Debat in de Digitale Hofstad

Stemmen uit de Haagse Wijken

De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 23 – nasleep

Telegraaf 21.10.2020

Explosieve Memo genegeerd

De Top van de Belastingdienst en het ministerie van Financiën negeerde drie jaar geleden een memo van een Ambtenaar die waarschuwde voor de “ontoelaatbare handelwijze” rondom de kinderopvangtoeslag, blijkt dinsdag 20.10.2020 uit een brief van staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Financiën) aan de Tweede Kamer.

Naar schatting heeft de Belastingdienst bijna 30.000 mensen onterecht als fraudeur bestempeld. Deze mensen moesten tienduizenden euro’s aan kinderopvangtoeslag terugbetalen. Velen van hen raakten in grote financiële problemen.

Druk nam toe

Onder druk van Tweede Kamerleden en door berichtgeving in de media is in de afgelopen twee jaar meer duidelijk geworden over de grote gevolgen van de ontspoorde jacht op fraudeurs bij de Belastingdienst. Het kabinet probeert de kwestie af te wikkelen, maar de uitbetaling van de compensatie verloopt zeer moeizaam. De vertraging leidt tot moedeloze reacties in de Tweede Kamer.

Tweede Kamerleden zijn niet te spreken over de compensatieregeling voor gedupeerde ouders door de Belastingdienst. De hersteloperatie komt maar niet op gang, terwijl mensen al jaren in de financiële problemen zitten.

Dit jaar verwacht het kabinet driehonderd tot zeshonderd gedupeerde gezinnen te helpen. “In dit tempo doen we er honderd jaar over”, reageerde Kamerlid Omtzigt gefrustreerd.

De feiten op een rijtje !!

Kortom, er is een zeer explosief intern document opgedoken in de toeslagenaffaire, dat de top van het ministerie van Financiën en de Belastingdienst opnieuw in grote verlegenheid brengt.

Al in maart 2017 adviseerde de eigen expert aan het hoogste management van Toeslagen van de Belastingdienst om een groep van 300 gedupeerde ouders compensatie te geven vanwege het ‘laakbare’ handelen van de dienst bij de stopzetting van toeslagen.

De ambtelijke top van de Belastingdienst kwam vorig jaar juni achter het bestaan van het zeer kritische memo. Maar het werd daarna niet aan de Tweede Kamer gegeven, of de commissie-Donner, die moest adviseren over een oplossing in de Eindhovense zaak én andere zaken waarin tienduizenden mensen in grote problemen kwamen.

Ontspoorde fraudejacht

Het document was tot dinsdag 20.10.2020 ook niet verstrekt aan de Parlementaire Onderzoekscommissie Kinderopvangtoeslag (POK), die alle stukken vorderde van ministeries, ook stukken aan de ambtelijke leiding. Staatssecretaris Van Huffelen zegt in een Kamerbrief dat het memo niet viel onder het verzoek van de POK. Volgens Financiën wordt het Managementteam Toeslagen niet gezien als ambtelijke top.

De POK gaat volgende maand getuigen horen over de ontspoorde fraudejacht, die tienduizenden ouders in grote financiële problemen bracht. Van Huffelen stelt dat met de ‘zeer kritische reflectie’ in het memo wordt bevestigd dat onvoldoende is geluisterd naar kritiek van medewerkers.

Lees ook:

Woede in Kamer over trage afhandeling toeslagenaffaire: ‘Grof schandaal’

In het nu opgedoken memo wordt juridisch gehakt gemaakt van het optreden van de Belastingdienst. Het gaat om stopzetting van toeslagen bij ouders rond een gastouderbureau in Eindhoven in 2014 en de terugvorderingen van tienduizenden euro’s die daarna volgden.

De ambtenaar drong er toen al op aan om klachten gegrond te verklaren en compensatie te bieden aan gedupeerden, omdat de dienst rechtsbescherming niet serieus had genomen. Er was onzorgvuldig gehandeld, beslissingen waren niet goed gemotiveerd, er werd niet goed met bewijs omgesprongen, en toch werden de betrokken burgers willens en wetens jaren het bos in gestuurd in juridische procedures.

Vernietigend rapport

Het advies van de ambtelijk expert – die erop moest toezien dat Toeslagen zich aan de wet hield en burgers netjes behandelde –  kwam op het bordje van de hoogste ambtelijke leiding van Toeslagen. Het werd vervolgens genegeerd.

Daarmee werd afgeweken van een eerdere ‘afspraak’ met dat MT Toeslagen, dat het beleid zou worden aangepast na een kritische uitspraak van de Raad van State. Het interne advies werd opgesteld voor de Nationale Ombudsman, die later dat jaar een vernietigend rapport zou uitbrengen waarmee daarna ook weinig werd gedaan.

Lees ook:

Compensatie gedupeerden toeslagenaffaire komt voorzichtig op gang

Het memo werd pas op dinsdag 20.10.2020 openbaar, na vragen van CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt. Die vraagt al tijden om opheldering. Hij noemt het ‘onvoorstelbaar’ dat het memo niet eerder is opgedoken na alle vragen van Kamer en van de pers, en ‘onbestaanbaar ‘dat het niet aan de parlementaire onderzoekscommissie is gegeven.

“Als ze drie jaar geleden naar de eigen expertcommiss hadden geluisterd, dan hadden ze zichzelf enorm veel ellende bespaard. En de ouders ook. Dan waren ze toen al begonnen met een oplossing, voor deze groep ouders, en anderen. Drie jaar lang wist men dus al van de hoed en de rand.”

Schaduwboekhouding

Dat dit memo over ‘laakbaar’ handelen bestond, bleek pas vorige week, toen een intern, geheim feitenrelaas van juni vorig jaar alsnog naar de Kamer werbosmand gestuurd. Uit dat feitenrelaas bleek dat ook de nieuwe ambtelijke top van de Belastingdienst vorig juni wist dat de fouten bij het onderzoek in Eindhoven nog groter waren dan men wilde toegeven.

Ook kinderen dupe van toeslagenaffaire

De toeslagenaffaire bij de Belastingdienst raakte niet alleen duizenden ouders, maar ook hun kinderen.

In dat document staat dat de Belastingdienst destijds een schaduwboekhouding voerde. Positieve bevindingen werden – in strijd met de controleregels van de Belastingdienst – buiten het onderzoek gehouden.

Toeslagen werden stopgezet, volgens een controlemedewerker omdat ‘we hoopten dat bij de opvraag van gegevens bij de ouders zou blijken dat het gastouderbureau een instelling was die fraude organiseerde’. Zo moest bewijs gevonden worden dat er iets mis was – bewijs dat tot die tijd ontbrak.

Trage compensatie gedupeerden

Hoewel de bevindingen uit het memo zijn gedeeld met de hoogste leidinggevenden bij Toeslagen, werden de rechtszaken tegen de gedupeerde ouders en het gastouderbureau sindsdien doorgezet. Het duurde tot eind vorig jaar voordat deze eerste groep ouders, onder druk van een steeds kritischer Tweede Kamer, een vergoeding kregen.

De affaire rond het gastouderbureau uit Eindhoven staat centraal in de toeslagenaffaire. Onthullingen van RTL Nieuws en Trouw toonden aan dat de Belastingdienst in deze en tal van andere zaken ver buiten haar boekje ging.

Inmiddels schat staatssecretaris Van Huffelen het aantal gedupeerden op zeker 26.000, en heeft de regering 500 miljoen euro uitgetrokken om hen te compenseren. Die compensatie komt zeer traag op gang, zo bleek vorige week, en de Tweede Kamer was daar zeer kritisch op.

De leden van de fractie van D66 vragen verder de Kamer snel en zorgvuldig te informeren over de wijze waarop er in de praktijk met het proportioneel terugvorderen wordt omgegaan. Deze leden vragen om de Kamer te informeren als de opsomming waarin wel/niet sprake is van bijzondere omstandigheden wordt aangepast.

Deze vragen kunnen bevestigend worden beantwoord. Als (nader) beleid wordt geformuleerd betreffende bijzondere omstandigheden wordt uw Kamer daarover vanzelfsprekend geïnformeerd.

Belastingdienst en Toeslagen krijgen eigen inspectie

De Belastingdienst, Toeslagen en de Douane krijgen hun eigen inspectie. Dat heeft het kabinet vrijdag bekendgemaakt. Uit advies van externe experts blijkt dat „zwaar toezicht” in de vorm van een inspectie nodig is. De inspectie moet eind volgend jaar zijn opgericht en van start kunnen.

De verantwoordelijke staatssecretarissen Hans Vijlbrief en Alexandra van Huffelen zeiden al eerder dat extern toezicht op de Belastingdienst een goed idee was. Bij de Belastingdienst en de afdelingen Toeslagen en Douane ging het nodige mis de afgelopen tijd, zoals de toeslagenaffaire en het overtreden van privacywetten. Het kabinet moest meerdere keren ingrijpen. De oprichting van de inspectie moet ook voorkomen dat allerlei commissies onderzoek moeten doen naar problemen bij de organisaties.

Commissie Werkelijke schade

De leden van de fractie van het CDA vragen een toelichting op welke wijze bij de aanvullende compensatie voor de werkelijke schade rekening gehouden wordt met de volgende zaken:

  • De enorme terugvorderingen hebben geleid tot betalingsproblemen bij de Belastingdienst (blauw) die boetes en dwangbevelen heeft opgelegd. Worden die ook vergoed?
  • De enorme terugvorderingen hebben geleid tot betalingsproblemen andere schuldeisers, die incassokosten in rekening gebracht hebben.
  • De stress heeft geleid tot ziekte en inkomensverlies.
  • De kinderen hebben psychische schade opgelopen door stress en ruzie van ouders, die wanhopig waren door geldproblemen.
  • De ouders konden medische behandelingen niet ondergaan omdat zij het eigen risico niet konden betalen en hebben daardoor permanente gezondheidsschade opgelopen.
  • De ouders konden de zorgverzekering niet betalen en moesten de hogere bestuurlijke premie jarenlang betalen.
  • De ouders konden de huur niet betalen en zijn het huis uitgezet.
  • De ouders konden gas of water niet betalen en dat is afgesloten.

De Commissie Werkelijke Schade is ingesteld om uitgaande van de persoonlijke situatie van de ouder en de door hem aangedragen schadeposten een advies uit te brengen over het bedrag dat de ouder aanvullend zou kunnen ontvangen. Bovenstaande voorbeelden kunnen onderdeel zijn van de schade die een ouder aangeeft. Het is daarbij aan de Commissie op welke wijze zij in een individuele situatie, gegeven de kaders, rekening houdt met de door de leden genoemde voorbeelden.

Telegraaf 27.10.2020

Commissie Bosman

Een commissie uit de Tweede Kamer begint eind deze maand met hoorzittingen om de problemen bij uitvoeringsorganisaties te onderzoeken. De commissie, onder voorzitterschap van VVD’er Bosman, wil in kaart brengen hoe het UWV, de Belastingdienst en het CBR functioneren. Aanleiding voor het onderzoek zijn de vele missers bij de uitvoering van wetten.

De commissie onderzoekt ook de rol van de Kamer zelf. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om de invloed van politieke wensen die in de praktijk nauwelijks uitvoerbaar blijken te zijn.

De parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag moet duidelijk maken waarom het zo vreselijk fout is gelopen bij de fraudeaanpak van de Toeslagen. De nadruk ligt vooral op de betrokkenheid van (oud-)ministers, staatssecretarissen en hoge ambtenaren. Met name die laatste groep bleef lang buiten schot. De uitkomst moet er vooral voor zorgen dat gedupeerden de erkenning krijgen dat zij niets fout hebben gedaan.

De commissie, bestaande uit acht Tweede Kamerleden onder leiding van CDA’er Chris van Dam, heeft zich de afgelopen zomer in stilte voorbereid en wil nog voor de Kerst met een eindrapport te komen.

Op 16 november 2020 beginnen de verhoren. Onder anderen premier Mark Rutte, minister Wopke Hoekstra (Financiën) en PvdA-leider en oud-minister van Sociale Zaken Lodewijk Asscher worden onder ede gehoord.

Kamerleden en ambtenaren

Voor het horen van betrokkenen zijn drie weken uitgetrokken met steeds twee hoorzittingen per week. De afgelopen maanden heeft de commissie achter de schermen al tientallen gesprekken gevoerd en nu komen er dus openbare hoorzittingen. De commissie heeft die gepland met veertig mensen, onder wie ambtenaren van ministeries, werknemers van uitvoeringsorganisaties, belangenverenigingen en Tweede Kamerleden.

De eerste sessie is op maandag 26 oktober 2020. Uitgenodigd zijn die dag onder anderen de Nationale ombudsman en vertegenwoordigers van vakbond CNV en het Sociaal en Cultureel Planbureau.

Rapport voor de verkiezingen

Het is geen parlementaire enquête, dus mensen zijn niet verplicht om te verschijnen en onder ede een verklaring af te leggen. Maar volgens voorzitter Bosman heeft niemand geweigerd te komen.

Het is de bedoeling dat de commissie in februari 2021 een eindrapport uitbrengt, dus kort voor de verkiezingen van 17 maart 2021. De nieuwe Kamer kan dan over de aanbevelingen spreken.

dossier: Kinderopvangtoeslag Trouw

lees: brief 2e kamer verzoek om memo tijdens ao 15 oktober 20.10.2020

lees: bijlage 1 vaktechnisch memo maart 2017

lees: bijlage 2 tekst notitie juni 2019

lees: regeling CAF 11 en_vergelijkbare (CAF-)zaken_en Verzamelbesluit Toeslagen (Kamerstuk 31066-696)

lees: kamerbrief en beantwoording feitelijk vragen over de fraudesignaleringsvoorziening fsv bij de belastingdienst 13.10.2020

lees: bijlage 1 antwoorden op feitelijke vragen

lees: bijlage 2 concept plan van aanpak

Lees: aanbiedingsbrief tk voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag 29.09.2020

Lees: bijlage 0 derde voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag

Lees: bijlage 1 bcg rapport

Lees: bijlage 2 oudermanifest

Lees: bijlage 3 brief met reactie op oudermanifest

Lees: bijlage 4 brief aan nationale ombudsman 16 juni 2020 monitoring

Lees: bijlage 5 lijst 1 toezeggingen afgerond

Lees: bijlage 6 lijst 2 toezeggingen lopend

Lees: bijlage 7 lijst 3 moties afgerond

Lees: bijlage 8 lijst 4 moties lopend

Lees: bijlage 9 antwoorden kamervragen omtzigt bijlage 1 verklaring van vernietiging 2017 vraag 11

Lees: Bijlage 9A Antwoorden Kamervragen Omtzigt vernietigde dossiers

Lees: bijlage 10 antwoorden kamervragen omtzigt-bijlage 2 verklaring van vernietiging 2018 vraag 11

Lees: bijlage 11 antwoorden kamervragen omtzigt bijlage 3 opdracht belastingen vraag 12

Lees: bijlage 12 antwoorden kamervragen snels

Lees: bijlage 13 antwoorden kamervragen snels bijlage notities vraag 11

Zie ook: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 22 – nasleep

Zie: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 21 – nasleep

Zie ook: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 20 – nasleep

Zie dan ook: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 19 – nasleep

Zie verder ook: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 18 – nasleep

Zie ook: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 17 – nasleep – Parlementaire ondervraging

Zie dan ook: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 16 – nasleep rapport commissie Donner

Zie verder ook: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 15 – nasleep rapport commissie Donner

Zie nog meer: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 14 – nasleep rapport commissie Donner

Zie ook nog: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 13 – nasleep rapport commissie Donner

Zie dan ook: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 12 – nasleep rapport commissie Donner

Zie dan ook nog: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 11 – nasleep rapport commissie Donner

Zie verder ook nog: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 10 – rapport commissie Donner

Zie dan ook: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 9

Zie verder ook: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 8

Zie  verder dan ook nog: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) en het verdere gedonder met de belastingdienst – deel 7

En zie dan ook: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) en het verdere gedonder met de belastingdienst – deel 6

Zie dan ook nog verder: Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) en het verdere gedonder met de belastingdienst – deel 5 – commissie Donner

Zie verder dan ook: Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) en het verdere gedonder met de belastingdienst – deel 4 – commissie Donner

en zie dan ook nog: Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) en het verdere gedonder met de belastingdienst – deel 3

en zie verder dan ook: Voorheen Staatssecretaris Eric Wiebes VVD en staatssecretaris Menno Snel (Financiën) het Gedonder met de belastingdienst – deel 2

en verder zie dan ook nog: Staatssecretaris Eric Wiebes VVD en het Gedonder met de belastingdienst deel 1

Belastingdienst en Toeslagen krijgen eigen inspectie

Telegraaf 06.11.2020 De Belastingdienst, Toeslagen en de Douane krijgen hun eigen inspectie. Dat heeft het kabinet vrijdag bekendgemaakt. Uit advies van externe experts blijkt dat „zwaar toezicht” in de vorm van een inspectie nodig is. De inspectie moet eind volgend jaar zijn opgericht en van start kunnen.

De verantwoordelijke staatssecretarissen Hans Vijlbrief en Alexandra van Huffelen zeiden al eerder dat extern toezicht op de Belastingdienst een goed idee was. Bij de Belastingdienst en de afdelingen Toeslagen en Douane ging het nodige mis de afgelopen tijd, zoals de toeslagenaffaire en het overtreden van privacywetten. Het kabinet moest meerdere keren ingrijpen. De oprichting van de inspectie moet ook voorkomen dat allerlei commissies onderzoek moeten doen naar problemen bij de organisaties.

„Met het besluit om te komen tot een oprichting van een eigen inspectie voor de domeinen belastingen, toeslagen en douane, zetten we een belangrijke stap in het borgen van de kwaliteit van onze dienstverlening en het herwinnen van vertrouwen van burgers en medewerkers”, zeggen de bewindspersonen.

Het oprichten van de inspectie zal begin volgend jaar moeten beginnen. Binnen vijf jaar moet worden gekeken of zo’n inspecteur nog nodig is. De inspectie neemt „de taakformulering, de sturing en de continuïteit en de kwaliteit van de uitvoering” onder de loep.

BEKIJK MEER VAN; overheid belastingen Belastingdienst Toeslagen Douane

Negenduizend gedupeerden toeslagenaffaire krijgen voorschot van 750 euro

NU 03.11.2020 Bijna negenduizend ouders die zich voor 1 november bij de Belastingdienst hebben gemeld, omdat ze vermoeden in de toeslagenaffaire gedupeerd te zijn, krijgen een voorschot van 750 euro. Dat heeft staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Financiën) bekendgemaakt.

De compensatie van ouders die slachtoffer werden van de ontspoorde jacht op fraudeurs met de kinderopvangtoeslag verloopt moeizaam.

Door vertraging weten veel ouders nog niet of ze in aanmerking komen voor compensatie en wat voor bedrag ze kunnen verwachten.

Met de tegemoetkoming van 750 euro wil Van Huffelen tegemoetkomen aan de Kamerbreed gesteunde oproep van de SP om de gedupeerde ouders voor de feestdagen tegemoet te komen. “Het kabinet neemt toch ons voorstel over om de ouders van de toeslagenaffaire een kerstuitkering te geven”, schrijft SP-leider Lilian Marijnissen op Twitter. “Een tegemoetkoming voor het schandalig lange wachten op compensatie. Triest dat het nodig is, nu snel volledige compensatie voor alle ouders.”

Het gaat vermoedelijk om een derde van alle gedupeerden

Naar schatting heeft de Belastingdienst bijna 30.000 mensen onterecht als fraudeur bestempeld. Zij moesten tienduizenden euro’s aan kinderopvangtoeslag terugbetalen. Velen van hen raakten in grote financiële problemen.

De zaak kwam aan het licht door onderzoek van RTL Nieuws en dagblad Trouw. Onder druk van Tweede Kamerleden en door berichtgeving in de media is in de afgelopen twee jaar meer duidelijk geworden over de grote gevolgen van de ontspoorde jacht op fraudeurs bij de Belastingdienst.

De afwikkeling van de zaak verloopt zeer moeizaam

Het kabinet probeert de kwestie af te wikkelen, maar de uitbetaling van de compensatie verloopt zeer moeizaam. De vertraging leidt tot moedeloze reacties in de Tweede Kamer. Dit jaar verwacht het kabinet driehonderd tot zeshonderd gedupeerde gezinnen te helpen.

Uit een onlangs gelekte memo is gebleken dat de top van de Belastingdienst en het ministerie van Financiën drie jaar geleden de waarschuwing van een ambtenaar hebben genegeerd. Deze ambtenaar sprak toen van een “ontoelaatbare handelwijze” rondom de kinderopvangtoeslag.

Lees meer over: Politiek Toeslagen

Deel toeslagengedupeerden krijgt 750 euro voor de feestdagen

NOS 03.11.2020 Zo’n 9000 ouders uit de toeslagenaffaire krijgen voor de feestdagen een tegemoetkoming van 750 euro. Dat schrijft staatssecretaris Van Huffelen van Financiën aan de Tweede Kamer. Het gaat om ouders die zich voor 1 november hebben gemeld omdat ze vinden dat ze gedupeerd zijn door de Belastingdienst.

De compensatie van ouders die slachtoffer zijn geworden van de ontspoorde fraudejacht gaat langzaam. Daardoor weten veel ouders nog niet of ze in aanmerking komen en hoeveel ze krijgen.

De 750 euro komt bovenop eventuele compensatie of herstelbetalingen, schrijft Van Huffelen. “Wij geven deze tegemoetkoming omdat we het uiterst vervelend vinden dat ouders lang moeten wachten op een beoordeling, zeker in het licht van de verwachting dat zij al sneller geholpen zouden worden.”

Triest

De SP had in een motie gevraagd om een tegemoetkoming voor de feestdagen. “Mooi. Het kabinet neemt toch ons voorstel over om de ouders van de toeslagenaffaire een kerstuitkering te geven”, reageert SP-leider Marijnissen. “Een tegemoetkoming voor het schandalig lange wachten op compensatie. Triest dat het nodig is, nu snel volledige compensatie voor alle ouders.”

In totaal komen zo’n 30.000 mensen in aanmerking voor compensatie. Ze zijn door de Belastingdienst ten onrechte van fraude beschuldigd en sommigen moesten zoveel geld terugbetalen dat ze in financiële problemen kwamen.

BEKIJK OOK;

Kerstbonus voor wachtende toeslagouders

Telegraaf 03.11.2020 De gedupeerde toeslagouders, die nog altijd geen compensatie hebben gekregen, krijgen in afwachting daarvan een kerstbonus. Na een oproep van SP-Kamerleden Leijten en Alkaya heeft staatssecretaris Van Huffelen (Financiën) besloten 750 euro onder de kerstboom van de ouders te leggen.

Dat schrijft de D66-bewindsvrouw in een Kamerbrief. De kerstbonus is een extra tegemoetkoming en wordt niet verrekend met de compensatie de ouders krijgen. Van Huffelen stelt de bonus beschikbaar voor de ongeveer 9.000 ouders die zich tot nu toe als gedupeerden bij de Belastingdienst hebben gemeld. Dat daar mogelijk ouders bij zitten die eigenlijk geen recht op compensatie hebben, maar die nu wel een bonus opstrijken, neemt Van Huffelen op de koop toe.

De SP kwam ruim een maand geleden met de oproep voor een kerstbonus, nadat was gebleken dat de Belastingdienst dit jaar maar een paar honderd gedupeerde ouders in de toeslagenaffaire kan compenseren. De trage afhandeling zorgt voor ontzettend veel frustratie in de Tweede Kamer.

Ook Van Huffelen laat weten het ’uiterst vervelend te vinden’ dat de compensatie van toeslagouders zo lang duurt. Met de kerstbonus hoopt de staatssecretaris de ouders een klein beetje tegemoet te komen.

BEKIJK MEER VAN; overheidsbeleid overheid Van Huffelen Leijten Alkaya Den Haag

SP-leider Lilian Marijnissen riep het kabinet vlak na Prinsjesdag al op een gebaar te maken naar ouders in de toeslagenaffaire. Een Motie van SP-Kamerlid Renske Leijten wordt nu overgenomen, waardoor slachtoffers 750 euro wachtgeld krijgen. © ANP

Kerstuitkering van 750 euro voor slachtoffers toeslagenaffaire

AD 03.11.2020 Bijna 9000 ouders die zich hebben gemeld als slachtoffer van de toeslagenaffaire krijgen nog voor kerst ieder 750 euro op hun bankrekening. Het kabinet komt hen tegemoet omdat zij langer moeten wachten op compensatie dan gehoopt.

Een voorstel van de SP om de ouders op die manier toch nog een fijne kerst te bezorgen komt vanmiddag in stemming in de Tweede Kamer, maar wordt bij voorbaat overgenomen door staatssecretaris Alexandra van Huffelen van Financiën. Dat heeft zij zojuist laten weten.

Lees ook;

SP-Kamerlid Rense Leijten hoorde gisteravond al van het besluit en is ‘heel blij’, ook al had zij liever gezien dat er meer slachtoffers geholpen waren met de afhandeling van hun dossier.

,,Mensen handen liever gehoord dat hun zaak afgehandeld was, maar nu kunnen we tenminste zorgen dat december niet zo’n schrale maand wordt. Voor 750 euro kun je echt heel veel doen: een kerstboom kopen, een dinertje organiseren en er kan misschien zelfs nog wel een cadeautje van af. Al moeten mensen natuurlijk helemaal zelf weten hoe ze het geld besteden.”

Wachtgeld

Volgens het ministerie van Financiën hebben zich tot dusver bijna 9000 mensen gemeld voor compensatie. Zij krijgen nu ‘wachtgeld’. Daarnaast worden er 430 mensen met voorrang geholpen die in schrijnende situaties zitten: hun dossier wordt voor het einde van het jaar nog wel afgehandeld.

In totaal zijn naar schatting circa 26.000 mensen slachtoffer geworden van de kinderopvangtoeslagaffaire. Een groot deel van deze groep is echter nog altijd niet in beeld. Van de groep van 9000 ouders ontbreken soms een aantal gegevens, zoals bijvoorbeeld een bankrekeningnummer. Van Huffelen zegt zich ervoor te zullen inspannen dat die gegevens alsnog worden verkregen.

Schuldsanering

Niet alle ouders die de Belastingdienst in beeld heeft zullen het bedrag van 750 euro per se in handen krijgen. Een aantal van hen zit bijvoorbeeld in de schuldsanering en kan niet zomaar bij geld dat op hun rekening wordt gestort. Zij zijn afhankelijk van de bewindvoerder die aan hen is toegewezen. Van Huffelen zegt geen mogelijkheden te hebben om de wet te omzeilen en een eenmalige uitzondering te maken. Wel roept zij bewindvoerders op ‘in de geest te handelen met dit gebaar’ en zal zij ook met hen in gesprek gaan.

Toeslagencommissie: ‘Fijn als overheid erkent dat fout niet bij ouders ligt’

NU 27.10.2020 De parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag moet duidelijk maken waarom het zo vreselijk fout is gelopen bij de fraudeaanpak. De nadruk ligt vooral op de betrokkenheid van (oud-)ministers, staatssecretarissen en hoge ambtenaren. Met name die laatste groep bleef lang buiten schot. De uitkomst moet er vooral voor zorgen dat gedupeerden de erkenning krijgen dat zij niets fout hebben gedaan.

De commissie, bestaande uit acht Tweede Kamerleden onder leiding van CDA’er Chris van Dam, heeft zich de afgelopen zomer in stilte voorbereid en wil nog voor de Kerst met een eindrapport te komen.

Op 16 november beginnen de verhoren. Onder anderen premier Mark Rutte, minister Wopke Hoekstra (Financiën) en PvdA-leider en oud-minister van Sociale Zaken Lodewijk Asscher worden onder ede gehoord.

NU.nl sprak met Van Dam over de opdracht van de commissie.

U voelt zich als commissievoorzitter meer een detective dan politicus. Wat bedoelt u daarmee?
“We willen de feiten op een rijtje krijgen. We zijn eigenlijk apolitiek op zoek naar wat er nou al die tijd is gebeurd. Een politicus is vooral op zoek naar er iets van vinden. Dat doen wij niet.”

“Dat kost ons best moeite, want dat zijn we wel gewend. Maar onze taak is vragen naar wat de betrokkenheid van wie is en waarom het is gebeurd.”

Er zijn veel debatten geweest over en onderzoeken gedaan naar de toeslagenaffaire. Wat kan deze commissie toevoegen?
“Wij hebben de bevoegdheid om stukken in te vorderen en mensen onder ede te horen. Die heb je als politicus of journalist niet.”

“Een notitie legt bijvoorbeeld een bepaalde weg af in een ministerie. Je kunt dan inzien waarom een bepaald standpunt niet is gewijzigd of waarom er iets is toegevoegd. Dat heeft een enorme meerwaarde.”

“Neem bijvoorbeeld het wetsvoorstel om tot directe financiering te komen in de kinderopvangtoeslag. Daarmee zouden ouders geen voorschot meer krijgen, maar zou het geld direct naar de kinderopvang of het gastouderbureau gaan.”

“Met die wet is men jaren bezig geweest, maar die is op een gegeven moment weer ingetrokken. Voor ons is het heel erg interessant en belangrijk om te weten wie dat heeft besloten. Vooral omdat dit invloed heeft gehad op het bestaande beleid.”

Wordt dit vooral een zoektocht naar de achterliggende documenten?
“Nee. Het gaat over de reconstructie van waarom het beleid zo hard is geweest als er fraudevermoedens waren.”

“Wij hebben als Kamer nog nooit met hoge ambtenaren gesproken over de toeslagenaffaire. We hebben ook nog nooit met de politici gesproken nadat we eerst de dossiers hebben gelezen zodat we heel gericht vragen konden stellen.”

“Er zijn heel veel debatten geweest, maar je hebt als Kamerlid twee of drie minuten om je punt te maken en dan ga je door naar de volgende. Deze verhoren duren soms wel twee uur en zijn uitermate goed voorbereid.”

U gaat vooraanstaande politici ondervragen. Is dat politiek gevoelig?
“Het zal ongetwijfeld politiek gevoelig zijn, maar daar trekken wij ons niets van aan. Wij hebben gedegen gekeken welke documenten er zijn, welke vragen die oproepen en wie die vragen het best kunnen beantwoorden.”

“Natuurlijk zitten er politici bij die misschien in de verkiezingen een bepaalde rol gaan spelen. Maar daar hebben wij ons weinig van aangetrokken. De acht commissieleden hebben naar de feiten gekeken en naar wat nodig is. Daar ben ik trots op.”

Gaat u er van uit dat hier wetgeving uit voortkomt?
“Dat kan ik nu nog niet zeggen. Voor informatievoorziening voor de Kamer heb je geen wetswijziging nodig, eerder een mentaliteitswijziging.”

“Ik sluit nieuwe wetgeving natuurlijk niet uit, maar ik weet het nog niet. Wij maken een foto van de situatie. Het is dan aan de Kamer om te concluderen wat er nodig is.”

Wat hebben de gedupeerde ouders hier uiteindelijk aan?
“Wij spelen geen rol in de schadevergoeding. Dat is de prioriteit van die ouders, om uit de financiële problemen te komen.”

“Ik hoop wel heel erg dat het uiteindelijke rapport antwoorden zal geven op hoe dit nu zo vreselijk is misgelopen. Hoe is het mogelijk dat mensen riepen: ‘We verzuipen!’ en dat niemand heeft geluisterd? Het moet duidelijk worden dat dit niet aan hen lag, maar aan de overheid.”

“Kinderen zijn onnodig in armoede opgegroeid. Leg dat later als ouder maar eens uit. Dan is het fijn dat er een officiële erkenning is dat het niet aan jou heeft gelegen, maar dat het je is aangedaan. Daarin kunnen wij een belangrijke rol vervullen.”

“Wij maken een foto. Of andere mensen die in een album plakken of achter het raam hangen, is niet aan mij.”

Lees meer over: Politiek  Toeslagen

Commissie gaat Rutte en ministers onder ede horen over toeslagenaffaire

NU 27.10.2020 Onder anderen premier Mark Rutte, ministers Wopke Hoekstra, Eric Wiebes en Tamara van Ark en PvdA-leider Lodewijk Asscher worden onder ede gehoord over hun rol in de affaire met de kinderopvangtoeslag. Dat heeft de commissie die de parlementaire ondervraging hierover organiseert bekendgemaakt.

Asscher was in het vorige kabinet minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Wiebes was tussen 2014 en 2017 als staatssecretaris van Financiën verantwoordelijk voor de Belastingdienst. Ook de voorganger van Wiebes, Frans Weekers, wordt gehoord.

De commissie wil meer duidelijkheid over hoe de toeslagenaffaire zo uit de hand kon lopen.

Naar schatting heeft de Belastingdienst bijna 30.000 mensen onterecht als fraudeur bestempeld. Deze mensen moesten tienduizenden euro’s aan kinderopvangtoeslag terugbetalen. Velen van hen raakten in grote financiële problemen.

Affaire blijkt keer op keer groter dan gedacht

De zaak kwam aan het licht door onderzoek van RTL Nieuws en dagblad Trouw. Onder druk van Tweede Kamerleden en door berichtgeving in de media is in de afgelopen twee jaar meer duidelijk geworden over de grote gevolgen van de ontspoorde jacht op fraudeurs bij de Belastingdienst.

Het kabinet probeert de kwestie af te wikkelen, maar de uitbetaling van de compensatie verloopt zeer moeizaam. De vertraging leidt tot moedeloze reacties in de Tweede Kamer. Dit jaar verwacht het kabinet driehonderd tot zeshonderd gedupeerde gezinnen te helpen.

Uit een recent gelekte memo is gebleken dat de top van de Belastingdienst en het ministerie van Financiën drie jaar geleden een memo negeerden van een ambtenaar die waarschuwde voor de “ontoelaatbare handelwijze” rondom de kinderopvangtoeslag.

Lees meer over: Politiek  Toeslagen

 

Rutte, Hoekstra, Wiebes en Asscher op het matje over toeslagenaffaire

AD 27.10.2020 Een flink aantal politieke kopstukken, onder wie premier Rutte, moet op het matje komen bij de ondervragingscommissie over de toeslagenaffaire. Zij zullen onder ede worden gehoord. Naast Rutte gaat het om ministers Wopke Hoekstra (Financiën), Eric Wiebes (Economische Zaken) en Tamara van van Ark (Medische Zorg). Ook PvdA-leider en oud-minister Lodewijk Asscher moet opdagen, net als oud-staatssecretaris Menno Snel.

Dat heeft de commissie bekend gemaakt die de parlementaire ondervraging hierover organiseert. Het zijn allemaal politieke kopstukken die in het vorige kabinet mogelijk kennis hadden van de jacht op mensen die zouden frauderen met kinderopvangtoeslag. Achteraf bleek dat 20.000 Nederlanders door hun aanvraag voor toeslag in een financiële nachtmerrie belandden.

Lodewijk Asscher was in het vorige kabinet minister van Sociale Zaken en Eric Wiebes was tussen 2014 en 2017 als staatssecretaris van Financiën verantwoordelijk voor de Belastingdienst. Ook de voorganger van Wiebes, Frans Weekers, wordt onder ede gehoord door de commissie.

Wie wist wat?

De commissie wil meer duidelijkheid over hoe de toeslagenaffaire zo uit de hand kon lopen. Duizenden gedupeerden die kinderopvangtoeslag ontvingen, werden slachtoffer van de ontspoorde fraudejacht van de Belastingdienst.

Inmiddels is bekend dat Asscher (PvdA) en Wiebes (VVD) al in 2014 stukken moeten hebben gekregen waaruit bleek dat mensen door de fraudejacht in grote problemen kwamen. Wat wisten zij? Bovendien had Asscher toen wetgeving in de maak die verdere ontsporing had kunnen voorkomen. Dit voorstel werd echter nooit bij de Kamer ingediend. Hoe kan dat?

‘Zij moeten de waarheid spreken’

De verhoren van de parlementaire commissie beginnen op maandag 16 november. De (oud-)politici worden op 23, 25 en 26 november gehoord. Als laatste is premier Rutte aan de beurt. Hij wordt op 26 november om 13.00 uur in het bankje voor de commissie verwacht. ,,Ze moeten de waarheid spreken, ze moeten verklaren’’, zegt CDA-Kamerlid en commissievoorzitter Chris van Dam.

De commissie heeft deels dezelfde rechten en mogelijkheden als een commissie die een parlementaire enquête houdt. Zo’n ondervraging is eigenlijk een kleinere variant van de enquête, ook wel een ‘flitsenquête’ genoemd. Normaal gesproken mag de commissie bij een ondervraging geen documenten opeisen, maar deze commissie mag dat wel.

Rutte, Wiebes en Asscher gehoord over toeslagenaffaire

RTL 27.10.2020 Premier Mark Rutte, PvdA-leider Lodewijk Asscher en minister van Economische Zaken Eric Wiebes (VVD) worden onder ede gehoord over hun rol in de affaire met de kinderopvangtoeslag. Dat meldt de commissie die de parlementaire ondervraging hierover organiseert.

Asscher was in het vorige kabinet minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Wiebes was tussen 2014 en 2017 als staatssecretaris van Financiën verantwoordelijk voor de Belastingdienst. Minister Tamara van Ark, eerder staatssecretaris van Sociale Zaken, zal ook wordt gehoord. Dat geldt eveneens voor minister van Financiën Wopke Hoekstra, die verantwoordelijk is voor het ministerie waaronder de Belastingdienst valt.

Ook de voorganger van Wiebes, Frans Weekers, wordt gehoord, net als zijn opvolger Menno Snel. Snel stapte eind vorig jaar op wegens de afhandeling van de toeslagenaffaire.

Ook kinderen dupe van toeslagenaffaire !!

Ontspoorde fraudejacht

De commissie wil meer duidelijkheid over de vraag hoe de toeslagenaffaire zo uit de hand kon lopen. Duizenden gedupeerden die kinderopvangtoeslag ontvingen, werden slachtoffer van de ontspoorde fraudejacht van de Belastingdienst.

De getuigen, onder wie ook (voormalige) topambtenaren, experts en een advocaat, worden onder ede gehoord. “Ze moeten de waarheid spreken, ze moeten verklaren”, zegt CDA-Kamerlid en commissievoorzitter Chris van Dam.

De commissie heeft deels dezelfde rechten en mogelijkheden als een commissie die een parlementaire enquête houdt. Zo’n ondervraging is eigenlijk een kleinere variant van de enquête, ook wel een ‘flitsenquête’ genoemd. Normaal gesproken mag de commissie bij een ondervraging geen documenten opeisen, maar deze commissie mag dat wel.

Lees ook:

Belastingdienst negeerde vernietigend intern memo in toeslagenaffaire

Affaire aan het licht door inzet journalisten

Onthullingen van RTL Nieuws en Trouw toonden aan dat de Belastingdienst in tal van zaken ver buiten haar boekje ging. Inmiddels schat staatssecretaris Van Huffelen het aantal gedupeerden op zeker 26.000, en heeft de regering 500 miljoen euro uitgetrokken om hen te compenseren. Die compensatie komt zeer traag op gang, zo bleek vorige week.

RTL Nieuws; Mark Rutte Lodewijk Asscher Wopke Hoekstra Tamara van Ark Belastingdienst Toeslagenaffaire Belastingdienst Toeslagenwet

Rutte, Asscher en Wiebes gehoord over toeslagenaffaire

Telegraaf  27.10.2020 Premier Mark Rutte, PvdA-leider Lodewijk Asscher, ministers Eric Wiebes (Economische Zaken) en Wopke Hoekstra (Financiën) en veel andere politieke prominenten moeten eind november aanschuiven voor een verhoor onder ede over de toeslagenaffaire. De parlementaire ondervragingscommissie hoopt via hen te reconstrueren hoe die zaak zo uit de hand heeft kunnen lopen.

De commissie heeft een lange lijst opgesteld van politieke prominenten die op de een of andere manier een rol hebben gespeeld in de toeslagenaffaire. Daarin werden tienduizenden ouders aan de hand van een harde fraudeaanpak en een streng systeem door de Belastingdienst onterecht als fraudeurs bestempeld. Het kabinet heeft inmiddels 500 miljoen euro uitgetrokken om die ouders te compenseren.

BEKIJK OOK:

Ambtenaar wees Belastingdienst in 2017 al op toeslagproblemen

Maar daarmee is de kous niet af. Voor de zomer werd er een parlementaire ondervragingscommissie ingesteld die gaat onderzoeken hoe het zo ver heeft kunnen komen. Premier Rutte wordt verhoord omdat hij voorzitter was van de ministeriële commissie onder kabinet-Rutte II waarin de harde fraudeaanpak werd bedacht.

Daarnaast heeft de commissie tal van (oud-)bewindspersonen van de ministeries van Sociale Zaken en Financiën uitgenodigd, omdat die ministeries verantwoordelijk zijn voor het beleid en de uitvoering rond toeslagen. In die hoedanigheid moet bijvoorbeeld PvdA-leider en oud-minister van Sociale Zaken Asscher aanschuiven.

Hetzelfde geldt voor de oud-staatssecretarissen van Financiën Wiebes, Menno Snel en Frans Weekers. Ook de huidige minister van Financiën Hoekstra, die na het vertrek van Snel de portefeuille kort waarnam, en oud-staatssecretaris van Sociale Zaken Tamara van Ark (nu minister voor Medische Zorg) komen aan bod.

Tweede helft november

De verhoren zijn in de tweede helft van november. In de eerste week komen vooral topambtenaren aan bod, in de week van 23 november zijn de verhoren van de politieke prominenten.

„We hebben ons ten doel gesteld om een reconstructie te maken van wat er in die jaren is gebeurd”, zegt commissievoorzitter en CDA-Kamerlid Chris van Dam. De commissie richt zich op de jaren 2013 tot en met eind 2019, dus voor het begin van de hersteloperatie die nu op poten wordt gezet. De commissie wil volgens Van Dam onder meer antwoord op de vragen ’wie wist wat wanneer’, wie de fraudeaanpak goed heeft gekeurd en hoe die zo uit de hand heeft kunnen lopen.

BEKIJK OOK:

Kamer woest om trage compensatie toeslagouders

BEKIJK MEER VAN; Lodewijk Asscher Eric Wiebes Den Haag

Rutte, Asscher, Wiebes en Van Ark onder ede gehoord over toeslagenaffaire

NOS 27.10.2020 Een flink aantal (ex-)bewindspersonen wordt volgende maand onder ede gehoord over hun rol in de kinderopvangtoeslagaffaire. Dat heeft de commissie bekendgemaakt die verantwoordelijk is voor de zogenoemde parlementaire ondervraging over de kwestie.

Premier Rutte en de ministers Hoekstra, Van Ark en Wiebes staan op de lijst. Wiebes is nu minister van Economische Zaken, maar tussen 2014 en 2017 was hij als staatssecretaris van Financiën verantwoordelijk voor de Belastingdienst.

De voorganger van Wiebes, Weekers, wordt ook gehoord. Van Ark is nu minister voor Medische Zorg, maar was eerder staatssecretaris van Sociale Zaken.

Asscher

Ook PvdA-leider Asscher moet verschijnen voor de commissie, die bestaat uit Tweede Kamerleden. Asscher was in het vorige kabinet minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Voormalig staatssecretaris Snel staat ook op de lijst. Hij trad in december af vanwege de toeslagenaffaire.

De verhoren beginnen op 16 november en lopen tot en met 26 november. De commissie wil weten hoe de toeslagenaffaire zo uit de hand kon lopen. Naast politici worden ook (ex-)topambtenaren en experts gehoord.

De commissie wil het rapport op de laatste Kamerdag van dit jaar aanbieden aan de Tweede Kamer. Commissievoorzitter Van Dam benadrukt dat er geen conclusies worden getrokken of aanbevelingen worden gegeven. Hij noemt het “een reconstructie”.

Van Dam: “De politieke conclusies – dus wie is er fout geweest en wat is er fout gegaan – die worden denk ik besproken in een Kamerdebat na de jaarwisseling.”

Ontspoorde fraudejacht

Duizenden gedupeerden die kinderopvangtoeslag ontvingen, werden slachtoffer van de ontspoorde fraudejacht van de Belastingdienst. Velen van hen moesten ten onrechte forse bedragen terugbetalen en kwamen daardoor in de financiële problemen.

Er loopt ook een strafrechtelijk onderzoek in de affaire, maar dat richt zich op de Belastingdienst, stelt Van Dam. “Wij houden ons bezig met hoe politici en hoge ambtenaren in de periode 2013-2019 met dit dossier zijn omgegaan.”

De affaire is nog niet afgehandeld. Er wordt bijvoorbeeld nog volop gesproken over compensatie voor gedupeerden. Ook duiken er met enige regelmaat ‘nieuwe’ documenten op, vaak via Trouw of RTL Nieuws, die belangrijke aanjagers zijn bij deze affaire.

Van Dam zegt de media dan ook goed in de gaten te houden. Hoe het komt dat het ministerie weinig opening van zaken geeft “is een van de dingen die we moeten onderzoeken”, zegt Van Dam.

Parlementaire ondervraging

De parlementaire ondervraging is een vrij nieuw onderzoeksmiddel van de Tweede Kamer. In 2017 ging zo’n ondervraging over de Panama Papers. Dit jaar werden er verhoren gehouden over ongewenste beïnvloeding via financiering van moskeeën.

De snelle onderzoeksmethode, ook wel flits- of mini-enquête genoemd, houdt het midden tussen een hoorzitting en een parlementaire enquête.

Getuigen zijn verplicht om te komen en worden onder ede gehoord. Maar in tegenstelling tot een parlementaire enquête, die jaren kan duren, gaat er bij de parlementaire ondervraging geen uitgebreid literatuuronderzoek aan vooraf.

BEKIJK OOK;

Top Belastingdienst negeerde in 2017 waarschuwing over toeslagenaffaire

NU 20.10.2020 De top van de Belastingdienst en het ministerie van Financiën negeerden drie jaar geleden een memo van een ambtenaar die waarschuwde voor de “ontoelaatbare handelwijze” rondom de kinderopvangtoeslag, blijkt dinsdag uit een brief van staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Financiën) aan de Tweede Kamer.

Naar schatting heeft de Belastingdienst bijna 30.000 mensen onterecht als fraudeur bestempeld. Deze mensen moesten tienduizenden euro’s aan kinderopvangtoeslag terugbetalen. Velen van hen raakten in grote financiële problemen.

Uit het memo blijkt dat een ambtenaar de top van de fiscus in 2017 heeft gewaarschuwd voor misstanden rondom het stopzetten van toeslagen. De werknemer raadde het managementteam aan de gedupeerde ouders “een vorm van compensatie” aan te bieden en constateerde onder meer dat toeslagen zijn stopgezet op basis van “onjuiste rechtsgronden”.

Van Huffelen stuurde het memo dinsdag op aandringen van CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt naar de Tweede Kamer. Ze geeft toe dat hieruit blijkt dat “kritische signalen” niet gehoord werden, waardoor er te laat aandacht aan de zaak is besteed.

Het memo zou destijds zijn besproken door het managementteam, maar er is verder niks mee gebeurd, bevestigt Van Huffelen in de brief. Ook is het memo later niet gedeeld met de commissie-Donner, die onderzoek naar de kwestie deed. Ook niet nadat het in 2019 intern bij de fiscus was opgedoken.

Onder druk van Tweede Kamerleden en door berichtgeving in de media is in de afgelopen twee jaar meer duidelijk geworden over de grote gevolgen van de ontspoorde jacht op fraudeurs bij de Belastingdienst. Het kabinet probeert de kwestie af te wikkelen, maar de uitbetaling van de compensatie verloopt zeer moeizaam. De vertraging leidt tot moedeloze reacties in de Tweede Kamer.

Dit jaar verwacht het kabinet driehonderd tot zeshonderd gedupeerde gezinnen te helpen. “In dit tempo doen we er honderd jaar over”, reageerde Kamerlid Omtzigt gefrustreerd.

Lees meer over: Toeslagen  Binnenland

Top Belastingdienst al in 2017 gewaarschuwd voor ‘laakbare’ aanpak toeslagouders

NOS 20.10.2020 De top van de afdeling Toeslagen van de Belastingdienst heeft al in 2017 het advies gekregen om gedupeerde ouders uit de toeslagenaffaire een schadevergoeding aan te bieden.

Een van de eigen ambtenaren, die erop toe moest zien dat Toeslagen zich aan de wet hield, noemde de handelwijze van de dienst laakbaar en onrechtmatig. In plaats van het advies te volgen ging de dienst door met het voeren van rechtszaken tegen ouders vanwege vermeende fraude.

Dat blijkt uit een intern memo van de Belastingdienst dat vandaag naar de Tweede Kamer is gestuurd door staatssecretaris Van Huffelen van Financiën. Het stuk is nu openbaar gemaakt onder druk van de Tweede Kamer. CDA’er Pieter Omtzigt had er specifiek om gevraagd.

Rechtsbeginselen geschonden

In maart 2017 oordeelde de Raad van State dat de Belastingdienst ten onrechte de kinderopvangtoeslag had stopgezet van ouders die klant waren bij een gastouderbureau in Eindhoven.

De ambtenaar analyseerde het vonnis en concludeerde dat er door Toeslagen verschillende rechtsbeginselen waren geschonden in de zaak. Er was onzorgvuldig en onrechtmatig gehandeld. De ambtenaar adviseerde het managementteam (MT) dringend om de bezwaren van de ouders gegrond te verklaren en hen compensatie aan te bieden.

Het MT sloeg het advies in de wind en de rechtszaken gingen door. Staatssecretaris Van Huffelen gaat in een begeleidende brief aan de Kamer niet in op de vraag waarom het advies werd genegeerd.

Maar het is volgens haar wel tekenend voor de gang van zaken bij de dienst Toeslagen: “Het memo laat opnieuw zien dat kritische signalen van medewerkers over de werkwijze helaas pas veel te laat de aandacht hebben gekregen die ze verdienden.”

Niet gedeeld

Het is opmerkelijk dat het memo nu pas opduikt, terwijl er al jaren veel te doen is over de toeslagenaffaire. Het stuk is niet gedeeld met de commissie-Donner, die onderzoek deed naar de affaire en een compensatieregeling opstelde voor duizenden ouders.

Ook de parlementaire ondervragingscommissie die volgende maand begint met openbare verhoren was niet op de hoogte. Alleen de Auditdienst Rijk, die ook onderzoek deed, had de beschikking over het memo.

Kamerleden van verschillende partijen reageren boos op het memo dat nu openbaar is gemaakt. Ze concluderen dat er al veel eerder een einde had kunnen komen aan de affaire.

Duizenden ouders zijn door de zaak in de problemen gekomen omdat ze ten onrechte zijn beschuldigd van fraude. Vorige week bleek dat nog maar negentig ouders daadwerkelijk zijn geholpen en geld hebben gekregen.

BEKIJK OOK;

Gedupeerden luisteren vanaf de publieke tribunetijdens het algemeen overleg in de Tweede Kamer over de langlopende kwestie rond het stopzetten van de kinderopvangtoeslag bij honderden ouders. Ⓒ ANP

Ambtenaar wees Belastingdienst in 2017 al op toeslagproblemen

Telegraaf 20.10.2020 Een ambtenaar van het ministerie van Financiën heeft de Belastingdienst in 2017 al gewezen op de fouten van de Belastingdienst in de toeslagenaffaire. Hij rept in een vernietigende memo onder meer van onzorgvuldig- en onrechtmatigheden en stelt dat de fiscus in strijd met de regels gehandeld heeft.

Op aandringen van CDA-Kamerlid Omtzigt maakt staatssecretaris Van Huffelen (Financiën) het document dinsdag openbaar. Uit de memo blijkt hoe de Belastingdienst al in 2017 op de hoogte had kunnen zijn van de te harde aanpak in de toeslagenaffaire, waarin ouders onterecht zijn bestempeld als fraudeurs, en door de keiharde systematiek grote bedragen terug hebben moeten betalen.

De memo gaat over het zogenoemde CAF-11 dossier, de zaak die het balletje in de toeslagenaffaire aan het rollen heeft gebracht. Een van de gedupeerde ouders won in 2017 een zaak over het terugvorderen van de toeslagen bij de Raad van State. De ambtenaar schrijft over die zaak een keihard rapport over de aanpak van de fiscus.

Stopzetten

Zo heeft de Belastingdienst met het stopzetten van de toeslagen volgens de ambtenaar ’niet de vereiste zorgvuldigheid’ getoond en ’in strijd met de voor opschorting geldende regels’ gehandeld.

Daarnaast meldt het memo hoe de fiscus bezwaren 2 jaar op de plank laat liggen, bewijsstukken keer op keer opnieuw opvraagt en geen antwoorden op vragen geeft. Samenvattend is er volgens de ambtenaar sprake van ’onzorgvuldig- en onrechtmatigheden’ en ’worden diverse rechtsbeginselen geschonden’. Ondanks deze vernietigende memo, gericht aan het managementteam van de Belastingdienst, is de fiscus in beroep gegaan tegen de uitspraak.

„Het memo laat opnieuw zien dat kritische signalen van medewerkers over de werkwijze in de CAF-11-zaak helaas pas veel te laat de aandacht hebben gekregen die zij verdienden”, concludeert de staatssecretaris.

Rutte en Asscher

Haar ministerie heeft het memo niet gedeeld met de commissie-Donner, die de basis heeft gelegd voor een compensatieregeling voor de gedupeerde ouders. Ook de parlementaire ondervragingscommissie heeft het stuk niet gekregen.

Die commissie maakt volgende week bekend wie zij vanaf november gaat verhoren over hun rol in de affaire. Daarin zouden verschillende politieke kopstukken, zoals premier Rutte en PvdA-leider – en toenmalig minister van Sociale Zaken – Asscher, aan bod kunnen komen.

BEKIJK MEER VAN; overheid bedrog belastingen Belastingdienst

Belastingdienst negeerde vernietigend intern memo in toeslagenaffaire

RTL 20.10.2020 Er is een explosief document opgedoken in de toeslagenaffaire, dat de top van het ministerie van Financiën en de Belastingdienst opnieuw in grote verlegenheid brengt.

Al in maart 2017 adviseerde de eigen expert aan het hoogste management van Toeslagen van de Belastingdienst om een groep van 300 gedupeerde ouders compensatie te geven vanwege het ‘laakbare’ handelen van de dienst bij de stopzetting van toeslagen.

De ambtelijke top van de Belastingdienst kwam vorig jaar juni achter het bestaan van het zeer kritische memo. Maar het werd daarna niet aan de Tweede Kamer gegeven, of de commissie-Donner, die moest adviseren over een oplossing in de Eindhovense zaak én andere zaken waarin tienduizenden mensen in grote problemen kwamen.

Ontspoorde fraudejacht

Het document was tot vandaag ook niet verstrekt aan de Parlementaire Onderzoekscommissie Kinderopvangtoeslag (POK), die alle stukken vorderde van ministeries, ook stukken aan de ambtelijke leiding. Staatssecretaris Van Huffelen zegt in een Kamerbrief dat het memo niet viel onder het verzoek van de POK. Volgens Financiën wordt het Managementteam Toeslagen niet gezien als ambtelijke top.

De POK gaat volgende maand getuigen horen over de ontspoorde fraudejacht, die tienduizenden ouders in grote financiële problemen bracht. Van Huffelen stelt dat met de ‘zeer kritische reflectie’ in het memo wordt bevestigd dat onvoldoende is geluisterd naar kritiek van medewerkers.

Lees ook:

Woede in Kamer over trage afhandeling toeslagenaffaire: ‘Grof schandaal’

In het nu opgedoken memo wordt juridisch gehakt gemaakt van het optreden van de Belastingdienst. Het gaat om stopzetting van toeslagen bij ouders rond een gastouderbureau in Eindhoven in 2014 en de terugvorderingen van tienduizenden euro’s die daarna volgden.

De ambtenaar drong er toen al op aan om klachten gegrond te verklaren en compensatie te bieden aan gedupeerden, omdat de dienst rechtsbescherming niet serieus had genomen. Er was onzorgvuldig gehandeld, beslissingen waren niet goed gemotiveerd, er werd niet goed met bewijs omgesprongen, en toch werden de betrokken burgers willens en wetens jaren het bos in gestuurd in juridische procedures.

Vernietigend rapport

Het advies van de ambtelijk expert – die erop moest toezien dat Toeslagen zich aan de wet hield en burgers netjes behandelde –  kwam op het bordje van de hoogste ambtelijke leiding van Toeslagen. Het werd vervolgens genegeerd.

Daarmee werd afgeweken van een eerdere ‘afspraak’ met dat MT Toeslagen, dat het beleid zou worden aangepast na een kritische uitspraak van de Raad van State. Het interne advies werd opgesteld voor de Nationale Ombudsman, die later dat jaar een vernietigend rapport zou uitbrengen waarmee daarna ook weinig werd gedaan.

Lees ook:

Compensatie gedupeerden toeslagenaffaire komt voorzichtig op gang

Het memo werd vandaag openbaar, na vragen van CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt. Die vraagt al tijden om opheldering. Hij noemt het ‘onvoorstelbaar’ dat het memo niet eerder is opgedoken na alle vragen van Kamer en van de pers, en ‘onbestaanbaar ‘dat het niet aan de parlementaire onderzoekscommissie is gegeven.

“Als ze drie jaar geleden naar de eigen expert hadden geluisterd, dan hadden ze zichzelf enorm veel ellende bespaard. En de ouders ook. Dan waren ze toen al begonnen met een oplossing, voor deze groep ouders, en anderen. Drie jaar lang wist men dus al van de hoed en de rand.”

Schaduwboekhouding

Dat dit memo over ‘laakbaar’ handelen bestond, bleek pas vorige week, toen een intern, geheim feitenrelaas van juni vorig jaar alsnog naar de Kamer werd gestuurd. Uit dat feitenrelaas bleek dat ook de nieuwe ambtelijke top van de Belastingdienst vorig juni wist dat de fouten bij het onderzoek in Eindhoven nog groter waren dan men wilde toegeven.

Ook kinderen dupe van toeslagenaffaire

De toeslagenaffaire bij de Belastingdienst raakte niet alleen duizenden ouders, maar ook hun kinderen.

In dat document staat dat de Belastingdienst destijds een schaduwboekhouding voerde. Positieve bevindingen werden – in strijd met de controleregels van de Belastingdienst – buiten het onderzoek gehouden.

Toeslagen werden stopgezet, volgens een controlemedewerker omdat ‘we hoopten dat bij de opvraag van gegevens bij de ouders zou blijken dat het gastouderbureau een instelling was die fraude organiseerde’. Zo moest bewijs gevonden worden dat er iets mis was – bewijs dat tot die tijd ontbrak.

Trage compensatie gedupeerden

Hoewel de bevindingen uit het memo zijn gedeeld met de hoogste leidinggevenden bij Toeslagen, werden de rechtszaken tegen de gedupeerde ouders en het gastouderbureau sindsdien doorgezet. Het duurde tot eind vorig jaar voordat deze eerste groep ouders, onder druk van een steeds kritischer Tweede Kamer, een vergoeding kregen.

De affaire rond het gastouderbureau uit Eindhoven staat centraal in de toeslagenaffaire. Onthullingen van RTL Nieuws en Trouw toonden aan dat de Belastingdienst in deze en tal van andere zaken ver buiten haar boekje ging.

Inmiddels schat staatssecretaris Van Huffelen het aantal gedupeerden op zeker 26.000, en heeft de regering 500 miljoen euro uitgetrokken om hen te compenseren. Die compensatie komt zeer traag op gang, zo bleek vorige week, en de Tweede Kamer was daar zeer kritisch op.

RTL Nieuws; Belastingdienst Ministerie van Financiën Toeslagenaffaire Belastingdienst

oktober 21, 2020 - Posted by | 2e kamer, Alexandra van Huffelen, commissie bosman, commissie-Donner, debat, etnisch profileren, fraude, kinderopvangtoeslag, kinderopvangtoeslagaffaire, politiek, staatssecretaris Van Huffelen, toeslagen, toeslagenaffaire, Uncategorized | , , , , , , , ,

1 reactie


Sorry, the comment form is closed at this time.

%d bloggers liken dit: