hun bezit blijven exploiteren, onderhouden, verbeteren of verkopen. Ze mogen hun bezit echter niet uitbreiden in andere regio’s dan de eigen woningmarktregio, stelt Blok.

GERELATEERDE ARTIKELEN;

Coalitie oneens over rol huurders bij woningcorporaties

NU 02.12.2014 Regeringspartijen VVD en PvdA zijn het niet eens over de rol die huurders moeten krijgen bij woningcorporaties. Dat blijkt uit een rondgang bij Tweede Kamerleden van NU.nl.

“Ik ben er niet direct een voorstander van om huurders meer inspraak te geven binnen het woningcorporatiestelsel. Want wat wordt dan de rol van huurders die op wachtlijsten staan? Op die manier wordt het een circus”, zegt VVD-Kamerlid Roald van der Linde.

Voor de PvdA is meer huurdersinspraak juist een belangrijk punt. Kamerlid Jacques Monasch pleit ervoor dat huurders zelf leden voor de Raad van Commissarissen kunnen benoemen, zeggenschap krijgen in het besluitvormingsproces en in beroep kunnen gaan tegen voorgenomen besluiten.

“Huurders moeten kunnen aanschuiven bij overleg tussen gemeente en corporatie. Woningcorporaties moeten niet meer in hun eentje beslissen over het te voeren beleid “, aldus Monasch.

Commissie

Dinsdagavond debatteert de Tweede Kamer met de parlementaire enquêtecommissie woningcorporaties. Die commissie, onder leiding van het onafhankelijke Kamerlid en voormalig PVV’er Roland van Vliet,oordeelde eind oktober hard over de situatie binnen de sector.

“Dit stelsel is bijna te gronde gegaan, daar hebben de huurders en de sector een hoge prijs voor betaald. Dit mag nooit meer gebeuren”, zei  Van Vliet.

Wat u moet weten over het onderzoek naar woningcorporaties | Kernpunten enqûetecommissie Woningcorporaties

Lees meer over: Woningcorporaties

‘Corporatieleed misschien verhalen op banken’

NU 02.12.2014 De miljardenschade die is veroorzaakt door onverantwoord gedrag van woningcorporaties, moet misschien ook deels worden verhaald op banken. De SP oppert dat dinsdag in de Tweede Kamer.

De Kamer praat dinsdag en woensdag met de commissie die deze zomer de Parlementaire Enquête Wonincorporaties hield, waarmee werd onderzocht wat er allemaal misging bij de corporaties.

De commissie stelde onder meer vast dat de banken wel erg gretig hadden meegewerkt aan de riskante financiële avonturen van corporatiebazen. Die banken lijken daar nu mee weg te komen, vreest de SP.

De SP wil ook weten of de commissie meer weet van het verhaal dat de Opsporingsdienst VROM-IOD zeven jaar geleden al op de hoogte was van misdragingen en belangenverstrengelingen van Hubert Möllenkamp.  Hij is topman van de Amsterdamse woningcorporatie Rochdale geweest.

Wat u moet weten over het onderzoek naar woningcorporaties

Lees meer over: Woningcorporaties

Gerelateerde artikelen;

‘Schade verhalen op banken’

Telegraaf 02.12.2014 „Als je er niet bij had gezeten, had je het niet geloofd.” Zo vatte Jacques Monasch van de PvdA de misstanden in de corporatiewereld dinsdag samen. Hij begrijpt nog niet hoe het systeem, waarin van controle weinig terecht kwam en bakken geld rondgingen, ooit is uitgedacht: „Een recept voor ongelukken.”

De Tweede Kamer praat deze week met de commissie die de Parlementaire Enquête Woningcorporaties hield, waarmee werd onderzocht wat er misging bij de corporaties. Verscheiden bazen haalden allerlei wilde en zeer kostbare avonturen uit, terwijl ze daarop amper werden aangesproken. Monasch wil onder meer weten hoe de vriendjespolitiek van het ‘old boy’s network’ te lijf kan worden gegaan.

Geef woningcorporaties geen al te beperkte rol

Trouw 02.12.2014  Laat de huurder niet de dupe worden van een wedstrijdje ‘streng zijn voor de woningcorporaties’, bepleit Wouter Beekers.

 • De minister wil vastleggen dat corporaties alleen nog woningen bouwen en beheren en dat voor de lagere inkomensgroepen.

Woningcorporaties zijn ‘ver van huis’ geraakt. Het rapport van de parlementaire enquêtecommissie woningcorporaties, dat deze week wordt besproken in de Tweede Kamer, had geen treffender titel kunnen krijgen. De schandalen in corporatieland zijn en blijven verbijsterend. Het wangedrag wordt verpersoonlijkt door Erik Staal: de absolute topverdiener met een jaarsalaris van een half miljoen euro bracht met zijn speculaties de totale Nederlandse sociale woningbouw op de rand van de financiële afgrond. De schadepost bedroeg twee miljard, omgerekend zo’n duizend euro voor iedere huurder.

Tijd voor een veel steviger toezicht op de volkshuisvesting, voor serieuze invloed van gemeenten en bewoners, voor een strengere regulering van die topsalarissen, voor een scherpere afbakening van wat wel en niet mag. Minister van Wonen Stef Blok en de enquêtecommissie roepen om het hardst: ‘woningcorporaties: terug naar de kerntaak!’ Maar wat dreigt, is een rigide versmalling van de kerntaak, waar huurders uiteindelijk geen belang bij hebben. Integendeel.

Verwant nieuws;

Maserati-topman vervolgd voor liegen tegen enquêtecommissie

Trouw 01.12.2014 Hubert Möllenkamp, oud-topman van de Amsterdamse woningcorporatie Rochdale, wordt verdacht van het plegen van meineed. De man die tijdens de parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties vooral bekend werd als de “directeur die zich liet rond rijden in een Maserati” moet zich woensdag voor dat misdrijf en onder meer het aannemen van steekpenningen verantwoorden voor de rechtbank Amsterdam.

“Ze zijn me nooit aangeboden en ik heb ze nog nooit gevraagd.”

De plaats en het tijdstip van het delict meineed zijn simpel vast te stellen. Op 6 juni van dit jaar verscheen Möllenkamp voor de parlementaire enquêtecommissie in Den Haag. “Hebt u ooit geld of gunsten aangenomen voor eigen voordeel”, vroeg het Kamerlid Wassila Hachchi (D66) hem. Hij verklaarde daar onder ede: “Nooit.”

Verwant nieuws;

OM: Meineed door Möllenkamp

Telegraaf 01.12.2014 Hubert Möllenkamp, oud-bestuursvoorzitter van woningcorporatie Rochdale, wordt ook vervolgd voor het plegen van meineed. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) heeft Möllenkamp op 6 juni als getuige onder ede gelogen, ten overstaan van de parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties.

„Nooit”, antwoordde Möllenkamp op de vraag of hij ooit geld of gunsten heeft aangenomen voor eigen voordeel. Gezien de aard van het strafrechtelijk onderzoek dat tegen Möllenkamp in gang is gezet, kan justitie dit niet anders dan als een leugen zien. De zaak draait onder meer om het aannemen van steekpenningen.

Binnenland

Oud-topman woningcorporatie Rochdale ook vervolgd voor meineed

NU 01.12.2014 Oud-bestuursvoorzitter Hubert Möllenkamp van woningcorporatie Rochdale wordt ook vervolgd voor het plegen van meineed. Er loopt al een rechtszaak tegen hem wegens  vermeende corruptie.

Volgens het Openbaar Ministerie (OM) heeft Möllenkamp op 6 juni als getuige onder ede gelogen, ten overstaan van de parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties.

De corporatie claimt miljoenen van hem. De oud-topman wekte grote ergernis bij velen door in een peperdure Maserati rond te rijden. ”Ik maakte een verkeerde keus”, zei hij daarover tijdens zijn enquêteverhoor. ”Het is toch geld van de huurders.”

Strafvervolging wegens het plegen van meineed tijdens een parlementaire enquête is hoogst uitzonderlijk. Een bekende zaak is die van de oud-rechercheurs Klaas Langendoen en Joost van Vondel.

Zij verschenen in 1995 voor de commissie-Van Traa, die onderzoek deed naar opsporingsmethoden van politie en justitie, en logen over betalingen aan een informant. Pas in 2003 werd hun veroordeling definitief, toen de Hoge Raad hun beroep in cassatie verwierp.

Lees meer over: Hubert Möllenkamp Rochdale

Gerelateerde artikelen;

Oud-bestuursvoorzitter Rochdale aangeklaagd wegens meineed›

NRC 01.12.2014 Voormalig bestuursvoorzitter Hubert Möllenkamp van woningcorporatie Rochdale wordt vervolgd voor het plegen van meineed. Volgens het Openbaar Ministerie heeft Möllenkamp op 6 juni van dit jaar als getuige onder ede gelogen tegen de parlementaire commissie Woningcorporaties.

Tijdens het getuigenverhoor kreeg Möllenkamp de vraag of hij ooit geld of gunsten had aangenomen ten bate van zichzelf. Daarop antwoordde de oud-bestuursvoorzitter met “Nooit.” Verder zei Möllenkamp over steekpenningen: “Ze zijn me nog nooit aangeboden en ik heb ze nog nooit gevraagd.” Dat citaat heeft het OM eveneens opgenomen in de meineedaanklacht.

TOCH VERVOLGD

In oktober maakte het OM namelijk bekend dat het Möllenkamp toch gaat vervolgen op verdenking van fraude, het aannemen van steekpenningen, valsheid in geschrifte en witwassen. Gezien de aard van dat strafrechtelijke onderzoek kan het volgens het OM niet anders dan dat de voormalige bestuursvoorzitter met zijn ontkennende woorden heeft gelogen.

Er loopt ook een civiele procedure tegen Möllenkamp. Zijn oude werkgever Rochdale heeftzes miljoen euro teruggevorderd wegens oplichting en het aannemen van steekpenningen.

Lees meer;

29 OKT ‘OM vervolgt twee oud-directeuren woningcorporaties wegens fraude’

12 JUL ‘Medeverdachte ex-topman Rochdale wordt afgeperst’ ›

30 OKT Twee oud-directeuren vervolgd voor fraude

7 JUN Tja, de corporatiedirecteur wilde gewoon in een mooie Maserati rijden

7 JUN De woonbazen duldden geen ‘nee’

Rochdale kon gang gaan

Telegraaf 01.12.2014  Opsporingsdienst VROM-IOD was zeven jaar geleden al op de hoogte van misdragingen en belangenverstrengelingen van ‘Maserati-directeur’ Hubert Möllenkamp, toenmalig topman van de Amsterdamse woningcorporatie Rochdale. Desondanks werd door het ministerie niet ingegrepen.

Gerelateerde artikelen;

17-11: Maserati boos op De Telegraaf

17-11: Claim ex-topman Rochdale

30-10: Geen deal vrouw  Möllenkamp

29-10: OM vervolgt corporatie-topman

‘VROM liet Rochdale-topman Möllenkamp gang gaan’

VK 01.12.2014 Opsporingsdienst VROM-IOD was zeven jaar geleden al op de hoogte van misdragingen en belangenverstrengelingen van Hubert Möllenkamp, toenmalig topman van de Amsterdamse woningcorporatie Rochdale. Desondanks werd door het ministerie niet ingegrepen. Dit blijkt volgens De Telegraaf uit vertrouwelijke dossiers van deze opsporingsdienst, inmiddels onderdeel van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Oud-minister Sybilla Dekker: 90 procent van de woningcorporaties doet het gewoon goed

RTVWEST 30.11.2014 Oud-minister van VROM Sybilla Dekker vindt dat de parlementaire enquêtecommissie Woningcorporatie zich te veel heeft gefocust op incidenten in de sector. ’90 procent van de corporaties doet het gewoon goed. Je kan niet door een paar incidenten de hele sector aan de kant zetten’, aldus Dekker in WestBusiness presenteert: FRITS!

In juni moest de oud-minister verschijnen voor de parlementaire enquêtecommissie Woningcorporatie, die het stelsel van woningcorporaties onderzocht. De enquête werd ingesteld na het drama met Vestia, de corporatie die smakken geld verspeelde door riskante financiële producten. Lees verder

gerelateerde artikelen;

‘Bang voor gedrag corporaties’

Telegraaf 20.11.2014 De woningcorporaties moeten zich beperken tot het huisvesten van mensen met een kleine portemonnee en ophouden met het uitbreiden van hun werkterrein. De corporatiewereld lijkt echter nog niet helemaal doordrongen van deze noodzakelijke en „cruciale” cultuuromslag. Dat staat in een brief van woonminister Stef Blok, waarmee hij reageert op de uitkomsten van de Parlementaire Enquête Woningcorporaties. Het risico op onverantwoordelijk gedrag blijft groot, schrijft hij zelfs.

De enquêtecommissie onderzocht afgelopen zomer wat er allemaal misging in corporatieland. Uit de uitkomsten bleek onder meer dat veel corporaties hun taken nogal ruim zagen. Onder het mom van ‘leefbaarheid’ werden de wonderlijkste avonturen ondernomen. Zo wilde één woningstichting zelfs een parade van beschilderde olifanten sponsoren. Verder werd er geld besteed aan bijvoorbeeld een jachthaven, festivals en een weidevogelgebied.

Inbreng feitelijke vragen aan het kabinet over het parlementaire onderzoeksrapport van de Parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties (TK 33606-3) d.d. 10 november 2014.

10.11.2014 Inbreng feitelijke vragen aan het kabinet over het parlementair onderzoeksrapport (“Ver van huis”) van de Parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties (TK 33606-3) Zaak: Parlementair onderzoeksrapport – voorzitter van de parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties, R.A. van Vliet…

30-10-2014 Download bijgevoegd document(PDF)

Convocatie inbreng feitelijke vragen aan de Parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties inzake het parlementair onderzoeksrapport “Ver van huis” (TK 33606-3) d.d. 10 november 2014

Den Haag, 30 oktober 2014 Voortouwcommissie: algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst Activiteit: Inbreng feitelijke vragen Datum: maandag 10 november 2014 Tijd: 14.00 uur Onderwerp: Inbreng feitelijke vragen aan de Parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties inzake het parlementair onderzoeksrapport “Ver van huis” (TK 33606-3) Agendapunt: Inbreng feitelijke vragen aan de Parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties inzake het parlementair onderzoeksrapport “Ver van huis” (TK 33606-3) Zaak: Parlementair onderzoeksrapport – voorzitter van de parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties, R.A. van Vliet – 30 oktober 2014 Aanbiedingsbrief…

30-10-2014 Download bijgevoegd document(PDF)

Parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties: Parlementaire enquête Woningcorporaties

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014–2015 33 606 Parlementaire enquête Woningcorporaties Nr. 3 BRIEF VAN DE PARLEMENTAIRE ENQUÊTECOMMISSIE WONINGCORPORATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 30 oktober 2014 De parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties biedt u hierbij het rapport aan van de parlementaire enquête, die zij op grond van de haar op 16 april 2013 gegeven opdracht heeft uitgevoerd.1 Het rapport heeft de titel Ver van huis. Het rapport van de parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties bestaat uit de volgende delen: • het hoofdrapport; • het deelrapport Politieke besluitvorming;…

Download bijgevoegd document(PDF)

Commissiepagina’s

Parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties

Maserati boos op De Telegraaf

Telegraaf 17.11.2014 Maserati baalt van de associatie met voormalig directeur Hubert Möllenkamp van woningcorporatie Rochdale. Dat schrijft het Nederlandse pr-bureau van de Italiaanse autobouwer in een mail aan De Telegraaf.

De gevallen topman reed in zijn gloriedagen bij de sociale woningstichting rond in een peperdure Maserati Quattroporte met kalfslederen stuur. De bolide is inmiddels bijna symbolisch geworden voor wat er misging bij corporaties door eigenzinnige en al te groots denkende corporatiebazen. Vandaar dat Möllenkamp sindsdien regelmatig ‘Maserati-directeur ‘wordt genoemd. Maar bij de autobouwer willen ze de naam Möllenkamp liever nooit meer horen.

Gerelateerde artikelen;

17-11: Claim ex-topman Rochdale

30-10: Harde conclusies commissie

30-10: Geen deal vrouw  Möllenkamp

29-10: OM vervolgt corporatie-topman

12-07: Möllenkamp betrokken bij chantage

09-07: Miljoenen vertrekpremies

25-06: Maserati was al vroeg in beeld

Woningcorporatie Vitaal Wonen onder verscherpt toezicht

NRC 17.11.2014 Woningcorporatie Vitaal Wonen staat onder verscherpt toezicht van het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV). Aanleiding is de slechte financiële positie. Afgelopen jaar is bijna een miljoen euro uitgegeven aan forensische onderzoeken en juridische procedures tegen de inmiddels ontslagen directeur.

De man, Noël P., wordt verdacht van fraude, valsheid in geschrifte en oplichting. Op verzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken liet het nieuwe bestuur van Vitaal Wonen zelf onderzoek doen en is een civiele procedure aangespannen tegen de directeur en zijn vader. Zij zouden de corporatie voor 1,3 miljoen euro opgelicht hebben, zo bleek uit de dagvaarding.

MEER OP NRC Q

Extra toezicht bij corporatie Vitaal…

Telegraaf 17.11.2014  De kleine woningcorporatie Vitaal Wonen in Limbricht (Limburg) is onder verscherpt toezicht geplaatst vanwege geldproblemen. Vitaal Wonen heeft te maken met hoge kosten vanwege forensische onderzoeken en juridische procedures na het ontslag van directeur Noël P. die de corporatie zou hebben opgelicht.

De vermogenspositie van Vitaal Wonen is verslechterd en lijkt zich de komende jaren onvoldoende te herstellen, maakte het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) maandag bekend.

BURGEMEESTER NOORDANUS VAN TILBURG BOOS OVER BESCHULDIGING

BB 04.11.2014 Burgemeester Peter Noordanus van Tilburg heeft maandagavond scherp gereageerd op een motie van wantrouwen vanwege zijn rol bij het debacle van woningcorporatie Vestia. Drie oppositiepartijen beschuldigden hem in de motie van fraude. ‘De beschuldiging van valsheid in geschrifte is juridische flauwekul. Het is loepzuivere smaad en misschien wel laster. Ik laat me niet uitmaken voor crimineel’, reageerde hij. Aangifte doen vindt hij te vermoeiend en gaat hij niet doen. Voor de motie was geen meerderheid.

GERELATEERDE ARTIKELEN

Burgemeester Tilburg boos over beschuldiging

Trouw 04.11.2014 Burgemeester Peter Noordanus van Tilburg heeft vanavond scherp gereageerd op een motie van wantrouwen vanwege zijn rol bij het debacle van woningcorporatie Vestia.

Drie oppositiepartijen beschuldigden hem in de motie van fraude. ‘De beschuldiging van valsheid in geschrifte is juridische flauwekul. Het is loepzuivere smaad en misschien wel laster. Ik laat me niet uitmaken voor crimineel’, reageerde hij. Aangifte doen vindt hij te vermoeiend en gaat hij niet doen. Voor de motie was geen meerderheid.

Noordanus boos over motie

Telegraaf 03.11.2014  Burgemeester Peter Noordanus van Tilburg heeft maandagavond scherp gereageerd op een motie van wantrouwen vanwege zijn rol bij het debacle van woningcorporatie Vestia. Drie oppositiepartijen beschuldigden hem in de motie van fraude. „De beschuldiging van valsheid in geschrifte is juridische flauwekul. Het is loepzuivere smaad en misschien wel laster. Ik laat me niet uitmaken voor crimineel”, reageerde hij. Aangifte doen vindt hij te vermoeiend en gaat hij niet doen. Voor de motie was geen meerderheid.

Burgemeester Tilburg boos over beschuldiging in Vestia-zaak

NU 03.11.2014 Burgemeester Peter Noordanus van Tilburg heeft maandagavond scherp gereageerd op een motie van wantrouwen vanwege zijn rol bij het debacle van woningcorporatie Vestia. Drie oppositiepartijen beschuldigden hem in de motie van fraude.

”De beschuldiging van valsheid in geschrifte is juridische flauwekul. Het is loepzuivere smaad en misschien wel laster. Ik laat me niet uitmaken voor crimineel”, reageerde hij.

Lees meer over: Peter Noordanus Vestia

Gerelateerde artikelen;

VNG BLIJ MET MEER INVLOED GEMEENTEN OP CORPORATIES

BB 31.10.2014 De Vereniging van Nederlandse Gemeenten kan zich goed vinden in de conclusies en aanbevelingen van de parlementaire enquêtecommissie woningcorporaties. Vooral plannen om de invloed van gemeenten op de werkzaamheden van de corporaties te vergroten kan rekenen op instemming van de VNG.

Gemeenten moeten meer sturing gaan geven op de werkzaamheden van woningcorporaties. Dat is een van de conclusies van de parlementaire enquêtecommissie woningcorporaties. Het afgelopen decennium werd er vanuit gegaan dat woningcorporaties goed in staat zouden zijn tot ‘zelfsturing’. De corporaties riepen zelf raden van toezicht in het leven, die er zorg voor moesten dragen dat de corporaties verantwoord handelden.

GERELATEERDE ARTIKELEN;

Woningcorporaties: verwacht niet te veel van wettelijke wijzigingen

VK 01.11.2014 De conclusies van de enquêtecommissie zijn niet verrassend. Toch was sprake van een nuttige exercitie.

De conclusies en adviezen van de parlementaire enquêtecommissie over misstanden bij de woningcorporaties ogen op het eerste gezicht weinig verrassend. Door middel van versterking en bundeling van het toezicht moeten zelfverrijking, riskante bouwprojecten en grootschalige grondaankopen tot het verleden behoren. Ook de berisping van wilde bestuurders en slapende commissarissen viel te verwachten. En, inderdaad, ook de harde kritiek op weifelende en zwabberende politici hoort bij een grondig rapport.

“Begin december gaat de commissie in debat met de Tweede Kamer over het rapport. We gaan de partijen overtuigen van ons gelijk.”, aldus Roland van Vliet.

‘Hoofdrolspelers haalden hun schouders op. Ontluisterend’

Trouw 31.10.2014 Roland van Vliet wist tot enkele jaren geleden niet veel meer van woningcorporaties dan dat ze bestaan, vertelt hij. Het onafhankelijk Kamerlid (ex-PVV) huurde ooit in de sociale sector, zonder problemen overigens. Van Vliet zegt dat de enquêtecommissie eind 2012 ‘met frisse blik’ en ‘onbevooroordeeld’ aan het omvangrijke onderzoek naar de corporaties is begonnen.

Wij vinden dat een corporatie moet bouwen voor de smalle beurs. Dus ook geen investeringen in scholen of ziekenhuizen meer

Nu ligt er, na 97 besloten verhoren en 58 openbare, een rapport van 1250 pagina’s. Met vernietigende conclusies. Hoofdrolspelers maakten zich schuldig aan manipulatie, zonnekoninggedrag, belangenverstrengeling, fraude en zelfverrijking. ‘Schokkend’, oordeelt de commissie.

Verwant nieuws

CDA: maatwerk voor corporaties moet mogelijk blijven

CDA 31.10.2014 Het CDA heeft met interesse uitgekeken naar het rapport van de parlementaire enquêtecommissie woningcorporaties. Aanleiding voor deze parlementaire enquete was de motie tot het instellen van een parlementaire enquete van… Lees meer

Geef huurders en gemeenten veel meer invloed op corporatie

PvdA door Jacques Monasch op 30 oktober 2014 Foto Flickr / Antoon’s Foobar  – De resultaten van het onderzoek van de Tweede Kamer naar de woningbouwcorporaties zijn schokkender dan ik had verwacht. Het onderzoek toont aan dat de zelfregulering die de woningcorporaties en de opeenvolgende ministers jarenlang in stand hebben gehouden, failliet is. Het is tijd om definitief afscheid te nemen van deze periode. De huurder moet weer centraal staan, en woningcorporaties moeten weer doen waarvoor ze ooit in het leven zijn geroepen: het huisvesten van lage en middeninkomens en zorg dragen voor gemengde wijken en leefbare buurten. lees verder »

SOCIALE VOLKSHUISVESTING IS VAN DE HUURDERS’

SP 30.10.2014 De politiek moet lessen trekken uit de vandaag gepresenteerde parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties. Volgens SP-Kamerlid Sadet Karabulut heeft de commissie een belangrijke analyse gemaakt van een falend systeem dat rampzalige incidenten mogelijk maakt. ‘Alleen al bij Vestia is minimaal 2,7 miljard euro in rook opgegaan door speculatie en giftige financiële producten. Er is gegokt met geld van huurders. Het old boys network en de banken hebben zichzelf verrijkt, de huurder moet nu bloeden,’ stelt Karabulut.

STEUN VOOR CONCLUSIES ENQUÊTECOMMISSIE

BB 30.10.2014 Een ‘giftige cocktail’ van overambitieuze bestuurders en falend toezicht heeft geleid tot de miljardenproblemen bij de woningcorporaties. Dat staat in het eindverslag van de parlementaire enquêtecommissie die de misstanden bij de corporaties heeft onderzocht.

Optreden

De enquêtecommissie vindt dat het roer drastisch om moet. Woningbouwverenigingen moeten zich weer beperken tot zorgen voor betaalbare huizen voor mensen met een smalle beurs. Het toezicht moet terechtkomen bij één toezichthouder. Volgens de commissie moet de politiek zich de misstanden bij de corporaties aanrekenen. Dat geldt zowel voor het kabinet als de Kamer. Achtereenvolgende ministers grepen niet in toen het fout liep, en het optreden van voormalig minister Piet Hein Donner was zelfs op het randje.

GERELATEERDE ARTIKELEN

Parlementaire enquêtecommissie: Erik Staal zorgde prima voor zichzelf

RTVWEST 30.10.2014 DEN HAAG – Topman Erik Staal van Vestia heeft zich drie slagen in de rondte verdiend als directeur-bestuurder. Hij streek een half miljoen euro per jaar op en was daarmee de best verdienende corporatie-directeur van Nederland.

Staal nog steeds actief als bestuurder

Tot verbazing van de commissie is Staal nog steeds bestuurder bij een corporatie, een stichting voor sociale huisvesting in Zuid-Afrika. De stichting is gefinanceerd door Vestia en andere woningcorporaties. Staal heeft als enige zeggenschap over het geld van de stichting.

