Debat in de Digitale Hofstad

Stemmen uit de Haagse Wijken

Vergrijzing is het nieuwe “Scheefwonen”

Hadden we eerst het gedoe over het “Scheefwonen”, dan zoeken ze nu weer een nieuwe zondebok !!

Ouderen woest dat zij de schuld krijgen van woningnood

Ouderenbonden reageren als door een wesp gestoken op het bericht dat honkvaste ouderen debet zouden zijn aan de woningcrisis. ,,Het zijn de gemeenten die geen visie hebben.’’

De belangrijkste oorzaak van de woningcrisis in ons land zou de geringe doorstroming van ouderen van grote naar kleinere woningen zijn, zegt een meerderheid van gemeenten (55 procent) in antwoord op vragen van de NOS en de regionale omroepen. Ze zouden eengezinswoningen bezet houden.

Ouderenbond ANBO reageert gepikeerd: ,,Gemeenten moeten de hand in eigen boezem steken. Zij hebben vaak geen visie op de veranderende demografische ontwikkelingen in ons land. Veel ouderen van wie de kinderen allang het huis uit zijn, en van wie soms de partner al overleden is, willen wel verhuizen naar een kleinere woning.

Niet alleen omdat het in hun eigen belang is, maar ook omdat zij daarmee kunnen bijdragen aan de doorstroming op de woningmarkt en dus starters aan een huis kunnen helpen. Maar er zijn simpel gezegd geen geschikte woningen om naartoe te verhuizen, in hun eigen wijk, met zorg dichtbij en mogelijkheden om elkaar te ontmoeten en waar nodig te helpen.’’

Gemeenten wijzen naar ouderen, maar ‘hebben het zelf laten liggen’, stelt ANBO. ,,Zij negeren al jaren de waarschuwingen dat Nederland in rap tempo aan het veranderen is en zijn gezinswoningen blijven bouwen. Zij hebben vaak geen visie op het feit dat er in Nederland snel veel meer ouderen komen, die ook nog eens ouder worden én anders ouder worden; ze blijven nog tientallen jaren vitaal.’’

Schuld

Gusta Willems van ouderenbond KBO-PCOB kaatst ook de bal terug: ,,De schuld van de woningcrisis moet je niet in de schoenen van senioren schuiven. Dit komt mede door inconsequent beleid van lokale en landelijke overheid.

Uit onze eigen onderzoeken en de verhalen die wij binnenkrijgen blijkt dat heel veel senioren best wel ergens anders willen wonen. Maar dan moet er wel een geschikte woning zijn. Heel veel initiatieven, zoals seniorenhofjes, stranden bij gemeenten, die hun grond liever besteden aan projecten die meer geld opbrengen.’’

Gemeenten zeggen in het onderzoek dat ze graag meer bevoegdheden krijgen, maar volgens de ANBO moet de rijksoverheid juist de regie nemen omdat de gemeenten er potje van maakten.

Beschuldigende vinger

Willems: ,,We zeggen al jaren dat er eerst gebouwd moet worden voor senioren. Daarmee maak je gezinswoningen vrij.’’ Ze wijst erop dat het overheidsbeleid juist draait om langer thuiswonen van senioren. ,,Dan helpt het niet om met de beschuldigende vinger naar senioren te wijzen. Dat werkt alleen maar stigmatiserend.’’

De ouderenbonden wijzen erop dat in 2040 een kwart tot een derde van de bevolking boven de 65 is. ,,En daar houden de overheden te weinig rekening mee.’’

Ook de Koepel Gepensioneerden roept de overheid op om samen met de ouderen een plan te maken. Voorzitter John Kerstens: ,,Senioren zijn er niet de oorzaak van, maar kunnen wel bijdragen aan het oplossen van het gigantische woningtekort in ons land. Voorwaarde daarvoor is dat voor hen voldoende passende betaalbare woningen worden gebouwd. Daarvoor is nodig dat de vrijblijvendheid van het woningbeleid af gaat én dat senioren serieuzer bij dat beleid worden betrokken.’’

Scheefwonen

De discussie over het wel of niet slagen van de aanpak van scheefwonen door ex-minister Blok woedt door. Onlangs deed WoningmarktNL een oproep aan haar lezers hun visie te delen. Aart Slot, bestuurder van woningcorporatie Intermaris,   ziet trends in de woningmarkt die haaks staan op het kabinetsbeleid. “Als vergrijzing en pensionering doorzetten, verdwijnt het scheefwonen in substantiële mate geheel autonoom.” 

Scheefwonen is een term die in Nederland wordt gebruikt voor het wonen van mensen in een huurwoning ondanks dat hun inkomen daar te hoog voor is. Dus de huurders hebben een te hoog inkomen voor hun type woning, waardoor ze dus eigenlijk te weinig huur betalen.

Bij een gegeven woningbestand is de keerzijde dat er mensen zijn die wonen in een huurwoning waarvan de huur in verhouding tot het inkomen hoog is, wat voor de bewoners zelf en/of maatschappelijk in verband met de huurtoeslag ongewenst is.

Ook kan meespelen dat de huurprijs laag is vergeleken met de kenmerken van de woning.[1] Uit de in april 2013 verschenen Kernpublicatie over het Woononderzoek Nederland “Wonen in ongewone tijden” bleek dat het aantal huishoudens in huurwoningen met een huur onder de liberalisatiegrens en een inkomen hoger dan € 33.000 in 2009 ongeveer 790 duizend bedroeg.[2]

De toekomst van het Bejaardenhuis !!

Ruim achthonderd verzorgingshuizen sloten de afgelopen jaren hun deuren als gevolg van de kabinetsplannen om de ouderenzorg te versoberen (bezuinigen). Dat meldde de NOS  indertijd op basis van een schatting van adviesbureau Berenschot.

Voor mensen met lichte gebreken is in de toekomst geen plaats meer. Alleen de verpleeghuizen blijven bestaan, voor mensen die intensieve zorg nodig hebben vanwege ernstige beperkingen of bijvoorbeeld zware dementie.

Kortom, door verdwijnen van verzorgingshuizen moeten ouderen langer thuis blijven wonen: ‘Er is geen alternatief meer’

“Geachte minister De Jonge, toen ik mijn dromen voor het nieuwe jaar overpeinsde, kwam ik tot één wens: een eigen leven. Ik ben al meer dan 10 jaar mantelzorger voor mijn ouders en ik kan niet meer.”

Zo begon Raghnild Grouwstra uit Vriezenveen haar open brief aan minister Hugo de Jonge in het AD van 9 januari 2020. Haar ouders kunnen niet meer thuis wonen en de zorg voor hen komt op haar schouders terecht. Raghnild zou graag een terugkeer willen van verzorgingshuizen in ons land. Haar situatie legt pijnlijk bloot dat het wegvallen van het verzorgingshuis een gat heeft veroorzaakt tussen zelfstandig thuis wonen enerzijds en opgenomen worden in een verpleeghuis anderzijds.

Sluiting van de verzorgingshuizen

Die zorg voor haar ouders drukt zwaar op Raghnild, zo zwaar dat ze er bijna aan onderdoor gaat. Haar moeder heeft een indicatie voor een verpleeghuis, maar er is een wachtlijst van minstens een jaar. Een verzorgingshuis zou uitkomst kunnen bieden: een plek tussen alleen thuis wonen en het verpleeghuis in. Waar ouderen zelfstandig kunnen wonen, maar met zorg in de buurt.

Het kabinet Rutte II besloot tot sluiting van de verzorgingshuizen. Ouderen moesten langer thuis wonen en samen met een wijkverpleegkundige werd aan de keukentafel bekeken welke zorg nodig zou zijn. Dit jaar nog moeten 800 verzorgingshuizen gesloten zijn.

Ouderen willen langer thuis wonen

Veel mantelzorg kwam op de schouders van familie en het sociale netwerk terecht. Tegelijkertijd ging de toegangseis (de indicatie) voor het verpleeghuis omhoog. Zo ontstond er een gat tussen alleen thuiswonen en de opname in het verpleeghuis. Ook voor het verzorgingshuis is een zorgindicatie nodig, maar die is lager dan die voor het verpleeghuis.

Het besluit tot langer thuis wonen is overigens niet alleen een bezuinigingsmaatregel, maar was ook een wens van ouderen zelf. Uit een onderzoek van ouderenorganisatie ANBO van eind 2019 blijkt dat ouderen graag zou lang mogelijk zelfstandig thuis willen wonen en niet terugverlangen naar de verzorgingsflat.

Structuur van de zorg valt weg

Ouderen wonen dus liever langer thuis, maar vaak wordt de tussenschakel gemist, waar ouderen zelfstandig wonen, maar met zorg in de buurt. Dat merkt ook huisarts en arts ouderengeneeskunde Marthy Lucas. Ze werkt in Nijeveen, waar vroeger een verzorgingshuis stond dat nu gesloten is.

Ze ziet dat met de sluiting van het verzorgingshuis de structuur van de zorg wegvalt. “De mensen wonen er nog wel, maar de zorg is weg. Er is sprake van een kaalslag. We missen een plek waar we mensen zorg kunnen bieden. Nu is het evenwicht tussen langer thuis blijven wonen en zorg bieden heel broos. Vooral kinderen maken zich zorgen. Als er iets met hun ouders gebeurt, is er dan wel zorg?”

LEES OOK:

Een gat achtergelaten

Ook ouderenorganisatie ANBO merkt dat het gat dat de verzorgingshuizen hebben achtergelaten niet wordt opgevuld. “Uit ons onderzoek blijkt dat ouderen vaak te lang in een niet-geschikte woning blijven wonen, ook omdat er geen alternatief is”, zegt woordvoerder Bernadet Naber. Nieuwe woonvormen voor ouderen zouden het alternatief worden voor het verzorgingshuis, maar daar zijn er lang niet genoeg van. De verantwoordelijkheid voor de komst van deze projecten ligt bij de gemeenten, maar die pakken niet door, zegt ANBO.

Hoewel ze daar van goede wil zijn, voldoet het aanbod lang niet aan de vraag. Ook huisarts Lucas merkt dat: “Er zouden allerlei projecten lopen, maar ik zie er niets van. Het is onzichtbaar. Of het nu een kleinschalig project is of de oude verzorgingsflat, belangrijkste is dat mensen goede zorg, veiligheid en geborgenheid krijgen.”

Eigen kleinschalige projecten

Toch zijn ze er wel, die kleinschalige projecten. Oud-zorgmedewerkers Meta Kroon en Jacqueline Smit pakten de handschoen op en zijn hun eigen kleinschalige woon/zorgproject begonnen eerste locatie was in Kerkenveld. 8 jaar geleden kochten ze een huis en bouwden dat om tot 12 appartementen waar ouderen zelfstandig kunnen wonen en waar 24 uur per dag zorg aanwezig is. De bewoners hebben wel een zorgindicatie nodig (nivo 5). Het initiatief is enthousiast ontvangen bij ouderen en gemeenten en de Berkenhof is nu uitgegroeid van één naar vier locaties en er is een wachtlijst.

Minister Hugo de Jonge juicht de komst van dit soort kleinschalige projecten toe en heeft een stimuleringsregeling in het leven geroepen om de financiering van deze projecten te verspoedigen. De Tweede Kamer debatteert woensdag 15 januari over de wachtlijsten voor de verpleeghuizen.

Rapport Wouter Bos

Een commissie onder leiding van Wouter Bos presenteert op 15 januari haar advies op de toekomst van thuiswonende ouderen. De belangrijkste punten uit dit advies:

  • Er moet meer gebouwd worden voor ouderen, want er is een schreeuwend tekort aan ouderenwoningen.
  • Maak meer gebruik van digitale middelen; zowel zorgprofessionals als ouderen zouden digitaler moeten werken.
  • Meer samenwerking tussen organisaties op lokaal en regionaal niveau.

De commissie heeft het rapport indertijd aangeboden aan minister Hugo de Jonge van Zorg.

https://eenvandaag.avrotros.nl/embed/524086/

Ouderen schuldig aan de wooncrisis ? Kijk eerst eens naar de feiten !!!

Uitgebreide berichten in de media: ouderen zijn de schuldigen van de wooncrisis in Nederland. Het lijkt er op dat de ouderen met hun golfkarretjes en dure reizen overal de schuld van krijgen, maar dit is toch wel weer heel schandalig.

Wie willen er aan woningbouw verdienen? De projectontwikkelaars, de huisjesmelkers (prins Bernhard jr.), gemeenten en de bouwers. Hoe groter, duurder en luxer, des te meer brengen de woningen op.

Ook sommige woningbouwcorporaties doen hier soms driftig aan mee. En ten slotte onze eigen overheid bij monde van onze minister Stef Blok, die in het buitenland investeerders uitnodigde om in Nederland te investeren in goedkope (sociale) woningbouw, omdat hier goud mee te verdienen is. De wereld op z’n kop dus.

Erik van Oudheusden, Wijk bij Duurstede.

Lees ook:

Een mooi voornemen voor Rutte IV: maak van de woningmarkt geen confettiknal, maar een lawinepijl
Deze afbeelding heeft een leeg alt-atribuut; de bestandsnaam is AVvXsEiw3SCJ46v9nPj_4kdyOFqyK7YF15bIYiymgvErdIzC3z0uJyEthiK2kVZn8g8S3xvCoiPfn6Bzo7yI78VRCSpRoAHV0JyI2NXDqa8SdqjZIbbmWlY7qu_31De_UTeJXUIo26bYmWtijVyKv6_ybhDLCEBSuZSdLLQryJvpE5nj0CuJ06qGJQ=s320

Lees: Huizenmarkt Nederland in top 5 van sterkste prijsstijgingen in EU AD 14.01.2022

Lees: Zoveel betaal je nu gemiddeld voor een koopwoning in de regio Den Haag  IdB DH 13.01.2022

Lees: Huizen alsmaar schaarser en duurder, en steeds minder verkocht NOS 13.01.2022

Lees: Aanbod koopwoningen op dieptepunt, prijzen blijven flink stijgen NU 13.01.2022

Lees: Koophuizen in Den Haag kosten nu zo’n 459.000 euro, 22 procent duurder dan jaar eerder Den HaagFM 13.01.2022

Lees: Huizenprijzen weer gestegen en stuk minder huizen verkocht in Den Haag Den HaagFM 07.10.2021

Deze afbeelding heeft een leeg alt-atribuut; de bestandsnaam is AVvXsEhvt7OBwD1B6MBdz-uMhNHaiFVUdkW_bp_qS3N1cS3HdqhS0D4b3ng-TlGR2W7GJPKLZGaLRvcyV3Gyo6DZhXtbCkn1LDbUtY_04ljYNpTrF204YvLAPfItQiDfYpdhkYCjt49H0zKq-thcx39pdt3M6v7HUCW9xMsO3iR_2GQxulkNEUH-PA=s320

lees: Den Haag ziet niets in kabinetsplan om huurders sociale woning te laten kopen: ‘Zeer onverstandig’ AD 10.01.2022

Lees: Ouderen woest dat zij de schuld krijgen van woningnood AD 30.12.2021

Lees: Gemeenten: gebrekkige doorstroming ouderen oorzaak van problemen woningmarkt  NOS 30.12.2021

Lees: Woningcrisis volgens gemeenten vooral gevolg van ouderen die te groot wonen NU 30.12.2021

Lees: Gemeenten: Wooncrisis door honkvaste ouderen AD 30.12.2021

nog meer:

Meer: bejaardenhuis sluiting – Bing

Meer: bezuinigingen zorg bejaardenhuis – Bing

Meer: bejaardenhuis sluiting – Bing

Meer: scheefwonen vergrijzing – Bing

Zie ook: Gedonder met het Scheefwonen ook in Den Haag – de nieuwe impuls !!??

Zie ook: Gedonder met het Scheefwonen ook in Den Haag

Zie ook: Haagse SP maakt zich ook zorgen om het Scheefwonen

Zie ook: Het nieuwe Haagse scheefwonen in een gratis verhuisdoos

Zie ook: Het Scheefwonen van Henk en Ingrid in Den Haag wordt aangepakt.

en zie ook: De aanpak van het Scheefwonen ook in Den Haag !?!?

en zie verder ook: Van Scheefhuurders en Knelhuurders – deel 10

Zie ook: Van Scheefhuurders en Knelhuurders – deel 9

Zie ook: Van Scheefhuurders en Knelhuurders – deel 8

Zie ook: Van Scheefhuurders en Knelhuurders – deel 7

zie ook: Van Scheefhuurders en Knelhuurders – deel 6

zie ook: Van Scheefhuurders en Knelhuurders deel 5 – Huurder weer in de knel

zie ook: Van Scheefhuurders en Knelhuurders deel 4 – advies commissie Rob van Gijzel

zie ook: Van Scheefhuurders en Knelhuurders deel 3

zie ook: Van Scheefhuurders en Knelhuurders deel 2

zie ook: Van Scheefhuurders en Knelhuurders deel 1

Zie ook: Het scheefwonen van Henk en Ingrid – deel 3

zie ook: Het lot van de Scheefhuurders – deel 2

zie ook: Het lot van de Scheefhuurders – deel 1

en zie ook: De aanpak van het Scheefwonen ook in Den Haag !?!?

zie ook: Geert Wilders PVV – Het scheefwonen van Henk en Ingrid – deel 2

Zie verder ook: Geert Wilders PVV – Het scheefwonen van Henk en Ingrid – deel 1

januari 1, 2022 Posted by | Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor Vergrijzing is het nieuwe “Scheefwonen”