Debat in de Digitale Hofstad

Stemmen uit de Haagse Wijken

Aan informateur Boele Staal – Brandbrief bewonersplatform Den Haag Zuidwest

Brandbrief aan informateur Boele Staal

Via deze brief willen zij een dringend appel doen op de partijen die het College gaan vormen. 

Vier bewonersorganisaties in Den Haag Zuidwest hebben een brandbrief gestuurd naar de Haagse informateur Boele Staal. De wijkberaden maken zich zorgen over de verloedering van hun wijk.

De bewoners hebben veel last van probleemgezinnen die in goedkope huurwoningen in Den Haag Zuidwest worden geplaatst. Bovendien is een aantal huurcomplexen slecht onderhouden.

De vier wijkberaden willen de problematiek onder de aandacht brengen van de nieuwe Haagse coalitie. Die is nog niet helemaal rond; vandaar dat informateur Staal de brief heeft ontvangen.

Zuidwest wil einde instroom ‘probleemgevallen’

DHFM  –  dinsdag 06 april 2010 De gemeente moet een einde maken aan de instroom van “probleemgevallen’ in Den Haag Zuidwest. Dat schrijven de vier bewonersorganisaties uit het gebied in een brief aan informateur Boele Staal. Mensen met psychische problemen,…Lees meer

Hieronder de  brief van de Bewonersorganisaties, verenigd in Herstructurerings-Platform Zuid-West:

 • Bewoners Platform Bouwlust
 • Wijkberaad Vrederust
 • Wijk Organisatie Moerwijk
 • Wijkplatform Morgenstond

Den Haag, 31 maart 2010

Aan de informateur mr. B . Staal

Aan de leden van de gemeenteraad van Den Haag

Postbus 12600

2500 AJ Den Haag

Geachte mijn heer Staal, geachte leden van de gemeenteraad, 

De vier bewonersorganisaties van Den Haag Zuid West zouden graag zien dat een drietal punten worden opgenomen in het coalitieakkoord van het te vormen college voor de periode 2010-2014.

Uiteraard spelen er in onze Krachtwijk Zuid West veel meer zaken, maar wij brengen nu uitsluitend deze drie zaken voor het voetlicht. Indien het zou lukken om de gedachte achter deze drie punten integraal over te nemen, dan wordt het beduidend eenvoudiger om de andere belangrijke zaken die spelen in Zuid West, zoals de businesscases, te doen slagen.  

1. Inplaatsingsbeleid goedkope huurwoningen

Vooral bij de complexen met goedkope huurwoningen vindt er op dit moment  een minder zorgvuldige toewijzing plaats. Er is niet alleen een verhoogde instroom van psychiatrische patiënten en asielzoekers met een psychiatrisch verleden, maar ook van gezinnen met een onaangepaste leefstijl. De woningen in deze complexen worden voor anderen steeds minder aantrekkelijk, er vindt snel clanvorming plaats, en ongewenste en onaangepaste leefstijlen krijgen de overhand. Wij willen toewerken naar een woningtoewijzingsbeleid, waarbij rekening wordt gehouden met de beperkingen en de mogelijkheden van het wooncomplex en de diversiteit binnen de complexen.  

Wij willen dat bij voortdurend onaangepast gedrag huisuitzettingen eenvoudiger mogelijk worden gemaakt door een zorgvuldige en consequente opbouw van dossiers. Wij willen ook dat corporaties het belang van de goedwillende huurders op een prettig woongenot beduidend meer laten prevaleren. Wij verzoeken u om zorg te dragen dat de inplaatsing van de continue instroom van “probleemgevallen” in de goedkope huurwoningen van Den Haag Zuid-West wordt gestopt. In Den Haag Zuid West zijn verhoudingsgewijs al een overmaat van deze probleemgevallen ingeplaatst. Het zal overigens nog een grote inzet vergen van alle betrokken partijen voordat we kunnen spreken van geslaagd burgerschap en een geslaagde integratie en participatie in de Haagse samenleving van de huidige bovengenoemde probleemgevallen.  

2. Aanpak van huurwoningen met jaren achterstallig onderhoud

Den Haag Zuid-West kent veel sociale huurwoningen, die oorspronkelijk op de nominatie hebben gestaan om gesloopt te worden, maar waarvan het etiket is veranderd en die nu worden doorgeëxploiteerd. Zo wachten de bewoners van De Stedes al meer dan 8 jaar op wat er gaat gebeuren. In 2002 werd een renovatie gemeld en in 2003 werd de sloop afgekondigd. Het is nu 2010 en de woningen staan er nog. Door de jarenlange onzekerheid is niet geïnvesteerd in onderhoud. Het gevolg is een enorme achterstand in het onderhoud en gezondheidsproblemen voor de bewoners door schimmelvorming en tocht in hun woning. Dit probleem dreigt zich ook te gaan voordoen in de wijken Moerwijk, Morgenstond en Vrederust. 

Wij zijn, evenals wethouder  Norder niet tevreden over het beleid rond de uitgestelde sloop en de negatieve transformatie van de complexen. Wij delen zijn mening dat verloedering en de troosteloosheid hiervan het gevolg zijn. Wij vragen uw inzet om de komende vier jaar te werken aan het opknappen van huurwoningen met jarenlang achterstallig onderhoud, ook om het draagvlak voor de herstructurering van Den Haag-Zuidwest niet te verliezen. Want wie wil nu een woning kopen, en dus zijn pensioenvoorziening in een hypotheek investeren als er aan de overkant van zijn straat een niet onderhouden complex staat met een desastreuze woningtoewijzing zoals hierboven onder 1 is aangegeven?  

3 Afschaffing van garantiekaart en werken aan een zekerheidskaart

De garantiekaart zoals die sinds 2002 aan bewoners werd uitgedeeld, heeft veel ellende veroorzaakt, omdat bewoners op het verkeerde been zijn gezet.. Bewoners gingen zich richten op de geplande (mogelijke) sloopdatum en stelden investeringen (behang/vloerbedekking etc) uit. Door het steeds opschuiven van de “sloop/renovatiedatum” werd de garantiekaart steeds onbegrijpelijker. Daarbij komt dat het niet mogelijk is om noodzakelijke aanpassingen aan de woning in het kader van de WMO te laten verrichten als het label ‘slopen’ via de garantiekaart eenmaal aan een woning is gehangen. De woning staat immers op de nominatie om gesloopt te worden. Ook hierdoor komen bewoners in de problemen. En natuurlijk plegen de corporaties geen onderhoud meer aan complexen, die het stempel “toekomstige sloop” hebben gekregen. 

Wij vragen uw inzet om samen met de corporaties en de bewoners te werken aan afschaffing van de garantiekaart en in plaats daarvan een zekerheidskaart te ontwikkelen. Een zekerheidskaart die aangeeft welke complexen blijven bestaan. Een zekerheidskaart met een visie op het toekomstige woningaanbod. Dat wil zeggen een woningaanbod niet gestoeld op het bestaande architectonische karakter, maar op woningen die qua architectuur en prijs aantrekkelijker zijn voor nieuwe bewoners en differentiatie laten zien. Dus niet alleen sociale huurwoningen en dure koopwoningen in de wijk, maar ook iets daartussen (bijv. eengezinswoningen naast appartementen, grote en kleine woningen, 55+ woningen, starterwoningen, woon-werk-woningen en ateliers). Een zekerheidskaart die ook duidelijk maakt waar achterstallig onderhoud wordt aangepakt. En ondertussen vragen wij u om met een zorgvuldiger inplaatsingsbeleid de wijken Bouwlust, Moerwijk, Morgenstond en Vrederust even op adem te laten komen. Een wijk die moet opknappen, kan er geen nieuwe probleemgevallen bij hebben.  

Op vrijdag 19 februari jl. organiseerden wij een Herstructurerings- en op zaterdag 20 februari j.l. een Leefbaarheidsconferentie. Tijdens deze conferenties hebben wij gediscussieerd met de corporaties, ambtenaren en politici. Tijdens de Herstructureringsconferentie zijn met wethouder Norder en met de corporaties nadere afspraken gemaakt. Deze staan vetgedrukt in het bijgaande verslag waarnaar wij eenvoudigheidshalve verwijzen. 

 

Resumé Discussiepunten en plenaire discussie samen met wethouder Norder

Marnix Norder dankt voor de organisatie van deze conferentie en hij herkent de aangekondigde thema’s, die hij tijdens een werkbezoek bij een complex eerder deze week ook vernam. Spreker onderkent de realiteit van deze klachten en hij vindt het dan ook goed om hierover door te praten. Toch wil Marnix ook graag benadrukken dat er heel veel wel goed gaat in Den Haag-Zuidwest, mede dankzij de inspanningen van de bewonersorganisaties en de woningcorporaties. Dat komt ook omdat Den Haag al lang geleden is begonnen met de aanpak van problemen. Nu hebben sportverenigingen ruimtetekort en geen ledentekort. Daarmee wil spreker de problemen niet ontkennen, maar hij wil wel aangeven dat op een goede wijze aan vooruitgang wordt gewerkt. 


Garantiekaart/zekerheidskaart

Marnix Norder voelt zich medeverantwoordelijk en hij stelt dat hij met vele anderen dacht met de garantiekaart een goed instrument in handen te hebben om de bewoners te laten weten waar zij aan toe zijn voor de komende jaren. Dat is anders uitgepakt, omdat de planning niet kon worden gerealiseerd en de uitvoering keer op keer moest worden verschoven. Spreker kan zich goed voorstellen dat dit tot ellende heeft geleid en voelt wel iets voor een oplossing die meer gaat in de richting van een zekerhedenkaart. Men kan specifieker zijn over de complexen die worden aangehouden (al dan niet met renovatie). Op basis van de opgedane ervaringen zou men daarnaast het schema zodanig moeten kunnen opstellen dat de nu aangegeven planning ook daadwerkelijk wordt gerealiseerd. De wethouder wil daar met de corporaties aan werken en hij acht het ook van belang om eerst met de bewonersorganisaties te praten over de systematiek.

Onderhoudsplan uitgestelde sloopwoningen

Bij een besluit om door te exploiteren voor bijvoorbeeld 10 jaar i.p.v. de oorspronkelijke gedachte van sloop/nieuwbouw op korte termijn reserveert Staedion een budget voor het onderhoud in de woning. Staedion staat open voor de gedachte om binnen dat budget, dat o.a. afhankelijk is van woningtype e.d., de bewoners zoveel mogelijk keuzevrijheid te geven bij de uitvoering van het onderhoud. 

Marnix Norder steekt ook de hand in eigen boezem en hij wijst op uitpuilende vuilniscontainers waar de gemeente iets aan had moeten doen.

Spreker meent dat er een speciale actie nodig is, waarbij een ‘taskforce’ wordt samengesteld van bewonersorganisaties en woningcorporaties. Er is volgens de wethouder al te veel negatieve energie in bepaalde wijken en met relatief kleine maatregelen en een goede communicatie kan veel worden verbeterd. Dat is ook nodig om het draagvlak voor de komende jaren van herstructurering terug te krijgen. Haag Wonen werkt daar graag aan mee, aldus Maria. Gretha vindt dat het aansluit bij het voornemen om veel te investeren in de bewoners, de veiligheid, de leefbaarheid en de netheid. Spreekster meent wel dat het een totaalpakket moet zijn, want het betreft meer dan alleen maar de woningen.

Er is al jaren sprake van vocht en schimmel in de woningen en hij meent dat sloop of renovatie niet langer kan worden opgeschort als men daar kinderen moet laten opgroeien. Fred Dukel stelt dat het om meer gaat dan alleen de staat van onderhoud van de woningen. Er is nu een toezegging gedaan door de gemeente en de corporaties om met de bewoners in gesprek te gaan over het onderhoudsplan en de totale problematiek in die complexen waar sprake is van uitstel. 

Woningtoewijzing, inplaatsingsbeleid, moratorium op probleemgevallen, huisuitzettingen, verdikking problematiek in bestaande complexen, ongewenste onderverhuur.

Marnix Norder zegt dat de huidige toewijzingssystematiek veel zegeningen heeft, maar daardoor komen ook goedkope woningen met veel gebreken vaak terecht bij mensen met veel problemen. Dat is een soort marktmechanisme, waardoor portieken soms teveel belast worden met probleemgevallen. Sinds 1 januari is er een nieuwe Huisvestingsverordening Haaglanden die de gemeente de ruimte geeft om tot 10% zelf te sturen. Dat percentage kan worden gebruikt om na te denken over het toewijzingsbeleid in complexen die kritisch zijn. Allereerst zal worden gekeken hoe de proef in Mariahoeve verloopt en daarnaast zal worden uitgewerkt hoe kan worden omgegaan met deze geboden extra ruimte sinds 1 januari. Desgevraagd geeft Maria Besselink aan dat de formele evaluatie van het Mariahoeveproject nog enige tijd op zich zal laten wachten, maar dat naar haar idee over een jaar ook in Den Haag Zuidwest met deze systematiek kan worden begonnen. Marnix Norder stemt daarmee in.

Vastgesteld wordt dat goede begeleiding en maatwerk van belang is. Men hoopt dat de overheid ook ziet dat het in Morgenstond in een aantal complexen de verkeerde kant opgaat. Spreker beveelt aan om als corporatie en gemeente meer achter de goedwillende burger te gaan staan, want hij merkt dat mensen zich gaan afzetten tegen het zittende bestuur. 

Als voorbeeld de Otterrade, waarbij is gebleken dat moet worden gewerkt aan de sociale cultuur. Spreker beluistert dat de echt problematische complexen moeten worden aangewezen en dat dient te worden bezien of het inplaatsingsbeleid met die 10% ruimte rekening kan houden met zaken als leefstijl, sociale cohesie, taal en inkomen. De toezegging dat deze ruimte van 10% maximaal wordt benut, is voor dit moment voor de bewoners voldoende. Afgesproken wordt dat DSO daarover terugkoppelt op de bewonersorganisaties.  

Saaie stedenbouw, bouwen naar wensen bewoners, groter en gezelliger

Wethouder Marnix Norder kent de ideeën en de appreciatie van de Oudhollandse stijl door veel Hagenaars. Maar in dit gebied, getekend door Dudok met een eigen stedenbouwkundige opbouw en uitstraling, kan men nu eenmaal geen woningen neerzetten met de stijl van woningen uit Bezuidenhout of Marlot. Men kan zich afvragen of een woning van zwart baksteen mooi is of niet, maar wat er nu wordt gebouwd, past wel in de stijl van Dudok. Desondanks kan er best over worden gesproken en Marnix Norder biedt aan om Hans Kuiper als hoofd van de afdeling Stedenbouw samen met de voorzitter van de welstandcommissie te laten praten met een delegatie van de bewoners. De wethouder verzoekt dan wel met foto’s aan te geven wat de vermeende problemen zijn en wat men wel mooi vindt. De bewoners aanvaarden dit voorstel in dank. 

Gevraagd naar de pleinenaanpak in Bouwlust,

De hiervoor bestemde fondsen zijn naar een ander doel zijn gegaan. Spreker vraagt de toezegging dat het geld voor de aanpak van het plein er alsnog komt. Gert-Jan Giele licht toe dat er enkele pleinen waren aangewezen om op te knappen, maar dat de realisatie te lang duurde om de geoormerkte fondsen aan dit doel te kunnen besteden. Spreker zegt toe op zoek te gaan naar nieuwe fondsen om ten minste één plein op te knappen en daarmee de plaatsing van het kunstobject zeker te stellen.

april 5, 2010 - Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , ,

4 reacties

 1. […] Zie bijv. deze Brandbrief: Aan informateur Boele Staal – Brandbrief bewonersplatform Den Haag Zuidwest   […]

  Pingback door Een nieuw college, een nieuw geluid voor de Knoop Moerwijk « Knoop Moerwijk | april 9, 2010

 2. […] Aan informateur Boele Staal – Brandbrief bewonersplatform Den Haag Zuidwest […]

  Pingback door De Haagse College-onderhandelaren verdelen de buit « Debat in de Digitale Hofstad | mei 14, 2010

 3. […] Aan informateur Boele Staal – Brandbrief bewonersplatform Den Haag Zuidwest […]

  Pingback door De Haagse College-onderhandelaren verdelen de buit « Debat in de Digitale Hofstad | mei 14, 2010

 4. […] Aan informateur Boele Staal – Brandbrief bewonersplatform Den Haag Zuidwest […]

  Pingback door De College-onderhandelaars verdelen de buit « Jan de Wandelaar in het Den Haag van Morgen | mei 14, 2010


Sorry, the comment form is closed at this time.

%d bloggers liken dit: