Debat in de Digitale Hofstad

Stemmen uit de Haagse Wijken

Het dualisme in de gemeenteraad op de schop !!

Het dualisme. 

‘je bent pas voor iets verantwoordelijk, als je er ook echt over gaat’. Daar is door regionalisering, privatisering van voorheen gemeentelijke taken en diverse vormen van burgerparticipatie (de verplaatsing van de politiek) steeds minder sprake van.

Dat stelt hoogleraar bestuurskunde Bas Denters (Universiteit Twente) in zijn essay Controle en verantwoording in een veranderend lokaal bestuur. De democratische controle en verantwoording moet opnieuw worden vormgegeven.

Controlefunctie raad moet in nieuw jasje

BB 07-12-2015 De verplaatsing van de politiek holt niet alleen het belang uit van de traditionele controlerende rol van de raad, maar maakt de controle en verantwoording door raden lastiger. Controle en verantwoording is traditioneel geënt op het principe ‘je bent pas voor iets verantwoordelijk, als je er ook echt over gaat’. Daar is door regionalisering, privatisering van voorheen gemeentelijke taken en diverse vormen van burgerparticipatie (de verplaatsing van de politiek) steeds minder sprake van.

Experimenten
Om tot vernieuwende innovatieve controle en verantwoordingsprocessen te komen, pleit Denters voor lokale experimenten op diverse terreinen. Zo kan de werkingssfeer van (regionale) samenwerkingsverbanden worden verbreed; door niet alleen raden, maar ook burgers en organisaties in de regio hun zegje te laten doen over belangrijke regionale beleidsaangelegenheden die in voorbereiding zijn.

Ook kan worden geëxperimenteerd met interactieve manieren van beleidsvorming als er een Regionale Agenda of Toekomstvisie moet komen.

Duidelijkheid
Raden kunnen daarnaast eisen dat er voor alle strategisch belangrijke samenwerkingsprojecten kadernotities worden opgesteld. Daarin legt de raad vooraf vast op welke momenten, aan wie en op welke manier het college zich over voortgang en resultaten van de samenwerking moet verantwoorden. Dat schept aan de voorkant duidelijkheid voor alle betrokkenen en het voorkomt frustraties achteraf, stelt Denters. ‘Enerzijds kan zo worden voorkomen dat de raad zich gepasseerd voelt als het nietsvermoedend wordt geconfronteerd met als voldongen feiten gepresenteerde afspraken van het college en zijn samenwerkingspartners. Anderzijds kan zo ook worden voorkomen dat het college en zijn partners worden verrast door onverhoedse interventies vanuit de gemeenteraad nadat men na vaak moeizaam overleg eindelijk tot overeenstemming is gekomen.’

‘Democratische omsingeling’
Het organiseren van de ‘democratische omsingeling van het bestuur’ door het in stelling brengen van onder meer burgers, cliëntenraden, onafhankelijke derden, accountants en lokale rekenkamers is een derde type experiment waarmee raden in de ogen van Denters aan de slag kunnen. ‘De raad positioneert zich dan niet zelf als controleur, maar schept controle- en verantwoordingskanalen voor burgers en hun organisaties’.

zie ook:  Douwe Jan Elzinga – Wikipedia

Zie ook: Wet dualisering gemeentebestuur – Wikipedia

lees ook: Raad moet democratisch gat dichten

lees ook: Over twee jaar moet democratisch gat gedicht zijn

zie ook: Wijkraden Nieuwe Stijl ????

zie ook: Wijkraden en verder | Jan de Wandelaar in het Den Haag …

zie ook: Meer zeggenschap voor Buurtbewoners | Jan de Wandelaar …

december 20, 2015 Posted by | Douwe Jan Elzinga, dualisme, gemeenteraad, politiek | , , , , , , , , | Reacties uitgeschakeld voor Het dualisme in de gemeenteraad op de schop !!

Emile Roemer SP – Afdrachtregeling ook voor Ministers

Afdrachtregeling voor Ministers.

De afdrachtregeling geldt nu al voor alle raadsleden en wethouders van de SP. Welk deel van hun salaris SP-bewindslieden zouden moeten inleveren, weet Roemer nog niet. „Daar is nog niets over afgesproken, omdat we nog nooit in de regering hebben gezeten. Maar misschien de helft”, aldus Roemer.

O.a. gemeenteraadleden van de SP moeten een deel van hun vergoeding in de partijkas storten. Volgens die SP’ers betekent die regeling een dermate grote inbreuk op de inkomsten van een kandidaat, dat niemand zich meer verkiesbaar wil stellen.

En ook gaat al langer het verhaal dat de  SP rommelt met onkosten.

Afdracht 1   Afdracht 2   Afdracht 3     —   SP –   SP +   SP1   SP 2

Zie ook:

SP Dongen stapt op

SP – Afdrachtregeling ten einde ? – deel 2

SP – Afdrachtregeling ten einde ?  – deel 1

Raadsverkiezingen 2010 – SP doet niet mee in Haarlemmermeer vanwege afdracht

AANVAL HOOGLERAAR OP SP-AFDRACHTEN

RO 03.11.2016 De SP-afdrachten aan de partijkas zijn staatsrechtelijk niet in de haak en dienen te worden verboden. Dat stelt hoogleraar Douwe Jan Elzinga in zijn column in Binnenlands Bestuur.

Gemeenteraden, Provinciale Staten en Tweede en Eerste Kamer maken het salaris van de SP-volksvertegenwoordigers en bestuurders rechtstreeks over naar de partijkas van de SP. De SP-volksvertegenwoordigers krijgen uit diezelfde partijkas een soort samengestelde vergoeding. Die vergoeding wordt op een heel redelijk niveau gebracht omdat gebruik wordt gemaakt van allerlei fiscale constructies, waaronder de fiscale aftrek van de schenking aan de partijkas.

Onafhankelijkheid in gedrang
Via de fiscus wordt volgens Elzinga overheidsgeld gebruikt om de SP aan een flinke kas te helpen voor verkiezingscampagnes en andere activiteiten. ‘Op het eerste oog lijkt de regeling sympathiek. Er wordt flink afgedragen aan de partij en de volksvertegenwoordigers en bestuurders van de SP nemen genoegen met een lager salaris dan andere volksvertegenwoordigers krijgen.’

Toch deugt de constructie volgens hem niet. ‘In de eerste plaats is de afdracht nauwelijks vrijwillig. Bij de kandidaatstelling wordt een cessieovereenkomst getekend die tot de afdracht verplicht. Die cessie (= in dit geval overdracht van inkomen) is staatsrechtelijk ondeugdelijk want in strijd met de publieke orde. Het salaris voor volksvertegenwoordigers is bedoeld om hun onafhankelijkheid te waarborgen.

De SP-ers zijn echter financieel met handen en voeten gebonden aan hun partij, waardoor hun onafhankelijkheid in het gedrang komt. Met behulp van dit financiële instrument kunnen de SP-ers binnen de strakke partijlijn worden gehouden en dat is ook de realiteit binnen die partij. Dat overheden meewerken aan deze cessie door het salaris van de volksvertegenwoordigers rechtstreeks over te maken naar de partijkas van de SP is dan ook staatsrechtelijk niet in de haak.’

Fiscale voordelen
Verschillende ministers van Binnenlandse Zaken hebben geprobeerd in te grijpen met als doel om deze cessie te verbieden. Geen van hen pakte door ‘vanwege de partijpolitieke implicaties.’ Een tweede probleem is volgens Elzinga dat de SP op deze manier sterk wordt bevoordeeld door indirecte subsidies van de overheid.

Het gebrek aan transparantie ontneemt het zicht op alle fiscale elementen, maar een volksvertegenwoordiger die een lagere vergoeding ontvangt kan profiteren van diverse fiscale voordelen. De overheid loopt dus inkomsten mis, terwijl de SP maximaal profiteert van een regeling die weinig te maken heeft met een vrijwillige afdracht, zoals andere partijen die kennen.

Indirecte overheidssteun
Het geeft volgens de Groningse hoogleraar bovendien ongelijkheid in verkiezingscampagnes omdat de verkiezingskas van de SP door de indirecte overheidssteun altijd de grootste van het land is. ‘Hoog tijd dus om in te grijpen. Het gebruik van een cessie-overeenkomst voor dit doel moet zo snel mogelijk worden verboden.

En dus ook de praktijk waarbij de salarissen rechtstreeks worden overgemaakt naar de partijkas van de SP. Als SP-ers op geheel vrijwillige basis de partijkas willen spekken, is dat prima, maar die vrijwilligheid is overwegend afwezig.’

De SP heeft miljoenen in kas

AD  24.06.2016 De SP is weer stukken rijker geworden, blijkt uit nog geheime interne stukken. De oorlogskas richting de verkiezingen raakt zonder problemen gevuld.

53 reacties

De Socialistische Partij heeft flink gespaard. De partij heeft bijna 5 miljoen euro beschikbaar (spaargeld, lopende rekening, kasgeld), zo staat vermeld in de nog vertrouwelijke jaarrekening 2015. Dat is één miljoen meer dan een jaar eerder. De totale reserves zijn zelfs met ruim een kwart gestegen tot 10,3 miljoen euro. Bovendien: de SP wordt, in tegenstelling tot veel andere politieke partijen ook elk jaar rijker.

In 2015 kwam er bij de socialisten 2 miljoen euro meer binnen dan er uit ging (saldo van baten en lasten). Ter vergelijking, bij regeringspartij VVD bleef  afgelopen jaar slechts 115.000 euro over. In 2014, het dure jaar van gemeenteraads- en Europese verkiezingen, leden de liberalen zelfs 1,4 miljoen verlies.

Solidariteit
Een belangrijke inkomstenbron voor de SP is de afdrachtregeling:   raadsleden en andere provinciale en landelijke volksvertegenwoordigers van de partij staan een deel van hun vergoeding af onder het motto van solidariteit en gelijkheid. En die afdrachtregeling legt de Socialistische Partij  geen windeieren, zo blijkt. De opbrengst hieruit steeg op jaarbasis met 20 procent tot 5,2 miljoen euro. De afdracht door volksvertegenwoordigers is goed voor de helft van alle inkomsten. Subsidies (4 miljoen) en contributies/donaties (1 miljoen) brengen ook geld in het laatje.

De goede financiële positie van de partij, die volgens de top ook een gevolg zou zijn van degelijk beleid, komt de SP uitstekend van pas bij het verder vullen van de oorlogskas voor de Kamerverkiezingen in maart 2017. Daarin zit nu al 2,5 miljoen euro. De kosten van een grote verkiezingscampagne lopen al snel in de vele miljoenen euro’s.

Partijsecretaris Van Heijningen wil nu niet reageren op de jaarrekening, omdat het bestuur de cijfers zaterdag op de partijraad bespreekt met de leden. Dan wordt ook partijleider Emile Roemer op het schild gehesen als SP-lijsttrekker.

SP goed in slappe was

Telegraaf 25.10.2015 De socialistische heilstaat hoeft door SP’ers niet langer te worden bezongen onder het ’genot’ van tomatensoep van poeder, die traditiegetrouw wordt uitgedeeld op partijbijeenkomsten. Sinds het succes bij de gemeenteraadsverkiezingen is er door de verplichte afdracht die politici doen aan de partij zoveel geld in kas, dat er ruim voldoende is voor een chefkok.

In drie jaar tijd verdubbelt de afdracht. Vorig jaar kon 4,3 miljoen euro netto worden bijgeschreven, ruim een miljoen meer dan een jaar eerder. Dat kwam door de winst van ruim 200 zetels in de gemeenten, plus de benoeming van wethouders in 42 gemeenten.

Dat bedrag gaat de komende jaren alleen maar oplopen: dit jaar naar ruim 5 miljoen euro, volgend jaar bijna 6 miljoen. „Dat komt doordat we ook gewonnen hebben bij de verkiezingen voor provinciale staten”, legt ze uit.

FRACTIEVOORZITTER VAN LIJST GESCHRAPT OM AFDRACHT

BB 23.01.2014 De SP gaat ver voor de afdrachtregeling. Zo ver zelfs dat in Doetinchem de zittend fractievoorzitter van de partij van de kieslijst geschrapt is. Robert Ooms droeg zijn vergoeding niet af.

Geen uitkering
Ooms begrijpt dat de zaken niet helemaal gelopen zijn zoals ze moesten. ‘Ik raakte m’n baan kwijt en er moet brood op de plank’, zegt hij, verwijzend naar zijn raadsvergoeding die hij niet afdroeg. Na een korte ww-uitkering kon hij geen bijstandsuitkering aanvragen omdat zijn vrouw nog werkt en hij zelf nog een raadsvergoeding kreeg. Maar die moest hij afdragen aan de partij. Dat hij fout zat door dit niet te doen, erkent hij zonder meer. ‘Als je een liniaal langs de regels legt, zie je dat het niet mag. Dat weet ik, ik heb ervoor getekend. Daarin had ik misschien ook proactiever moeten zijn.’

GERELATEERDE ARTIKELEN;

Salarissen van SP-ministers gaan naar de partij

Elsevier 14.07.2012 Als de SP na de verkiezingen in het kabinet komt, zullen de SP-ministers een deel van hun salaris moeten afstaan aan de partij. Dat geldt ook voor partijleider Emile Roemer als hij premier zou worden. De dienstauto mag blijven, op voorwaarde dat er geen misbruik van wordt gemaakt. Roemer zei dat zaterdagochtend op Radio 1.

Helft salaris
De afdrachtsregeling geldt nu al voor alle raadsleden, wethouders, statenleden en Kamerleden van de SP. Welk deel van hun salaris SP-bewindslieden zouden moeten inleveren, weet Roemer nog niet. ‘Daar is nog niets over afgesproken, omdat we nog nooit in de regering hebben gezeten. Maar misschien de helft,’ aldus Roemer. Hij vindt dat de SP echt toe is aan regeren.

Zie ook: SP-raadslid stapt op vanwege verplichte afdracht salaris

‘SP-minister moet deel loon afstaan’

NOS 14.07.2012 Mocht de SP na de verkiezingen in de regering komen, dan moeten de ministers een deel van hun salaris afdragen aan de partijkas. Dat zei lijsttrekker Emile Roemer op Radio 1. Alle volksvertegenwoordigers van de SP moeten een deel van hun salaris afstaan aan de partij. Bij de meeste functies gaat dit om ongeveer de helft van het salaris.

Bekijk ook…

Laag loon premier Roemer

Telegraaf 14.07.2012 Als de SP na de verkiezingen in het kabinet komt, zullen de SP-ministers een deel van hun salaris moeten afstaan aan de partij. Dat geldt ook voor partijleider Emile Roemer als hij premier zou worden. De dienstauto mag blijven, op voorwaarde dat er geen misbruik van wordt gemaakt. Roemer zei dat zaterdagochtend op Radio 1.

Ook ‘premier Roemer’ moet salaris inleveren

Trouw 14.07.2012 Als de SP na de verkiezingen in het kabinet komt, zullen de SP-ministers een deel van hun salaris moeten afstaan aan de partij. Dat geldt ook voor partijleider Emile Roemer als hij premier zou worden. De dienstauto mag blijven, op voorwaarde dat er geen misbruik van wordt gemaakt.

Roemer zei dat vanochtend op Radio 1. De afdrachtsregeling geldt nu al voor alle raadsleden en wethouders van de SP. Welk deel van hun salaris SP-bewindslieden zouden moeten inleveren, weet Roemer nog niet.

Premier Roemer levert salaris in

Spits 14.07.2012 De afdrachtsregeling van de SP blijft ook van kracht op Emile Roemer, als die straks de Nederlandse minister-president wordt. Wel mag de dienstauto blijven, laat Roemer vandaag persoonlijk weten op Radio 1. Als de SP ministers levert aan een kabinet, moeten ze allemaal een deel van het salaris afstaan aan de partijkas.

Ook ‘premier Roemer’ moet salaris inleveren

NU 14.07.2012 DEN HAAG – Als de SP na de verkiezingen in het kabinet komt, zullen de SP-ministers een deel van hun salaris moeten afstaan aan de partij. Dat geldt ook voor partijleider Emile Roemer als hij premier zou worden. De afdrachtsregeling geldt nu al voor alle raadsleden en wethouders van de SP. Welk deel van hun salaris SP-bewindslieden zouden moeten inleveren, weet Roemer nog niet. ”Daar is nog niets over afgesproken, omdat we nog nooit in de regering hebben gezeten. Maar misschien de helft”, aldus Roemer.

Gerelateerde artikelen;

Roemer: salarisafdracht geldt ook voor SP-ministers

NRC 14.07.2012 Als de SP na de verkiezingen in de regering komt, zullen degenen die voor de partij in het kabinet komen ook een deel van hun salaris moeten afdragen. Dat geldt ook voor SP-leider Emile Roemer als hij premier wordt, zei de partijleider vanochtend op Radio 1. Lees verder›

juli 14, 2012 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , | 12 reacties

Politiek bewustzijn Nederland toegenomen er dreigt zelfs een revolutie

Het Politiek bewustzijn in Nederland is toegenomen en er dreigt zelfs een revolutie

“Nou, die buitenlanders ja, als ze zo doorgaan. En die linkse figuren. Ik zou ze het liefst hun kop eraf rammen. Ja, het is hard, maar het is zo. Die Marijnissen zou ik zo zijn kop eraf willen schieten, de bloedhond. En Cohen heeft in Amsterdam zijn eigen mensen in de steek gelaten.”

Luister het hele fragment hier terug

Beller wil Cohen en Marijnissen dood

Spits 04.03.2011 Een PVV-stemmer in een discussieprogramma op Radio 1 zorgde gisteravond voor de nodige beroering door te stellen dat hij Job Cohen en Jan Marijnissen door het hoofd zou willen schieten. LEES VERDER…

Sinds 2002 krijgen veel mensen die niet veel moeten hebben van de verkiezingen ‘politiek onderdak’, eerst bij Fortuyn, later bij Wilders, aldus Elzinga donderdag. ,,De PVV viel weliswaar een beetje terug, maar scoorde toch opmerkelijk hoog voor dit soort verkiezingen.”

‘Meer politiek besef door Geert en Pim’

AD 03.03.2011 ROTTERDAM – Het politiek besef groeit in Nederland, mede dankzij de opkomst van wijlen Pim Fortuyn en PVV-voorman Geert Wilders. Volgens hoogleraar Staatsrecht Douwe Jan Elzinga van de Rijksuniversiteit Groningen is de politieke strijd daardoor …

Volgens de opiniepeiler staat ons huidige politieke systeem te wankelen. Zo zeer zelfs, dat ‘we de komende vijftien jaar ook in Europa niet gevrijwaard worden van revoluties’, zegt De Hond. ‘Ook hier is er behoorlijk latente onvrede onder de kiezers.’

De Hond voorspelt revolutie in Nederland

De pers 02.03.2011 ‘Ik denk dat we ons politieke stelsel ingrijpend moeten hervormen’, zo sprak De Hond, ‘en dan zou in ieder geval de Eerste Kamer daar geen deel meer van uit moeten maken. Ik zou de controle liever bij de kiezer leggen en niet bij een tweede echelon politici.’

maart 5, 2011 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , | Reacties uitgeschakeld voor Politiek bewustzijn Nederland toegenomen er dreigt zelfs een revolutie

Wikileaks – Het Afganistan-lek en verder nieuws

 

Beatrix sprak over missie Afghanistan – Video

Wikileaks  

Dossier WikiLeaks 

 

WiKiLeaks

WikiLeaks

WikiLeaks-Cablegate

WikiLeaks Bekijk het dossier over Cable-gate

Overzichtspagina WikiLeaks-cables

Ze geven een unieke blik achter de schermen van politiek Den Haag.

Assange vindt, zo zegt hij, dat Nederland een geïnformeerde keus moet kunnen maken over deelname aan een nieuwe missie in Afghanistan.

”Binnenkort wordt er gestemd in het parlement en als er materiaal is dat relevant is, moet het voor die tijd naar buiten komen.”

Ook bij WikiLeaks vlogen de interpretaties ons om de oren. Eentje was wel heel opvallend. Terwijl Wouter Bos in de uitgelekte documenten grofweg wordt afgeschilderd als de hardst te kraken noot in het Afghanistan-debat, wist de publieke omroep er voor de oud-PvdA-leider een compliment uit te distilleren. Mingelen: „Misschien is Bos wel blij met dit beeld. Hij stond altijd bekend als een draaier, maar nu wordt hij toch neergezet als standvastig.”

Nederlands Wikileaksnieuws is op

Spits 13.03.2011 De cablekoek is op. Er staat geen groot nieuws meer in de nog niet onthulde ambassadetelegrammen die Wikileaks aan de NOS heeft gegeven. Dat zegt hoofdredacteur Hans Laroes van het NOS Journaal tegen Sp!ts. LEES VERDER…

Kamer in debat over Wikileaks

NU 08.02.2011 De Tweede Kamer houdt binnenkort een debat naar aanleiding van de Amerikaanse memo’s over Nederland die de laatste tijd zijn uitgelekt via de klokkenluiderssite Wikileaks.

Lees alles over Wikileaks op de special

Kabinet kan niks zeggen over Wikileaks

Kamer debatteert over Wikileaks

08.02.2011 De Tweede Kamer houdt binnenkort een debat naar aanleiding van de Amerikaanse memo’s over Nederland die de laatste tijd zijn uitgelekt via de klokkenluiderssite Wikileaks. Dat heeft de Kamer dinsdag besloten op initiatief van PvdA-Kamerlid Frans Timmermans.

Uit de Wikileaks-berichten blijkt onder meer dat hoge ambtenaren de Verenigde Staten in 2009 hebben gevraagd druk uit te oefenen op toenmalig PvdA-leider Wouter Bos, om ervoor te zorgen dat hij akkoord zou gaan met verlenging van de missie in Uruzgan.

Hondstrouwe bondgenoot = loopjongen

Trouw 29.01.2011 Informeel overleg tussen politici, ambtenaren en diplomaten is van alle tijden en moet vooral blijven bestaan. Ook na WikiLeaks. „Als je in de regering je zin niet krijgt, dan zoek je naar andere wegen om je gelijk te halen.”

Ambtenaren roepen hulp VS in. Nou en?

Trouw 26.01.2011 Topambtenaren roepen de hulp in van een weliswaar bevriende, maar toch vreemde regering om ’afvallige’ ministers in het Nederlandse kabinet op andere gedachten te brengen.

Uitstapje van Wilders, Kamp en VerhagenVideo

Elsevier 24.01.2011 Door de uitgelekte WikiLeaks-documenten kennen we de verhalen hoe Nederlandse politici in en uit liepen bij de Amerikaanse ambassade. Maar tot nu toe was daar nog geen beeld van. Syp Wynia deelt met ons een aantal foto’s en geeft daarbij commentaar. 

‘Bos sprak mee over verlengen missie Uruzgan’

NU 24.01.2011 De PvdA-bewindslieden in het vorige kabinet, ook Wouter Bos, hebben wel degelijk serieus meegepraat over verlenging van de Nederlandse missie in Uruzgan. Dat heeft ChristenUnie-leider André Rouvoet gezegd in het programma ‘Aan de Slag’ op BNR.

Rouvoet reageerde daarmee op Wikileaks-documenten, die suggereren dat Bos onverzettelijk was in zijn weerstand tegen zo’n verlenging. 

‘Wouter Bos sprak serieus over verlenging missie’

Elsevier 24.01.2011 De PvdA-bewindslieden in het vorige kabinet, ook Wouter Bos, hebben wel degelijk serieus meegepraat over verlenging van de missie in Uruzgan. Dat heeft André Rouvoet (ChristenUnie), vice-premier in het kabinet-Balkenende IV, maandag gezegd tegen BNR Nieuwsradio.

Weerstand
De ChristenUnie-leider reageerde op via WikiLeaks uitgelekte documenten, waaruit blijkt dat Bos onverzettelijk was in zijn weerstand tegen een dergelijke verlenging.

Zie ook:

‘Bos wil niet over druk VS praten’

NU 23.01.2011 AMSTERDAM – Voormalig vicepremier Wouter Bos (PvdA) wil niet praten over berichten dat topambtenaren de Verenigde Staten hebben gevraagd hem onder druk te zetten.

Hoe effectief is politiemissie Kunduz? 

NOS 23.01.2011 De Tweede Kamer beslist deze week of er steun komt voor een nieuwe missie naar Afghanistan. De bedoeling is dat er 545 politietrainers en militairen naar de noordelijke provincie Kunduz gaan om politieagenten op te leiden. De Kamer is daarover op dit moment sterk verdeeld. Uit de WikiLeaks documenten, die in handen zijn van de NOS, blijkt dat de problemen rond de politieopleiding in Afghanistan zo groot zijn, dat het maar de vraag is of Nederland daar echt iets kan betekenen. 

‘WikiLeaks publiceerde slechts 1% van alle berichten’

AD 23.01.2011 ROTTERDAM – Bijna twee maanden nadat WikiLeaks de Amerikaanse en andere regeringen de gordijnen injoeg vanwege het lekken van geheime Amerikaanse diplomatieke post, heeft de klokkenluiderswebsite laten weten dat nog maar één …

‘WikiLeaks staat missie niet in de weg’  

NU 21.01.2011 DEN HAAG – Minister-president Mark Rutte denkt niet dat onthullingen van WikiLeaks een negatieve invloed hebben op eventuele steun voor een nieuwe missie naar Afghanistan. ”Nee, eerlijk gezegd niet.”

Rutte: geen Amerikaanse druk rond Kunduz-missie

VK 21.01.2011 DEN HAAG – Mark Rutte (VVD) is nauwelijks bewerkt door de Verenigde Staten vanwege de voorgenomen politiemissie naar Kunduz. Dat zei de premier …

Amerikaanse ambassade paaide Nederlandse moslims

Elsevier 20.11.2011 Bekende Nederlandse moslims zoals politicus Ahmed Aboutaleb zijn door de Amerikaanse ambassade benaderd om zo het Amerikaanse imago bij Nederlandse moslims te verbeteren. Dat meldt de NOS op basis van berichten van WikiLeaks.

Na de moord op Theo van Gogh in 2004 zou een delegatie van de Amerikaanse ambassade een bezoek hebben gebracht aan de achterstandswijk Overtoomseveld in Amsterdam-West, waar Van Goghs moordenaar Mohammed Bouyeri opgroeide. Ze zagen daar anti-Amerikaanse graffiti.

Zie ook:

PvdA: Communistische SP niet te vertrouwen

Elsevier 20.01.2011 De PvdA zag al ver voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2006 niets in regeren met de SP. Partijprominent Frans Timmermans vond het ‘onverstandig’ iemand te vertrouwen die ooit communist is geweest. Dat blijkt uit gelekte diplomatieke ambtsberichten.

Nog voor de verkiezingen van november 2006 zei Timmermans tegen Amerikaanse diplomaten dat de PvdA nooit in een coalitie met de SP moet stappen.

Vervreemden
Frans Timmermans wees onomwonden iedere mogelijkheid tot het vormen van een coalitie met de SP af,’ schrijft de Amerikaanse diplomaat. ‘In zijn ogen, zou het onverstandig zijn voor de PvdA om ook maar iemand te vertrouwen die communist was geweest.’ Timmermans vertelde ook dat toenmalig PvdA-leider Wouter Bos erkende dat hij zelfs maar met het opperen van de mogelijkheid grote groepen stemmers uit het midden van zich zou vervreemden.

Na de verkiezingen van 2006, waarbij de SP als grote winnaar uit de bus kwam, formeerden CDA, PvdA en ChristenUnie samen een regering. Bos verweet de SP achteraf tijdens de onderhandelingen te snel te hebben afgehaakt. Toenmalig SP-fractie leider Jan Marijnissen weersprak dit.  Met deze Wikileaks-documenten ziet de SP-voorzitter zijn gelijk bevestigd. Tegen de Volkskrant zegt hij: ‘Of Timmermans probeerde een wit voetje te halen bij de Amerikanen, of de PvdA wilde gewoon niet samenwerken.’ Marijnissen houdt het op het laatste.

Zie ook:

Ministerie gaat niet in op document over Bos

VK 20.01.2011 DEN HAAG – Het ministerie van Algemene Zaken gaat niet inhoudelijk in op berichten over een topambtenaar die in een gesprek met de Amerikaanse …  

Ministerie gaat niet in op document over Bos

Metro 20.01.2011 DEN HAAG (ANP) – Het ministerie van Algemene Zaken gaat niet inhoudelijk in op berichten over een topambtenaar die in een…

‘VS moest Bos persoonlijk onder druk zetten’

AD 20.01.2011 DEN HAAG – De hoogste ambtenaar van premier Balkenende, Richard van Zwol, heeft de Verenigde Staten in 2009 geadviseerd over hoe vice-premier Bos het beste over te halen zou zijn om langer in Afghanistan te blijven.

‘VS moest Bos onder druk zetten’

Trouw 20.01.2011 Een Nederlandse topambtenaar heeft de Verenigde Staten aangespoord om persoonlijke druk uit te oefenen op toenmalig PvdA-leider Wouter Bos, zodat deze in zou stemmen met een verlenging van de missie in Afghanistan.

Persoonlijke druk op Bos

Telegraaf 20.01.2011 De hoogste ambtenaar van oud-premier Balkenende heeft de Amerikanen in 2009 aangespoord persoonlijke druk te zetten op PvdA-leider Wouter Bos om langer in Afghanistan te blijven. Dat blijkt uit een gelekt ambtsbericht van de Amerikaanse ambassade bij de NAVO, die in het bezit zijn gekomen van de NOS 

‘Ambtenaar Balkenende adviseerde VS over druk op Bos’  

Nu 20.01.2011 AMSTERDAM – De hoogste ambtenaar van voormalig premier Balkenende Richard van Zwol, heeft de Verenigde Staten geadviseerd over het onder druk te zetten van Wouter Bos over verlenging van de missie in Afghanistan.  

De NOS meldde donderdag op basis van een document van klokkenluiderswebsite WikiLeaks dat de topambtenaar zei dat Bos duidelijk moest worden gemaakt dat het voor zijn internationale carrière beter zou zijn om zich wel achter de verlenging van de missie te scharen.

Ministerie zwijgt over druk Bos

De Pers 20.01.2011 Het ministerie van Algemene Zaken gaat niet inhoudelijk in op berichten over een topambtenaar die in een gesprek met de Amerikaanse NAVO-ambassadeur Ivo Daalder in 2009 zou hebben gezegd dat in de discussie over verlenging van de missie in Afghanistan de druk op toenmalig PvdA-vicepremier Wouter Bos opgevoerd zou moeten worden.   

Van Zwol gaf het advies om de zaak persoonlijk te maken: het zou Bos duidelijk moeten worden dat het voor zijn eigen internationale carrière beter zou zijn om in te stemmen met de verlenging.

Druk op Bos

De Pers 20.01.2011 De hoogste ambtenaar van premier Balkenende heeft de Verenigde Staten in 2009 geadviseerd over hoe vice-premier Bos het beste over te halen zou zijn om langer in Afghanistan te blijven. Dat meldt de NOS die zich baseert op documenten van WikiLeaks.

Bos, van draaikont naar standvastig

Trouw 19.01.2011 Het WikiLeaks-nieuws was minder explosief dan verwacht, maar met een beetje aandikken kom je een heel eind. Zo wist Twan Huys te melden dat koningin Beatrix vindt dat ’we’ niet uit Afghanistan moeten vertrekken. Maar dat is een uitleg van de Amerikaanse ambassadeur.

Kamer: brief over ambtsberichten

Telegraaf 18.01.2011  De Tweede Kamer wil een brief van het kabinet over de via Wikileaks uitgelekte ambtsberichten van de Amerikaanse ambassade. Daarin figureren topambtenaren van het ministerie van Buitenlandse Zaken. De hele Kamer steunde een verzoek daartoe van de PvdA, die een duiding wil van de omstreden uitlatingen van de ambtenaren.

Kamer wil brief over Wikileaks

Spits 18.01.2011 De Tweede Kamer wil een brief van het kabinet over de via Wikileaks uitgelekte ambtsberichten van de Amerikaanse ambassade. Daarin figureren topambtenaren van het ministerie van Buitenlandse Zaken. De hele Kamer steunde een verzoek daartoe van de PvdA, die een duiding wil van de omstreden uitlatingen van de ambtenaren. LEES VERDER…

Rosenthal pleit topambtenaar De Gooijer vrij  

VK 18.01.2011 Internet & Media DEN HAAG – Topambtenaar Pieter de Gooijer van Buitenlandse Zaken heeft de Amerikanen niet opgeroepen druk uit te oefenen op toenmalig minister en …

Rosenthal pleit topambtenaar De Gooijer vrij

Trouw 18.01.2011  Topambtenaar Pieter de Gooijer van Buitenlandse Zaken heeft de Amerikanen niet opgeroepen druk uit te oefenen op toenmalig minister en PvdA-leider Wouter Bos. ,,De ambtenaar heeft daartoe dus ook geen instructie gekregen van de minister van Buitenlandse Zaken”, stelde minister Uri Rosenthal van Buitenlandse Zaken dinsdagavond.

Rosenthal pleit topambtenaar De Gooijer vrij

Parool 18.01.2011 DEN HAAG – Topambtenaar Pieter de Gooijer van Buitenlandse Zaken heeft de Amerikanen niet opgeroepen druk uit te oefenen op toenmalig minister en PvdA-leider Wouter Bos. ”De ambtenaar heeft daartoe dus ook geen instructie gekregen van de …

Rosenthal pleit De Gooijer vrij

Telegraaf 18.01.2011 Topambtenaar Pieter de Gooijer van Buitenlandse Zaken heeft de Amerikanen niet opgeroepen druk uit te oefenen op toenmalig minister en PvdA-leider Wouter Bos. „De ambtenaar heeft daartoe dus ook geen instructie gekregen van de minister van Buitenlandse Zaken”, stelde minister Uri Rosenthal van Buitenlandse Zaken dinsdagavond.

Rosenthal pleit topambtenaar De Gooijer vrij

Metro 18.01.2011 DEN HAAG (ANP) – Topambtenaar Pieter de Gooijer van Buitenlandse Zaken heeft de Amerikanen niet opgeroepen druk uit te oefenen op toenmalig minister en PvdA-leider Wouter Bos. ,,De ambtenaar heeft daartoe dus ook geen instructie gekregen van de minister van Buitenlandse Zaken”, stelde minister Uri Rosenthal van Buitenlandse Zaken dinsdagavond.

Rosenthal pleit topambtenaar De Gooijer vrij

De pers 18.01.2011 Topambtenaar Pieter de Gooijer van Buitenlandse Zaken heeft de Amerikanen niet opgeroepen druk uit te oefenen op toenmalig minister en PvdA-leider Wouter Bos. ,,De ambtenaar heeft daartoe dus ook geen instructie gekregen van de minister van Buitenlandse Zaken”, stelde minister Uri Rosenthal van Buitenlandse Zaken dinsdagavond.

Wouter Bos zou zijn gechanteerd

18.01.2011 De Kamer eist opheldering van het kabinet over het verzoek van een topambtenaar aan de Verenigde Staten om druk uit te oefenen op Wouter Bos. Uit een uitgelekt ambtsbericht blijkt dat de Amerikanen zijn gevraagd om de toenmalige PvdA-leider en vicepremier te overtuigen van de noodzaak om langer in Afghanistan te blijven. Zo niet, dan zou Nederland kunnen fluiten naar een plek bij de G20.

Topambtenaar in opspraak

Telegraaf 18.01.2011 DEN HAAG – Als topambtenaar Pieter de Gooijer inderdaad degene is die Amerika heeft gevraagd druk uit te oefenen op Wouter Bos, dan krijgt dat muisje nog een staartje. De sociaal-democraten zijn woest  

Gesprek
Een van de rapportages door de Amerikaanse ambassade in Den Haag doet verslag van een gesprek tussen Pieter de Gooijer, directeur-generaal politieke zaken van het ministerie van Buitenlandse Zaken, en de Amerikaanse ambassadeur bij de NAVO, Ivo daalder. 
De Gooijer dringt er bij Daalder op aan dat die de Amerikaanse minister van Financiën Geithner inschakelt. Die moet Bos er van doordringen dat Nederland zijn deelname aan de belangrijke G20 dankt aan de inspanningen in Afghanistan. Als Bos blijft dwarsliggen, dan verliest Nederland die prestigieuze positie, moet Geithner Bos voorhouden.

Groot probleem
‘Als dit waar is, dan hebben we een groot probleem’, zegt PvdA-Kamerlid Ronald Plasterk. ‘Een hoge Nederlandse ambtenaar die samenzweert met een vreemde mogendheid tegen de eigen vicepremier. Dat moet je in de Verenigde Staten eens proberen.’

PvdA geschokt over ‘samenzwering’

VK 17.01.2011 DEN HAAG – De PvdA heeft geschokt gereageerd op de onthulling dat hoge Nederlandse ambtenaren hebben samengespannen met een buitenlandse …

De Gooijer is vrijdag door het kabinet benoemd tot Nederlands ambassadeur bij de Europese Unie (EU).

G20
Volgens het WikiLeaks-document (pdf) zou De Gooijer de Amerikaanse ambassadeur Fay Hartog-Levin hebben aangeraden Bos te vertellen dat Nederland niet bij de G20 zou mogen aanschuiven als de missie in Afghanistan niet werd verlengd.

Eerder bleek al uit de documenten die WikiLeaks aan Nederlandse media heeft gegeven dat Bos bijna in zijn eentje de verlenging van de missie in Afghanistan tegenhield.

Dat meldt NRC Handelsblad.

PvdA boos over ambtelijke druk op Wouter Bos

Elsevier 17.01.2011 De PvdA heeft een spoeddebat aangevraagd over de promotie van topambtenaar Pieter de Gooijer. Volgens documenten van WikiLeaks spoorde De Gooijer de Amerikaanse ambassadeur op eigen initiatief aan, om PvdA-leider Wouter Bos onder druk te zetten zodat hij akkoord zou gaan met verlenging van de missie in Uruzgan.

Situatie Uruzgan in 2006 ernstiger dan bekend

NRC 17.01.2011 De veiligheidssituatie in de Afghaanse provincie Uruzgan was, vlak voor de start van de Nederlandse missie in 2006, veel ernstiger dan tot nu toe bekend. Volgens de Amerikaanse ambassade in Kabul was de toestand zelfs „kritiek”.

Dat blijkt uit de geheime diplomatieke telegrammen van Amerikaanse ambassades, die NRC Handelsblad en RTL Nieuws via de Noorse krant Aftenposten in handen hebben gekregen (Lees hier de bijbehorende cable)

Kamp had grote twijfels over Uruzgan-missie 

Parool 17.01.2011 Toenmalig minister van Defensie, Henk Kamp, had in 2006 ‘grote persoonlijke bezwaren’ tegen de militaire missie in Uruzgan. Dat staat in de Wikileaks-documenten.

Naar RTL-onthullingen Wikileaks

‘Situatie in Uruzgan gevaarlijker dan gedacht’

17.01.2011 De situatie in de Afghaanse provincie Uruzgan was in 2006 voorafgaand aan de eerste Nederlandse missie veel gevaarlijker dan tot nu toe bekend was. Dat blijkt maandag uit geheime diplomatieke telegrammen van Amerikaanse ambassades die zijn uitgelekt via NRC Handelsblad en RTL Nieuws.

‘Situatie in Uruzgan was gevaarlijker dan gedacht’

NU 17.01.2011 AMSTERDAM – De situatie in de Afghaanse provincie Uruzgan was in 2006 voorafgaand aan de eerste Nederlandse missie veel gevaarlijker dan tot nu toe bekend was.

Assange leverde Nederlandse ‘cables’ bewust

NU 16.01.2011 Julian Assange koos er bewust voor om de NOS nu toegang te geven tot alle bij WikiLeaks beschikbare ambtsberichten van de Amerikaanse ambassade in Den Haag. 

Dat stelt de WikiLeaks-voorman zaterdag in een vraaggesprek met de NOS. 

Assange: ‘cables’ bewust geleverd

De Pers 15.01.2011 Julian Assange koos er bewust voor om de NOS nu toegang te geven tot alle – bij WikiLeaks beschikbare – ambtsberichten van de Amerikaanse ambassade in Den Haag.

Lees alles over Wikileaks op onze special.

Zie ook:

Beatrix sprak met VS-ambassadeur over Afghanistan

RTL en NRC publiceren Nederlandse WikiLeaks

Assange leverde ’cables’ bewust

Trouw 15.01.2011 Julian Assange koos er bewust voor om de NOS nu toegang te geven tot alle – bij WikiLeaks beschikbare – ambtsberichten van de Amerikaanse ambassade in Den Haag.

‘Geert Wilders is extreem-rechtse ophitser’

NU 15.01.2011 PVV-voorman Geert Wilders is geen vriend van de VS, zo is te lezen in gelekte rapportages van de Amerikaanse ambassade in Den Haag. Hij wordt omschreven als ‘een extreem-rechtse ophitser’. Dat laat RTL Nieuws weten op basis van de Wikileaks-documenten die RTL en NRC via de Noorse krant Aftenposten in bezit hebben gekregen.

Wilders ‘extreem-rechtse ophitser’

Telegraaf 15.01.2011 In de ogen van de Verenigde Staten is PVV-leider Geert Wilders een “extreem-rechtse ophitser,’ zo blijkt uit de gelekte Wikileaks-documenten. In 37 van de 3021 Amerikaanse rapportages komt de PVV-voorman ter sprake, meldt het RTL Nieuws. Daarin waarschuwen Amerikaanse diplomaten hun regering voor zijn anti-immigratie standpunten en zijn tegenstand tegen een verlenging van de Uruzgan-missie en de toetreding van Turkije tot de EU. Wilders is volgens hen geen vriend van de VS.

Rutte voorzichtiger door Wikileaks

NU 14.01.2011 Premier Mark Rutte zal bij een volgend gesprek met Amerikaanse diplomaten vragen hoe groot de kans is dat zijn woorden uitlekken. 

 

De letterlijke tekst van het geheime document afkomstig van de Amerikaanse ambassade in Nederland is volgens NRC Handelsblad: ‘Koningin Beatrix gaf tegenover de ambassadeur, tijdens de plechtigheid van het aanbieden van haar geloofsbrieven op 19 augustus, als commentaar dat het vinden van een manier om verder te komen inzake Afghanistan ‘moeilijk zou zijn’, maar het moet gebeuren’. 

Hoe NRC met de WikiLeaks-documenten omgaat

NRC 14.01.2011 Vanaf vandaag heeft deze krant inzage in een kwart miljoen deels vertrouwelijke diplomatieke ambtsberichten die Amerikaanse ambassades tussen juni 2000 en februari 2010 naar Washington verstuurden. Daaronder bevinden zich ongeveer 3.000 berichten die de Amerikaanse ambassade in Den Haag over Nederland heeft geschreven. Samen met RTL Nieuws kregen we inzage in die berichten via de Noorse krant Aftenposten.

Cables geven unieke blik achter de schermen van politiek Den Haag

NRC 14.01.2011 RTL Nieuws en NRC Handelsblad hebben de beschikking gekregen over duizenden diplomatieke codeberichten van de Amerikaanse ambassade in Nederland naar de Verenigde Staten die tussen juni 2000 en februari 2010 werden verstuurd. Toegang tot de stukken ging via de Noorse krant Aftenposten, die enkele weken geleden, buiten de WikiLeaks-organisatie om, alle 250.000 diplomatieke berichten in handen kreeg. Vandaag, morgen en komende weken publiceert NRC daarover. Op nrc.nl staan enkele telegrammen.

Hoe NRC met de WikiLeaks-documenten omgaat | Lees de krant | Nieuwsbericht: Amerikaanse blikken achter de schermen | Nieuwsbericht: Beatrix sprak over missie Afghanistan | Uitleg: stukken lekte via Wikileaks | Codeberichten 1150 (15 juni 2000), 114457 (5 juli 2007), 222211 (25 augustus 2009) en 241007 (21 december 2009)

Wikileaks: Amerikanen berichten uitgebreid over Beatrix

Elsevier 14.01.2011 Koningin Beatrix zou in augustus 2009 de Amerikaanse ambassadeur in Nederland verzekerd hebben dat de Nederlandse missie in Afghanistan verlengd zou worden. Dat melden NRC Handelsblad en RTL Nieuws

Zie ook:

‘Geen faux pas Beatrix’

De Pers 14.01.2011 De uitlatingen die koningin Beatrix in 2009 zou hebben gedaan tegen de Amerikaanse ambassadeur over de verlenging van de missie in Afghanistan, zijn ,,niet ongebruikelijk of erg bijzonder”. Dat zei hoogleraar staatsrecht aan de Universiteit van Groningen Douwe Jan Elzinga vrijdag.  

‘Beatrix deed niets verkeerds’

Telegraaf 14.01.2011 De uitlatingen die koningin Beatrix in 2009 zou hebben gedaan tegen de Amerikaanse ambassadeur over de verlenging van de missie in Afghanistan, zijn „niet ongebruikelijk of erg bijzonder”. Dat zei hoogleraar staatsrecht aan de Universiteit van Groningen Douwe Jan Elzinga vrijdag.

‘Koningin Beatrix ging niet te ver inzake Afghanistan’

AD 14.01.2011 GRONINGEN – De uitlatingen die koningin Beatrix in 2009 zou hebben gedaan tegen de Amerikaanse ambassadeur over de verlenging van de missie in Afghanistan, zijn ,,niet ongebruikelijk of erg bijzonder”. Dat zegt hoogleraar staatsrecht aan de …

Rutte gaat niet in op berichten WikiLeaks

De Pers 14.01.2011 Premier Mark Rutte wilde vrijdag nog niet ingaan op de ambtsberichten van de Amerikaanse ambassade die RTL Nieuws en NRC Handelsblad vrijdag naar buiten brachten. Rutte had vlak voor zijn wekelijkse persconferentie alleen nog even de NRC kunnen inkijken, maar wist nog niet precies wat er verder uit kwam.

Reacties Rutte en Wilders op diplomatieke cables

NRC 14.01.2011 Premier Rutte zal bij een volgende ontmoeting met Amerikaanse diplomaten vragen hoe groot de kans is dat zijn woorden uitlekken, meldt Nu.nl. Dat zei hij vrijdag na afloop van de ministerraad in reactie op het uitlekken van diplomatieke cables die vandaag door NRC en RTL werden gepubliceerd.

“Op basis van de stevigheid van dat antwoord zal ik bepalen hoe open ik ben. Ik wil mijn uitspraken niet een paar uur later in het acht uur journaal terughoren” – Mark Rutte

“Voor het diplomatieke verkeer is het niet handig”, aldus Rutte op de wekelijkse persconferentie (video). Hij wilde vanwege de vertrouwelijkheid niet ingaan op de uitspraken van de Koningin.

”Majesteit moet zich niet bemoeien met wel of geen missie in Afghanistan. Als het waar is dat ze dat wel gedaan heeft dan is dat ongepast.” – Geert Wilders op Twitter

Wilders: bemoeienis Beatrix zou ongepast zijn

VK 14.01.2011  PVV-leider Geert Wilders vindt dat koningin Beatrix zich niet moet bemoeien met de vraag of er wel of geen missie in Afghanistan moet komen. ‘Als het waar is dat ze dat wel gedaan heeft, dan is dat ongepast’, stelt Wilders.

‘Bemoeienis Beatrix zou ongepast zijn’  

Nu 14.01.2011 DEN HAAG – PVV-leider Geert Wilders vindt dat koningin Beatrix zich niet moet bemoeien met de vraag of er wel of geen missie in Afghanistan moet komen.  

‘Bemoeienis Beatrix zou ongepast zijn’

De Pers 14.01.2011 PVV-leider Geert Wilders vindt dat koningin Beatrix zich niet moet bemoeien met de vraag of er wel of geen missie in Afghanistan moet komen. ,,Als het waar is dat ze dat wel gedaan heeft, dan is dat ongepast”, stelde Wilders vrijdag.

Beatrix sprak over missie Afghanistan

NRC 14.01.2011 Koningin Beatrix heeft zich zomer 2009 tegenover de Amerikaanse ambassadeur in Den Haag uitgesproken over de toen in het kabinet omstreden verlenging van de Nederlandse missie in Afghanistan. Volgens een geheim Amerikaans ambtsbericht zei de koningin tegen ambassadeur Levin: „Het zal moeilijk zijn”, maar het moet.

‘Beatrix voorstander missie Afghanistan’ 

Trouw 14.01.2011 Koningin Beatrix zou tegenover de Amerikaanse ambassadeur Levin haar steun hebben uitgesproken voor verlenging van de Nederlandse missie in Afghanistan. “Het zal moeilijk zijn”, zo citeert NRC Handelsblad de vorstin. 

Beatrix sprak VS-ambassadeur over Afghanistan

Metro 14.01.2011 DEN HAAG (ANP) – Koningin Beatrix heeft in augustus 2009 met de nieuwe Amerikaanse ambassadeur in Den Haag, Fay Hartog Levin, gesproken over de Nederlandse missie in Uruzgan.

Beatrix sprak in 2009 over Afghanistan

VK 14.01.2011 AMSTERDAM – Het zal moeilijk zijn, maar het moet gebeuren. Dat was volgens een ambtsbericht van de Amerikaanse ambassade de mening van koningin Beatrix in augustus 2009 over de toen omstreden verlenging van de missie in Afghanistan. De laatste vier woorden zijn niet letterlijk geciteerd, maar een Amerikaanse interpretatie van de woorden van de koningin, aldus NRC Handelsblad.

Beatrix verzekerde VS van verlenging missie

Spits 14.01.2011 NRC Handelsblad en RTL nieuws brengen vanavond het nieuws dat koningin Beatrix de Amerikaanse ambassadeur zou hebben verzekerd heeft dat de Nederlandse missie in Afghanistan verlengd zou worden. Die scoop heeft De Gelderlander vast gepubliceerd. LEES VERDER…  

‘Verlenging missie moet gebeuren’

De pers 14.01.2011 Koningin Beatrix heeft in augustus 2009 met de nieuwe Amerikaanse ambassadeur in Den Haag, Fay Hartog Levin, gesproken over de Nederlandse missie in Uruzgan. Dat blijkt volgens NRC Handelsblad en RTL Nieuws uit een van de ‘cables‘ (ambtsberichten) van de Amerikaanse ambassade die ze hebben ingezien.  Volgens de cable zou de koningin tegenover de ambassadeur over een verlenging van de missie in Afghanistan gezegd hebben: ,,Het zal moeilijk zijn”.

Beatrix over verlenging Uruzgan: moeilijk maar het moet

VK 14.01.2011 AMSTERDAM – Het zal moeilijk zijn, maar het moet gebeuren. Dat was volgens een ambtsbericht van de Amerikaanse ambassade de mening van koningin Beatrix in augustus 2009 over de toen omstreden verlenging van de missie in Afghanistan. De laatste vier woorden zijn niet letterlijk geciteerd, maar een Amerikaanse interpretatie van de woorden van de koningin, aldus NRC Handelsblad.

Beatrix sprak VS-ambassadeur over Afghanistan

Parool 14.01.2011 Koningin Beatrix heeft in augustus 2009 met de nieuwe Amerikaanse ambassadeur in Den Haag, Fay Hartog Levin, gesproken over de Nederlandse missie in Uruzgan. Dat blijkt volgens NRC Handelsblad en RTL Nieuws uit een van de ‘cables’ (ambtsberichten) van de Amerikaanse ambassade die ze hebben ingezien.

Beatrix sprak over Afghanistan

Telegraaf 14.01.2011 Koningin Beatrix heeft in augustus 2009 met de nieuwe Amerikaanse ambassadeur in Den Haag, Fay Hartog Levin, gesproken over de Nederlandse missie in Uruzgan. Dat blijkt volgens NRC Handelsblad en RTL Nieuws uit een van de ‘cables’ (ambtsberichten) van de Amerikaanse ambassade die ze hebben ingezien.

Beatrix sprak met VS-ambassadeur over Afghanistan

NU 14.01.20.11 DEN HAAG – Koningin Beatrix heeft in augustus 2009 met de nieuwe Amerikaanse ambassadeur in Den Haag, Fay Hartog Levin, gesproken over de Nederlandse missie in Uruzgan. . Bekijk video

Dat blijkt volgens NRC Handelsblad en RTL Nieuws uit een van de ‘cables’ (ambtsberichten) van de Amerikaanse ambassade die ze hebben ingezien.

Amerikanen vonden PvdA partij in verwarring 

AD 14.01.2011 Amerikaanse diplomaten vonden in december 2009 dat de PvdA een partij ,,in verwarring” was. Ze schreven dat op 21 december 2009 in een codebericht aan het ministerie van Buitenlandse Zaken in Washington, dat door RTL Nieuws en NRC Handelsblad openbaar is gemaakt.

VS vonden PvdA partij in verwarring

Telegraaf 14.01.2011 DEN HAAG –  Amerikaanse diplomaten vonden in december 2009 dat de PvdA een partij „in verwarring” was. Ze schreven dat op 21 december 2009 in een codebericht aan het ministerie van Buitenlandse Zaken in Washington.

‘Bos enige in kabinet tegen missieverlenging’

Parool 14.01.2011 PvdA-leider en vicepremier Wouter Bos was in de zomer van 2009 het enige kabinetslid dat tegen een verlenging van de Nederlandse missie in Uruzgan was. Dat concludeerde de Amerikaanse ambassade in Den Haag in een ambtsbericht op 13 juli 2009. NRC Handelsblad en RTL Nieuws hebben de cables (ambtsberichten) van de ambassade vrijdag openbaar gemaakt. 

‘Bos enige in kabinet tegen verlenging Uruzgan’

De Pers 14.01.2011 PvdA-leider en vicepremier Wouter Bos was in de zomer van 2009 het enige kabinetslid dat tegen een verlenging van de Nederlandse missie in Uruzgan was. Dat concludeerde de Amerikaanse ambassade in Den Haag in een ambtsbericht op 13 juli 2009. NRC Handelsblad en RTL Nieuws hebben de cables (ambtsberichten) van de ambassade vrijdag openbaar gemaakt.

‘Bos enige tegenstander verlenging’

VK 14.01.2011 Toenmalig PvdA-leider en vicepremier Wouter Bos was in de zomer van 2009 het enige kabinetslid dat tegen een verlenging van de Nederlandse missie in Uruzgan was. Dat concludeerde de Amerikaanse ambassade in Den Haag in een ambtsbericht op 13 juli 2009.

WikiLeaks: Uruzgan verdeelde PvdA, Bos lag dwars

Elsevier 14.01.2011 Amerika heeft veel druk op de Nederlandse regering uitgeoefend om aanwezig te blijven in Afghanistan. De drie regeringspartijen CDA, PvdA en ChristenUnie wilden allemaal wel meewerken, maar PvdA-leider Wouter Bos hield de missie in zijn eentje tegen. Dat blijkt uit documenten van de Amerikaanse ambassade in Nederland, die in handen zijn van WikiLeaks. De Noorse krant Aftonposten heeft de documenten aan RTL nieuws en NRC Handelsblad gegeven.

Bekijk ook Wynia’s Week: Waarom Wouter Bos echt weg moest

‘Bos als enige tegen verlenging’

Spits 14.01.2011 De VS hebben voortdurend druk op het laatste kabinet Balkenende en de Tweede Kamer uitgeoefend om in Uruzgan te blijven. Wouter Bos bleef als enige PvdA’er in het kabinet bij het eerdere voornemen om de missie niet te verlengen en liet zo het kabinet vallen. Dat meldt RTL Nieuws op basis van documenten van WikiLeaks waar zij inzage in hebben gekregen. LEES VERDER…

RTL en NRC publiceren Nederlandse WikiLeaks

Parool 14.01.2011 DEN HAAG – RTL Nieuws en NRC Handelsblad publiceren vanaf vrijdagmiddag een reeks diplomatieke berichten van de Amerikaanse ambassade in Nederland aan de Verenigde Staten. De nieuwsorganisaties zeggen dat ze inzage hebben gehad in alle …

Rosenthal wacht publicaties af

Telegraaf 14.01.2011 Minister Uri Rosenthal van Buitenlandse Zaken wacht af wat RTL Nieuws en NRC Handelsblad gaan melden over diplomatieke berichten van de Amerikaanse ambassade in Nederland aan de Verenigde Staten. Hij wilde er vrijdag na afloop van de ministerraad inhoudelijk niets over zeggen.

Rosenthal wacht berichten WikiLeaks af

Parool 14.01.2011 Minister Uri Rosenthal van Buitenlandse Zaken wacht af wat RTL Nieuws en NRC Handelsblad gaan melden over diplomatieke berichten van de Amerikaanse ambassade in Nederland aan de Verenigde Staten. Hij wilde er vrijdag na afloop van de ministerraad inhoudelijk niets over zeggen.

Van Middelkoop vroeg NAVO om druk op Bos 

AD 14.01.2011 HILVERSUM – Oud-minister van Defensie Eimert van Middelkoop geeft toe dat hij er, in de aanloop naar een besluit over de missie in Uruzgan in 2009, bij zijn internationale contacten in de NAVO op heeft aangedrongen om de druk op toenmalig …

Van Middelkoop vroeg buitenlandse druk op Bos

Parool 14.01.2011 HILVERSUM – Oud-minister van Defensie Eimert van Middelkoop geeft toe dat hij er in de aanloop naar een besluit over de missie in Uruzgan in 2009 bij zijn internationale contacten in de NAVO op heeft aangedrongen om de druk op toenmalig …

Dit blijkt uit de ambtsberichten van de Amerikaanse ambassade in Nederland, zoals die vrijdag zijn gepubliceerd. Een paar andere opmerkelijke citaten:

– „Het zal moeilijk zijn.” Koningin Beatrix over de mogelijke verlenging van de missie in Afghanistan.

– „Balkenende was duidelijk onder de indruk van Poetin.”

– „Balkenende vertelde trots dat hij en Poetin bijna al hun gesprekken in het Duits konden voeren.”

– „Een derde wiel aan de wagen” en een „onervaren junior partner”. Typering van toenmalig minister Eimert van Middelkoop van Defensie.

– „Zijn instincten gaan uit naar versterking van de bilaterale relatie, zo nodig zelfs ten koste van Europa.” Over de pro-Amerikaanse opstelling van toenmalig minister Maxime Verhagen van Buitenlandse Zaken, van wie ook wordt vermeld dat hij met zijn gezin menige vakantie in de Verenigde Staten heeft doorgebracht. „Vaak in een camper.” 

‘Koenders wilde alles weten’

Telegraaf 14.01.2011 Volgens ambtenaren van Buitenlandse Zaken had toenmalig PvdA-minister Bert Koenders (Ontwikkelingssamenwerking) een „gulzige honger” naar informatie over Afghanistan. „Hij wil weten hoeveel zandkorrels er in Uruzgan zijn.”

januari 17, 2011 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , , , , , , , | 6 reacties