Tijdens het verhoor voor de commissie toonde Staal geen enkele spijt of berouw voor zijn gedrag. Het leidde tot tumult op de tribune. Een zakenman uit Den Haag kon het niet meer aanhoren en begon zich te bemoeien met het verhoor. Hij moest de zaal verlaten. Staal was voor de zitting naar Den Haag gekomen: hij woont in een villa op Bonaire. Lees verder

gerelateerde artikelen;

Enquêtecommissie: woningcorporaties mogen geen Sinterklaas spelen met maatschappelijk geld

RTVWEST 30.10.2014  Woningcorporaties als Vestia zijn de afgelopen jaren ver van huis geraakt. Er moet een cultuurverandering komen: de sector mag niet meer alleen denken aan veel geld verdienen, maar moet huizen bouwen voor mensen met minder geld. Dat is de aanbeveling van de parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties na een onderzoek van anderhalf jaar naar allerlei misstanden bij corporaties.

Bij Vestia gingen miljarden euro’s in rook op door riskante beleggingsproducten, een directeur van een corporatie had een Maserati als dienstwagen en in Rotterdam werd een stoomschip aangekocht.

De commissie wil dat de corporaties terug gaan naar de kerntaak en daaronder vallen geen commerciële nevenactiviteiten. Verder mogen ze door fusies ook niet meer zo groot worden als Vestia, maar werken in beperktere woningmarktgebieden. Lees verder

gerelateerde artikelen;

Parlementaire enquête: Vestia was een éénmansbedrijf, financieel drama was te voorkomen geweest

RTVWEST 30.10.2014 De woningcorporatie Vestia was jarenlang een éénmansbedrijf, met directeur-bestuurder Erik Staal aan het hoofd, die onvoldoende werd gecontroleerd en ook geen tegenspraak duldde. Het financieel drama was te voorkomen geweest. Dit concludeert de enquetecommissie in een deelrapport over Vestia. Daarin wordt gereconstrueerd hoe de corporatie in 2012 bijna failliet ging door miljarden euro’s aan riskante derivaten (beleggingsproducten) bij banken te kopen.

De hoofdstukken in het rapport hebben titels als ‘De slapende vulkaan’, ‘De vulkaan komt tot uitbarsting’, ‘Hulpdiensten aan het werk’ en ‘Het likken van de wonden’. Erik Staal vertrouwde blindelings op zijn treasurer Marcel de Vries die voor miljarden euro’s aan kapitaal zorgde via allerlei banken in binnen- en buitenland. Maar ook De Vries begreep niet welke risico’s er kleefden aan de derivaten. Hij verdiende zelf wel goed aan de handel.

Minister Liesbeth Spies deed ’t goed

De meeste banken die de derivaten aanboden hebben een scheve schaats gereden, blijkt uit het rapport. Ze hebben producten verkocht die helemaal niet bestemd waren voor een woningcorporatie. De commissie noemt de handel van de banken ‘immoreel en verwerpelijk’.

Ministers in een aantal kabinetten verzuimden om in te grijpen. Minister Donner wist van de enorme schulden van Vetia, maar lichtte de Tweede Kamer niet in. De commissie heeft vol lof voor zijn opvolger minister Spies, de nieuwe burgemeester van Alphen aan den Rijn. Zij reageerde heel accuraat, praat de Kamerleden vertrouwelijk bij en zette alles op alles om Vestia te redden. Maar dat is nog niet helemaal gelukt. Lees verder

gerelateerde artikelen;

Drama Vestia “van onvoorstelbare omvang”

Den HaagFM 30.10. 2014 De schade die woningcorporatie Vestia heeft opgelopen door de handel in ‘derivaten’ (riskante beleggingsproducten) is mogelijk 688 miljoen hoger dan de al langer bekende twee miljard euro. Dat blijkt uit het rapport van de Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties, dat donderdag is gepresenteerd.

Er waren de afgelopen jaren incidenten bij meerdere woningcorporaties, maar Vestia was de aanleiding van de parlementaire enquête. “Het was een drama met een onvoorstelbare omvang, toen al twee miljard en nu blijkt het nog veel meer te zijn”, zei Roland van Vliet (kleine foto), voorzitter van de Parlementaire Enquêtecommissie woningcorporaties, donderdag tegen presentator Ron Davids op Den Haag FM. …lees meer

Parlementaire enquêtecommissie: Vrezen voor nieuwe saneringsronde bij Vestia

RTVWEST 30.10.2014 DEN HAAG – De parlementaire enquêtecommissie die onderzoek doet naar woningcorporaties maakt zich zorgen over een mogelijk nieuwe sanering bij Vestia.

De commissie concludeert in een vandaag verschenen deelrapport over het debacle bij Vestia dat mogelijk een nieuwe saneringsronde van 686 miljoen euro noodzakelijk is. ‘Dit alles leidt opnieuw tot grote onzekerheid voor Vestia en voor gemeenten waar Vestia veel bezit heeft.’ Vestia bezit tienduizenden woningen in de Haagse regio.

De schade die de woningcorporatie heeft opgelopen door de handel in ‘derivaten’ (riskante beleggingsproducten) is dus mogelijk 688 miljoen hoger dan de al langer bekende 2 miljard euro. Het extra tekort is afhankelijk van de ontwikkeling van de rente.

Tot en met 2017 is er nog geen probleem: Vestia heeft voldoende ‘reguliere mogelijkheden’ om leningen af te lossen. Dat doet Vestia met de opbrengst van de verkoop van woningen – ruim 30.000 van de in totaal meer dan 96.000 woningen die de corporatie bezit. Er worden vooral woningen buiten de ‘kerngebieden’ Den Haag en Rotterdam verkocht.

Boetes bij een lage rente

Maar als de gemiddelde in de resterende saneringsperiode lager is dan 3 procent heeft Vestia wel een probleem. Dat heeft onder meer te maken met boetes die zijn opgenomen in rentecontracten. De huidige rentestand schommelt gemiddeld onder de 2 procent. Volgens een berekening van Vestia bedraagt de schade bij een rente van 3 procent 686 miljoen euro, bij een lagere rente wordt dat bedrag nog hoger.  Lees verder

gerelateerde artikelen;

Aedes eens met commissie

Telegraaf 30.10.2014 “Het stelsel moet niet in de prullenbak, maar is wel toe aan groot onderhoud. Ik ben blij met die hoofdconclusie. En wij zijn al geruime tijd bezig met dat groot onderhoud.” Dat zegt voorzitter Marc Calon van Aedes, de koepelvereniging van woningcorporaties, in reactie op het rapport van de parlementaire enquêtecommissie-Van Vliet.

Veel van de voorstellen die de commissie heeft gedaan, zitten bij de woningcorporaties al in de pijplijn, aldus Calon. Hij wijst onder meer op de aanbeveling om bestuur en intern toezicht te verbeteren. Zo heeft Aedes zelf al voorgesteld een kwaliteitstoets in te voeren voor nieuwe en zittende bestuurders.

Gerelateerde artikelen;

30-10: ‘Toezicht op corporaties faalt’

30-10: ‘Misstanden treffen maatschappij’

30-10: Harde conclusies commissie

Politiek: enquête woningcorporaties toont failliet zelfregulering aan›

NRC 30.10.2014 Politieke partijen zijn het erover eens dat het stelsel voor woningcorporaties op de schop moet. Ook vinden ze dat er beter toezicht moet komen. Dat blijkt uit de reacties ophet rapport van de parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties dat vandaag is gepresenteerd.

Het rapport valt niet mee, zegt VVD’er Roald van der Linde in een reactie.

“Ik zie dat het toch wel veel erger was dan we met zijn allen dachten. Als je het rapport leest: de een koopt een stoomboot, de ander speelt voor Sinterklaas en de huurders zitten met de Zwarte Piet.”

Deze vijf woningbouwbestuurders en politici krijgen er ongenadig van langs

VK 30.10.2014 De parlementaire enquêtecommissie woningcorporaties kwam vandaag met een vernietigend eindrapport, dat sprak van ‘zelfoverschatting, overambitie en soms zelfs fraude en zelfverrijking’. Vooral deze vijf mensen moesten het ontgelden.

Enquêtecommissie corporaties komt met rapport na drama Vestia

RTVWEST 30.10.2014 De Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties presenteert donderdagmiddag in Den Haag haar bevindingen over het stelsel van woningcorporaties. De enquête werd ingesteld na het drama met Vestia, de corporatie die smakken geld verspeelde door wilde avonturen met zogenoemde derivaten, riskante financiële producten.

Vestia stond voor twee miljard euro in het rood en moest daardoor ook in Den Haag honderden huizen verkopen. De financiële problemen ontstonden door forse tegenvallers bij de aanschaf van risicovolle beleggingsproducten. De corporatie, de grootste van het land, balanceerde daarvoor enige tijd op de rand van de afgrond. De financiële problemen vormden de belangrijkste aanleiding voor de parlementaire enquête.

200 tot 400 euro per Hagenaar

‘De ellende die Vestia heeft veroorzaakt, heeft Den Haag 100 tot 200 miljoen euro gekost‘, vertelde de Haagse oud-wethouder Marnix Norder tegen de Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties. Dat komt neer op 200 tot 400 euro per Hagenaar. Lees verder

gerelateerde artikelen;

Enquêtecommissie corporaties komt met rapport na drama Vestia

Den HaagFM 30.10. 2014  De Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties presenteert donderdagmiddag haar bevindingen over het stelsel van woningcorporaties. De enquête werd ingesteld na het drama met Vestia, de corporatie die smakken geld verspeelde door wilde avonturen met zogenoemde derivaten, riskante financiële producten.

De afgelopen maanden hoorde de commissie mensen uit de corporatiewereld en de politiek onder ede, om uit te vinden wat er allemaal misging. Vestia stond voor twee miljard euro in het rood en moest daardoor ook in Den Haag honderden huizen verkopen. De corporatie, de grootste van het land, balanceerde enige tijd op de rand van de afgrond.

De ellende die Vestia heeft veroorzaakt, heeft Den Haag 100 tot 200 miljoen euro gekost“, vertelde de Haagse oud-wethouder Marnix Norder (kleine foto) tegen de Enquêtecommissie. Dat komt neer op 200 tot 400 euro per Hagenaar. Ook veel andere corporaties kwamen in de problemen door onverantwoorde stappen, variërend van het in de arm nemen van een peperdure architect tot het rondrijden in een Maserati op kosten van de zaak. …lees meer

Ego woningbouwcowboys leidt tot ondergang

Trouw 30.10.2014 Woningcorporaties moeten kleiner worden, zich beperken tot hun eigenlijke taak en zich niet meer met commerciële nevenactiviteiten bezighouden. Het toezicht moet drastisch verbeteren. Er is een cultuuromslag nodig en op termijn moet het stelsel misschien radicaal veranderen. De parlementaire enquêtecommissie die onderzocht heeft wat er mis is gegaan in de corporatiesector beveelt dat donderdag aan in haar eindrapport.

Lees ook: Vier lessen uit de parlementaire enquête woningcorporaties – 10/07/14

‘Toezicht op corporaties faalt’

Telegraaf 30.10.2014 Nu de parlementaire enquêtecommissie harde conclusies heeft getrokken over de (wan)toestanden bij woningcorporaties, stellen verschillende partijen in de Tweede Kamer dat het toezicht beter en scherper moet.

SP-Kamerlid Sadet Karabulut stelt dat de politiek lessen moet trekken uit de bevindingen van de commissie: ,,De commissie heeft een belangrijke analyse gemaakt van een falend systeem dat rampzalige incidenten mogelijk maakt”, zegt Karabulut.

‘GEMEENTEN KUNNEN MET NOVELLE NIET STUREN OP CORPORATIES’

BB 30.10.2014 Als woningcorporaties niet wettelijk worden verplicht om inzicht te geven in hun financiële mogelijkheden, kunnen gemeenten daarop moeilijk toezicht houden. De afspraak uit het regeerakkoord dat gemeenten meer sturing krijgen op de woningcorporaties, komt nauwelijks uit de verf in de Novelle Herziening Woningwet van minister Blok. Dat stellen de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) en de grotestedenkoepels G4 en G32 in een brief aan de Tweede Kamer.

Verplichting voor overleg te vrijblijvend

De Novelle van minister Blok geeft hoog op van te maken ‘controleerbare en bindende’ prestatieafspraken tussen gemeenten en woningcorporaties, maar de verplichting voor corporaties om over belangrijke zaken ook echt in overleg te treden met de gemeenten is te vrijblijvend geregeld, aldus de VNG. ‘Het wetsvoorstel pakt anders uit dan we eerder opmaakten uit overleggen met het ministerie’, verklaart VNG-woordvoerster Liane ter Maat.

GERELATEERDE ARTIKELEN;

‘Misstanden treffen maatschappij’

Telegraaf 30.10.2014  De misstanden bij de woningcorporaties treffen de hele maatschappij. Het ging om miljarden euro’s en de woningen van 2,5 miljoen mensen. Voorzitter Anouchka van Miltenburg van de Tweede Kamer zei dat donderdag bij het presentatie van het eindverslag van de parlementaire enquêtecommissie die misstanden bij de woningcorporaties heeft onderzocht. Van Miltenburg nam het eerste exemplaar van dit rapport in ontvangst.

Politiek eens met aanbevelingen enquêtecommissie corporaties

NRC 30.10.2014 Politieke partijen zijn het erover eens dat het stelsel voor woningcorporaties op de schop moet. Ook vinden ze dat er beter toezicht moet komen. Dat blijkt uit de reacties ophet rapport van de parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties dat vandaag is gepresenteerd.

Het rapport valt niet mee, zegt VVD’er Roald van der Linde in een reactie. “Ik zie dat het toch wel veel erger was dan we met zijn allen dachten. Als je het rapport leest: de een koopt een stoomboot, de ander speelt voor Sinterklaas en de huurders zitten met de Zwarte Piet.” LEES VERDER

Harde conclusies commissie

Telegraaf 30.10.2014 Het Rijk moet meer prioriteit geven aan het opsporen en vervolgen van sjoemelende corporatiedirecteuren. De parlementaire enquêtecommissie woningcorporaties is „geschokt door de aard en omvang van de incidenten waarbij fraude en zelfverrijking aan de orde zijn”. Het kabinet moet dan ook een plan leveren waardoor misstanden in corporatieland worden beteugeld. Dat is een van de vele aanbevelingen, waar de enquêtecommissie woningcorporaties vandaag mee naar buiten treedt.

Het eindrapport van de commissie is ontluisterend. Bijna iedereen die betrokken was bij woningcorporaties valt iets te verwijten. Als hoofdschuldigen worden corporatiedirecteuren aangewezen, maar ook interne toezichthouders faalden, evenals ministers, waarborgfonds WSW, sectorwaakhond CFV, brancheorganisatie Aedes en de Tweede Kamer. Het pakket aan maatregelen om de sector weer op de rit te krijgen is dan ook omvangrijk.

Gerelateerde artikelen29-10: OM vervolgt corporatie-topman

14-06: Vriendjes weg bij corporaties

12-06: Verhoor Staal begonnen

04-06: ‘Moreel kompas kwijt’

Enquêtecommissie: het ging mis door overambitie en soms zelfs fraude

VK 30.10.2014 Corporatiebestuurders zijn de hoofdverantwoordelijken voor de vele debacles bij woningcorporaties in de afgelopen decennia. Door hun ‘zelfoverschatting, overambitie en soms zelfs fraude en zelfverrijking’ ging het mis, schrijft de parlementaire enquêtecommissie woningcorporaties in haar eindrapport vandaag.

Blok wil huurder in herzien corporatiebestel centraal stellen

NU 30.10.2014 Minister Stef Blok (Wonen) vindt dat het belang van de huurder in een herzien corporatiebestel expliciet het begin- en eindpunt moet zijn. Dat laat Blok in een reactie op het donderdag gepresenteerde commissierapport Ver van Huis weten. Ook vindt de bewindsman het goed dat de commissie een afbakening heeft gemaakt van de corporatietaken.

“Zo wordt voorkomen dat corporaties in commerciële projecten stappen waarvan de verliezen ten koste gaan van huurders en andere woningcorporaties”, laat Blok in een reactie weten.

De commissie wil wat doen aan de constructie dat risicovolle projecten en investeringen van banken en projectontwikkelaars, geen nadelige gevolgen voor hen hebben omdat de sector garant staat. Een faillissement van een corporatie moet daarom een reële optie worden.

Wat u moet weten over het onderzoek naar woningcorporaties

Lees meer over: 

Woningcorporaties Stef Blok

Gerelateerde artikelen;

Commissie kritisch over rol Donner bij Vestia

NU 30.10.2014 De enquêtecommissie die onderzoek heeft gedaan naar het stelsel van woningcorporaties is uitermate kritisch over het optreden van oud-minister van Binnenlandse Zaken Piet Hein Donner rond het Vestia-debacle.

De commissie suggereert dat Donner de Tweede Kamer eerder op de hoogte had moeten stellen over de problemen bij de Rotterdamse woningcorporatie.

“Naar het oordeel van de commissie staat het feit dat minister Donner de Tweede Kamer niet informeert over de omvang van de problemen en de risico’s bij Vestia op gespannen voet met de actieve informatieplicht van de minister ten opzichte van de Tweede Kamer”, schrijft de commissie.

Het niet of onjuist informeren van de Tweede Kamer geldt als een politieke doodzonde.

Ook heeft de afkoop van de derivaten en de sanering die is doorgevoerd de problemen bij Vestia niet volledig opgelost, oordeelt de commissie. De Tweede Kamer moet verder het handelen van Spies nog steeds beoordelen. Zij kreeg van het parlement veel vertrouwen en een groot mandaat om de problemen op te lossen.

“De Tweede Kamer geeft hierbij aan de minister achteraf te zullen beoordelen. De commissie stelt vast dat dit laatste echter nauwelijks heeft plaatsgevonden.”

Lees meer over: 

Piet Hein Donner VestiaWoningcorporatie

Gerelateerde artikelen;

‘Wanbestuur en mismanagement bij woningcorporaties’

NU 30.10.2014 De parlementaire enquêtecommissie woningcorporaties oordeelt hard over de sector. Er is sprake van wanbestuur, bestuurscrisis of ernstig financieel mismanagement.

Dat schrijft de commissie donderdag in het eindrapport Ver van Huis, onder leiding van het onafhankelijke Kamerlid en voormalig PVV’er Roland van Vliet,

De commissie concludeert dat de vele incidenten uit het verleden een gevolg zijn van structurele tekortkomingen in het stelsel. De bestuurlijke mix van overheidssturing, marktwerking en zelfregulering heeft het stelsel voor een deel misvormd, oordeelt het rapport. In het eindrapport zijn ook een aantal aanbevelingen geformuleerd.

Taken

Minister Stef Blok (Wonen) vindt het goed dat de commissie een afbakening heeft gemaakt van de corporatietaken. “Zo wordt voorkomen dat corporaties in commerciële projecten stappen waarvan de verliezen ten koste gaan van huurders en andere woningcorporaties”, laat Blok in een reactie weten.

Donner

Ook oud-minister van Binnenlandse Zaken Piet Hein Donner wordt hardaangepakt rond de probelemen met Vestia. De commissie suggereert dat Donner de Tweede Kamer eerder op de hoogte had moeten stellen over de problemen bij de woningcorporatie.

“Naar het oordeel van de commissie staat het feit dat minister Donner de Tweede Kamer niet informeert over de omvang van de problemen en de risico’s bij Vestia op gespannen voet met de actieve informatieplicht van de minister ten opzichte van de Tweede Kamer”, schrijft de commissie.

Wat u moet weten over het onderzoek naar woningcorporatiesKernpunten enqûetecommissie Woningcorporaties | Reacties vanuit de politiek

Woningcorporaties Woningcorporatie

Gerelateerde artikelen;

Kernpunten enquêtecommissie woningcorporaties

NU 30.10.2014 De commissie vat in het donderdag gepubliceerde eindrapport Ver van Huis een aantal kernpunten samen: heldere grenzen stellen, toezicht verbeteren, geld meer beteugelen en gedrag te veranderen.

NU.nl zet de uitwerking hiervan voor u op een rij:

Grenzen

Door grenzen te stellen, wil de commissie voorkomen dat bestuurders binnen de sector commerciële nevenfuncties bekleden en zich weer richten op de kerntaak: het zorgen voor woonruimte voor mensen die daar zelf moeite mee hebben…….

Wat u moet weten over het onderzoek naar woningcorporaties | ‘Wanbestuur en mismanagement bij woningcorporaties’

Lees meer over: Enquêtecommissie Woningcorporaties

Gerelateerde artikelen; 

Commissie pleit te experimenteren met woningcorporaties

NU 30.10.2014 De parlementaire enquêtecommissie woningcorporaties wil het mogelijk maken om binnen en buiten het huidige stelsel van woningcorporaties te experimenteren met andere rechtsvormen.

Zodra de rust rondom de sector is teruggekeerd en wet- en regelgeving is vastgelegd, moet dit per wet mogelijk worden gemaakt.

Dat is een van de aanbevelingen die de commissie, onder leiding van voormalig PVV’er Roland van Vliet, donderdag in het eindrapport Ver van huis presenteert.

Zo moet er gekeken worden naar andere rechtsvormen zoals een huurderscoöperatie waarin huurders gezamenlijk eigenaar van de woningcorporatie zijn. Hier wordt al mee geëxperimenteerd in de praktijk, ook ligt er sinds kort een wettelijke basis om deze vorm mogelijk te maken.

De organisatie werd uiteindelijk gered met geld van de andere woningcorporaties en de banken die de financiële producten hadden geleverd. Uiteindelijk is het aan de Kamer en de minister of de aanbevelingen (deels) worden overgenomen.

Wat u moet weten over het onderzoek naar woningcorporaties | ‘Wanbestuur en mismanagement bij woningcorporaties’

Lees meer over: Woningcorporaties Woningcorporatie

Gerelateerde artikelen;

Rapport enquêtecommissie: één toezichthouder corporaties nodig

NRC 30.10.2014 Eén toezichthouder die waakt over alle facetten van woningcorporaties. En die níét onder directe controle van de minister staat. Dat is de belangrijkste aanbeveling van de parlementaire enquêtecommissie die vandaag haar eindrapport presenteert. Deze ‘Woonautoriteit’ moet toezien op de financiën, governance, integriteit en rechtmatigheid bij sociale huisvesters.

Een autoriteit die ook sancties kan opleggen. “Alleen als deze niet onder de minister valt, is er geen risico dat beleid en toezicht opnieuw vermengd worden”, zegt commissie-voorzitter Roland van Vliet. Er ligt op dit moment een voorstel van minister Stef Blok (Wonen, VVD) bij de Tweede Kamer dat het toezicht weliswaar samenvoegt, maar juist onder zijn hoede.

Twee jaar onderzoek van de commissie leverde 1.250 pagina’s op over wat er misging en beter moet in de corporatiesector. Naast de onafhankelijke woonautoriteit wil de commissie dat de sector teruggaat naar zijn “klassieke kerntaak”. Parlementaire Enquetecommissie Woningcorporaties  MEER OP NRC Q

Iedereen heeft schuld aan de schandalen bij de corporatieseindrapport

‘Enquêtecommissie wil één toezichthouder voor alle woningcorporaties’

VK 30.10.2014 Een onafhankelijke toezichthouder met stevige bevoegdheden moet de woningcorporaties gaan controleren. Dat is naar verluidt een van de hoofdconclusies uit het eindrapport van de parlementaire enquêtecommissie woningcorporaties, dat vandaag verschijnt.

Diverse politici zeggen tegen de Volkskrant dat de commissie het versnipperde toezicht op de corporaties wil bundelen in één onafhankelijke toezichthouder. Met die aanbeveling gaat de commissie in tegen het kabinetsbeleid. Minister voor Wonen Stef Blok (VVD) heeft onlangs voorstellen naar de Tweede Kamer gestuurd waarin hij het toezicht wil onderbrengen bij zijn eigen ministerie.

Bevindingen enquêtecommissie: ‘De politiek is tekortgeschoten’

VK 30.10.2014 Bijna twee jaar onderzocht een enquêtecommissie wat er misging bij de woningcorporaties. Vandaag komt zij met haar bevindingen. Vier betrokkenen nemen een voorschot.

Geen deal vrouw  Möllenkamp

Telegraaf 30.10.2014 Justitie heeft de vrouw van Hubert Möllenkamp, de van corruptie verdachte ‘Maserati-directeur’ van woningcorporatie Rochdale, aangeboden om haar niet te vervolgen in ruil voor een kwart miljoen euro.

Dit bevestigt het Openbaar Ministerie (OM) aan de Telegraaf. Maar omdat Alberdina V. niet in staat is om het geëiste schikkingsbedrag op te hoesten, wordt zij net als haar man alsnog vervolgd.

Gerelateerde artikelen

29-10: OM vervolgt corporatie-topman

11-08: ‘Falende bestuurder krijgt alle ruimte’

12-07: Möllenkamp betrokken bij chantage

oktober 30, 2014 - Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , , , , , , , ,

5 reacties

 1. […] Parlementair onderzoek woningbouwcorporaties – Conclusie […]

  Pingback door Huurverhoging – deel 2 | Bewonersgroep ‘Effe Puffe ? Liever niet !’ | januari 23, 2015

 2. […] zie verder ook: Parlementair onderzoek woningbouwcorporaties – Conclusie […]

  Pingback door De parlementaire enquêtecommissie Fyra 18.05.2015 van start « Debat in de Digitale Hofstad | mei 18, 2015

 3. […] zie verder ook: Parlementair onderzoek woningbouwcorporaties – Conclusie […]

  Pingback door Privatisering van de NS een groot succes !! of niet ?? « Debat in de Digitale Hofstad | juni 6, 2015

 4. […] zie verder ook: Parlementair onderzoek woningbouwcorporaties – Conclusie […]

  Pingback door De parlementaire enquêtecommissie Fyra 28.10.2015 -Eindrapport « Debat in de Digitale Hofstad | oktober 28, 2015

 5. […] zie ook: Parlementair onderzoek woningbouwcorporaties – Conclusie […]

  Pingback door Gedonder met Johan Meijer ex-PvdA-raadslid in Oldenzaal « Debat in de Digitale Hofstad | november 26, 2015


Sorry, the comment form is closed at this time.

%d bloggers liken dit: