Debat in de Digitale Hofstad

Stemmen uit de Haagse Wijken

Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 40 – eindverslag verkenningsronde 22.06.2021

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is 8fc05-20210622_132545.jpg

Eindverslag informateur Mariëtte Hamer 22.06.2021

Informateur Hamer schreef in haar rapport van 109 pagina’s dat VVD en D66 aan zet zijn om de formatie vlot te trekken. SER-voorzitter Hamer denkt dat de onderhandelingen over een nieuwe regeringscoalitie half augustus kunnen beginnen.

Formerende partijen kunnen zich opnieuw buigen over 7 onderwerpen met concrete voorstellen

Hamer doet in haar verslag dus bij elk van de zeven belangrijke onderwerpen concrete voorstellen voor maatregelen die op korte termijn genomen kunnen worden. Afhankelijk van de snelheid van de formatie kunnen deze plannen nog door het demissionaire kabinet worden uitgevoerd. Tijdens de formatie kunnen partijen vervolgens besluiten of ze doorgaan met deze maatregelen, ze nog verder uitwerken of er juist mee stoppen, aldus Hamer.

Na zes weken van praten over ‘de inhoud’ presenteerde informateur Mariëtte Hamer dinsdagmiddag haar eindverslag. Ze schetst hierin een eerste aanzet tot wat er volgens haar op basis van de gesprekken die ze heeft gevoerd in een regeerakkoord zou moeten komen.

Een overzicht:

Allereerst is het belangrijk om te benadrukken dat het gaat om een eerste aanzet waarmee formerende partijen de komende maanden aan de slag kunnen. Het is dus niet vanzelfsprekend dat alle punten uiteindelijk terug zullen komen in een nieuw regeerakkoord.

In haar eindverslag maakt Hamer onderscheid op drie vlakken. Allereerst heeft ze op basis van de gesprekken die ze heeft gevoerd zeven belangrijke onderwerpen geformuleerd waar een nieuw kabinet eigenlijk niet omheen kan. En welke maatregelen kunnen al op korte termijn worden genomen en welke zaken kunnen echt niet wachten op een volgend kabinet?

De zeven belangrijke onderwerpen

De informateur ziet drie uitdagingen die ons de komende periode te wachten staan.

Kansenrijke en inclusieve samenleving: Door de coronacrisis zijn de kansenongelijkheid in het onderwijs, de tegenstellingen op de arbeidsmarkt en de groeiende ongelijkheid onder een vergrootglas komen te liggen. Het nieuwe kabinet moet van het verminderen hiervan een prioriteit maken.

Voor de korte termijn stelt Hamer voor om onder meer extra stageplekken in het mbo/hbo te creëren, om te investeren in om- en bijscholing met een focus op sectoren waar een tekort aan personeel is en om de leefbaarheid in steden, wijken en dorpen te versterken.

Een duurzame economie: Om aan de eisen op het gebied van klimaat en stikstof te voldoen, is duurzaam herstel nodig.

Op de korte termijn kan volgens Hamer gedacht worden aan een zorgvuldige afbouw van de steunpakketten en meer steun voor de kunst- en cultuursector. Ook kan een moreel appel aan bedrijven worden gedaan om steun terug te betalen als ze het geld toch niet nodig hebben gehad.

Digitalisering en innovatie: Deze thema’s spelen een steeds grotere rol in het dagelijks leven. Het verplicht thuiswerken heeft dit proces versneld. De kansen die dit biedt op bijvoorbeeld het gebied van robotisering en kunstmatige intelligentie brengt ook uitdagingen met zich mee, zoals op het gebied van digitale veiligheid en privacy.

Een aantal van Hamers voorstellen voor de korte termijn: verbeteren van de toegang tot digitalisering, een versnelde aanpak van digitale vaardigheid en het verbeteren van kwaliteit en snelheid van digitale verbindingen.

Naast deze drie transities zijn er nog vier andere grote thema’s die belangrijk zijn voor een regeerakkoord:

Gezondheid: Een nieuw kabinet moet werken aan een toekomstbestendig en toegankelijk zorgstelsel. Er moet worden ingezet op behoud van vitaliteit, voorkomen van vermijdbare ziekte, en een gezonde leefstijl. Ook moet er voldoende gekwalificeerd personeel aangetrokken en behouden worden.

Voor de korte termijn is volgens Hamer onder meer het vaccinatiebeleid met extra aandacht voor kwetsbaren en migrantenouderen van belang, moet de samenwerking in de zorgketen en de ventilatie op scholen en in publieke ruimtes verbeteren en moet er aandacht zijn voor de inhaalzorg in de ziekenhuizen.

Sterke infrastructuur en wonen: Een betaalbare woning – op redelijke afstand van het werk – wordt voor steeds meer mensen onbereikbaar. De woningmarkt is daarom een belangrijk thema voor het regeerakkoord. Het gaat dan om waar er gebouwd wordt, hoe dit betaalbaar wordt voor huurders en kopers en over de leefbaarheid en verduurzaming.

Op de korte termijn kan volgens Hamer al begonnen worden met het aanpakken van achterstallig onderhoud aan wegen, bruggen, waterwegen en het spoor. Ook kan volgens de informateur gestart worden met het aanpakken van achterstallig onderhoud bij uitvoeringsorganisaties (ICT, capaciteit).

Veiligheid: De rechtsstaat heeft te maken met bedreigingen van onder meer de georganiseerde misdaad en radicale tegenstellingen tussen personen en groepen.

Ook hier is volgens Hamer sprake van achterstallig onderhoud dat op de korte termijn al aangepakt kan worden, bij onder meer Defensie, de reclassering en de politie.

Europa, internationaal en geopolitiek: Internationale samenwerking is voor Nederland noodzakelijk bij de aanpak van grensoverschrijdende vraagstukken en uitdagingen, zoals klimaat, handelsverkeer en migratie. Vooral de EU speelt hierin een sleutelrol, waardoor een sterke en goed functionerende EU belangrijk is.

Voorbeelden van Hamers voorstellen voor maatregelen op de korte termijn: een EU-breed vaccinatiebeleid en vaccinatiepaspoort en steun aan de rest van de wereld door vaccins te schenken.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is 2e%2Bkamer%2B2021%2Bformatie%2B%25282%2529.jpg

Formerende partijen kunnen zich opnieuw buigen over deze voorstellen

Hamer doet in haar verslag dus bij elk van de zeven belangrijke onderwerpen concrete voorstellen voor maatregelen die op korte termijn genomen kunnen worden. Afhankelijk van de snelheid van de formatie kunnen deze plannen nog door het demissionaire kabinet worden uitgevoerd. Tijdens de formatie kunnen partijen vervolgens besluiten of ze doorgaan met deze maatregelen, ze nog verder uitwerken of er juist mee stoppen, aldus Hamer.

Hamer licht eindrapport na mislukken formatie toe

Hamer licht eindrapport na mislukken formatie toe

Zes urgente uitdagingen die niet kunnen wachten

Uit de gesprekken met de fractievoorzitters is verder gebleken dat er zes urgente uitdagingen wachten waarbij geen tijd te verliezen valt. Tegelijkertijd zijn ze zo complex dat ze niet met concrete kortetermijnmaatregelen opgelost kunnen worden.

Om die reden heeft Hamer deze zes kwesties apart benoemd en is haar advies om hier op de “kortst mogelijke termijn” al overleg over te voeren. Dit kan, afhankelijk van de snelheid van de formatie, op het bordje van het demissionaire kabinet terechtkomen, of uitgewerkt worden in een regeerakkoord.

Stikstof: Er moet zo snel mogelijk een oplossing komen voor de stikstofcrisis en uitvoering worden gegeven aan het stikstofvonnis. De meeste fractievoorzitters willen dit, maar over de invulling hiervan bestaan grote verschillen.

