Debat in de Digitale Hofstad

Stemmen uit de Haagse Wijken

Het dualisme in de gemeenteraad op de schop !!

Het dualisme. 

‘je bent pas voor iets verantwoordelijk, als je er ook echt over gaat’. Daar is door regionalisering, privatisering van voorheen gemeentelijke taken en diverse vormen van burgerparticipatie (de verplaatsing van de politiek) steeds minder sprake van.

Dat stelt hoogleraar bestuurskunde Bas Denters (Universiteit Twente) in zijn essay Controle en verantwoording in een veranderend lokaal bestuur. De democratische controle en verantwoording moet opnieuw worden vormgegeven.

Controlefunctie raad moet in nieuw jasje

BB 07-12-2015 De verplaatsing van de politiek holt niet alleen het belang uit van de traditionele controlerende rol van de raad, maar maakt de controle en verantwoording door raden lastiger. Controle en verantwoording is traditioneel geënt op het principe ‘je bent pas voor iets verantwoordelijk, als je er ook echt over gaat’. Daar is door regionalisering, privatisering van voorheen gemeentelijke taken en diverse vormen van burgerparticipatie (de verplaatsing van de politiek) steeds minder sprake van.

Experimenten
Om tot vernieuwende innovatieve controle en verantwoordingsprocessen te komen, pleit Denters voor lokale experimenten op diverse terreinen. Zo kan de werkingssfeer van (regionale) samenwerkingsverbanden worden verbreed; door niet alleen raden, maar ook burgers en organisaties in de regio hun zegje te laten doen over belangrijke regionale beleidsaangelegenheden die in voorbereiding zijn.

Ook kan worden geëxperimenteerd met interactieve manieren van beleidsvorming als er een Regionale Agenda of Toekomstvisie moet komen.

Duidelijkheid
Raden kunnen daarnaast eisen dat er voor alle strategisch belangrijke samenwerkingsprojecten kadernotities worden opgesteld. Daarin legt de raad vooraf vast op welke momenten, aan wie en op welke manier het college zich over voortgang en resultaten van de samenwerking moet verantwoorden. Dat schept aan de voorkant duidelijkheid voor alle betrokkenen en het voorkomt frustraties achteraf, stelt Denters. ‘Enerzijds kan zo worden voorkomen dat de raad zich gepasseerd voelt als het nietsvermoedend wordt geconfronteerd met als voldongen feiten gepresenteerde afspraken van het college en zijn samenwerkingspartners. Anderzijds kan zo ook worden voorkomen dat het college en zijn partners worden verrast door onverhoedse interventies vanuit de gemeenteraad nadat men na vaak moeizaam overleg eindelijk tot overeenstemming is gekomen.’

‘Democratische omsingeling’
Het organiseren van de ‘democratische omsingeling van het bestuur’ door het in stelling brengen van onder meer burgers, cliëntenraden, onafhankelijke derden, accountants en lokale rekenkamers is een derde type experiment waarmee raden in de ogen van Denters aan de slag kunnen. ‘De raad positioneert zich dan niet zelf als controleur, maar schept controle- en verantwoordingskanalen voor burgers en hun organisaties’.

zie ook:  Douwe Jan Elzinga – Wikipedia

Zie ook: Wet dualisering gemeentebestuur – Wikipedia

lees ook: Raad moet democratisch gat dichten

lees ook: Over twee jaar moet democratisch gat gedicht zijn

zie ook: Wijkraden Nieuwe Stijl ????

zie ook: Wijkraden en verder | Jan de Wandelaar in het Den Haag …

zie ook: Meer zeggenschap voor Buurtbewoners | Jan de Wandelaar …

december 20, 2015 Posted by | Douwe Jan Elzinga, dualisme, gemeenteraad, politiek | , , , , , , , , | Reacties uitgeschakeld voor Het dualisme in de gemeenteraad op de schop !!

De hamvraag – Gedoogsteun PVV versus Dualisme

Via de media, vele websites, blogs en Twittertweets werden verschillende reacties vernomen omtrent het al dan niet, mogelijk/onmogelijk, nietes/welles danwel gewenst/ongewenst vinden van een Minderheidskabinet met Gedoogsteun van de PVV vanuit de 2e kamer aan het Kabinet CDA-VVD in opbouw.

Inmiddels werd er zelfs een spoeddebat  aangevraagd (GL, D66, PvdA) waardoor het zomerreces (tot 6 september) moest worden onderbroken.  

2e Kamer

2e Kamer

Net zoals de Gemeenteraad heeft ook de 2e kamer een toezichthoudende, controlerend en kaderstellende taak.  Bij de gemeenten vanwege het begin 2002 bij de gemeenteraad ingevoerde Dualisme. Terwijl het Dualisme  bij de 2e kamer al eerder was ingevoerd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Er Er zijn welliswaar bij eerdere Kabinetsformaties situaties geweest waarbij het fenomeen gedoogsteun werd toegepast. Echter dit was lang voordat bij de 2e kamer het Dualisme zijn intrede deed. 

Nogal eens werd vernomen dat de Gedoogsteun vanuit de 2e Kamer onder andere een ongelijke behandeling en belemmering zou kunnen betekenen van kamerfracties. Dit terwijl zij allen (m.u.v. de PVV)  in feite niet (meer) meebesturen.

1e Kamer

1e Kamer

Daarnaast vraagt men zich ook af wat de positie en de rol van 1e kamer hierbij is (o.a. zetelverdeling). In de huidige samenstelling is nog geen vertegenwoordiging van de PVV. De eerstvolgende provinciale verkiezing is pas op 2 maart 2011. Vandaar uit vindt via de ‘getrapte’ methode de samenstelling van de 1e Kamer plaats.

‘Het kan dus een probleem worden als na de Statenverkiezingen van 2 maart 2011 blijkt dat de nieuwe coalitie in de nieuwe Eerste Kamer geen meerderheid krijgt’, analyseert Hans Engels D66 1e Kamer.

Een andere casus is de relatie tussen de PVV als partij in de 2 Kamer en haar loyaliteit richting Kabinetspartijen. Zie hiervoor: PVV-leider: Ik ga in VS zeggen wat ik wil als praktijksituatie

We zijn benieuwd wat Maxime Verhagen en Mark Rutte zullen vinden van hun partner in een rechts minderheidskabinet als hij naar New York vliegt om te pleiten tegen een moskee. Praat de PVV-leider dan wel of niet namens VVD en CDA?

Instructie – De PVV’er trekt zich niets aan van de instructie die het ministerie Buitenlandse Zaken zou hebben gestuurd naar Nederlandse ambassades.

Speech Wilders: wat is er mis met dualisme?
‘Kijkt Wilders een keer over de dijken, is het weer niet goed. De waarschuwing van andere partijen is hypocriet’  Lees het volledige Elsevier-commentaar 

Henk Hofland – Het kabinet gegijzeld – NRC 11.08.20210 Zal een kabinet van de VVD en het CDA de steun van de PVV gedogen zodat het daardoor op een meerderheid in de Kamer kan blijven rekenen? Of gaat de PVV zo’n kabinet gedogen waardoor het de ministers desgewenst aan een touwtje kan houden?

Zie de Geert’s aanwezigheid op Ground Zero als het eerste praktische experiment.

CDA-senator Hans Hillen was in het weekeinde op de radio en het leek of hij het licht aandeed in het kippenhok. Wilders, aldus Hillen, heeft een andere status als hij straks vanuit de Tweede Kamer een kabinet steunt. Hij zal zich dan op demonstraties bewust moeten zijn van zijn gewichtige positie. Op 11 september, tijdens een demonstratie bij Ground Zero, zal hij het Nederlands belang boven zijn afkeer tegen de islam moeten stellen.

Verhagen haakte maandagochtend gretig in op de opmerkingen van Hillen, en Wilders zelf riep het CDA op er maar vast aan te wennen dat hij zich onafhankelijk zal blijven opstellen. 

Ondanks onrust doet CDA volop zaken

Trouw 14.08.2010 Nog voor de drie fractievoorzitters onder leiding van informateur Ivo Opstelten de onderhandelingen konden openen, moest er al een binnenbrandje worden geblust

De vraag in deze is dus: 

“Hoe verhoudt het Dualisme zich met Gedoogsteun en de positie van de PVV in de 2e kamer”??

Wie het weet mag het zeggen !!

Aandachtpunten:

1.       Dualisme 2e kamer,

2.       Zetelverdeling 2e Kamer ,

Fracties 2e Kamer

3.       Dualisme 1e Kamer,

dualisme – Toezeggingen

dualisme – Wetsvoorstellen, moties, schriftelijke vragen, toezeggingen

4.    Zetelverdeling 1e Kamer.  (getrapt gekozen door provinciale Staten. Nu nog geen samenstelling met PVV.  Eerstvolgende verkiezing is 2 maart 2011)

Fracties 1e kamer

5.       Gedoogsteun,

Gedoogaccoord versus Regereeakkoord  –  Weekenddiscussie

(voorbeeld: Wilders: Ik ga naar New York en zeggen wat ik wil

Discussie: Zal Wilders zijn retoriek matigen?

NRC 07.08.2010 VVD’ers, maar vooral CDA’ers staan momenteel in de volle belangstelling van links. Alsof de zondvloed afgewend moet worden, deed Alexander Pechtold (D66) een klemmend beroep op de ‘coalitiepartners’ in spé die toenadering tot de PVV zochten voor een nipte meerderheid.

“Dat betekent dat ieder van u individueel dit proces kan stoppen”, zei de D66-voorman tegen de vers gekozen Tweede Kamer. In allerijl is er zelfs een Comité voor de Rechtsstaat opgericht, bestaande uit hoogleraren en andere vooraanstaanden, dat in een open brief aan CDA- en VVD-Kamerleden de PVV wegzette als een club die vijandig staat tegenover de rechtsstaat.

Dualisme Gedoogsteun 2e kamer

Gedoogsteun 2e Kamer

Gedoogsteun voorbeelden 2e Kamer

Gedoogsteun – Wikipedia

6.       Rol 1e Kamer Gedoogsteun/Dualisme,

De partijen in de senaat vrezen dat het beoogde kabinet zal komen met strenge maatregelen op het gebied van immigratie en veiligheid. Ook de omvang van de aangekondigde bezuinigingen (18 miljard) ligt gevoelig. Verder is er grote onvrede over de gedoogrol van de PVV.  

Begrotingsbehandelingen in de Eerste Kamer zijn normaal gesproken hamerstukken. Over sommige (onderdelen van de) begrotingen van de departementen wordt een debat gehouden, meestal na goedkeuring van die begrotingen.

Maar dit jaar is de politieke situatie anders dan anders. Sinds 1918 is het niet voorgekomen dat een kabinet wel een meerderheid had in de Tweede Kamer, maar niet in de senaat. Fractievoorzitter Hans Engels van D66 is voorzichtig. ‘Het afkeuren van een begroting is een zwaar middel, maar als er zorgelijke ontwikkelingen zijn, komen we in actie.’ ChristenUnie-senator Egbert Schuurman beloofde eerder al dat zijn fractie niet zal instemmen met moties van de PVV.

Krijgt de coalitie een probleem met de senaat? Trouw  21.08.2010 De PVV is nu niet vertegenwoordigd in de senaat. Dat kan grote gevolgen hebben. Informateur Lubbers stelt dat hij zich niet heeft verdiept in deze situatie.

Links:

  1. 1e Kamer  www.eerstekamer.nl,
  2. 2e kamer  www.tweedekamer.nl

Artikelen:

Anti-PVV-sentiment kan Senaat aardig opbreken

Elsevier 24.08.2010 Een aantal linkse Senatoren heeft aangekondigd het nieuwe kabinet met gedoogsteun van de PVV, behoorlijk dwars te gaan zitten in de Eerste Kamer. Dat is aanmatigend en onverstandig

Bijrol in formatie kweekt onvrede in senaat

NRC 23.08.2010 De eerste begroting van het beoogde kabinet dreigt op grote weerstand te stuiten in de Eerste Kamer.

Linkse Senaatsfracties gaan rechts kabinet dwarszitten

Elsevier 23.08.2010 De linkse Eerste Kamermeerderheid waarschuwt de onderhandelaars van VVD, PVV en CDA dat zij niet automatisch zal instemmen … Dat meldt het NRC Handelsblad. 

Zie ook: ChristenUniesenator waarschuwt voor PVV

Krijgt de coalitie een probleem met de senaat?

Trouw  21.08.2010 De PVV is nu niet vertegenwoordigd in de senaat. Dat kan grote gevolgen hebben.

De onderhandelaars van VVD, CDA en PVV verlieten deze week voor twee dagen de Eerste Kamer. Zouden zij weglopen voor de problematische verhouding tussen het minderheidskabinet en de senaat? Informateur Lubbers stelt dat hij zich niet heeft verdiept in deze situatie.

Juist nu er wellicht een minderheidskabinet gaat komen, is het een uitgelezen moment het dualisme tussen regering en volksvertegenwoordiging een revival te bezorgen.

Column: Dualisme

DePers 17.08.2010 Oud-minister Ter Horst van Binnenlandse Zaken heeft onlangs een paar behartenswaardige opmerkingen gemaakt. Een daarvan ging over de scheiding der machten. De regering regeert en het parlement controleert. Dat is de theorie van het dualisme, van de eigen verantwoordelijkheid van parlement en regering.

Toen in de tweede helft van de negentiende eeuw steeds meer mensen toegang kregen tot het politieke systeem ontstonden nieuwe groeperingen met een sterke ideologische oriëntatie.

Debat diende in de ogen van de leiders van deze zuilen voor de bevestiging van het eigen gelijk en ter overtuiging van anderen. In de retoriek van de ARP was de antirevolutionaire beweging verwikkeld in niets minder dan een burgeroorlog. Argumenten vormden de munitie.

Verheffend is het niet altijd. Zeker op internetsites met reageerfunctie waar geregeld de putdeksels van de riolen gaan. Niettemin: debat is een vanzelfsprekendheid. Behalve zestien miljoen bondscoaches, telt Nederland ook zestien miljoen politici en zestien miljoen deskundigen op tal van andere terreinen.

Debat, niet om spel maar voor de strijd

Trouw 14.08.2010 Het hebben en uitdragen van een mening was in het Nederland van de negentiende eeuw een voorrecht dat vooral was voorbehouden aan de elite. In Groot-Brittannië was dat anders, blijkt uit een studie van Jaap van Rijn, die zich verdiepte in de geschiedenis van debatingclubs.

en:

Nederland heeft in het verleden diverse minderheidskabinetten gekend. Daarbij is er altijd discussie geweest over de status van deze kabinetten. Ook nu weer.

Op het eerste gezicht lijkt er bij het eventuele kabinet Rutte sprake te zijn van een minderheidskabinet dat wordt gedoogd door de PVV. Lubbers stelt echter dat er sprake is van een bijzonder meerderheidskabinet.

Deze redenering is verklaarbaar omdat hij daarmee taalkundig binnen de opdracht van de koningin blijft. Ook naar de methode – een regeerakkoord, een gedoogakkoord en onderhandelingen met politieke leiders en Kamerleden – lijkt er sprake te zijn van een meerderheidskabinet.

Een speciaal minderheidskabinet lijkt toch een betere aanduiding van een kabinet waaraan alleen de VVD en het CDA de ministers zullen leveren.

Vooral de PvdA dient zich te bezinnen

Trouw 14.08.2010 Met een kabinet van VVD-CDA, gedoogd door de PVV, in de maak is het tijd voor een winst- en verliesrekening. Vooral de PvdA dient zich te bezinnen.

Ondanks onrust doet CDA volop zaken

Trouw 14.08.2010 Nog voor de drie fractievoorzitters onder leiding van informateur Ivo Opstelten de onderhandelingen konden openen, moest er al een binnenbrandje worden geblust

Steunt de oppositie een minderheidskabinet?

Trouw 13.08.2010 CDA en VVD onderhandelen over een minderheidscoalitie met gedoogsteun van de PVV. Hoe gaat de oppositie met zo’n coalitie om? Zullen zij regeringsvoorstellen steunen? Diverse fracties vragen zich af of zij überhaupt willen samenwerken met een coalitie die wordt gesteund door de PVV.

Henk Hofland – Het kabinet gegijzeld

NRC 11.08.20210 Zal een kabinet van de VVD en het CDA de steun van de PVV gedogen zodat het daardoor op een meerderheid in de Kamer kan blijven rekenen? Of gaat de PVV zo’n kabinet gedogen waardoor het de ministers desgewenst aan een touwtje kan houden? Zie de Geert’s zijn aanwezigheid op Ground Zero als het eerste praktische experiment.

Wat is er mis met dualisme?

Elsevier 11.08.2010 In de eerste plaats hoeft een Kamerlid en zelfs een fractievoorzitter van een ‘gedoogpartij’ zich niet te houden aan het kabinetsstandpunt. Dat is een vorm van gezond dualisme waarnaar politici in Den Haag altijd zeggen te snakken. Zelfs een fractieleider van een regeringspartij hoeft zich niet aan de lijn van het kabinet te houden, zoals VVD-leider Frits Bolkestein meer dan eens bewees.

‘Samenstelling senaat nu nog geen probleem’

VK 06.08.2010 De partijen die dezer dagen onderhandelen over een rechts minderheidskabinet (VVD, CDA en PVV) hebben in de Eerste Kamer geen meerderheid. Volgens Hans Engels, hoofddocent staatsrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen en D66-senator, is dat voorlopig nog geen probleem. 

‘Samenstelling senaat nu nog geen probleem’

NU 06.08.2010 DEN HAAG – De partijen die dezer dagen onderhandelen over een rechts minderheidskabinet (VVD, CDA en PVV), hebben in de Eerste Kamer geen meerderheid.

Krijgt debat meer kans aan het Binnenhof?

Trouw 05.08.2010 Een kabinet van VVD en CDA met gedoogsteun van de PVV zou het dualisme tussen volksvertegenwoordigers en regering vergroten. Het kabinet kan immers niet automatisch rekenen op een meerderheid in de Kamer, wat tot meer discussie en debat leidt. Maar zal het werkelijk zo gaan?

Rutte I krijgt gedoogakkoord

Trouw 04.08.2010 Het eerste kabinet Rutte dat de komende weken in de steigers wordt gezet, moet regeren op een manier die niet eerder in de Nederlandse geschiedenis is vertoond. De onderhandelaars van VVD, CDA en PVV werken aan twee verschillende politieke contracten voor hun samenwerking: een regeerakkoord en een apart gedoogakkoord.

En verder….

Toespraak ontvangst boek Haagse werkelijkheid 

…of we nu als Tweede Kamer meer dualistisch moeten zijn. Of dat ­ zoals sommigen stellen ­ we maar moeten toegeven dat het dualisme zijn tijd heeft gehad en dat we in feite een min of meer monistisch systeem…

Oud-Voorzitters van de Tweede Kamer 

…Tijdens zijn voorzitterschap uitte hij de wens voor meer dualisme in de Tweede Kamer. Tegenwoordig is Frans Weisglas onder meer spreker, dagvoorzitter en discussieleider bij congressen en andere bijeenkomsten….

Versplinterde politiek – Opinieblad Forum VNO-NCW Online

Pas op dat laatste kiezers niet afhaken – Opinie – de Volkskrant

Controle door kamer is een fabel en geen getwitter meer in kabinet

NUjij.nl/rutte

Elsevier.nl – Politiek – VVD in twee peilingen grootste partij van

augustus 7, 2010 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 2 reacties

Nieuw licht op de Haagse Samenspraak ?

Zou het kunnen zijn dat de besluitvorming van het college wordt beinvloedt door de term fractie-unanimiteit ???  En hoe zat het ook al weer met die  Schoothond en Waakhond ?

Mogelijk willen de fracties in de coalitie elkaar nog al eens de hand boven het hoofd houden ? En hoe zat het nu met dat Dualisme van die meneer Elzinga ??

Onbewust denken we  hierbij terug aan de datum 24 juni 2004 en het Vennepark !!!!

Dan lijkt er eindelijk goed nieuws te zijn !!

Kwaliteit inspraak en samenspraak onder de loep gemeente Den Haag 28.07.09
Onderzoeksrapport AEF Inspraak en samenspraak
Reactie van het college op het onderzoeksrapport

Haagse deconcentratiebeleid

Download hier het evaluatierapport

B&w: inspraak niet ten koste van alles

DEN HAAG – AD 19.07.09  Het Haagse gemeentebestuur gaat er bij het maken van nieuwe plannen niet naar streven om altijd op één lijn te komen met inwoners van de stad en bewonersorganisaties.

‘De kwaliteit van samenspraak en inspraak is niet gediend met het onder alle omstandigheden en ten koste van alles streven naar consensus. Maar dat is volgens b&w niet noodzakelijk. Het gaat er niet om dat iedereen zich in een besluit kan vinden, maar of verschillende belangen evenwichtig aan bod konden komen.

Dus als bewoners en organisaties vinden dat een plan of voorstel onwenselijk is, wil dat niet zeggen dat het college het voorstel niet naar de raad stuurt. Want daar vallen uiteindelijk de beslissingen. Mede daarom gaat het huidige systeem van samenspraak en inspraak drastisch op de schop.

In verband met de Inspraak  hierbij dan alvast maar weer eens de volgende zeer prangende vragen aan de Haagse Raadsleden;

Hoe is het gesteld met Uw gehoorapparaat  ???  

Hebben jullie weleens gehoord van het Dualisme  ???

Met dan de Hamvraag aan de  coalitiepartijen in het bijzonder;

– Zijn jullie  Schoothond of Waakhond   ??? 

Achtergrond:

D-Dag in Den Haag !!

Den Haag Te Kijk 18.04.09 

Wethouder Sander Dekker, zit zijn haar nog goed ???

De Haagse burger voelt zich miskend. AD 22.12.08

2009, van IJspaleis naar Vredespaleis

Van megafoons en gehoorapparaten.

Slopen in Haagse wijken helpt niet altijd.

Haagse politiek is een Kweekvijver.

juli 20, 2009 Posted by | Uncategorized | , , , , , , | 5 reacties