Debat in de Digitale Hofstad

Stemmen uit de Haagse Wijken

Parlementair onderzoek woningbouwcorporaties – Conclusie

De conclusie van de Commissie van Vliet.

De TU Delft had reeds een voorzet klaarliggen om het toezicht bij de woningcorporaties aan te pakken. Zij hadden kennelijk al wat eerder in de gaten waar nu precies het probleem zit.

Terugblik.

Het rapport valt niet mee, zegt VVD’er Roald van der Linde in een reactie. “Ik zie dat het toch wel veel erger was dan we met zijn allen dachten. Als je het rapport leest: de een koopt een stoomboot, de ander speelt voor Sinterklaas en de huurders zitten met de Zwarte Piet.” 

Een onafhankelijke toezichthouder met stevige bevoegdheden moet woningcorporaties gaan controleren.

Dat is volgens de Volkskrant een van de hoofdconclusies van de parlementaire enquêtecommissie. De commissie wil het versnipperde toezicht op de corporaties bundelen in een onafhankelijke toezichthouder. Met dit advies gaat de commissie in tegen het beleid van minister Stef Blok (VVD, Wonen), die onlangs een voorstel naar de Tweede Kamer stuurde waarin hij het toezicht wil onderbrengen bij zijn eigen ministerie.

Eén toezichthouder die waakt over alle facetten van woningcorporaties. En die níét onder directe controle van de minister staat. Dat is de belangrijkste aanbeveling van de parlementaire enquêtecommissie die vandaag haar eindrapport presenteert. Deze ‘Woonautoriteit’ moet toezien op de financiën, governance, integriteit en rechtmatigheid bij sociale huisvesters.

Een autoriteit die ook sancties kan opleggen. “Alleen als deze niet onder de minister valt, is er geen risico dat beleid en toezicht opnieuw vermengd worden”, zegt commissie-voorzitter Roland van Vliet. Er ligt op dit moment een voorstel van minister Stef Blok (Wonen, VVD) bij de Tweede Kamer dat het toezicht weliswaar samenvoegt, maar juist onder zijn hoede.

Twee jaar onderzoek van de commissie leverde 1.250 pagina’s op over wat er misging en beter moet in de corporatiesector. Naast de onafhankelijke woonautoriteit wil de commissie dat de sector teruggaat naar zijn “klassieke kerntaak”.

Opvallend veel gevallen van zelfverrijking, of op z’n minst het gebrek aan een moreel kompas. Dat zagen Roland van Vliet en de vijf andere Kamerleden van de enquêtecommissie na twee jaar van onderzoek en verhoren.

Het grote onderzoek.

Wat ging er mis?

Aanleiding voor het parlementaire onderzoek was het derivatendrama bij Vestia. Dat illustreert volgens de commissie treffend de valkuilen van de corporatiesector: een bestuur met een vaak te machtige voorzitter, en commissarissen die aan die “dominante” bestuurder geen tegenwicht bieden. Bovendien is het externe toezicht onder de maat.

Wie faalden er?

Zo ongeveer alle betrokkenen hebben fouten gemaakt. In de eerste plaats de bestuurders en hun commissarissen. Zij hebben “soms op grove wijze” gefaald en het vertrouwen geschaad. De commissie stuitte op mismanagement, manipulatie, het achterhouden van informatie, zelfoverschatting, zonnekoningengedrag, belangenverstrengeling, fraude en zelfverrijking.

Des te erger vindt de commissie het, dat zij tijdens hun verhoren niet of nauwelijks blijk gaven van spijt of bezinning. Zo schrijft de commissie over Vestia dat bestuurder Erik Staal “zijn formele en morele verantwoordelijkheid onvoldoende (h)erkent”. Dat rekent de commissie hem zwaar aan.

De financiële toezichthouder Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) had onvoldoende zicht op de risicovolle producten bij Vestia. Het CFV faalde “op cruciale punten”. Waarborgfonds WSW keurde met zijn “verkeerde ambities en prioriteiten” de fatale derivaten goed. Accountants onderkenden de risico’s onvoldoende. Banken lieten zich meer leiden door commerciële overwegingen dan door de belangen van hun klanten. Brancheorganisatie Aedes wist haar leden niet voldoende te disciplineren.

Tot slot hadden de verantwoordelijke bewindspersonen hun toezicht niet op orde. Zo krijgt toenmalig minister Donner (CDA) ervan langs in de Vestia-casus: dat hij naliet de Kamer te informeren over de problemen en risico’s bij Vestia, staat “op gespannen voet” met de actieve informatieplicht die hij had. De Tweede Kamer heeft te lang niets gedaan. De politiek is te wispelturig geweest en heeft zichzelf daarmee “al bijna twintig jaar buitenspel gezet”.

En dit zijn de aanbevelingen van de commissie-Van Vliet:

Gedrag verbeteren:
• fraude en zelfverrijking moeten hard aangepakt.
• integriteit moet vaker worden doorgelicht.

Grenzen stellen:
• corporaties moeten: terug naar hun kerntaak: het zorgen voor huisvesting van mensen die daar niet zelfstandig toe in staat zijn.
• zich niet langer bezighouden met commerciële nevenactiviteiten.
• niet te groot worden.

Governance versterken:
• er moet één centrale toezichthouder komen: een onafhankelijke Woonautoriteit.
• minister van Wonen moet commissarissen en bestuurders kunnen ontslaan.
• raad van commissarissen moet meer macht krijgen.

Geld beteugelen:
• corporaties moeten failliet kunnen gaan – en dus geen roekeloze risico’s nemen in de wetenschap dat de overheid hen toch wel overeind houdt.
• het waarborgfonds WSW moet onder strikt toezicht van de minister komen.

In het eindrapport van de Parlementaire-Enquetecommissie-Woningcorporaties zijn ook een aantal aanbevelingen geformuleerd.

zie ook: Parlementaire Enquetecommissie WoningcorporatiesRapport

zie ook: Bevindingen enquêtecommissie: ‘De politiek is tekortgeschoten’

zie ook: TU Delft pleit voor onafhankelijke toezichthouder woningbouwcorporaties

zie ook: Rapport De balans verstoord

Rekenkamer over corporaties Open pdf (5,5 MB)

zie ook: Parlementair onderzoek woningbouwcorporaties van start

Zie ook: Parlementaire onderzoek – enquête naar misstanden bij woningcorporaties – deel 2

Zie ook: Parlementaire onderzoek – enquête naar misstanden bij woningcorporaties – deel 1

zie ook: Parlementaire onderzoek – enquête naar misstanden bij woningcorporaties

zie: Parlementaire onderzoek – enquête naar misstanden bij woningcorporaties

Plan van aanpak Tijdelijke commissie Woningcorporaties (11 april 2013) Download pdf

Vestia

Het meest in opspraak kwam Vestia, een van de grootste corporaties, met veel huizen in Den Haag o.a. Spoorwijk. Het bedrijf stond voor twee miljard in het rood na risicovolle beleggingen. Topman Erik Staal trad af, maar kreeg wel miljoenen euro’s mee. Het is niet bekend of Staal ook wordt gehoord door de enquêtecommissie. De verwachting is dat de commissie het onderzoek in oktober 2014 afrondt. » Lees alle berichtgeving over de misstanden bij Vestia in ons dossier

Zes weken lang zullen getuigen en deskundigen onder ede worden gehoord: corporatiedirecteuren, leidinggevenden uit de corporatiesector, commissarissen, toezichthouders, ambtenaren en politici. Het onderzoek beslaat de laatste 20 jaar.

Zware incidenten

Aanleiding zijn de Zeven zonden van woningcorporaties van de laatste jaren, zoals bij VestiaWoonbron en Rochdale. De commissie gaat met een aantal corporaties speciaal aan de slag. Behalve met de hiervoor genoemde zijn dat RentreeWoningstichting Geertruidenberg (WSG),  Servatius  en Laurentius.

Een (kort) overzicht

Het cruiseschip SS Rotterdam, het fiasco van de Rotterdamse woningcorporatie Woonbron, zal weer langskomen. En de zonnekoningen zullen opnieuw in de schijnwerpers staan. Zoals oud-topman Möllenkamp van Rochdale, die op kosten van de baas een Maserati reed en zich op een personeelsfeest uit een helikopter liet zakken. En natuurlijk voormalig Vestia-topman Erik Staal, die met zijn derivatenavontuur bijna de hele corporatiesector mee de afgrond in sleurde. om deze zeven schandalen gaat het

Toezicht

Ook het toezicht op de sector zal beter moeten worden geregeld. Volgens de rekenkamer is dit nu onvolledig’ waardoor o.a. het ministerie en de gemeenten te weinig mogelijkheden hebben om wantoestanden aan te pakken.

De commissie staat onder voorzitterschap van oud-PVV’er Roland van Vliet, die nu een eenmansfractie belichaamt.

Werken bij een woningbouwcorporatie is weleens leuker geweest. Dankzij schandalen als de verspilde miljoenen bij de renovatie van een oud stoomschip (de SS Rotterdam), de bouw van een mislukte campus bij de Universiteit Maastricht en fraude is hun imago beroerd.

En dankzij heffingen als de verhuurderheffing - een door het rijk opgelegde bijdrage aan de bezuinigingen – en reddingsacties voor noodlijdende collega-corporaties gaat het ook financieel niet al te best.

En dan beginnen vanaf volgende week dinsdag ook nog eens de ongetwijfeld pijnlijke openbare verhoren in de parlementaire enquête naar misstanden in de sector.

Zes weken lang

Commissievoorzitter Roland van Vliet (ex-PVV) wil de verantwoordelijken “publiekelijk verantwoording laten afleggen over hun handelen”, zei hij deze week tijdens een persconferentie.

Onderzoek

De Tweede Kamer heeft op 16 april 2013 de onderzoeksopdracht voor een parlementaire enquête woningcorporaties vastgesteld. De commissie, onder voorzitterschap van PVV-Kamerlid Roland van Vliet, brengt naar verwachting in oktober 2014 haar eindrapport uit.

Plan van aanpak Tijdelijke commissie Woningcorporaties (11 april 2013) Download pdf

zie ook: Gedonder in de top ook bij de woningcorporaties

Zie ook; Het Toezicht op Vestia en andere woningcorporaties wordt aangepakt

en ook:Niet alleen Vestia en HaagWonen maken er een zootje van

Zie ook: Het gedonder met Vestia gaat gewoon verder !!!! deel 2

ook: Het gedonder met Vestia gaat gewoon verder !!!! deel 1

en: Vestia-gate ???

En verder: Onderzoekscommissie verzelfstandiging (Privatisering) van overheidsdiensten – eindrapport

Zie: Onderzoekscommissie verzelfstandiging (Privatisering) van overheidsdiensten

Zie ook: Privatisering – het eerste parlementair onderzoek in de Senaat.

ERIK STAAL – Elsevier

VESTIA – Elsevier 

WOUTER BOS – Elsevier

PIET HEIN DONNER – Elsevier 

ROCHDALE – Elsevier

KAMERNIEUWS;

Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties presenteert eindrapport ‘Ver van huis’

2de Kamer 30 oktober ‘Het corporatiestelsel is ver van huis geraakt en moet fors op de schop’. Dit stelt de parlementaire enquêtecommissie in haar rapport “Ver van huis”. Ernstige tekortkomingen in het sociale huurstelsel hebben incidenten in de corporatiesector, zoals bij Vestia, in de hand gewerkt. Te ambitieuze of kwaadwillende corporatiebestuurders kregen hierdoor jarenlang de ruimte om dingen te doen die ver af stonden van hun kerntaak: het sober en doelmatig huisvesten van mensen met een smalle beurs. Het stelsel moet volgens de commissie dan ook fors op de schop.

EINDRAPPORT MET BIJBEHORENDE STUKKEN;

Het eindrapport ‘Ver van huis’ en de bijbehorende stukken vindt u op de homepage van de parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties.

Bekijk het rapport en de conclusies in één oogopslag op de infographic van de parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties.

Vijf vragen en antwoorden over het rapport Woningcorporaties

Elsevier 30.10.2014 Het eindrapport van de parlementaire enquêtecommissie geeft de woningcorporaties er zoals verwacht van langs. De parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties presenteerde donderdag haar eindrapport. De commissie velt daarin een keihard oordeel over woningcorporaties, de politiek en de banken.

De parlementaire enquêtecommissie onderzocht het functioneren van het stelsel van woningcorporaties. Het doel daarvan was om vast te stellen wat er in de sector verkeerd is gegaan en wat er moet veranderen.

Wat concludeert de commissie?

De parlementaire enquêtecommissie laat geen spaan heel van de corporaties. Volgens de commissie wordt het corporatiestelsel gekenmerkt door ‘fraude, zelfverrijking en imagoschade. Er wordt geld over de balk gesmeten bij verschillende woningcorporaties. Het stelsel trilt op haar grondvesten’.

‘Zij hebben, soms op grove wijze, gefaald en het in hen gestelde maatschappelijke vertrouwen beschaamd,’ zegt de commissie inhet rapport.  Bestuurders van de corporaties ‘lijken in veel gevallen te proberen hun verantwoordelijkheid op anderen af te schuiven.’

Volgens de commissie zijn de toezichthouders op de woningcorporaties en de koepel van woningcorporaties Aedes ‘vergeten’ dat de corporaties een maatschappelijk doel hebben, namelijk het bieden van betaalbare huurwoningen aan de lagere en middeninkomens

Wat was de aanleiding voor de parlementaire enquête?

De enquête is vorig jaar april ingesteld vanwege het schandaal met de grote Rotterdamse woningcorporatie Vestia. De corporatie kwam in de problemen door te speculeren met derivaten en ging daar bijna aan ten onder.

In oktober 2012 beperkte toenmalig minister van Binnenlandse Zaken Liesbeth Spies het gebruik van derivaten door woningcorporaties. De corporaties mogen deze producten niet meer doorverkopen. En derivaten waarmee wordt gespeculeerd op rentedalingen zijn verboden.

Hoe is de enquêtecommissie te werk gegaan?

De commissie heeft een literatuurstudie gedaan en werkbezoeken afgelegd. Vervolgens heeft de commissie een aantal getuigen en specialisten gehoord, waaronder corporatiedirecteuren, leidinggevenden, toezichthouders en politici.

Zo werd er over directeur-bestuurder Erik Staal van Vestia gezegd dat hij ‘nooit werd tegengesproken’. Ook zou hij bekenden van hem hebben ingesteld in de raad van commissarissen van Vestia.

De zaak Vestia werd een tijd lang verzwegen voor de Tweede Kamer. Vanwege een rekenfout zat het vierde kabinet Balkenende met een gat van 1 miljard euro voor woningbouwbeleid. Om dit gat te dichten moest met corporaties worden onderhandeld. Uiteindelijk is het geld grotendeels uit de schatkist gekomen.

Hoe reageert de politiek?

De partijen in de Tweede Kamer  vinden dat het toezicht op woningcorporaties aangescherpt moet worden.

De SP is het eens met de bevinding dat burgers en gemeenten meer zeggenschap  moeten krijgen. ‘Het gokken met gemeenschapsgeld is nu echt afgelopen’, zegt Tweede Kamerlid Sadet Karabulut.

D66 pleit verder voor een onafhankelijke toezichthouder. Ook D66-Kamerlid Kees Verhoeven stelt dat corporaties terug moeten naar hun kerntaak. “In tegenstelling tot de woningcorporaties en minister Blok heeft D66 steeds gepleit voor één sterke onafhankelijke toezichthouder. D66 ziet zich nu gesteund door de aanbeveling van de enquêtecommissie.”

Minister Stef Blok (VVD) van Wonen is blij dat er met de uitkomst van het rapport in de toekomst voorkomen gaat worden ‘dat corporaties in commerciële projecten stappen waarvan de verliezen ten koste gaan van huurders en andere woningcorporaties’.

Volgens Elsevier

Arthur van Leeuwen: ‘Enquête corporaties? We weten het al!’

Verder:

STEUN VOOR CONCLUSIES ENQUÊTECOMMISSIE

BB 30.10.2014 Een ‘giftige cocktail’ van overambitieuze bestuurders en falend toezicht heeft geleid tot de miljardenproblemen bij de woningcorporaties. Dat staat in het eindverslag van de parlementaire enquêtecommissie die de misstanden bij de corporaties heeft onderzocht.

Optreden

De enquêtecommissie vindt dat het roer drastisch om moet. Woningbouwverenigingen moeten zich weer beperken tot zorgen voor betaalbare huizen voor mensen met een smalle beurs. Het toezicht moet terechtkomen bij één toezichthouder. Volgens de commissie moet de politiek zich de misstanden bij de corporaties aanrekenen. Dat geldt zowel voor het kabinet als de Kamer. Achtereenvolgende ministers grepen niet in toen het fout liep, en het optreden van voormalig minister Piet Hein Donner was zelfs op het randje.

GERELATEERDE ARTIKELEN

Parlementaire enquêtecommissie: Erik Staal zorgde prima voor zichzelf

RTVWEST 30.10.2014 DEN HAAG – Topman Erik Staal van Vestia heeft zich drie slagen in de rondte verdiend als directeur-bestuurder. Hij streek een half miljoen euro per jaar op en was daarmee de best verdienende corporatie-directeur van Nederland.

Staal nog steeds actief als bestuurder

Tot verbazing van de commissie is Staal nog steeds bestuurder bij een corporatie, een stichting voor sociale huisvesting in Zuid-Afrika. De stichting is gefinanceerd door Vestia en andere woningcorporaties. Staal heeft als enige zeggenschap over het geld van de stichting.

Tijdens het verhoor voor de commissie toonde Staal geen enkele spijt of berouw voor zijn gedrag. Het leidde tot tumult op de tribune. Een zakenman uit Den Haag kon het niet meer aanhoren en begon zich te bemoeien met het verhoor. Hij moest de zaal verlaten. Staal was voor de zitting naar Den Haag gekomen: hij woont in een villa op Bonaire. Lees verder

gerelateerde artikelen;

Enquêtecommissie: woningcorporaties mogen geen Sinterklaas spelen met maatschappelijk geld

RTVWEST 30.10.2014  Woningcorporaties als Vestia zijn de afgelopen jaren ver van huis geraakt. Er moet een cultuurverandering komen: de sector mag niet meer alleen denken aan veel geld verdienen, maar moet huizen bouwen voor mensen met minder geld. Dat is de aanbeveling van de parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties na een onderzoek van anderhalf jaar naar allerlei misstanden bij corporaties.

Bij Vestia gingen miljarden euro’s in rook op door riskante beleggingsproducten, een directeur van een corporatie had een Maserati als dienstwagen en in Rotterdam werd een stoomschip aangekocht.

De commissie wil dat de corporaties terug gaan naar de kerntaak en daaronder vallen geen commerciële nevenactiviteiten. Verder mogen ze door fusies ook niet meer zo groot worden als Vestia, maar werken in beperktere woningmarktgebieden. Lees verder

gerelateerde artikelen;

Parlementaire enquête: Vestia was een éénmansbedrijf, financieel drama was te voorkomen geweest

RTVWEST 30.10.2014 De woningcorporatie Vestia was jarenlang een éénmansbedrijf, met directeur-bestuurder Erik Staal aan het hoofd, die onvoldoende werd gecontroleerd en ook geen tegenspraak duldde. Het financieel drama was te voorkomen geweest. Dit concludeert de enquetecommissie in een deelrapport over Vestia. Daarin wordt gereconstrueerd hoe de corporatie in 2012 bijna failliet ging door miljarden euro’s aan riskante derivaten (beleggingsproducten) bij banken te kopen.

De hoofdstukken in het rapport hebben titels als ‘De slapende vulkaan’, ‘De vulkaan komt tot uitbarsting’, ‘Hulpdiensten aan het werk’ en ‘Het likken van de wonden’. Erik Staal vertrouwde blindelings op zijn treasurer Marcel de Vries die voor miljarden euro’s aan kapitaal zorgde via allerlei banken in binnen- en buitenland. Maar ook De Vries begreep niet welke risico’s er kleefden aan de derivaten. Hij verdiende zelf wel goed aan de handel.

Minister Liesbeth Spies deed ‘t goed

De meeste banken die de derivaten aanboden hebben een scheve schaats gereden, blijkt uit het rapport. Ze hebben producten verkocht die helemaal niet bestemd waren voor een woningcorporatie. De commissie noemt de handel van de banken ‘immoreel en verwerpelijk’.

Ministers in een aantal kabinetten verzuimden om in te grijpen. Minister Donner wist van de enorme schulden van Vetia, maar lichtte de Tweede Kamer niet in. De commissie heeft vol lof voor zijn opvolger minister Spies, de nieuwe burgemeester van Alphen aan den Rijn. Zij reageerde heel accuraat, praat de Kamerleden vertrouwelijk bij en zette alles op alles om Vestia te redden. Maar dat is nog niet helemaal gelukt. Lees verder

gerelateerde artikelen;

Drama Vestia “van onvoorstelbare omvang”

Den HaagFM 30.10. 2014 De schade die woningcorporatie Vestia heeft opgelopen door de handel in ‘derivaten’ (riskante beleggingsproducten) is mogelijk 688 miljoen hoger dan de al langer bekende twee miljard euro. Dat blijkt uit het rapport van de Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties, dat donderdag is gepresenteerd.

Er waren de afgelopen jaren incidenten bij meerdere woningcorporaties, maar Vestia was de aanleiding van de parlementaire enquête. “Het was een drama met een onvoorstelbare omvang, toen al twee miljard en nu blijkt het nog veel meer te zijn”, zei Roland van Vliet (kleine foto), voorzitter van de Parlementaire Enquêtecommissie woningcorporaties, donderdag tegen presentator Ron Davids op Den Haag FM. …lees meer

Parlementaire enquêtecommissie: Vrezen voor nieuwe saneringsronde bij Vestia

RTVWEST 30.10.2014 DEN HAAG – De parlementaire enquêtecommissie die onderzoek doet naar woningcorporaties maakt zich zorgen over een mogelijk nieuwe sanering bij Vestia.

De commissie concludeert in een vandaag verschenen deelrapport over het debacle bij Vestia dat mogelijk een nieuwe saneringsronde van 686 miljoen euro noodzakelijk is. ‘Dit alles leidt opnieuw tot grote onzekerheid voor Vestia en voor gemeenten waar Vestia veel bezit heeft.’ Vestia bezit tienduizenden woningen in de Haagse regio.

De schade die de woningcorporatie heeft opgelopen door de handel in ‘derivaten’ (riskante beleggingsproducten) is dus mogelijk 688 miljoen hoger dan de al langer bekende 2 miljard euro. Het extra tekort is afhankelijk van de ontwikkeling van de rente.

Tot en met 2017 is er nog geen probleem: Vestia heeft voldoende ‘reguliere mogelijkheden’ om leningen af te lossen. Dat doet Vestia met de opbrengst van de verkoop van woningen – ruim 30.000 van de in totaal meer dan 96.000 woningen die de corporatie bezit. Er worden vooral woningen buiten de ‘kerngebieden’ Den Haag en Rotterdam verkocht.

Boetes bij een lage rente

Maar als de gemiddelde in de resterende saneringsperiode lager is dan 3 procent heeft Vestia wel een probleem. Dat heeft onder meer te maken met boetes die zijn opgenomen in rentecontracten. De huidige rentestand schommelt gemiddeld onder de 2 procent. Volgens een berekening van Vestia bedraagt de schade bij een rente van 3 procent 686 miljoen euro, bij een lagere rente wordt dat bedrag nog hoger.  Lees verder

gerelateerde artikelen;

Aedes eens met commissie

Telegraaf 30.10.2014 “Het stelsel moet niet in de prullenbak, maar is wel toe aan groot onderhoud. Ik ben blij met die hoofdconclusie. En wij zijn al geruime tijd bezig met dat groot onderhoud.” Dat zegt voorzitter Marc Calon van Aedes, de koepelvereniging van woningcorporaties, in reactie op het rapport van de parlementaire enquêtecommissie-Van Vliet.

Veel van de voorstellen die de commissie heeft gedaan, zitten bij de woningcorporaties al in de pijplijn, aldus Calon. Hij wijst onder meer op de aanbeveling om bestuur en intern toezicht te verbeteren. Zo heeft Aedes zelf al voorgesteld een kwaliteitstoets in te voeren voor nieuwe en zittende bestuurders.

Gerelateerde artikelen;

30-10: ‘Toezicht op corporaties faalt’

30-10: ‘Misstanden treffen maatschappij’

30-10: Harde conclusies commissie

Politiek: enquête woningcorporaties toont failliet zelfregulering aan›

NRC 30.10.2014 Politieke partijen zijn het erover eens dat het stelsel voor woningcorporaties op de schop moet. Ook vinden ze dat er beter toezicht moet komen. Dat blijkt uit de reacties ophet rapport van de parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties dat vandaag is gepresenteerd.

Het rapport valt niet mee, zegt VVD’er Roald van der Linde in een reactie.

“Ik zie dat het toch wel veel erger was dan we met zijn allen dachten. Als je het rapport leest: de een koopt een stoomboot, de ander speelt voor Sinterklaas en de huurders zitten met de Zwarte Piet.”

Deze vijf woningbouwbestuurders en politici krijgen er ongenadig van langs

VK 30.10.2014 De parlementaire enquêtecommissie woningcorporaties kwam vandaag met een vernietigend eindrapport, dat sprak van ‘zelfoverschatting, overambitie en soms zelfs fraude en zelfverrijking’. Vooral deze vijf mensen moesten het ontgelden.

Enquêtecommissie corporaties komt met rapport na drama Vestia

RTVWEST 30.10.2014 De Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties presenteert donderdagmiddag in Den Haag haar bevindingen over het stelsel van woningcorporaties. De enquête werd ingesteld na het drama met Vestia, de corporatie die smakken geld verspeelde door wilde avonturen met zogenoemde derivaten, riskante financiële producten.

Vestia stond voor twee miljard euro in het rood en moest daardoor ook in Den Haag honderden huizen verkopen. De financiële problemen ontstonden door forse tegenvallers bij de aanschaf van risicovolle beleggingsproducten. De corporatie, de grootste van het land, balanceerde daarvoor enige tijd op de rand van de afgrond. De financiële problemen vormden de belangrijkste aanleiding voor de parlementaire enquête.

200 tot 400 euro per Hagenaar

‘De ellende die Vestia heeft veroorzaakt, heeft Den Haag 100 tot 200 miljoen euro gekost‘, vertelde de Haagse oud-wethouder Marnix Norder tegen de Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties. Dat komt neer op 200 tot 400 euro per Hagenaar. Lees verder

gerelateerde artikelen;

Enquêtecommissie corporaties komt met rapport na drama Vestia

Den HaagFM 30.10. 2014  De Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties presenteert donderdagmiddag haar bevindingen over het stelsel van woningcorporaties. De enquête werd ingesteld na het drama met Vestia, de corporatie die smakken geld verspeelde door wilde avonturen met zogenoemde derivaten, riskante financiële producten.

De afgelopen maanden hoorde de commissie mensen uit de corporatiewereld en de politiek onder ede, om uit te vinden wat er allemaal misging. Vestia stond voor twee miljard euro in het rood en moest daardoor ook in Den Haag honderden huizen verkopen. De corporatie, de grootste van het land, balanceerde enige tijd op de rand van de afgrond.

De ellende die Vestia heeft veroorzaakt, heeft Den Haag 100 tot 200 miljoen euro gekost“, vertelde de Haagse oud-wethouder Marnix Norder (kleine foto) tegen de Enquêtecommissie. Dat komt neer op 200 tot 400 euro per Hagenaar. Ook veel andere corporaties kwamen in de problemen door onverantwoorde stappen, variërend van het in de arm nemen van een peperdure architect tot het rondrijden in een Maserati op kosten van de zaak. …lees meer

Ego woningbouwcowboys leidt tot ondergang

Trouw 30.10.2014 Woningcorporaties moeten kleiner worden, zich beperken tot hun eigenlijke taak en zich niet meer met commerciële nevenactiviteiten bezighouden. Het toezicht moet drastisch verbeteren. Er is een cultuuromslag nodig en op termijn moet het stelsel misschien radicaal veranderen. De parlementaire enquêtecommissie die onderzocht heeft wat er mis is gegaan in de corporatiesector beveelt dat donderdag aan in haar eindrapport.

Lees ook: Vier lessen uit de parlementaire enquête woningcorporaties - 10/07/14

‘Toezicht op corporaties faalt’

Telegraaf 30.10.2014 Nu de parlementaire enquêtecommissie harde conclusies heeft getrokken over de (wan)toestanden bij woningcorporaties, stellen verschillende partijen in de Tweede Kamer dat het toezicht beter en scherper moet.

SP-Kamerlid Sadet Karabulut stelt dat de politiek lessen moet trekken uit de bevindingen van de commissie: ,,De commissie heeft een belangrijke analyse gemaakt van een falend systeem dat rampzalige incidenten mogelijk maakt”, zegt Karabulut.

‘GEMEENTEN KUNNEN MET NOVELLE NIET STUREN OP CORPORATIES’

BB 30.10.2014 Als woningcorporaties niet wettelijk worden verplicht om inzicht te geven in hun financiële mogelijkheden, kunnen gemeenten daarop moeilijk toezicht houden. De afspraak uit het regeerakkoord dat gemeenten meer sturing krijgen op de woningcorporaties, komt nauwelijks uit de verf in de Novelle Herziening Woningwet van minister Blok. Dat stellen de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) en de grotestedenkoepels G4 en G32 in een brief aan de Tweede Kamer.

Verplichting voor overleg te vrijblijvend

De Novelle van minister Blok geeft hoog op van te maken ‘controleerbare en bindende’ prestatieafspraken tussen gemeenten en woningcorporaties, maar de verplichting voor corporaties om over belangrijke zaken ook echt in overleg te treden met de gemeenten is te vrijblijvend geregeld, aldus de VNG. ‘Het wetsvoorstel pakt anders uit dan we eerder opmaakten uit overleggen met het ministerie’, verklaart VNG-woordvoerster Liane ter Maat.

GERELATEERDE ARTIKELEN;

‘Misstanden treffen maatschappij’

Telegraaf 30.10.2014  De misstanden bij de woningcorporaties treffen de hele maatschappij. Het ging om miljarden euro’s en de woningen van 2,5 miljoen mensen. Voorzitter Anouchka van Miltenburg van de Tweede Kamer zei dat donderdag bij het presentatie van het eindverslag van de parlementaire enquêtecommissie die misstanden bij de woningcorporaties heeft onderzocht. Van Miltenburg nam het eerste exemplaar van dit rapport in ontvangst.

Politiek eens met aanbevelingen enquêtecommissie corporaties

NRC 30.10.2014 Politieke partijen zijn het erover eens dat het stelsel voor woningcorporaties op de schop moet. Ook vinden ze dat er beter toezicht moet komen. Dat blijkt uit de reacties ophet rapport van de parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties dat vandaag is gepresenteerd.

Het rapport valt niet mee, zegt VVD’er Roald van der Linde in een reactie. “Ik zie dat het toch wel veel erger was dan we met zijn allen dachten. Als je het rapport leest: de een koopt een stoomboot, de ander speelt voor Sinterklaas en de huurders zitten met de Zwarte Piet.” LEES VERDER

Harde conclusies commissie

Telegraaf 30.10.2014 Het Rijk moet meer prioriteit geven aan het opsporen en vervolgen van sjoemelende corporatiedirecteuren. De parlementaire enquêtecommissie woningcorporaties is „geschokt door de aard en omvang van de incidenten waarbij fraude en zelfverrijking aan de orde zijn”. Het kabinet moet dan ook een plan leveren waardoor misstanden in corporatieland worden beteugeld. Dat is een van de vele aanbevelingen, waar de enquêtecommissie woningcorporaties vandaag mee naar buiten treedt.

Het eindrapport van de commissie is ontluisterend. Bijna iedereen die betrokken was bij woningcorporaties valt iets te verwijten. Als hoofdschuldigen worden corporatiedirecteuren aangewezen, maar ook interne toezichthouders faalden, evenals ministers, waarborgfonds WSW, sectorwaakhond CFV, brancheorganisatie Aedes en de Tweede Kamer. Het pakket aan maatregelen om de sector weer op de rit te krijgen is dan ook omvangrijk.

Gerelateerde artikelen29-10: OM vervolgt corporatie-topman

14-06: Vriendjes weg bij corporaties

12-06: Verhoor Staal begonnen

04-06: ‘Moreel kompas kwijt’

Enquêtecommissie: het ging mis door overambitie en soms zelfs fraude

VK 30.10.2014 Corporatiebestuurders zijn de hoofdverantwoordelijken voor de vele debacles bij woningcorporaties in de afgelopen decennia. Door hun ‘zelfoverschatting, overambitie en soms zelfs fraude en zelfverrijking’ ging het mis, schrijft de parlementaire enquêtecommissie woningcorporaties in haar eindrapport vandaag.

Blok wil huurder in herzien corporatiebestel centraal stellen

NU 30.10.2014 Minister Stef Blok (Wonen) vindt dat het belang van de huurder in een herzien corporatiebestel expliciet het begin- en eindpunt moet zijn. Dat laat Blok in een reactie op het donderdag gepresenteerde commissierapport Ver van Huis weten. Ook vindt de bewindsman het goed dat de commissie een afbakening heeft gemaakt van de corporatietaken.

“Zo wordt voorkomen dat corporaties in commerciële projecten stappen waarvan de verliezen ten koste gaan van huurders en andere woningcorporaties”, laat Blok in een reactie weten.

De commissie wil wat doen aan de constructie dat risicovolle projecten en investeringen van banken en projectontwikkelaars, geen nadelige gevolgen voor hen hebben omdat de sector garant staat. Een faillissement van een corporatie moet daarom een reële optie worden.

Wat u moet weten over het onderzoek naar woningcorporaties

Lees meer over: 

Woningcorporaties Stef Blok

Gerelateerde artikelen;

Commissie kritisch over rol Donner bij Vestia

NU 30.10.2014 De enquêtecommissie die onderzoek heeft gedaan naar het stelsel van woningcorporaties is uitermate kritisch over het optreden van oud-minister van Binnenlandse Zaken Piet Hein Donner rond het Vestia-debacle.

De commissie suggereert dat Donner de Tweede Kamer eerder op de hoogte had moeten stellen over de problemen bij de Rotterdamse woningcorporatie.

“Naar het oordeel van de commissie staat het feit dat minister Donner de Tweede Kamer niet informeert over de omvang van de problemen en de risico’s bij Vestia op gespannen voet met de actieve informatieplicht van de minister ten opzichte van de Tweede Kamer”, schrijft de commissie.

Het niet of onjuist informeren van de Tweede Kamer geldt als een politieke doodzonde.

Ook heeft de afkoop van de derivaten en de sanering die is doorgevoerd de problemen bij Vestia niet volledig opgelost, oordeelt de commissie. De Tweede Kamer moet verder het handelen van Spies nog steeds beoordelen. Zij kreeg van het parlement veel vertrouwen en een groot mandaat om de problemen op te lossen.

“De Tweede Kamer geeft hierbij aan de minister achteraf te zullen beoordelen. De commissie stelt vast dat dit laatste echter nauwelijks heeft plaatsgevonden.”

Lees meer over: 

Piet Hein Donner VestiaWoningcorporatie

Gerelateerde artikelen;

‘Wanbestuur en mismanagement bij woningcorporaties’

NU 30.10.2014 De parlementaire enquêtecommissie woningcorporaties oordeelt hard over de sector. Er is sprake van wanbestuur, bestuurscrisis of ernstig financieel mismanagement.

Dat schrijft de commissie donderdag in het eindrapport Ver van Huis, onder leiding van het onafhankelijke Kamerlid en voormalig PVV’er Roland van Vliet,

De commissie concludeert dat de vele incidenten uit het verleden een gevolg zijn van structurele tekortkomingen in het stelsel. De bestuurlijke mix van overheidssturing, marktwerking en zelfregulering heeft het stelsel voor een deel misvormd, oordeelt het rapport. In het eindrapport zijn ook een aantal aanbevelingen geformuleerd.

Taken

Minister Stef Blok (Wonen) vindt het goed dat de commissie een afbakening heeft gemaakt van de corporatietaken. “Zo wordt voorkomen dat corporaties in commerciële projecten stappen waarvan de verliezen ten koste gaan van huurders en andere woningcorporaties”, laat Blok in een reactie weten.

Donner

Ook oud-minister van Binnenlandse Zaken Piet Hein Donner wordt hardaangepakt rond de probelemen met Vestia. De commissie suggereert dat Donner de Tweede Kamer eerder op de hoogte had moeten stellen over de problemen bij de woningcorporatie.

“Naar het oordeel van de commissie staat het feit dat minister Donner de Tweede Kamer niet informeert over de omvang van de problemen en de risico’s bij Vestia op gespannen voet met de actieve informatieplicht van de minister ten opzichte van de Tweede Kamer”, schrijft de commissie.

Wat u moet weten over het onderzoek naar woningcorporatiesKernpunten enqûetecommissie Woningcorporaties | Reacties vanuit de politiek

Woningcorporaties Woningcorporatie

Gerelateerde artikelen;

Kernpunten enquêtecommissie woningcorporaties

NU 30.10.2014 De commissie vat in het donderdag gepubliceerde eindrapport Ver van Huis een aantal kernpunten samen: heldere grenzen stellen, toezicht verbeteren, geld meer beteugelen en gedrag te veranderen.

NU.nl zet de uitwerking hiervan voor u op een rij:

Grenzen

Door grenzen te stellen, wil de commissie voorkomen dat bestuurders binnen de sector commerciële nevenfuncties bekleden en zich weer richten op de kerntaak: het zorgen voor woonruimte voor mensen die daar zelf moeite mee hebben…….

Wat u moet weten over het onderzoek naar woningcorporaties | ‘Wanbestuur en mismanagement bij woningcorporaties’

Lees meer over: Enquêtecommissie Woningcorporaties

Gerelateerde artikelen; 

Commissie pleit te experimenteren met woningcorporaties

NU 30.10.2014 De parlementaire enquêtecommissie woningcorporaties wil het mogelijk maken om binnen en buiten het huidige stelsel van woningcorporaties te experimenteren met andere rechtsvormen.

Zodra de rust rondom de sector is teruggekeerd en wet- en regelgeving is vastgelegd, moet dit per wet mogelijk worden gemaakt.

Dat is een van de aanbevelingen die de commissie, onder leiding van voormalig PVV’er Roland van Vliet, donderdag in het eindrapport Ver van huis presenteert.

Zo moet er gekeken worden naar andere rechtsvormen zoals een huurderscoöperatie waarin huurders gezamenlijk eigenaar van de woningcorporatie zijn. Hier wordt al mee geëxperimenteerd in de praktijk, ook ligt er sinds kort een wettelijke basis om deze vorm mogelijk te maken.

De organisatie werd uiteindelijk gered met geld van de andere woningcorporaties en de banken die de financiële producten hadden geleverd. Uiteindelijk is het aan de Kamer en de minister of de aanbevelingen (deels) worden overgenomen.

Wat u moet weten over het onderzoek naar woningcorporaties | ‘Wanbestuur en mismanagement bij woningcorporaties’

Lees meer over: Woningcorporaties Woningcorporatie

Gerelateerde artikelen;

Rapport enquêtecommissie: één toezichthouder corporaties nodig

NRC 30.10.2014 Eén toezichthouder die waakt over alle facetten van woningcorporaties. En die níét onder directe controle van de minister staat. Dat is de belangrijkste aanbeveling van de parlementaire enquêtecommissie die vandaag haar eindrapport presenteert. Deze ‘Woonautoriteit’ moet toezien op de financiën, governance, integriteit en rechtmatigheid bij sociale huisvesters.

Een autoriteit die ook sancties kan opleggen. “Alleen als deze niet onder de minister valt, is er geen risico dat beleid en toezicht opnieuw vermengd worden”, zegt commissie-voorzitter Roland van Vliet. Er ligt op dit moment een voorstel van minister Stef Blok (Wonen, VVD) bij de Tweede Kamer dat het toezicht weliswaar samenvoegt, maar juist onder zijn hoede.

Twee jaar onderzoek van de commissie leverde 1.250 pagina’s op over wat er misging en beter moet in de corporatiesector. Naast de onafhankelijke woonautoriteit wil de commissie dat de sector teruggaat naar zijn “klassieke kerntaak”. Parlementaire Enquetecommissie Woningcorporaties  MEER OP NRC Q

Iedereen heeft schuld aan de schandalen bij de corporatieseindrapport

‘Enquêtecommissie wil één toezichthouder voor alle woningcorporaties’

VK 30.10.2014 Een onafhankelijke toezichthouder met stevige bevoegdheden moet de woningcorporaties gaan controleren. Dat is naar verluidt een van de hoofdconclusies uit het eindrapport van de parlementaire enquêtecommissie woningcorporaties, dat vandaag verschijnt.

Diverse politici zeggen tegen de Volkskrant dat de commissie het versnipperde toezicht op de corporaties wil bundelen in één onafhankelijke toezichthouder. Met die aanbeveling gaat de commissie in tegen het kabinetsbeleid. Minister voor Wonen Stef Blok (VVD) heeft onlangs voorstellen naar de Tweede Kamer gestuurd waarin hij het toezicht wil onderbrengen bij zijn eigen ministerie.

Bevindingen enquêtecommissie: ‘De politiek is tekortgeschoten’

VK 30.10.2014 Bijna twee jaar onderzocht een enquêtecommissie wat er misging bij de woningcorporaties. Vandaag komt zij met haar bevindingen. Vier betrokkenen nemen een voorschot.

Geen deal vrouw  Möllenkamp

Telegraaf 30.10.2014 Justitie heeft de vrouw van Hubert Möllenkamp, de van corruptie verdachte ‘Maserati-directeur’ van woningcorporatie Rochdale, aangeboden om haar niet te vervolgen in ruil voor een kwart miljoen euro.

Dit bevestigt het Openbaar Ministerie (OM) aan de Telegraaf. Maar omdat Alberdina V. niet in staat is om het geëiste schikkingsbedrag op te hoesten, wordt zij net als haar man alsnog vervolgd.

Gerelateerde artikelen

29-10: OM vervolgt corporatie-topman

11-08: ‘Falende bestuurder krijgt alle ruimte’

12-07: Möllenkamp betrokken bij chantage

oktober 30, 2014 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Kabinet Rutte II – Begroting 2015 versus bezuinigingen op weg naar een heet voorjaar 2015 – deel 2

Begrotingsjaar 2015

Minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem heeft op 16.09.2014 in de Tweede Kamer de Miljoenennota 2015 aangeboden, met daarin de plannen van het kabinet voor het komende jaar. Wat zijn de belangrijkste maatregelen die in de Miljoenennota staan? Een beknopt overzicht.

Naheffing EU

Helaas kondigt het nieuwe begrotingsjaar een flinke tegenvaller aan. Nederland moet waarschijnlijk 642 miljoen euro betalen !!!!   En Groot-Brittannië moet 2,1 miljard euro betalen. Vandaar dat ze woest zijn over de naheffing. Ook andere EU-landen krijgen geld terug. De Europees Commissaris Jacek Dominik wijst erop dat de naheffing is berekend aan de hand van cijfers die de landen zelf hebben ingeleverd.

Kortom, we moeten dus 642 miljoen euro extra betalen aan de Europese Unie. Minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem (PvdA) hoopt nog op clementie van Brussel. De ambtenaren op Financiën waren al op de hoogte, maar premier Mark Rutte (VVD) werd pas tijdens de topontmoeting van de Europese leiders in Brussel geïnformeerd over de zogeheten naheffing.

Signaal

Eurocommissaris Jacek Dominik (Begrotingszaken) zei dat de ophef over de naheffingen hem had verrast. Volgens hem zijn de lidstaten op 17 oktober op de hoogte gesteld van de naheffingen. Hij zei ook dat geen enkel lidstaat bezwaar had gemaakt.

Van Frankrijk was al duidelijk dat het land niet zou voldoen aan de begrotingsnorm van 3 procent. De Fransen weigeren namelijk al langere tijd te bezuinigen en de verwachting is daarmee dat het begrotingstekort van het land pas in 2017 zal uitkomen onder de 3 procent. Deze nogal recalcitrante houding van Frankrijk ten opzichte van bezuinigingen zorgde voor ergernis bij andere EU-landen. De Franse president François Hollande zei afgelopen vrijdag nog dat alle bezuinigingsmaatregelen zijn uitgeput. Volgens hem snijdt de Franse regering volgend jaar al voor 21 miljard euro in de uitgaven.

En toch kreeg juist Frankrijk  geld terug vanuit Brussel, en wel ruim 1 miljard euro !!! Dat bedrag gebruikt Parijs om de begroting voor 2015 alsnog dichter bij de Europese eisen te brengen. Frankrijk zegt in totaal 3,6 miljard euro te hebben gevonden. De rest van dat bedrag komt van lagere rentebetalingen op de staatsschuld en verwachte extra inkomsten door de bestrijding van belastingontduiking.

zie ook: Waarom Frankrijk de EU in een nieuwe politieke crisis dreigt te storten

zie ook: ‘Meevallers en extra inkomsten': zo wil Frankrijk tekort verkleinen

Eurocommissaris Dominik zegt ook verbaasd te zijn over de felle reactie van de Britse premier David Cameron, nadat de Financial Times het bedrag donderdagavond onthulde. Tot de bekendmaking was er geen enkel signaal van de Britten dat zij bedenkingen hadden bij de naheffing.

Meer bezuinigingen

Premier Mark Rutte is pas tijdens de EU-top eind vorige week ingelicht over de naheffing van 642 miljoen euro die Brussel Nederland wilde opleggen. Het ministerie van Financiën wist er op dat moment al bijna een week van. Dat blijkt uit een brief (pdf) van minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën aan de Tweede Kamer. Wanneer Dijsselbloem zelf door zijn ambtenaren werd ingelicht, staat niet in de brief

Premier Mark Rutte (VVD) en minister Jeroen Dijsselbloem(PvdA, Financiën) noemden de naheffing vrijdag een ‘onaangename verrassing’. Dijsselbloem maakte zondagavond in televisieprogramma Nieuwsuur wel duidelijk dat Nederland het bedrag gaat betalen als ‘feiten en cijfers kloppen’.

Hoewel Minister Jeroen Dijsselbloem „zeer onaangenaam verrast is ” over de forse naheffing die Nederland krijgt op de afdracht aan Brussel, zegt hij; ‘Als de naheffing klopt, betalen we’

CBS

De cijfers  die ten grondslag liggen aan de naheffing die Nederland vorige week van de Europese Unie kreeg kloppen. Dat zei Peter-Hein van Mulligen, hoofdeconoom van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Nederland krijgt forse naheffing op EU-afdracht | Britten woest over naheffing EU | Waar komt die Europese naheffing vandaan?

Lees meer over: Naheffing EUROPESE UNIE

lees ook: Kabinet Rutte II – Begroting 2015 versus bezuinigingen op weg naar een heet voorjaar 2015 – deel 1

lees ook: Kabinet Rutte II – verdere bezuinigingen versus een heet najaar 2014 – deel 1

zie verder ook: Kabinet Rutte II – verdere bezuinigingen versus een heet voorjaar 2014 – deel 4

zie ook: Kabinet Rutte II – verdere bezuinigingen versus een heet voorjaar 2014 deel 3

zie ook: Kabinet Rutte II – verdere bezuinigingen versus een heet voorjaar 2014 deel 2

zie ook: Kabinet Rutte II – verdere bezuinigingen versus een heet voorjaar 2014 deel1

Nederlandse economie kán niet kapot

Telegraaf 30.10.2014 De Nederlandse economie trekt aan. Is dit ondanks of dankzij het kabinet? En pikken robots echt onze banen in? Of creëert de technologische vooruitgang juist banen? Over deze en andere zaken debatteren drie hoofdeconomen, Marieke Blom (ING), Wim Boonstra (Rabobank) en Han de jong (ABN Amro).

ZIE OOK:

Nederlandse economie veert op

Vertrouwen Nederlanders in economie stijgt flink

Telegraaf 30.10.2014 Het economische vertrouwen in de eurozone is deze maand voor het eerst sinds mei weer duidelijk verbeterd. Vooral in Nederland verbeterde de stemming sterk, bleek uit het maandelijkse onderzoek van de Europese Commissie.

Zowel onder Nederlandse consumenten, winkeliers en ondernemers in de industrie nam het vertrouwen toe, terwijl de stemming in de bouw versomberde. Onder de grote economieën ging de stemming alleen in Spanje achteruit. In Duitsland, Frankrijk en Italië nam het optimisme toe.

Gerelateerde artikelen;

27-10: Vertrouwen producenten neemt fors toe

21-10: Consumptie stijgt hardst in bijna vier jaar

20-10: Nederlanders sterk optimistischer over economie

Nederlandse economie veert op

Telegraaf 30.10.2014 De Nederlandse economie zit na jaren kwakkelen eindelijk weer in de lift. ,,Volgend jaar krijgen we voor het eerst weer een mooie groei”, voorspellen de drie hoofdeconomen van ABN Amro, ING en Rabobank.

Kamer wil uitleg over EU-begrotingen

NU 29.10.2014 De Tweede Kamer wil opheldering van minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem (PvdA) over het voorlopig goedkeuren van de begrotingen van Frankrijk en Italië door de Europese Commissie, ondanks twijfel over de vraag of beide landen genoeg bezuinigen om aan de regels te voldoen.

“Een heel verkeerd signaal”, zegt CDA-Kamerlid Eddy van Hijum, die het initiatief nam om Dijsselbloem om uitleg te vragen.

Volgens Van Hijum staat de geloofwaardigheid van de Europese begrotingsregels op het spel nu Frankrijk en Italië niet op de vingers zijn getikt, ondanks hun ‘slappe plannen’.

642 miljoen? Er moet voorlopig geen cent extra naar het EU-project

Elsevier 29.10.2014 De Brusselse bemoeizucht is onaanvaardbaar. Niet Nederland moet zijn begroting bijstellen en verder bezuinigen, maar de feodale bureaucraten van de Europese Unie. De Nederlandse regering zou een voorbeeld moeten nemen aan de Britten.

We moeten 642 miljoen euro extra betalen aan de Europese Unie. Minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem (PvdA) hoopt nog op clementie van Brussel. De ambtenaren op Financiën waren al op de hoogte, maar premier Mark Rutte (VVD) werd pas tijdens de topontmoeting van de Europese leiders in Brussel geïnformeerd over de zogeheten naheffing.

zie ook: Waarom Frankrijk de EU in een nieuwe politieke crisis dreigt te storten

zie ook: ‘Meevallers en extra inkomsten': zo wil Frankrijk tekort verkleinen

Nederland, hou op met dat rare hervormen

VK 28.10.2014 Nederland blijft maar doorgaan met hervormen. Allemaal in naam van Europa en modieuze ideetjes over de economie van de toekomst, een toekomst die er altijd anders uitziet dan gedacht. Het gaat weer eens niet zo goed met de Europese economie. Italië krimpt, Frankrijk stagneert, en de Duitse groeimotor sputtert. Groot-Brittannië is nu conjunctureel koploper, met drie procent groei, maar moet ineens wel twee miljard extra aan Europa afdragen omdat de economie er volgens een nieuwe rekenmethode groter is.

Groen licht voor begrotingen Europese landen

Trouw 28.10.2014 De Europese Commissie heeft vandaag het licht op groen gezet voor alle begrotingen die de eurolanden ter beoordeling aan de commissie hadden gestuurd. Dat heeft scheidend Eurocommissaris voor Economische en Monetaire Zaken, Jyrki Katainen, bekendgemaakt. Zorgenkindjes Italië en Frankrijk hebben het ook gehaald.

Verscheidene lidstaten hebben de afgelopen weken extra informatie naar Brussel moeten sturen en er zijn gesprekken met de commissie geweest over enkele bedenkingen die rezen uit de ingediende ontwerpbegrotingen. ‘Ik verwelkom het feit dat deze landen constructief hebben gereageerd op onze zorgen’, aldus Katainen, die vicevoorzitter voor Banen, Groei, Investeringen en Concurrentievermogen, in de ploeg van Jean-Claude Juncker wordt.

Groen licht voor begrotingen Europese landen

NU 28.10.2014 De Europese Commissie heeft dinsdag het licht op groen gezet voor alle begrotingen die de eurolanden ter beoordeling aan de commissie hadden gestuurd. Dat heeft vicevoorzitter voor Banen, Groei, Investeringen en Concurrentievermogen, Jyrki Katainen, bekendgemaakt.

Verscheidene lidstaten hebben de afgelopen weken extra informatie naar Brussel moeten sturen en er zijn gesprekken met de commissie geweest over enkele bedenkingen die rezen uit de ingediende ontwerpbegrotingen.

Beweeg de cursor over de lijn om de aantallen te zien. De gegevens zijn afkomstig van de Financial Times.. -

Lees meer over: Europese CommissieBegrotingsregels EU

Gerelateerde artikelen;

Brussel heeft cijfers over naheffing niet

NU 28.10.2014 De Europese Commissie is niet bij machte om alle cijfers te leveren die ten grondslag liggen aan de berekening van de naheffing van 642 miljoen euro die Nederland moet betalen.

Dat heeft een woordvoerder van de commissie dinsdag gezegd.

De naheffing is gebaseerd op nieuwe berekeningen van het nationaal inkomen van alle lidstaten. Die berekeningen zijn door de landen zelf gemaakt, en alleen de uitkomst van de sommen is naar Brussel gestuurd.

“We kunnen geen onderliggende cijfers geven, omdat lidstaten die niet met ons hebben gedeeld”, zei de woordvoerder van eurocommissaris Jacek Dominik, verantwoordelijk voor begrotingszaken.

CBS: cijfers naheffing EU van 642 miljoen euro kloppen›

NRC 28.10.2014  De cijfers die ten grondslag liggen aan de naheffing die Nederland vorige week van de Europese Unie kreeg kloppen. Dat zei Peter-Hein van Mulligen, hoofdeconoom van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in Nieuwsuur.

Premier Mark Rutte (VVD) en minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem (PvdA) waren onaangenaam verrast door de naheffing van 642 miljoen euro, die bovenop de 6,1 miljard komt die al jaarlijks aan Europa wordt betaald.

Lees meer

VANDAAG Naheffing EU Gewoon betalen, is de boodschap

VANDAAG Minister Financiën: naheffing moet anders

11:30 Dijsselbloem: Brussel moet landen met naheffing tegemoetkomen › 

27 OKT Eurocommissaris: lidstaten op 17 oktober op de hoogte van naheffing › 

27 OKT Dijsselbloem over EU: ‘Als naheffing klopt, betalen we’

Cijfers naheffing kloppen volgens CBS

NU 28.10.2014 De cijfers die ten grondslag liggen aan de naheffing die Nederland vorige week van de Europese Unie kreeg kloppen. Dat zegt Peter-Hein van Mulligen, hoofdeconoom van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in maandag in Nieuwsuur.

Premier Mark Rutte (VVD) en minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem (PvdA) waren onaangenaam verrast door de naheffing van 642 miljoen euro, die bovenop de 6,1 miljard komt die al jaarlijks aan Europa wordt betaald.

Nederland krijgt forse naheffing op EU-afdracht | Britten woest over naheffing EU | Waar komt die Europese naheffing vandaan?

Lees meer over: naheffing Europese Unie

Dijsselbloem betaalt naheffing pas als de andere landen ook cijfers tonen

VK 28.10.2014 Nederland gaat de EU-naheffing van 642 miljoen niet betalen, zolang de Europese Commissie de economische cijfers van alle 28 EU-landen niet openbaar maakt. Minister Dijsselbloem van Financiën zei vandaag in de Tweede Kamer dat hij die cijfers nodig heeft om de ‘rechtvaardigheid’ te bepalen van de naheffing.

Maar volgens een woordvoerder heeft de Europese Commissie die berekeningen van de nationale inkomens van alle lidstaten niet. ‘We kunnen geen onderliggende cijfers geven, omdat lidstaten die niet met ons hebben gedeeld.’ Het enige wat Brussel weet, zijn de uitkomsten van de sommen: de aangepaste omvang van elke economie.

Dijsselbloem: Zonder openheid naheffing niet betalen

Trouw 28.10.2014 Nederland zal zonder openheid over de cijfers in andere EU-landen de naheffing van 642 miljoen euro niet voor 1 december aan Brussel betalen. Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën zei dat vandaag bij RTL Z.

‘Ik moet het kunnen verdedigen tegenover de Nederlandse bevolking en tegenover het parlement. Zolang ik de cijfers niet kan zien, kan ik het niet verdedigen en dan ik niet voor 1 december betalen. Daarom zetten we er nu grote druk op.’ Als de cijfers openbaar zijn, kloppen en ook de verdeelsleutel over de EU-landen juist is, zal het kabinet betalen, zei Dijsselbloem eerder al.

Verwant nieuws;

‘Zonder openheid niet betalen’

Telegraaf 28.10.2014 Nederland zal zonder openheid over de cijfers in andere EU-landen de naheffing van 642 miljoen euro niet voor 1 december aan Brussel betalen. Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën zei dat dinsdag bij RTL Z.

Gerelateerde artikelen;

28-10: ‘Dijsselbloem en Rutte stuntels’

28-10: Kabinet wil alle cijfers zien

28-10: CDA: beeld naheffing onthutsend

28-10: Rutte wist niet van naheffing

27-10: Londen betaalt geen 2,1 miljard

27-10: Brussel verdedigt omstreden naheffing

Kabinet wil alle cijfers zien

Telegraaf 28.10.2014 Het kabinet wil alle cijfers van de andere EU-landen zien die gebruikt zijn bij de berekeningen die leidden tot een naheffing van 642 miljoen euro voor Nederland. Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën zei dat dinsdag in het wekelijkse vragenuurtje in de Tweede Kamer.

Dijsselbloem zei dat hij „nog steeds verbaasd” is over de naheffing van de EU, omdat Brussel nog altijd niet duidelijk heeft kunnen maken hoe het tot de rekensom is gekomen. De Nederlandse cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek kent hij, maar die van andere landen worden nog steeds geheim gehouden.

Gerelateerde artikelen;

28-10: CDA: beeld naheffing onthutsend

28-10: Rutte wist niet van naheffing

27-10: Londen betaalt geen 2,1 miljard

27-10: Brussel verdedigt omstreden naheffing

26-10: Als feiten kloppen, betaalt kabinet naheffing

Dijsselbloem wil deal maken over naheffing 642 miljoen

AD 28.10.2014 Minister Dijsselbloem (Financiën) wil snel om de tafel met de Europese Commissie en andere EU-lidstaten om te kijken of er nog wat gedaan kan worden aan de naheffing van honderden miljoenen die Nederland voor zijn kiezen krijgt. Gelet op de ongebruikelijke hoge omvang van de naheffing had ik een meer pro-communicatieve houding verwacht, Minister Dijsselbloem

Dat staat in een brief die de minister vanmorgen naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Premier Mark Rutte en Dijsselbloem waren afgelopen week onaangenaam verrast door de naheffing van ruim 642 miljoen euro. Die komt bovenop de ruim 6 miljard komt die al jaarlijks aan Europa wordt betaald.

GERELATEERD NIEUWS;

Dijsselbloem: Commissie zou meer begrip moeten tonen over naheffing

VK 28.10.2014 De Europese Commissie zou meer begrip moeten tonen voor de problemen waarvoor lidstaten zich gesteld zien door de grote naheffing. Dat schrijft minister Dijsselbloem in een brief aan de Tweede Kamer. Lidstaten moeten in de toekomst eerder geïnformeerd worden. Hij noemt de handelswijze van de Commissie ‘hoogst ongelukkig’.

Dijsselbloem wil duidelijkheid van Europa over naheffing

NU 28.10.2014  Minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën) wil duidelijkheid van de Europese Commissie over de naheffing voor Nederland van 642 miljoen euro. Bekijk hier de video – Dat zegt Dijsselbloem dinsdag op vragen van VVD-Kamerlid Mark Verheijen.

“Wij kunnen de redelijkheid van de cijfers pas beoordelen als we de cijfers van andere landen hebben. Die hebben wij tot op de dag van vandaag niet”, zegt Dijsselbloem.

Lees meer over: Naheffing Jeroen Dijsselbloem

Gerelateerde artikelen;

Rutte wist niet van naheffing

Telegraaf 28.10.2014  Premier Mark Rutte is pas tijdens de EU-top eind vorige week ingelicht over de naheffing van 642 miljoen euro die Brussel Nederland wilde opleggen. Het ministerie van Financiën wist er op dat moment al bijna een week van.

Dat blijkt uit een brief van minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën aan de Tweede Kamer. Wanneer Dijsselbloem zelf door zijn ambtenaren werd ingelicht, staat niet in de brief.

Dijsselbloem: Brussel moet landen met naheffing tegemoetkomen›

NRC 28.10.2014 Er moet bekeken worden of Brussel landen die een naheffing hebben gekregen voor de contributie van de Europese Unie, tegemoet kan komen. Dat schrijft minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem (PvdA) vanochtend in een brief aan de Tweede Kamer. Hij wil ook afspraken maken om “een situatie zoals nu ontstaan is in de toekomst te voorkomen”.

DIJSSELBLOEM ‘ONAANGENAAM VERRAST’ DOOR NAHEFFING

Gisteren zei eurocommissaris Jacek Dominik (Begrotingszaken) dat de ophef over de naheffingen hem had verrast. Volgens hem zijn de lidstaten op 17 oktober op de hoogte gesteld van de naheffingen. Hij zei ook dat geen lidstaat bezwaar had gemaakt.

Frankrijk kreeg juist geld terug van Brussel, ruim 1 miljard euro. Dat bedrag gebruikt Parijs om de begroting voor 2015 alsnog dichter bij de Europese eisen te brengen. Frankrijk zegt in totaal 3,6 miljard euro te hebben gevonden. De rest van dat bedrag komt van lagere rentebetalingen op de staatsschuld en verwachte extra inkomsten door de bestrijding van belastingontduiking.

Lees meer;

VANDAAG Gaat Nederland nu betalen?

28 OKT Minister Financiën: naheffing moet anders

28 OKT Naheffing EU Gewoon betalen, is de boodschap

27 OKT Eurocommissaris: lidstaten op 17 oktober op de hoogte van naheffing ›

28 OKT CBS: cijfers naheffing EU van 642 miljoen euro kloppen ›

Rutte pas bij EU-top ingelicht over naheffing van Brussel

NU 28.10.2014 Premier Mark Rutte is pas tijdens de EU-top eind vorige week ingelicht over de naheffing van 642 miljoen euro die Brussel Nederland wilde opleggen. Het ministerie van Financiën wist er op dat moment al bijna een week van. Dat blijkt uit een brief (pdf) van minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën aan de Tweede Kamer. Wanneer Dijsselbloem zelf door zijn ambtenaren werd ingelicht, staat niet in de brief.

Peter-Hein van Mulligen, hoofdeconoom van het CBS, liet maandag al weten dat de cijfers die ten grondslag liggen aan de naheffing kloppen.

Nederland krijgt forse naheffing op EU-afdracht | Britten woest over naheffing EU | Waar komt die Europese naheffing vandaan?

Lees meer over: Naheffing

Kritiek Kamer op Rutte en Dijsselbloem

Trouw 28.10.2014 De oppositie in de Tweede Kamer heeft felle kritiek op het optreden van premier Mark Rutte en minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem rond de naheffing van 642 miljoen euro die Nederland aan Brussel moet betalen.

Volgens CDA-leider Sybrand Buma is het optreden van Rutte en Dijsselbloem ‘van een ongehoorde stunteligheid’ en hebben ze langs elkaar heen gewerkt.

‘Dijsselbloem en Rutte stuntels’

Telegraaf 28.10.2014 De oppositie in de Tweede Kamer heeft felle kritiek op het optreden van premier Mark Rutte en minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem rond de naheffing van 642 miljoen euro die Nederland aan Brussel moet betalen.

Volgens CDA-leider Sybrand Buma is het optreden van Rutte en Dijsselbloem „van een ongehoorde stunteligheid” en hebben ze langs elkaar heen gewerkt. Hij vindt dat de rekening voorlopig niet betaald moet worden. Eerst moet duidelijk worden „wat werkelijk aan de hand is”

Gerelateerde artikelen;

28-10: Kabinet wil alle cijfers zien

28-10: CDA: beeld naheffing onthutsend

28-10: Rutte wist niet van naheffing

27-10: Londen betaalt geen 2,1 miljard

27-10: Brussel verdedigt omstreden naheffing

26-10: Als feiten kloppen, betaalt kabinet naheffing

CDA: beeld naheffing onthutsend

Telegraaf 28.10.2014 Het beeld over de communicatie in het kabinet over de naheffing van de EU is „onthutsend”. CDA-Tweede Kamerlid Eddy van Hijum zegt dat dinsdag in een reactie op de Kamerbrief van minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën over de kwestie.

Uit de brief blijkt dat Financiën al vanaf 17 oktober op de hoogte was, maar dat premier Mark Rutte pas tijdens de EU-top een week later werd ingelicht. Wanneer Dijsselbloem zelf door zijn ambtenaren werd ingelicht, is niet duidelijk. Dijsselbloem had Rutte eerder moeten informeren, vindt Van Hijum.

Gerelateerde artikelen;

28-10: Rutte wist niet van naheffing

27-10: Brussel verdedigt omstreden naheffing

26-10: Als feiten kloppen, betaalt kabinet naheffing

26-10: Roemer: kabinet wist van naheffing

24-10: Oppositie eist uitleg naheffing

24-10: Dijsselbloem zeer verrast

23-10: ‘Opheldering naheffing EU’

23-10: Brussel eist miljoenen aan naheffing van Nederland

Rutte wist niet van naheffing

Telegraaf 28.10.2014 Premier Mark Rutte is pas tijdens de EU-top eind vorige week ingelicht over de naheffing van 642 miljoen euro die Brussel Nederland wilde opleggen. Het ministerie van Financiën wist er op dat moment al bijna een week van.

De Europese lidstaten werden op vrijdag 17 oktober ingelicht over de herberekeningen en herzieningen die er toe leidden dat Nederland voor 1 december 642 miljoen euro extra moet betalen aan Brussel en de Britten zelfs meer dan 2 miljard. Voor Nederland kwam de omvang „als een verrassing”, schrijft Dijsselbloem. „Dit geldt voor de meeste lidstaten en zelfs voor de Commissie.”

Dat blijkt uit een brief van minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën aan de Tweede Kamer. Wanneer Dijsselbloem zelf door zijn ambtenaren werd ingelicht, staat niet in de brief.

PVV: Motie van wantrouwen als EU-heffing wordt betaald

Trouw 28.10.2014 Als Nederland de Europese naheffing van 642 miljoen euro betaalt, zal de PVV een motie van wantrouwen tegen het kabinet indienen. Dat heeft PVV-leider Geert Wilders vandaag aangekondigd. De laatste motie van wantrouwen van de PVV tegen het kabinet dateert van september. Wilders diende toen zo’n motie in bij de algemene politieke beschouwingen, omdat het kabinet extra geld uitgeeft aan ontwikkelingshulp en asielzoekers maar de ouderen volgens de PVV in de steek laat en de zorg afbreekt.

PVV dreigt weer met motie

Telegraaf 28.10.2014 Als Nederland de Europese naheffing van 642 miljoen euro betaalt, zal de PVV een motie van wantrouwen tegen het kabinet indienen. Dat heeft PVV-leider Geert Wilders dinsdag aangekondigd.

Hij bevestigde daarmee een bericht van de NOS. Wilders is het oneens met de naheffing. „In een tijd van crisis waarin de burger wordt gepakt met lagere pensioenen, hogere belastingen en minder zorg is het onaanvaardbaar dat het kabinet Brussel extra spekt.” Een kabinet dat zich daarbij neerlegt, moet volgens Wilders opstappen. „Genoeg is genoeg; geen cent dus of naar de koning.”

PVV dreigt weer met motie van wantrouwen om naheffing

NU 28.10.2014 Als Nederland de Europese naheffing van 642 miljoen euro betaalt, zal de PVV een motie van wantrouwen tegen het kabinet indienen. Dat heeft PVV-leider Geert Wilders dinsdag aangekondigd. Hij bevestigde daarmee een bericht van de NOS. Wilders is het oneens met de naheffing.

”In een tijd van crisis waarin de burger wordt gepakt met lagere pensioenen, hogere belastingen en minder zorg is het onaanvaardbaar dat het kabinet Brussel extra spekt.” Een kabinet dat zich daarbij neerlegt, moet volgens Wilders opstappen. ”Genoeg is genoeg; geen cent dus of naar de koning.”

Lees meer over: Naheffing

Gerelateerde artikelen;

Brussel verdedigt naheffing: cijfers komen van landen zelf

Elsevier 27.10.2014 Het ziet er niet naar uit dat lidstaten, waaronder Nederland en Groot-Brittannië, onder de naheffing van de Europese Unie (EU) uitkomen. Europees Commissaris Jacek Dominik (Begroting) verdedigde de extra bijdrage maandag.

Dominik wijst erop dat de naheffing is berekend aan de hand van cijfers die de landen zelf hebben ingeleverd. Nederland moet waarschijnlijk 642 miljoen euro betalen en Groot-Brittannië 2,1 miljard. Andere landen krijgen geld terug.

Signaal

Eurocommissaris Dominik zegt verbaasd te zijn over de felle reactie van de Britse premier David Cameron, nadat de Financial Times het bedrag donderdagavond onthulde. Tot de bekendmaking was er geen enkel signaal van de Britten dat zij bedenkingen hadden bij de naheffing.

Bezuinigingen

Premier Mark Rutte (VVD) en minister Jeroen Dijsselbloem(PvdA, Financiën) noemden de naheffing vrijdag een ‘onaangename verrassing’. Dijsselbloem maakte zondagavond in televisieprogramma Nieuwsuur wel duidelijk dat Nederland het bedrag gaat betalen als ‘feiten en cijfers kloppen’.

Commentaar;

Syp Wynia: Braverik Nederland draait weer eens op voor een Brusselse rekening

Lees ookZo wordt het bbp berekend volgens de nieuwe methode

zie ook;

15 okt Frans gebrek aan discipline is arrogant, en gevaarlijk voor de euro

9 okt Lagarde vreest recessie, Dijsselbloem vindt zorgen overdreven

Kabinet betaalt naheffing als de feiten kloppen

NU 27.10.2014 Als de ”feiten en cijfers kloppen” betaalt Nederland de Europese  naheffing van 642 miljoen euro aan Brussel. Dat zei minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën) zondagavond in het televisieprogramma Nieuwsuur.

Omdat de begroting voor volgend jaar al klaar is, zou dat volgens hem ”gewoon een tegenvaller” zijn. ”Ik ga er niet voor bezuinigen”, zei de minister.

Nederland krijgt forse naheffing op EU-afdracht | Britten woest over naheffing EU | Waar komt die Europese naheffing vandaan?

Lees meer over: naheffing

Gerelateerde artikelen;

Eurocommissaris: lidstaten op 17 oktober op de hoogte van naheffing

NRC 27.10.2014  De ophef die is ontstaan over de naheffingen die enkele EU-landen, waaronder Nederland, hebben gekregen heeft de Europese Commissie verrast. Dat heeft eurocommissaris Jacek Dominik, verantwoordelijk voor de Europese begroting, gezegd. Volgens hem waren de lidstaten sinds 17 oktober op de hoogte.

De uitlatingen van Dominik lijken in strijd met verklaringen van premier Mark Rutte (VVD) en minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem (PvdA). Volgens hen heeft Nederland op ambtelijk niveau om opheldering gevraagd over de naheffing, nadat de cijfers op 17 oktober waren meegedeeld.

VERRASSING

Zowel minister Dijsselbloem van Financiën als premier Rutte zeiden verbaasd te zijn over de naheffing. Niet zozeer dát er een bedrag extra betaald zou moeten worden – er was al wel duidelijk dat dat eerder bekend was bij de landen – maar dat het bedrag zo hoog is uitgevallen. Dijsselbloem zei gisteren in het tv-programma Nieuwsuur dat hij wel van plan is te gaan betalen, maar dan moet het bedrag echt kloppen.

CAMERON WIL NIET BETALEN

In tegenstelling tot Nederland is Groot-Brittannië niet bereid te gaan betalen. Het kreeg de grootste naheffing van de Europese Commissie, ruim 2,1 miljard. Hij zwoer de “onrechtvaardige” rekening op “elke mogelijke manier” te zullen aanvechten. Tegenover zijn collegaleiders zou hij een gematigder toon hebben aangeslagen en alleen zijn zorgen hebben geuit over de deadline, die al zo vroeg is, schrijft ReutersLEES VERDER

Lees meer;

VANDAAG Dijsselbloem over EU: ‘Als naheffing klopt, betalen we’

25 OKT Cameron voelt zich geflikt door Brussel

24 OKT Toelichting EC op naheffing maakt het voor Rutte alleen maar onduidelijker ›

24 OKT Naheffing 642 mln, Rutte ontstemd

23 OKT Rutte onaangenaam verrast door EU-heffing van 642 miljoen ›

Vertrouwen producenten in economie neemt fors toe

Trouw 27.10.2014 Het vertrouwen van Nederlandse producenten in de economie is in oktober fors gestegen. Dat maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vandaag bekend.

  •  Een week geleden meldde het CBS al dat het consumentenvertrouwen in oktober is toegenomen

De index van het producentenvertrouwen verbeterde van min 0,2 in september tot 2,0. De verbetering is volgens het CBS vooral toe te schrijven aan een veel positiever oordeel over de verwachte productie en de orderportefeuille in de komende 3 maanden. ‘Daarentegen is het oordeel over de voorraden gereed product wat minder positief dan vorige maand’, aldus het CBS.

De bezettingsgraad ligt in het vierde kwartaal tot nu toe op het niveau van het tweede kwartaal. In het derde kwartaal was voor het eerst in 1 jaar sprake van een daling.

Roemer gelooft onwetendheid kabinet over naheffing niet

Trouw 26.10.2014 SP-leider Emile Roemer denkt dat Nederland de Europese naheffing van 642 miljoen euro gewoon gaat betalen. Hij gelooft er ook niets van dat het kabinet hier niets van af wist.

‘Ik denk dat ze meer voor de bühne een aardig verhaal houden alsof ze zwaar verrast zijn’, zei Roemer in het televisieprogramma Buitenhof. ‘Ik denk dat ze voor een groot deel echt wel wisten wat er aan zat te komen, dat ze misschien over de exacte hoogte wellicht een beetje zijn geschrokken. Maar dat ze naar buiten toe groots willen overkomen.’

Roemer: kabinet wist van naheffing

Telegraaf 26.10.2014 SP-leider Emile Roemer denkt dat Nederland de Europese naheffing van 642 miljoen euro gewoon gaat betalen. Hij gelooft er ook niets van dat het kabinet hier niets van af wist.

„Ik denk dat ze meer voor de bühne een aardig verhaal houden alsof ze zwaar verrast zijn”, zei Roemer zondag in het televisieprogramma Buitenhof. „Ik denk dat ze voor een groot deel echt wel wisten wat er aan zat te komen, dat ze misschien over de exacte hoogte wellicht een beetje zijn geschrokken. Maar dat ze naar buiten toe groots willen overkomen.”

Gerelateerde artikelen;

24-10: Oppositie eist uitleg naheffing

24-10: Cameron betaalt Brussel niet

24-10: Dijsselbloem zeer verrast

23-10: ‘Opheldering naheffing EU’

23-10: Brussel eist miljoenen aan naheffing van Nederland

Betaalde Nederland jarenlang te weinig?

Trouw 25.10.2014 Door een nieuwe rekenmethode blijkt de Nederlandse economie 7, 6 procent groter, en de afdracht aan de EU hoger dan gedacht.

De meeste landen krijgen juist geld terug, zoals Frankrijk (1 miljard), Duitsland (780 miljoen) en Denemarken (320 miljoen).

Waarom moet Nederland extra geld betalen?
De Europese Unie wordt gefinancierd uit bijdragen van de lidstaten naar draagkracht. Ieder land moet een percentage van de economie afdragen. Daarom wordt het bedrag regelmatig – ook met terugwerkende kracht – aangepast, net zoals de voorlopige en de definitieve aanslag van burgers bij de Belastingdienst kan verschillen. Zo kan de economie meer groeien of krimpen dan verwacht, of beïnvloeden nieuwe regels voor statistische berekeningen het bedrag.

Het lijkt dan ook niet te gaan om een poging van de Europese Commissie om extra geld voor de EU op te halen. Uit een gelekte notitie met een overzicht van de bedragen blijkt dat naast Nederland (640 miljoen) ook het Verenigd Koninkrijk (2,1 miljard) en Italië (340 miljoen) moeten bijbetalen.

Oppositie eist uitleg over naheffing EU

Trouw 24.10.2014 Vrijwel de gehele oppositie in de Tweede Kamer eist uitleg van het kabinet over de naheffing van 642 miljoen euro die Nederland aan Brussel moet betalen. De oppositiepartijen CDA, D66, SP, PVV, ChristenUnie, SGP en GroenLinks willen voor dinsdag 12 uur duidelijkheid van premier Mark Rutte en minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën.

De Kamerleden willen onder meer weten op welke berekeningen de naheffing is gebaseerd en of het kabinet op enig moment expliciet akkoord is gegaan met de berekening. Ze willen ook weten of het kabinet de verzekering heeft gekregen dat er geen sprake zou zijn van een extra afdracht met terugwerkende kracht.

Oppositie eist uitleg naheffing

Telegraaf 24.10.2014 Vrijwel de gehele oppositie in de Tweede Kamer eist uitleg van het kabinet over de naheffing van 642 miljoen euro die Nederland aan Brussel moet betalen. De oppositiepartijen CDA, D66, SP, PVV, ChristenUnie, SGP en GroenLinks willen voor dinsdag 12 uur duidelijkheid van premier Mark Rutte en minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën.

Gerelateerde artikelen;

24-10: Cameron betaalt Brussel niet

24-10: Dijsselbloem zeer verrast

23-10: ‘Opheldering naheffing EU’

23-10: Brussel eist miljoenen aan naheffing van Nederland

Zo wordt het bbp berekend volgens de nieuwe methode

Elsevier 24.10.2014 Door een nieuwe rekenmethode wordt het bruto binnenlands product (bbp) veel groter. Nederland moet daardoor een hogere afdracht betalen aan Brussel. Hoe wordt het bbp berekend?

En opeens was de Nederlandse economie 45 miljard euro groter. Niet dat het zo goed gaat: het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gebruikt een nieuwe methode om de omvang van de economie – het bruto binnenlands product – te meten.

Braverik Nederland draait weer eens op voor een Brusselse rekening

Elsevier 24.10.2014 Naheffing? Nederland is al twintig jaar naar verhouding de grootste betaler van de Europese Unie. Nederland is al twintig jaar naar verhouding de grootste betaler van de Europese Unie. Omdat het CBS zo braaf het onderste uit de kan haalt, gaat de contributie naar Brussel verder omhoog.

Nederland heeft van de Europese Commissie de afgelopen week een schimmige ‘naheffing’ opgelegd gekregen van 642 miljoen euro, met de opdracht het geld voor 1 december over te maken. Waarop die naheffing is gebaseerd en waar die voor nodig is, is vooralsnog onduidelijk.

Volgens premier Mark Rutte (VVD) betreft het een ‘onaangename verrassing’ die ‘heel veel vragen oproept’. Volgens hem schuilt de verrassing in de enorme hoogte van de naheffing. Rutte wil die ‘tot op de bodem uitzoeken’, waarbij hij een juridische procedure niet uitsluit.

Niet gerekend op extra miljoenen voor Brussel

‘Verrast’ door naheffing

Telegraaf 24.10.2014 Minister Jeroen Dijsselbloem is „zeer onaangenaam verrast” over de forse naheffing die Nederland krijgt op de afdracht aan Brussel. Nederland heeft een naheffing gekregen van de Europese Commissie van 642 miljoen euro. De minister benadrukte dat het kabinet zich er niet zo maar bij neerlegt en uitzoekt waar het precies over gaat.

Dijsselbloem zei dit vrijdag in Brussel, voorafgaand aan overleg. Hij gaf aan dat hij met een dergelijk bedrag geen rekening heeft gehouden in de begroting.

Zie ook:

Minister Dijsselbloem ‘niet blij’ met naheffing Europese Commissie

NRC 24.10.2014 De onduidelijkheid over de naheffingen die de Europese Commissie zou treffen tegen sommige EU-lidstaten, waaronder Nederland, is alleen maar groter geworden. Dat zei premier Mark Rutte vanavond na afloop van een EU-top in Brussel. “De onduidelijkheid blijft, en eerlijk gezegd is die alleen maar toegenomen. De Europese Commissie is er niet in geslaagd de mist weg te nemen.”

Minister Dijsselbloem van Financiën is “niet blij” met het bericht over de honderden miljoenen die Nederland extra moet betalen aan de EU. Hij doelt op het bedrag van 627 miljoen euro, maar zegt in een reactie ook: “Blijkbaar is er een tabel op internet gezet, zonder dat er van tevoren iets over is gemeld aan de lidstaten. Dus ook in die zin zijn we verrast.”

WAAROM MOET NEDERLAND RUIM 600 MILJOEN BETALEN AAN BRUSSEL?

Volgens RTL Z komt het erop neer dat het Centraal Bureau voor de Statistiek de afgelopen tijd beter is gaan rekenen. Het CBS heeft nu onder andere meer zicht op de enorme omvang van de ZZP-economie, inzicht in onze salarissen en in snelgroeiende sectoren zoals de ICT.
Het nadeel van die betere gegevens is: nu blijken we rijker te zijn dan we dachten. Nederland is economisch groter dan aanvankelijk werd gedacht. En dat heeft als gevolg dat de bijdrage die we aan Brussel moeten betalen, hoger uitvalt.

RUTTE OOK VERRAST

Gisteren reageerde premier Rutte op het bericht. Hij was net als Dijsselbloem ook “onaangenaam verrast”. Nederland gaat in discussie met de Europese Commissie over het bedrag en gaat de kwestie tot op de bodem uitzoeken, liet de premier gisteravond weten. LEES VERDER

Lees meer over de kwestie in het artikel Naheffing 642 mln, Rutte ontstemd (€). 

Lees meer;

23 OKT Rutte onaangenaam verrast door EU-heffing van 642 miljoen ›

VANDAAG Naheffing 642 mln, Rutte ontstemd

2013 Teruglezen liveblog: na Politieke Beschouwingen wacht achterkameroverleg ›

2013 Dijsselbloem hoort eis 2,8 procent ‘voor het eerst’, maar is niet verrast ›

7 FEB Rutte stipt homokwestie aan in kort gesprek met Poetin ›

Dijsselbloem zeer verrast over naheffing

Trouw 24.10.2014 Minister Jeroen Dijsselbloem is ‘zeer onaangenaam verrast’ over de forse naheffing die Nederland krijgt op de afdracht aan Brussel.Nederland heeft een naheffing gekregen van de Europese Commissie van 642 miljoen euro. De minister benadrukte dat het kabinet zich er niet zo maar bij neerlegt en uitzoekt waar het precies over gaat.

Dijsselbloem zei dit vrijdag in Brussel, voorafgaand aan overleg. Hij gaf aan dat hij met een dergelijk bedrag geen rekening heeft gehouden in de begroting.

Dijsselbloem ‘zeer onaangenaam verrast’ over naheffing EU

NU 24.10.2014 Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën is ”zeer onaangenaam verrast” over de forse naheffing die Nederland krijgt op de afdracht aan Brussel. Nederland heeft een naheffing gekregen van de Europese Commissie van 642 miljoen euro.

De minister benadrukte dat het kabinet zich er niet zo maar bij neerlegt en uitzoekt waar het precies over gaat. Dijsselbloem zei dit vrijdag in Brussel, voorafgaand aan overleg. Hij stelde dat hij met een dergelijk bedrag geen rekening heeft gehouden in de begroting.

Volgens Dijsselbloem gaat het om een reguliere naheffing op basis van een revisie van statistische bronnen. Dat gebeurt regelmatig, zei de minister. ”Dat heeft tot nu toe alleen geleid tot kleine correcties, maar nu komt er ineens een groot bedrag uit. In die zin is dat zeer verrassend.”

Gerelateerde artikelen;

Nederland krijgt forse naheffing op EU-afdracht 23-10-14

‘Opheldering naheffing EU’

Telegraaf 23.10.2014 De VVD en het CDA willen opheldering van het kabinet over een naheffing voor dit jaar van de Europese Commissie. Het gaat volgens de Britse zakenkrant Financial Times gaan om een bedrag van 642 miljoen euro.

„Naheffing EU-afdracht verkeerde boodschap op verkeerd moment. Raar verhaal. Kabinet opheldering gevraagd. Lijkt op straf voor goed presteren”, twitterde het VVD-Tweede Kamerlid Mark Verheijen. Zijn CDA-collega Eddy van Hijum gebruikte hetzelfde medium om zijn ongenoegen kenbaar te makken. „Het moet niet gekker worden.” Elbert Dijkgraaf (SGP) spreekt van een „bizarre stijging”.

Rutte wil forse EU-naheffing ‘tot op de bodem’ uitzoeken

Trouw 24.10.2014 Nederland heeft een flinke naheffing gekregen op de afdracht aan Brussel voor dit jaar. De Britse krant Financial Times berichtte vanavond dat het gaat om 642 miljoen euro. Voor Nederland komt dit als ‘een onaangename verrassing en roept het heel veel vragen op’, reageert premier Mark Rutte tegenover persbureau ANP.

Meer over

Rutte onaangenaam verrast door EU-heffing van 642 miljoen›

NRC 23.10.2014 Premier Mark Rutte is “onaangenaam verrast” door de naheffing van 642,7 miljoen euro die de Europese Commissie volgens de Britse krant Financial Times wil opleggen. Nederland gaat in discussie met de Europese Commissie over de naheffing en gaat de kwestie tot op de bodem uitzoeken, laat de premier vanavond weten.

Nederland is het geld verschuldigd omdat de economie het sinds 1995 beter heeft gedaan dan eerder was gemeld. Dat blijkt uit een voorlopige herberekening van de commissie, schreef het Britse dagblad.

Lees meer;

13:58 Toelichting EC op naheffing maakt het voor Rutte alleen maar onduidelijker ›

VANDAAG Naheffing 642 mln, Rutte ontstemd

2013 Timmermans: Britten bij EU houden – geen referendum in Nederland ›

2013 Frankrijk en Duitsland: er bestaat geen ‘Europa à la carte’ ›

2013 Europa-speech Cameron is vrijdag, in Nederland – ‘hij ziet bondgenoot in ons’ ›

‘Verrassing’ uit Brussel: naheffing van 642 miljoen euro

Elsevier 23.10.2014 Nederland heeft een ‘onaangename verrassing’ gekregen uit Brussel. Het gaat om een flinke naheffing op de afdracht aan de Europese Unie voor dit jaar van 642 miljoen euro. Premier Mark Rutte (VVD) gaat dit ‘tot op de bodem’ uitzoeken.

De Financial Times berichtte donderdag over de naheffing voor Nederland, en het Verenigd Koninkrijk. De Britten moeten 2,1 miljard euro extra betalen.

Afdracht

In Europa wordt net als in de rest van de wereld een nieuwe rekenmethode toegepast, waardoor de economie groter is dan eerder werd berekend.

Plan

De Commissie wil met het extra geld het gat in de begroting van dit jaar dichten. De Europese lidstaten en het Europees Parlement moeten nog met dit plan instemmen. Of dat gaat lukken, is nog maar de vraag.

Rutte laat weten dat hij de kwestie ‘tot op de bodem’ wil uitzoeken en heeft hierover al contact gehad met de Britse premier David Cameron. ‘Als ik zeg tot de bodem uitzoeken, betekent dit dat we naar alle aspecten kijken, inclusief juridische. Het is nu nog te vroeg om op de uitkomsten daarvan vooruit te lopen.’

De afdracht aan Brussel is berekend aan de hand van het bruto binnenlands product, alles wat burgers en een land verdienen. Doordat de Nederlandse economie nu op papier groter is, moet ons land meer afdragen aan de Unie.

Bij de nieuwe rekenmethode worden ook inkomsten uit criminele activiteiten meegerekend. Vorig jaar kwam het bbp met deze rekenmethode uit op 643 miljard euro, 45 miljard euro hoger dan met de oude methode.

De nieuwe rekenmethode heeft het kabinet eerder ook voordelen opgeleverd. Door het gegroeide bbp komt het begrotingstekort over 2013 met terugwerkende kracht niet op 2,5, maar op 2,3 procent van het bbp uit, en op comfortabele afstand van de 3-procentsnorm die de EU oplegt.

zie ook;

23 okt Nederland krijgt naheffing op EU-afdracht

22 okt Gevecht over EU-begroting 2015 kan beginnen

4 okt Investeringen telecomsector nemen vlucht

Nederland krijgt naheffing op EU-afdracht

Trouw 23.10.2014 Nederland heeft een flinke naheffing gekregen op de afdracht aan Brussel voor dit jaar. De Britse krant Financial Times berichtte vanavond dat het gaat om 642 miljoen euro. Voor Nederland komt dit als ‘een onaangename verrassing en roept het heel veel vragen op’, reageert premier Mark Rutte tegenover persbureau ANP.

Dit is een onaangename verrassing en roept heel veel vragen op; Mark Rutte.

De verrassing zit hem in de enorme hoogte van de naheffing, aldus de premier. Dus dat betekent niet dat Nederland zomaar een cheque uitschrijft, maar de kwestie ‘tot op de bodem gaat uitzoeken’, benadrukte Rutte.

Meer over;

Brussel eist miljoenen aan naheffing van Nederland

Telegraaf 23.10.2014 Nederland heeft een naheffing van de Europese Unie van €642 miljoen gekregen. De oorzaak is een nieuwe rekenmethode en een veel beter presterende economie dan in andere landen in de EU. Door de nieuwe rekenmethode van de Europese commissie is de omvang van de Nederlandse economie een stuk groter.

Door deze nieuwe methode groeit het Nederlandse bbp, waarop de jaarlijks afdrachten aan de EU zijn gebaseerd, fors. Onder andere omdat de Nederlandse economie het beter deed dan ingeschat. De commissie wil met de extra aanslagen haar gat in de begroting van dit jaar dichten.

LEES OOK;

Dijsselbloem: Geen angst voor nieuwe crisis

Telegraaf 23.10.2014 Ondanks alle zorgen en dalende beurskoersen duikt de Nederlandse economie niet in een nieuwe recessie en zal ze volgend jaar gewoon groeien. Dat stelt Eurogroep-voorzitter Jeroen Dijsselbloem in een exclusief gesprek met De Telegraaf.

,,Het is nog niet genoeg, maar de groei in Europa trekt aan”, aldus de Nederlandse bewindsman, die vandaag tijdens de Europese top in Brussel een groeiplan zal presenteren aan de regeringsleiders van de 28 lidstaten.

Gerelateerde artikelen;

23-10: Jeroen Dijsselbloem: ‘De crisis is niet terug’

‘Begrotingsregels gelden voor iedereen’

NU 23.10.2014 De Europese begrotingsregels gelden voor alle landen in Europa. Dat benadrukt premier Mark Rutte donderdag bij aankomst in Brussel voor tweedaags overleg met zijn collega’s.

”De afspraken zijn helder. En alle landen moeten zich daaraan houden.”

Tijdens de top staat het klimaat centraal, maar achter de schermen zal er beslist worden gesproken over de begrotingen van de landen voor volgend jaar, zei Rutte.

Frankrijk heeft al gezegd zich niet te houden aan eerder gemaakte afspraken met de Europese Commissie in Brussel om het tekort onder de norm van 3 procent terug te dringen.

oktober 29, 2014 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Kredietcrisis – De nasleep met SNS Reaal en verder – deel 4

Gezond !!!

De Nederlandse banken zijn gezond en solide en kunnen weer tegen een stootje. Dat blijkt uit de eerste resultaten van de zeer belangrijke Europese bankenstresstest, die zojuist door de Europese Centrale Bank bekend zijn gemaakt. Zowel ING Bank, ABN Amro, Rabobank als SNS Bank krijgen daarbij van de toezichthouder uit Frankfurt een voldoende voor hun balanspositie en andere financiele kerncijfers.

001_rb-image-1629424

Euforie over geslaagde Europese bankentest is zeer voorbarig – Ja, de grote Europese banken hebben de zogenoemde ‘stresstest’ doorstaan. Maar de suggestie van Europese leiders dat de economie uit de problemen is, is veel te optimistisch. De resultaten van de stresstest van de Europese Centrale Bank (ECB) zijn bemoedigend. De meeste grote banken in Europa zijn geslaagd: ze hebben genoeg kapitaal om grote tegenslagen te overleven. Grote banken die niet zijn geslaagd, hebben – relatief – weinig extra kapitaal nodig. Maar Europa is niet uit de problemen.

Risico’s

Europese leiders schetsten de stresstest vooraf als een keerpunt in de economische crisis waarin Europa zich al jaren bevindt. Vooral de banken vormen een probleem: die hebben te weinig buffers, namen te grote risico’s en doen, vooral de laatste jaren, te weinig om de economie te steunen door geld uit te lenen.

ANP-29766731.jpg

Niemand zakte voor de ECB-stresstest, maar toch is de uitslag pijnlijk – Tevredenheid alom bij de Nederlandse banken én hun toezichthouder. Geen van de zevenfinanciële instellingen zakt voor het grote boekenonderzoek van de Europese Centrale Bank. Maar de uitkomst is ook pijnlijk en dat heeft drie redenen.

Hoge verborgen verliezen

De Nederlandse banken blijken op verborgen verliezen ter hoogte van 3,8 miljard euro te zitten. In heel Europa zijn er maar vier landen waar die verliezen hoger zijn: Duitsland, Frankrijk, Italië en Griekenland.

De Rabobank krijgt klappen

Opvallend is ook dat vooral Rabo in de hoek zit waar de klappen vielen. In alle typen leningenportefeuilles  zijn bij Rabo de meeste  verborgen problemen aangetroffen. In totaal bedragen de benodigde afschrijvingen 2,1 miljard euro – meer dan de helft van de verliezen van de zeven banken.

Reden voor paniek?

Niet als je het DNB-Directeur Bankentoezicht Jan Sijbrand vraagt. Die spreekt van een “bijvangst” van “één tot twee dozijn” probleempunten per bank waar de banken de komende tijd op worden aangesproken.

Nederlandse banken doorstaan ‘stresstest': vier vragen – De Europese Centrale Bank (ECB) heeft het afgelopen jaar 130 grootste banken in Europa aan een zogenoemde ‘stresstest’ onderworpen. Daaruit is gebleken dat in elk geval de Nederlandse financiële instellingen er goed voor staan. Dat heeft de ECB zondag bekendgemaakt. Elsevier zet vier vragen en antwoorden over deze bankentest op een rij.

De ECB vond wel enkele tekortkomingen in de boeken van de Nederlandse banken. Daardoor kwam de kapitaalpositie van die banken wat lager uit dan ze zelf eind vorig jaar inschatten, maar de instellingen bleven ruimschoots binnen de door de ECB gestelde norm.

Dat zorgt voor opgeluchte reacties. ‘Ze bevestigen de sterke kapitaalpositie van de bank,’ meldt de Rabobank. Gerrit Zalm, bestuursvoorzitter van de ABN Amro, zegt ‘heel tevreden’ te zijn.

De banken werden aan een stevige stresstest onderworpen om te zien of ze bij een diepe economische crisis overeind blijven staan. De ECB heeft de balansen van de banken doorgelicht om te kijken of er geen verborgen verliezen waren. De centrale bank wilde vaststellen of banken de waarde van hun bezittingen en de risico’s die ze lopen, goed inschatten.

De stresstest is strenger dan de onderzoeken van 2010 en 2011. Toen slaagden SNS Reaal en Dexia voor die test, maar moesten ze later toch met veel overheidsgeld worden gered.

Over een paar dagen, begin november, neemt de ECB het toezicht over de grote Nederlandse banken, en ongeveer 120 andere banken in de eurozone, over van de nationale toezichthouders zoals De Nederlandsche Bank.

Dat is het ‘startschot’ tot de veelbesproken bankenunie, het stelsel van veiligheidsmaatregelen waartoe Brussel vorig jaar heeft besloten om te voorkomen dat er ooit weer een nieuwe eurocrisis kan ontstaan.

Het diepgravende onderzoek was nodig om de uitgangspositie van de banken te kennen voordat zij toetreden tot de bankenunie. Dit nieuwe stelsel moet voorkomen dat omvallende banken nog langer gered moeten worden door belastingbetalers. Banken moeten zich in de toekomst zelf redden.

25 Europese banken zakken voor belangrijke test ECB› - De vier grote Nederlandse banken zijn overtuigend geslaagd voort het grote balansonderzoek van de Europese Centrale Bank (ECB). ING, Rabobank, ABN Amro en SNS Reaal, en verder ook RBS Nederland en de Bank Nederlandse Gemeenten en de Nederlandse Waterschapsbank beschikken allen over ruim voldoende kapitaalbuffers. Dat maakte de ECB zojuist bekend.

Bankenunie

De ECB in Frankfurt heeft bijna een jaar gewerkt aan het onderzoek. Op 4 november neemt de ECB het toezicht over de grote Nederlandse banken, en ongeveer 120 andere banken in de eurozone, over van de nationale toezichthouders zoals De Nederlandsche Bank (DNB). Daarmee begint officieel de Bankenunie, het stelsel van veiligheidsmechanismes waartoe Europa vorig jaar heeft besloten om te voorkomen dat er ooit weer een nieuwe eurocrisis kan ontstaan. Het balansonderzoek, waarbij de ECB de balansen grondig heeft doorgelicht op verborgen verliezen, was nodig om de uitgangspositie van de banken te kennen voordat zij toetreden tot de Bankenunie.

Reden voor paniek?

Niet als je het DNB-Directeur Bankentoezicht Jan Sijbrand vraagt. Die spreekt van een “bijvangst” van “één tot twee dozijn” probleempunten per bank waar de banken de komende tijd op worden aangesproken.

De ECB liet de banken alle hoeken van de kamer zien – Morgen wordt alles anders. Om twaalf uur ’s middags publiceert de Europese Centrale Bank (ECB) de uitkomst van haar grote balansonderzoek (asset quality review, AQR) bij de 128 belangrijkste banken van de eurozone. Ook zeven Nederlandse banken (ING, Rabobank, ABN Amro, SNS Reaal, RBS Nederland, De Nederlandse Waterschapsbank en de Bank Nederlandse Gemeenten) krijgen zondag elk een rapport.

Op hetzelfde moment publiceert de Europese Bankenautoriteit (EBA) de uitkomst van de stresstest die zij afgelopen zomer heeft uitgevoerd bij 123 banken, niet alleen in de eurozone, maar in de hele Europese Unie. Waar de ECB de boeken van de banken grondig heeft doorgelicht, heeft de EBA gecontroleerd of de banken bestand zijn tegen een nieuwe, gefingeerde financiële crisis. Samen vormen deze onderzoeken de zogeheten Comprehensive Assessment, het definitieve oordeel over de bankensector in de eurozone.

Lees alles over SNS Reaal in het speciale DFT Dossier over de nationalisatie van de bankverzekeraar.

Lees ookWat u moet weten over het Libor-schandaal en de Rabobank

Klik hier voor het DFT-dossier met alle verhalen over het Libor-schandaal bij Rabobank Klik hier voor alle berichten over het Libor-schandaal.

Klik hier voor het speciale DFT Dossier om alle verhalen over het Libor-schandaal bij Rabobank terug te lezen.

Klik hier om te downloaden:  Brief Dijsselbloem banken.pdf.pdf

BANKENTOEZICHT

DFT Dossier: Banken op de pijnbank

Telegraaf   - Klik hier voor het speciale DFT Dossier, met al het nieuws en achtergronden over de grote bankenstresstest van de ECB.

zie ook: Kredietcrisis – De nasleep met SNS Reaal en verder – deel 3

zie ook: Kredietcrisis – De nasleep met SNS Reaal en verder – deel 2

zie ook: Kredietcrisis – De nasleep met SNS Reaal en verder – deel 1

Zie ook: Kredietcrisis – Kritiek aanpak onderzoek Enquêtecommissie De Wit

Zie ook: Commissie de Wit – De onderste steen boven

Zie ook: Commissie de Wit – vervolg onderzoek financiële crisis – deel 2

Verder: Commissie de Wit – vervolg onderzoek financiële crisis deel 1

Zie ook: Wouter Bos PvdA – Dossier de Wit

En  ook: Commissie de Wit – Wim Kok PvdA

ING uitverkoren als inkoophulp ECB

Telegraaf 30.10.2014 NG Investment Management mag de Europese Centrale Bank (ECB) als een van vier vermogensbeheerders gaan ondersteunen voor zijn inkoopprogramma.

Met ING IM zijn ook Amundi, Deutsche Asset & Wealth Management  en State Street Global Advisors gecontracteerd. De inkoopverantwoordelijkheid blijft bij Brussel, meldt de ECB.

Vanaf november zou het inkoopprogramma, formeel het Asset-Backed Securities Purchase Programme (ABSPP), van start gaan.

Bankieren wordt duurder

Telegraaf 30.10.2014 Voor klanten van ABN Amro en Rabobank wordt bankieren volgend jaar duurder. De kosten gaan bij deze twee banken gemiddeld met 5 procent omhoog.

Dat meldt het AD. Hoewel klanten amper nog gratis papieren afschriften krijgen en het meeste online zelf regelen, wordt het betaalpakket bij de twee grote banken toch weer duurder.

Top van DNB slankt af

Telegraaf 28.10.2014 De DNB-top wordt afgeslankt van vijf naar vier bestuurders. Dat meldt DNB. Aanleiding is het eerder aangekondigde vertrek van directielid Joanne Kellermann na zeven jaar in het bestuur.

De afslanking van de top is volgens DNB mogelijk omdat de Europese Centrale Bank een deel van de besluitvorming heeft overgenomen.

DNB-topman Klaas Knot zal, naast zijn lidmaatschap van de zogeheten Governing Council van de ECB, de regie gaan voeren over het interne bedrijf, meldt de toezichthouder.

Rabobank bouwt vastgoed af

Telegraaf 28.10.2014 Rabobank wil vastgoedbelegger Bouwfonds Investment Management (BIM) verkopen. Daarmee zet de boerenleenbank de volgende stap in de ontmanteling van zijn sinds 2002 opgetuigde vastgoedimperium.

Ingewijden bevestigen dat Rabobank een makelaar heeft ingehuurd om BIM te verkopen, waarschijnlijk aan een vastgoedbelegger. Want hoewel Rabo in de woorden van financieel topman Bert Bruggink ’soepel door de hoepel’ van de Europese Centrale Bank is gesprongen, blijft het zo dat de bank momenteel „alles tegen het licht houdt waar niet de naam Rabo in zit”, aldus een ingewijde.

Gerelateerde artikelen;

28-10: Rabobank bouwt vastgoed af

Banken stallen minder geld bij DNB

Trouw 27.10.2014 Banken zetten aanhoudend minder geld uit bij de Nederlandsche Bank (DNB). Het bedrag dat werd ondergebracht bij de centrale bank in Amsterdam daalde in het derde kwartaal met ruim 9 miljard euro, ofwel 27 procent, naar 26 miljard. Dat blijkt uit vandaag gepubliceerde cijfers van DNB.

In het tweede kwartaal liepen de aangehouden deposito’s bij DNB al met 34 miljard euro terug. Begin 2012 bevond het bedrag zich nog op een recordhoogte van 202 miljard euro. Sindsdien is er sprake van een dalende trend.

Banken EU gezond, nu nog groei

Trouw 27.10.2014 te maken. Dat is, kort gezegd, de uitkomst van een jaar lang onderzoek door de Europese Centrale Bank naar de financiële gesteldheid van de 130 grootste banken van Europa. In het licht van de miljarden verslindende reddingsoperaties de afgelopen jaren van banken, en landen, is dat een koopje te noemen. Maar de vraag blijft of dit de definitieve streep is onder de financiële crisis.

Sinds het begin van de financiële crisis in 2008 is dit de vierde keer dat de Europese banken aan een zogeheten stresstest zijn onderworpen. De vorige keren mislukten jammerlijk. Het Ierse bankwezen werd in 2010 gezond verklaard, maar het land moest nog hetzelfde jaar een beroep doen op noodsteun toen de banken massaal failliet dreigden te gaan. Ook de Belgische Dexia bank en het Nederlandse SNS Reaal slaagden voor hun test, maar moesten later alsnog gered worden.

Verwant nieuws

ABN Amro: herstel economie versnelt

Telegraaf 27.10.2014 Signalen uit de VS en Duitsland van een afzwakkende economie betekenen geen definitieve teruggang. Volgens ABN Amro zal de groei van de wereldeconomie in het laatste kwartaal van dit jaar daarom versnellen. Die versnelling zal in 2015 voortzetten, stelt Ben Steinebach, hoofd aandelenresearch bij ABN Amro Mees Pierson.

De Amerikaanse Fed zal vermoedelijk het opkoopprogramma van staatsobligaties beëindigen, stelt de bank. De economie herstelt dermate snel, dat ABN Amro Mees Pierson de eerste renteverhoging medio 2015 verwacht.

KOERS: {}

‘ING erg sterk door onderzoek gekomen’

Telegraaf 27.10.2014 ING is van alle financiële instellingen in de Benelux als beste uit het bankenonderzoek van de Europese Centrale Bank (ECB) gekomen. Dat stelde analist Cor Kluis van Rabobank maandag.

Naar ING Groep detailpagina >  ,,Ze springen eruit, ze zijn er heel sterk doorheen gekomen”, aldus de marktvorser. Kluis denkt dat ING op hele korte termijn het laatste restje staatssteun zal terugbetalen, en dan in augustus 2015 weer een interimdividend zal uitkeren van 0,20 euro per aandeel.

KOERS: ING GROEP


GERELATEERDE ARTIKELEN

27-10: ‘Markt reageert positief op bankentest’

26-10: ‘Deflatieloze stresstest was te makkelijk’

26-10: Rabo maakt zich op voor strengere regels

26-10: ING wil dit jaar staatssteun aflossen

26-10: Nederlandse banken slagen voor bankentest

Banken stallen minder geld bij DNB

Telegraaf 27.10.2014 Banken zetten aanhoudend minder geld uit bij de Nederlandsche Bank (DNB). Het bedrag dat werd ondergebracht bij de centrale bank in Amsterdam daalde in het derde kwartaal met ruim 9 miljard euro, ofwel 27 procent, naar 26 miljard. Dat blijkt uit maandag gepubliceerde cijfers van DNB.

In het tweede kwartaal liepen de aangehouden deposito’s bij DNB al met 34 miljard euro terug. Begin 2012 bevond het bedrag zich nog op een recordhoogte van 202 miljard euro. Sindsdien is er sprake van een dalende trend.

Euforie over geslaagde Europese bankentest is zeer voorbarig

Elsevier 27.10.2014 Ja, de grote Europese banken hebben de zogenoemde ‘stresstest’ doorstaan. Maar de suggestie van Europese leiders dat de economie uit de problemen is, is veel te optimistisch.

De resultaten van de stresstest van de Europese Centrale Bank (ECB) zijn bemoedigend. De meeste grote banken in Europa zijn geslaagd: ze hebben genoeg kapitaal om grote tegenslagen te overleven. Grote banken die niet zijn geslaagd, hebben – relatief – weinig extra kapitaal nodig. Maar Europa is niet uit de problemen.

Risico’s

Europese leiders schetsten de stresstest vooraf als een keerpunt in de economische crisis waarin Europa zich al jaren bevindt. Vooral de banken vormen een probleem: die hebben te weinig buffers, namen te grote risico’s en doen, vooral de laatste jaren, te weinig om de economie te steunen door geld uit te lenen.

26 okt Nederlandse banken doorstaan ‘stresstest': vier vragen

7:59 ‘Banken in schijnwerpers op beurzen’

26 okt ‘Nederlandse banken staan er heel goed voor’

Niemand zakte voor de ECB-stresstest, maar toch is de uitslag pijnlijk

NRC 27.10.2014 Tevredenheid alom bij de Nederlandse banken én hun toezichthouder. Geen van de zevenfinanciële instellingen zakt voor het grote boekenonderzoek van de Europese Centrale Bank. Maar de uitkomst is ook pijnlijk en dat heeft drie redenen.

Hoge verborgen verliezen

De Nederlandse banken blijken op verborgen verliezen ter hoogte van 3,8 miljard euro te zitten. In heel Europa zijn er maar vier landen waar die verliezen hoger zijn: Duitsland, Frankrijk, Italië en Griekenland.

De Rabobank krijgt klappen

Opvallend is ook dat vooral Rabo in de hoek zit waar de klappen vielen. In alle typen leningenportefeuilles  zijn bij Rabo de meeste  verborgen problemen aangetroffen. In totaal bedragen de benodigde afschrijvingen 2,1 miljard euro – meer dan de helft van de verliezen van de zeven banken.

Reden voor paniek?

Niet als je het DNB-Directeur Bankentoezicht Jan Sijbrand vraagt. Die spreekt van een “bijvangst” van “één tot twee dozijn” probleempunten per bank waar de banken de komende tijd op worden aangesproken.

‘Deflatieloze stresstest was te makkelijk’

Trouw 26.10.2014 Het bankenonderzoek van de Europese Centrale Bank (ECB) heeft weinig probleemgevallen opgeleverd omdat er in de stresstest geen rekening werd gehouden met deflatie in de zuidelijke eurolanden. Dat stelde hoofdeconoom Hans-Werner Sinn van het Duitse onderzoeksbureau Ifo vandaag.

Deflatie, een periode van aanhoudende prijsdalingen, in de zuidelijke eurolanden is volgens Sinn onvermijdelijk. Alleen met lagere prijzen en lonen kunnen die landen volgens de econoom hun concurrentiepositie ten opzichte van Noord-Europa verbeteren. Met een deflatiescenario in de stresstest zouden volgens Sinn meer banken in de problemen zijn gekomen.

Verwant nieuws

Banken stresstest: Nederlandse banken zijn in orde

Trouw 26.10.2014 De Nederlandse banken zijn goed door het diepgravende bankenonderzoek en de stresstest van de Europese Centrale Bank (ECB) gekomen. Dat maakten de ECB en De Nederlandsche Bank (DNB) vandaag bekend.

De ECB onderwierp de 130 grootste banken uit de eurozone afgelopen jaar aan een nauwgezet onderzoek. Daarbij werd gekeken of ze hun bezittingen en risico’s goed inschatten. Vervolgens werd met een stresstest onderzocht of de banken een forse economische crisis kunnen doorstaan.

Verwant nieuws

Dijsselbloem: financiële sector versterkt door stresstest

Trouw 26.10.2014 De Europese financiële sector is versterkt uit het Europese bankenonderzoek gekomen. Minister van Financiën en eurogroepvoorzitter Jeroen Dijsselbloem zegt dat in een eerste reactie op de tests door de Europese Centrale Bank van 130 grote Europese banken.

Als je zo diep graaft als de ECB, vind je altijd wel wat, Jan Sijbrand, toezichtsdirecteur DNB.

Volgens Dijsselbloem hebben de banken de afgelopen periode geanticipeerd op de test door alvast extra kapitaal op te halen. Hierdoor is de Europese financiële sector versterkt. Dat neemt niet weg dat hij toch ook waarschuwt: ‘Het blijft echter zaak om alert te blijven op mogelijke kwetsbaarheden in het Nederlandse, maar ook Europese bankenlandschap.’

Meer over: Europese Centrale Bank (ECB)

Dijsselbloem blij om banken

Telegraaf 26.10.2014 De Europese financiële sector is versterkt uit het Europese bankenonderzoek gekomen. Minister van Financiën en eurogroepvoorzitter Jeroen Dijsselbloem zegt dat in een eerste reactie op de tests door de Europese Centrale Bank van 130 grote Europese banken.

Volgens Dijsselbloem hebben de banken de afgelopen periode geanticipeerd op de test door alvast extra kapitaal op te halen. Hierdoor is de Europese financiële sector versterkt. Dat neemt niet weg dat hij toch ook waarschuwt: ,,Het blijft echter zaak om alert te blijven op mogelijke kwetsbaarheden in het Nederlandse, maar ook Europese bankenlandschap.”

zie:

Monte dei Paschi onderzoekt alle opties

25 Europese banken zakken voor test

‘Bankenonderzoek pakt niet helemaal door’

Telegraaf 26.10.2014 Het lijkt erop dat de Europese Centrale Bank (ECB) en de Europese bankautoriteit EBA niet helemaal hebben doorgepakt bij het balansonderzoek en de stresstest voor het Europese bankwezen. Dat constateerde hoogleraar Banking and Finance Harald Benink (Universiteit van Tilburg) zondag.

DNB tevreden over positie Nederlandse banken

Telegraaf 26.10.2014  De Nederlandse banken hebben hun balansen goed op orde. Dat stelde De Nederlandsche Bank (DNB) zondag naar aanleiding van het bankenonderzoek van de Europese Centrale Bank (ECB).

,,Wat er aan afboekingen is gevonden is beperkt en is goed te dragen”, zei DNB- toezichtsdirecteur Jan Sijbrand over de resultaten van de Nederlandse financiële instellingen. De ECB vond bij de Nederlandse banken voor 3,8 miljard euro aan posten die moeten worden afgeschreven.

Dat is het op vier na hoogste bedrag in de eurozone. Nederland heeft ook de op vier na grootste bankensector van de eurolanden. ,,Dit is geen slechte positie”, zei Sijbrand. ,,Als je zo diep graaft als de ECB, vindt je altijd wel wat.”

LEES OOK;

Dijsselbloem: financiële sector is versterkt

Telegraaf 26.10.2014  De Europese financiële sector is versterkt uit het Europese bankenonderzoek gekomen. Minister van Financiën en eurogroepvoorzitter Jeroen Dijsselbloem zegt dat in een eerste reactie op de tests door de Europese Centrale Bank van 130 grote Europese banken.

Volgens Dijsselbloem hebben de banken de afgelopen periode geanticipeerd op de test door alvast extra kapitaal op te halen. Hierdoor is de Europese financiële sector versterkt. Dat neemt niet weg dat hij toch ook waarschuwt: ,,Het blijft echter zaak om alert te blijven op mogelijke kwetsbaarheden in het Nederlandse, maar ook Europese bankenlandschap.”

Bankenonderzoek kost DNB 50 miljoen euro

Telegraaf 26.10.2014 Het Europese bankenonderzoek kost De Nederlansche Bank (DNB) een kleine 50 miljoen euro. Dat meldde de centrale bank zondag. De bank zette zo’n 50 vaste medewerkers in voor het onderzoek en huurde ook medewerkers in.

DNB-directeur Sijbrand sprak van een ingrijpende exercitie. Bij de 7 onderzochte Nederlandse banken zijn in samenwerking met de Europese Centrale Bank (ECB) en met andere nationale bankentoezichthouders in totaal 58 portefeuilles onder de loep genomen. Daarbij zijn tegen de 6000 debiteuren onderzocht en meer dan 6000 onderpanden beoordeeld en mogelijk geherwaardeerd.

ING wil dit jaar staatssteun aflossen

Telegraaf 26.10.2014 ING wil het laatste deel van zijn staatssteun nog dit jaar aflossen. Dat maakte de bank zondag bekend, naar aanleiding van de uitkomsten van het bankenonderzoek van de Europese Centrale Bank (ECB).

Naar ING Groep detailpagina >  ING kwam zonder moeite door het boekenonderzoek van de ECB en daaropvolgende stresstest. Dankzij het gunstige resultaat verwacht de bank nog dit jaar zijn staatssteun volledig terug te kunnen betalen.

GERELATEERDE ARTIKELEN;

KOERS: ING GROEP

27-10: ‘Markt reageert positief op bankentest’

27-10: ‘ING erg sterk door onderzoek gekomen’

26-10: ‘Deflatieloze stresstest was te makkelijk’

26-10: Rabo maakt zich op voor strengere regels

26-10: Nederlandse banken slagen voor bankentest

25 Europese banken zakken voor test

Telegraaf 26.10.2014 25 van de 130 grootste Europese banken zijn gezakt voor het diepgravende onderzoek en de stresstest van de Europese Centrale Bank (ECB). Daarvan zijn er nu 13 nog te zwak om een nieuwe crisis te doorstaan. Zij moeten hun buffers de komende maanden aanvullen, zo maakte de ECB zondag bekend. Geen enkele grote bank zakte voor de stresstest.

De gezakte banken concentreren zich rond Italië (9), Griekenland (3) en Cyprus (3) en komen verder uit Portugal, Oostenrijk, België en Ierland. Daartoe behoren onder meer Banca Monte dei Paschi, National Bank of Greece, Piraeus Bank en Banca Carige. Ook Dexia voldeed niet aan de voorwaarden. Zij moeten binnen twee weken laten weten hoe ze hun zaken op orde denken te krijgen.

In totaal hadden de 25 gezakte banken een kapitaaltekort van 25 miljard euro. De afgelopen tijd hebben verschillende banken al zo’n 15 miljard euro opgehaald. Dat wil zeggen dat er nog zo’n 10 miljard euro open staat.

Nederlandse banken zijn gezond

Telegraaf 26.10.2014  De Nederlandse banken zijn gezond en solide en kunnen weer tegen een stootje. Dat blijkt uit de eerste resultaten van de zeer belangrijke Europese bankenstresstest, die zojuist door de Europese Centrale Bank bekend zijn gemaakt. Zowel ING Bank, ABN Amro, Rabobank als SNS Bank krijgen daarbij van de toezichthouder uit Frankfurt een voldoende voor hun balanspositie en andere financiele kerncijfers.

Wanneer puur naar de uitgangspositie wordt gekeken scoort SNS het beste, maar ABN Amro en ING komen weer beter uit de stresstest zelf.

ZIE OOK:

DFT Dossier: Stresstest

25 Europese banken zakken voor test

Nederlandse banken doorstaan ‘stresstest': vier vragen

Elsevier 26.10.2014 De Europese Centrale Bank (ECB) heeft het afgelopen jaar 130 grootste banken in Europa aan een zogenoemde ‘stresstest’ onderworpen. Daaruit is gebleken dat in elk geval de Nederlandse financiële instellingen er goed voor staan. Dat heeft de ECB zondag bekendgemaakt. Elsevier zet vier vragen en antwoorden over deze bankentest op een rij.

De ECB vond wel enkele tekortkomingen in de boeken van de Nederlandse banken. Daardoor kwam de kapitaalpositie van die banken wat lager uit dan ze zelf eind vorig jaar inschatten, maar de instellingen bleven ruimschoots binnen de door de ECB gestelde norm.

Dat zorgt voor opgeluchte reacties. ‘Ze bevestigen de sterke kapitaalpositie van de bank,’ meldt de Rabobank. Gerrit Zalm, bestuursvoorzitter van de ABN Amro, zegt ‘heel tevreden’ te zijn.

De banken werden aan een stevige stresstest onderworpen om te zien of ze bij een diepe economische crisis overeind blijven staan. De ECB heeft de balansen van de banken doorgelicht om te kijken of er geen verborgen verliezen waren. De centrale bank wilde vaststellen of banken de waarde van hun bezittingen en de risico’s die ze lopen, goed inschatten.

De stresstest is strenger dan de onderzoeken van 2010 en 2011. Toen slaagden SNS Reaal en Dexia voor die test, maar moesten ze later toch met veel overheidsgeld worden gered.

Over een paar dagen, begin november, neemt de ECB het toezicht over de grote Nederlandse banken, en ongeveer 120 andere banken in de eurozone, over van de nationale toezichthouders zoals De Nederlandsche Bank.

Dat is het ‘startschot’ tot de veelbesproken bankenunie, het stelsel van veiligheidsmaatregelen waartoe Brussel vorig jaar heeft besloten om te voorkomen dat er ooit weer een nieuwe eurocrisis kan ontstaan.

Het diepgravende onderzoek was nodig om de uitgangspositie van de banken te kennen voordat zij toetreden tot debankenunie. Dit nieuwe stelsel moet voorkomen dat omvallende banken nog langer gered moeten worden door belastingbetalers. Banken moeten zich in de toekomst zelf redden.

zie ook

22 okt ‘Elf banken zakken voor onderzoek ECB’

24 okt ’25 banken falen bij onderzoek ECB’

26 okt ECB openbaart resultaten bankenonderzoek

25 Europese banken zakken voor belangrijke test ECB›

NRC 26.10.2014 De vier grote Nederlandse banken zijn overtuigend geslaagd voort het grote balansonderzoek van de Europese Centrale Bank (ECB). ING, Rabobank, ABN Amro en SNS Reaal, en verder ook RBS Nederland en de Bank Nederlandse Gemeenten en de Nederlandse Waterschapsbank beschikken allen over ruim voldoende kapitaalbuffers. Dat maakte de ECB zojuist bekend.

Bankenunie

De ECB in Frankfurt heeft bijna een jaar gewerkt aan het onderzoek. Op 4 november neemt de ECB het toezicht over de grote Nederlandse banken, en ongeveer 120 andere banken in de eurozone, over van de nationale toezichthouders zoals De Nederlandsche Bank (DNB). Daarmee begint officieel de Bankenunie, het stelsel van veiligheidsmechanismes waartoe Europa vorig jaar heeft besloten om te voorkomen dat er ooit weer een nieuwe eurocrisis kan ontstaan. Het balansonderzoek, waarbij de ECB de balansen grondig heeft doorgelicht op verborgen verliezen, was nodig om de uitgangspositie van de banken te kennen voordat zij toetreden tot de Bankenunie.

Reden voor paniek?

Niet als je het DNB-Directeur Bankentoezicht Jan Sijbrand vraagt. Die spreekt van een “bijvangst” van “één tot twee dozijn” probleempunten per bank waar de banken de komende tijd op worden aangesproken.

De ECB liet de banken alle hoeken van de kamer zien

NRC 25.10.2014  Morgen wordt alles anders. Om twaalf uur ’s middags publiceert de Europese Centrale Bank (ECB) de uitkomst van haar grote balansonderzoek (asset quality review, AQR) bij de 128 belangrijkste banken van de eurozone.

Ook zeven Nederlandse banken (ING, Rabobank, ABN Amro, SNS Reaal, RBS Nederland, De Nederlandse Waterschapsbank en de Bank Nederlandse Gemeenten) krijgen zondag elk een rapport.

Op hetzelfde moment publiceert de Europese Bankenautoriteit (EBA) de uitkomst van de stresstest die zij afgelopen zomer heeft uitgevoerd bij 123 banken, niet alleen in de eurozone, maar in de hele Europese Unie. Waar de ECB de boeken van de banken grondig heeft doorgelicht, heeft de EBA gecontroleerd of de banken bestand zijn tegen een nieuwe, gefingeerde financiële crisis. Samen vormen deze onderzoeken de zogeheten Comprehensive Assessment, het definitieve oordeel over de bankensector in de eurozone.

oktober 27, 2014 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Handtekeningenaktie Pro Zwarte Piet 25.10.2014 op het Haagse Spuiplein

Piet blijft zwart !!

Tijdens de actie op het Spuiplein werden volgens de organisatie 750 handtekeningen gezet op een stuk papier van honderd vierkante meter, door mensen die niet willen dat het uiterlijk van Zwarte Piet verandert.

Dit is een initiatief van Patrick Peezenkamp uit Hengelo. Hij is van mening dat het zwarte uiterlijk van Zwarte Piet bij de sinterklaastraditie hoort. Peezenkamp: ‘Zwarte Piet is al sinds mensenheugenis zwart, hij heet niet voor niets Zwarte Piet. Het is een sprookje, dat moet je niet willen veranderen.

zie ook: Geert Wilders PVV – Sinterklaas en Zwarte Piet

zie ook: Demonstratie 26.10.2013 Zwarte Piet-voorstanders Malieveld

750 handtekeningen voor behoud van Zwarte Piet

RTVWEST 25.10.2014  Bij de demonstratie voor het behoud van Zwarte Piet op het Spuiplein in Den Haag zijn zaterdagmiddag 750 handtekeningen verzameld, zegt organisator Patrick Peezenkamp.

De handtekeningen zijn van mensen die ook willen dat het uiterlijk van Zwarte Piet niet verandert. ‘750 handtekenen is een mooi resultaat’, vindt Peezenkamp. Toch had hij gehoopt op meer groepen mensen uit het land. ‘Nu waren het toch vooral mensen uit Den Haag.’ .Lees verder

Gerelateerde artikelen;

Demonstranten voor Zwarte Piet op Spuiplein

Den HaagFM 25.10.2014 Op het Spuiplein is zaterdag gedemonstreerd voor het behoud van Zwarte Piet.

Tijdens de actie werden volgens de organisatie 750 handtekeningen gezet op een stuk papier van honderd vierkante meter, door mensen die niet willen dat het uiterlijk van Zwarte Piet verandert. “Dat is een mooi resultaat”, vindt organisator Patrick Peezenkamp uit Hengelo. Toch had hij gehoopt op meer demonstranten uit het land. “Nu waren het toch vooral mensen uit Den Haag.” …lees meer

Weer een demonstratie in Den Haag voor behoud van Zwarte Piet

RTVWEST 25.10.2014 Op het Spuiplein in Den Haag wordt zaterdag gedemonstreerd voor het behoud van Zwarte Piet. Er worden handtekeningen ingezameld van mensen die ook willen dat het uiterlijk van Zwarte Piet niet verandert.

De nieuwe demonstratie is een initiatief van Patrick Peezenkamp uit Hengelo. Hij is van mening dat het zwarte uiterlijk van Zwarte Piet bij de sinterklaastraditie hoort. Peezenkamp: ‘Zwarte Piet is al sinds mensenheugenis zwart, hij heet niet voor niets Zwarte Piet. Het is een sprookje, dat moet je niet willen veranderen.’ Lees verder

Gerelateerde artikelen:

Zwarte Pieten-demonstratie in Den Haag

Den HaagFM 14.10.2014 Er komt opnieuw een Zwarte Pieten-demonstratie in Den Haag. Op 26 oktober vorig jaar demonstreerden honderden voorstanders van Zwarte Piet op het Malieveld. Dat protest werd opgezet door de zestienjarige Mandy Roos uit onze stad.

Zie verder ook:

Gouda telt af tot intocht Sinterklaas: nog 21 nachtjes slapen

RTVWEST 25.10.2014 Gouda is begonnen met aftellen naar de intocht van Sinterklaas op 15 november. Burgemeester Schoenmaker gaf zaterdagochtend in een speelgoedwinkel in het centrum het startsein voor een grote campagne, waarbij de hele stad zich opmaakt voor de komst van de Sint.

De gemeente heeft de website sinterklaasgouda.nl gelanceerd waarop alle activiteiten staan. Alle klassen in de onderbouw van Goudse basisscholen en ondernemers in de binnenstad krijgen een aftel-scheurkalender.

Het is nog 21 nachtjes slapen tot de intocht van Sinterklaas. Die zal een Gouds tintje krijgen: er lopen behalve Zwarte Pieten ook Stroopwafel-  en Kaaspieten rond. Die zijn goudgeel of met een ruitmotief geschminkt. Lees verder

Gerelateerde artikelen;

‘Sint & Zwarte Piet geen racisme’

Telegraaf 25.10.2014 Het Sinterklaasfeest met een belangrijke rol voor Zwarte Piet is niet racistisch. Tot dat oordeel komt het Interfederaal Gelijkekansencentrum in België.

Het Gelijkekansencentrum, een meldpunt voor discriminatie, stelde zich de vraag of het gebruik van Sinterklaas en Zwarte Piet in strijd is met de antidiscriminatie- en antiracismewetgeving bij de zuiderburen. Volgens het centrum zou daar pas sprake van zijn als bij het feest racistische handelingen worden verricht of uitspraken worden gedaan die duiden op racisme, aldus Belgische media zaterdag.

‘Feest met Sint en Zwarte Piet geen racisme

NU 25.10.2014 Het Sinterklaasfeest met een belangrijke rol voor Zwarte Piet is niet racistisch. Tot dat oordeel komt het Interfederaal Gelijkekansencentrum in België, aldus Belgische media zaterdag.

Het Gelijkekansencentrum, een meldpunt voor discriminatie, stelde zich de vraag of het gebruik van Sinterklaas en Zwarte Piet in strijd is met de antidiscriminatie- en antiracismewetgeving bij de zuiderburen.

Volgens het centrum zou daar pas sprake van zijn als bij het feest racistische handelingen worden verricht of uitspraken worden gedaan die duiden op racisme.

Wat u moet weten over de discussie rond Zwarte Piet

Lees meer over: Zwarte Piet Sinterklaas

Gerelateerde artikelen;

oktober 27, 2014 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Peiling 2e kamer 26.10.2014 – PVV de grootste

PVV 27 zetels.

De partij heeft op dit moment daadwerkelijk 12 zetels.

De VVD, nu de grootste partij in de Kamer met 41 zetels, zou er volgens de peiling van De Hond 26 krijgen. Vorige week zou die partij er volgens De Hond nog 27 krijgen.

Verder daalt de PvdA er 1 in vergelijking met de peiling van vorige week naar 12 zetels, D66 zakt met 1 zetel naar 20 en SP met 1 zetel naar 17. GroenLinks stijgt met 1 zetel naar 7.

De actuele Thermometer.

Peiling De Hond: PVV zou grootste partij worden

Trouw 26.10.2014 Als er nu Tweede Kamerverkiezingen zouden worden gehouden, dan zou de PVV de grootste partij van ons land worden. De partij stijgt, in een peiling van Maurice de Hond althans, naar een virtueel aantal Tweede Kamerzetels van 27.

Peil 26.10.2014

‘PVV zou grootste worden’

Telegraaf 26.10.2014 Als er nu Tweede Kamerverkiezingen zouden worden gehouden dan zou de PVV de grootste partij van ons land worden. De partij stijgt, in een peiling van Maurice de Hond althans, naar een virtueel aantal Tweede Kamerzetels van 27. De partij heeft op dit moment daadwerkelijk 12 zetels.

De VVD, nu de grootste partij in de Kamer met 41 zetels, zou er volgens de peiling van De Hond 26 krijgen. Vorige week zou die partij er volgens De Hond nog 27 krijgen.

Verder daalt de PvdA er 1 in vergelijking met de peiling van vorige week naar 12 zetels, D66 1 naar 20 en SP 1 naar 17. GroenLinks stijgt er 1 naar 7.

De Hond ondervroeg deelnemers aan de peiling ook over ebola. Volgens hem achten weinig Nederlanders (9 procent) de kans (vrij) groot dat de ziekte in ons land zal uitbreken. Wel vindt 78 procent dat er restricties moeten worden opgelegd aan mensen die naar Nederland komen vanuit de landen waar ebola heerst. Dat vindt 98 procent van de virtuele PVV-kiezers, terwijl 53 procent van de virtuele D66-stemmers dat vindt.

PVV na stijging drie zetels weer grootste in peiling 

Partij voor het eerst sinds ‘minder minder’ uitspraken weer aan kop

NU 26.10.2014 Als er nu Tweede Kamerverkiezingen zouden worden gehouden dan zou de PVV de grootste partij van ons land worden.  De partij stijgt, in een peiling van Maurice de Hond althans, naar een virtueel aantal Tweede Kamerzetels van 27.De stijging is voldoende om (weer) de grootste te zijn, omdat de VVD één daalt naar 26.

oktober 26, 2014 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

TU Delft pleit voor onafhankelijke toezichthouder woningbouwcorporaties

Peter Boelhouwer TU Delft pleit voor onafhankelijke toezichthouder.

Concentreer je op sociale kerntaken, verhuur een beperkt aantal corporatiewoningen in de marktsector, benoem een onafhankelijke extern toezichthouder en bevorder het zelfbeheer van huurders. Dat zijn de belangrijkste aanbevelingen voor een nieuw corporatiebeleid.

De hoogleraren lopen daarmee vooruit op het eindrapport van de Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties dat eind oktober wordt gepresenteerd.

Openbare verhoren

De enquêtecommissie heeft het corporatiestelsel en de incidenten die daar plaatshadden onder de loep genomen. Ze hielden openbare verhoren. Daarbij werden hoofdrolspelers uit de volkshuisvestingswereld, maar ook (oud-)bewindslieden gehoord. Onder anderen de Haagse oud-wethouder Marnix Norder en Vestiabestuurders Erik Staal en Jeroen Lugte kwamen aan het woord.

Download hier de volledige visie.

zie ook: Start parlementaire enquête naar misstanden woningcorporaties

zie ook: Toezicht woningcorporaties gebrekkig

zie ook: Het Toezicht op Vestia en andere woningcorporaties wordt aangepakt

zie ook: Gedonder in de top ook bij de woningcorporaties

zie ook: Het gedonder met Vestia gaat gewoon verder !!!! deel 2

zie ook: Niet alleen Vestia en HaagWonen maken er een zootje van

Hoogleraren TU Delft pleiten voor toezichthouder woningbouwcorporaties

RTVWEST 21.10.2014 Er moet een onafhankelijke toezichthouder komen die woningbouwcorporaties controleert. Dat stellen Peter Boelhouwer en vijf andere hoogleraren van de TU Delft. Ze schreven een visie op de toekomst van de sociale huursector. Lees verder

Gerelateerde artikelen;

oktober 21, 2014 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , , | 2 reacties

Terugblik – Hoorzitting over MH17 crash ging niet door

Hoorzitting

Coalitiepartijen VVD en PvdA vonden het niet nodig om bijgepraat te worden over satellietbeelden en foto’s die volgens de Duitse inlichtingendienst BND aantonen dat pro-Russische rebellen het vliegtuig hebben neergehaald. Dat schrijft nu.nl.

Eerder werd namelijk bekend dat uit onderzoek van de Duitse geheime dienst BND blijkt dat de separatisten verantwoordelijk zijn voor het neerhalen van het vliegtuig. De Tweede Kamer was hiervan niet op de hoogte, de Nederlandse overheid wel.

De Duitse geheime dienst BND heeft Duitse parlementariërs namelijk eerder deze maand op de hoogte gebracht van de onderzoeksresultaten. Volgens de dienst is er ‘overvloedig bewijs’ dat pro-Russische separatisten verantwoordelijk zijn voor het neerhalen van MH17.

Met deze conclusie gaat de BND verder dan de Onderzoeksraad Voor Veiligheid. In het eerste onderzoek dat begin september werd gepresenteerd wordt de schuldvraag niet beantwoord. Bij de BND zijn er geen twijfels over: separatisten haalden het vliegtuig neer met een Buk-luchtdoelraketsysteem.

Experts

CDA en D66 vinden het raar dat Duitse parlementariërs wel op de hoogte zijn gebracht, en de Tweede Kamer niet. CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt wil dat ook voor de Kamer duidelijk wordt wat voor beelden er zijn en hij vindt dat internationale experts hun licht over de satellietbeelden laten schijnen.

 

Der Spiegel

Het Duitse weekblad Der Spiegel, berichtte eerder al dat het Duitse parlement in een vertrouwelijk onderhoud details had gekregen over de toedracht van de vliegramp van 17  juli 2014. De militanten gebruikten een Buk-luchtdoelraketsysteem (SA-11 ‘Boek’-luchtafweersysteem ), dat ze hebben buitgemaakt van een Oekraïense militaire basis. En ze hebben daarmee op de Boeing van Malaysia Airlines geschoten.

Der Spiegel meldt niets over directe betrokkenheid van de Russische strijdkrachten. De Amerikaanse inlichtingendiensten bevestigden al vrij snel dat het toestel was geraakt door een raket, maar hield nog een slag om de arm wat betreftnader onderzoek dat zou leiden tot de daders.

Verder onderzoek

Het Nederlandse kabinet verbindt geen conclusies aan de bevindingen van de Duitse inlichtingendienst dat de MH17  uit de lucht is geschoten door pro-Russische rebellen. „Alle informatielijnen staan open, maar het trekken van conclusies is aan de Onderzoeksraad voor Veiligheid en het Openbaar Ministerie. Dat kost tijd en moet zorgvuldig gebeuren”, aldus de zegsman.

Rampgebied

Rampgebied

Reacties

De 44-jarige Robby Oehlers, die als Nabestaande zoekt naar sporen, zegt tegen de NOS dat de situatie ‘veel erger’ is dan hij zich had voorgesteld. Zijn nichtje Daisy (20) ging samen met haar vriend Bryce (23) op vakantie naar Bali. Hoewel al veel slachtoffers zijn geïdentificeerd, is dat bij Daisy niet het geval. De familie is boos en gefrustreerd dat het allemaal zo langzaam gaat. Ze vinden het gek dat journalisten wel in het rampgebied kunnen komen, maar Nederlandse onderzoekers niet.

Robby Oehlers negeerde het negatieve reisadvies dat geldt voor de regio om zelf op zoek te gaan. Een deel van het gebied waar brokstukken en slachtoffers lagen is begin augustus doorzocht door Nederlandse politiemensen, maar door het geweld moesten de werkzaamheden worden gestaakt. Alleen vorige week is nog een dag gezocht. Een deel van het noordwesten van het rampgebied is nooit door iemand doorzocht, meldde RTL Nieuws afgelopen week. Uit satellietbeelden zou blijken dat daar wel veel brokstukken liggen

De SP ziet in de zoektocht van Oehlers naar sporen nichtje in rampgebied MH17  een teken dat de rampplek toch toegankelijk is, hoewel het kabinet zegt dat de gevaren te groot zijn. „Als burgers zoals deze mijnheer naar dit gebied kunnen, is het tocht ook te doen voor onderzoekers”, aldus Kamerlid Harry van Bommel.

Overleg Rutte – Poetin en meer

Rutte dringt bij Poetin aan op medewerking afwikkeling MH17› – Premier Rutte heeft tijdens de ASEM-top in Milaan met de Russische president Poetin aangedrongen op “maximale medewerking bij de afwikkeling van de ramp met MH17″. Rutte schrijft dat op zijn Facebookpagina. De top is een overleg tussen EU-landen en Aziatische landen over de wereldhandel.

Rutte schrijft dat hij natuurlijk boos is op alle partijen die dit tot nu toe onmogelijk hebben gemaakt, maar zal het onder de aandacht blijven brengen. Een woordvoerder van Rutte zegt tegen de NOS dat het de bedoeling was om maximaal aandacht te vragen voor de afwikkeling van de ramp met MH17. Het was alleen van tevoren niet bekend of het zou lukken omdat ze mogelijk niet tegelijk op de top aanwezig zouden zijn.

Premier Rutte bezoekt volgende maand Maleisië en Australië om te spreken over de nasleep van de vliegramp. Op 5 november spreekt Rutte zijn Maleisische ambtgenoot Najib Razak. Daarna reist hij door naar Australië voor een ontmoeting met de Australische premier Tony Abbott. Razak en Abbott brachten deze zomer los van elkaar een bezoek aan Nederland.

zie ook: Topoverleg EU en Rusland levert weinig resultaat op

zie ook: Poetin: gesprekken met Oekraïne en EU-landen zijn moeizaam›

zie ook: Merkel: Poetin doet niet genoeg om rust te brengen in Oekraïne

zie ook: Weinig toenadering tussen Europese Unie en Rusland op top

DNA, vingerafdrukken en gebitsgegevens

Het team specialisten is nog steeds druk bezig met de identificatie in de Korporaal van Oudheusdenkazerne in Hilversum. Daar werken experts uit meerdere landen. Ze kijken onder meer naar DNA-materiaal, vingerafdrukken en gebitsgegevens van de slachtoffers.

Het kan nog ‘enige tijd duren’ voordat alle slachtoffers zijn geïdentificeerd, laat het ministerie van Veiligheid en Justitie weten. >>Lees meer over vliegramp met de MH17 in ons dossier

Nationale herdenkingsdag 10 november 2014

Vlag gaat halfstok bij herdenking MH17  – De vlag gaat halfstok op alle overheidsgebouwen tijdens de nationale herdenkingsdag voor de slachtoffers van de vliegramp in Oekraïne op 10 november 2014. Gemeenten, provincies en ambassades en andere diplomatieke vertegenwoordigingen krijgen het verzoek hetzelfde te doen.

FOTOSPECIAL Rampplek MH17 100 dagen na de ramp – 26/10/14

Dossier vliegramp | Chronologie vliegramp l Het conflict in Oost-Oekraïne

zie ook:  Nederlands Forensisch Instituut NFI Den Haag stelt dna-profielen op crash MH17 Oekraïne

zie ook: Stille tocht 17.08.2014 Hilversum – herdenking slachtoffers MH17

zie ook:  Stil protest Spui Amsterdam 19.07.2014 – slachtoffers vliegtuigcrash Oekraïne

Telegraaf  Trouw  VK  Elsevier  NU  NRC AD

NOS; MH17 oekraïnenabestaandenvliegrampRampplekMalaysia AirlinesHuib Gorter  MH17 OEKRAÏNE

18/07: Liveblog Vliegtuigcrash MH17

Rapport ramp met MH17.  Rapport van eerste bevindingen – MH17  Open pdf

zie: Brief kabinet MH17 (178.09 kB)

Deelneming Japan MH17

Telegraaf 30.10.2014 De Japanse premier Shinzo Abe heeft donderdag zijn deelneming betuigd met de Nederlandse slachtoffers van de vliegramp met vlucht MH17 in Oekraïne. Abe deed dat tijdens een ontvangst van koning Willem-Alexander en koningin Máxima in Tokio, voorafgaand aan het diner dat hij de Nederlandse gasten aanbood. De koning dankte Abe voor zijn condoleances.

Oekraïens gevechtsvliegtuig bij MH17? Onderzoeksraad buigt zich erover

Elsevier 30.10.2014 De Onderzoeksraad voor Veiligheid gaat onderzoeken of er een Oekraïens gevechtstoestel in de buurt van MH17 heeft gevolgen ten tijde van de crash.

Volgens Rusland vloog een Oekraïens militair gevechtsvliegtuig van het type Sukhoi op enkele kilometers van het toestel van Malaysia Airlines.

In september publiceerde de Onderzoeksraad het voorlopig rapport over de crash van MH17. In het rapport is een kaart opgenomen waarop andere civiele vliegtuigen te zien zijn die in de buurt van het neergestorte toestel waren op het moment van de ramp.

De radarbeelden van Rusland worden meegenomen in het verdere onderzoek, vertelt woordvoerder Sara Vernooij van de Onderzoeksraad donderdag in het televisieprogrammaBrandpunt Reporter. Het programma geeft een reconstructie van de ramp met MH17 waardoor het er steeds meer op gaat lijken dat het vliegtuig inderdaad door een Oekraïens gevechtsvliegtuig is neergehaald.

De Onderzoeksraad schreef in het voorlopig rapport dat er sprake was van ‘voorwerpen die met hoge energie het vliegtuig doorboorden’.

Het doel van de Onderzoeksraad is niet om een ‘schuldige’ aan te wijzen. Het Openbaar Ministerie (OM) is verantwoordelijk voor het strafrechtelijke deel van het onderzoek en liet begin deze week weten ook de mogelijke aanwezigheid van een militair vliegtuig te gaan bekijken. Er werken tien officieren van justitie en een team van ongeveer honderd rechercheurs aan hetstrafrechtelijk onderzoek.

Woensdagavond werd bekend dat de Oekraïense regering vindt dat Nederland na de crash had moeten onderhandelen met de separatisten over toegang tot het gebied.

Nederland wilde dat toentertijd niet omdat onderhandelingen de erkenning van Donetsk als onafhankelijke staat zou betekenen. Maleisië voerde wel onderhandelingen met de rebellen.

Volgens Elsevier:

Eric Vrijsen: ‘Rutte en Timmermans waren behoorlijk onnozel bij nasleep MH17′

Commentaar;

Eric Vrijsen: ‘MH17-rapport van benauwde Onderzoeksraad is te mager’

Rutte en Timmermans waren behoorlijk onnozel bij nasleep MH17

Elsevier 30.10.2014 Terecht kreeg het kabinet lof over de waardige rouwverwerking. Maar in het contact met Oost-Oekraïne was Nederland veel te naïef. Waarom werd geen contact gezocht met de separatisten?

Het beeld van een stormvast kabinet-Rutte in de nasleep van de MH17-ramp is aan het kantelen.

De VVD-premier en zijn PvdA-minister van Buitenlandse ZakenFrans Timmermans vertrouwden volledig op de Oekraïense regering. Ze meden directe contacten met de separatisten van de Donetsk-republiek, want ze wilden het Moskou-gezinde rebellenstaatje niet erkennen.

Daardoor kregen Nederlandse ramponderzoekers en bergingswerkers geen toegang tot de plek des onheils. Maleisië en Australië zochten de lokale krijgsheren wel op en kregen de zwarte dozen van de neergestorte Boeing 777 keurig overhandigd.

Braafste jongetje

Woensdag liet de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken, Pavlo Klimkin, in een interview met Nieuwsuur zijn goedgelovige Haagse kameraadjes keihard vallen. Hij verklaarde doodleuk dat Kiev geen enkel bezwaar had tegen eventuele gesprekken van Nederland met de separatisten in Oost-Oekraïne.

Maleisië ontevreden over rol in onderzoek ramp MH17

Trouw 29.10.2014  Maleisië voelt zich buitengesloten uit het door Nederland geleide onderzoek naar de ramp met vlucht MH17. Dat meldde Nieuwsuur vanavond op basis van de Maleisische ambassadeur in Den Haag. Een Maleisisch vliegtuig werd op 17 juli uit de lucht geschoten boven Oekraïne.

DOSSIER  Vliegtuigcrash Oekraïne  Lees het volledige dossier »

Verwant nieuws: Rampvlucht MH17

Kiev: NL te traag na MH17

Telegraaf 29.10.2014 Oekraïne zet grote vraagtekens bij de snelheid waarmee Nederland opereerde na het neerhalen van vlucht MH17 van Malaysia Airlines. Zo wekte het in Kiev verbazing dat pas twee weken na de crash de eerste Nederlandse onderzoekers arriveerden op de rampplek.

Gerelateerde artikelen;

29-10: Schokkende foto’s MH17 online

29-10: Sophie maakt MH17-aflevering

29-10: Nabestaanden verbijsterd

29-10: MH17-onderzoek ’lachertje’

28-10: ‘Bewijzen MH17 stapelen zich op’

27-10: MH17 niet voor 2016 afgerond

‘Nederland had na MH17 moeten praten met rebellen’

NU 29.10.2014 Oekraïne had het prima gevonden als Nederland in de eerste dagen na de MH17-ramp met rebellen had onderhandeld over de toegang tot het rampgebied.

Dat meldt Nieuwsuur woensdagavond na gesprekken met Oekraïense hoofdrolspelers bij onderhandelingen na de ramp. Nederland heeft contact met de rebellen juist altijd vermeden en was de laatste die op de rampplek aankwam.

De Oekraïense minister van buitenlandse zaken Pavlo Klimkin zegt dat Kiev Nederland niet heeft gevraagd zich te onthouden van directe onderhandelingen met de rebellen in het oosten van Oekraïne, waar het vliegtuig deze zomer neerstortte. “Wij konden de Volksrepubliek Donetsk niet erkennen maar toegang tot de rampplek zeker stellen was geen politieke zaak: het was een morele verplichting.”

Dossier vliegramp | Chronologie vliegramp l Het conflict in Oost-Oekraïne

Lees meer over: MH17

Gerelateerde artikelen;

MH17-onderzoek ’lachertje

Telegraaf 29.10.2014 Vlucht MH17 werd niet door een Oekraïense Sukhoi Su-25 of Mig 29-straaljager neergeschoten. Dat het OM die optie nog altijd serieus onderzoekt, getuigt van amateurisme en gebrek aan kennis.

Dat stelt de gerenommeerde militaire luchtvaartexpert en oud-F-16-vlieger Steve Netto. De generaal b.d. van de Koninklijke Luchtmacht noemt de Kamerbrief waarin staat dat ons land nog met twee scenario’s rond de terreurdaad rekening houdt, waaronder dus een aanval vanuit de lucht, „verbijsterend”. Lees het hele artikel hier.

Gerelateerde artikelen;

28-10: ‘Bewijzen MH17 stapelen zich op’

27-10: MH17 niet voor 2016 afgerond

26-10: Ramplek MH17 nu frontlinie

Onderzoek vliegtuigramp MH17: onderste steen komt niet boven

VK 28.10.2014 De afspraken tussen premier Rutte en Oekraïne over het onderzoek naar de crash met de MH17 belemmeren een onbevangen waarheidsvinding.

Het onbehagen en de frustratie over MH17 lijkt in Nederland, drie maanden na de aanslag, steeds meer te groeien. De woede richt zich op de regering die maar niet in staat lijkt de bevrijdende antwoorden over het daderschap te geven. Dat kwam voor het eerst tot uiting toen minister Timmermans sprak over het zuurstofkapje bij een van de slachtoffers. Weet dit kabinet veel meer dan het zegt?

Kabinet: ongeluk MH17 uitgesloten, onderzoek beperkt zich tot aanslag

VK 28.10.2014 Het onderzoek naar de oorzaak van de crash van vlucht MH17 richt zich alleen nog op scenario’s met een aanslag van buitenaf: ‘De bewijzen dat het vliegtuig met een raket is neergehaald lijken zich op te stapelen’, schrijft het kabinet in een brief aan de Tweede Kamer.

Het kabinet baseert zich op informatie van het Openbaar Ministerie, dat onderzoek deed naar vier mogelijke scenario’s. Een ongeluk of een terroristische aanslag van binnenuit worden zo onwaarschijnlijk geacht, dat het OM zich beperkt tot onderzoek naar een aanslag vanaf de grond of vanuit de lucht.

Fred Westerbeke, hoofdofficier van justitie van het landelijk parket van het OM, zegt deze week in het Duitse weekblad Der Spiegel dat er nog geen sluitend bewijs is. ‘Als we iemand echt voor het gerecht willen halen, hebben we bewijzen nodig en meer dan een gesneden stuk uit een telefoongesprek van internet.’ Het OM heeft Amerika en Rusland gevraagd om respectievelijk satellietbeelden en radardata.

Zie Brief kabinet MH17 (178.09 kB)

Kabinet terughoudend ivm onafhankelijkheid onderzoek

Trouw 28.10.2014 De bewijzen dat vlucht MH17 met een raket is neergehaald lijken zich op te stapelen, schrijven de ministers Opstelten (Veiligheid en Justitie), Koenders (Buitenlandse Zaken) en Hennis-Plasschaert (Defensie) vandaag in een brief naar de Tweede Kamer, maar voor echte conclusies moeten we de ‘definitieve rapporten afwachten’.

Kamerleden ergeren zich aan de gebrekkige informatie die het kabinet aan hen voorschotelt. “Het is wel heel opmerkelijk dat Duitse parlementariërs worden geïnformeerd over satellietbeelden die zouden bewijzen dat het om een raket ging en wij niet”, zegt D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma. “Pijnlijk” noemt hij het voor de nabestaanden, dat premier Rutte daags na de aanslag over een raket sprak, daarna dat woord niet meer wilde gebruiken en het vandaag weer in de brief op duikt.

Verwant nieuws;

FOTOSPECIAL

Rampplek MH17 100 dagen na de ramp – 26/10/14

Meer over: Rampvlucht MH17

‘Bewijzen MH17 stapelen zich op’

Telegraaf 28.10.2014 Het onderzoek naar de toedracht van het drama met de MH17 is nu „primair gericht” op de scenario’s over een aanslag vanaf de grond of vanuit de lucht. Dat staat in een brief van het kabinet aan de Tweede Kamer.

Het Openbaar Ministerie meldde immers dat een ongeluk en een terroristische aanslag vanuit het toestel zelf niet waarschijnlijk lijken. De bewijzen dat het vliegtuig met een raket is neergehaald lijken zich op te stapelen, aldus het kabinet, maar „daarvoor moeten we de definitieve rapporten afwachten”.

Gerelateerde artikelen;

27-10: MH17 niet voor 2016 afgerond

26-10: Ramplek MH17 nu frontlinie

24-10: Nog 6 MH17-doden bekend

20-10: Koffers MH17 opgehaald

20-10: Oehlers ‘aan dood ontsnapt’

Onderzoek MH17 ‘primair gericht’ op aanslag van buiten

NU 28.10.2014 Het onderzoek naar de toedracht van het drama met de MH17 is nu ”primair gericht” op de scenario’s over een aanslag vanaf de grond of vanuit de lucht. Dat staat in een brief van het kabinet aan de Tweede Kamer.

Het Openbaar Ministerie (OM) meldt immers dat een ongeluk en een terroristische aanslag vanuit het toestel zelf niet waarschijnlijk lijken. De bewijzen dat het vliegtuig met een raket is neergehaald lijken zich op te stapelen, aldus het kabinet, maar ”daarvoor moeten we de definitieve rapporten afwachten”.

Dossier vliegramp | Chronologie vliegramp l Het conflict in Oost-Oekraïne

Lees meer over: Vliegramp Oekraïne

Gerelateerde artikelen;

Eerdere berichten

Onderzoek MH17 niet voor 2016 afgerond

Trouw 27.10.2014 Het strafrechtelijk onderzoek naar de crash van Malaysia Airlines vlucht MH17 neemt zeker nog heel 2015 in beslag en duurt misschien nog langer. Dat zegt Fred Westerbeke, hoofdofficier van justitie van het landelijk parket van het Openbaar Ministerie (OM), in een interview met het Duitse tijdschrift Der Spiegel.

Verwant nieuws;

MH17 niet voor 2016 afgerond

Telegraaf 27.10.2014 Het strafrechtelijk onderzoek naar de crash van Malaysia Airlines-vlucht MH17 neemt zeker nog heel 2015 in beslag en duurt misschien nog langer. Dat zegt Fred Westerbeke, hoofdofficier van justitie van het landelijk parket van het Openbaar Ministerie (OM), in een interview met het Duitse tijdschrift Der Spiegel.

Strafrechtelijk onderzoek MH17 niet voor 2016 afgerond

NU 27.10.2014  Het strafrechtelijk onderzoek naar de vliegramp met Malaysia Airlines vlucht MH17 neemt zeker nog heel 2015 in beslag en duurt misschien nog langer. Dat zegt Fred Westerbeke, hoofdofficier van justitie van het landelijk parket van het Openbaar Ministerie (OM), in een interview met het Duitse tijdschrift Der Spiegel.

De onderzoeker trekt in het gesprek een vergelijking met de aanslag in 1988 op de PanAm Boeing boven het Schotse Lockerbie.

Dossier vliegramp | Chronologie vliegramp l Het conflict in Oost-Oekraïne

Lees meer over: 

Vliegramp Oekraine MH17

Gerelateerde artikelen;

Rampplek MH17 is nu frontlinie

Trouw 26.10.2014 “Het is er heel gevaarlijk en het is heel lastig, eigenlijk onmogelijk om met een onderzoeksteam met verschillende voertuigen hier te komen”, vertelt ANP-fotograaf Pierre Crom zondag. Hij was in opdracht van het ANP in het rampgebied om te zien hoe dat er 100 dagen na de tragedie bij ligt. Hij trof daar heel andere omstandigheden aan dan vlak na de ramp.

Bij de vliegtuigcrash op 17 juli kwamen 298 mensen om het leven, onder wie 196 Nederlanders. Tot nu toe zijn 284 lichamen geïdentificeerd. Vrije toegang voor een goede berging en goed onderzoek op de rampplek is vanaf begin af aan niet mogelijk geweest doordoor de strijd daar tussen het Oekraïense leger en Russisch gezinde separatisten.

Verwant nieuws

FOTOSPECIAL Rampplek MH17 100 dagen na de ramp – 26/10/14

Meer over;

Ramplek MH17 nu frontlinie

Telegraaf 26.10.2014  De plek waar het toestel van vlucht MH17 in Oekraïne is neergestort, is frontlinie geworden. „Het is er heel gevaarlijk en het is heel lastig, eigenlijk onmogelijk om met een onderzoeksteam met verschillende voertuigen hier te komen”, vertelt ANP-fotograaf Pierre Crom zondag.

Crom was in opdracht van het ANP in het rampgebied om te zien hoe dat er 100 dagen na de tragedie bij ligt. Hij trof daar heel andere omstandigheden aan dan vlak na de ramp.

Fotograaf vindt lichaamsdelen op rampplek MH17 in Oekraïne

RTVWEST 26.10.2014 Crom zegt dat hij botten van ongeveer 20 centimeter heeft gezien. ‘En ook een stukje schedel en haren’, aldus de fotograaf. Lees verder

» Lees meer over de vliegramp in Oekraïne in ons dossier

Gerelateerde artikelen;

Deze documentaire schijnt ander licht op vlucht MH17

Elsevier 25.10.2014 Terwijl in westerse media vooral de theorie circuleert dat vlucht MH17 door separatisten met een BUK-raket uit de lucht is geschoten, horen de Russen een heel ander verhaal. Een documentaire van de Russische zender RT zegt bewijzen te hebben voor een andere theorie.

Dat Malaysia Airlines Boeing 777 vlucht MH17 op 17 juli dit jaar uit de lucht is geschoten, staat zo goed als vast. Zelfs de voorzichtige Onderzoeksraad voor de Veiligheid, dat het internationale onderzoek naar de vliegramp uitvoert, stelde begin september in een voorlopig rapport vast dat de romp van het toestel zeer waarschijnlijk is doorboord door ‘een groot aantal objecten’ en ‘met hoge snelheid’.

BUK-systeem?

Maar wat deze objecten precies waren en door wie ze zijn afgevuurd, is niet met zekerheid te zeggen. Oekraïense, Amerikaanse, en nu ook Duitse veiligheidsdiensten zeggen te weten dat pro-Russische separatisten het toestel uit de lucht hebben geschoten met een BUK-raket.

Deze veronderstelling is in lijn met het rapport van de Onderzoeksraad, omdat een BUK-raket op enkele honderden meters afstand van het doelwit uiteen spat in vlijmscherpe metaaldeeltjes (een groot aantal objecten).

Intussen wordt op de Russische tv een hele andere versie van het verhaal verteld. De zender RT staat niet bekend om de meest kritische houding ten opzichte van het Kremlin, maar de documentaire die het afgelopen donderdag uitzond, toont wel enkele interessante aspecten in de zaak.

Nog steeds lichaamsdelen op rampplek MH17

Trouw 25.10.2014 Op de rampplek van vlucht MH17 liggen nog altijd lichaamsdelen. Dat heeft ANP-fotograaf Pierre Crom gezien, zo liet hij vandaag vanuit Oekraïne weten.

Crom trof de lichaamsdelen aan op een verbrand stuk veld. Daar werd kort na de ramp een deel van het vliegtuigwrak weggetakeld en zijn toen meerdere lichamen gevonden. ‘Ik heb botten gezien, soms wel van ongeveer 20 centimeter lang. En ook een stukje schedel en haren’, aldus Crom.

Dossier  Vliegtuigcrash Oekraïne  LEES HET VOLLEDIGE DOSSIER »

Verwant nieuws;

Meer over: Rampvlucht MH17

Nog steeds resten op rampplek

Telegraaf 25.10.2014  Op de rampplek van vlucht MH17 liggen nog altijd lichaamsdelen. Dat heeft ANP-fotograaf Pierre Crom gezien, zo liet hij zaterdag vanuit Oekraïne weten.

Crom trof de lichaamsdelen aan op een verbrand stuk veld. Daar werd kort na de ramp een deel van het vliegtuigwrak weggetakeld en zijn toen meerdere lichamen gevonden. „Ik heb botten gezien, soms wel van ongeveer 20 centimeter lang. En ook een stukje schedel en haren”, aldus Crom.

284 slachtoffers MH17 geïdentificeerd

Trouw 24.10.2014 Deze week zijn 6 slachtoffers van de ramp met vlucht MH17 geïdentificeerd. Van hen hebben er 5 de Nederlandse nationaliteit en 1 een andere nationaliteit. In totaal is nu de identiteit van 284 slachtoffers vastgesteld, zo meldde het ministerie van Veiligheid en Justitie vandaag.

DOSSIER Vliegtuigcrash Oekraïne Lees het volledige dossier »

Verwant nieuws;

Meer over: Rampvlucht MH17

Nog 6 MH17-doden bekend

Telegraaf 24.10.2014  Deze week zijn 6 slachtoffers van de ramp met vlucht MH17 geïdentificeerd. Van hen hebben er 5 de Nederlandse nationaliteit en 1 een andere nationaliteit. In totaal is nu de identiteit van 284 slachtoffers vastgesteld, zo meldde het ministerie van Veiligheid en Justitie vrijdag.

In totaal 284 slachtoffers vliegramp MH17 geïdentificeerd

NU 24.10.2014 Deze week zijn zes slachtoffers van de vliegramp in Oekraïne geïdentificeerd. Vijf van hen hebben de Nederlandse nationaliteit. In totaal zijn er nu 284 slachtoffers van de MH17 geïdentificeerd. Dat heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid vrijdag bekend gemaakt.

Bij de vliegramp met het toestel van Malaysia Airlines in het oosten van Oekraïne kwamen 298 mensen om het leven, van wie 196 Nederlanders. Van hen zijn inmiddels 185 mensen geïdentificeerd. Dit betekent dat ruim drie maanden na de ramp veertien slachtoffers nog geen naam hebben gekregen.

Dossier vliegramp | Chronologie vliegramp l Het conflict in Oost-Oekraïne

Lees meer over:  Vliegramp Oekraïne

Gerelateerde artikelen;

Eerdere berichten

Oppositie wil politiek oordeel van kabinet over ramp MH17

Trouw 23.10.2014 Een groot deel van de oppositie meent dat het kabinet een politiek oordeel over de oorzaak van ramp met vlucht MH17 moet geven zodra dat mogelijk is en niet moet wachten tot het officiële onderzoek klaar is. Het toestel van Malaysia Airlines met 298 mensen aan boord, stortte in juli boven Oost-Oekraïne neer. Het is vermoedelijk neergehaald met een raket.

D66, CDA, ChristenUnie, GroenLinks en de Groep Bontes/Van Klaveren stelden dat in schriftelijke vragen aan het kabinet. Zij willen opheldering over berichtgeving dat het kabinet zou beschikken over satellietbeelden waaruit de toedracht van de ramp zou kunnen worden afgeleid.

Verwant nieuws;

Politiek oordeel over ramp MH17

Telegraaf 23.10.2014 Een groot deel van de oppositie meent dat het kabinet een politiek oordeel over de oorzaak van ramp met vlucht MH17 moet geven zodra dat mogelijk is en niet moet wachten tot het officiële onderzoek klaar is. Het toestel van Malaysia Airlines met 298 mensen aan boord, stortte in juli boven Oost-Oekraïne neer. Het is vermoedelijk neergehaald met een raket.

Oppositie vraagt om politiek oordeel over MH17-inlichtingen›

NRC 23.10.2014 Oppositiepartijen D66, CDA, ChristenUnie, GroenLinks en Groep Bontes/Van Klaveren willen dat het kabinet een politiek oordeel geeft over de binnen- en buitenlandse inlichtingen die er zijn over de toedracht van de ramp met vlucht MH17. Dat blijkt uit schriftelijke vragen die de partijen vandaag hebben gesteld aan minister van Buitenlandse Zaken Bert Koenders, schrijft persbureau Novum.

Lees meer;

19 OKT D66 en CDA willen hoorzitting over MH17-onthulling in Der Spiegel ›

20 OKT Duitsland kent daders, Nederland nog niet

20 OKT ‘Coalitie hoeft geen hoorzitting MH17′, Rutte naar Australië ›

20 OKT Het waren de separatisten. Of toch niet?

7 OKT Kamervragen Dekker: Omroep niet ‘veel te links’

Oppositie wil politiek oordeel over ramp MH17 

Partijen willen opheldering over satellietbeelden

NU 23.10.2014 Een groot deel van de oppositie meent dat het kabinet een politiek oordeel over de oorzaak van de ramp met vlucht MH17 moet geven zodra dat mogelijk is en niet moet wachten tot het officiële onderzoek klaar is.

Het toestel van Malaysia Airlines met 298 mensen aan boord, stortte in juli boven Oost-Oekraïne neer. Het is vermoedelijk neergehaald met een raket.

Gerelateerde artikelen;

Koffers slachtoffers MH17 opgehaald 20-10-14

Coalitie blokkeert hoorzitting MH17 20-10-14

Nederlandse nabestaande zelf op zoek in rampgebied MH17 19-10-14

Rebellen schoten volgens Duitse inlichtingendienst MH17 uit lucht 19-10-14

Het kabinet verdient inzake MH17 het voordeel van de twijfel

VK 21.10.2014 In het onderzoek naar het neerstorten van vlucht MH17 gaat zorgvuldigheid boven snelle conclusies. Het heeft nog lang geduurd, maar na drie maanden begint de afwikkeling van de tragedie met vlucht MH17 dan toch politieke trekken te krijgen. In de collectieve ontsteltenis na de ramp schaarde de Tweede Kamer zich vrijwel unaniem achter het kabinet. Dat kreeg de tijd om zonder al te veel binnenlandse politieke druk werk te maken van de terugkeer van de slachtoffers en het opstarten van het onderzoek.

Rampvlucht MH17 ;

Het kabinet verdient inzake MH17 het voordeel van de twijfel

NOS: Oehlers ging zelf naar rampplek

Koffers slachtoffers MH17 opgehaald

Rutte bezoekt Maleisië en Australië

Agenten halen MH17-koffers op in dorp

 BEKIJK HELE LIJST

Coalitie blokkeert hoorzitting MH17

NU 20.10.2014 Er komt geen hoorzitting over de vliegramp met vlucht MH17 in Oekraïne afgelopen juli, omdat de coalitiepartijen dat blokkeren. VVD en PvdA vinden het niet nodig om bijgepraat te worden over satellietbeelden die zouden aantonen dat pro-Russische separatisten verantwoordelijk zijn voor het neerhalen van het vliegtuig.

De hoorzitting zou in de weg kunnen lopen van het lopend onderzoek van het Openbaar Ministerie naar de toedracht van de ramp, zegt VVD-Kamerlid Han ten Broeke tegen NU.nl.

CDA en D66 drongen zondag aan op een hoorzitting in de Tweede Kamer, nadat afgelopen weekend in Duitse media het bericht verscheen dat het Duitse parlement zou zijn ingelicht over belangrijke details over de ramp.

Rapport

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV), die de leiding over het onderzoek heeft, publiceerde in september een tussentijds rapport, maar wees daarin geen schuldige aan. De OVV concludeerde wel dat MH17 in de lucht van buitenaf is doorboord door een groot aantal metalen objecten met hoge snelheid. Het woord raket werd niet genoemd.

Volgens Michiel Servaes (PvdA) moet de politiek nu niet dat onderzoek verder voor de voeten lopen.

Premier Rutte bezoekt volgende maand Maleisië en Australië om te spreken over de nasleep van de vliegramp. Op 5 november spreekt Rutte zijn Maleisische ambtgenoot Najib Razak. Daarna reist hij door naar Australië voor een ontmoeting met de Australische premier Tony Abbott. Razak en Abbott brachten deze zomer los van elkaar een bezoek aan Nederland.

Dossier vliegramp | Chronologie vliegramp l Het conflict in Oost-Oekraïne

Gerelateerde artikelen

Lees meer over Vliegramp Oekraïne

Geen nieuwe hoorzitting MH17

Telegraaf 20.10.2014 De VVD en PvdA blokkeren een nieuwe hoorzitting over MH17. CDA en D66 hadden daar om gevraagd naar aanleiding van berichten afgelopen weekeinde dat de Malaysia Airlines Boeing volgens de Duitse geheime dienst is neergehaald door pro-Russische Oekraïense separatisten.

CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt is teleurgesteld dat de coalitiepartijen de hoorzitting tegenhouden, zo zegt hij tegen NU.nl: ,,Jammer, er is namelijk voldoende aanleiding voor de Kamer om om opheldering te vragen.”

Gerelateerde artikelen;

19-10: Rebellen ontkennen alles

19-10: Geen conclusies   Duitse rapport

19-10: ‘Pro-Russen beschoten MH17′

‘Coalitie hoeft geen hoorzitting MH17’, Rutte naar Australië›

NRC 20.10.2014 De door D66 en CDA aangevraagde hoorzitting over de ramp met vlucht MH17 gaat niet door. Coalitiepartijen VVD en PvdA vinden het niet nodig om bijgepraat te worden over satellietbeelden en foto’s die volgens de Duitse inlichtingendienst BND aantonen dat pro-Russische rebellen het vliegtuig hebben neergehaald. Dat schrijft nu.nl.

Lees meer;

19 OKT  D66 en CDA willen hoorzitting over MH17-onthulling in Der Spiegel ›

20 OKT Duitsland kent daders, Nederland nog niet

20 OKT Het waren de separatisten. Of toch niet?

22 JUL Dit is wat we nu weten over (de nasleep van) de vliegramp ›

21 JUL Rusland: Oekraïens gevechtsvliegtuig vloog bij MH17 ›

Koffers slachtoffers MH17 opgehaald

NU 20.10.2014 Een Nederlands team van de MH17-repatriëringmissie heeft maandag in het oosten van Oekraïne twee koffers opgehaald van slachtoffers van de vlucht MH17.

Dat gebeurde nadat eind vorige week mensen in de omgeving van de rampplek telefonisch melding hadden gemaakt van de vondst, meldt het ministerie van Veiligheid en Justitie.

De koffers zijn opgehaald in het plaatsje Torez en overgebracht naar Charkov. Daar worden de koffers eerst bekeken door forensisch experts waarna de spullen op transport gaan naar Nederland.

Dossier vliegramp | Chronologie vliegramp l Het conflict in Oost-Oekraïne

​Gerelateerde artikelen;

Lees meer over Vliegramp Oekraïne

Koffers MH17 opgehaald

Telegraaf 20.10.2014 Een Nederlands team van de MH17-repatriëringmissie heeft maandag in het oosten van Oekraïne twee koffers opgehaald van slachtoffers van de vlucht MH17. Dat gebeurde nadat eind vorige week mensen in de omgeving van de rampplek telefonisch melding hadden gemaakt van de vondst, meldt het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Koffers slachtoffers MH17 opgehaald

Trouw 20.10.2014 Een Nederlands team van de MH17-repatriëringmissie heeft vandaag in het oosten van Oekraïne twee koffers opgehaald van slachtoffers van de vlucht MH17. Dat gebeurde nadat eind vorige week mensen in de omgeving van de rampplek telefonisch melding hadden gemaakt van de vondst, meldt het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Verwant nieuws: Rampvlucht MH17

Meer over;

Agenten halen MH17-koffers op in dorp

Trouw 20.10.2014 Nederlandse agenten gaan maandag, als het daar veilig genoeg voor is, naar een dorp in het rampgebied van vlucht MH17 om koffers van inzittenden op te halen. De spullen zijn verzameld door mensen uit de streek. Dat heeft het ministerie van Veiligheid en Justitie vanavond bevestigd na berichtgeving van de NOS.

Meer overRampvlucht MH17

Oehlers ‘aan dood ontsnapt’

Telegraaf 20.10.2014 De Nederlander Robby Oehlers die in Oekraïne zoekt naar een spoor van zijn twee nichtjes die bij de MH17-ramp zijn omgekomen, is maandag aan de dood ontsnapt. Dat laat Oehlers weten via Twitter. “Bominslag vlakbij hotel journalisten. Ik sta achter een dikke paal binnen”, twitterde hij.

Gerelateerde artikelen

20-10: ‘Ga niet naar rampplek MH17′

19-10: Agenten naar dorp MH17

19-10: NL’er zoekt  zelf op rampplek

‘Ga niet naar rampplek MH17′

Telegraaf  20.10.2014 Het is geen goed plan voor nabestaanden om op eigen gelegenheid af te reizen naar de crashsite van MH17 in Oekraïne. Dat is de reactie van het ministerie van Veiligheid en Justitie op het nieuws dat de Nederlander Robby Oehlers op de plek is om naar sporen van zijn nichtje te zoeken.

„Buitenlandse Zaken heeft een negatief reisadvies gegeven”, zegt een woordvoerder van Veiligheid en Justitie in een reactie in het Algemeen Dagblad. „Wij geven aan dat het voor eenieder onverstandig is om erheen te reizen en we raden aan om zo snel mogelijk het gebied te verlaten.”

Gerelateerde artikelen

19-10: Agenten naar dorp MH17

19-10: NL’er zoekt  zelf op rampplek

Agenten halen MH17-koffers op in dorp

Trouw 19.10.2014 Nederlandse agenten gaan maandag, als het daar veilig genoeg voor is, naar een dorp in het rampgebied van vlucht MH17 om koffers van inzittenden op te halen. De spullen zijn verzameld door mensen uit de streek. Dat heeft het ministerie van Veiligheid en Justitie vanavond bevestigd na berichtgeving van de NOS.

Meer over: Rampvlucht MH17

Agenten naar dorp MH17

Telegraaf 19.10.2014  Nederlandse agenten gaan maandag, als het daar veilig genoeg voor is, naar een dorp in het rampgebied van vlucht MH17 om koffers van inzittenden op te halen. De spullen zijn verzameld door mensen uit de streek. Dat heeft het ministerie van Veiligheid en Justitie zondagavond bevestigd na berichtgeving van de NOS.

Gerelateerde artikelen;

19-10: NL’er zoekt  zelf op rampplek

19-10: Rebellen ontkennen alles

19-10: ‘Pro-Russen beschoten MH17′

Nabestaande MH17 zelf op zoek op rampplek

Trouw 19.10.2014 Een nabestaande van een van de Nederlandse slachtoffers van MH17 is op eigen initiatief afgereisd naar Oekraïne om te zoeken. Dat meldt de NOS vandaag. Robby Oehlers zoekt naar sporen van zijn nicht, die nog altijd niet is geïdentificeerd.

‘Dit is ongelooflijk’, zegt de 44-jarige Oehlers tijdens het bezoek aan de plek waar het toestel naar beneden kwam. ‘Er liggen nu niet eens lichamen. Maar kun je je voorstellen dat je met alle plezier op vakantie gaat en dan zo eindigt? Dit is bijna onwerkelijk.’

Verwant nieuws; Rampvlucht MH17

Meer over;

NL’er zoekt  zelf op rampplek

Telegraaf 19.10.2014 Een Nederlandse man is op eigen gelegenheid naar de rampplek van vlucht MH17 in Oekraïne gereisd. De 44-jarige Robby Oehlers uit Amsterdam hoopt zo een spoor te vinden van zijn vermoorde nichtje Daisy (20) en haar vriend Bryce Frederiksz (23).

Gerelateerde artikelen

19-10: Rebellen ontkennen alles

19-10: Geen conclusies   Duitse rapport

19-10: ‘Pro-Russen beschoten MH17′

17-10: ‘Slachtoffers niet geïdentificeerd’

01-08: Bryce Fredriksz (23) en Daisy Oehlers (20, Nederland)

Nederlandse nabestaande zelf op zoek in rampgebied MH17

NU 19.10.2014 Een Nederlandse nabestaande van de vliegramp met Malaysia Airlines in Oost-Oekraïne is op eigen gelegenheid naar het gebied vertrokken om op zoek te gaan naar sporen van zijn nichtje.

Dat meldt de NOS zondag. De 20-jarige vrouw, die aan boord van de MH17 zat toen het op 17 juli neerstortte, zou nog niet geïdentificeerd zijn. Haar familie is boos en gefrustreerd dat het identificatieproces zo lang duurt.

Koffers

Nederlandse agenten gaan maandag, als het daar veilig genoeg voor is, naar een dorp in het rampgebied van vlucht MH17 om koffers van inzittenden op te halen. De spullen zijn verzameld door mensen uit de streek. Dat heeft het ministerie van Veiligheid en Justitie zondagavond bevestigd na berichtgeving van de NOS.

Dossier vliegramp | Chronologie vliegramp l Het conflict in Oost-Oekraïne

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over Vliegramp Oekraïne

Nabestaande zoekt naar sporen nichtje in rampgebied MH17

Elsevier 19.10.2014 Een nabestaande van een van de slachtoffers van vlucht MH17 bezoekt het rampgebied in het oosten van Oekraïne. Hij is op zoek naar sporen van zijn nichtje Daisy Oehlers, die nog niet is geïdentificeerd. ‘Dit is ongelooflijk.’

De 44-jarige Robby Oehlers zegt tegen de NOS dat de situatie ‘veel erger’ is dan hij zich had voorgesteld. Zijn nichtje Daisy (20) ging samen met haar vriend Bryce (23) op vakantie naar Bali.

Hoewel al veel slachtoffers zijn geïdentificeerd, is dat bij Daisy niet het geval. De familie is boos en gefrustreerd dat het allemaal zo langzaam gaat. Ze vinden het gek dat journalisten wel in het rampgebied kunnen komen, maar Nederlandse onderzoekers niet.

Eerder vandaag werd bekend dat uit onderzoek van de Duitse geheime dienst BND blijkt dat de separatisten verantwoordelijk zijn voor het neerhalen van het vliegtuig. De Tweede Kamer was hiervan niet op de hoogte, de Nederlandse overheid wel.

Nederlandse nabestaande van MH17 zoekt zelf op rampplek

NRC 19.10.2014 Een Nederlandse nabestaande van een slachtoffer van de ramp met vlucht MH17 is zelf naar het rampgebied afgereisd. Robby Oehlers ging op eigen gelegenheid naar het oorlogsgebied in Oekraïne om te zoeken naar sporen van zijn nichtje. Dat meldt de NOS. De jonge vrouw is nog niet geïdentificeerd.

Oehlers negeerde het negatieve reisadvies dat geldt voor de regio om zelf op zoek te gaan. Een deel van het gebied waar brokstukken en slachtoffers lagen is begin augustus doorzocht door Nederlandse politiemensen, maar door het geweld moesten de werkzaamheden worden gestaakt. Alleen vorige week is nog een dag gezocht. Een deel van het noordwesten van het rampgebied is nooit door iemand doorzocht, meldde RTL Nieuws afgelopen week. Uit satellietbeelden zou blijken dat daar wel veel brokstukken liggen. LEES VERDER

Satellietbeelden MH17 waren bekend: CDA en D66 willen hoorzitting

Elsevier 19.10.2014 De satellietbeelden die duidelijk maken wie verantwoordelijk is voor het neerhalen van vlucht MH17 in Oekraïne zijn bekend bij de overheid, maar er worden geen conclusies aan verbonden. Oppositiepartijen CDA en D66 willen het fijne ervan weten.

‘Alle informatielijnen staan open, maar het trekken van conclusies is aan de Onderzoeksraad voor Veiligheid en het Openbaar Ministerie. Dat kost tijd en moet zorgvuldig gebeuren,’ laat een woordvoerder weten naar aanleiding van berichtgeving in het Duitse weekblad Der Spiegel.

Separatisten

De Duitse geheime dienst BND heeft Duitse parlementariërs eerder deze maand op de hoogte gebracht van de onderzoeksresultaten. Volgens de dienst is er ‘overvloedig bewijs’ dat pro-Russische separatisten verantwoordelijk zijn voor het neerhalen van MH17.

Met deze conclusie gaat de BND verder dan de Onderzoeksraad Voor Veiligheid. In het eerste onderzoek dat begin september werd gepresenteerd wordt de schuldvraag niet beantwoord. Bij de BND zijn er geen twijfels over: separatisten haalden het vliegtuig neer met een Buk-luchtdoelraketsysteem.

Experts

CDA en D66 vinden het raar dat Duitse parlementariërs wel op de hoogte zijn gebracht, en de Tweede Kamer niet. CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt wil dat ook voor de Kamer duidelijk wordt wat voor beelden er zijn en hij vindt dat internationale experts hun licht over de satellietbeelden laten schijnen.

Commentaar;

Eric Vrijsen: MH17-rapport van benauwde Onderzoeksraad is te mager

D66 en CDA willen hoorzitting over MH17-onthulling in Der Spiegel

NRC 19.10.2014  CDA en D66 hebben een hoorzitting aangevraagd na de onthulling van Der Spiegel dat pro-Russische separatisten in juli vlucht MH17 uit de lucht hebben geschoten. Kamerleden Sjoerd Sjoerdsma (D66) en Pieter Omtzigt (CDA) willen van internationale experts horen hoe het zit met satellietbeelden van de ramp.

Volgens Der Spiegel heeft het hoofd van de Bundesnachrichtendienst (BND), Gerhard Schindler, op 8 oktober “omvangrijk bewijsmateriaal” gepresenteerd aan de Bondsdag. De inlichtingendienst concludeerde onder meer op basis van analyses van satellietopnamen en verschillende foto’s dat pro-Russische separatisten een ‘Boek’-luchtafweersysteem hebben buitgemaakt op een Oekraïense basis, en daarmee op de Boeing van Malaysia Airlines hebben geschoten. Van directe betrokkenheid van Russische strijdkrachten maakt het weekblad geen melding.

De Onderzoeksraad presenteerde in september wel een voorlopig rapport van onderzoek naar de toedracht van de ramp/ Daarin stond dat de vlucht boven het oosten van Oekraïne “in stukken gebroken” is nadat “een groot aantal objecten” het toestel met grote snelheid heeft “doorboord”. Het definitieve rapport volgt volgend jaar. Het Openbaar Ministerie is ook bezig met een onderzoek. LEES VERDER

Lees meer;

VANDAAG Duitsland kent daders, Nederland nog niet

VANDAAG Het waren de separatisten. Of toch niet?

11 AUG ‘Missie vlucht MH17 gestopt wegens troepenopbouw Russen’ ›

19 JUL 193 Nederlandse slachtoffers, namen passagiers vrijgegeven ›

17 JUL Vliegtuig uit Amsterdam neergestort in Oekraïne – 154 Nederlanders aan boord ›

Rebellen ontkennen alles

Telegraaf 19.10.2014  Pro-Russische rebellen hebben vlucht MH17 niet uit de lucht geschoten. Dat heeft rebellenleider Andrej Purgin zondag gezegd in een reactie op een artikel in de Duitse krant Der Spiegel. Daarin stond dat de Duitse inlichtingendienst (BND) na een gedetailleerde analyse tot de conclusie is gekomen dat de separatisten de Boeing 777 met een Buk-raket uit de lucht hebben geschoten.

Gerelateerde artikelen;

19-10: Geen conclusies   Duitse rapport

19-10: ‘Pro-Russen beschoten MH17′

17-10: ‘Slachtoffers niet geïdentificeerd’

17-10: Rutte: ‘stevig gesprek’ Poetin

17-10: Vlag halfstok herdenking MH17

Geen conclusies   Duitse rapport

Telegraaf 19.10.2014 Het Nederlandse kabinet verbindt geen conclusies aan de bevindingen van de Duitse inlichtingendienst dat de MH17 uit de lucht is geschoten door pro-Russische rebellen. Daarover berichtte het Duitse weekblad Der Spiegel zondag.

„Alle informatielijnen staan open, maar het trekken van conclusies is aan de Onderzoeksraad voor Veiligheid en het Openbaar Ministerie. Dat kost tijd en moet zorgvuldig gebeuren”, aldus de zegsman.

Conclusie Duitse geheime dienst: separatisten haalden MH17 neer

Elsevier 19.10.2014  De Duitse inlichtingendienst BND heeft ook onderzoek gedaan naar het neerhalen van vlucht MH17, waarbij de 298 inzittenden, onder wie vier Duitsers, om het leven kwamen. De dienst concludeert dat pro-Russische separatisten het toestel hebben neergehaald.

Met deze conclusie gaat de BND verder dan de Nederlandse onderzoekscommissie, die in een voorlopig rapport geen antwoord gaf op de vraag wie verantwoordelijk was voor het neerhalen van het Malaysia Airlines-toestel.

Bewijs

In het rapport van de BND, dat in handen is van het Duitse weekblad Der Spiegel, staat dat er ‘overvloedig bewijs’ is dat de pro-Russische separatisten verantwoordelijk zijn. Het bewijs bestaat uit satellietbeelden en diverse foto’s.

De militanten gebruikten een Buk-luchtdoelraketsysteem, dat ze hebben buitgemaakt van een Oekraïense militaire basis. De Amerikaanse inlichtingendiensten bevestigden al vrij snel dat het toestel was geraakt door een raket, maar hield nog een slag om de arm wat betreft de daders.

Objecten

Op 9 september presenteerde de Onderzoeksraad Voor Veiligheid het onderzoeksrapport over vlucht MH17. Daarin stond dat het vliegtuig ‘met hoge snelheid is doorboord door ‘een groot aantal objecten’.

Volgens de Onderzoeksraad was het nog te vroeg om de schuldvraag te beantwoorden. Dat komt onder meer doordat de raad weinig onderzoek kon doen naar wrakstukken die nog in het rampgebied liggen.

De leider van separatisten in het oosten van Oekraïne zei vrijdag verbaasd te zijn over het feit dat er drie maanden na de crash nog steeds wrakstukken in het gebied liggen. ‘Zo’n gebrek aan actie roept veel vragen op. Elk wrakstuk is bewijsmateriaal,’ aldus rebellenpremier Aleksander Zachartsjenko. Hij zegt dat het gebied veilig is en dat onderzoekers gewoon hun werk kunnen doen.

zie ook;

18 jul Poetin schrijft Rutte; separatisten houden staakt-het-vuren

25 jul Wie zorgt er voor veiligheid in rampgebied MH17?

21 jul Forensisch experts ‘onder de indruk’ van bergingswerk separatisten

‘Pro-Russen beschoten MH17′

Telegraaf 19.10.2014 Volgens de Duitse inlichtingendienst waren het pro-Russische troepen die vlucht MH17 uit de lucht hebben geschoten met een raket.

Het Duitse magazine Der Spiegel schrijft over het onderzoek van de  Bundesnachrichtendienst (BND). De dienst zegt dat het ‘onomstotelijk vast is komen te staan dat de pro-Russen verantwoordelijk zijn voor de ramp waarbij 298 mensen om het leven kwamen’.

Gerelateerde artikelen;

17-10: ‘Slachtoffers niet geïdentificeerd’

17-10: Rutte: ‘stevig gesprek’ Poetin

17-10: Vlag halfstok herdenking MH17

16-10: Rutte spreekt Poetin over MH17

Rebellen schoten volgens Duitse inlichtingendienst MH17 uit lucht

NU 19.10.2014 Pro-Russische rebellen hebben vlucht MH17 uit de lucht geschoten. Tot die conclusie komt de Duitse inlichtingendienst (BND) na een gedetailleerde analyse, aldus de Duitse krant Der Spiegel zondag.

Volgens de BND is er ‘overvloedig bewijs’ zoals satellietbeelden en verschillende foto’s. De voorman van de inlichtingendienst, Gerhard Schindler, zou de bevindingen al op 8 oktober hebben gepresenteerd aan parlementariërs.

De Boeing 777  zou met een Buk-raket uit de lucht zijn geschoten. De pro-Russische separatisten en de Oekraïense overheid beschuldigen elkaar van de aanslag. Volgens de BND hebben beide partijen leugens verspreid om de ander verdacht te maken.

Dossier vliegramp | Chronologie vliegramp l Het conflict in Oost-Oekraïne

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over Vliegramp Oekraïne

20 slachtoffers MH17 nog niet geïdentificeerd

Trouw 17.10.2014 Precies 3 maanden na de ramp met vlucht MH17 zijn nog altijd 20 slachtoffers niet geïdentificeerd. Volgens het ministerie van Veiligheid en Justitie is in de afgelopen week de identiteit van zes slachtoffers vastgesteld. Daarmee staat het totaal nu op 278. Bij de vliegramp kwamen alle 298 passagiers en bemanningsleden om het leven.

Verwant nieuws: Rampvlucht MH17

Meer over;

‘Slachtoffers niet geïdentificeerd’

Telegraaf 17.10.2014 Precies 3 maanden na de ramp met vlucht MH17 zijn nog altijd 20 slachtoffers niet geïdentificeerd. Volgens het ministerie van Veiligheid en Justitie is in de afgelopen week de identiteit van zes slachtoffers vastgesteld. Daarmee staat het totaal nu op 278. Bij de vliegramp kwamen alle 298 passagiers en bemanningsleden om het leven.

LEES OOK

Vlaggen halfstok op nationale herdenkingsdag MH17

RTVWEST 17.10.2014 DEN HAAG – Alle overheidsgebouwen hangen hun vlaggen halfstok tijdens de nationale herdenkingsdag op 10 november voor de slachtoffers van de vliegramp in Oekraïne. Dat heeft het kabinet vrijdag besloten. Lees verder

Gerelateerde artikelen

Vlaggen halfstok op nationale herdenkingsdag MH17

Den HaagFM 17.10.2014 Alle overheidsgebouwen hangen hun vlaggen halfstok tijdens de nationale herdenkingsdag op 10 november voor de slachtoffers van de vliegramp in Oekraïne. Dat heeft het kabinet vrijdag besloten.

Gemeenten, provincies, ambassades en andere diplomatieke vertegenwoordigingen krijgen het verzoek hetzelfde te doen. Het wordt geen dag van nationale rouw. Die was er al een week na de ramp met vlucht MH17. Bij de nationale herdenking in Amsterdam zullen koning Willem-Alexander en koningin Maxima aanwezig zijn. …lees meer

Vlag gaat halfstok bij herdenking MH17

Trouw 17.10.2014 De vlag gaat halfstok op alle overheidsgebouwen tijdens de nationale herdenkingsdag voor de slachtoffers van de vliegramp in Oekraïne op 10 november. Gemeenten, provincies en ambassades en andere diplomatieke vertegenwoordigingen krijgen het verzoek hetzelfde te doen.

Verwant nieuwsRampvlucht MH17

Meer over;

Vlag halfstok bij herdenking MH17

NU 17.10.2014 De vlag gaat halfstok op alle overheidsgebouwen tijdens de nationale herdenkingsdag voor de slachtoffers van de vliegramp in Oekraïne op 10 november. Gemeenten, provincies en ambassades en andere diplomatieke vertegenwoordigingen krijgen het verzoek hetzelfde te doen. Dat heeft het kabinet vrijdag besloten. Het wordt geen dag van nationale rouw. Die was er al een week na de ramp met vlucht MH17.

Dossier vliegramp | Chronologie vliegramp l Het conflict in Oost-Oekraïne

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over Vliegramp Oekraïne

Vlag halfstok herdenking MH17

Telegraaf 17.10.2014 De vlag gaat halfstok op alle overheidsgebouwen tijdens de nationale herdenkingsdag voor de slachtoffers van de vliegramp in Oekraïne op 10 november. Gemeenten, provincies en ambassades en andere diplomatieke vertegenwoordigingen krijgen het verzoek hetzelfde te doen.

Rutte: ‘stevig gesprek’ met Poetin

Trouw 17.10.2014 Premier Mark Rutte heeft een ‘stevig gesprek’ gehad met de Russische president Vladimir Poetin over de toegang tot de rampplek van vlucht MH17 in Oekraïne. Beide leiders spraken elkaar donderdagavond ongeveer 15 minuten in de marge van de top tussen de EU en Azië (ASEM) in Milaan.

Poetin ‘realiseert zich zijn bijzondere verantwoordelijkheid’ om te zorgen dat Nederland toegang krijgt tot de rampplek in Oost-Oekraïne, aldus Rutte vrijdag. Hij vindt de ‘actieve inzet’ van Rusland tot dusver onvoldoende. Rutte heeft opnieuw bij Poetin aangedrongen om zijn invloed op de pro-Russische separatisten te gebruiken.

Verwant nieuws

Rutte: ‘stevig gesprek’ Poetin

Telegraaf 17.10.2014 Premier Mark Rutte heeft een „stevig gesprek” gehad met de Russische president Vladimir Poetin over de toegang tot de rampplek van vlucht MH17 in Oekraïne. Beide leiders spraken elkaar donderdagavond ongeveer 15 minuten in de marge van de top tussen de EU en Azië (ASEM) in Milaan.

Poetin „realiseert zich zijn bijzondere verantwoordelijkheid” om te zorgen dat Nederland toegang krijgt tot de rampplek in Oost-Oekraïne, aldus Rutte vrijdag. Hij vindt de „actieve inzet” van Rusland tot dusver onvoldoende. Rutte heeft opnieuw bij Poetin aangedrongen om zijn invloed op de pro-Russische separatisten te gebruiken.

Rutte dringt bij Poetin aan op medewerking afwikkeling MH17›

NRC 17.10.2014 Premier Rutte heeft tijdens de ASEM-top in Milaan met de Russische president Poetin aangedrongen op “maximale medewerking bij de afwikkeling van de ramp met MH17″. Rutte schrijft dat op zijn Facebookpagina. De top is een overleg tussen EU-landen en Aziatische landen over de wereldhandel.

Rutte schrijft dat hij natuurlijk boos is op alle partijen die dit tot nu toe onmogelijk hebben gemaakt, maar zal het onder de aandacht blijven brengen. Een woordvoerder van Rutte zegt tegen de NOS dat het de bedoeling was om maximaal aandacht te vragen voor de afwikkeling van de ramp met MH17. Het was alleen van tevoren niet bekend of het zou lukken omdat ze mogelijk niet tegelijk op de top aanwezig zouden zijn.

zie ook: Topoverleg EU en Rusland levert weinig resultaat op

zie ook: Poetin: gesprekken met Oekraïne en EU-landen zijn moeizaam›

zie ook: Merkel: Poetin doet niet genoeg om rust te brengen in Oekraïne

zie ook: Weinig toenadering tussen Europese Unie en Rusland op top

Rutte spreekt Poetin over ramp met MH17

Trouw 17.10.2014 Minister-president Mark Rutte heeft vandaag bij de Russische president Vladimir Poetin aangedrongen op maximale medewerking bij de afwikkeling van de ramp met de MH17. Rutte sprak met Poetin tijdens de top van Aziatische en Europese landen (ASEM) in Milaan. Dat liet de premier via Twitter weten. Het was voor het eerst sinds de ramp met de MH17 dat de twee politieke leiders elkaar ontmoetten.

Verwant nieuws;

Rutte spreekt Poetin over MH17

Telegraaf 16.10.2014 Minister-president Mark Rutte heeft donderdag bij de Russische president Vladimir Poetin aangedrongen op maximale medewerking bij de afwikkeling van de ramp met de MH17. Rutte sprak met Poetin tijdens de top van Aziatische en Europese landen (ASEM) in Milaan. Dat liet de premier via Twitter weten.

LEES OOK;

15/10: Wrakstukken van MH17 verbazen rebellenleider

Rutte spreekt Poetin over MH17

NU 16.10.2014 Minister-president Mark Rutte heeft donderdag bij de Russische president Vladimir Poetin aangedrongen op maximale medewerking bij de afwikkeling van de ramp met de MH17.

Rutte sprak met Poetin tijdens de top van Aziatische en Europese landen (ASEM) in Milaan. Dat liet de premier via Twitter weten. Het was voor het eerst sinds de ramp met de MH17 dat de twee politieke leiders elkaar ontmoetten.

Dossier vliegramp | Chronologie vliegramp l Het conflict in Oost-Oekraïne

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over Vliegramp Oekraïne

Rutte spreekt Poetin over ramp met MH17

Trouw 16.10.2014 Minister-president Mark Rutte heeft vandaag bij de Russische president Vladimir Poetin aangedrongen op maximale medewerking bij de afwikkeling van de ramp met de MH17. Rutte sprak met Poetin tijdens de top van Aziatische en Europese landen (ASEM) in Milaan. Dat liet de premier via Twitter weten. Het was voor het eerst sinds de ramp met de MH17 dat de twee politieke leiders elkaar ontmoetten.

Verwant nieuws;

Hulpverleners rampvlucht MH17 krijgen herinneringspenning

RTVWEST 15.10.2014 Alle hulpverleners die hebben geholpen bij het bergen en identificeren van slachtoffers van de vliegramp in Oekraïne en het verzamelen van hun bezittingen, krijgen als eerbetoon een herinneringspenning van Nederland.

Dat kondigde minister Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie woensdag aan in een debat in de Tweede Kamer over de nasleep van de ramp met vlucht MH17. Lees verder

Lees meer over rampvlucht MH17 in ons dossier

Gerelateerde artikelen;

Hulpverleners rampvlucht MH17 krijgen herinneringspenning

Den HaagFM 15.10.2014 Alle hulpverleners die hebben geholpen bij het bergen en identificeren van slachtoffers van de vliegramp in Oekraïne en het verzamelen van hun bezittingen, krijgen als eerbetoon een herinneringspenning van Nederland.

Dat kondigde minister Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie woensdag aan in een debat in de Tweede Kamer over de nasleep van de ramp met vlucht MH17. De vlucht van Malaysia Airlines crashte op 17 juli in het oosten van Oekraïne, met 298 inzittenden, onder wie 196 Nederlanders. Aan boord van de MH17 bevonden zich onder meer dertien Hagenaars en een jonge vrouw uit Indonesië, van wie de ouders in Den Haag wonen. …lees meer

Kamer wil weten waarom Oekraïens rampenteam niet eerder is ingezet›

NRC 15.10.2014 Het kabinet moet duidelijk maken waarom het Oekraïense agentschap voor rampenbestrijding niet eerder is ingezet bij de zoektocht naar stoffelijke resten en persoonlijke bezittingen van inzittenden van de rampvlucht MH17.

Dat hebben coalitiepartijen VVD en PvdA betoogd tijdens een debat in de Tweede Kamer over de nasleep van de vliegtuigramp. Zondag werd bekend dat de lokale rampenbestrijdingsdienst in Oekraïne gaat zoeken naar de stoffelijke resten en persoonlijke bezittingen van slachtoffers van vlucht MH17. Maandag werden al twee vrachtwagenladingen overgedragen aan het Nederlands team in Charkov, dat verantwoordelijk is voor de repatriëring naar Nederland.

Lees meer;

10 OKT Rutte: Timmermans heeft geen fout gemaakt met woord ‘raket’ ›

27 AUG Lichamen van 73 slachtoffers MH17 teruggegeven aan familie ›

22 JUL Dit is wat we nu weten over (de nasleep van) de vliegramp ›

2 AUG Gevechten rond rampplek MH17 – onderzoek voor vandaag afgerond ›

25 JUL Teruglezen: dit weekend eventueel besluit over gewapende missie, 75 kisten inNederland ›

Kabinet drong bij lokale Oekraïners aan op onderzoek MH17 

NU 15.10.2014 Het kabinet heeft er bij het Oekraïense lokale agentschap voor rampenbestrijding (SES) op aangedrongen in het gebied waar vlucht MH17 is neergestort aan de slag te gaan om bezittingen van de slachtoffers te verzamelen.

Video “Wij hebben voortdurend druk gezet op de SES: ‘Ga daar naartoe’”, zei minister Frans Timmermans (Buitenlandse Zaken) dinsdag tegen de Tweede Kamer.

Zij werden afgeschilderd als “lijkenpikkers”, zeiden verschillende Kamerleden dinsdag tegenover NU.nl.

Timmermans benadrukte dat hij tijdens zijn eerste bezoek aan Charkov en in optredens in diverse media zijn waardering heeft uitgesproken in de richting van de Oekraïners.

Minister Opstelten zal de Oekraïense hulpverleners daarom belonen met een herdenkingspenning.

Dossier vliegramp | Chronologie vliegramp l Het conflict in Oost-Oekraïne

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over Vliegramp Oekraïne

Kamer wil opheldering over Oekraïense zoekteams MH17

NU 15.10.2014 De Tweede Kamer eist duidelijkheid van het kabinet over de rol van de Oekraïense zoekteams bij de repatriëring van de stoffelijke overschotten en bezittingen van de slachtoffers van de rampvlucht van MH17.

Dat blijkt uit een rondgang van NU.nl. Een meerderheid van de Kamer vraagt zich af waarom het de SES, het Oekraïense lokale agentschap voor rampenbestrijding, wel lukt om de persoonlijke bezittingen veilig te stellen.

Vorige week vrijdag liet premier Mark Rutte weten SES de opdracht te hebben gegeven het werk aldaar voort te zetten.

Ook is gebleken dat de lokale bevolking met de SES al veel werk verzet hebben. Hoofd van de repatriëringsmissie, Pieter Jaap Aalbersberg, zei maandagavond de Oekraïners daar dankbaar voor te zijn.

Woensdag debatteert de Kamer over de stand van zaken van het onderzoek naar de ramp met vlucht MH17. Bij de ramp op 17 juli kwamen alle 298 mensen aan boord van de Boeing om het leven. Onder hen waren 196 Nederlanders.

Dossier vliegramp | Chronologie vliegramp l Het conflict in Oost-Oekraïne

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over Vliegramp Oekraïne

Evaluatie van aanpak ramp

Telegraaf 15.10.2014 Het kabinet laat onderzoek doen naar de manier waarop het de vliegramp in het oosten van Oekraïne heeft aangepakt. De uitkomsten van de evaluatie door de Nationale Academie voor Crisisbeheersing worden begin volgend jaar verwacht.

Kamer praat weer over MH17

Telegraaf 15.10.2014 De Tweede Kamer praat woensdag met drie bewindslieden over de stand van zaken rond de ramp met vlucht MH17 van Malaysia Airlines. Ministers Frans Timmermans (Buitenlandse Zaken), Jeanine Hennis-Plasschaert (Defensie) en Ivo Opstelten (Veiligheid en Justitie) praten de Kamerleden bij.

‘Kamer wil opheldering over zoekteams MH17′

Trouw 15.10.2014 De Tweede Kamer wil duidelijkheid van het kabinet over de rol van de Oekraïense zoekteams bij de repatriëring van de stoffelijke overschotten en bezittingen van de slachtoffers van de rampvlucht van MH17. Dat blijkt uit een rondgang van NU.nl.

Een meerderheid van de Kamer vraagt zich af waarom het Oekraïense agentschap voor rampenbestrijding SES het wel lukt persoonlijke bezittingen veilig te stellen. De Nederlandse missie is al weken gestaakt, omdat het gebied te onveilig zou zijn.

Meer over;

‘Opheldering over zoekteams MH17′

Telegraaf 15.10.2014  De Tweede Kamer eist duidelijkheid van het kabinet over de rol van de Oekraïense zoekteams bij de repatriëring van de stoffelijke overschotten en bezittingen van de slachtoffers van de rampvlucht van MH17.

Een meerderheid van de Kamer vraagt zich af waarom het Oekraïense agentschap voor rampenbestrijding SES het wel lukt persoonlijke bezittingen veilig te stellen. Dat blijkt uit een rondgang van NU.nl.

OVSE praat over wrakstukken

Telegraaf 15.10.2014 Via de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) wordt momenteel onderhandeld om de wrakstukken van de MH17 veilig te stellen voor Nederlandse onderzoekers. Dat zei minister Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie woensdag in het debat in de Tweede Kamer over de nasleep van de vliegramp in het oosten van Oekraïne.

REBELLENLEIDER VERBAASD DOOR WRAKSTUKKEN RAMPVLUCHT

Trouw 15.10.2014 De leider van de opstandige Oost-Oekraïense regio Donetsk is verbaasd dat er na 3 maanden nog steeds wrakstukken van het neergehaalde vliegtuig in het rampgebied liggen. ‘Zo’n gebrek aan actie roept veel vragen op. Elk wrakstuk is bewijsmateriaal’, zei rebellenpremier Aleksander Zachartsjenko vandaag tegen het Russische staatspersbureau TASS.

Rebellenleider: crashzone MH17 is veilig voor onderzoekers

Elsevier 15.10.2014 Aleksandr Zachartsjenko, de zelfverklaarde premier van de pro-Russische separatisten, is verbaasd dat er nog steeds wrakstukken van het neergehaalde vliegtuig van Malaysia Airlines in het rampgebied te vinden zijn.

‘Zo’n gebrek aan actie roept veel vragen op,’ zegt hij tegenover het Russische staatspersbureau TASS, ‘want elk wrakstuk is bewijsmateriaal’. Het rampgebied is volgens hem veilig en daarom kunnen onderzoekers er ‘gewoon’ aan het werk.

Het kabinet vindt dat de missie te veel blootstaat aan gevaar – er is een wapenstilstand, maar die wordt voortdurend door Oekraïne en de separatisten geschonden. Bovendien zal de aanstaande inval van de winter, die in het oosten van Europa in de regel steenkoud verloopt, het onderzoekswerk moeilijk maken.

Onder zijn leiding wordt van dag tot dag bekeken of het mogelijk is om naar het oosten van Oekraïne terug te keren. De betrokken ministers Frans Timmermans (Buitenlandse Zaken, PvdA), Ivo Opstelten (Justitie, VVD) en Jeanine Hennis-Plasschaert(Defensie, VVD) zeggen dat er alles aan wordt gedaan om het onderzoek en de repatriëring van slachtoffers voort te zetten.

Zo wilden VVD en ChristenUnie weten waarom de Oekraïners wel in het gebied kunnen zoeken, terwijl de Nederlandse missie niet kan terugkeren. D66 vroeg zich af waarom het kabinet niet veel eerder toenadering heeft gezocht tot de Oekraïense zoekteams.

De separatisten ontkennen iets met het neerhalen of het afschieten van een raket richting MH17 te maken te hebben. Het toestel van Malaysia Airlines stortte op 17 juli neer tijdens een vlucht van Amsterdam naar Kuala Lumpur. Alle 298 inzittenden kwamen om het leven, onder wie 196 Nederlanders.

zie ook;

25 sep Zo handelde Maleisië direct na de crash van vlucht MH17

‘STEEDS DRUK OP VOORTZETTEN ONDERZOEK MH17′

Trouw 15.10.2014 Nederland voert alle mogelijke druk uit om het onderzoek naar de vliegramp met vlucht MH17 in Oekraïne en de repatriëring van de slachtoffers voort te zetten. Er wordt alles aan gedaan, maar de omstandigheden blijven heel lastig en de veiligheidssituatie is zeer broos, benadrukken de betrokken ministers Frans Timmermans (Buitenlandse Zaken), Ivo Opstelten (Veiligheid en Justitie) en Jeanine Hennis (Defensie).

Meer over

Rovende separatisten? Veel bezittingen slachtoffers MH17 geborgen

Elsevier 13.10.2014 Het lokale agentschap voor rampenbestrijding (SES) in Oost-Oekraïne heeft in de crashzone van vlucht MH17 veel persoonlijke bezittingen van slachtoffers gevonden. De spullen worden zo snel mogelijk naar Nederland gevlogen.

Het is bijna niet voor te stellen, maar bijna drie maanden na de crash van Malaysia Airlines vlucht MH17 liggen er nog altijd koffers, paspoorten, creditcards, sieraden, knuffels, en foto’s van slachtoffers in het rampgebied.

Propaganda

Het lokale agentschap voor rampenbestrijding (SES) heeft ruim negen kubieke meter, vergelijkbaar met de inhoud van eenafzetcontainer, aan persoonlijke spullen van nabestaanden verzameld.

Daarmee lijkt alle propaganda over ‘rovende’ separatisten die in de eerste dagen na de ramp werd verspreid definitief naar het rijk der fabelen te zijn verwezen. Het hoofd van de repatriëringsmissie, Pieter-Jaap Aalbersberg, moest begin augustus al toegeven dat hij ‘onder de indruk’ was van het werk van de lokale bevolking en autoriteiten.

Overeenkomst

De korte terugkeer naar de rampplek komt op de dag dat de Onderzoeksraad voor de Veiligheid de overeenkomst met Oekraïne publiceert waarin de leiding van het onderzoek naar de crash wordt overgedragen aan Nederland. In het document tekenen beide landen ervoor elkaars wetten en regels die gaan over vertrouwelijkheid te respecteren.

De overeenkomst die het Nederlandse Openbaar Ministerie met collega’s uit onder meer Oekraïne en Australië ondertekende, blijft voorlopig geheim. ‘Deze overeenkomst is niet openbaar, aangezien het hier een document betreft met operationele werkafspraken in een lopend strafrechtelijk onderzoek,’ schreef minister van Justitie Ivo Opstelten (VVD) maandag aan de Tweede Kamer. Toch beloofde Opstelten dat er in de overeenkomst geen afspraken zijn gemaakt over de mogelijke vervolging van landen die meedoen aan het Joint Investigation Team (JIT). ‘Het JIT is beperkt tot de opsporingsfase en in het kader hiervan zijn geen afspraken over vervolging gemaakt.’

zie ook;

13 okt Oekraïners zoeken op rampplek MH17, tien koffers gevonden

MH17-spullen in Charkov

Telegraaf 14.10.2014  Twee vrachtwagens met bezittingen van de slachtoffers van de vliegramp in Oekraïne zijn aangekomen in de stad Charkov. Daar worden ze onderzocht. „Na het eerste onderzoek worden de spullen zo snel mogelijk naar Nederland gevlogen. Het is nog niet bekend wanneer dit precies zal plaatsvinden”, liet het ministerie van Veiligheid en Justitie dinsdag weten.

Gerelateerde artikelen

14-10: Nederland wil nog naar rampplek

13-10: Koffers en sieraden gevonden

13-10: Nederlanders op rampplek MH17

Vrachtwagens met persoonlijke bezittingen aangekomen in Charkov

RO 14.10.2014 Twee vrachtwagens met persoonlijke bezittingen van slachtoffers van vlucht MH17 zijn dinsdag aangekomen in de Oost-Oekraïense stad Charkov. Het gaat om 9 m3 spullen, die maandag door de lokale rampenbestrijdingsdienst SES zijn ingezameld op de rampplek.

De persoonlijke bezittingen zullen in Charkov een eerste forensische check ondergaan. Dat zal naar verwachting woensdag gebeuren. Voor dit proces zijn 8 extra experts ingevlogen. Na het eerste onderzoek worden de spullen zo snel mogelijk naar Nederland gevlogen. Het is nog niet bekend wanneer dit precies zal plaatsvinden.

Zie ook

Dinsdag geen zoektocht

Telegraaf 13.10.2014 De zoektocht op de rampplek van vlucht MH17 wordt dinsdag niet voortgezet. Pieter-Jan Aalbersberg, hoofd van de repatriëringsmissie, kondigde dat maandagavond aan. De situatie is volgens hem te onveilig.

Maandag werd rond het middaguur nog geschoten in de nabijheid van de plek in Oost-Oekraïne waar in juli het toestel met 298 inzittenden uit de lucht werd gehaald. Het maakt voor Aalbersberg duidelijk dat de repatriëringsmissie nog niet kan worden hervat. Wel wordt elke dag bekeken of het mogelijk is om terug te gaan.

VEEL BEZITTINGEN GEVONDEN OP RAMPPLEK MH17

Trouw 13.10.2014 De zoekactie vandaag naar persoonlijke spullen van de slachtoffers van rampvlucht MH17 is succesvol geweest. Nabij de plek waar in juli het toestel van Malaysia Airlines neerstortte, zijn koffers, paspoorten, creditcards, sieraden, knuffels, post en foto’s gevonden. Dat maakte Pieter-Jaap Aalbersberg, hoofd van de repatriëringsmissie, maandagavond bekend.\

Verwant nieuws;

Koffers en sieraden gevonden

Telegraaf 13.10.2014  De zoekactie maandag naar persoonlijke spullen van de slachtoffers van rampvlucht MH17 is succesvol geweest. Nabij de plek waar in juli het toestel van Malaysia Airlines neerstortte, zijn koffers, paspoorten, creditcards, sieraden, knuffels, post en foto’s gevonden.

Dat maakte Pieter-Jaap Aalbersberg, hoofd van de repatriëringsmissie, maandagavond bekend. De verzamelde bezittingen gaan waarschijnlijk dinsdag via Donetsk naar Charkov. Ook gaan acht extra experts naar Charkov om daar een eerste „forensische check” op de gevonden spullen uit te voeren. Het is de bedoeling dat de persoonlijke bezittingen daarna zo snel mogelijk naar Nederland worden gevlogen.

Gerelateerde artikelen;

13-10: Dinsdag geen zoektocht

NEDERLANDERS BEZOEKEN RAMPPLEK MH17

Trouw 13.10.2014 Vier Nederlanders, medewerkers van het ministerie van Defensie, zijn vandaag in het gebied geweest in Oost-Oekraïne waar de MH17 half juli neerstortte. De vier maakten deel uit van een missie van de OVSE.

De OVSE-missie zat in een konvooi dat naar het gebied trok om daar aanwezig te zijn bij de zoektocht die het lokale Oekraïense agentschap voor rampenbestrijding (SES) begon. Bij de zoektocht hebben Oekraïense rampenbestrijders vandaag al tien koffers en tassen gevonden. De bagage lag verspreid tussen de wrakstukken van het toestel. Dat heeft brandweercommandant kolonel Sergei Michenko tegen RTL Nieuws gezegd.

DOSSIER

Vliegtuigcrash Oekraïne

Lees het volledige dossier »

Nederlanders op rampplek MH17

Telegraaf 13.10.2014 Vier Nederlanders, medewerkers van het ministerie van Defensie, zijn maandag in het gebied geweest in het oosten van Oekraïne waar de MH17 half juli neerstortte. De vier waren onderdeel van een missie van de OVSE, bevestigt een woordvoerder van het ministerie van Veiligheid en Justitie maandag.

De OVSE-missie zat in een konvooi dat naar het gebied trok om daar aanwezig te zijn bij de zoektocht die het lokale Oekraïense agentschap voor rampenbestrijding (SES) begon. Daarbij zijn volgens RTL Nieuws al tien koffers gevonden.

Oekraïners zoeken op rampplek MH17, tien koffers gevonden

Elsevier 13.10.2014 Nederlandse onderzoekers keren nog niet terug naar het rampgebied van vlucht MH17, maar de Oekraïners zijn wel op zoek naar persoonlijke bezittingen van de slachtoffers. Oekraïense rampenbestrijders zeggen al tien koffers en tassen te hebben gevonden.

Waarom gaan de Oekraïners nu op zoek naar de spullen van slachtoffers en niet eerder? ‘Er heeft nooit iemand ons gevraagd om dat te doen,’ zegt brandweercommandant Sergei Michenko tegen RTL Nieuws.

Gevaarlijk

Het kabinet liet vorige week weten dat het er niet naar uitziet dat de Nederlandse missie snel kan terugkeren naar de plek waar nog spullen van de 298 slachtoffers liggen. De situatie in het oosten van Oekraïne zou nog te gevaarlijk zijn.

Separatisten

Volgens de pro-Russische separatisten die het voor het zeggen hebben in de regio Donetsk is onderzoek op de plek van de crash in juli gewoon mogelijk.

zie ook;

5 aug Repatriëringsteam MH17 is lokale bevolking dankbaar voor steun

2 aug Onderzoeksteam in rampgebied, België schiet ook te hulp

25 jul Wie zorgt er voor veiligheid in rampgebied MH17?

‘Tien koffers gevonden op rampplek MH17’›

NRC 13.10.2014  Het onderzoek op de rampplek van het neergestorte vliegtuig MH17 is hervat. Oekraïense rampenbestrijders zouden vandaag tien koffers en tassen hebben gevonden.

Dat meldt RTL Nieuws op gezag van kolonel Sergei Michenko, brandweercommandant in Torez. Hij geeft leiding aan een brandweerkorps dat vandaag aan het zoeken is in het rampgebied. Er zijn 44 mensen van de Oekraïense rampenbestrijdingsdienst aan het werk.

De bagage lag verspreid tussen de wrakstukken van het toestel. Alles wordt overgedragen aan Nederland. In Nederland zal de bagage worden onderzocht en overgedragen aan de nabestaanden.

OOK VIER NEDERLANDSE POLITIE-EXPERTS OP DE RAMPPLEK

Er zijn ook vier Nederlandse politie-experts aan het werk op de rampplek van MH17, meldt persbureau Reuters. De experts adviseren Oekraïense autoriteiten bij het onderzoek.Afgelopen vrijdag liet premier Rutte nog weten ‘woest’ te zijn over de slechte toegankelijkheid van het gebied voor Nederlandse experts.

Lees meer;

12 OKT ‘Oekraïne gaat bergingsmissie in rampgebied vlucht MH17 uitvoeren’ ›

13 OKT MH17 ‘Oekraïense bergingsmissie start’

29 JUL Bewondering voor Kiev? Nu zijn we teleurgesteld

21 JUL Nederlandse experts aan ’t werk

21 JUL Teruglezen liveblog: Trein lichamen onderweg naar Charkov, VN stemt voor internationaal onderzoek ›

Zoektocht naar overblijfselen ramp MH17 morgen hervat

Trouw 13.10.2014 De Oekraïense rampendienst gaat morgen zoeken naar nog achtergebleven persoonlijke bezittingen en stoffelijke resten van inzittenden van rampvlucht MH17. Een woordvoerder van het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft vandaag berichtgeving van Nieuwsuur daarover bevestigd.

Het kabinet heeft altijd gezegd dat Nederland hiervoor terug wil naar de rampplek, maar premier Mark Rutte gaf vrijdag aan dat dat nog steeds onverantwoord is. Hij zei toen ook dat Nederland de lokale rampendienst heeft gevraagd verder te zoeken naar slachtoffers en hun persoonlijke bezittingen.

Verwant nieuws;

26 slachtoffers MH17 nog niet geïdentificeerd

RTVWEST 10.10.2014 26 slachtoffers van de ramp met vlucht MH17 zijn nog niet geïdentificeerd. Het ministerie van Veiligheid en Justitie meldde vrijdag dat deze week opnieuw 10 slachtoffers zijn geïdentificeerd.

Daarmee staat het totaal nu op 272 geïdentificeerde slachtoffers op een totaal van 298 inzittenden en bemanningsleden van het toestel, dat deze zomer werd neergeschoten boven Oekraïne.

Van 175 Nederlandse slachtoffers is de identiteit inmiddels vastgesteld. Er waren in totaal 196 Nederlanders aan boord van het toestel van Malaysia Airlines. . Lees verder

gerelateerde artikelen

Kans op snelle terugkeer MH17-missie wordt steeds kleiner

NU 09.10.2014 Het kabinet heeft dat donderdag aan de Tweede Kamer geschreven. De situatie in het gebied in Oekraïne is aanhoudend instabiel en onveilig en de inval van de winter zal terugkeer verder bemoeilijken. Het kabinet wil alleen een terugkeer van de missie als die veilig haar werk kan doen. “Dat zit er op dit moment helaas niet in.”

Het kabinet probeert op andere manieren de persoonlijke bezittingen van de slachtoffers terug te krijgen. Daarbij wordt een beroep gedaan op plaatselijke autoriteiten.

In totaal 262 slachtoffers rampvlucht MH17 geïdentificeerd

RO 03.10.2014 Vandaag is bekend geworden dat er deze week 11 slachtoffers van de rampvlucht MH17 zijn geïdentificeerd. Van deze 11 slachtoffers hebben er 8 de Nederlandse nationaliteit en 3 een andere nationaliteit. Inclusief de eerdere identificaties zijn er nu in totaal 262 slachtoffers van de ramp met vlucht MH17 geïdentificeerd.

De nabestaanden van de slachtoffers zijn hierover geïnformeerd. In overleg met nabestaanden wordt indien gewenst ook de burgemeester van de woonplaats van het slachtoffer geïnformeerd. Op verzoek van de ambassades van de betrokken landen, wordt niet bekend gemaakt welke specifieke nationaliteit de niet-Nederlandse slachtoffers hebben.

Zie ook;

262 slachtoffers MH17 geïdentificeerd

Gemeenten mogen zelf invulling geven aan herdenking

NU 03.10.2014 Deze week zijn elf slachtoffers van de rampvlucht MH17 geïdentificeerd, onder wie acht Nederlandse. Nu is in totaal de identiteit van 262 slachtoffers vastgesteld, meldt het ministerie van Veiligheid en Justitie vrijdag. 168 van de 262 geïdentificeerde slachtoffers komen uit Nederland.

Het toestel van Malaysia Airlines werd op 17 juli neergeschoten in het luchtruim van Oekraïne. Daarbij kwamen alle 298 inzittenden om het leven, onder wie 196 Nederlanders.

Dossier vliegramp | Chronologie vliegramp l Het conflict in Oost-Oekraïne

Gerelateerde artikelen

Lees meer over Vliegramp Oekraïne

262 SLACHTOFFERS MH17 GEÏDENTIFICEERD

Trouw 03.10.2014 Deze week zijn 11 slachtoffers van de rampvlucht MH17 geïdentificeerd, onder wie acht Nederlandse. Nu is in totaal de identiteit van 262 slachtoffers vastgesteld, meldt het ministerie van Veiligheid en Justitie vrijdag. Onder hen zijn 168 slachtoffers uit Nederland.

Het toestel van Malaysia Airlines werd op 17 juli neergeschoten in het luchtruim van Oekraïne. Daarbij kwamen alle 298 inzittenden om het leven, onder wie 196 Nederlanders.

Verwant nieuws;

262 slachtoffers geïdentificeerd

Telegraaf 03.10.2014 Deze week zijn 11 slachtoffers van de rampvlucht MH17 geïdentificeerd, onder wie acht Nederlandse. Nu is in totaal de identiteit van 262 slachtoffers vastgesteld, meldt het ministerie van Veiligheid en Justitie vrijdag. Onder hen zijn 168 slachtoffers uit Nederland.

Gerelateerde artikelen;

03-10: Schröder lijkt ramp met MH17 te zijn vergeten

02-10: Gratis advocaat na MH17

26-09: 251 slachtoffers geïdentificeerd

262 slachtoffers MH17 geïdentificeerd

NU 03.10.2014 Deze week zijn elf slachtoffers van de rampvlucht MH17 geïdentificeerd, onder wie acht Nederlandse. Nu is in totaal de identiteit van 262 slachtoffers vastgesteld, meldt het ministerie van Veiligheid en Justitie vrijdag. 168 van de 262 geïdentificeerde slachtoffers komen uit Nederland.

Het toestel van Malaysia Airlines werd op 17 juli neergeschoten in het luchtruim van Oekraïne. Daarbij kwamen alle 298 inzittenden om het leven, onder wie 196 Nederlanders.

Het team specialisten is nog steeds druk bezig met de identificatie in de Korporaal van Oudheusdenkazerne in Hilversum. Daar werken experts uit meerdere landen. Ze kijken onder meer naar DNA-materiaal, vingerafdrukken en gebitsgegevens van de slachtoffers. Het kan nog ”enige tijd duren” voordat alle slachtoffers zijn geïdentificeerd, laat het ministerie weten.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over Vliegramp Oekraïne

Rutte: Bereiken rampplek MH17 voor winter lastig›

NRC 27.09.2014 Premier Mark Rutte (VVD) is “niet optimistisch” dat waarnemers voor de winter terug kunnen keren naar de plek waar rampvlucht MH17 neerkwam. Dat zei Rutte gisteravond in het televisieprogramma Nieuwsuur. In het rampgebied liggen nog steeds resten en persoonlijke bezittingen.

Rutte zei dat er een uiterste inspanning wordt gedaan. “Onze ambitie is voor de winter terug te keren, met als eerste prioriteit de stoffelijke overschotten en de persoonlijke bezittingen.” Ook wil Rutte dat het strafrechtelijk onderzoek snel plaatsvindt.

Lees meer;

27 SEP Maleisië wil inzet VN-blauwhelmen voor toegang rampplek MH17 ›

3 SEP ‘Nederlandse missie sprak nooit met Oekraïense bergingswerkers MH17′ ›

12 SEP Rutte: 30 extra onderzoekers naar rampplek vlucht MH17 ›

27 JUL Nederlandse forensische experts toch niet naar rampplek ›

25 AUG ‘Onderzoek op rampplek ernstig belemmerd’ ›

Rutte niet optimistisch over bereiken rampplek MH17

NU 27.09.2014 Premier Rutte is niet optimitisch over het terughalen van stoffelijke resten en persoonlijke bezittingen van de Nederlandse slachtoffers die omkwamen bij de ramp met de MH17 op 17 juli. Dat zei Rutte vrijdagavond in televisieprogramma Nieuwsuur.

“Op dit moment ben ik niet optimistisch dat wij voor de winter terug kunnen keren,” zegt de premier. “Onze ambitie is voor de winter terug te keren, met als eerste prioriteit de overschotten en de persoonlijke bezittingen.”

Bij de ramp met vlucht MH17 kwamen 298 mensen om, onder wie 196 Nederlanders. Vrijdag werd bekend dat 251 van hen inmiddels zijn geïdentificeerd.

Dossier vliegramp | Chronologie vliegramp l Het conflict in Oost-Oekraïne

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over MH17

In totaal 251 slachtoffers rampvlucht MH17 geïdentificeerd

RO 26.09.2014 Vandaag is bekend geworden dat er deze week in totaal 26 slachtoffers van de rampvlucht MH17 zijn geïdentificeerd. Van deze 26 slachtoffers hebben er 19 de Nederlandse nationaliteit en 7 een andere nationaliteit. Inclusief de eerdere identificaties zijn er nu in totaal 251 slachtoffers van de ramp met vlucht MH17 geïdentificeerd.

Zie ook;

Teller geïdentificeerde slachtoffers vliegramp MH17 naar 251

RTVWEST 26.09.2014 Deze week zijn nog eens 26 slachtoffers van de rampvlucht MH17 geïdentificeerd, onder wie 19 Nederlanders, meldt het ministerie van Veiligheid en Justitie vrijdag. Het totale aantal tot nu toe geïdentificeerde slachtoffers bedraagt 251. Onder hen zijn 160 slachtoffers uit Nederland.Lees verder

>>Lees meer over de vliegramp in ons dossier

Gerelateerde artikelen;

251 SLACHTOFFERS MH17 GEÏDENTIFICEERD

Trouw 26.09.2014 Deze week zijn 26 slachtoffers geïdentificeerd van de rampvlucht MH17. Onder hen waren 19 Nederlanders, meldt het ministerie van Veiligheid en Justitie vandaag. Het totale aantal tot nu geïdentificeerde slachtoffers bedraagt 251. Onder hen zijn 160 slachtoffers uit Nederland.

251 slachtoffers geïdentificeerd

Telegraaf 26.09.2014 Deze week zijn 26 slachtoffers geïdentificeerd van de rampvlucht MH17. Onder hen waren 19 Nederlanders, meldt het ministerie van Veiligheid en Justitie vrijdag. Het totaalaantal tot nu geïdentificeerde slachtoffers bedraagt 251. Onder hen zijn 160 slachtoffers uit Nederland.

Het toestel van Malaysia Airlines werd op 17 juli neergeschoten. Daarbij kwamen alle 298 inzittenden om het leven, onder wie 196 Nederlanders.

Timmermans blij met steun voor onderzoek MH17

NRC 19.09.2014  Minister van Buitenlandse Zaken Frans Timmermans (PvdA) voelt zich gesterkt door de grote steun van de internationale gemeenschap “voor de wijze waarop Nederland verantwoordelijkheid draagt” in het onderzoek naar de vliegramp van vlucht MH17.

Dat zei hij na afloop van de vergadering van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties in New York. LEES VERDER

Lees meer

20 SEP ‘Rusland probeert MH17-onderzoek te frustreren’

23 JUL MH17 Veel lof Timmermans na speech in Veiligheidsraad

21 JUL Teruglezen liveblog: Trein lichamen onderweg naar Charkov, VN stemt voor internationaal onderzoek ›

22 JUL Emotie tastbaar bij de VN

Crashsite MH17 te gevaarlijk, onderzoekers worden teruggehaald

Trouw 19,09.2014 Het is momenteel te gevaarlijk om onderzoekers te laten terugkeren naar het gebied waar het neergehaalde vliegtuig van Malaysia Airlines is terechtgekomen. De extra onderzoekers die vorige week naar de oostelijke stad Charkov werden gestuurd, worden daarom weer teruggehaald naar Nederland.

Dat heeft premier Mark Rutte vandaag na de ministerraad gezegd. De extra onderzoekers hebben afgelopen week alle voorbereidingen getroffen om snel naar de rampplek te kunnen terugkeren zodra dat zou kunnen.

Verwant nieuws;

Extra onderzoekers MH17 komen terug naar Nederland 

NU 19.09.2014 Het is momenteel te gevaarlijk om de onderzoekers te laten terugkeren naar het gebied waar het neergehaalde vliegtuig van Malaysia Airlines is terechtgekomen.

Bekijk video – De dertig extra onderzoekers die vorige week naar de oostelijke stad Charkov werden gestuurd, worden daarom weer teruggehaald naar Nederland. Er blijft een team van twintig man achter.

Dossier vliegramp | Chronologie vliegramp l Het conflict in Oost-Oekraïne

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over Vliegramp Oekraïne

Extra MH17-onderzoekers keren terug naar Nederland›

NRC 19.09.2014 De dertig extra MH17-onderzoekers komen weer terug naar Nederland. De rampplek is momenteel niet veilig genoeg om te onderzoeken, zo zei premier Mark Rutte vanmiddag. Er blijft een team van twintig man aanwezig.

“Het is op dit moment simpelweg niet verantwoord om mensen het veld in te sturen”, aldus Rutte. De ambitie is nog steeds om terug te keren zodra de omstandigheden dat toelaten. Het extra personeel heeft de afgelopen week nuttig werk verricht. Dat maakt het mogelijk om zodra het mogelijk is om ‘in hele korte tijd’ naar de rampplek te gaan, zo verklaarde de premier.

Lees meer;

20 SEP MH17 Onderzoekers weer weg

15 SEP ‘Zes doden bij gevechten rondom Donetsk’ ›

13 SEP Vlucht MH17 Dertig onderzoekers richting rampplek

12 SEP Rutte: 30 extra onderzoekers naar rampplek vlucht MH17 ›

22 JUL  Dit is wat we nu weten over (de nasleep van) de vliegramp ›

Rutte: ‘Terug naar rampplek nu niet verantwoord’

RO 19.09.2014 Na afloop van de ministerraad vond vandaag een ministeriële commissie MH17 plaats. De veiligheidssituatie in Oost-Oekraïne is minder stabiel dan gehoopt. De afgelopen week waren er opnieuw over en weer beschietingen.

25 doden MH17 bekend

Telegraaf 19.09.2014 Deze week zijn er 14 slachtoffers van de rampvlucht MH17 geïdentificeerd, waardoor het totale aantal nu 225 is. Onder de 14 waren 7 slachtoffers met de Nederlandse nationaliteit, liet het ministerie van Veiligheid en Justitie vrijdag weten. In totaal zijn nu 141 Nederlanders geïdentificeerd.

Gerelateerde artikelen;

19-09: Te gevaarlijk op crashsite

19-09: Timmermans naar New York voor VN

17-09: MH17-rapport in Veiligheidsraad

17-09: ‘Info MH17 alleen naar politie’

17-09: Josef Resch ‘Man zonder gezicht’

17-09: 30 miljoen op hoofd dader MH17

13-09: Lavrov uit kritiek

12-09: 211 slachtoffers MH17 geïdentificeerd

In totaal 225 slachtoffers rampvlucht MH17 geïdentificeerd

RO 19.09.2014 Vandaag is bekend geworden dat er deze week in totaal 14 slachtoffers van de rampvlucht MH17 zijn geïdentificeerd. Van deze 14 slachtoffers hebben er 7 de Nederlandse nationaliteit en 7 een andere nationaliteit. Inclusief de eerdere identificaties zijn er nu in totaal 225 slachtoffers van de ramp met vlucht MH17 geïdentificeerd.

Zie ook: Vliegramp MH17

Recordbeloning voor tipgever MH17

Lees ook: De redactie heeft de lezer bij MH17 niet misleid - 15/09/14

Belangrijkste feiten over Vliegramp MH17

MH17-rapport besproken in VN-Veiligheidsraad na verzoek Rusland

MH17-rapport in Veiligheidsraad

‘Info MH17 alleen naar politie’

Josef Resch ‘Man zonder gezicht’

MH17-rapport vrijdag in VN-Veiligheidsraad besproken

NU 17.09.2014 Het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) over de ramp met vlucht MH17 boven Oekraïne wordt vrijdag besproken in de VN-Veiligheidsraad. Rusland heeft om de bijeenkomst gevraagd.

In het rapport met eerste bevindingen staat dat het rampvliegtuig van Malaysia Airlines vermoedelijk is doorboord door een groot aantal objecten die het toestel met hoge snelheid van buitenaf hebben geraakt. Of het toestel is geraakt door een raket, zoals algemeen wordt aangenomen, stond niet in het rapport. Een definitief rapport wordt volgend jaar verwacht.

30 miljoen dollar beloning voor vinden daders MH17

Mogelijke amnestie separatisten bemoeilijkt strafonderzoek MH17›

Materieel voor bergingsmissie naar Oekraïne

OVSE onder vuur na verkenning

OVSE onder vuur na verkenning rampplek MH17

De redactie heeft de lezer bij MH17 niet misleid

Mythen rond de MH17 - 10/09/14

Er is op de rampplek wel degelijk gerommeld

Dertig extra onderzoekers naar rampplek oost-Oekraïne 

‘We zetten alles op alles om weer terug te keren’

NU 12.09.2014 Nederland stuurt dertig extra onderzoekers naar het oosten van Oekraïne. Dat heeft premier Mark Rutte vrijdag aangekondigd. Bekijk video– Zodra dat veilig genoeg is, kunnen ze snel terugkeren naar het gebied waar het neergehaalde vliegtuig van Malaysia Airlines terecht is gekomen.

De repatriëringsmissie werd begin augustus opgeschort, omdat er sprake is van een staakt-het vuren tussen de separatisten en Kiev bestaat er een kans dat het onderzoeksteam het werk op de crashsite kan hervatten.

Het vijftienkoppige onderzoeksteam dat nu in Charkov gestationeerd is wordt daarom alvast met dertig man versterkt. De veiligheid rond de crasshite blijft echter onverminderd “fragiel”, aldus Rutte.

In totaal 211 slachtoffers rampvlucht MH17 geïdentificeerd

RO 12.09.2014 Vandaag is bekend geworden dat er deze week 18 slachtoffers van rampvlucht MH17 zijn geïdentificeerd. Van deze 18 slachtoffers hebben er 11 de Nederlandse nationaliteit en 7 een andere nationaliteit. Inclusief de eerdere identificaties zijn er nu in totaal 211 slachtoffers van de ramp met vlucht MH17 geïdentificeerd.

Zie ook;

antal geïdentificeerde slachtoffers vliegramp MH17 op 211

RTVWEST 12.09.2014 DEN HAAG – Deze week zijn er 18 slachtoffers van rampvlucht MH17 geïdentificeerd. Daarmee komt het totale aantal geïdentificeerde slachtoffers op 211. Dat meldt het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Vliegramp MH17

Alle 298 inzittenden van vlucht MH17 van Malaysia Airlines kwamen om het leven toen het vliegtuig werd neergeschoten. Onder hen waren 24 slachtoffers uit onze regio.

» Lees al het nieuws over de vliegramp met vlucht MH17 van Malaysia Airlines in Oekraïne in ons nieuwsdossier.  Lees verder

Gerelateerde artikelen;

211 slachtoffers MH17 geïdentificeerd

Telegraaf 12.09.2014  Deze week zijn er 18 slachtoffers van rampvlucht MH17 geïdentificeerd. Daarmee komt het totale aantal geïdentificeerde slachtoffers op 211, meldde het ministerie van Veiligheid en Justitie vrijdag.

De betrokken nabestaanden zijn hierover geïnformeerd. Van de 18 meest recentelijk geïdentificeerde slachtoffers hebben er 11 de Nederlandse nationaliteit. Op verzoek van de ambassades van de betrokken landen worden de nationaliteiten van de niet-Nederlandse geïdentificeerde slachtoffers niet bekendgemaakt.

211 slachtoffers ramp MH17 geïdentificeerd

NU 12.09.2014 Deze week zijn achttien slachtoffers van de ramp met vlucht MH17 geïdentificeerd. Elf van die slachtoffers hebben de Nederlandse nationaliteit. Van in totaal 211 slachtoffers is de identiteit nu vastgesteld.

Dat heeft het ministerie van Veiligheid en Justitie vrijdag bekendgemaakt. Het ministerie komt elke vrijdag met een update over het aantal geïdentificeerde slachtoffers.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over Vliegramp Oekraïne

OM bereid om eventuele MH17-zaak in Nederland te voeren

NU 12.09.2014 Het Openbaar Ministerie (OM) is “zeer bereid” eventuele verantwoordelijken voor de vliegramp met vlucht MH17 in Nederland te laten vervolgen. Dat zegt hoofdofficier van justitie Fred Westerbeke van het landelijk parket vrijdag.

Het OM in Nederland leidt het internationale strafrechtelijk onderzoek naar de verantwoordelijken van de ramp met het toestel van Malaysia Airlines op 17 juli in Oost-Oekraïne. Daarbij kwamen alle 298 inzittenden om het leven, onder wie 196 Nederlanders.

Dossier vliegramp | Chronologie vliegramp l Het conflict in Oost-Oekraïne

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over Vliegramp Oekraïne

OM VERWACHT ‘EEN HEEL EIND’ TE KOMEN MET ONDERZOEK MH17

Trouw 12.09.2014 Het Openbaar Ministerie (OM) verwacht ‘een heel eind’ te kunnen komen met een succesvol strafrechtelijk onderzoek naar de vliegramp met vlucht MH17 van Malaysia Airlines op 17 juli. Fred Westerbeke, hoofdofficier van justitie van hel landelijk parket, zei vandaag dat het OM veelvuldig is gevraagd of zo’n onderzoek wel een haalbare kaart is.

‘Dat weet ik niet’, aldus Westerbeke. ‘Helder is dat het niet eenvoudig wordt, maar ik verwacht dat we heel ver kunnen komen. We laten ons niet bij voorbaat uit het veld slaan.’ Westerbeke verwacht dat het onderzoek een zaak van lange adem zal zijn.

Meer over;

OM denkt ver te kunnen komen met achterhalen daders MH17

NRC 12.09.2014 Het Openbaar Ministerie weet niet of het haalbaar is, maar het denkt ver te komen met het achterhalen van de personen die verantwoordelijk zijn voor het neerschieten van vlucht MH17.

Hoofdofficier van justitie Fred Westerbeke zei op een persconferentie over de ramp vandaag dat hij niet weet hoelang dat kan gaan duren. De hoop is er dat het sneller gaat dan bij de Lockerbie-aanslag in 1988. Dat duurde toen drie jaar. Er is nog geen officieel besluit genomen over het land waarin een eventuele vervolging zal plaatsvinden, maar het OM zei vanochtend daartoe “zeer bereid” te zijn. LEES VERDER

Lees meer;

8 SEP ‘MH17 neergehaald met BUK-raketsysteem door Russische soldaten’ ›

2 MEI Nieuwe operatie Oekraïens leger in Slavjansk – helikopters neergehaald ›

19 AUG Kiev haalt Russische zenders van de kabel wegens ‘oorlogspropaganda’ ›

29 AUG Malaysia Airlines: massaontslag, minder vluchten, en nieuwe topman

Onderzoek MH17 veelbelovend

Telegraaf 12.09.2014 Het Openbaar Ministerie is „zeer bereid” eventuele verantwoordelijken voor de vliegramp met vlucht MH17 in Nederland te vervolgen. Dat zei hoofdofficier van justitie Fred Westerbeke van het landelijk parket vrijdag. Het OM in Nederland leidt het internationale strafrechtelijk onderzoek naar de verantwoordelijken van de ramp met het toestel van Malaysia Airlines in Oost-Oekraïne.

Gerelateerde artikelen;

12-09: MH17: metalen deeltjes onderzocht

Hennis-Plasschaert (Defensie): Rampplek MH17 te gevaarlijk voor onderzoek

NRC 11.09.2014 De plek in het oosten van Oekraïne waar vlucht MH17 is neergestort, is nog altijd te gevaarlijk om het onderzoek naar de vliegramp voort te zetten, schrijft persbureau Novum. Minister van Defensie Jeanine Hennis-Plasschaert zei vandaag dat de situatie nog niet stabiel genoeg was.LEES VERDER

Rutte waarschuwt voor te snelle conclusies ramp MH17 

NU 09.09.2014 Premier Mark Rutte waarschuwt voor het te snel trekken van conclusies na het eerste rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV) over de ramp met vlucht MH17. “Er is nog een lange weg te gaan.”

Video Dat zei de premier dinsdag in een korte toelichting op het tussenrapport. Het definitieve rapport van de OVV volgt uiterlijk binnen een jaar.

Het toestel van Malaysia Airlines is volgens het onderzoek neergestort nadat het in de lucht met hoge snelheid is doorboord door een groot aantal objecten en vervolgens in stukken brak. Daarbij kwamen alle 298 inzittenden om het leven.

Ondertussen heeft Omtzigt een debat aangevraagd, omdat Maleisië en Australië snel zouden willen terugkeren naar de rampplek om bewijsmateriaal te verzamelen, terwijl Nederland dit niet doet. “Het CDA heeft bovendien grote zorgen dat de wrakstukken nog niet veiliggesteld zijn ten behoeve van onderzoek, en wil daarover zo snel mogelijk opheldering”, aldus Omtzigt.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over Vliegramp Oekraïne

Belangrijkste bevindingen MH17 – Video

Telegraaf 09.09.2014 Bijna twee maanden na de vliegramp in Oekraïne heeft de Onderzoeksraad Voor Veiligheid (OVV) een eerste, voorlopig rapport gepubliceerd. De belangrijkste punten:

Gerelateerde artikelen;

09-09: ‘Wie haalde de trekker over?’

09-09: ‘Raket oorzaak ramp MH17′

09-09: Senaat herdenkt MH17

09-09: Rebellen: rapport belast Kiev

09-09: ‘Veel tijd verloren’

09-09: Aalbersberg weer naar Oekraïne

09-09: Boek-raket niet te ontwijken

09-09: ‘Raket’ is nog speculatie’

09-09: Metalen objecten in lichamen

09-09: Contact MH17 abrupt verbroken

09-09: OVV: meer onderzoek nodig

09-09: MH17 doorzeefd

‘Wie haalde de trekker over?’

Telegraaf 09.09.2014  „De cruciale vraag, wie heeft de trekker overgehaald, is nog niet beantwoord.” Dat is de eerste reactie van advocaat Veeru Mewa van het Amsterdamse kantoor Beer Advocaten dinsdag op het tussentijdse rapport van de Onderzoeksraad Voor Veiligheid (OVV). Het kantoor van Mewa staat nabestaanden bij van meer dan 20 slachtoffers van de ramp met MH17.

Gerelateerde artikelen;

09-09: Politiek: ‘Het is een aanslag’

09-09: ‘Aanwijzingen voor Buk-raket’

Rutte: missieleider Aalbersberg terug naar Oekraïne

Trouw 09.09.2014 De leider van de repatriëringsmissie, de Amsterdamse politiecommissaris Pieter-Jaap Aalbersberg, keert morgen terug naar Oekraïne. Dat zei premier Mark Rutte in een reactie op het rapport van de Onderzoeksraad Voor Veiligheid (OVV) over de vliegramp met vlucht MH17  in Oekraïne.

Aalbersberg weer naar Oekraïne

Telegraaf 09.09.2014 De leider van de repatriëringsmissie, de Amsterdamse politiecommissaris Pieter-Jaap Aalbersberg, keert woensdag terug naar Oekraïne. Dat zei premier Mark Rutte dinsdag in een reactie op het rapport van de Onderzoeksraad Voor Veiligheid (OVV) over de vliegramp met vlucht MH17 in Oekraïne.

Gerelateerde artikelen;

09-09: Boek-raket niet te ontwijken

09-09: ‘Raket’ is nog speculatie’

09-09: Metalen objecten in lichamen

09-09: Contact MH17 abrupt verbroken

09-09: OVV: meer onderzoek nodig

09-09: MH17 doorzeefd

‘Veel tijd verloren’

Telegraaf 09.09.2014 De Russische luchtvaartautoriteit Rosaviatsiya stelt dat veel tijd verloren is gegaan met het onderzoek naar de ramp met vlucht MH17. De organisatie laat weten dat een „allesomvattende” inspectie van de wrakstukken en de rampplek nodig zijn om de oorzaken van de crash te achterhalen, meldde het Russische persbureau Interfax dinsdag.

Boek-raket niet te ontwijken

Telegraaf 09.09.2014  Een Boek-raket, waarmee mogelijk vlucht MH17 uit de lucht is geschoten, is nauwelijks te zien en valt evenmin te ontwijken door een verkeersvliegtuig als de Boeing 777 van Malaysia Airlines. Ze vinden hun doel met radar en ontploffen daar vlakbij.

OVV over MH17-onderzoek: ‘Noemen van raket is nog speculatie’

RTVWEST 09.09.,2014 DEN HAAG – Het woord ‘raket’ wordt specifiek niet vermeld in het rapport over rampvlucht MH17 omdat het volgens voorzitter Tjibbe Joustra van de Onderzoeksraad voor Veiligheid dan over speculatie zou gaan. Dinsdag werd het eerste tussentijdse rapport over de MH17, die op 17 juli neerstortte in Oekraïne gepresenteerd.

Voor het rapport is samengewerkt met onderzoekers uit verschillende landen, waaronder Maleisië, Australië, het Verenigd Koninkrijk, Oekraïne en Rusland. Joustra: ‘Toen het rapport klaar was, is een conceptversie naar alle betrokken onderzoekers gegaan, uit de verschillende landen. Tot het laatste woord is daarbij bediscussieerd: ‘dit staat er wel, maar wordt dat echt bewezen?’… Lees verder

Gerelateerde artikelen;

Raket’ is nog speculatie’

Telegraaf 09.09.2014  Het is nog speculatie dat het rampvliegtuig van Malaysia Airlines is neergeschoten door een raket. Dat zegt voorzitter Tjibbe Joustra van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) in reactie op het rapport over de eerste onderzoeksresultaten naar de vliegramp.

‘Raket veroorzaakte verwoesting MH17′

RTVWEST 09.09.2014 DEN HAAG – Een raket heeft ervoor gezorgd dat vlucht MH17 in Oekraïne is neergestort. Dat zegt defensiespecialist Peter Wijninga van het Haags Centrum voor Strategische Studies. ‘Het toestel moet zijn getroffen door een luchtverdedigingsraket met daarin een bom van 70 kilo’, zegt hij. Hij reageert op het onderzoeksrapport over de vliegramp van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV) dat dinsdag verscheen. Bij de vliegramp kwamen alle passagiers om het leven, onder wie 24 mensen uit onze regio.

Wel of geen raket

De OVV schrijft in het eerste, tussentijdse rapport dat de Boeing 777 van Malaysia Airlines waarschijnlijk is doorboord door ‘een groot aantal objecten die het toestel met hoge snelheid van buitenaf hebben geraakt’, maar de OVV wil het woord raket nog niet gebruiken. Wel is duidelijk dat er geen sprake was van een technisch probleem.Lees verder

Gerelateerde artikelen;

MH17  doorboord door groot aantal projectielen

RTVWEST 09.09.2014 DEN HAAG – Het rampvliegtuig van Malaysia Airlines dat op 17 juli in Oekraïne neerstortte, is vermoedelijk doorboord door een groot aantal objecten die het toestel met hoge snelheid van buitenaf hebben geraakt. Waarschijnlijk  heeft dit zo veel schade aan de Boeing 777 toegebracht dat het toestel tijdens de vlucht in stukken is gebroken.

Dat concludeert de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) in zijn rapport over de eerste bevindingen over de oorzaak van de vliegramp met vlucht MH17. In het rapport staat niet vermeld of de doorboringen zijn veroorzaakt of kunnen zijn veroorzaakt door een raket.

196 Nederlanders

Alle 298 inzittenden van deze vlucht van Malaysia Airlines kwamen om het leven toen het vliegtuig werd neergeschoten. Onder hen waren 196 Nederlanders.

>> Lees meer over rampvlucht MH17 in ons dossier  … Lees verder

Gerelateerde artikelen;

MH17 doorboord door groot aantal projectielen

Den HaagFM 09.09.2014 Het vliegtuig van Malaysia Airlines dat op 17 juli in Oekraïne neerstortte, is vermoedelijk doorboord door een groot aantal objecten die het toestel met hoge snelheid van buitenaf hebben geraakt. Waarschijnlijk heeft dit zo veel schade aan de Boeing 777 toegebracht dat het toestel tijdens de vlucht in stukken is gebroken.

Dat concludeert de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) in zijn rapport over de eerste bevindingen over de oorzaak van de vliegramp met vlucht MH17. In het rapport staat niet vermeld of de doorboringen zijn veroorzaakt of kunnen zijn veroorzaakt door een raket. Om preciezer vast te stellen wat de crash heeft veroorzaakt, moet verder onderzoek worden gedaan. Er zijn geen aanwijzingen gevonden dat de ramp met vlucht MH17 is veroorzaakt door een technisch mankement of door handelingen van de bemanning. …lees meer

Metalen objecten in lichamen

Telegraaf 09.09.2014 In de lichamen van de bemanning van vlucht MH17 zijn metalen objecten gevonden. Wat voor objecten het precies zijn, is niet duidelijk, dat wordt nog onderzocht. „Het is mogelijk dat het delen zijn van de cockpit waar ze in zaten. Maar het zou ook kunnen gaan om de objecten die met hoge energie het vliegtuig van buitenaf hebben doorboord.” Dat zei Tjibbe Joustra, voorzitter van de Onderzoeksraad Voor Veiligheid (OVV), dinsdag na afloop van de presentatie van de eerste bevindingen over de oorzaak van de vliegramp met vlucht MH17 in Oekraïne.

Gerelateerde artikelen

09-09: Contact MH17 abrupt verbroken

09-09: OVV: meer onderzoek nodig

09-09: MH17 doorzeefd

09-09: Slachtoffers MH17 naar Maleisië

09-09: Rapport MH17 gepresenteerd

Laatste woorden van laatste contact met MH17 bekend

Trouw 09.09.2014 De piloten van vlucht MH17 spraken enkele seconden voordat de zwarte dozen het begaven, nog met de luchtverkeersleiders. ‘Romeo November Delta, Malaysia een zeven’, werd vanuit de cockpit gezegd om 13.19:56. Die boodschap eindigde om 13.19:59. Een paar seconden later, om 13.20:03, stopten de zwarte dozen abrupt met het vastleggen van vluchtgegevens.

·                            Rapport van eerste bevindingen – MH17
Open pdf (4,4 MB)

Tot ongeveer een kwartier later riep ‘Dnipro Radar’ (DNP) vlucht MH17 verscheidene keren op, zonder antwoord te krijgen. De bemanning van een ander vliegtuig in de buurt werd gevraagd of ze vlucht MH17 kon zien of kon waarnemen op de instrumenten. Ook dat was niet meer het geval.

Contact MH17 abrupt verbroken

Telegraaf 09.09.2014 De Oekraïense luchtverkeersleiding probeerde vlak voor het neerstorten van MH17 wanhopig contact te krijgen met de bemanning van de rampvlucht. Dat blijkt uit het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV),  dat de laatste minuten radiocontact weergeeft.

Vlucht MH17 was op 17 juli om 10.31 uur (standaardtijd UTC) opgestegen vanaf Schiphol, richting Kuala Lumpur. Ten tijde van de crash stond het toestel onder controle van de luchtverkeersleidingdienst van Dnepropetrovsk. Het vliegtuig was om 12.51 uur het gebied binnengevlogen.

‘VOOR ONS STAAT VAST DAT HET HIER OM EEN AANSLAG GAAT’

Trouw 09.09.2014  ‘Voor ons staat vast dat het hier om een aanslag gaat’, zegt VVD-Kamerlid Han ten Broeke in reactie op het eerste rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de ramp met MH17. In de Kamer leven nog veel vragen over de vliegramp. Het vliegtuig van Malaysia Airlines werd op 17 juli op zo’n 10 kilometer hoogte doorboord door een groot aantal voorwerpen, zo meldt het rapport. Een tweede, definitief rapport volgt over een jaar.

MH17 doorzeefd

Telegraaf 09.09.2014 De vlucht MH17 is  door een ‘groot aantal objecten’ doorboord waardoor het in de lucht in stukken is gebroken. Er zijn geen aanwijzingen gevonden dat de crash met vlucht MH17 is veroorzaakt door een technisch mankement. Lees het hele rapport hier (PDF)

Gerelateerde artikelen;

09-09: Slachtoffers MH17 naar Maleisië

09-09: Rapport MH17 gepresenteerd

09-09: Piloten eisen data conflicten

08-09: Al zeker 20 claims na crash

08-09: Rutte naar VN-top in New York

08-09: ‘Russen schoten MH17 neer’

Onderzoeksraad: MH17 doorboord door groot aantal objecten

Elsevier 09.09.2014 Malaysia Airlines vlucht MH17 is doorboord door een groot aantal objecten dat met hoge snelheid het toestel heeft doorboord. Om wat voor objecten het gaat, is niet duidelijk.

Dat blijkt uit het ‘preliminary report’ dat de Onderzoeksraad voor Veiligheid dinsdag bijna twee maanden na de crash van vlucht MH17 heeft gepresenteerd. Er zijn geen aanwijzingen gevonden dat de crash met vlucht MH17 is veroorzaakt door een technisch mankement of door handelingen van de bemanning.

Dit geldt zowel voor het strafrechtelijke deel van het onderzoek, dat wordt geleid door het landelijk parket van het Openbaar Ministerie, als voor het vliegtuigtechnische deel dat de onderzoeksraad voor rekening neemt.

Zwarte dozen

In opdracht van de Onderzoeksraad heeft de Britse Air Accidents Investigation Branch in Farnborough beide zwarte dozen met succes uitgelezen. De cockpitvoicerecorder en de flightdatarecorder zijn belangrijke bronnen in het onderzoek.

Met de flightdatarecorder kan een technisch falen van het toestel worden uitgesloten. Op een cockpit-voicerecorder kan een eventuele kogelregel of ontploffing van een luchtdoelrakket waarneembaar zijn. Uit beide bronnen is gebleken dat de vlucht normaal verliep en vervolgens ‘plotseling werd beëindigd’.

Geen conclusies

Naast de zwarte dozen werden door de onderzoekers beschikbare satellietbeelden, radarbeelden en informatie van de luchtverkeersleiding geanalyseerd.

De Onderzoeksraad liet al doorschemeren dat het rapport geen beschuldigende vinger naar iemand zal wijzen. Daarvoor is het nog te vroeg en die taak ligt bovendien bij het OM. Daarbij kunnen er nog geen grote conclusies worden verbonden aan de bevindingen aangezien de brokstukken in het veld nog niet grondig zijn onderzocht.

zie ook;

22 jul Trein met lichamen neergehaald vliegtuig vertrokken uit Donetsk

21 jul Trein met doden vertrokken, zwarte dozen naar Malaysia Airlines

23 jul ‘Oekraïense straaljagers neergehaald vanuit Rusland’

Onderzoeksraad: toestel MH17 doorboord en in stukken gebroken›

NRC 09.09.2014 Het toestel van Malaysia Airlines dat op 17 juli crashte, is tijdens de vlucht boven Oekraïne “in stukken gebroken” nadat “een groot aantal objecten” het toestel met grote snelheid heeft “doorboord”. Dat stelt de Onderzoeksraad voor Veiligheid in een rapport met de eerste bevindingen omtrent de ramp met vlucht MH17.

De Raad leidt deze toedracht af uit het feit dat wrakstukken van het toestel “op veel plaatsen doorboord” zijn. Eerder werd bekend dat het toestel vermoedelijk is geraakt door een raket van het zogenoemde BUK-installatiesysteem, bediend door separatisten of Russische militairen.

Lees meer;

9 SEP Het laatste contact met MH17 – ‘Ja, hij is verdwenen’ ›

10 SEP Het was natuurlijk gewoon een luchtdoelraket

9 SEP MH17-ramp: ‘Ja, hij is verdwenen’

4 SEP Onderzoeksraad publiceert dinsdag eerste rapport over MH17 ›

15 AUG Onderzoek OM naar MH17 is ‘grootste ooit’

MH17-rapport van benauwde Onderzoeksraad is te mager

Elsevier 09.09.2014 Het precieze tijdstip van de MH17-ramp is nu vastgesteld op 3 seconden na 20 over 3 ’s middags (Nederlandse tijd) op 17 juli. En verder? Tja, het voorlopige rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid is heel erg formeel.

Iedereen weet dat het toestel met 298 inzittenden met een raket uit de lucht werd geschoten, maar de Onderzoeksraad van mr. Tjibbe Joustra redeneert zuinigjes: ‘De schade aan de voorste sectie van het vliegtuig lijkt erop te wijzen dat het vliegtuig is doorboord door een groot aantal voorwerpen met hoge energie van buiten het vliegtuig. Het is waarschijnlijk dat dit resulteerde in verlies van structurele integriteit van het vliegtuig en leidde tot het uiteenvallen van het vliegtuig tijdens de vlucht.’

zie ook;

9 sep Onderzoeksraad: MH17 doorboord door groot aantal objecten

18 jul Opstelten: MH17 hoogstwaarschijnlijk neergeschoten

9 sep Eerste resultaten OVV-onderzoek vliegramp

Dit zijn de belangrijkste conclusies uit rapport MH17

Elsevier 09.09.2014 Op 17 juli om 13.20.03 uur lokale tijd eindigde vlucht MH17 van Malaysia Airlines. Het toestel spatte uiteen na te zijn geraakt door meerdere voorwerpen ‘met hoge energie’. Dit zijn de belangrijkste conclusies uit het eerste rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid;

zie ook;

9 sep ‘Noemen van raket is nog speculatie’

9 sep MH17 doorboord door groot aantal projectielen

14 aug Elseviers Speciale editie: fatale vlucht MH17

Eerste resultaten OVV-onderzoek vliegramp MH17

RTVWEST 09.09.2014 DEN HAAG – De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) komt dinsdag met de eerste bevindingen over de oorzaak van de vliegramp met vlucht MH17 in Oekraïne. Alle 298 inzittenden van deze vlucht van Malaysia Airlines kwamen om het  leven toen het vliegtuig werd neergeschoten op 17 juli. Onder hen waren 196 Nederlanders.

De raad verwacht het eindrapport binnen een jaar na de crash te publiceren. >> Lees meer over rampvlucht MH17 in ons dossier   … Lees verder

Gerelateerde artikelen;

Rapport MH17 gepresenteerd

Telegraaf 09.09.2014  De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) komt dinsdag met de eerste bevindingen over de oorzaak van de vliegramp met vlucht MH17 in Oekraïne. Alle 298 inzittenden van deze vlucht van Malaysia Airlines kwamen om het leven toen het vliegtuig werd neergeschoten op 17 juli. Onder hen waren 196 Nederlanders.

De raad verwacht het eindrapport binnen een jaar na de crash te publiceren.

Lees hier meer over alle inzittenden van rampvlucht MH17: De gezichten van MH17

Rutte: onderzoeksmissie keert woensdag terug naar Oekraïne

Elsevier 09.09.2014 De repatriëringsmissie onder leiding van politiecommissaris Pieter-Jaap Aalbersberg keert woensdag terug naar Oekraïne. Het gebied is veilig genoeg om het onderzoek voort te zetten.

Dat zei premier Mark Rutte (VVD) dinsdag na publicatie van het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over vlucht MH17.

De missie werd eind augustus alweer na een week afgebrokenomdat het Oekraïense leger, tegen de afspraken in, een offensief tegen de separatisten was begonnen in het gebied. Door de gevechten was het niet veilig genoeg en moest het repatriëringsteam huiswaarts keren.

Volgens Elsevier;

Eric Vrijsen: MH17-rapport van benauwde Onderzoeksraad is te mager

Brokstukken

Omdat de eerste zorg uitging naar het repatriëren van alle lichamen zijn de onderzoekers nog niet toegekomen aan het bergen van de brokstukken.

Oekraïense en Maleisische onderzoeksteams zijn wel actief geweest in het gebied direct na de crash, zo bleek dinsdag uit het rapport van de Veiligheidsraad. Het onderzoek is deels gebaseerd op foto’s die deze twee onderzoeksteams maakten van de wrakstukken.

Gek genoeg zeggen de separatisten nooit door een westers land te zijn benaderd om de brokstukken te bergen. De Maleisische autoriteiten zijn daarom nu uitgenodigd om dit werk voor rekening te nemen. Dat is raar, omdat Nederland zowel het vliegtuigtechnische als het strafrechtelijke onderzoek leidt.

Lees ook…

Dit zijn de belangrijkste conclusies uit rapport MH17

Twee maanden

Nu de rust in de regio lijkt te zijn teruggekeerd, krijgt het repatriëringsteam hopelijk de kans om het gehele gebied te doorzoeken. De kans bestaat dat er nog menselijke resten en persoonlijke eigendommen in de velden liggen. Het kabinet liet in een brief weten niet precies te weten welke gebieden door de Oekraïense rampendienst direct na de crash zijn doorzocht.

zie ook;

4 jun Shell heeft geen idee van oorzaak explosie Moerdijk

18 jul Opstelten: MH17 hoogstwaarschijnlijk neergeschoten

9 sep Eerste resultaten OVV-onderzoek vliegramp

‘MH17  neergehaald met BUK-raketsysteem door Russische soldaten’

NRC 08.09.2014 Vlucht MH17 van Malaysia Airlines is neergehaald met een BUK-raketsysteem door Russische soldaten. Dat meldt de BBC op basis van gesprekken met ooggetuigen in het oosten van Oekraïne. De reportage wordt vanavond uitgezonden in het programma Panorama.

Verslaggever John Sweeney van het BBC-programma zegt drie ooggetuigen te hebben gesproken die los van elkaar verklaren dat de raketinstallatie werd bemand door Russische soldaten. De getuigen zouden bovendien hebben verklaard dat de officier van dienst sprak met een Moskous accent.  LEES VERDER

NOG 10 SLACHTOFFERS MH17 GEÏDENTIFICEERD: TOTAAL NU OP 193

Trouw 05.09.2014 Tien slachtoffers van rampvlucht MH17 zijn deze week geïdentificeerd. Van deze tien hebben er zes de Nederlandse nationaliteit en vier een andere. Daarmee staat het aantal geïdentificeerde slachtoffers op dit moment op 193. Dat liet het ministerie van Veiligheid vrijdag weten.

Vlucht MH17 van Malaysia Airlines crashte op 17 juli met 298 inzittenden, onder wie 196 Nederlanders, in het oosten van Oekraïne. Het toestel, een Boeing 777, werd neergehaald met een raket.

Meer over;

Nog tien geïdentificeerd

Telegraaf 05.09.2014  Tien slachtoffers van rampvlucht MH17 zijn deze week geïdentificeerd. Van deze tien hebben er zes de Nederlandse nationaliteit. Daarmee staat het aantal geïdentificeerde slachtoffers op dit moment op 193. Dat liet het ministerie van Veiligheid vrijdag weten.

In totaal 193 slachtoffers rampvlucht MH17 geïdentificeerd

RO 05.09.2014 Vandaag is bekend geworden dat er deze week in totaal 10 slachtoffers van de rampvlucht MH17 zijn geïdentificeerd. Van deze 10 slachtoffers hebben er 6 de Nederlandse nationaliteit en 4 een andere nationaliteit. Inclusief de eerdere identificaties zijn er nu in totaal 193 slachtoffers van de ramp met vlucht MH17 geïdentificeerd.

Zie ook

Aantal geïdentificeerde slachtoffers MH17 naar 193

RTVWEST 05.09.2014 DEN HAAG – Nog eens tien slachtoffers van rampvlucht MH17 zijn deze week geïdentificeerd. Van deze tien hebben er zes de Nederlandse nationaliteit. Daarmee staat het aantal geïdentificeerde slachtoffers op dit moment op 193. Dat liet het ministerie van Veiligheid vrijdag weten. … Lees verder

>> Lees meer over rampvlucht MH17 in ons dossier

Gerelateerde artikelen;

In totaal 193 slachtoffers rampvlucht MH17 geïdentificeerd

NU 05.09.2014 In totaal zijn er nu 193 slachtoffers van de rampvlucht MH17 geïdentificeerd. Vrijdag werd bekend gemaakt dat er deze week in totaal tien slachtoffers zijn geïdentificeerd. Zes van de tien slachtoffers hebben de Nederlandse nationaliteit.

In totaal 193 slachtoffers rampvlucht MH17 geïdentificeerdFoto:  ANP

Dat meldt het ministerie van Veiligheid en Justitie.

De nabestaanden van de slachtoffers van de vliegramp in Oekraïne zijn op de hoogte gesteld. In overleg met de familieleden kan ook de burgemeester van de woonplaats zijn geïnformeerd.

Dossier vliegramp | Chronologie vliegramp l Het conflict in Oost-Oekraïne

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over Vliegramp Oekraïne

DINSDAG EERSTE BEVINDINGEN OVV OVER VLIEGRAMP MH17

Trouw 04.09.2014 De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) komt dinsdag met de rapportage over de eerste bevindingen over de oorzaak van de vliegramp met vlucht MH17 in de Oekraïne. Dat meldt de OVV vandaag.

Verwant nieuws;

Eerste bevindingen vliegramp

Telegraaf 04.09.2014 Het rapport van eerste bevindingen bevat de eerste gegevens uit het onderzoek gebaseerd op de bronnen die de Onderzoeksraad tot zijn beschikking heeft. Hun experts hebben die informatie van onder meer satellietbeelden, de voice- en datarecorder van het neergestorte vliegtuig, radarbeelden en informatie van de luchtverkeersleiding.

Lees hier meer over alle inzittenden van rampvlucht MH17: De gezichten van MH17

Gerelateerde artikelen;

03-09: ‘Hele gebied crash doorzocht’

Onderzoeksraad presenteert dinsdag eerste resultaten MH17

NU 04.09.2014 De eerste resultaten van het onderzoek door de Onderzoeksraad voor Veiligheid naar de vliegramp met vlucht MH17 worden aanstaande dinsdag gepresenteerd. Dat heeft de Onderzoeksraad donderdag bekendgemaakt.

De raad heeft de leiding over het onderzoek en stuurt daarbij een internationaal team van onderzoekers aan. De eerste resultaten zijn gebaseerd op de bronnen die de raad nu tot zijn beschikking heeft.

Onderzoeksraad publiceert dinsdag eerste rapport over MH17›

NRC 04.09.2014  De Onderzoeksraad voor Veiligheid publiceert aanstaande dinsdag een rapport over het neerstorten van vlucht MH17 in Oekraïne. Het gaat om de eerste bevindingen, zo meldt de raad vanmorgen aan persbureau Novum.

Het rapport wordt verschijnt om 10.00 uur op de website van de Onderzoeksraad. Er komt geen persconferentie. Het definitieve rapport verschijnt naar verwachting volgende zomer. “Er is de komende maanden nog veel onderzoek nodig”, aldus de raad.

TOESTEL VLOOG EEN KILOMETER LAGER DAN GEPLAND

Wat tot dusver uit onderzoek is gebleken, is dat het toestel van Malysia Airlines op het moment dat het werd neergehaald boven Oekraïne een kilometer lager dan vooraf was gepland. Dat schreef minister van Buitenlandse Zaken Frans Timmermans (PvdA) eerder in antwoord op Kamervragen.

Lees meer;

29 AUG Vlucht MH17 vloog een kilometer lager dan gepland › 

30 AUG MH17 Toestel vloog kilometer lager

20 JUL Timmermans teruggekeerd uit Oekraïne ›

18 JUL Rutte zal ‘niet rusten’ voordat daders berecht zijn – 193 Nederlanders zijn omgekomen ›

17 JUL Vliegtuig uit Amsterdam neergestort in Oekraïne – 154 Nederlanders aan boord ›

In totaal 183 slachtoffers rampvlucht MH17 geïdentificeerd

RO 01.09.2014 Vandaag is bekend geworden dat er deze week in totaal 10 slachtoffers van de rampvlucht MH17 zijn geïdentificeerd. Van deze 10 slachtoffers hebben er 5 de Nederlandse nationaliteit en 5 een andere nationaliteit. Inclusief de eerdere identificaties zijn er nu in totaal 183 slachtoffers van de ramp met vlucht MH17 geïdentificeerd.

Zie ook;

Forensisch Instituut heeft door MH17 geen tijd voor andere zaken

Den HaagFM 31.08.2014 Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) in Den Haag heeft het zo druk met de identificatie van de slachtoffers van de MH17 dat het nauwelijks nog toekomst aan andere zaken. Dat meldt RTL Nieuws.

  • Door het onderzoek naar de geborgen lichamen uit het boven Oekraïne neergeschoten vliegtuig van Malaysia Airlines komt het NFI niet toe aan ander onderzoek. RTL zegt een vertrouwelijke brief hierover in handen te hebben gekregen. Daarin zou staan dat verschillende strafzaken vertraging oplopen of zelf helemaal stil zijn komen te liggen. Het NFI onderzoekt normaal gesproken bijvoorbeeld ook bewijsmateriaal van overvallen, inbraken en andere strafbare feiten.Verzoeken voor onderzoek naar dat soort misdrijven zouden door het NFI nu worden afgewezen. Onderzoek naar moord- en zedenzaken gaan wel door, maar lopen vertraging op. …lees meer

‘Onderzoek naar strafzaken bij NFI blijft liggen door ramp MH17′

RTVWEST 30.08.2014 DEN HAAG – De vliegramp van de MH17 levert het Nederlands Forensisch Instituut in Den Haag zoveel werk op dat veel onderzoek voor de politie blijft liggen. Dat betekent dat strafzaken vertraging oplopen of zelfs stil komen te liggen. Dit meldt RTL Nieuws op basis van eigen onderzoek. … Lees verder

Gerelateerde artikelen:

‘NFI te druk met MH17 voor andere zaken’

NRC 30.08.2014 Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) heeft zijn handen zo vol aan de afhandeling van de ramp met vlucht MH17 in Oekraïne dat het niet toekomt aan veel ander onderzoek. Dat meldt RTL Nieuws op basis van een vertrouwelijke brief.

Strafzaken lopen door de drukte bij het NFI volgens de nieuwsrubriek vertraging op of komen zelfs stil te liggen. LEES VERDER

Lees meer;

27 AUG Lichamen van 73 slachtoffers MH17 teruggegeven aan familie ›

6 AUG Ze slapen waar de lichamen worden geïdentificeerd

2013 Het verhaal van de dode aap in de groentelade (1) ›

9 AUG Tweehonderd onderzoekers MH17 keren vandaag terug ›

15 AUG Nu 127 slachtoffers vlucht MH17 geïdentificeerd ›

‘Vertraging strafzaken door onderzoek MH17′

Trouw 30.08.2014 De vliegramp van de MH17 levert het Nederlands Forensisch Instituut zoveel werk op dat veel onderzoek voor de politie blijft liggen. Dat betekent dat strafzaken vertraging oplopen of zelfs stil komen te liggen, meldt RTL Nieuws op basis van eigen onderzoek.

Het gaat om het onderzoeken van bewijsmateriaal dat is verzameld door de politie, zoals DNA-sporen van overvallen en inbraken of het raadplegen van de DNA-databank. Er zijn gewoonweg onvoldoende forensisch experts om al het werk aan te kunnen.

RUSLAND EIST OPENBARING DETAILS ZWARTE DOZEN MH17

Trouw 30.08.2014 Rusland wil dat de gegevens uit de zwarte dozen van de Boeing van Malaysia Airlines die op 17 juli boven Oost-Oekraïne werd neergeschoten, zo snel mogelijk worden geopenbaard. Dat heeft onderminister Anatoli Antonov van Defensie laten weten. Rusland vraagt zich af waarom de de internationale onderzoekers de data nog niet hebben gepubliceerd.

Verwant nieuws;

MH17 vloog lager dan vluchtplan, en daar is niets geks aan

Elsevier 30.08.2014 Vlak voor de crash vloog vlucht MH17 drieduizend voet lager dan in het vluchtplan stond aangegeven. De ophef hierover is overbodig. In de internationale luchtvaart is dit een gebruikelijke gang van zaken.

Vrijdag publiceerde het ministerie van Buitenlandse Zaken de antwoorden op 29 Kamervragen die voor een deel gingen over de vorige maand gecrashte Malaysia Airlines Boeing 777 vlucht MH17.

Reddingsteam

In het document gaf het kabinet onder meer toe de mening over de werkzaamheden van lokale inwoners vlak na de crash te moeten herzien.

Tegelijkertijd verscheen er op de site van het Openbaar Ministerie een summier berichtje over een geheime overeenkomst tussen de zelfde vier landen over het strafrechtelijk onderzoek. Elsevier vroeg de inhoud van die verklaring op bij het landelijk parket, maar kreeg nul op het rekest. De inhoud blijft voorlopig dus nog geheim.

Vlieghoogte

Maar om een onduidelijke reden haalden de persbureaus ANP en NOVUM een heel ander feitje uit het document van Buitenlandse Zaken. De afwijkende vlieghoogte van MH17, het toestel vloog drieduizend voet lager dan het vluchtplan wilde, werd als nieuws gebracht.

Dit gegeven werd echter al op 18 juli gemeld in een persberichtvan Malaysia Airlines. De gewilde hoogte van 35.000 voet (hoger dus economischer) was niet beschikbaar omdat er al een ander toestel op die hoogte vloog.

Volgens Elsevier

Commentaar Eric Vrijsen: ‘Waarom koos Malaysia Airlines niet een veilige omweg voor vlucht MH17?’

Het plan wordt gemaakt door een geautomatiseerd computersysteem (Lido) dat op basis van gewicht en wind een ideale route berekent. Omdat veel maatschappijen hetzelfde navigatiesysteem gebruiken, is de kans groot dat de gekozen vlieghoogte al bezet is. Dit was ook zo in het geval van MH17. Dat de gecrashte Boeing een kleine kilometer meter lager vloog dan gepland, zegt daarom ook niets meer dan dat een ander toestel de gewilde vlieghoogte al had ingepikt.

zie ook;

29 aug Duizenden banen weg bij Malaysia Airlines

28 aug Malaysia Airlines voorziet nog zware klappen

29 aug Malaysia Airlines niet naar de beurs

MH17 vloog lager dan gepland

Telegraaf 29.08.2014 Vlucht MH17 vloog op het moment van de vliegramp boven het oosten van Oekraïne op 10 kilometer hoogte en dat was 1 kilometer lager dan de planning van het vluchtplan. Dat meldt minister van Buitenlandse Zaken Frans Timmermans vrijdag in antwoord op Kamervragen. De lagere hoogte was volgens de minister nodig om voldoende afstand te houden met een ander toestel, dat al op 11 kilometer hoogte vloog.

Gerelateerde artikelen;

29-08: Weer 10 MH17-doden bekend

29-08: Geen concert ‘Faces of MH17′

29-08: Kiev wil lidmaatschap NAVO

29-08: Bijna 2600 doden in Oekraïne

29-08: Malaysia schrapt 6.000 banen

Weer tien inzittenden MH17 geïdentificeerd

RTVWEST 29.08.2014 DEN HAAG – Nog tien omgekomen inzittenden van het in Oekraïne neergehaalde vliegtuig van Malaysia Airlines zijn in de afgelopen week geïdentificeerd. Het aantal identificaties steeg van 173 naar 183. Lees verder

> Meer over vlucht MH17 in ons dossier

Gerelateerde artikelen:

Nog tien inzittenden MH17 geïdentificeerd

Trouw 29.08.2014 Nog tien omgekomen inzittenden van het neergehaalde vliegtuig van Malaysia Airlines zijn in de afgelopen week geïdentificeerd.

Het aantal identificaties steeg van 173 naar 183. Dat maakte het ministerie van Veiligheid en Justitie vandaag bekend. In het ramptoestel zaten in totaal 298 mensen, onder wie 196 Nederlanders.

Weer 10 MH17-doden bekend

Telegraaf 29.08.2014 Nog tien omgekomen inzittenden van het neergehaalde vliegtuig van Malaysia Airlines zijn in de afgelopen week geïdentificeerd. Het aantal identificaties steeg van 173 naar 183. Dat maakte het ministerie van Veiligheid en Justitie vrijdag bekend. In het ramptoestel zaten in totaal 298 mensen, onder wie 196 Nederlanders.

Welke geheime overeenkomst sloot Nederland over vlucht MH17?

Elsevier 29.08.2014 Kort na de VN-resolutie over vlucht MH17 sloot Nederland op het kantoor van EU-organisatie Eurojust een overeenkomst met Australië, België en Oekraïne. Waarom moest deze deal geheim blijven en om welke reden wilde Maleisië niet tekenen?

Op 28 juli, elf dagen na de ramp met Malaysia Airlines vlucht MH17, komen vertegenwoordigers van onder meer Nederland, Australië, België, Oekraïne samen op het hoofdkantoor van de coördinerende opsporingsorganisatie Eurojust in Den Haag.

Betrokken landen ramp MH17 gaan samenwerken in onderzoek

NRC 29.08.2014 Nederland, België, Australië, Oekraïne en Maleisië gaan nauwer samenwerken bij het strafrechtelijke onderzoek rond de MH17. Daarvoor is op 7 augustus een overeenkomst getekend, zo heeft het Openbaar Ministerie vandaag bekendgemaakt. Nederland leidt het team.

Wel blijven de landen die informatie inbrengen zelf de baas over de gegevens, zo schrijft de NOS. Dat betekent dat ze een ‘veto’ mogen uitspreken over het wel of niet openbaar maken van die gegevens. Het zou een veelvoorkomende werkwijze zijn bij internationale onderzoeken waarbij ook informatie van inlichtingendiensten wordt gebruikt. LEES VERDER

Lees meer;

VANDAAG Onderzoek vliegramp MH17-landen gaan samenwerken

22 AUG Eerste Maleisische slachtoffers MH17 terug, dag van nationale rouw ›

15 AUG Nu 127 slachtoffers vlucht MH17 geïdentificeerd ›

17 AUG Vanmiddag herdenking slachtoffers MH17 in Hilversum ›

9 AUG 65 slachtoffers van vlucht MH17 zijn geïdentificeerd ›

MH17-onderzoek gaat lastiger fase in

Trouw 28.08.2014 Het identificatieonderzoek naar de slachtoffers van de vliegramp wordt vanaf nu gecompliceerder en zal trager verlopen. Die verwachting spraken Arie de Bruijn, hoofd van het Landelijk Team Forensische Opsporing (LTFO), en Wim Heijnen, hoofd van de afdeling medisch-forensisch onderzoek van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI), gisteren uit op een persconferentie. Tot dusverre konden 173 van de 298 inzittenden aan de hand van gebitskenmerken en vingerafdrukken, bijvoorbeeld uit paspoorten, officieel worden geïdentificeerd.

‘Nog drie weken onderzoek nodig op rampplek MH17′

NU 28.08.2014 De politie heeft nog twee a drie weken nodig om het gebied waar de MH17 is neergehaald goed te doorzoeken. Dat heeft de leider van de zoekploegen, politiecommissaris Joop de Schepper, donderdag in EenVandaag gezegd.

Dna-materiaal van de rampplek is nodig voor de identificatie van slachtoffers.

Ruim 280 DNA-profielen vastgesteld in onderzoek MH17

RTVWEST 27.08.2014 Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) in Den Haag heeft tot nu toe 283 DNA-profielen kunnen vaststellen in het identificatieproces van slachtoffers van de vliegramp in Oost-Oekraïne. Dat zegt Wim Heijnen van het instituut.Lees verder

Gerelateerde artikelen;

MEERDERHEID DNA-PROFIELEN SLACHTOFFERS MH17 BEKEND

Trouw 27.08.2014 Van ruim driekwart van de DNA-monsters van stoffelijke resten die zijn gevonden na de vliegtuigramp in Oekraïne, is het dna-profiel bekend. Van de rest kan nog geen profiel gemaakt worden wegens de staat waarin die resten verkeren.

Daar moet opnieuw onderzoek naar gedaan worden, met meer gespecialiseerde technieken. Valt daar weer geen dna-profiel uit te halen, dan moet een nieuw monster uit het stoffelijke overschot gehaald worden en onderzocht. Dat zei Wim Heijnen, hoofd afdeling medisch-forensisch onderzoek van het Nederlands Forensisch Instituut, tijdens een persconferentie.

DOSSIER Vliegtuigcrash Oekraïne Lees het volledige dossier »

Meer over Rampvlucht MH17 Rampen en Ongevallen Vliegrampen Oekraïne

DNA-profielen MH17 bekend

Telegraaf 27.08.2014  Van ruim driekwart van de DNA-monsters van stoffelijke resten die zijn gevonden na de vliegtuigramp in Oekraïne, is het DNA-profiel bekend. Van de rest kan nog geen profiel gemaakt worden wegens de staat waarin die resten verkeren. Daar moet opnieuw onderzoek naar gedaan worden, met meer gespecialiseerde technieken. Valt daar weer geen DNA-profiel uit te halen, dan moet een nieuw monster uit het stoffelijke overschot gehaald worden en onderzocht.

Meerderheid dna-profielen vliegramp bekend 

73 van 173 geïdentificeerde lichamen teruggegeven aan familie

NU 27.08.2014 Van ruim driekwart van de stoffelijke resten die zijn geïdentificeerd na de vliegtuigramp in Oekraïne, is het dna-profiel bekend.

Volg het liveblog over de persconferentie (gesloten)

Van de rest kan nog geen profiel gemaakt worden wegens de staat waarin die resten verkeren. Daar moet opnieuw onderzoek naar gedaan worden. Dat heeft Wim Heijnen van het NFI woensdag bekendgemaakt.

Dossier vliegramp | Chronologie vliegramp l Het conflict in Oost-Oekraïne

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over MH17 Vliegramp Oekraïne

Lichamen van 73 slachtoffers MH17 teruggegeven aan familie

NRC 27.08.2014 Van de 173 inzittenden van vlucht MH17 die door specialisten zijn geïdentificeerd, zijn inmiddels 73 lichamen teruggegeven aan de nabestaanden. Dat heeft Arie de Bruijn, hoofd van het Landelijk Team Forensische Opsporing, vandaag gezegd tijdens een persconferentie in Den Haag. LEES VERDER

Nationale herdenking MH17 op 10 november

NU 26.08.2014 Er komt op 10 november een nationale herdenking voor de slachtoffers van de vliegramp in Oost-Oekraïne, waarbij op 17 juli 298 mensen omkwamen. Onder hen waren 196 Nederlanders.

ANP

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over Vliegramp Oekraïne

Nationale herdenking vliegramp 10…

Telegraaf 26.08.2014 Er komt op 10 november een nationale herdenking voor de slachtoffers van de vliegramp in Oost-Oekraïne, waarbij op 17 juli 298 mensen omkwamen. Premier Mark Rutte zei dat dinsdag na een bijeenkomst in Nieuwegein voor de nabestaanden van de slachtoffers. De herdenking vindt plaats in de RAI in Amsterdam.

Gerelateerde artikelen;

26-08: MH17. Ondernemers. Respect?

26-08: Nabestaanden MH17 weer samen

25-08: Rusland geïrriteerd

Rutte: Op 10 november nationale herdenking slachtoffers vlucht MH17

NRC 26.08.2014  Op 10 november wordt er een nationale herdenking gehouden voor de slachtoffers van de ramp met vlucht MH17. Dit zal gebeuren in de RAI Amsterdam. De herdenking wordt samen met de nabestaanden ingevuld.

Dat heeft premier Rutte vanavond in Nieuwegein aangekondigd na een bijeenkomst met nabestaanden. Naast Rutte waren ook de ministers Hennis-Plasschaert, Opstelten, Timmermans, Schippers en Plasterk aanwezig.LEES VERDER

Lees meer;

27 AUG MH17 Nationale herdenking

27 AUG Lichamen van 73 slachtoffers MH17 teruggegeven aan familie ›

17 AUG Vanmiddag herdenking slachtoffers MH17 in Hilversum ›

18 AUG hilversum Honderden herdenken slachtoffers MH17

8 AUG Experts: er kunnen op dit moment 176 slachtoffers MH17 worden geïdentificeerd ›

Nabestaanden MH17 weer samen

Telegraaf 26.08.2014 De nabestaanden van de slachtoffers van de vliegramp in Oekraïne komen dinsdagavond bijeen in Nieuwegein. Ze worden bijgepraat over de laatste ontwikkelingen rondom de vliegtuigcrash.

Tijdens de besloten bijeenkomst in het NBC Congrescentrum kunnen de getroffen families ook met elkaar praten over het ongeluk. Er zullen verschillende leden van het kabinet in Nieuwegein zijn. Zo geeft premier Mark Rutte een persverklaring.

Gerelateerde artikelen;

25-08: Rusland geïrriteerd

25-08: ‘Personeel Malaysia bang’

25-08: Onderzoek MH17 bemoeilijkt

25-08: ‘Personeel Malaysia bang’

25-08: Oekraïne vecht met rebellen bij grens Rusland

25-08: Grol wil door tot Spelen 2020

25-08: Vraagtekens rond Poetin

24-08: Oekraïners herdenken

Nabestaanden vliegramp komen weer samen 

NU 26.08.2014 Oekraïne komen dinsdagavond bijeen in Nieuwegein. Ze worden bijgepraat over de laatste ontwikkelingen rondom de vliegtuigcrash.

Tijdens de besloten bijeenkomst in het NBC Congrescentrum kunnen de getroffen families ook met elkaar praten over het ongeluk. Er zullen verschillende leden van het kabinet in Nieuwegein zijn. Zo geeft premier Mark Rutte een persverklaring.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over Vliegramp Oekraine

Onderzoek MH17 bemoeilijkt

Telegraaf 25.08.2014 Pro-Russische rebellen hebben fatsoenlijk onderzoek onmogelijk gemaakt in het rampgebied waar de MH17 is gecrasht. Zoekwerk zou nog ernstiger zijn belemmerd dan tot nu toe al werd aangenomen.

‘Onderzoek rampplek MH17 zwaar belemmerd door rebellen’

NU 25.08.2014 Het zoekwerk naar slachtoffers op de rampplek van vlucht MH17 in Oekraïne is door separatisten veel meer belemmerd dan eerder werd aangenomen.

Dat meldt RTL Nieuws maandag op basis van bronnen rond het onderzoek. Het Nederlandse-Australische onderzoeksteam mocht van de pro-Russische strijders geen grote brokstukken van het toestel van Malaysia Airlines optillen met kranen. Zo kon niet worden gekeken of zich daar nog slachtoffers onder bevonden.

Dossier vliegramp | Chronologie vliegramp l Het conflict in Oost-Oekraïne

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over Vliegramp Oekraïne

‘Onderzoek op rampplek ernstig belemmerd’

NRC 25.08.2014 Het zoekwerk naar slachtoffers van de vliegramp in Oekraïne is door separatisten ernstig belemmerd. Dat meldt RTL Nieuws vandaag. Ze verboden het de onderzoekers onder meer om brokstukken met een kraan op te tillen.

Het onderzoeksteam wilde ook meer speurhonden inzetten en duikers, maar ook dat werd tegengehouden. Ook de inzet van drones werd geblokkeerd, zeiden bronnen rond de repatriëringsmissie tegen RTL: “Wij hadden meer speurhonden willen inzetten en duikers, maar ook dat werd tegengehouden.”  LEES VERDER

Lees meer;

VANDAAG MH17 Onderzoek rampplek ernstig belemmerd

2 AUG Gevechten rond rampplek MH17 – onderzoek voor vandaag afgerond ›

4 AUG ‘Er komt een vogeltje aan’ – reconstructie neerschieten vlucht MH17 ›

7 AUG Niet zinvol, te gevaarlijk. 4 vragen over stopgezette missie Oekraïne ›

4 AUG Experts kunnen aan het werk – stoffelijke resten arriveren vanmiddag ›

173 slachtoffers vliegramp MH17 geïdentificeerd

RTVWEST 22.08.2014 DEN HAAG (ANP) – Deze week zijn nog eens 46 slachtoffers van de ramp met vlucht MH17 geïdentificeerd, waaronder 26 Nederlanders. In totaal zijn nu 173 mensen geïdentificeerd.

Nationaliteit niet-Nederlanders niet bekend

Wat de nationaliteit is van de 20 niet-Nederlandse nieuw geïdentificeerden, is op verzoek van de ambassades van de betrokken landen niet bekendgemaakt. Het kan nog maanden duren voor alle slachtoffers zijn geïdentificeerd.

Premier Mark Rutte zei vrijdag dat het kabinet er alles aan gaat doen om repatriëringsmissie in Oekraïne te hervatten en de achtergebleven lichamen terug te halen.  Lees verder

>Meer informatie over de vliegramp in ons dossier

Gerelateerde artikelen;

173 slachtoffers vliegramp MH17 geïdentificeerd 

NU 22.08.2014 Er zijn tot nu toe in totaal 173 slachtoffers van de vliegramp van vlucht MH17 geïdentificeerd. Dat is vrijdag bekendgemaakt door het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Bekijk video – Afgelopen week zijn er 46 slachtoffers geïdentificeerd. Daarvan hebben 26 de Nederlandse nationaliteit, wat het totaal maakt op 112. De nabestaanden zijn hierover ingelicht.

Dossier vliegramp | Chronologie vliegramp l Het conflict in Oost-Oekraïne

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over Vliegramp Oekraïne MH17

173 slachtoffers MH17 geïdentificeerd

Telegraaf 22.08.2014  Deze week zijn nog eens 46 slachtoffers van de ramp met MH17 geïdentificeerd, onder wie 26 Nederlanders. In totaal zijn nu 173 mensen geïdentificeerd.

Rutte: alle slachtoffers vliegramp MH17 moeten terug

RTVWEST 22.08.2014 DEN HAAG – Het kabinet blijft er alles aan doen om de slachtoffers van de vliegramp in Oekraïne terug te halen, benadrukte premier Mark Rutte vrijdag tijdens zijn wekelijkse persconferentie. Ook hun spullen moeten terug.

Meerderheid geïdentificeerd

Bij de vliegramp verloren alle 298 inzittenden, onder wie 196 Nederlanders, het leven. Volgens de laatste cijfers zijn inmiddels 173 MH17-passagiers geïdentificeerd. In Den Haag is deze week een van de slachtoffers uit onze regio begraven.

Rutte gaf aan ‘er serieus rekening mee te houden’ dat niet alle slachtoffers geïdentificeerd zullen kunnen worden. Dinsdag vindt er weer een bijeenkomst plaats met de familie van de slachtoffers. In Nieuwegein worden nabestaanden bijgepraat over de afwikkeling van de ramp.

Schriftelijke vragen

De Tweede Kamer heeft een groot aantal schriftelijke vragen gesteld over de nasleep van de ramp. Die gaan onder meer over de bergingswerkzaamheden van lokale Oekraïense reddingswerkers. Het kabinet moet de vragen volgende week beantwoorden. Lees verder

>Meer over de vliegramp met de MH17 in ons dossier

Gerelateerde artikelen;

Rutte: ‘Alle slachtoffers MH17 moeten terug’

Trouw 22.08.2014 Het is nog onduidelijk wanneer de repatriëringsmissie voor de vliegramp met de MH17 in Oekraïne hervat kan worden. Volgens premier Mark Rutte zal dat pas gebeuren als de situatie op de rampplek voldoende stabiel is om er langere tijd te kunnen werken. Het kabinet blijft er echter alles aan doen om de slachtoffers terug te halen, onderstreepte Rutte vandaag tijdens zijn wekelijkse persconferentie. Ook hun spullen moeten terug.

Verwant nieuws;

‘Slachtoffers MH17 moeten terug’

Telegraaf 22.08.2014 Het is nog onduidelijk wanneer de repatriëringsmissie voor de vliegramp met de MH17 in Oekraïne hervat kan worden. Volgens premier Mark Rutte zal dat pas gebeuren als de situatie op de rampplek voldoende stabiel is om er langere tijd te kunnen werken. Het kabinet blijft er echter alles aan doen om de slachtoffers terug te halen, onderstreepte Rutte vrijdag tijdens zijn wekelijkse persconferentie. Ook hun spullen moeten terug.

Minister Timmermans vastberaden missie MH17 te vervullen

NU 21.08.2014 Nederland blijft “vastberaden” toegang te krijgen tot de rampplek in Oekraïne waar vlucht MH17 ruim een maand geleden neerstortte.

Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Frans Timmermans donderdag laten weten vanuit Kiev. Op dit moment blijft de situatie op de plek “onverminderd zeer onrustig en gevaarlijk”. “Wij zijn goed voorbereid om, zodra de situatie het toelaat, onze taak ter plekke voort te zetten”, aldus de bewindsman op zijn Facebook-pagina.

Dossier vliegramp | Chronologie vliegramp l Het conflict in Oost-Oekraïne

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over Vliegramp Oekraïne

Nabestaanden slachtoffers MH17 opnieuw bijeen

Trouw 21.08.2014 Nabestaanden van de slachtoffers van de vliegramp in Oekraïne komen dinsdag opnieuw bij elkaar in Nieuwegein. Dat meldde een woordvoerder van het ministerie van Veiligheid en Justitie vandaag.

Verwant nieuws;

Nabestaanden MH17 bijeen

Telegraaf 21.08.2014 Nabestaanden van de slachtoffers van de vliegramp in Oekraïne komen dinsdag opnieuw bij elkaar in Nieuwegein. Dat meldde een woordvoerder van het ministerie van Veiligheid en Justitie donderdag.

Honderden beelden en filmpjes over vliegramp MH17

NU 21.08.2014 De politie heeft tot nu toe 368 filmpjes en beelden binnengekregen over de vliegramp in Oekraïne. Dat meldt de Landelijke Eenheid van de politie donderdag. Het beeldmateriaal wordt geanalyseerd. Het is niet bekendgemaakt waar de afzenders vandaan komen.

Dossier vliegramp | Chronologie vliegramp l Het conflict in Oost-Oekraïne

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over Vliegramp Oekraïne

Honderden filmpjes vliegramp

Telegraaf 21.08.2014 De politie heeft tot nu toe 368 filmpjes en beelden binnengekregen over de vliegramp in Oekraïne. Dat meldde de Landelijke Eenheid van de politie donderdag. Het beeldmateriaal wordt geanalyseerd. Het is niet bekendgemaakt waar de afzenders vandaan komen.

Gerelateerde artikelen;

21-08: Meer angst na MH17

20-08: Drukte bij afscheid Tamara

20-08: Lege tafeltjes in de klas

MALEISISCHE SLACHTOFFERS MH17 ‘TERUG NAAR HUIS’

Trouw 21.08.2014 Het vliegtuig met aan boord de stoffelijke overschotten van 20 Maleisische slachtoffers van de vliegramp van 17 juli is vanmiddag vertrokken naar Maleisië. Bij het vertrek op Schiphol was er geen ceremonie, bij aankomst morgen in Maleisië wel. Dan is het daar dag van nationale rouw.

Verwant nieuws;

Toestel met Maleisische slachtoffers MH17 vertrokken 

NU 21.08.2014 Het vliegtuig met de stoffelijke overschotten van twintig Maleisische slachtoffers van de vliegramp met de MH17 is geland in Maleisië.

De zeventien kisten en drie urnen zijn vrijdagochtend ontvangen op het VIP-gedeelte van de internationale luchthaven van Kuala Lumpur. Bij aankomst werd een ceremonie gehouden. De kisten, waarover Maleisische vlaggen waren gedrapeerd, werden daarna een voor een naar lijkwagens gedragen door soldaten.

Van de Maleisische slachtoffers zijn er al 28 geïdentificeerd, zei de Maleisische ambassadeur eerder deze week. Op een later tijdstip worden de stoffelijke resten van de overige slachtoffers teruggevlogen. Wanneer dat gebeurt, is nog niet duidelijk.

Dossier vliegramp | Chronologie vliegramp l Het conflict in Oost-Oekraïne

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over Vliegramp Oekraïne

‘WE MOETEN KUNNEN VERGEVEN, WE WILLEN NIET OMZIEN IN WROK’

Trouw 20.08.2014 Als hij in de geest van zijn broer had willen spreken, had Robbert van Heijningen zich zondag tijdens de herdenkingsdienst voor de slachtoffers van vlucht MH17 boos moeten maken over het onrecht, zich principieel moeten opstellen. Zijn jongere broer Erik, diens vrouw Tina en neef Zeger kwamen in Oekraïne om het leven.

GEEN CEREMONIE BIJ VERTREK MALEISISCHE DODEN MH17

Trouw 20.08.2014 De stoffelijke resten van 22 Maleisische slachtoffers van de vliegtuigcrash vertrekken donderdag zonder ceremonieel uit Nederland naar Maleisië. Er gaan 18 kisten met stoffelijke overschotten en vier urnen met as met een speciaal vliegtuig naar Kuala Lumpur. De resten van vier slachtoffers zijn gecremeerd in Nederland. Dat heeft de Maleisische ambassadeur Fauziah Mohd Taib vandaag gezegd.

Verwant nieuws;

Doden MH17 naar Maleisië

Telegraaf 19.08.2014 De stoffelijke resten van 22 Maleisische slachtoffers van de vliegtuigcrash vertrekken donderdag zonder ceremonieel uit Nederland naar Maleisië. Er gaan 18 kisten met stoffelijke overschotten en 4 urnen met as met een speciaal vliegtuig naar Kuala Lumpur. De resten van vier slachtoffers zijn gecremeerd in Nederland. Dat heeft de Maleisische ambassadeur Fauziah Mohd Taib dinsdag gezegd.

Eerste Maleisische slachtoffers MH17 terug naar thuisland

NU 19.08.2014 De eerste lichamelijke resten van Maleisische slachtoffers van de ramp met vlucht MH17, worden deze week vanuit Nederland naar hun thuisland gebracht.

Dat heeft de Maleisische minister van Defensie Hishammuddin Hussein dinsdag bekendgemaakt, zo meldt persbureauAP. Het gaat om de resten van tenminste vijftien Maleisische passagiers en een Nederlander die met een Maleisiër was getrouwd. Die waren eerder vanuit Oost-Oekraïne naar Hilversum overgebracht voor identificatie.

Volgens het Maleisische staatspersbureau Bernama zal de geplande plechtigheid, geleid door het Maleisische leger, de eerste in zijn soort zijn voor burgers. Zo’n eerbetoon is normaalgesproken alleen voor nationale leiders en helden. Tijdens de ceremonie wordt een minuut stilte gehouden.

Identificatie

Tot nu toe zijn er 28 Maleisische slachtoffers geïdentificeerd, onder wie vijftien passagiers en dertien bemanningsleden. Van slachtoffers gaan er dus 22 op donderdag richting hun thuisland.

Dossier vliegramp | Chronologie vliegramp l Het conflict in Oost-Oekraïne

Lees meer over Vliegramp Oekraïne

Alle spullen missie Oekraïne weer terug

VK 18.08.2014 Al het materieel en spullen die voor de repatriëringsmissie naar Oekraïne waren vervoerd, zijn weer teruggebracht naar Nederland. Het gaat onder meer om voertuigen en gereedschappen, zo meldde Defensie. Een C-130 Hercules en een Australisch C-17-transporttoestel zijn bijna 50 keer heen en weer gevlogen tussen Oekraïne en de vliegbasis Eindhoven.

Spullen missie terug

Telegraaf 18.08.2014  Al het materieel en de spullen die voor de repatriëringsmissie naar Oekraïne waren vervoerd, zijn weer teruggebracht naar Nederland. Het gaat onder meer om voertuigen, gereedschappen, verbindingen, noodrantsoenen en medische goederen, zo meldde Defensie maandag. De spullen worden weer naar de eigen locatie gebracht. De dagelijkse luchtbrug tussen vliegbasis Eindhoven en Oekraïne is daarmee gestopt.

Identificatieproces MH17 op de helft

NOS 16.08.2014 In de Korporaal Van Oudheusdenkazerne in Hilversum is de helft van het aantal slachtoffers van de vliegramp in Oekraïne geïdentificeerd. Het Landelijk Team Forensische Opsporing heeft dat laten weten via een besloten forum voor nabestaanden.

In totaal is nu de identiteit van 149 slachtoffers bekend. Dat is precies de helft van het aantal mensen dat aan boord was van vlucht MH17.

Afgelopen donderdag werd bekend dat toen 127 slachtoffers waren geïdentificeerd. Van de 22 die daar nu zijn bijgekomen, hebben veertien de Nederlandse nationaliteit. Van de overige acht worden de nationaliteiten nog niet bekendgemaakt. Dat gebeurt op verzoek van de ambassades van de betrokken landen.

TrefwoordenoekraïnevliegrampIdentificatieLandelijk Team Forensische OpsporingHilversum,MH17Korporaal van Oudheusdenkazerne

Bekijk ook…

‘Identificatie verloopt snel’

Telegraaf 11.08.2014  De identificatie van de slachtoffers van de vliegramp in Oekraïne verloopt nu relatief snel. Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) verwacht dat op 20 augustus DNA-profielen zijn vastgesteld van al het menselijk materiaal dat is gevonden in Oekraïne. Daarna kan het instituut verder met de matching van het DNA, zodat de identiteit van de personen van wie resten zijn gevonden duidelijk wordt. Dat zei politiebaas Gerard Bouman maandag tegen de Tweede Kamer.

650 DNA-stalen MH17 naar NFI video

NOS 08.08.2014 De experts die in de Hilversumse Korporaal Van Oudheusdenkazerne de slachtoffers van de vliegramp in Oost-Oekraïne identificeren, hebben 650 DNA-stalen naar het Nederlands Forensisch Instituut gestuurd. De identificatie zal nog een tijd duren, zei Arie de Bruijn van het Landelijk Team Forensische Opsporing tijdens een persconferentie.

In de 228 kisten die vanuit Oost-Oekraïne naar Nederland zijn gebracht, zaten volgens de forensisch experts 176 min of meer complete lichamen.

Trefwoorden nfi, MH17, dna-stalen

Bekijk ook…

Helft doden MH17 bekend

Telegraaf 16.08.2014  Forensische experts hebben inmiddels de helft van alle slachtoffers van de ramp met vlucht MH17 geïdentificeerd. Van in totaal 149 inzittenden is de identiteit nu onomstotelijk vastgesteld.

Dat heeft het Landelijk Team Forensische Opsporing geschreven op een besloten forum voor nabestaanden, zo meldt de NOS. Afgelopen donderdag waren er al 127 mensen geïdentificeerd aan de hand van stoffelijke resten die op de rampplek in Oekraïne zijn gevonden.

Gerelateerde artikelen;

15-08: Stel samen begraven na MH17

15-08: Kwetsende tekst MH17 onbestraft

15-08: Risico’s beter uitwisselen

14-08: Nieuwe slachtoffers MH17 geïdentificeerd

14-08: Onderzoek MH17 grootste ooit

14-08: ‘Strelkov stapt op’

14-08: Resten MH17 naar Maleisië

Stel samen begraven na MH17

Telegraaf 15.08.2014De lichamen van Karlijn Keijzer en haar vriend Laurens van der Graaff, die beiden omkwamen bij de ramp met vlucht MH17 zijn inmiddels geïdentificeerd. Dat hebben de ouders van Keijzer bekendgemaakt. Het stel wordt binnenkort samen in besloten kring begraven.

“Ons meisje is gevonden. Haar lichaam was nog redelijk intact. Het lichaam van Laurens was een week eerder al geïdentificeerd”, zo schrijven vader Freek en moeder Jacqueline Keijzer op Facebook.

127 slachtoffers rampvlucht MH17 geïdentificeerd

Trouw 15.08.2014 Het forensisch team in Hilversum heeft deze week 62 slachtoffers van de rampvlucht MH17 geïdentificeerd. Van deze 62 slachtoffers hebben er 47 de Nederlandse nationaliteit en 15 een andere nationaliteit. Inclusief de eerdere identificaties zijn er nu in totaal 127 slachtoffers van de ramp met vlucht MH17 geïdentificeerd. Dat heeft het ministerie van Veiligheid en Justitie laten weten.Meer over

In totaal 127 slachtoffers MH17 geïdentificeerd 

NU 15.08.2014 Deze week zijn er in totaal 62 slachtoffers van de vliegramp in Oekraïne geïdentificeerd. 47 slachtoffers hebben de Nederlandse identiteit en vijftien een andere nationaliteit. Daarmee komt het totaal op 127 identificaties.

Bekijk video  Dat meldt het ministerie van Veiligheid en Justitie vrijdag. De nabestaanden van de slachtoffers van vlucht MH17 zijn ingelicht. In overleg met de familie wordt ook de burgemeester van de woonplaats van het slachtoffer geïnformeerd.

Na Nederland is Maleisië het zwaarst getroffen met 43 slachtoffers. Volgens de Maleisische vicepremier Muhyiddin Yassin zijn 24 Maleisische slachtoffers inmiddels geïdentificeerd.

In de nacht van donderdag op vrijdag werd ook bekendgemaakt door de Australische media dat de lichamen van twee Australische slachtoffers zijn geïdentificeerd. Het zijn de eerste lichamen van Australiërs die formeel zijn geïdentificeerd.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over Vliegramp Oekraïne

Nu 127 slachtoffers vlucht MH17 geïdentificeerd›

NRC 15.08.2014  Deze week zijn in totaal 62 slachtoffers van de rampvlucht MH17 geïdentificeerd. Daarmee komt het totale aantal geïdentificeerde slachtoffers op 127, zo melden de samenwerkende ministeries.

Van de 62 slachtoffers die deze week geïdentificeerd zijn hebben er 47 de Nederlandse nationaliteit. Op verzoek van de ambassades van de betrokken landen wordt niet bekendgemaakt welke nationaliteit de niet-Nederlandse slachtoffers hebben.

Lees meer;

9 AUG 65 slachtoffers van vlucht MH17 zijn geïdentificeerd ›

11 AUG ‘Missie vlucht MH17 gestopt wegens troepenopbouw Russen’ ›

9 AUG Werken, slapen, huilen in de kazerne

23 JUL Wagens met eerste slachtoffers MH17 aangekomen in Hilversum ›

27 JUL Nederlandse forensische experts toch niet naar rampplek ›

Nieuwe slachtoffers MH17 geïdentificeerd

Telegraaf 14.08.2014  Forensische experts hebben nog eens twintig slachtoffers van de vliegramp in Oekraïne geïdentificeerd.   Dat hebben de nabestaanden vandaag te horen gekregen, meldt de NOS.

Van de twintig slachtoffers hebben er vijftien de Nederlandse nationaliteit. De nationaliteit van de overige vijf is niet bekendgemaakt.

Gerelateerde artikelen;

14-08: Resten MH17 naar Maleisië

14-08: Maleisië rouwt op 22 augustus

Justitieel onderzoek vliegramp MH17 grootste ooit

Trouw 14,08.2014 Het strafrechtelijk onderzoek naar de ramp met vlucht MH17 van Malaysia Airlines in Oekraïne is, voor zover bekend, het grootste in zijn soort in de Nederlandse geschiedenis. Dat zegt het Openbaar Ministerie (OM).

Het OM heeft tien officieren van justitie ingezet. Zij leiden het onderzoek, dat wordt uitgevoerd door circa 200 rechercheurs. De politiemensen hebben uiteenlopende specialismen.

VERWANT NIEUWS

Strafrechtelijk onderzoek MH17-ramp grootste ooit

OM zet tien officieren van justitie in, circa 200 rechercheurs op de zaak

NU 14.08.2014 Het strafrechtelijk onderzoek naar de ramp met vlucht MH17 van Malaysia Airlines in Oekraïne is, voor zover bekend, het grootste in zijn soort in de Nederlandse geschiedenis.  Dat zegt het Openbaar Ministerie (OM) donderdag.

Het OM heeft tien officieren van justitie ingezet. Zij leiden het onderzoek, dat wordt uitgevoerd door circa tweehonderd rechercheurs. De politiemensen hebben uiteenlopende specialismen.

Dossier vliegramp | Dit weten we over de vliegramp | Chronologie vliegramp

Het conflict in Oost-Oekraïne

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over Vliegramp Oekraïne

Onderzoek MH17 grootste ooit

Telegraaf 14.08.2014 Het strafrechtelijk onderzoek naar de ramp met vlucht MH17 van Malaysia Airlines in Oekraïne is, voor zover bekend, het grootste in zijn soort in de Nederlandse geschiedenis. Dat zegt het Openbaar Ministerie (OM).

Het OM heeft tien officieren van justitie ingezet. Zij leiden het onderzoek, dat wordt uitgevoerd door circa 200 rechercheurs. De politiemensen hebben uiteenlopende specialismen.

Resten MH17 naar Maleisië

Telegraaf 14.08.2014 De menselijke resten van zestien slachtoffers van de vliegramp in Oekraïne worden volgende week naar Maleisië gebracht. De overschotten gaan van Schiphol naar de Maleisische hoofdstad Kuala Lumpur. Als ze daar aankomen, op vrijdag 22 augustus, heeft het land een dag van nationale rouw.

Gerelateerde artikelen;

14-08: Maleisië rouwt op 22 augustus

01-08: ‘Meerdere Maleisiërs MH17 geïdentificeerd’

31-07: Krans premier Maleisië bij kazerne

Onderzoeksmissie hoopt nog voor de winter terug te keren

Trouw 11.08.2014 “Als we het zoekwerk voor de winter nog kunnen eindigen zou dat mooi zijn.” Dat zei Commandant der Strijdkrachten generaal Tom Middendorp vandaag tijdens een briefing in de Tweede Kamer. Het onderzoek naar menselijke resten en persoonlijke bezittingen in het rampgebied waar MH17 is neergekomen werd vorige week afgebroken. Het risico werd te groot, zo blijkt uit het verslag van Middendorp.

Verwant nieuws;


Onderzoek oorzaak crash MH17 vanuit Den Haag

RTVWEST 11.08.2014 DEN HAAG – De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) gaat het onderzoek naar de oorzaak van de vliegramp van MH17 vanuit Den Haag doen. Lees verder

Gerelateerde artikelen;

Ruim 77.000 online-condoleances na vliegramp

Trouw 11.08.2014 3,5 week na de vliegtuigcrash zijn op  Condoleance.nlCondoleanceregister.nl en Condolences.eu in totaal bijna 77.600 steunbetuigingen achtergelaten voor de slachtoffers van vlucht MH17. Vooral de eerste dagen na de vliegramp kwamen honderden berichten per uur binnen. Inmiddels heeft bijna iedereen die dat wilde, zijn of haar condoleance achtergelaten: de onlineregisters worden nog maar één of enkele keren per dag ondertekend. Ze blijven voorlopig nog wel toegankelijk.

Meer over: Rampen en Ongevallen Vliegrampen

Ruim 77.000 condoleances

Telegraaf 11.08.2014  3,5 week na de vliegtuigcrash zijn op Condoleance.nl, Condoleanceregister.nl en Condolences.eu in totaal bijna 77.600 steunbetuigingen achtergelaten voor de slachtoffers van vlucht MH17. Vooral de eerste dagen na de vliegramp kwamen honderden berichten per uur binnen. Inmiddels heeft bijna iedereen die dat wilde, zijn of haar condoleance achtergelaten: de onlineregisters worden nog maar één of enkele keren per dag ondertekend. Ze blijven voorlopig nog wel toegankelijk.

http://www.condoleance.nl

Condoleance.nl telde maandagmorgen 60.021 steunbetuigingen. Condoleanceregister.nl had op dat moment 14.482 vliegrampgerelateerde berichten in de database staan en op het Engelstalige Condolences.eu stonden 3078 deelnemingen. Op die laatste internationale website zijn ook berichten achtergelaten in het Engels, Frans, Spaans, Japans en Lets.

Gerelateerde artikelen;

24-07: Veel online-condoleances

22-07: Obama tekent condoleance

18-07: Duizenden condoleances

Australische premier tekent in DenHaag condoleanceregister vliegramp MH17

Den HaagFM 11.08.2014 De Australische premier Tony Abbott brengt maandag een bliksembezoek aan Den Haag. Aanleiding is de vliegramp in Oekraïne. De Australiër zal op het Catshuis het condoleanceregister tekenen.

Aan boord van de neergeschoten vlucht MH17 zaten ook 38 Australiërs. Abbott zal een ontmoeting hebben met onder meer premier Mark Rutte en de commandant der strijdkrachten Tom Middendorp om de actuele stand van zaken door te nemen. In de ochtend spreken ze op het Ministerie van Defensie met Middendorp over de repatriëringsmissie. Die is afgelopen week tijdelijk stopgezet in verband met de aanhoudende strijd en onveiligheid in het rampgebied. …lees meer

Leden Tweede Kamer bijgepraat

Telegraaf 11.08.2014  Leden van de Tweede Kamer worden maandagmiddag bijgepraat over de actuele stand van zaken van de repatriëringsmissie in Oost-Oekraïne. Aanleiding is het tijdelijk stopzetten van de zoektocht naar menselijke resten en bezittingen van slachtoffers van de crash van vlucht MH17.

Gerelateerde artikelen;

08-08: Controle spyware MH17 experts

08-08: MH17 overleg met Australië

08-08: Operatie geoliede machine

08-08: Identificatie 23 slachtoffers

07-08: Vliegtuig met MH17 spullen in NL

Veiligheidstop praat Kamer bij over missie MH17

Trouw 11.08.2014 Leden van de Tweede Kamer worden vanmiddag bijgepraat over de actuele stand van zaken van de repatriëringsmissie in Oost-Oekraïne. Aanleiding is het tijdelijk stopzetten van de zoektocht naar menselijke resten en bezittingen van slachtoffers van de crash van vlucht MH17.

Het kabinet besloot daar vorige week toe, omdat het te onveilig is in het rampgebied door de aanhoudende strijd tussen het regeringsleger en separatisten.

Verwant nieuws;

Bliksembezoek Australische premier Abbott aan Den Haag om MH17

RTVWEST 11.08.2014 DEN HAAG – De Australische premier Tony Abbott brengt maandag een bliksembezoek aan Den Haag. Aanleiding is de vliegramp in Oost-Oekraïne. De Australiër zal op het Catshuis in Den Haag het condoleanceregister tekenen. Lees verder

» Lees al het nieuws over de vliegramp met vlucht MH17 van Malaysia Airlines in Oekraïne in ons nieuwsdossier.

Gerelateerde artikelen;

Bliksembezoek Abbott aan Nederland om ramp MH17

Trouw 11.08.2014 De Australische premier Tony Abbott brengt een bliksembezoek aan Nederland. Aanleiding is de vliegramp in Oost-Oekraïne. Aan boord van de neergeschoten vlucht MH17 zaten ook 38 inwoners van Australiërs.

Abbott zal een ontmoeting hebben met onder anderen Mark Rutte en de commandant der strijdkrachten Tom Middendorp om de actuele stand van zaken door te nemen.

Verwant nieuws;

Bliksembezoek Tony Abbott aan Nederland om vliegramp 

NU 11.08.2014 De Australische premier Tony Abbott brengt maandag een bliksembezoek aan Nederland. Aanleiding is de vliegramp in Oost-Oekraïne. Aan boord van de neergeschoten vlucht MH17 zaten ook 38 inwoners van Australië.

Abbott zal een ontmoeting hebben met onder anderen premier Mark Rutte en de commandant der strijdkrachten Tom Middendorp om de actuele stand van zaken door te nemen.

De fracties krijgen een toelichting van Middendorp, nationaal coördinator Terrrorismebestrijding en Veiligheid Dick Schoof, korpschef Gerard Bouman van de Nationale Politie en directeur-generaal politieke zaken van het ministerie van Buitenlandse Zaken Wim Geerts.

Dossier vliegramp | Dit weten we over de vliegramp | Chronologie vliegramp

Het conflict in Oost-Oekraïne

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over Vliegramp Oekraïne

Rebellen: alle spullen en stoffelijke resten MH17 overgedragen

VK 11.08.2014 De pro-Russische rebellen hebben alle stoffelijke resten en persoonlijke bezittingen van rampvlucht MH17 geborgen en overgedragen aan de Oekraïense autoriteiten. Dat meldde de ‘vicepremier’ van de eenzijdig uitgeroepen Volksrepubliek Donetsk vandaag aan persbureau Interfax.

‘Alle resten overgedragen’

Telegraaf 11.08.2014  De pro-Russische rebellen hebben alle stoffelijke resten en persoonlijke bezittingen van rampvlucht MH17 geborgen en overgedragen aan de Oekraïense autoriteiten. Dat meldde de ‘vicepremier’ van de eenzijdig uitgeroepen Volksrepubliek Donetsk maandag aan persbureau Interfax. Op de rampplek ligt volgens hem niets meer.

‘Rebellen hebben alle resten MH17 overgedragen aan Oekraïne’

NU 11.08.2014 De pro-Russische rebellen hebben alle stoffelijke resten en persoonlijke bezittingen van rampvlucht MH17 geborgen en overgedragen aan de Oekraïense autoriteiten.

Dat meldt ‘vicepremier’ Andrej Poergin van de eenzijdig uitgeroepen Volksrepubliek Donetsk maandag aan persbureauInterfax. Op de rampplek ligt volgens hem niets meer.

”We hebben de resten van alle slachtoffers gevonden. Ook de lichamen van de mensen die lange tijd onder wrakstukken hebben gelegen”, aldus Poergin. ”Deze hebben we overgedragen aan Oekraïne.”

De Nederlandse overheid heeft een kaart vrijgegeven van het gebied dat inmiddels doorzicht is door de internationale experts (bekijk kaart).

De Australische premier Tony Abbot brengt maandag eenbliksembezoek aan Nederland, om onder meer de repatriëringsmissie te bespreken. Bij de ramp op 17 juli kwamen alle 298 inzittenden om het leven, waaronder 196 Nederlanders en 38 inwoners van Australië.

Dossier vliegramp | Dit weten we over de vliegramp | Chronologie vliegramp

Het conflict in Oost-Oekraïne

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over Vliegramp Oekraïne

OOK ONDERZOEKSRAAD VERTROKKEN UIT OEKRAÏNE

Trouw 11.08.2014 De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) is vertrokken uit Oekraïne. De Nederlandse raad zet zijn onderzoek de oorzaak van de vliegramp van MH17 voort in Den Haag.

Leden van de repatriëringsmissie die in het oosten van Oekraïne actief waren op de rampplek van vlucht MH17 voorafgaand aan hun vertrek naar Nederland.

Het is de OVV de afgelopen weken niet gelukt om onderzoek te doen op de rampplek zelf. ‘Er stonden teams in Soledar en Charkov standby, maar de situatie bleek te gevaarlijk’, zegt een woordvoerder.

MEER OVER

Russische troepenopbouw reden om met onderzoek MH17 te stoppen

Trouw 11.08.2014 De Russische troepenopbouw aan de grens met Oekraïne was voor het kabinet mede reden om de repatriëringsmissie op de rampplek van de MH17 vorige week af te breken. Dat bleek vandaag uit de woorden van topdiplomaat Wim Geerts en de commandant der strijdkrachten generaal Tom Middendorp in een briefing in de Tweede Kamer.

Verwant nieuws;

‘Missie vlucht MH17 gestopt wegens troepenopbouw Russen’

NRC 11.08.2014  De troepenopbouw van het Russische leger bij de grens met Oekraïne is een van de redenen geweest om de repatriëringsmissie in het oosten van Oekraïne af te breken. Dat heeft commandant der strijdkrachten Tom Middendorp vandaag gezegd tijdens een briefing in de Tweede Kamer.

De missie moest dit weekend worden afgebroken omdat de veiligheid van de groep forensisch experts in het gebied in het gedrang kwam. Naar nu blijkt lag dit niet alleen aan de gevechten tussen separatisten en het Oekraïense leger, maar was de beslissing ook ingegeven door de troepenopbouw van Rusland bij de grens.

Uit eerdere berichten bleek dat Rusland 20.000 soldaten bij de grens heeft samengetrokken. Volgens Van Middendorp is er sprake van openlijke ondersteuning door Russische troepen aan de separatisten en zijn er volgens berichten beschietingen van de andere kant van de grens uitgevoerd op Oekraïens grondgebied.

Volgens Bouman verloopt de identificatie van de slachtoffers snel: de verwachting is dat voor 20 augustus de DNA-profielen van alle teruggekeerde stoffelijke resten bekend zijn. Tot nu toe zijn er al 65 slachtoffers geïdentificeerd.

Voor de Nederlanders in het gebied gearriveerd waren, had een groep van 800 Oekraïners al veel bergingswerk verricht, zoals zaterdag bleek. Daardoor vonden de Nederlandse onderzoekers nog maar weinig stoffelijke resten en bezittingen. De berging was niet volgens de ‘Nederlandse standaard’, maar wel systematisch, aldus Bouman. LEES VERDER

Lees meer;

7 AUG Niet zinvol, want te gevaarlijk. 4 vragen over stopgezette missie Oekraïne

7 AUG mh17 Onderzoek op rampplek te gevaarlijk; Nederland stopt missie

7 AUG  De laatste resten laat de missie achter – het is er te gevaarlijk

6 AUG Nederlandse missie in Oekraïne afgebroken, te gevaarlijk ›

29 JUL Wachten, wachten, wachten

‘MH17 was een vergissing’Video

Telegraaf 10.08.2014 De pro-Russische rebellen die Malaysia Airlines vlucht MH17 hebben neergehaald, wilden eigenlijk een Russisch Aeroflot toestel neerschieten. Rusland zou dan een excuus hebben gehad om Oekraïne binnen te vallen.

Tenminste, dat beweert het hoofd van de Oekraïense geheime dienst, Valentyn Nalyvaitsjenko, in de Britse krant The Daily Mail. ,,Deze cynische terreurdaad was bedoeld om de Russische Federatie een excuus te geven voor een militaire invasie”, aldus Nalyvaitsjenko.

Het zou gaan om Aeroflot vlucht AFL2074, op weg van Moskou naar Larnaka op Cyprus. Aan boord waren vooral vakantiegangers. Vlucht AFL2074 vloog in de buurt van vlucht MH17, toen de Boeing van Malaysia Airlines werd neergeschoten. De dood van honderden Russische toeristen zou Rusland een goed excuus hebben gegeven voor een invasie van Oekraïne.

Klik hier voor het artikel in de DailyMail

MH17 rebels meant to down Aeroflot plane… to justify…

Gerelateerde artikelen;

08-08: Oekraïense militairen gepakt

08-08: Onderzoekers MH17 terug in NL

07-08: Oekraïne zegt wapenstilstand op

04-08: ‘Moeilijke omstandigheden’

22-07: Neerschieten MH17 ‘ongeluk’

Rutte spreekt Australische collega Abbott over MH17

Premier Australië prijst Nederland om aanpak vliegramp

NU 09.08.2014 Nederland doet ”geweldig werk” bij de aanpak van de vliegramp in Oekraïne. Dat heeft de Australische premier Tony Abbott zaterdag gezegd, vlak voor zijn vertrek naar Nederland.

Premier Australië prijst Nederland om aanpak vliegrampFoto:  AFP

Abbott heeft maandag in Den Haag een ontmoeting met premier Mark Rutte.

Bij de vliegramp kwamen 298 mensen om het leven. Onder de doden zijn 196 Nederlanders en 38 inwoners van Australië. Het rampvliegtuig van Malaysia Airlines werd neergehaald boven Oost-Oekraïne. Abbott noemt dat ”een absolute schande” en een ”schandelijke misdaad”.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over Vliegramp Oekraïne

PREMIER AUSTRALIË: NEDERLAND DOET HET PRIMA

Trouw 09.08.2014 Nederland doet ‘geweldig werk’ bij de aanpak van de vliegramp in Oekraïne. Dat heeft de Australische premier Tony Abbott vandaag gezegd vlak voor zijn vertrek naar Nederland. Abbott heeft maandag in Den Haag een ontmoeting met premier Mark Rutte.

Bij de vliegramp kwamen 298 mensen om het leven. Onder de doden zijn 196 Nederlanders en 38 inwoners van Australië. Het rampvliegtuig van Malaysia Airlines werd neergehaald boven Oost-Oekraïne. Abbott noemt dat ‘een absolute schande’ en een ‘schandelijke misdaad’.

Meer over;

Australische premier Abbott vol lof over Nederland na MH17

Elsevier 09.08.2014 De Australische premier Tony Abbott is lovend over de manier waarop de Nederlandse regering het onderzoek leidt naar de fatale vlucht MH17. Nederland pakt het onderzoek voortreffelijk aan.

Abbott zei dat op een persconferentie in Canberra, meldt de NOS zaterdag. Hij had niets dan lovende woorden voor het werk van de onderzoekers in Oekraïne en in Hilversum bij de identificatie van de slachtoffers.

Volgens Elsevier;

René van Rijckevorsel: Goed dat premier Mark Rutte wél zijn kalmte behield in crisis rond MH17

Volgens Abbott heeft Nederland de afgelopen weken leiderschap getoond en de premier wil Rutte daarvoor bedanken. Het is de eerste keer dat Abbott Nederland bezoekt als premier. Behalve met Rutte, zal Abbott ook praten met de leiders van het identificatieproces.

Verder ontmoet Abbott Australische militairen en politieagenten die op de rampplek hebben gewerkt. Zij keren zaterdag terug naar Nederland en zullen vanaf hier doorvliegen naar Australië.

Bezoekers

In Australië was donderdag een dag van nationale rouw voor de slachtoffers. Zeker 1.800 Australiërs bezochten een speciale herdenkingsdienst in de St Patrick’s kathedraal in Melbourne. Abbott was een van de bezoekers.

Inmiddels 65 slachtoffers vliegramp geïdentificeerd 

NU 09.08.2014 65 slachtoffers van de vliegramp in Oekraïne zijn inmiddels geïdentificeerd. Dat heeft het ministerie van Veiligheid en Justitie zaterdag laten weten. Een dag eerder was nog sprake van 23 mensen van wie de identiteit was vastgesteld.

Bij de 42 nieuwe identificaties gaat het om 21 Nederlanders en 21 mensen uit andere landen. Om welke landen het gaat, maakt het ministerie niet bekend, op verzoek van de ambassades van de landen waar de slachtoffers vandaan komen. ”Uit sommige landen komen zo weinig mensen, dat het makkelijk te herleiden is om wie het gaat”, licht een woordvoerder van het ministerie toe.

RTL Nieuws zegt dat op veel plekken waar wrakstukken liggen nog niet is gezocht door de repatriëringsmissie die inmiddels is teruggekeerd uit Oekraïne. Dat concluderen ze op basis van satellietbeelden van de rampplek en analyses van experts. Een kleine groep experts blijft achter in Kiev en Charkov.

Dossier vliegramp | Dit weten we over de vliegramp | Chronologie vliegramp

Het conflict in Oost-Oekraïne

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over Vliegramp Oekraïne

INMIDDELS 65 SLACHTOFFERS VLIEGRAMP GEÏDENTIFICEERD

Trouw 09.08.2014 Inmiddels zijn 65 slachtoffers van de vliegramp met vlucht MH17 in Oekraïne geïdentificeerd. Dat heeft het ministerie van Veiligheid en Justitie laten weten.

Een dag eerder was nog sprake van 23 mensen van wie de identiteit was vastgesteld. Dat er in korte tijd zo veel stoffelijke overschotten een naam hebben gekregen, komt mede doordat de resultaten van het DNA-onderzoek nu binnenkomen.

DOSSIER Vliegtuigcrash Oekraïne  Lees het volledige dossier »

Meer over;

Forensisch team heeft 65 slachtoffers vliegramp geïdentificeerd

Elsevier 09.08.2014 Het identificatieteam in Hilversum heeft inmiddels 65 slachtoffers van rampvlucht MH17 geïdentificeerd. Bij de 42 nieuwe identificaties gaat het om 21 Nederlanders en 21 inzittenden uit andere landen.

Vrijdag maakte het ministerie van Veiligheid en Justitie nog bekend dat 23 slachtoffers waren geïdentificeerd. Nu komen daar 42 bij, doordat resultaten van het DNA-onderzoek nu binnenkomen.

Lees ook;

Hoe verloopt een grootschalig DNA-identificatieonderzoek?

De onderzoekers hebben in totaal 39 Nederlandse slachtoffersgeïdentificeerd. Bij de fatale vlucht kwamen 298 inzittenden om het leven, onder wie 196 Nederlanders.

65 slachtoffers van vlucht MH17 zijn geïdentificeerd

NRC 09.08.2014 Er zijn 42 slachtoffers van vlucht MH17 geïdentificeerd. Daarvan hebben er 21 de Nederlandse nationaliteit. Inclusief de eerder geïdentificeerde slachtoffers is nu de identiteit bekend van 65 personen.

De nabestaanden van de geïdentificeerde slachtoffers zijn volgens het ministerie van Veiligheid en Justitie reeds geïnformeerd. In totaal is nu de identiteit van 39 Nederlanders bekend.

Gisteren maakte het ministerie bekend dat er reeds 23 personen waren geïdentificeerd. De experts in de Korporaal van Oudheusdenkazerne, waar het onderzoek wordt uitgevoerd, meldden gisteren dat op dit moment 176 van de 298 slachtoffers kunnen worden geïdentificeerd. LEES VERDER

Lees meer;

9 AUG Tweehonderd onderzoekers MH17 keren vandaag terug ›

8 AUG Experts: er kunnen op dit moment 176 slachtoffers MH17 worden geïdentificeerd ›

8 AUG Voor identificatie al overlijdensakte voor slachtoffers van vlucht MH17 ›

4 AUG Weer stoffelijke resten aangekomen in Eindhoven ›

6 AUG Nederlands onderzoeksteam Oekraïne flyert om hulp te vragen ›

 

 

 

De politie heeft een factsheet gepubliceerd met een aantal bevindingen van het repatriëringsteam. Daarnaast is ook een kaart vrijgegeven van het onderzochte gebiedsatellietanalyse

3,5 VAN DE 60 VIERKANTE KILOMETER DOORZOCHT

Trouw 09.08.2014 In de zes dagen dat experts gezocht hebben op de rampplek van MH17, is 3,5 vierkante kilometer uitgekamd. Eerder had de lokale bevolking al een gebied van 60 vierkante kilometer doorzocht. Buiten de doorzochte gebieden zijn op enkele plekken nog brokstukken neergekomen. In die buurt is nog niet gezocht. De politie heeft vandaag een kaart van het doorzochte gebied vrijgegeven.

Toegang geweigerd
De experts is op meerdere plekken in het gebied van de crash de toegang geweigerd, meldde de politie ook. Andere plekken waren te gevaarlijk om uit te kammen vanwege de gevechten in de omgeving. Ook waren sommige gebieden platgebrand.

DOSSIER  Vliegtuigcrash Oekraïne Lees het volledige dossier »

Verwant nieuws; Rampvlucht MH17

Meer over;

 

Grootste deel rampplek MH17 nog niet door Nederlanders onderzocht

NRC 09.08.2014 De forensisch experts op de rampplek van vlucht MH17 hebben in totaal twintig uren aan onderzoek kunnen verrichten. Daarbij is 3,5 van 60 vierkante kilometer onderzocht. De berging van stoffelijke resten van de slachtoffers door lokale inwoners is daarnaast zorgvuldiger gebeurd dan voorheen werd aangenomen.

Dat meldt de politie, naar aanleiding van berichtgeving bij RTL Nieuws. Een door RTL uitgevoerde satellietanalyse laat zien dat een klein deel van het gebied is onderzocht door de Nederlandse experts.

SOMMIGE PLEKKEN WAREN TE VEILIG

De politie heeft daarom een factsheet gepubliceerd met een aantal bevindingen van het repatriëringsteam. Daarnaast is ook een kaart vrijgegeven van het onderzochte gebiedsatellietanalyse

Een groep van tweehonderd experts keerde vandaag terug naar Nederland omdat de onderzoeksmissie moest worden afgebroken wegens de veiligheidssituatie in het gebied. Gisteren keerden al 140 experts terug. Een klein team blijft nog in Charkov en Kiev om bezittingen die de komende dagen worden teruggegeven, in ontvangst te nemen. LEES VERDER

Lees meer;

4 AUG Experts kunnen aan het werk – stoffelijke resten arriveren vanmiddag ›

7 AUG Niet zinvol, want te gevaarlijk. 4 vragen over stopgezette missie Oekraïne ›

2013 Commissaris nucleaire top weg na advies van AIVD ›

6 AUG Nederlandse missie in Oekraïne afgebroken, te gevaarlijk ›

3 AUG Onderzoekers op weg naar rampplek – menselijke resten aangekomen in Charkov ›

Eerste fase zoektocht klaar

Telegraaf 09.08.2014  Zaterdag komen de voorlopig laatste politiemensen en marechaussees uit Oekraïne terug naar Nederland. Ongeveer 200 Nederlanders, inclusief missieleider Pieter-Jaap Aalbersberg en kolonel Kees Kuijs van de marechaussee landen in de loop van de middag en avond op vliegbasis Eindhoven. Een overzicht van de gebeurtenissen na de vliegtuigramp van 17 juli.

EERSTE TWEE VLUCHTEN MET MISSIELEDEN GELAND

Trouw 09.08.2014 De eerste drie vluchten met terugkerende missieleden uit Oekraïne zijn vandaag geland op vliegveld Eindhoven. Dat heeft Defensie gemeld. Het eerste toestel kwam rond 13 uur aan, het tweede rond 14.15 uur en het derde even na zessen.

De eerste groep van 135 politiemensen en militairen die afgelopen dagen actief waren in het rampgebied in het oosten van Oekraine na aankomst op vliegbasis Eindhoven. De laatste vlucht, waarschijnlijk met Aalbersberg aan boord, wordt verwacht rond 23.15 uur.

DOSSIER  Vliegtuigcrash Oekraïne  Lees het volledige dossier »

Meer over;

Tweehonderd onderzoekers MH17 keren vandaag terug

NRC 09.08.2014  Op een kleine groep achterblijvers na keren vandaag alle overige onderzoekers terug die werkzaam zijn geweest in het gebied waar vlucht MH17 neerstortte.

Het gaat om tweehonderd Nederlanders die verspreid over vier vluchten landen op vliegbasis Eindhoven, zegt een woordvoerder van het ministerie van Defensie.

Aan boord van de vliegtuigen zijn ook Australische en Maleisische onderzoekers. Zij reizen vanuit Nederland verder naar hun eigen land. De laatste vlucht wordt rond 21.00 uur verwacht. LEES VERDER

Lees meer;

4 AUG Experts kunnen aan het werk – stoffelijke resten arriveren vanmiddag ›

2 AUG Gevechten rond rampplek MH17 – onderzoek voor vandaag afgerond ›

21 JUL Teruglezen liveblog: Trein lichamen onderweg naar Charkov, VN stemt voor internationaal onderzoek ›

23 JUL Wagens met eerste slachtoffers MH17 aangekomen in Hilversum ›

22 JUL Aankomst eerste lichamen valt morgen samen met dag van nationale rouw ›

Aalbersberg en missieleden vandaag terug

Trouw 09.08.2014 De eerste drie vluchten met terugkerende missieleden uit Oekraïne zijn vandaag geland op vliegveld Eindhoven. Dat heeft Defensie gemeld. Het eerste toestel kwam rond 13 uur aan, het tweede rond 14.15 uur en het derde even na zessen. De eerste groep van 135 politiemensen en militairen die afgelopen dagen actief waren in het rampgebied in het oosten van Oekraine na aankomst op vliegbasis Eindhoven. De laatste vlucht, waarschijnlijk met Aalbersberg aan boord, wordt verwacht rond 23.15 uur.

OEKRAÏNE

Voorlopig laatste groep onderzoekers MH17 keert terug

Elsevier 09.08.2014 Er vliegen zaterdag opnieuw politiemedewerkers en marechaussees uit Oekraïne terug naar Nederland. Het gaat om ongeveer tweehonderd Nederlanders die terugkeren met vier vluchten van Charkov naar Eindhoven.

Het is voorlopig de laatste keer dat Nederlanders van de repatriëringsmissie terugkeren uit Oekraïne. In Kiev en Charkov blijft nog een klein team achter.

De groep die in Kiev en Charkov achterblijft, moet ervoor zorgen dat de spullen die de lokale bevolking vindt in het rampgebied alsnog naar Nederland komen. Het team moet ook regelen dat er snel kan worden opgeschaald als de missie kan worden hervat.

Ontmoeting

Het besluit om de missie te beëindigen kwam woensdag. Premier Mark Rutte (VVD) maakte toen bekend dat de zoektocht naar menselijke resten en persoonlijke bezittingen van slachtoffers werd gestaakt, omdat in het rampgebied nog steeds zwaar wordt gevochten tussen het Oekraïense leger en separatisten.

zie ook;

24 jul Weer lijkkisten op weg naar Nederland

23 jul Woensdag 40 kisten naar Nederland

24 jul Ook 2e toestel met lijkkisten naar Nederland

Voorlopig laatste missieleden zaterdag terug

NU 09.08.2014 De eerste twee vluchten met terugkerende missieleden uit Oekraïne zijn zaterdagmiddag geland op vliegveld Eindhoven.

Daarmee komen voorlopig de laatste mensen terug. Onder hen zijn ook missieleider Pieter-Jaap Aalbersberg en kolonel Kees Kuijs van de marechaussee. Dat heeft een woordvoerster van het ministerie van Defensie gezegd.

Ook Maleisiërs en Australiërs vliegen mee met de Nederlanders en reizen de komende dagen door naar hun eigen land. Voor de terugkeer worden het Nederlandse C130 Hercules-vliegtuig en de Australische C17 ingezet.

Dossier vliegramp | Dit weten we over de vliegramp | Chronologie vliegramp

Het conflict in Oost-Oekraïne

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over MH17 Vliegramp Oekraïne

Leden missie zaterdag terug

Telegraaf 09.08.2014 Opnieuw vliegen zaterdag politiemensen en marechaussees uit Oekraïne terug naar Nederland. Het gaat om ongeveer 200 Nederlanders die met vier vluchten terugkeren van Charkov naar Eindhoven. Daarmee komen voorlopig de laatste mensen terug. Onder hen zijn ook missieleider Pieter-Jaap Aalbersberg en kolonel Kees Kuijs van de marechaussee. Dat heeft een woordvoerster van het ministerie van Defensie gezegd.

Strafrechtelijk onderzoek MH17 in volle gang

RTVWEST 08.08.2014 DEN HAAG – Het strafrechtelijk onderzoek naar de ramp met vlucht MH17 is, ondanks het afbreken van de missie in Oekraïne, nog in volle gang. Dat heeft het Openbaar Ministerie (OM) vrijdag laten weten. Een woordvoerder kon over de precieze voortgang nog niets zeggen.

Overleg in Den Haag

Elf landen spraken vorige week maandag in Den Haag over het strafrechtelijke onderzoek naar de ramp met Malaysia Airlines vlucht 17. Het ging om de tien landen die passagiers aan boord hadden, waaronder Nederland en Australië, en Oekraïne, waar het vliegtuig neerstortte. De bijeenkomst moest leiden tot ‘een zo intensief mogelijke samenwerking’ tussen de betrokken landen.

» Lees al het nieuws over de vliegramp met vlucht MH17 van Malaysia Airlines in Oekraïne in ons nieuwsdossier.  Lees verder

Gerelateerde artikelen;

MH17

Overlijdensakte voor slachtoffers MH17 al voor identificatie

Elsevier 08.08.2014 Het Openbaar Ministerie (OM) gaat de overlijdensakte regelen voor alle slachtoffers van de fatale vlucht MH17. Het is de eerste keer dat er zo’n collectieve aanvraag wordt ingediend. Dit gebeurt namens en met instemming van de nabestaanden. De procedure geldt zowel voor de Nederlandse als buitenlandse inzittenden.

Vervelend

Normaal gesproken is identificatie nodig om het overlijden vast te stellen. Nabestaanden hebben de overlijdensakte nodig om financiële zaken te regelen, zoals het opzeggen van de huur of het beëindigen van abonnementen.

Na de vliegramp in Tripoli moesten nabestaanden zelf de overlijdensakte regelen, schrijft het AD. ‘Dat was voor sommigen een heel vervelend, lang proces. Wij wilden dat de nabestaanden nu besparen,’ zegt Simon van Rijnsdijk van de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken.

Rechter

Het OM moet de collectieve aanvraag voor de overlijdensakten indienen bij de rechtbank in Den Haag. Een ambtenaar in Den Haag zal na de uitspraak van de rechter een verklaring opstellen voor alle slachtoffers.

Voor de niet-Nederlandse inzittenden zal de gemeente Haarlemmermeer een laissez-passer opstellen. Dat is een bewijs dat noodzakelijk is om stoffelijk overschot naar het buitenland te vervoeren.

zie ook;

25 jul Nederlandse politie roept wereld op beelden MH17 te delen

7 aug Hoe verloopt een grootschalig DNA-identificatieonderzoek?

Overlijdensaktes alle slachtoffers MH17 in één keer geregeld

Trouw 08.08.2014 Voor alle slachtoffers van de vliegtuigcrash in Oekraïne wordt in één keer een overlijdensakte geregeld. Het Openbaar Ministerie (OM) gaat de verklaring van overlijden centraal aanvragen bij de rechtbank in Den Haag. Zo’n collectieve aanvraag is nooit eerder ingediend.

De Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken (NVVB) heeft dat vandaag bekendgemaakt. Met de beschikking van de rechtbank kan een ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Den Haag voor elk slachtoffer een overlijdensakte opmaken. Dat kan in dit geval ook zonder lijkschouw en dat is bij een onnatuurlijke dood uitzonderlijk.

Verwant nieuws

Voor identificatie al overlijdensakte voor slachtoffers van vlucht MH17›

NRC 08.08.2014 Het Openbaar Ministerie heeft bij de rechtbank in Den Haag een collectieve aanvraag ingediend voor een overlijdensakte voor alle slachtoffers van de ramp met vlucht MH17, ook al is nog niet iedereen geïdentificeerd.

Volgens het Algemeen Dagblad is dit nog niet eerder gebeurd. Onder normale omstandigheden is identificatie noodzakelijk om te bepalen of iemand is overleden om een dergelijke akte te krijgen. Dat wordt echter lastig bij een onnatuurlijke dood.

Lees meer;

23 JUL Wagens met eerste slachtoffers MH17 aangekomen in Hilversum ›

22 JUL Aankomst eerste lichamen valt morgen samen met dag van nationale rouw ›

21 JUL Teruglezen liveblog: Trein lichamen onderweg naar Charkov, VN stemt voor internationaal onderzoek ›

20 JUL Onduidelijkheid over bestemming lichamen, eerste NLse team morgen naarrampplek ›

27 JUL Nederlandse forensische experts toch niet naar rampplek ›

‘176 complete lichamen teruggevonden na de vliegramp’

RTVWEST 08.08.2014 Er zijn 176 min of meer complete lichamen teruggevonden na de vliegramp in Oost-Oekraïne. Daarnaast zijn er 527 lichaamsdelen bij de Korporaal van Oudheusdenkazerne in Hilversum aangekomen. Dat heeft Arie de Bruijn, coördinator van de forensische specialisten die in Hilversum aan het werk zijn, vrijdag gezegd.Lees verder

Gerelateerde artikelen;

Experts: er kunnen op dit moment 176 slachtoffers MH17 worden geïdentificeerd

NRC 08.08.2014 Deze week zijn er 21 slachtoffers geïdentificeerd van de ramp met vlucht MH17. De experts denken op dit moment in totaal 176 slachtoffers te kunnen identificeren. Ook is bekend geworden dat nabestaanden een voorschot van 37.300 euro krijgen van Malaysia Airlines.

VOORSCHOT VOOR NABESTAANDEN

Het Algemeen Dagblad meldt daarnaast dat er naast het aanvullend voorschot van 37.300 euro voor de nabestaanden, ook voorzien is in een voorschot van 3.700 euro. In de meeste gevallen zou dit bedrag volgens de vliegmaatschappij al overgemaakt zijn.  LEES VERDER

Lees meer;

23 JUL Wagens met eerste slachtoffers MH17 aangekomen in Hilversum ›

19 JUL 193 Nederlandse slachtoffers, namen passagiers vrijgegeven ›

21 JUL Teruglezen liveblog: Trein lichamen onderweg naar Charkov, VN stemt voor internationaal onderzoek ›

19 JUL Malaysia Airlines geeft passagierslijst MH17 vrij ›

20 JUL Onduidelijkheid over bestemming lichamen, eerste NLse team morgen naarrampplek ›

De Bruijn: ‘Aantal complete lichamen geteld’

Trouw 08.08.2014 Er zijn 176 min of meer complete lichamen teruggevonden na de vliegramp in Oost-Oekraïne. Daarnaast zijn er 527 lichaamsdelen bij de Korporaal van Oudheusdenkazerne in Hilversum aangekomen. Dat heeft Arie de Bruijn, coördinator van de forensische specialisten die in Hilversum aan het werk zijn, vandaag gezegd.

Er zijn tot nu toe 228 kisten met menselijke resten bij de kazerne aangekomen. De identificatie van de stoffelijke overschotten loopt wat vertraging op, omdat in Oekraïne veel met formaline is gewerkt. Formaline scheidt giftige dampen af en dus moeten alle kisten met beschermende kleding aan worden geopend.

VERWANT NIEUWS;

MEER OVER;

23  slachtoffers vliegramp MH17 geïdentificeerd

Trouw 08.08.2014 Er zijn inmiddels 23 slachtoffers van de vliegramp in het oosten van Oekraïne geïdentificeerd, meldt het ministerie van Veiligheid en Justitie. Eerder deze week kregen al 21 slachtoffers van de ramp met vlucht MH17 hun naam terug.

Van de 21 nieuwe identificaties gaat het om zestien personen met de Nederlandse nationaliteit, waarvan een met een dubbele nationaliteit (Britse). De overige slachtoffers komen uit Maleisië (2), Duitsland (1), Canada (1) en Groot-Brittannië (1). De nabestaanden zijn hierover geïnformeerd. In overleg met nabestaanden wordt indien gewenst ook de burgemeester van de woonplaats van het slachtoffer geïnformeerd.

DOSSIER  Vliegtuigcrash Oekraïne  Lees het volledige dossier »

VERWANT NIEUWS;

MEER OVER:

Deze week 21 slachtoffers vliegramp geïdentificeerd 

NU 08.08.2014 Deze week zijn 21 slachtoffers van de ramp met vlucht MH17 geïdentificeerd. Zestien geïdentificeerde slachtoffers komen uit Nederland. Eén van die zestien heeft een dubbele nationaliteit (Brits).  Dat heeft het ministerie van Veiligheid en Justitie vrijdag bekendgemaakt. In totaal zijn er nu 23 slachtoffers geïdentificeerd.

Ook zijn twee mensen uit Maleisië geïdentificeerd, evenals één persoon uit Duitsland, één uit Canada en één uit Groot-Brittanië.

Dossier vliegramp | Dit weten we over de vliegramp | Chronologie vliegramp

Het conflict in Oost-Oekraïne

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over Vliegramp Oekraïne

Leden missie Oekraïne terug in Nederland 

NU 08.08.2014 Het personeel van de Nederlandse repatriëringsmissie in het oosten van Oekraïne is vrijdag rond 15.00 uur teruggekeerd in Nederland.

Even na tien uur vertrok vanaf Charkov een C-130 Hercules, met aan boord 43 mensen: 28 Nederlanders, 10 Australiërs en 5 Maleisiërs.

Later op de ochtend vertrok vanaf die luchthaven een Australische C-17 Globemaster naar ons land met aan boord 99 leden (54 Nederlanders, 30 Australiërs, 15 Maleisiërs) en vijf speurhonden van de repatriëringsmissie.

Bekijk hier alle laatste updates over de MH17-ramp

Dit weten we over de vliegramp | Chronologie vliegramp

Het conflict in Oost-Oekraïne

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over Vliegramp Oekraine

Hoofd repatriëringsmissie hoopt voor de winter klaar te zijn

Trouw 07.08.2014 Zodra het weer kan, wil Pieter-Jaap Aalbersberg het werk voortzetten in het rampgebied in Oost-Oekraïne waar vlucht MH17 3 weken geleden neerstortte. Over een termijn waarop hij denkt dat dat gaat gebeuren, kan hij niets zeggen. ‘Wij zijn klaar om op de kortst mogelijke termijn terug op de rampplek te zijn als het zoeken veilig kan verlopen. Ik hoop dat dat nog voor de winter is. Dan is het een hele andere situatie, het is dan -25 graden in Oost-Oekraïne. Dat maakt het zoeken een stuk moeilijker. We willen voor die tijd klaar zijn.’

Morgen keren eerste 135 experts terug in Nederland

Trouw 07.08.2014 Een eerste groep van 135 politiemensen en militairen die afgelopen dagen actief waren in het rampgebied in het oosten van Oekraïne, keert morgenmiddag terug in Nederland. De Nederlandse, Australische en Maleisische forensisch experts en marechaussees zullen rond 15.00 uur landen op vliegbasis Eindhoven, zei een woordvoerster van Defensie.

Twee vliegtuigen, een Nederlandse C-130 Hercules en een Australische C-17 Globemaster, brengen de leden van de repatriëringsmissie over. Ze worden in Nederland welkom geheten door de Commandant der Strijdkrachten generaal Tom Middendorp, korpschef Gerard Bouman van de Nationale Politie en Steve Lancaster van de Australische politie.

Verwant nieuws

‘Voor de winter klaar’

Telegraaf 07.08.2014 Zodra het weer kan, wil Pieter-Jaap Aalbersberg het werk voortzetten in het rampgebied in Oost-Oekraïne waar vlucht MH17 3 weken geleden neerstortte. Over een termijn waarop hij denkt dat dat gaat gebeuren, kan hij niets zeggen. „Wij zijn klaar om op de kortst mogelijke termijn terug op de rampplek te zijn als het zoeken veilig kan verlopen. Ik hoop dat dat nog voor de winter is. Dan is het een hele andere situatie, het is dan -25 graden in Oost-Oekraïne. Dat maakt het zoeken een stuk moeilijker. We willen voor die tijd klaar zijn.”

Gerelateerde artikelen;

07-08: ‘Niet alles is vanzelfsprekend’

07-08: Doden bij gevechten rampplek

07-08: Experts vrijdag terug

07-08: Oekraïne zegt wapenstilstand op

06-08: Alle spullen donderdag terug

06-08: ‘We kunnen werk niet doen’

Vliegtuig met bezittingen slachtoffers MH17 landt in Nederland

Trouw 07.08.2014 Op vliegbasis Eindhoven is vanavond een militair transportvliegtuig aangekomen met persoonlijke bezittingen van slachtoffers van de vliegramp in Oekraïne. Het Australische toestel, een C-17 Globemaster, kwam uit de Oekraïense stad Charkov en landde om 20.00 uur in Eindhoven.

DOSSIER Vliegtuigcrash Oekraïne  Lees het volledige dossier »

MEER OVER

Vliegtuig met spullen MH17 geland in Eindhoven

Trouw 07.08.2014 Op vliegbasis Eindhoven is donderdagavond een militair transportvliegtuig aangekomen met persoonlijke bezittingen van slachtoffers van de vliegramp in Oekraïne. Het Australische toestel, een C-17 Globemaster, kwam uit de Oekraïense stad Charkov en landde om 20.00 uur in Eindhoven.

Verwant nieuws;

Vliegtuig met spullen MH17 geland in Eindhoven

NU 07.08.2014 Een militair transportvliegtuig dat persoonlijke bezittingen van slachtoffers van de vliegramp in Oekraïne vervoert, is donderdagavond rond 20.00 uur geland op vliegbasis Eindhoven. Het Australische toestel vertrok vanuit de Oekraïense stad Charkov.

De spullen, waaronder fotoboeken, sieraden, camera’s, agenda’s, paspoorten, knuffels en koffers, worden in Eindhoven overgedragen aan de politie voor verder onderzoek.

Dossier vliegramp | Dit weten we over de vliegramp | Chronologie vliegramp

Het conflict in Oost-Oekraïne

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over Vliegramp Oekraïne

Spullen helpen bij identificatie

Telegraaf 07.08.2014  De persoonlijke bezittingen van de slachtoffers van de vliegramp in Oekraïne die donderdagavond aankomen op vliegbasis Eindhoven, worden overgedragen aan de politie.

Die bekijkt volgens een woordvoerder of de spullen gebruikt worden voor het strafrechtelijk onderzoek naar de ramp, of dat ze kunnen helpen bij de identificatie van de slachtoffers. Dat laatste gebeurt in de Korporaal van Oudheusdenkazerne in Hilversum.

MH17-dode geïdentificeerd

Telegraaf 07.08.2014  Het lichaam van de bij de ramp met vlucht MH17 omgekomen Tamara Ernst is dinsdag geïdentificeerd. De 34-jarige Zwolse is daarmee het eerste Nederlandse slachtoffer van wie de naam na identifactie bekend is gemaakt.

Diverse bronnen bevestigen de identificatie van Ernst, zo schrijft de Stentor. Eerder maakte de vader van het Britse slachtoffer Liam Sweeney (28) al openbaar dat zijn zoon is geïdentificeerd.

Vliegtuig met persoonlijke bezittingen landt vanavond in Eindhoven

Trouw 07.08.2014 Een militair transportvliegtuig vervoert donderdagavond alle persoonlijke bezittingen die tot nog toe zijn gevonden op de rampplek in Oekraïne naar Nederland. De Australische C17 landt naar verwachting om 20.00 uur op vliegbasis Eindhoven. De spullen worden daar vervolgens overgedragen aan de politie voor verder onderzoek. Dat heeft een woordvoerster van Defensie  vandaag gezegd.

Verwant nieuw: 

Vliegtuig met spullen onderweg

Telegraaf 07.08.2014  Een militair transportvliegtuig dat persoonlijke bezittingen van slachtoffers van de vliegramp in Oekraïne vervoert, is onderweg naar vliegbasis Eindhoven. Het Australische toestel, dat vanuit de Oekraïense stad Charkov vertrok, landt naar verwachting om 20.00 uur in Eindhoven.

Vliegtuig met spullen rampgebied donderdagavond terug 

Leden zoekteams komen vrijdagmiddag terug

NU 07.08.2014 Een militair transportvliegtuig vervoert donderdagavond alle persoonlijke bezittingen die tot nog toe zijn gevonden op de rampplek van vlucht MH17 in Oekraïne naar Nederland.

De Australische C17 landt naar verwachting om 20.00 uur op vliegbasis Eindhoven. De spullen van slachtoffers van de vliegramp in het oosten van Oekraïne worden daar vervolgens overgedragen aan de politie voor verder onderzoek.

Dossier vliegramp | Dit weten we over de vliegramp | Chronologie vliegramp

Het conflict in Oost-Oekraïne

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over Vliegramp Oekraïne

Experts vrijdag terug

Telegraaf 07.08.2014 De eerste militairen en politiemensen die afgelopen dagen actief waren in het rampgebied in het oosten van Oekraïne, keren vrijdagmiddag terug in Nederland. Ze zullen rond 15.00 uur landen op vliegbasis Eindhoven, zei een woordvoerster van Defensie.

Gerelateerde artikelen;

07-08: Oekraïne zegt wapenstilstand op

07-08: Spullen MH17 vanavond terug

Spullen MH17 vanavond terug

Telegraaf  07.08.2014 Een militair transportvliegtuig vervoert donderdagavond alle persoonlijke bezittingen die tot nog toe zijn gevonden op de rampplek in Oekraïne naar Nederland. De Australische C17 landt naar verwachting om 20.00 uur op vliegbasis Eindhoven. De spullen worden daar vervolgens overgedragen aan de politie voor verder onderzoek.

Gerelateerde artikelen;

07-08: Kamer maandag bijgepraat 

07-08: Spullen helpen bij identificatie

07-08: Experts vrijdag terug

07-08: Oekraïne zegt wapenstilstand op

Rutte: Nederlandse missie rampplek afgebroken

Situatie ter plekke ’te gevaarlijk’

VK 06.08.2014 Nederland breekt de missie op de plek waar vlucht MH17 is neergestort af. Het is te gevaarlijk om verder te werken. Dat heeft premier Rutte zojuist bekendgemaakt.

  • © epa.
    Premier Rutte
  • © belga.
    Een deel van de rampplek.

Volgens Rutte is het gezien de situatie in Oekraïne ‘te gevaarlijk’ om de missie voort te zetten. ‘We willen onze mensen niet aan onnodige risico’s blootstellen.’ In het rampgebied wordt nog steeds gevochten door het Oekraïense leger en separatisten. De nabestaanden van de slachtoffers van de vliegtuigcrash zijn volgens Rutte geïnformeerd over het besluit.

VERWANT NIEUWS;

Premier Rutte: zoektocht in Oekraïne tijdelijk afgebroken

RTVWEST 06.08.2014 Het zoeken naar menselijke resten en bezittingen van slachtoffers van de ramp met vlucht MH17 wordt voorlopig gestaakt. Premier Mark Rutte heeft dat woensdag bekendgemaakt. Aanleiding is de verslechterende veiligheidssituatie in het gebied, waar nog steeds wordt gevochten door het Oekraïense leger en separatisten.Lees verder

Gerelateerde artikelen

Missie in Oekraïne wordt afgebroken 

NU 06.08.2014 De repatriëringsmissie in het oosten van Oekraïne wordt afgebroken. De veiligheidssituatie daar verslechtert met de dag.

Missie woensdag voorlopig voor het laatst in actieFotoserie Dat zei premier Mark Rutte woensdagavond in een persconferentie. Donderdag zal nog wel een vliegtuig met persoonlijke bezittingen vanuit Charkov naar Nederland vliegen.

Dossier vliegramp | Dit weten we over de vliegramp | Chronologie vliegramp | Het conflict in Oost-Oekraïne

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over Vliegramp Oekraïne

Nederlandse missie in Oekraïne afgebroken, te gevaarlijk›

NRC 06.08.2014 De repatriëringsmissie in Oekraïne wordt afgebroken. De veiligheidssituatie verslechtert met de dag, zei premier Rutte zojuist op een persconferentie. “Het is niet zinvol om de repatriëringsmissie nu voort te zetten”, aldus Rutte, die de nabestaanden van de slachtoffers en de fractievoorzitters in de Tweede Kamer voor de persconferentie inlichtte over het besluit.

Hij zei verder: “We hebben gedaan wat we konden onder de huidige omstandigheden. Iedereen zal het ermee eens zijn dat we onze mensen niet aan onnodige risico’s moeten blootstellen.” LEES VERDER›

Lees meer;

6 AUG Nederlands onderzoeksteam Oekraïne flyert om hulp te vragen ›

2 AUG Gevechten rond rampplek MH17 – onderzoek voor vandaag afgerond ›

1 AUG Experts nemen stoffelijke resten mee van rampplek – zelfde ceremonie ›

31 JUL Ramp MH17 twee weken geleden: de stand van zaken op dit moment ›

21 JUL Teruglezen liveblog: Trein lichamen onderweg naar Charkov, VN stemt voor internationaal onderzoek ›

Rutte: repatriëringsmissie Oost-Oekraïne afgebroken

Elsevier 06.08.2014 In de regio rond de crashzone van vlucht MH17 is het op dit moment veel te gevaarlijk. De repatriëringsmissie zal om die redenen worden afgebroken. Dat heeft premier Mark Rutte (VVD) woensdag bekendgemaakt.

Gestaakt

Het zoeken naar menselijke resten en bezittingen van slachtoffers van de ramp met vlucht MH17 wordt voorlopig gestaakt.

Een klein team blijft in de regio achter. De lokale bevolking houdt zo de mogelijkheid om stoffelijke resten en persoonlijke spullen die worden gevonden over te dragen. Donderdag vertrekt vanuit Charkov een vliegtuig met persoonlijke bezittingen van slachtoffers vanuit Charkov naar Nederland.

zie ook;

23 jul ‘Oekraïense straaljagers neergehaald vanuit Rusland’

22 jul Trein met lichamen neergehaald vliegtuig vertrokken uit Donetsk

20 jul Timmermans terug uit Oekraïne, ‘heeft gedaan wat hij kon’

Experts woensdag eerder weg van rampplek door beschieting

NU 06.08.2014 Het repatriëringsteam heeft woensdag de plek van de vliegramp in Oekraïne eerder moeten verlaten door een schietpartij in de omgeving. Dat heeft OVSE-woordvoerder Michael Bociurkiw woensdag gezegd.

In de omgeving van de rampplek vechten het Oekraïense leger en pro-Russische rebellen tegen elkaar. Vorige week was het daardoor dagenlang niet mogelijk om onderzoek te doen in het gebied.

Dossier vliegramp | Dit weten we over de vliegramp | Chronologie vliegramp

Het conflict in Oost-Oekraïne

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over Vliegramp Oekraïne

Rapport over MH17 uitgesteld Telegraaf 06.08.2014

Rapportage Onderzoeksraad over MH17 uitgesteld  NU 06.08.2014

 MH17-rapport naar Nederland Telegraaf 06.08.2014

 Experts zijn klaar Telegraaf 06.08.2014

Al 150 lichamen onderzocht Telegraaf 06.08.2014

Steeds minder gevonden op plek vliegramp

RTVWEST 05.08.2014 Experts uit Nederland, Australië en Maleisië vinden steeds minder menselijke resten en persoonlijke bezittingen van de slachtoffers van de vliegramp met vlucht MH17, nu bijna 3 weken geleden.

Dinsdag werden op de plek van de ramp in het oosten van Oekraïne net als maandag geen stoffelijke resten gevonden. Wel werden een aantal bezittingen aangetroffen. Bij de vliegramp in Oost-Oekraïne kwamen 298 mensen om het leven. Daarvan kwamen er 24 uit onze regioLees verder

Gerelateerde artikelen;

Derde dag experts op rampplek MH17 afgerond 

Werkzaamheden vonden plaats bij dorp Rozsypne

NU 03.08.2014 Nederlandse en Australische experts zijn zondagochtend aan het werk gegaan op de rampplek van MH17 in Oekraïne. Tegen 15.00 uur Nederlandse tijd waren de werkzaamheden voor de derde dag afgerond.

Dossier vliegramp | Dit weten we over de vliegramp | Chronologie vliegramp

Het conflict in Oost-Oekraïne

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over Vliegramp Oekraïne

Onderzoekers zoeken nu ook op andere plek in crashzone MH17

Elsevier 03.08.2014 De groep Nederlandse en Australische experts is zondag in de vroege ochtend opnieuw begonnen met hun werk in het gebied in het oosten van Oekraïne waar ruim twee weken geleden een vliegtuig van Malaysia Airlines werd neergehaald.

Het team vertrok zondagochtend vroeg van de basis in Soledar en zoekt, net als vrijdag en zaterdag, naar spullen en menselijke resten. De experts zoeken zondag op een andere plek dan afgelopen dagen, nu nabij het dorp Rozsypne. Vrijdag en zaterdag werd gezocht bij een kippenboerderij in Grabovo.

Identificatie

Volgens het hoofd van de repatriëringsmissie, Pieter-Jaap Aalbersberg, is dat wellicht maandag al mogelijk. Als dat het geval is, wordt dezelfde procedure in gang gezet als bij de eerdere aankomst van stoffelijke overschotten.

Vanuit Eindhoven zal een rouwstoet vertrekken naar de Korporaal van Oudheusdenkazerne in Hilversum, waar zal worden begonnen met de identificatie van de slachtoffers.

zie ook;

26 jun Vliegtuig terug naar vliegveld Rotterdam

Onderzoekers op weg naar rampplek – menselijke resten aangekomen in Charkov

NRC 03.08.2014 Het team van Nederlandse en Australische experts is vanmorgen opnieuw afgereisd naar de plek waar vlucht MH17 is neergestort. Dat meldt het ministerie van Veiligheid en Justitie tegenover persbureau Novum. De groep is vertrokken van de nieuwe basis in Soledar en verwacht in de loop van de ochtend in het rampgebied aan te komen. Het is de bedoeling dat de experts vandaag ten noordoosten van het dorp Rozsypne gaan zoeken. LEES VERDER

Lees meer;

7:41 Experts weer naar rampgebied – stoffelijke resten arriveren vanmiddag ›

3 AUG Morgen weer vlucht met slachtoffers MH17 naar Nederland ›

3 AUG Zeker 9 doden in Oost-Oekraïne, onderzoekers voor vandaag klaar ›

2 AUG Gevechten rond rampplek MH17 – onderzoek voor vandaag afgerond ›

29 JUL Onderzoekers kunnen weer niet naar de rampplek – wat zijn de scenario’s ? ›

 Drie  onderzoeken

Telegraaf 02.08.2014 In Oekraïne worden momenteel drie verschillende Nederlandse onderzoeken verricht naar de vliegramp. Forensisch experts kammen het rampgebied uit op zoek naar menselijke resten, maar ook de Onderzoeksraad voor Veiligheid en het Openbaar Ministerie zijn met de ramp bezig.

LEES OOK;

Maandag mogelijk weer slachtoffers MH17 naar Nederland

RTVWEST 02.08.2014 DEN HAAG – Op korte termijn komt er opnieuw een vlucht uit Oekraïne naar Nederland met stoffelijke resten van de slachtoffers van de MH17. Volgens het repatriëringsteam kan het vliegtuig op zijn vroegst maandag vertrekken. Lees verder

gerelateerde artikelen;

Vondsten rampplek vandaag nog naar Charkov

Trouw 02.08.2014 De vondsten die gisteren en vandaag op de rampplek van MH17 zijn gedaan, gaan vandaag nog met de koelwagen naar Charkov. Ze worden daar gebracht naar het logistiek en facilitair centrum. Dat heeft het hoofd van de repatriëringsmissie Pieter-Jaap Aalbersberg vandaag gezegd.

Ook het DNA-materiaal en de persoonlijke bezittingen die in het mortuarium in Donetsk lagen opgeslagen, gaan met deze koelwagen mee. In Charkov staan onder meer Nederlandse, Australische en Maleisische experts klaar om de geborgen stoffelijke overschotten aan een eerste forensische scan te onderwerpen. Dat gaat op dezelfde manier als bij de eerder naar Nederland overgevlogen resten.

OEKRAÏNE

Onderzoeksteam in rampgebied, België schiet ook te hulp

Elsevier 02.08.2014 De Nederlandse en Australische experts in het oosten van Oekraïne krijgen hulp uit België. Op verzoek van Nederland reizen twee politiespeurhonden en hun begeleiders dit weekend naar het rampgebied af.

Bij de fatale vlucht MH17 kwamen ook enkele Belgen om het leven. De speurhonden en hun begeleiders komen uiterlijk zondag 10 augustus terug.

Lichamen

De hulp van de speurhonden is nodig bij het terugvinden van lichamen van de slachtoffers in het rampgebied.

Hoelang zij daar blijven, is nog maar de vraag. Volgens RTL Nieuws zijn er hevige gevechten aan de gang in het rampgebied.

Vrijdag heeft het team al een reeks vondsten gedaan. Behalve menselijke resten werden persoonlijke spullen van inzittenden gevonden. Ook vond het team delen van het vliegtuig die niet eerder waren gezien, zoals een deel van het staartstuk.

zie ook;

2 aug Onderzoekers opnieuw naar rampplek

27 jul Dertig Nederlandse forensisch experts naar rampgebied MH17

Onderzoek  beëindigd

Telegraaf 02.08.2014 De Nederlandse en Australische experts op de rampplek van vlucht MH17 hebben hun werkzaamheden van zaterdag afgerond. Alle gevonden menselijke resten zijn meegenomen naar Soledar, waar de experts ook overnachten, en worden zo snel mogelijk naar Nederland overgebracht.

Onderzoekers weer naar rampplek

Telegraaf 02.08.2014 De groep Nederlandse en Australische experts is zaterdagochtend aangekomen op de plaats in Oekraïne waar ruim twee weken geleden een vliegtuig van Malaysia Airlines werd neergehaald. Ze hebben ook speurhonden bij zich. Dat meldt de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE). In totaal zijn zaterdag zo’n 70 experts van de repatriëringsmissie en 8 waarnemers van de OVSE in het rampgebied.

Gerelateerde artikelen;

01-08: Vondsten op rampplek MH17

01-08: Team missie in Soledar

Forensische experts bergen nieuwe menselijke resten

VK 01.08.2014 De 70 Nederlandse en Australische experts hebben menselijke resten meegenomen van de rampplek waar vlucht MH17 op 17 juli neerstortte. Daarmee hebben ze hun werkzaamheden in het gebied voor vandaag afgerond, zo meldt het repatriëringsteam. Het is niet bekend om hoeveel resten het gaat.

‘We zijn blij dat we ervoor kunnen zorgen dat deze stoffelijke overschotten nu naar Nederland vervoerd kunnen worden. We hopen dat dit voor de nabestaanden een troost zal zijn. Voor onze mensen is het een opluchting dat ze aan de slag zijn’, zegt Pieter-Jaap Aalbersberg, hoofd van de repatriëringsmissie in Oekraïne.

DOSSIER  VLIEGTUIGCRASH IN OEKRAÏNE  LEES HET VOLLEDIG DOSSIER »

MEER OVER;

MH17

Menselijke resten slachtoffers fatale vlucht MH17 meegenomen

Elsevier 01.08.2014 Nederlandse en Australische experts hebben vrijdag het onderzoek op de rampplek van het gecrashte vliegtuig van Malaysia Airlines voor vandaag afgerond. Alle gevonden menselijke resten nemen zij nu mee.

‘We zijn blij dat we ervoor kunnen zorgen dat deze stoffelijke overschotten nu naar Nederland vervoerd kunnen worden,’ zegt Pieter-Jaap Aalbersberg, hoofd van de repatriëringsmissie. Het stoffelijk overschot van de slachtoffers zal net als de voorgaande keren vanuit Charkov naar Nederland worden vervoerd. Vorige week werden vanuit Charkov 227 lijkkisten naar Eindhoven overgevlogen.

zie ook;

31 jul Verkenningsmissie OVSE succesvol verlopen

30 jul OVSE verkent wegen naar rampplek

6 apr Pro-Russische actievoerders bestormen overheidsgebouw Donetsk

Menselijke resten door experts meegenomen van rampplek 

NU 01.08.2014 De Nederlandse en Australische experts zijn voor vrijdag klaar op de rampplek van Malaysia Airlines vlucht 17 in Oekraïne. Alle gevonden menselijke resten zijn geborgen in Soledar en worden zaterdag naar Charkov gebracht.

Dat heeft hoofd van de repatriëringsmissie Pieter-Jaap Aalbersberg vrijdagavond bekend gemaakt in Kiev. Het is niet bekend om hoeveel resten het gaat. Volgens Aalbersberg zijn er vrijdag alleen resten gevonden, geen lichamen. Er zijn ook persoonlijke bezittingen gevonden.

Gerelateerde artikelen

Lees meer over Vliegramp Oekraïne

Experts verlaten voor vandaag rampplek MH17

NRC 01.08.2014  De Nederlandse en Australische experts die onderzoek doen bij de rampplek van de MH17 hebben deze voor vandaag verlaten. Dat laat het ministerie van Justitie en Veiligheid weten. Alle menselijke resten die vandaag zijn gevonden worden meegenomen.

De stoffelijke resten van de slachtoffers die vandaag van de rampplek zijn meegenomen krijgen bij aankomst in Nederland dezelfde ceremonie als alle andere slachtoffers die vorige week aankwamen. Dat heeft premier Rutte laten weten tijdens een persconferentie. Pieter-Jaap Aalbersberg, die de missie in Oekraïne leidt, schrijft in een verklaring. LEES VERDER

Lees meer;

VANDAAG Speuren onder luid artillerievuur

VANDAAG Nu zijn zij er, straks komen de drones

VANDAAG Op diplomatiek vlak heeft Den Haag veel bereikt in Oekraïne

31 JUL Persoonlijke bezittingen en dna-materiaal slachtoffers overgedragen ›

1 AUG Nederlandse en Australische onderzoekers aangekomen op rampplek ›

Repatriëringsteam bereikt rampplek MH17 

NU 01.08.2014 Het  repatriëringsteam van 70 Nederlandse en Australische experts is vrijdag aangekomen bij de wrakstukken van de neergehaalde Boeing in Oost-Oekraïne.

Laatste updates over de ramp met MH17 – ”Bergingswerk begint onmiddellijk”, meldt de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE), die het konvooi begeleidde.

Dit weten we over de vliegramp | Chronologie vliegramp | Het conflict in Oost-Oekraïne

Gerelateerde artikelen

Lees meer over Vliegramp Oekraïne

Overzicht: Het laatste nieuws over de MH17-ramp

NU 31.07.2014 Middels dit liveblog houden we u op de hoogte van alle ontwikkelingen in de nasleep van de ramp met toestel MH17. Bij de vliegramp op 17 juli zijn 298 mensen omgekomen, van wie 195 Nederlanders.

Dit weten we over de vliegramp | Chronologie vliegramp

Dossier vliegramp Oekraïne | Het conflict in Oost-Oekraïne

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over Vliegramp Oekraïne

Persoonlijke bezittingen en dna-materiaal slachtoffers overgedragen

NRC 31.07.2014 De persoonlijke bezittingen van 27 slachtoffers en dna-materiaal van 25 slachtoffers zijn overgedragen aan de Nederlandse en Australische experts. Dat laat het hoofd van de repatriëringsmissie, Pieter-Jaap Aalbersberg, vandaag weten in een verklaring.LEES VERDER

lees: Experts krijgen DNA van 25 slachtoffers

lees: LTFO neemt DNA af van alle slachtoffers

lees: Separatisten dragen DNA-materiaal slachtoffers MH17 over

lees: Aantal Nederlandse slachtoffers MH17 verhoogd naar 196›

lees: Team met onderzoekers OVSE bereikt rampplek van MH17›

lees: Missie verloopt donderdag succesvol voor verkenners OVSE 

lees: Onderzoekers bereiken rampplek MH17 

MH17

lees:  OVSE-team eindelijk aangekomen bij brokstukken MH17

MH17

lees:  Russische ambassadeur bij VN: Oekraïne wil bewijs MH17 vernietigen

‘Na twee weken nog tachtig slachtoffers MH17 niet geborgen’

RTVWEST 03.07.2014 Op de plek waar twee weken geleden het vliegtuig van Malaysia Airlines neerstortte in Oekraïne, zouden nog altijd 80 lijken niet zijn geborgen. Volgens de Australische minister Julie Bishop van Buitenlandse Zaken blijkt dat uit nieuwe informatie.

Het internationale onderzoeksteam, met 30 Nederlanders erbij, probeert al dagen het rampgebied in te komen. Verschillende pogingen zijn tot nu toe mislukt, omdat het te gevaarlijk is. Zo zouden pro-Russische rebellen mijnen hebben neergelegd op de toegangswegen naar het rampgebied van vlucht MH17.Geïdentificeerd

Inmiddels zijn 227 kisten met stoffelijke resten van de slachtoffers van de vliegtuigcrash naar Nederland gebracht. In Hilversum worden de overblijfselen geïdentificeerd.

Aan boord van de vlucht zaten 195 Nederlanders, 44 Maleisiërs, 27 Australiërs, 12 Indonesiërs, 9 Britten, 4 Belgen, 4 Duitsers, 3 Filipino’s, 1 Canadees, 1 en 1 Nieuw-Zeelander. Van de slachtoffers kwamen er 24 uit onze regio.  … Lees verder

 Gerelateerde artikelen;

Extra ministerraad over terughalen alle slachtoffers vliegramp

RTVWEST 27.07.2014 DEN HAAG – De ministerraad komt zondagmiddag bijeen in het Catshuis in Den Haag voor een extra vergadering. De ministerraad praat over de missie die stoffelijke overschotten uit Oekraïne terug moet halen, liet de Rijksvoorlichtingsdienstweten. Lees verder

Gerelateerde artikelen;

Haagse Hindoekerk herdenkt slachtoffers vliegrampfoto’s

RTVWEST 27.07.2014 DEN HAAG – Ruim zestig mensen, voornamelijk uit de Hindoegemeenschap in Den Haag, hebben zondag de slachtoffers herdacht van de vliegramp van 17 juli met vlucht MH17 van Malaysian Airlines. Lees verder

Slachtoffersvliegrampherdachtinmandir

Den HaagFM 27.07.2014 Bezoekers van de hindoemandir aan de Wesselsstraat hebben zondag de slachtoffers herdacht van de vliegramp van 17 juli met vlucht MH17 van Malaysian Airlines.

Tijdens een speciale rouwdienst ging de aandacht in het bijzonder uit naar Rishi Jhinkoe en Natashya Nisa. Zij waren net op 12 juli volgens hindoestaanse rituelen getrouwd in zalencentrum Zichtenburg en zaten in het vliegtuig om op huwelijksreis te gaan in Kuala Lumpur. Tijdens de dienst staken alle aanwezigen kaarsjes aan, 298 in totaal, voor alle slachtoffers van de vliegramp. Ook werden er bloemen neergelegd bij een speciaal opgericht monument.

Het eerste kaarsje werd aangestoken Harold Gopal, de oom van de omgekomen bruid. “Het is met pijn en moeite’, zegt hij. ‘Je aandacht zit hier niet bij. Je kijkt steeds naar dat meisje. Ze staat voor je als het ware.” …lees meer

Onderzoekers toch niet naar rampplek in Oekraïne

RTVWEST 27.07.2014 DEN HAAG – Internationale onderzoekers, onder wie het Nederlandse team van forensische experts, gaan zondag toch niet naar het gebied in Oost-Oekraïne waar het toestel van Malaysia Airlines is neergestort. Lees verder

Gerelateerde artikelen;

FORENSISCHE EXPERTS NIET NAAR RAMPPLEK VANWEGE GEVECHTEN IN HET GEBIED

Trouw 27.07.2014 Een team van 30 forensische experts dat vanochtend onderweg was naar de plek in Oost-Oekraïne waar het vliegtuig van Malaysia Airlines vorige week neerstortte, heeft besloten dat het bezoek niet door kan gaan vanwege gevechten in het gebied tussen pro-Russische rebellen en het Oekraïense leger. Alexander Hug van de OVSE laat weten dat de inspectie van de rampplek uitgesteld is tot maandagochtend.

Meer over;

Forensische experts niet naar rampplek MH17

NU 27.07.2014 Nederlandse forensische experts die op weg waren naar de plek van de vliegramp in het oosten van Oekraïne zijn blijven hangen in Donetsk. Het is momenteel te onveilig in het gebied van de ramp op door te reizen.

Op de route van Donetsk naar het rampgebied, zo’n twee uur rijden, zijn legertanks gesignaleerd en daarom is besloten dat het team zondag niet verder reist.

In de omgeving van de plek van vliegramp in Oekraïne is het zondag onrustig. Ooggetuigen hebben tekenen van gevechten waargenomen.  Een fotograaf die ter plekke was, spreekt van zwarte rook die opsteeg in de omgeving, zeker één ontploffing en sporen van militaire voertuigen.

Dit weten we over de vliegramp | Chronologie vliegramp | Traject repatriëring

Het conflict in Oost-Oekraïne

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over Vliegramp Oekraïne

Wegens gevechten in buurt rampplek

Inspectie uitgesteld

Telegraaf 27.07.2014 Internationale onderzoekers gaan zondag niet naar het gebied in Oost-Oekraïne waar het toestel van Malaysia Airlines is neergestort. Ze zien af van een bezoek, omdat er in de buurt gevochten wordt tussen pro-Russische rebellen en het Oekraïense leger. Alexander Hug van de OVSE laat weten dat de inspectie van de rampplek uitgesteld is tot maandagochtend.

Forensische experts eindelijk naar rampplek

RTVWEST 27.07.2014 Een team van 30 forensische experts is zondagochtend onderweg gegaan naar de plek waar het vliegtuig van Malaysia Airlines vorige week donderdag neerstortte.

Volgens het ministerie van Veiligheid en Jusititie zal het team aan het einde van de ochtend  aankomen. De experts konden op pad gaan nadat de OVSE afspraken had gemaakt met de separatisten, die het gebied controleren waar de ramp gebeurde. Lees verder

Gerelateerde artikelen;

Dertig Nederlandse forensisch experts naar rampgebied MH17

Elsevier 27.07.2014 Een team van dertig forensisch experts is vertrokken richting de plek waar vlucht MH17 van Malaysia Airlines ter aarde stortte. De pro-Russische separatisten garanderen dat de experts hun werk kunnen doen. Dat heeft het ministerie van Veiligheid en Justitie zondag bekendgemaakt.

Instabiel

De forensisch specialisten moeten zondag tegen het einde van de ochtend aankomen in de Donetsk-regio. Zaterdag probeerde het team ook al naar de rampplek af te reizen, maar toen zou de situatie ter plekke ‘te instabiel’ zijn geweest.

Volgens Elsevier;

Eric Vrijsen: ‘Rutte moet onverschrokken zijn, voordat voorzichtigheid omslaat in bangigheid’

Menselijke resten

Het team reist vanuit de plaats Izyum naar het door separatisten gecontroleerde gebied. In deze stad, ongeveer 125 kilometer van Charkov, verbleven de experts zaterdag ook, toen een bezoek aan het rampgebied niet doorging.

СММ ОБСЄ в Україні @OSCE_SMM

Our monitors heading now to #MH17 site with Dutch and Australian expertspic.twitter.com/7mw3bFjWmc

Hans de Vreij @hdevreij

Volgen Interessant. Marechaussee toch in uniform naar de rampplek. Rutte zei eerder: ‘in onopvallende kleding’ Foto: @OSCE_SMM 10:34 ‘s ochtends – 27 juli 2014

Het is vrijwel zeker dat er nog menselijke resten in het gebied liggen. Dit werd eerder bevestigd door Australische onderzoekers die wel al dagen actief zijn in het gebied. Australië heeft een groep ongewapende agenten naar Oekraïne gestuurd. Nederland heeft veertig leden van de Koninklijke Marechaussee gestuurd. Ook zij zijn onbewapend en worden hoofdzakelijk ingezet voor zoekacties.

Experts naar rampplek

Telegraaf 27.07.2014 Een team van 30 forensische experts is zondagochtend onderweg gegaan naar de plek in Oost-Oekraïne waar het vliegtuig van Malaysia Airlines vorige week donderdag neerstortte. Het ministerie van Veiligheid en Jusititie maakte zondag bekend dat het team aan het einde van de ochtend verwacht aan te komen.

De experts konden op pad gaan nadat de OVSE afspraken had gemaakt met de separatisten, die het gebied controleren waar de ramp gebeurde. De Nationaal coördinator terrorismebestrijding en veiligheid (NCTV) heeft toestemming gegeven om te gaan.

LEES OOK;

Nieuwe poging LTFO

Telegraaf 26.07.2014 De Nederlandse onderzoekers van het Landelijk Team Forensische Opsporingen (LTFO) die zaterdagochtend zijn tegengehouden door separatisten, doen later op de dag een nieuwe poging om het rampgebied te betreden. Dat heeft een woordvoerder van het ministerie van Veiligheid en Justitie zaterdag gezegd.

LTFO tegengehouden

Telegraaf 26.07.2014 Zeven Nederlandse onderzoekers van het Landelijk Team Forensische Opsporingen (LTFO) zijn zaterdag in Oekraïne tegengehouden op weg naar Donetsk, vlakbij de plek waar vorige week een Boeing van Malaysia Airlnes werd neergehaald. Volgens de pro-Russische separatisten die de groep niet wilden doorlaten, in het „te onrustig” in het gebied.

NEDERLANDSE LEIDERSROL KRIJGT JURIDISCHE BASIS

Trouw 24.07.2014 Nederland heeft nu ook echt officieel de leidersrol in het onderzoek naar de vliegramp in Oekraïne. Minister Frans Timmermans van Buitenlandse Zaken tekende vanmiddag in Kiev met zijn Oekraïense collega Pavlo Klimkin een overeenkomst daarover. Daarmee is de juridische basis gelegd waarop Nederland met dat onderzoek op vreemde bodem verder kan.

Juridische basis leidersrol NL

Telegraaf 24.07.2014  Nederland heeft nu ook echt officieel de leidersrol in het onderzoek naar de vliegramp in Oekraïne. Minister Frans Timmermans van Buitenlandse Zaken tekende donderdagmiddag in Kiev met zijn Oekraïense collega Pavlo Klimkin een overeenkomst daarover. Daarmee is de juridische basis gelegd waarop Nederland met dat onderzoek op vreemde bodem verder kan.

Gerelateerde artikelen;

24-07: Timmermans aangekomen

Overleg strafrechtelijk onderzoek vliegramp MH17 in Den Haag

RTVWEST 24.7.2014 In Den Haag vindt maandag internationaal overleg plaats in het kader van het strafrechtelijk onderzoek naar de ramp met het toestel van Malaysia Airlines. Dat heeft het kabinet donderdag laten weten.

De tien landen die passagiers aan boord van het toestel hadden zijn daarvoor uitgenodigd en ook Oekraïne is welkom. De bijeenkomst wordt gehouden bij de Europese justitieorganisatie Eurojust en moet leiden tot ‘een zo intensief mogelijke samenwerking’ tussen alle betrokken landen. Lees verder

Lees al het nieuws over de vliegramp met vlucht MH17 van Malaysia Airlines in Oekraïne in ons nieuwsdossier

Gerelateerde artikelen

Overleg onderzoek

Telegraaf 24.07.2014 In Den Haag vindt maandag internationaal overleg plaats in het kader van het strafrechtelijk onderzoek naar de ramp met het toestel van Malaysia Airlines. Alle landen die passagiers aan boord van het toestel hadden en Oekraïne zijn daarvoor uitgenodigd, heeft het kabinet donderdag laten weten.

Voortvarende start identificatie

Telegraaf 24.07.2014 Een internationaal team van tweehonderd mensen werkt sinds woensdagavond in de Korporaal van Oudheusdenkazerne in Hilversum aan de identificatie van de slachtoffers van de vliegtuigcrash in Oekraïne. Dat maakte de politiechef van de landelijke eenheid, Patricia Zorko, donderdag bekend.

LEES OOK;

Klein protest tegen Poetin in Tramtunnel

Den HaagFM 24.07.2014 Op Station Spui in de Tramtunnel hebben onbekenden een poster van de Russiche president Poetin opgehangen.

De ogen van Poetin zijn afgeplakt met een zwarte balk, zoals kranten doen bij verdachten van misdaden, met daarop in witte letters de tekst ‘Wat een held’.

Wie de poster heeft opgehangenen en met welk doel is onbekend. Het lijkt een klein protest te zijn tegen de rol van Rusland bij de oorlog in Oekraïne. Vorige week werd daar een vliegtuig van Malysia Airlines neergeschoten waarbij 194 Nederlanders om het leven kwamen, waaronder twaalf Hagenaars. …lees meer

Ministerraad eert alle 298 slachtoffers rampvlucht MH17

RTVWEST 21.07.2014 Met een paginagrote advertentie in de Nederlandse kranten eert de ministerraad dinsdag de 298 slachtoffers van de vliegtuigramp in Oekraïne. ‘Geschokt en verdrietig’, luidt de kop van de advertentie die de namen bevat van alle omgekomen passagiers van vlucht MH17…. Lees verder

» Lees al het nieuws over de vliegramp met vlucht MH17 van Malaysia Airlines in Oekraïne in ons nieuwsdossier

Gerelateerde artikelen;

Lees hier de toespraak van koning Willem-Alexander terug

VK 21.07.2014 ‘We zijn diep geraakt door de schrijnende persoonlijke verhalen’, sprak koning Willem-Alexander in een toespraak op televisie, net nadat hij met de nabestaanden van de slachtoffers heeft gesproken. Hieronder de hele toespraak van de koning.

Vanmiddag kwam een grote groep nabestaanden bij elkaar van de slachtoffers van de vliegramp in het oosten van Oekraïne. Mijn vrouw en ik waren daarbij. Wij zijn diep geraakt door de schrijnende, persoonlijke verhalen van mensen die dierbaren hebben verloren. Mensen wier leven in scherven ligt. Hun verdriet, hun onmacht en hun wanhoop snijden ons door de ziel. Veel mensen zeiden ons: ‘Wij willen tenminste waardig afscheid kunnen nemen van onze dierbaren.’

VLIEGTUIGCRASH IN OEKRAÏNE

LEES HET VOLLEDIG DOSSIER »

 MEER OVER;

o                                               Rampvlucht MH17

o                                               Vliegrampen

o                                               Rampen en Ongevallen

Resolutie MH17 aangenomen

Telegraaf 21.07.2014  De VN-Veiligheidsraad heeft maandag het neerschieten van de Boeing van Malaysia Airlines boven Oekraïne veroordeeld . De raad stemde unaniem in met de resolutie die ervoor moet zorgen dat het onderzoek naar de toedracht van de ramp onbelemmerd kan beginnen en dat de doden snel kunnen worden gerepatrieerd.

Teruglezen briefing Kamer: ‘Sterke aanwijzingen over toedracht ramp’

VK 21.07.2014 Premier Rutte gaf vandaag een briefing aan de Tweede Kamer over de ontwikkelingen rondom de luchtramp van afgelopen donderdag met de MH17. Wij volgden de briefing live. Lees hieronder het verslag.

MEER OVER;

o                                               Rampvlucht MH17

o                                               Kabinet-Rutte II

o                                               Vliegrampen

o                                               Politiek

o                                               Rampen en Ongevallen

Briefing Tweede Kamer over situatie Oekraïne

RO 21.07.2014 Het kabinet heeft tijdens een openbare informatiebijeenkomst de Tweede Kamer bijgepraat over de vliegtuigramp MH17 in Oekraïne. Minister-president Rutte heeft aangegeven welke stappen het kabinet heeft ondernomen om de afwikkeling van de vliegramp zo goed mogelijk te laten verlopen.

Zie ook;

Briefing Kamer over ramp

Telegraaf 21.07.2014  In de Troelstrazaal van het Tweede Kamergebouw is de openbare informatiebijeenkomst van het kabinet voor Tweede Kamerleden begonnen. Een meerderheid in de Tweede Kamer wil bijgepraat worden over de vliegtuigramp in Oekraïne en over de stappen die het kabinet heeft ondernomen om de afwikkeling van het drama zo goed mogelijk te laten verlopen. VVD en PvdA deden het voorstel.

Liveblog: Alles over de vliegramp in Oekraïne

NU 21.07.2014 Middels dit liveblog houden we u op de hoogte van alle ontwikkelingen rondom de vliegramp met de Boeing 777 van Malaysia Airlines, die 17 juli hoogstwaarschijnlijk werd neergehaald boven Oost-Oekraïne.

Klik hier als het liveblog niet werkt op uw mobiele telefoon

Bij de vliegramp zijn 298 mensen omgekomen, van wie 193 Nederlanders. Algemeen wordtverondersteld dat het vliegtuig uit de lucht is geschoten.

Dit weten we over de vliegramp | Chronologie vliegramp

Dossier vliegramp Oekraïne | Het conflict in Oost-Oekraïne

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over Vliegramp Oekraïne

Stemming VN-raad om 21.00 uur

Telegraaf 21.07.2014 De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties stemt maandagavond om 21.00 uur Nederlandse tijd over een resolutie over de vliegramp in Oekraïne. Dat heeft de Britse ambassadeur bij de VN, Mark Lyall Grant, gezegd.

LEES OOK;

‘Veiligheidsraad stemt over resolutie vliegramp’ 

NU 21.07.2014 De VN-Veiligheidsraad stemt mogelijk maandag over een resolutie over de vliegramp in Oekraïne. Volgens westerse diplomaten heeft de Australische VN-delegatie een ontwerpresolutie opgesteld.

Australië liet de ontwerpresolutie dit weekend circuleren. In de tekst wordt geëist dat alle landen meewerken aan pogingen vast te stellen wie verantwoordelijk is voor de vliegramp, waarbij het land 28 burgers verloor.

Ook wordt gesteld dat op een ”respectvolle, waardige en professionele” manier moet worden omgegaan met de lichamen van de slachtoffers.

Volgens de diplomaten hebben de andere veertien leden van de Veiligheidsraad geen bezwaren tegen de resolutie. Zo schreef de Franse VN-ambassadeur Gerard Araud zondag op Twitter dat snel gehandeld moet worden, ”voordat het bewijs is vernietigd”.

Timmermans

Minister van Buitenlandse Zaken Frans Timmermans is aangekomen in New York en heeft daar gebeld met zijn Britse en Amerikaanse collega’s Philip Hammond en John Kerry. Dat schrijft de minister op Facebook. De twee hebben volgens Timmermans laten weten ‘pal’ achter Nederland te staan en hebben daarnaast hun ‘volledige steun’ toegezegd.

Poetin

Poetin heeft “de juiste dingen” gezegd in een gesprek met de Australische premier Tony Abbott, meldt persbureau AFP. Abbott eiste maandagochtend daden in plaats van woorden van Poetin. De twee leiders spraken voor het eerst sinds de vliegramp.

“Hij zei de juiste dingen en nu moet hij hier ook naar handelen,” aldus Abbott. “Ik ben niet van plan om dit gesprek te hebben en dan te zeggen: “Nou, dat is leuk, president Poetin zei dat alles goed komt,” en me daarbij gewoon neer te leggen. Ik ga er nu voor proberen te zorgen dat deze dingen gaan gebeuren.”

De Russische president zei zelf in een videostatement dat Oekraïne verantwoordelijk is voor de vliegramp, aldus CNN. “Wij hebben vaker voorgesteld om het bloedvergieten te stoppen en rond de tafel te zitten. Wij kunnen met vertrouwen zeggen dat als het vechten in het oosten van Oekraïne niet op 28 juni was hervat, deze tragedie niet had plaatsgevonden,” aldus Poetin.

Verantwoordelijk

De Verenigde Staten hebben een onderbouwing van de beschuldiging van Rusland gepubliceerd op de website van de Amerikaanse ambassade in Kiev. De pro-Russische separatisten in Oekraïne zijn waarschijnlijk verantwoordelijk voor het neerhalen van vlucht MH17.

Dossier vliegramp Oekraïne | Dit weten we over de vliegramp

Het conflict in Oost-Oekraïne

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over Vliegramp Oekraine Oekraine VN

 

oktober 21, 2014 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Gerommel met GroenLinks Rotterdam

Renk Zorg

GroenLinks ex-wethouder smeet met tonnen

Volgens Kaya zouden zijn patiënten voor psychische problemen in hun land van herkomst moeten worden behandeld, terwijl ze in de praktijk gewoon op reis bleken te gaan. Dit meldt De Telegraaf woensdag.

Multicultureel

Toen zorgverzekeraars erachter kwamen, stopten ze onmiddellijk met het betalen van declaraties. Renk Zorg zou door het frauduleuze handelen mogelijk zelfs failliet zijn gegaan. Ook de voorganger van Kaya’s instelling, Stichting Parkzorg, wordt in verband gebracht met oplichting. Stichting Parkzorg was van de veroordeelde Turkse psychiater Sinan G.

Het Rotterdamse Renk Zorg had volgens de eigen website de missie ‘meer passende zorg te bieden aan mensen met een andere (multi)culturele achtergrond, religie, en/of sociale context’.

Orhan Kaya lag tijdens zijn wethouderschap ook al een aantal keer onder vuur om financiële redenen.

Oud-wethouder stuurde patiënten met vakantie van verzekeringsgeld

Elsevier 15.10.2014 De Rotterdamse arts en voormalig GroenLinks-wethouder Orhan Kaya heeft Turkse Nederlanders met het geld van verzekeraars met vakantie gestuurd. Ook maakte hij zich schuldig aan het excessief declareren bij verzekeringsmaatschappijen.

 

oktober 16, 2014 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Het parlementaire bestel op de schop

Staatsrechtelijke bezinning.

Het zou om een staatsrechtelijke bezinning op het parlementaire bestel moeten gaan, zo gaf Rutte aan. De staatsrechtcommissie moet een duidelijk focus krijgen.  Rutte: ‘Het moet niet een ‘commissie van alle dingen’ worden, want dan weet ik dat er niks uitkomt.’ D66 en de SP toonden zich een voorstander van het VVD-idee.  SP-fractievoorzitter Tiny Kox: ‘Ik heb nog niet meegemaakt dat een kabinet zo snel een toezegging deed.’

Eerder op de dag deed VVD-fractievoorzitter Loek Hermans zijn voorstel. Hij maakt zich zorgen omdat er nu in Nederland nu acht partijen nodig zijn voor een meerderheid in de Eerste Kamer, de laatste twaalf jaar er vijf kabinetten waren. `Het gaat erom de bestuurbaarheid van Nederland te vergroten en de betrokkenheid van de burger’, aldus Hermans.

In 2012 kreeg Hermans veel kritiek toen hij enkele dagen na de presentatie van het regeerakkoord de inkomensafhankelijke zorgpremie verwierp. Daarna ontdekten kabinet en Tweede Kamer dat er geen meerderheid voor wetsvoorstellen in de Eerste Kamer was. VVD-Tweede Kamerfractievoorzitter Halbe Zijlstra zei vorig jaar dat de senaat beter kan worden opgedoekt als ze om politieke redenen voorstellen verwerpt. Hermans verwerpt de exclusieve kritiek op de senaat, hij wil het breder trekken: ‘Het is te simpel alleen de rol van de Eerste Kamer te beschouwen’.

Liberalen rekenen af met oude machten

Trouw 19.10.2014 De koppenmaker van de krant had er even zijn hoofd niet bij en zo plofte de woensdageditie op de deurmat met de kop: Lot Eerste Kamer in handen van staatscommissie. Zo is het niet. De commissie zal het nut van ons tweekamerstelsel onderzoeken, maar het is de Eerste Kamer zelf die uiteindelijk, met een meerderheid van ten minste 50 van de 75 senatoren, over haar lot beslist. Zelfs als alles op rolletjes verloopt, is dat niet eerder dan over een jaar of tien.

Lot Eerste Kamer in handen van staatscommissie

Trouw 15.10.2014 Het kabinet is bereid een staatscommissie in te stellen, die moet gaan adviseren over de vraag of er twee Kamers moeten blijven in de volksvertegenwoordiging. En, zo ja, hoe die Kamers zich tot elkaar moeten verhouden.

Premier Rutte zegde zijn medewerking gisteren toe tijdens de Algemene Beschouwingen in de Eerste Kamer. De fractievoorzitters in beide Kamers krijgen van het kabinet nu de mogelijkheid om tot een gezamenlijke opdracht te komen voor die staatscommissie en om na te denken over de samenstelling. Uiteindelijk, aldus Rutte, zal de commissie worden ingesteld als ook het kabinet achter de adviesopdracht staat.

Verwant nieuws

Rutte steunt onderzoek naar democratisch stelsel

VK 14.10.2014 Er komt een staatscommissie die de werking van het parlementaire stelsel gaat onderzoeken en die vòòr de  provinciale statenverkiezingen van 2019 aanbevelingen doet. Premier Mark Rutte deed die toezegging aan zijn VVD-senaatsfractievoorzitter Loek Hermans dinsdagavond bij de Algemene Politieke Beschouwingen in de Eerste Kamer.
Kabinet-Rutte II

‘Nou, dat was het dan’- kijk hier de beëdiging van het kabinet terug

Daar is hij dan: de bordesfoto

Ministers live op tv beëdigd door koningin Beatrix

‘Paars maakt er deze keer pas echt een puinhoop van’

Rutte steunt onderzoek naar democratisch stelsel

 BEKIJK HELE LIJST

VVD lonkt naar referendum

VK 14.10.2014 De VVD wil dat een staatscommissie een onderzoek doet naar het functioneren van het parlementaire stelsel en sluit zelfs het referendum niet uit. `Het gaat erom de bestuurbaarheid van Nederland te vergroten en de betrokkenheid van de burger.’ Dit zei VVD-senator Loek Hermans tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen in de Eerste Kamer.

Rutte wil onderzoek staat

Telegraaf 14.10.2014 Er komt een grondig onderzoek naar het parlementair stelsel in Nederland. Premier Mark Rutte toonde zich dinsdag bereid mee te werken aan de instelling van een staatscommissie, op verzoek van de Eerste Kamer. Ook de Tweede Kamer wordt betrokken bij de instelling.

Gerelateerde artikelen;

14-10: Onderzoek politiek stelsel

Rutte akkoord met onderzoek naar parlementair stelsel

Commissie heeft echter geen prioriteit kabinet

NU 14.10.2014 Er komt een grondig onderzoek naar het parlementair stelsel in Nederland. Premier Mark Rutte toonde zich dinsdag bereid mee te werken aan de instelling van een staatscommissie, op verzoek van de Eerste Kamer.

Ook de Tweede Kamer wordt betrokken bij de instelling.

Veel is nog onduidelijk, bijvoorbeeld waar de commissie voor een ‘staatsrechtelijke herbezinning’ precies naar gaat kijken. De precieze opdracht moet in het overleg tussen de fractievoorzitters uit Eerste en Tweede Kamer en het kabinet worden besproken. Ook wie er lid van worden, moet later besloten worden.

Steun

Hermans’ collega in de Tweede Kamer, VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra opperde eerder al eens de Eerste Kamer maar af te schaffen als die steeds wetsvoorstellen blokkeert.

Het huidige kabinet heeft de steun van ‘bevriende oppositie’ als D66, ChristenUnie en SGP om zich verzekerd te weten van een meerderheid in de Senaat.

Lees meer over Parlement Mark Rutte

Rutte steunt onderzoek naar functioneren parlement

NRC 14.10.2014 Premier Rutte heeft het voorstel voor de komst van een staatscommissie die onderzoek moet doen naar het functioneren van de Eerste en Tweede Kamer gesteund. Dat deed hij vanavond tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen in de Eerste Kamer. Rutte zou zo’n staatscommissie willen “faciliteren”.

KRITIEK OP VOORSTEL

Daar is kritiek op van andere senatoren. Zo zei CDA-fractieleider Elco Brinkman eerder vandaag: “Het verwijt dat wij ons hier te politiek opstellen, treft geen doel”.

Brinkman vindt dat een nieuwe discussie over de zin en onzin van de Eerste Kamer niet daar, maar in de Tweede Kamer zou moeten plaatsvinden, schrijft onze politiek redacteur Emilie van Outeren vandaag in NRC Handelsblad (€). Daar ligt immers het politieke primaat. Andere fracties hebben ook zuchtend op Hermans’ initiatief gereageerd; er zijn belangrijker zaken, vinden zij.  LEES VERDER

Lees meer;

2013 Teruglezen liveblog: na Politieke Beschouwingen wacht achterkameroverleg ›

14 OKT Twee wetjes gestopt, dat is alles

25 MEI Teruglezen liveblog: winst voor eurosceptici – CDA pakt 5 zetels, D66 en PVV 4 ›

28 MEI Fractie 50Plus valt uiteen wegens ‘vertrouwensbreuk’ ›

18 SEP Teruglezen: liveblog van dag 2 van de Algemene Beschouwingen ›

Onderzoek politiek stelsel

Telegraaf 14.10.2014  Een VVD-plan om het hele staatsbestel onder de loep te nemen, krijgt mogelijk een meerderheid in de Eerste Kamer. Het voorstel van VVD-fractieleider Loek Hermans ontmoette dinsdag bij de algemene politieke beschouwingen weliswaar scepsis, maar onder meer D66 en SP sluiten niet uit dat ze het toch steunen. SP-senator Tiny Kox stelde voor met alle fracties te overleggen over een gezamenlijke motie.

oktober 15, 2014 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Haagse PvdA was even de weg kwijt

‘Handen en voeten van de partij’

De huidige top van de Haagse PvdA wil met de aanbevelingen van het rapport aan de slag. Afdelingsvoorzitter Albert Jan Pomper stelt in een reactie dat bijvoorbeeld de wijkteams een worden versterkt. ‘Zij zijn behalve de ogen en oren, ook de handen en voeten van de partij.’

Terug naar de basis

Wethouder en partijleider Rabin Baldewsingh ziet het rapport als een bevestiging van de koers die de PvdA wil inzetten. ‘Niet de stenen centraal, maar de mensen centraal: terug naar de basis.’ En de fractie wil meer een links profiel krijgen, stelt voorzitter Martijn Balster.

‘Uit het oog verloren’

De boodschap ging verloren dat de sociaal-democraten pal moeten staan voor ‘solidariteit’ en een ‘fatsoenlijke samenleving’. Het werd een partij van ‘wolkenkrabbers, zweefbruggen en cultuurpaleizen‘.

Dat staat in een rapport van een commissie onder leiding van Pieter Tops, die de redenen voor de verkiezingsnederlagen van de afgelopen jaren onderzocht. Tops is hoogleraar bestuurskunde van Tilburg. De PvdA deed het de laatste jaren bij de raadsverkiezingen dramatisch. In 2010 zakte de partij van 15 naar 10 zetels en in maart van dit jaar gingen er daar nog eens vier van af.

Een andere conclusie is dat de bestuursstijl van het vorig college ertoe heeft geleid dat mensen zich van de PvdA hebben afgekeerd. De partij is de autochtone midden- en bovenklasse kwijtgeraakt aan de Haagse Stapspartij, de Groep de Mos en wellicht de ChristenUnie-SGP.

zie ook: Rapport-Evaluatiecommissie-PvdA-DH

zie ook: Haagse PvdA luidt de noodklok !!!

zie ook: PvdA versus Code Rood

zie ook: Nieuwe plannen Haags Spuiforum

Stekker uit cultuurpaleis 2.0 of anders licht uit in de PvdA’

RTVWEST 13.10.2014 De Haagse PvdA moet dwars voor de vernieuwing van het Spuikwartier gaan liggen. Gebeurt dat niet, dan is het afgelopen met die partij.

Dat zegt fractievoorzitter Richard de Mos van de Groep de Mos in de Haagse gemeenteraad. Reden voor zijn advies is het onderzoek dat afgelopen weekeinde verscheen naar het enorme verlies van de PvdA bij verkiezingen van afgelopen jaren.

Daarin staat onder meer dat de PvdA het contact met de ‘gewone Hagenaars’ is kwijt geraakt en een partij is geworden van ‘wolkenkrabbers, de zweefbruggen en de cultuurpaleizen’.

Nieuwe plannen voor Spuikwartier

Hij verwijst daarmee naar de nieuwe plannen van wethouder Joris Wijsmuller. In het coalitieakkoord werd afgesproken dat het omstreden cultuurpaleis niet doorgaat. Wijsmuller werkt nu aan plannen voor het hele gebied rond het Spuiplein. Maar recent werd bekend dat de nieuwe koers nauwelijks geld bespaart. De plannen zijn vijf miljoen goedkoper dat het cultuurpaleis, dat maximaal 181 miljoen mocht kosten. Lees verder

Gerelateerde artikelen;;

 

Haagse PvdA was de gewone mens kwijt en verschanste zich in ‘het witte paleis’

RTVWEST 12.10.2014  De Haagse PvdA heeft zich de afgelopen jaren te weinig op de stad gericht en was vaak bezig met interne discussie, het bestuur en het ‘witte paleis’. Lees verder

gerelateerde artikelen

Onderzoek PvdA: “Partij was de gewone Hagenaar kwijt”

Den HaagFM 12.10.2014 De Haagse PvdA heeft zich de afgelopen jaren te weinig op de stad gericht en was vaak bezig met interne discussies. Daardoor ging de boodschap verloren dat de partij pal staat voor “solidariteit” in plaats van “wolkenkrabbers, zweefbruggen en cultuurpaleizen”.

Dat staat in het onderzoeksrapport ‘Omtrent het doel en de beweging’ over de verkiezingsnederlagen van de afgelopen jaren. Uit het rapport blijkt dat de partij eigenlijk de basis van het bestaan uit het oog was verloren. Ook zit de PvdA nog vast aan het traditionele doelgroep-denken. Dat terwijl die doelgroepen snel aan het verdwijnen zijn. De partij is de autochtone midden- en bovenklasse kwijtgeraakt aan de Haagse Stapspartij, de Groep de Mos en wellicht de ChristenUnie-SGP.

Verder blijkt dat de persoonlijke verhoudingen tussen de wethouders en partijleiding heel slecht waren. “Wethouders die hun eigen gang gingen en niet of nauwelijks tot normaal overleg bereid of in staat waren. Een fractie die in kampen uiteen was gevallen, die vaak meer energie staken in het elkaar bestrijden, dan in een gezamenlijke positie ontwikkelen.”

Terug naar de basis

De huidige top van de Haagse PvdA wil met de aanbevelingen van het rapport aan de slag. Wethouder en partijleider Rabin Baldewsingh ziet het rapport als een bevestiging van de koers die hij heeft ingezet. “Niet de stenen centraal, maar de mensen centraal: terug naar de basis.” …lees meer

“We kunnen voorwaarts met aanbevelingen evaluatie”

PvdA door Redactie op 10 oktober 2014 De PvdA Den Haag is blij met het rapport van de evaluatiecommissie dat afgelopen vrijdag is uitgekomen. “Het rapport van de commissie geeft sterke aanbevelingen om verder te werken aan een sociaal Den Haag. De afdeling, de fractie en de wethouder gaan met vereende kracht hiermee aan de slag”, aldus Albert Jan Pomper, voorzitter van de PvdA Den Haag.  lees verder »

Het rapport kunt u via de volgende link inkijken: Rapport Evaluatiecommissie PvdA DH

oktober 12, 2014 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Volg

Ontvang elk nieuw bericht direct in je inbox.

Doe mee met 34 andere volgers