Klimaat: Om te voldoen aan het Urgenda-vonnis zijn er op korte termijn maatregelen nodig die tevens een belangrijke stap richting een grotere oplossing zijn. Mogelijkheden zijn onder meer een isolatieprogramma voor woningen en panden en de sluiting van één of meer kolencentrales.

Bouwimpuls en vergroten duurzaamheid en leefbaarheid: Het woningtekort is ook door veel fractievoorzitters als urgente uitdaging benoemd, waarbij een oplossing voor de stikstofcrisis een randvoorwaarde is. Een bouwimpuls moet gecombineerd worden met investeringen in bijvoorbeeld het ov en warmtenet.

Onevenwichtigheid arbeidsmarkt: Het aanpakken van onevenwichtigheden in de arbeidsmarkt is een ander urgent thema. Over de oplossing en aanpak is al brede politieke consensus. De onderkant van de arbeidsmarkt moet beschermd worden via bijvoorbeeld het beter reguleren van flexwerk en via vaste contracten.

Blijvende aanpak pandemie: De coronacrisis heeft kwetsbaarheden in ons zorgstelsel blootgelegd die aangepakt moeten worden zodat Nederland een nieuwe golf of andere pandemie het hoofd kan bieden. Er kan bijvoorbeeld worden gedacht aan een betere samenwerking in de zorgketen en het verminderen van de afhankelijkheid van zorgmateriaal en medicijnen in Europees verband.

Vereenvoudigen of afschaffen van het toeslagenstelsel: Alle fractievoorzitters zijn het erover eens dat het huidige toeslagenstelsel onhoudbaar is. Dit is aan het licht gekomen door de toeslagenaffaire. De partijen verschillen echter nog in hoe ze de oplossing voor zich zien.

Naar verwachting stelt de Tweede Kamer haar morgen 23.06.2021 opnieuw aan als informateur. Zij zal dan VVD-leider Rutte en D66-leider Kaag begeleiden, die binnen een paar weken een aanzet tot een regeerakkoord moeten gaan schrijven.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is 1920x1080a.jpg

Informateur Mariette Hamer biedt haar eindverslag aan Tweede Kamervoorzitter Vera Bergkamp aan. Het werk duurde een paar weken langer dan gepland, omdat de informatie zeer moeizaam verliep. © ANP

Rutte: “Ik denk dat dit een goede processtap is, gegeven hoe de kaarten erbij liggen.” Kaag heeft ook al ‘ja’ gezegd op het voorstel van de informateur.

De informateur heeft vanmiddag haar eindverslag overhandigd aan Tweede Kamervoorzitter Bergkamp. Ze concludeert dat er zes partijen zijn die bereid zijn om door te praten over een regeringscoalitie: VVD, D66, CDA, PvdA, GroenLinks en ChristenUnie. Maar door onderlinge blokkades is het op dit moment onmogelijk om een meerderheidscombinatie te vormen.

De formerende partijen hadden te veel ‘koudwatervrees’ om tot inhoudelijker verkenning of zelfs onderhandelingen te komen. Dat heeft informateur Mariëtte Hamer gezegd in een toelichting aan de pers op haar eindverslag over de verkenningsfase van de formatie. 

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is 2e%2Bkamer%2B2021%2Bformatie.jpg

,,Een kabinetsformatie is altijd behoedzaam aftasten, zelden een romantische aangelegenheid. Maar ik verwacht dat er ruimte gaat ontstaan’’, aldus Hamer. 

Ze sprak van een ‘grillig verloop van de formatie’. Toch zegt Hamer dat er vooruitgang is geboekt. ,,We zijn van 18 partijen terug naar 6 gegaan van mogelijke coalitiepartijen.” Ze verwijst daarmee naar VVD, D66, CDA, PvdA, GroenLinks en ChristenUnie. 

Volgens Hamer waren de ‘kruitdampen van de vorige periode’ aanvankelijk ‘nog niet opgetrokken’. Na de mislukte verkenning door de uitgelekte stukken (‘Pieter Omtzigt: functie elders’) had er volgens haar een soort ‘ontploffing plaatsgevonden’. ,,De politieke verdeeldheid was nog steeds erg groot, er was schade ontstaan tussen partijen die gerepareerd moest worden.”

Lees ook;

Hamer in eindverslag: VVD en D66 zijn aan zet, ‘heel goed plan’ volgens Rutte

De politieke verdeeld­heid was nog steeds erg groot, er was schade ontstaan tussen partijen die gerepa­reerd moest worden, aldus Mariëtte Hamer.

Verschuivingen

Hamer ziet toch dat er kleine verschuivingen hebben plaatsgevonden. Via de ‘de inhoud’ vond ze naar eigen zeggen een weg. Daarop vonden kleine verschuivingen plaats: D66 sloot ChristenUnie niet ronduit uit, terwijl Gert-Jan Segers eerder niets meer met een VVD onder Mark Rutte van doen wilde hebben, maar kabinetsdeelname nu niet meer uitsluit. Ook het CDA vond zich uiteindelijk bereid om –eventueel- met PvdA of GroenLinks te gaan onderhandelen, zo blijkt uit haar verslag.

De informateur zet de blokkades in haar verslag nog een keer op een rijtje: VVD en CDA willen niet met twee linkse partijen, PvdA en GroenLinks houden elkaar vast en D66 wil vanwege de verschillende standpunten over medisch-ethische kwesties niet meer met de ChristenUnie in zee. Er is wat dat betreft sprake van een patstelling.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is 2e%2Bkamer%2B2021%2Bformatie%2B%25287%2529.jpg

Verantwoordelijkheid nemen

Het idee is nu dat Rutte en Kaag de verantwoordelijkheid nemen. Zij zijn “beiden winnaars van de verkiezingen” en moeten wat Hamer betreft over hun onderlinge verschillen heenstappen. Bij het opstellen van een “document op hoofdlijnen” moeten ze ook kijken naar de ideeën van de andere vier. Die kunnen dan op basis van het plan bekijken of ze mee willen werken aan de uitvoering.

Rutte en Kaag hebben Hamer gevraagd om hen te begeleiden, omdat zij als informateur de afgelopen zes weken de gesprekken met iedereen heeft gevoerd. De Tweede Kamer zal daar morgen 23.06.2021 in een debat over het eindverslag mee instemmen.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is 2e%2Bkamer%2B2021%2Bformatie%2B%25285%2529.jpg

Tot rust komen

De leiders van VVD en D66 moeten hun stuk binnen een paar weken afhebben. Daarna wil Hamer een pauze van een paar weken inlassen, waarin iedereen tot rust kan komen. De onderhandelingen over de vorming van een meerderheidscoalitie kunnen dan half augustus beginnen, stelt ze.

Door de toon in de gesprekken heeft ze er vertrouwen in dat andere partijen bereid zijn zich aan te sluiten. Alle zes hebben de bereidheid getoond om mee te regeren. Maar tot nu toe is er sprake van ‘koudwatervrees’. Die kan volgens Hamer zeker overwonnen worden, want wat betreft de inhoud zijn er veel overeenkomsten, heeft ze steeds gemerkt.

Hamer was zes weken informateur. Zij kreeg op 12 mei 2021 de opdracht om overeenstemming te zoeken over een herstel- en transitieplan en een inventarisatie te maken van grote problemen die snel moeten worden aangepakt. Dat deel van de opdracht is geslaagd, zegt de informateur. Zo is iedereen het erover eens dat stikstof en het woningentekort urgente problemen zijn.

Voortgang formatie vertraagd

Traag komt er voortgang in de kabinetsformatie. Het lijkt erop dat VVD-leider Mark Rutte en D66-leider Sigrid Kaag een ‘basisdocument’ gaan opstellen en een vloertje leggen onder een Regeerakkoord voor een kabinet van nog onbekende signatuur.

Ze krijgen ongeveer twee weken voor hun werkstuk. Een concept-Regeerakkoord mag het niet heten, dat is veel te sterk uitgedrukt. Zelfs een ‘proeve van een Regeerakkoord’ gaat te ver. Het is slechts een poging om inhoudelijke zaken te bespreken, terwijl de impasse voortduurt over de vraag: wie met wie?

Druk neemt toe

Kaag is onervaren in het formatiespel. Misschien maakte ze een foutje. Maar waarschijnlijker is dat ze de druk voelde toenemen.

Vervroegde verkiezingen zijn nog lang niet aan de orde, maar de tijd tikt gestaag door en Rutte lijkt daar beter tegen bestand dan Kaag. Op 17 maart, net op het goede moment, piekte D66 in de kiezersgunst: 24 zetels. Twijfelachtig of Kaag dat bij vervroegde verkiezingen kan herhalen.

De VVD daarentegen was op 17 maart al maandenlang stabiel boven de 30 zetels. In de laatste peilingen van Maurice de Hond levert D66 al een paar zetels in, terwijl de VVD er eentje wint.

Rutte beter gehumeurd dan Kaag

Daar staat tegenover dat Ruttes belangrijkste bondgenoot, het CDA van Hoekstra, zwaar klop kan krijgen. Volgens De Hond zou het CDA van 15 naar 6 zetels achteruitkachelen. Dat legt een tijdbom onder Rutte IV. Kaag kan Rutte dat fijntjes onder de neus wrijven. Maar omgekeerd zal Rutte Kaag met een vals glimlachje erop attenderen dat vervroegde verkiezingen een verdere verrechtsing van het electoraat betekenen. De kleine nieuwkomers ter rechterzijde (BBB, JA21) krijgen volgens De Hond vleugels. ‘En dat wil jij niet, Sigrid.’

Maandag 21 juni zat Kaag in Luxemburg om over Wit-Rusland en Hongarije te praten. Rutte zat ’s avonds met zijn Noord-Macedonische ambtgenoot Zoran Zaev in de Amsterdam-Arena om Oranje met 3-0 te zien winnen. Wat dat betreft, is Rutte vandaag waarschijnlijk beter gehumeurd dan Kaag.

Meer: kabinetsformatie 2021

Meer: Op weg naar een nieuw kabinet | NOS

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 39 – verkenningsronde 21.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 38 – tussenstand verkenningsronde 20.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 37 – verkenningsronde 18.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 36 – tussenstand verkenningsronde 17.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 35 – tussenstand verkenningsronde 16.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 34 – verkenningsronde 15.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 33 – verkenningsronde 14.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 32 – verkenningsronde 11.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 31 – verkenningsronde 10.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 30 – verkenningsronde 09.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 29 – verkenningsronde 08.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 28 – verkenningsronde 07.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 27 – verkenningsronde 04.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 26 – verkenningsronde 03.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 25 – verkenningsronde 02.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 24 – verkenningsronde 01.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 23 – verkenningsronde 31.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 22 – tussenstand verkenningsronde 28.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 21 – verkenningsronde 27.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 20 – verkenningsronde 26.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 19 – de verkenningsronde gaat een nieuwe fase in !!!

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 18 – tussenstand verkenningsronde 20.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 17 – verkenningsronde Jongeren en Kunst/Cultuursector 20.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 16 – verkenningsronde grote partijen 18.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 15 – verkenningsronde kleine partijen 17.05.2021

Zie ookOp weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 14 – start verkenningsronde met Informateur Mariëtte Hamer vanaf 17.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 13 – Debat 12.05.2021 en benoeming nieuwe Informateur Mariëtte Hamer

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 12 – vanaf 10.05.2021 weer op weg

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 11 – op weg naar de inhoudelijke formatie

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 10 – verkenningsronde vertraagd

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 9 – verkenningsronde vanaf 25.04.2021 weer verder

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 8 – verkenningsronde 20.04.2021 en 21.04.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 7 – volgende verkenningsronde vanaf 19.04.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 6 – volgende verkenningsronde vanaf 13.04.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 5 – nieuwe start verkenningsronde vanaf 08.04.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 4 – voortgangsoverleg 06.04.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 3 – Debat 31.03.2021– 01.04.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 2

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 1

Zie ook: Aftrap Verkiezingen 2e kamer op 17 maart 2021 – op weg naar de uitslag

lees ook: Zo zien Hamers contouren van een nieuw regeerakkoord eruit NU 22.06.2021

lees: Trage formatie komt Rutte heel goed uit Elsevier 22.06.2021

lees: Premier België: lange formatie creëert beeld onbestuurbaarheid MSN 22.06.2021

lees: Hamer hoopte tevergeefs op romantiek: ‘Partijen hebben koudwatervrees’ AD 22.06.2021

lees: Informateur Hamer over formatie: ik hoop dat koudwatervrees van partijen verdwijnt RTL 22.06.2021

lees: Informateur Hamer over formatie: ik hoop dat koudwatervrees van partijen verdwijnt MSN 22.06.2021

lees: D66 en VVD moeten ‘vrolijkheid’ terugbrengen in formatie MSN 22.06.2021

lees: Rutte hoopt met Kaag basis te kunnen leggen voor regeerakkoord MSN 22.06.2021

lees: Hamer in eindverslag: VVD en D66 zijn aan zet, ‘heel goed plan’ volgens Rutte AD 22.06.2021

lees: Hamer: formatie-onderhandelingen kunnen half augustus beginnen NOS 22.06.2021

lees: Informateur Hamer zet Rutte en Kaag aan het werk; half augustus begin van echte onderhandelingen Trouw 22.06.2021

lees: Hamer in eindverslag: coalitieonderhandelingen moeten half augustus beginnen Telegraaf 22.06.2021

lees: VVD en D66 zijn aan zet, aldus informateur Hamer in haar eindverslag – half augustus moet de formatie écht beginnen MSN 22.06.2021

lees: Hamer: coalitieonderhandelingen moeten half augustus beginnen MSN 22.06.2021

lees: Informateur Hamer: half augustus beginnen met coalitieonderhandelingen RTL 22.06.2021

lees: Opdracht Hamer mislukt, Rutte en Kaag beginnen alvast aan regeerakkoord NU 22.06.2021

lees: Opdracht Hamer mislukt, Rutte en Kaag beginnen alvast aan regeerakkoord MSN 22.06.2021

lees: VVD en D66 zijn aan zet, aldus informateur Hamer in haar eindverslag BI 22.06.2021

lees: Informateur Hamer biedt eindverslag aan Tweede Kamer aan AD 22.06.2021

lees: Informateur Hamer biedt eindverslag aan Tweede Kamer aan Telegraaf 22.06.2021

lees: Informateur Hamer biedt eindverslag aan Tweede Kamer aan MSN 22.06.2021

lees: Informateur Hamer is klaar met opdracht en biedt Kamer eindverslag aan MSN 22.06.2021

lees: Informateur Hamer is klaar met opdracht en biedt Kamer eindverslag aan NU 22.06.2021

lees: Informateur doet noodgreep, ‘enthousiasme nu ver te zoeken’ NOS 22.06.2021

lees: Formatie zit bomvol blokkades: hoe moet het nu verder? MSN 22.06.2021

lees: Formatie zit bomvol blokkades: hoe moet het nu verder? NU 22.06.2021

juni 22, 2021 - Posted by | Uncategorized

1 reactie

  1. […] Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 40 – eindverslag verke… […]

    Pingback door Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 42 – tussenstand onderhandelingsronde 29.06.2021 « Debat in de Digitale Hofstad | juni 29, 2021


Sorry, the comment form is closed at this time.

%d bloggers liken dit: